Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumus Nr. 607 "Pasažieru un kravas pašpārvadājumu veikšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.327

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 17.§)
Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 51.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašpārvadājuma veicējs veic pasažieru pašpārvadājumus ar autobusu un kravas pašpārvadājumus ar kravas autotransporta līdzekli.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

2. Iekšzemes pasažieru pašpārvadājumus ar autobusu un iekšzemes un starptautiskos kravas pašpārvadājumus ar kravas autotransporta līdzekli, kura kopējā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz 6 tonnas vai kura pieļaujamā celtspēja, ieskaitot piekabes, pārsniedz 3,5 tonnas, atļauts veikt, ja konkrētajam autotransporta līdzeklim ir pašpārvadājumu sertifikāts (pielikums), ko izsniegusi Autotransporta direkcija (turpmāk – institūcija). Pašpārvadājumu sertifikāts nav nepieciešams, ja šajā punktā minētos pašpārvadājumus veic Nacionālie bruņotie spēki, lai nodrošinātu savu funkciju izpildi.

(MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1078 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

3. Starptautiskos pasažieru pašpārvadājumus ar autobusu veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006, un Eiropas Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regulu (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98, saņemot konkrētajam transportlīdzeklim institūcijas izsniegto sertifikātu pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

4. Pašpārvadājumu sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.986 redakcijā)

5. Veicot pašpārvadājumus, autotransporta līdzekļa vadītājs papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi, glabā autotransporta līdzeklī šādus dokumentus:

5.1. sertifikāta oriģinālu, kurā norādīts attiecīgā autotransporta līdzekļa reģistrācijas numurs;

5.2. autotransporta līdzekļa vadītāja darba līgumu vai tā izrakstu, ja autotransporta līdzekli nevada pats pašpārvadājuma veicējs;

5.3. ja pašpārvadājuma veicējs autotransporta līdzekli nomā, — autotransporta līdzekļa nomas līgumu vai tā izrakstu, kurā norādīts autotransporta līdzekļa iznomātāja un nomnieka nosaukums (fiziskajām personām — vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts), nomas līguma noslēgšanas datums un derīguma termiņš, kā arī informācija par autotransporta līdzekli (marka, modelis, izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numurs un identifikācijas (šasijas) numurs). Minētais līgums vai tā izraksts nav nepieciešams, ja pašpārvadājuma veicējs autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīts kā turētājs;

5.4. citus dokumentus, kuros norādīts, ka krava ir pašpārvadājuma veicēja īpašums vai pašpārvadājuma veicējs to nopircis, iznomājis (izīrējis), izgatavojis vai pārstrādājis;

5.5. ja pasažieru pašpārvadājuma veicējs ir pašvaldības institūcija, – pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojumu vai tā apliecinātu kopiju, kurā norādīts brauciena mērķis, kas saistīts ar pašvaldības funkciju veikšanu, plānotais brauciena maršruts, pasažieru saraksts vai norāde, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to apliecina.

(Grozīts ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1078; MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

5.1 Pašpārvadājumu sertifikāts nav nepieciešams, ja autotransporta līdzeklim, ar ko tiek veikts pašpārvadājums, ir spēkā esoša licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija attiecīgā veida pārvadājumu veikšanai, kuru saņēmis pašpārvadājuma veicējs.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

6. Veicot starptautiskos pašpārvadājumus, pašpārvadājuma veicējs papildus šajos noteikumos minētajām prasībām ievēro starptautiskajos nolīgumos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi minētās prasības.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

II. Sertifikāta saņemšanas kārtība

7. Lai saņemtu sertifikātu, pašpārvadājuma veicējs institūcijā iesniedz:

7.1. rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda pašpārvadājuma veicēju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts, juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) un autotransporta līdzekļa (autotransporta līdzeklis reģistrēts Latvijas Republikā un tam nepieciešams saņemt sertifikātu) valsts reģistrācijas numuru un identifikācijas (šasijas) numuru, kā arī vēlamo sertifikāta derīguma termiņu;

7.2. (svītrots ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1078);

7.3. (svītrots ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986);

7.4. ja autotransporta līdzeklis ir nomāts, — autotransporta līdzekļa nomas līguma kopiju (uzrāda oriģinālu). Minētais līgums nav nepieciešams, ja pārvadātājs autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīts kā turētājs;

7.5. (svītrots ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 66);

7.6. sertifikāta saņemšanai pašpārvadājuma veicējs var pieteikties arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr. 986; MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 66; 7.6. apakšpunkts stājas spēkā 01.05.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

7.1 Lai pieņemtu lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, institūcija pārbauda transportlīdzekļa reģistrācijas datus valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī pārliecinās par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates datiem. Transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1". Pašpārvadājuma veicējam ir tiesības pašam iesniegt institūcijā transportlīdzekļa reģistrācijas un transportlīdzekļa tehniskās apskates dokumentus.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.986 redakcijā)

8. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas institūcija izsniedz pašpārvadājuma veicējam sertifikātu vai sniedz motivētu atteikumu — ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

9. Pašpārvadājuma veicējs var apstrīdēt institūcijas atteikumu izsniegt sertifikātu administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

10. Sertifikāta pārreģistrēšanai (derīguma termiņa pagarināšanai) pašpārvadājuma veicējs iesniedz dokumentus, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, ne agrāk kā sešus mēnešus un ne vēlāk kā mēnesi pirms esošā sertifikāta darbības termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

11. Ja mainās sertifikātā norādītā informācija, pašpārvadājuma veicējs 15 dienu laikā no informācijas maiņas dienas sertifikāta nomaiņai iesniedz šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto iesniegumu un to dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus), kuri apstiprina mainīto informāciju (izņemot dokumentus, kuros ietvertie dati ir iekļauti valsts reģistros).

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.986 redakcijā)

12. Sertifikāta nozaudēšanas gadījumā institūcija pēc pašpārvadājuma veicēja rakstiska pieprasījuma un skaidrojuma saņemšanas izsniedz sertifikāta dublikātu, uz kura izdara atzīmi "Dublikāts".

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

III. Sertificēšanas dokumentu uzskaite un glabāšana

13. Izsniegto sertifikātu uzskaiti veic institūcija, kura veido pašpārvadātāju informatīvo datu bāzi.

14. Sertifikātu izgatavo trijos eksemplāros — vienu oriģinālu un divas kopijas. Veicot pašpārvadājumus, sertifikāta oriģināls atrodas autotransporta līdzeklī. Vienu sertifikāta kopiju pašpārvadājuma veicējs glabā savā uzņēmumā, otru glabā institūcija.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

15. Par sertifikāta izmantošanu ir atbildīgs pašpārvadājuma veicējs, kuram izsniegts sertifikāts. Sertifikātu nedrīkst nodot lietošanā trešajai personai.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

IV. Sertifikāta darbības apturēšana uz laiku un sertifikāta anulēšana

16. Pirms jautājuma par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu izskatīšanas institūcija rakstiski informē pašpārvadājuma veicēju par pārkāpuma būtību un uzaicina pašpārvadājuma veicēju piedalīties jautājuma izskatīšanā.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

17. Izsniegtā sertifikāta darbību var apturēt uz laiku līdz trim mēnešiem, ja pašpārvadājuma veicējs ir pārkāpis normatīvo aktu prasības par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

18. Sertifikātu var anulēt, ja pašpārvadājuma veicējs:

18.1. sniedzis nepatiesas ziņas;

18.2. pamatojoties uz izsniegto sertifikātu, veic komercpārvadājumus;

18.3. mēneša laikā nav izņēmis sertifikātu;

18.4. atkārtoti pārkāpis normatīvo aktu prasības par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

19. Pašpārvadājuma veicējs divu nedēļu laikā pēc institūcijas lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu nodod sertifikātu institūcijā.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

20. Ja sertifikāta darbību aptur uz laiku, termiņu skaita ar dienu, kad sertifikāts nodots institūcijā.

21. Pašpārvadājuma veicējs var apstrīdēt institūcijas lēmumu apturēt sertifikāta darbību uz laiku vai tā anulēšanu administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

22. Ja sertifikātu anulē, institūcija nosaka laiku (ne īsāku par sešiem mēnešiem), pēc kura pašpārvadājuma veicējs var iesniegt pieteikumu jauna sertifikāta saņemšanai.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.986)

V. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumus Nr.546 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190.nr.).

25. Līdz 2011.gada 31.decembrim izsniegtie sertifikāti pasažieru iekšzemes/kravu pašpārvadājumiem ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.986 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.520 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Direktīvas 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem.

Ministru prezidents I.Emsis
Satiksmes ministra vietas izpildītājs — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.327

(Pielikums MK 20.12.2011. noteikumu Nr.986 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

Sertifikāta paraugs pasažieru iekšzemes/kravu pašpārvadājumiem

(pirmā lapa)

(otrā lapa)

Vispārīgie noteikumi

1. Sertifikāts tā turētājam dod tiesības veikt pasažieru iekšzemes/kravu pašpārvadājumus ar sertifikātā norādīto autotransporta līdzekli.

2. Veicot pašpārvadājumus, autotransporta līdzekļa vadītājs papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi, glabā autotransporta līdzeklī šādus dokumentus:

2.1. sertifikāta oriģinālu, kurā norādīts attiecīgā autotransporta līdzekļa reģistrācijas numurs;

2.2. autotransporta līdzekļa vadītāja darba līgumu vai tā izrakstu, ja autotransporta līdzekli nevada pats pašpārvadājuma veicējs;

2.3. ja pašpārvadājuma veicējs autotransporta līdzekli nomā, - autotransporta līdzekļa nomas līgumu vai tā izrakstu, kurā norādīts autotransporta līdzekļa iznomātāja un nomnieka nosaukums (fiziskajām personām - vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts), nomas līguma noslēgšanas datums un derīguma termiņš, kā arī informācija par autotransporta līdzekli (marka, modelis, izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numurs un identifikācijas (šasijas) numurs). Minētais līgums vai tā izraksts nav nepieciešams, ja pašpārvadājuma veicējs autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīts kā turētājs;

2.4. citus dokumentus, kuros norādīts, ka krava ir pašpārvadājuma veicēja īpašums vai pašpārvadājuma veicējs to nopircis, iznomājis (izīrējis), izgatavojis vai pārstrādājis;

2.5. ja pasažieru pašpārvadājuma veicējs ir pašvaldības institūcija, - pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojumu vai tā apliecinātu kopiju, kurā norādīts brauciena mērķis, kas saistīts ar pašvaldības funkciju veikšanu, plānotais brauciena maršruts, pasažieru saraksts vai norāde, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to apliecina.

3. Sertifikātu nedrīkst nodot lietošanā trešajai personai.

4. Veicot starptautiskos pašpārvadājumus, pašpārvadājuma veicējs papildus Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi" noteiktajām prasībām ievēro starptautiskajos nolīgumos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi noteiktās prasības.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 327Pieņemts: 20.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 01.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 30.04.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
87856
{"selected":{"value":"01.05.2016","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-30.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2016","iso_value":"2016\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-30.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2016","iso_value":"2016\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2016.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-29.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2011","iso_value":"2011\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2010","iso_value":"2010\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2010.-29.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-03.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)