Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.299

Rīgā 2004.gada 13.aprīlī (prot. Nr.21 31.§)
Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pieņem ekspluatācijā jaunuzbūvētas, rekonstruētas, renovētas vai restaurētas būves, būvkompleksus vai būves kārtas (turpmāk — būve) neatkarīgi no to veida, piederības un īpašuma formas, izņemot būves, kurām saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) nav nepieciešama būvatļauja.

(Grozīts ar MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.560)

2. Būves, kurām saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu Ministru kabinets ir noteicis īpašu būvniecības kārtību, pieņem ekspluatācijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. Par šajos noteikumos noteiktās kārtības ievērošanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā ir atbildīga pašvaldības būvvalde vai pašvaldības pilnvarota kompetenta institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas (turpmāk — būvvalde).

3.1 Būvi pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši akceptētam būvprojektam.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.350 redakcijā)

3.2 Ēku, kas nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, pasūtītājs var nodot ekspluatācijā arī tad, ja sanitārtehniskās telpas un virtuves nav aprīkotas ar attiecīgajām iekārtām un telpās (izņemot evakuācijas ceļu) nav veikta iekšējā apdare.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.350 redakcijā)

4. Pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību akceptētajam būvprojektam un normatīvo aktu prasībām. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.350 redakcijā)

4.1 Ja nodod ekspluatācijā sabiedriski nozīmīgu būvi, pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma papildus šo noteikumu 4.punktā minētajām institūcijām 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei atzinumu sniedz šādas institūcijas:

4.11. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – par atbilstību ugunsdrošības prasībām;

4.12. Veselības inspekcija – par atbilstību higiēnas prasībām.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.350 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1166)

5. Būves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs vai būvētājs (turpmāk — pasūtītājs). Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs attiecīgajā būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):

5.1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai (1.pielikums);

5.2. šo noteikumu 4. un 4.1 punktā noteikto institūciju atzinumus. Pasūtītājs var pieprasīt, lai par attiecīgu samaksu, kas sedz reālos izdevumus, institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei;

5.3. akceptētā būvprojekta izmainītās daļas;

5.4. (svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.350);

5.5. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmē­rījumus (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā) un tehnisko noteikumu iz­snie­dzēju atzinumus par komunikāciju gatavību ekspluatācijai;

5.6. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

5.7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

5.7.1 iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu;

5.8. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.9. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves, izņemot inženierkomunikācijas, inventarizācijas lietu;

5.10. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā.

(Grozīts ar MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.560; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.350)

6. Noteikumu 5.1., 5.2., 5.5. un 5.7.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas pasūtītājs nodod glabāšanā būvvaldes arhīvā.

(MK 05.10.2004. noteikumu Nr.825 redakcijā)

7. Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai. Pasūtītājs pieaicina pilnvarotu būvuzņēmēja pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus.

8. Būvi pieņem ekspluatācijā vietējās pašvaldības domes izveidota pieņemšanas komisija (turpmāk – komisija).

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.350 redakcijā)

9. Komisijas sastāvā ir:

9.1. pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs);

9.2. pašvaldības arhitekts;

9.3. pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis;

9.4. būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts;

9.5. (svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1166).

(Grozīts ar MK 05.10.2004. noteikumiem Nr.825; MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.560)

10. Komisija ir tiesīga uzsākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja komisijas darbā piedalās visi tās locekļi. Būvprojekta autors var nepiedalīties komisijas darbā, ja viņš ir rakstiski sniedzis pozitīvu atzinumu par būves atbilstību būvprojektam.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.350)

11. Komisijas uzdevums ir novērtēt būves gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz būvvaldē iesniegtajiem šo noteikumu 5.punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

(Grozīts ar MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.560)

12. Komisijas priekšsēdētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju nosaka būves pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē.

13. Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības komisijas darbā papildus pieaicināt būvuzraugu un būvprojekta autoru arī gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 9.punktā. Komisijas darbā pieaicinātajam būvuzraugam un būvprojekta autoram lēmuma pieņemšanā nav balsstiesību, un viņi neparaksta aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

14. Komisija sastāda aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk — akts) (2.pielikums). Aktu paraksta visi komisijas locekļi. Akta veidlapa ir vienota visu veidu būvēm, sesto sadaļu "Būves tehniski ekonomiskie rādītāji" aizpilda atbilstoši būves veidam (ēka, inženierkomunikācijas vai iela (ceļa pārvads)).

14.1 Ja, pamatojoties uz vienu būvprojektu un būvatļauju, ekspluatācijā tiek pieņemtas vairākas ēkas, akta sesto sadaļu “Būves tehniski ekonomiskie rādītāji” aizpilda katrai ēkai atsevišķi.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.350 redakcijā)

15. Aktu reģistrē būvvaldē. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:

15.1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

15.2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

15.3. pēdējās septiņas zīmes – būves teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.350 redakcijā)

16. Aktu sastāda trijos eksemplāros. Divus eksemplārus izsniedz pasūtītājam, viens eksemplārs glabājas būvvaldes arhīvā.

17. Komisija nav tiesīga uzsākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja kāds no šo noteikumu 4. un 4.1 punktā minētajiem atzinumiem ir negatīvs.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.350)

18. Ja būve netiek pieņemta ekspluatācijā, komisija paraksta un izsniedz pasūtītājam pamatotu lēmumu. Lēmumā uzskaita konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, trūkumus un defektus.

19. Pēc šo noteikumu 18.punktā minētajā lēmumā uzskaitīto trūkumu novēršanas pasūtītājs atkārtoti uzaicina komisiju un uzrāda būvi.

20. Komisijas parakstīto aktu piecu darbdienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu.

(Grozīts ar MK 05.10.2004. noteikumiem Nr.825)

21. Komisijas locekļi atbilstoši kompetencei ir atbildīgi par pieņemto lēmumu.

22. Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss projektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.

23. Ģimenes māju vai zemnieka sētu ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja:

23.1. ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženierkomunikāciju izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē;

23.2. ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem.

23.1 Jaunbūvējamo un rekonstruējamo, un renovējamo būvju inženierkomunikācijas, par kuru izbūvi izsniegta ar attiecīgo ēku vienota būvatļauja, atļauts pievienot ekspluatācijā esošām inženierkomunikācijām un uzsākt to ekspluatāciju, pirms saņemts akts par pieņemšanu ekspluatācijā, ja par attiecīgo inženierkomunikāciju gatavību nodošanai ekspluatācijā atbilstoši akceptētajam būvprojektam un izpilddokumentācijai ir parakstīti šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētie atzinumi.

(MK 21.08.2007. noteikumu Nr.560 redakcijā)

24. Ja būvi pieņem ekspluatācijā ziemā, teritorijas apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1.jūnijam.

25. Kokus un krūmus stāda tuvākajā piemērotajā laikā.

26. Saskaņā ar šo noteikumu 24. un 25.punktu atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus pieņemšanas komisija ieraksta aktā.

27. Jebkuru aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē pašvaldības būvinspektors.

28. Ja atliktie būvdarbi netiek veikti atbilstoši akceptētajam būvprojektam vai aktā noteiktajos termiņos, būves īpašnieku sauc pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 05.10.2004. noteikumu Nr.825 redakcijā)

29. Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1166 redakcijā)

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 29.jūlija noteikumus Nr.258 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā (Latvijas būvnormatīvs LBN 301-97)" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 194.nr.).

30.1 Informāciju par ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu un energoefektivitātes rādītājiem var neiekļaut aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būvprojekts ir akceptēts līdz 2009.gada 1.jūnijam.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.350 redakcijā)

31. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
1. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299

(Pielikums MK 05.10.2004. noteikumu Nr.825 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.649; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

2. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1166 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.649; grozījumi pielikuma 7.punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)


 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 299Pieņemts: 13.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 28.04.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
87702
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2013","iso_value":"2013\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2009","iso_value":"2009\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2009.-30.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2009","iso_value":"2009\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2009.-20.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2007","iso_value":"2007\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2007.-06.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2004","iso_value":"2004\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2004.-24.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-08.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"