Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.176

Rīgā 2004.gada 25.martā (prot. Nr.16 5.§)
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk — inspekcija) ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Inspekcijas darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju (turpmāk — spēles) organizēšanas uzraudzībā, lai nodrošinātu minēto jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

3. Inspekciju finansē no valsts pamatbudžeta.

II. Inspekcijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

4. Inspekcijas funkcijas:

4.1. licencēt spēļu organizēšanu;

4.2. uzskaitīt un uzraudzīt azartspēļu automātus un iekārtas;

4.3. uzraudzīt un kontrolēt spēļu organizēšanu;

4.3.1 sniegt maksas pakalpojumu – azartspēļu automāta vai iekārtas identifikācijas numura izsniegšanu;

4.4. veikt citas azartspēļu uzraudzību reglamentējošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 818)

5. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, inspekcija veic Azartspēļu un izložu likumā un Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteiktos uzdevumus, kā arī:

5.1. izvērtē azartspēļu automāta vai iekārtas reģistrācijai iesniegtos dokumentus un citu informāciju, piešķir un izsniedz reģistrēta azartspēļu automāta vai iekārtas identifikācijas numuru, veic vai anulē ierakstus azartspēļu automātu un iekārtu reģistrā par identifikācijas numura piešķiršanu;

5.2. (svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 818);

5.3. saņem un apkopo informāciju par azartspēļu automātu un iekārtu izvietojumu, veido datu bāzi, kā arī nodod apkopoto informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, lai varētu administrēt izložu un azartspēļu nodevas un nodokli;

5.4. uztur kazino apmeklētāju reģistra informācijas sistēmu;

5.5. veic izložu un azartspēļu tirgus sistemātisku uzskaiti un statistisko analīzi, kā arī statistiskās informācijas apkopošanu par preču un pakalpojumu loterijām;

5.6. sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumus par inspekcijas kompetencē esošajās darbības jomās veicamajiem pasākumiem, kā arī par normatīvo aktu projektu izstrādi;

5.7. pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniedz atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem inspekcijas kompetencē esošajos jautājumos;

5.8. valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami inspekcijas darbības nodrošināšanai;

5.9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm;

5.10. informē sabiedrību par inspekcijas darbību;

5.11. veic citus azartspēļu uzraudzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 818)

6. Inspekcijas tiesības:

6.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no personām inspekcijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

6.2. sadarboties ar ārvalstu publiskās pārvaldes institūcijām, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām, to pārstāvjiem un ekspertiem;

6.3. īstenot citas azartspēļu uzraudzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Inspekcijas struktūra un amatpersonu kompetence

7. Inspekcijas darbu vada inspekcijas priekšnieks. Inspekcijas priekšnieku pēc kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata finanšu ministrs.

8. Inspekcijas priekšnieks veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

9. Inspekcijas priekšniekam var būt vietnieki. Inspekcijas priekšnieka vietnieku kompetenci, kā arī attiecīgajam priekšnieka vietniekam tieši pakļautās inspekcijas struktūrvienības nosaka inspekcijas priekšnieks.

10. Inspekcijas struktūrvienības ir departamenti, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas.

11. Inspekcijas struktūrvienību funkcijas un uzdevumus nosaka inspekcijas reglamentā.

12. Departamenti un patstāvīgās nodaļas ir pakļautas inspekcijas priekšniekam vai viņa vietniekam saskaņā ar noteikto funkciju sadalījumu.

13. Inspekcijas amatpersonām, veicot amata pienākumus, ir dienesta apliecības. Dienesta apliecības paraugu un uzrādīšanas kārtību apstiprina inspekcijas priekšnieks.

14. Inspekcijas amatpersonām un darbiniekiem aizliegts:

14.1. amata un darba pienākumu pildīšanas laikā, kā arī pēc amata un darba attiecību izbeigšanas izpaust trešajām personām (izņemot tiesībaizsardzības iestādes, kuru kompetencē ir attiecīgās informācijas saņemšana) informāciju, kas viņiem kļuvusi zināma, veicot darba pienākumus;

14.2. izpaust trešajām personām (izņemot tiesībaizsardzības iestādes, kuru kompetencē ir attiecīgās informācijas saņemšana) ziņas par personām, kuras inspekcijai sniegušas informāciju par likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem;

14.3. amata un darba pienākumu pildīšanas laikā, kā arī trīs gadus pēc amata un darba attiecību izbeigšanas personiski vai ar trešo personu starpniecību piedalīties to personu komercdarbībā, kuras organizē izlozes un azartspēles.

15. Kontroles un uzraudzības pilnvaras ir šādām inspekcijas amatpersonām: inspekcijas priekšnieka vietniekiem, kontroles un uzraudzības struktūrvienību vadītājiem un vadītāju vietniekiem, vecākajiem inspektoriem, inspektoriem, jaunākajiem inspektoriem, vecākajiem referentiem un referentiem.

16. Šo noteikumu 15.punktā minētajām amatpersonām atbilstoši kompetencei un noteiktajām pilnvarām, īstenojot valsts uzraudzību un kontroli, ir tiesības:

16.1. bez iepriekšēja brīdinājuma, īpašas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem, uzrādot dienesta apliecību, netraucēti apmeklēt jebkuru objektu Latvijas teritorijā neatkarīgi no tā piederības un apmeklēšanas kārtības, ja tur tiek organizētas vai ir plānots organizēt spēles, izņemot speciāla režīma iestādes un teritorijas, kuru apmeklēšanu saskaņo ar attiecīgās iestādes vadību vai teritorijas administrāciju;

16.2. pieprasīt, lai kontrolējamās personas nodrošinātu inspektoriem nepieciešamos darba apstākļus objektā;

16.3. pieprasīt un bez maksas saņemt no spēļu organizētājiem, valsts pārvaldes un kontroles iestādēm, kā arī pašvaldību iestādēm inspekcijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju par personām, kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar spēļu organizēšanu;

16.4. spēļu organizēšanas vietā vai spēļu organizētāja atrašanās vietā pārbaudīt spēļu organizētāja grāmatvedības dokumentus un citus ar spēļu organizēšanu saistītus dokumentus un saņemt nepieciešamos paskaidrojumus, izziņas, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt dokumentus vai apliecinātas to kopijas;

16.5. pieņemt lēmumus, sniegt atzinumus, sastādīt aktus un protokolus, izskatīt materiālus par normatīvo aktu pārkāpumiem, kas saistīti ar spēļu organizēšanu, kā arī veikt citas normatīvajos aktos paredzētās darbības.

IV. Inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par inspekcijas darbību

17. Inspekcijas darbības tiesiskumu nodrošina inspekcijas priekšnieks. Inspekcijas priekšnieks ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

18. Inspekcijas priekšniekam ir tiesības atcelt prettiesiskus inspekcijas amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

19. Inspekcijas priekšnieks pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto inspekcijas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai inspekcijas amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

20. Inspekcijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. Inspekcija ne retāk kā reizi gadā sniedz finanšu ministram pārskatu par inspekcijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

22. Finanšu ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par inspekcijas funkciju izpildi, kā arī par inspekcijas darbību.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 818 redakcijā)

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumus Nr.392 “Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 314.nr.; 1998, 109./110.nr.; 1999, 446./451.nr.; 2000, 272./274.nr.).

24. Maksas pakalpojums attiecas tikai uz tiem azartspēļu automātiem vai iekārtām, kas tiks reģistrētas inspekcijā un iekļautas azartspēļu automātu un iekārtu reģistrā, sākot ar 2017. gada 1. janvāri.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 818 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — aizsardzības ministrs A.Slakteris

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 176Pieņemts: 25.03.2004.Stājas spēkā: 15.04.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 14.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
86981
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2004","iso_value":"2004\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2004.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"