Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumus Nr. 358 "Valsts kancelejas nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.263

Rīgā 2003.gada 20.maijā (prot. Nr.29 5.§)
Valsts kancelejas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts kanceleja ir tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir radīt priekšnoteikumus Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra un Ministru kabineta darbībai, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta lēmumu īstenošanu un pēctecību.

(MK 08.05.2012. noteikumu Nr.328 redakcijā)

2. Valsts kanceleja ir Ministru prezidenta tiešā pakļautībā.

II. Valsts kancelejas funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Valsts kanceleja veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās funkcijas, kā arī:

3.1. (svītrots ar MK 08.05.2012. noteikumiem Nr.328);

3.2. saturiski un organizatoriski nodrošina Ministru prezidenta darbu;

3.3. (svītrots ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.157);

3.4. nodrošina valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu;

3.4.1 nodrošina sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu;

3.5. (svītrots ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.157);

3.6. (svītrots ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr.429);

3.7. (svītrots ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.157);

3.8. (svītrots ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.157);

3.9. pilda starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Sociālā fonda ieviešanā;

3.10. nodrošina sabiedrības izglītošanu un informēšanu par demokrātiskas valsts pamatiem un vērtībām;

3.11. nodrošina iestādes vadītāju atlasi, izņemot Valsts civildienesta likuma 37. pantā minēto gadījumu;

3.12. nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos.

(Grozīts ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr. 3; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 1009; MK 12.05.2009. noteikumiem Nr. 429; MK 29.04.2014. noteikumiem Nr. 226; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 430; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 137; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 285)

4. Lai nodrošinātu šo noteikumu 3.punktā minēto funkciju izpildi, Valsts kanceleja:

4.1. (svītrots ar MK 08.05.2012. noteikumiem Nr.328);

4.2. koordinē valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību darbu, izstrādā un īsteno valdības komunikācijas politiku;

4.3. (svītrots ar MK 08.05.2012. noteikumiem Nr.328);

4.4. organizē valsts pasūtījuma izstrādi ierēdņu mācību programmām;

4.5. organizē un nodrošina Ministru kabineta, Ministru prezidenta biedra un Ministru prezidenta dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību;

4.5.1 (svītrots ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 285);

4.6. veic Ministru kabinetā iesniegto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu juridisko analīzi, lai sniegtu priekšlikumus par to turpmāko virzību;

4.7. nodrošina Ministru kabineta sēžu, Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, ministriju parlamentāro sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta biedra organizēto sanāksmju, citu tiesību aktos noteikto, kā arī Ministru prezidenta noteikto sanāksmju sagatavošanu un norisi;

4.8. koordinē valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, lai nodrošinātu juridiskās tehnikas un valsts valodas normu ievērošanu un vienotas, precīzas terminoloģijas lietošanu Ministru kabineta tiesību aktos un likumprojektos;

4.9. nodrošina tiesību aktu juridisko un redakcionālo noformēšanu, Ministru kabineta tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu publiskošanu, kā arī akceptēto likumprojektu turpmāko virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.10. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinē un kontrolē likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biedra doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;

4.11. atbilstoši kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus un tiesību aktu projektus, kā arī sniedz atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem;

4.12. sagatavo un sniedz Ministru kabinetam, Saeimai un starptautiskajām organizācijām pārskatus, priekšlikumus un ieteikumus par situāciju valsts pārvaldē, kā arī organizē sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;

4.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina Ministru kabinetam, Ministru prezidentam un Ministru prezidenta biedram adresēto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu un personu pieņemšanu;

4.14. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un iestādes uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

4.15. valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, lai nodrošinātu iestādes darbību;

4.16. koordinē valsts pārvaldes iestāžu sadarbību labas pārvaldības un klientorientētas darbības kultūras nodrošināšanā valsts pārvaldē un administratīvā sloga mazināšanā iedzīvotājiem;

4.16.1 sniedz citām valsts pārvaldes iestādēm metodoloģisku palīdzību starptautisko ieguldījumu aizsardzības jomā;

4.17. Ministru prezidenta uzdevumā veic atsevišķus funkciju auditus, pārbauda un novērtē tiešās pārvaldes iestādes darbības efektivitāti un lietderību, piesaistot valsts pārvaldes speciālistus, kā arī citus speciālistus;

4.17.1 (svītrots ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.157);

4.17.2 (svītrots ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.157);

4.18. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar ārvalstu valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām organizācijām un ārvalstu tehniskās palīdzības programmu un projektu pārstāvjiem un ekspertiem;

4.19. organizē žurnālistu darbu Ministru kabinetā, kā arī Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biedra rīkotajos pasākumos;

4.20. koordinē sabiedrības līdzdalību, informēšanu un izglītošanu par Ministru kabineta kompetencē esošajiem jautājumiem un demokrātiskas valsts pamatiem un vērtībām, kā arī informē sabiedrību par valsts politiku Valsts kancelejas kompetencē esošajās jomās;

4.21. kārto Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministru, parlamentāro sekretāru un to personu uzskaites lietas, kuras iecēlis amatā Ministru kabinets, Ministru prezidents vai Ministru prezidenta biedrs, un noformē nepieciešamos dokumentus;

4.22. (svītrots ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.157);

4.22.1 (svītrots ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr.429);

4.22.2 plāno, ievieš un uzrauga Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās programmas un projektus;

4.22.3 veic Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšanai nepieciešamās atbalsta funkcijas (budžeta plānošana un izpilde, grāmatvedības uzskaite, personālvadība, darba aizsardzība, iekšējais audits, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nodrošinājums, transporta pakalpojumi, atsevišķu dokumentu redakcionāla noformēšana un tulkošana);

4.22.4 koordinē, uztur un aktualizē valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu (datubāzi) un citu valsts institūciju, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvalžu, pašvaldību institūciju un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību vai publiski privāto kapitālsabiedrību, kuras noslēgušas līgumu par sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu un sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, amatpersonu (darbinieku) atlīdzības uzskaites sistēmu (datubāzi);

4.23. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr. 3; MK 01.03.2005. noteikumiem Nr. 157; MK 24.01.2006. noteikumiem Nr. 64; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 1009; MK 12.05.2009. noteikumiem Nr. 429; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr. 1027; MK 08.05.2012. noteikumiem Nr. 328; MK 29.04.2014. noteikumiem Nr. 266; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 137; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 285)

5. Valsts kancelejas tiesības:

5.1. iesaistīt valsts pārvaldes jautājumu risināšanā ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjus, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus, izveidot darba grupas un organizēt starpinstitūciju sanāksmes;

5.2. lai nodrošinātu šo noteikumu 4.17.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi, netraucēti apmeklēt tiešās pārvaldes iestādes, kā arī pieprasīt un saņemt visu uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.3.1 sniegt maksas pakalpojumus;

5.4. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.226)

III. Valsts kancelejas struktūra un amatpersonu kompetence

6. Valsts kancelejas sastāvā ir Ministru prezidenta birojs, Ministru prezidenta biedra birojs un Valsts kancelejas direktora noteiktās struktūrvienības.

(Grozīts ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.3; MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.157)

7. Valsts kanceleju vada direktors. Valsts kancelejas direktors ir tieši pakļauts Ministru prezidentam.

8. Valsts kancelejas direktors:

8.1. organizē iestādes funkciju izpildi, nodrošina iestādes darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;

8.2. atbild par iestādes budžeta likumīgu un lietderīgu izmantošanu;

8.3. nodrošina iestādes attīstības stratēģijas un darba plāna izstrādi;

8.4. nodrošina personāla vadības īstenošanu;

8.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieceļ amatā un atbrīvo no amata iestādes ierēdņus un pieņem darbā un atlaiž no darba iestādes darbiniekus;

8.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi un tās vārdā slēdz līgumus;

8.7. organizē un vada Valsts sekretāru sanāksmes;

8.8. lai nodrošinātu Valsts kancelejas funkciju izpildi, ir tiesīgs dot rīkojumus Valsts kancelejas ierēdņiem un darbiniekiem;

8.9. ir tiesīgs dot rīkojumus padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes amatpersonām;

8.10. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

9. Valsts kancelejas direktoram var būt vietnieki. Valsts kancelejas direktora vietnieku funkcijas un viņiem pakļautās struktūrvienības ar rīkojumu nosaka Valsts kancelejas direktors.

10. Valsts kancelejas struktūrvienības ir departamenti, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas. Departamentus, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas izveido, reorganizē un likvidē Valsts kancelejas direktors.

11. Departamenti un patstāvīgās nodaļas ir pakļautas Valsts kancelejas direktoram vai viņa vietniekam saskaņā ar Valsts kancelejas direktora noteikto funkciju sadalījumu.

12. Departamentu vada departamenta vadītājs. Departamenta vadītājam var būt vietnieki.

13. Patstāvīgo nodaļu vada nodaļas vadītājs.

IV. Ministru prezidenta birojs

14. Ministru prezidenta birojs sniedz Ministru prezidentam priekšlikumus Ministru kabineta politikas izstrādē un īstenošanā un organizatoriski nodrošina Ministru prezidenta darbību.

15. Ministru prezidenta birojs ir tieši pakļauts Ministru prezidentam. Ministru prezidenta birojs ir politiski atbildīgs par savu darbību un noteikto funkciju izpildi. Ministru prezidenta biroja sastāvā ir Ministru prezidenta biroja vadītājs, Ministru prezidenta konsultatīvās amatpersonas, Ministru prezidenta palīgi un Ministru prezidenta preses sekretārs.

15.1 Ministru prezidenta biroja struktūru un darba organizāciju nosaka Ministru prezidents Ministru prezidenta biroja reglamentā.

(MK 13.03.2007. noteikumu Nr.176 redakcijā)

16. Ministru prezidenta biroju vada biroja vadītājs. Ministru prezidenta biroja vadītājs ir tieši pakļauts Ministru prezidentam. Ministru prezidenta biroja vadītāju ar rīkojumu ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru prezidents.

17. Ministru prezidenta biroja darbinieki ir tieši pakļauti Ministru prezidenta biroja vadītājam.

18. Ministru prezidenta birojam ir šādi uzdevumi:

18.1. analizēt valdības politiku un veicināt tās īstenošanu (arī sadarbībā ar valdības koalīcijas partneriem) atbilstoši Deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību;

18.2. izteikt viedokli par jebkuru Ministru prezidentu interesējošu politikas jautājumu;

18.3. sadarboties ar ministrijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām, kā arī ar ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām atbilstoši Ministru prezidenta norādījumiem;

18.3.1 organizēt Ministru prezidenta saraksti ar privātpersonām, ministri­jām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām, ārvalstu institūcijām un starp­tautiskajām organizācijām, kā arī Ministru prezidenta uzdevumā veikt šo saraksti, ja Ministru prezidents nav lēmis citādi;

18.4. nodrošināt Ministru prezidenta vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju un tikšanās laikā iegūtās informācijas vai doto uzdevumu operatīvu paziņošanu adresātiem;

18.5. ar Ministru prezidenta pilnvarojumu pārstāvēt Ministru kabineta locekļa viedokli citās institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs, kā arī sanāksmēs, kur tiek saskaņoti viedokļi;

18.6. sadarbībā ar Komunikācijas departamentu informēt Ministru prezidentu par plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajiem politiskajiem jautājumiem, organizēt tikšanos ar preses un citu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, sagatavot Ministru prezidentu šīm tikšanās reizēm, kā arī atbilstoši Ministru prezidenta norādījumiem sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta un Ministru prezidenta pieņemtajiem lēmumiem;

18.6.1 sniegt Ministru prezidentam priekšlikumus par Ministru prezidenta Pateicības raksta un Ministru prezidenta Goda diploma piešķiršanu;

18.7. veikt citus Ministru prezidenta noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 13.03.2007. noteikumiem Nr.176)

V. Ministru prezidenta biedra birojs

19. Ministru prezidenta biedra birojs sniedz Ministru prezidenta biedram priekšlikumus Ministru prezidenta biedra kompetencē esošas politikas izstrādē un īstenošanā.

20. Ministru prezidenta biedra birojs ir tieši pakļauts Ministru prezidenta biedram. Ministru prezidenta biedra birojs ir politiski atbildīgs par savu darbību un noteikto funkciju izpildi. Ministru prezidenta biedra biroja sastāvā ir Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, Ministru prezidenta biedra konsultatīvās amatpersonas un Ministru prezidenta biedra palīgi.

21. Ministru prezidenta biedra biroju vada biroja vadītājs. Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs ir tieši pakļauts Ministru prezidenta biedram. Ministru prezidenta biedra biroja vadītāju pieņem darbā Ministru prezidenta biedrs.

22. Ministru prezidenta biedra biroja darbinieki ir tieši pakļauti Ministru prezidenta biedra biroja vadītājam.

23. Ministru prezidenta biedra birojam ir šādi uzdevumi:

23.1. analizēt Ministru prezidenta biedra kompetencē esošo politiku un veicināt tās īstenošanu;

23.2. izteikt viedokli par jebkuru Ministru prezidenta biedru interesējošu politikas jautājumu;

23.3. sadarboties ar ministrijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām, kā arī ar ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām atbilstoši Ministru prezidenta biedra norādījumiem;

23.4. nodrošināt Ministru prezidenta biedra vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju un tikšanās laikā iegūtās informācijas vai doto uzdevumu operatīvu paziņošanu adresātiem;

23.5. sadarbībā ar Komunikācijas departamentu informēt Ministru prezidenta biedru par plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajiem politiskajiem jautājumiem, organizēt tikšanos ar preses un citu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, sagatavot Ministru prezidenta biedru šīm tikšanās reizēm, kā arī atbilstoši Ministru prezidenta biedra norādījumiem sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta un Ministru prezidenta biedra pieņemtajiem lēmumiem.

VI. Krīzes kontroles centrs

(Nodaļa svītrota ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.157)

VII. Informācijas sabiedrības birojs

(Nodaļa svītrota ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.157)

VII1. Eiropas lietu birojs

(Nodaļa svītrota ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr. 157)

VIII. Valsts kancelejas padotībā esošā valsts pārvaldes iestādes

(Nodaļa MK 21.06.2005. noteikumu Nr.422 redakcijā)

33. Valsts kancelejas padotībā ir Valsts administrācijas skola.

IX. Valsts kancelejas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par tās darbību

34. Valsts kancelejas direktors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

35. Valsts kancelejas direktoram ir tiesības atcelt pārvaldes amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

36. Valsts kancelejas direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto Valsts kancelejas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību.

37. Valsts kancelejas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var pārsūdzēt tiesā.

38. Valsts kancelejas direktors ne retāk kā reizi gadā sniedz Ministru prezidentam pārskatu par Valsts kancelejas funkciju izpildi un valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

39. Ministru prezidentam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par Valsts kancelejas funkciju izpildi, kā arī par Valsts kancelejas padotībā esošās tiešās valsts pārvaldes iestādes darbību.

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 08.05.2012. noteikumiem Nr.328)

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.196 "Valsts kancelejas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 82.nr.).

41. Valsts kanceleja nodrošina šo noteikumu 4.22.3 apakšpunktā minēto funkciju izpildi atbilstoši šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 08.05.2012. noteikumu Nr.328 redakcijā)

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts kancelejas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 263Pieņemts: 20.05.2003.Stājas spēkā: 24.05.2003.Zaudē spēku: 12.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 23.05.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
75201
{"selected":{"value":"01.06.2018","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-11.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-11.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2016","iso_value":"2016\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2015","iso_value":"2015\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2015.-10.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2014","iso_value":"2014\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2014.-31.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2012","iso_value":"2012\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2012.-09.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-15.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2009","iso_value":"2009\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2007","iso_value":"2007\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2007.-20.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2006","iso_value":"2006\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2006.-15.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2006","iso_value":"2006\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2006.-19.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2005","iso_value":"2005\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2005.-27.01.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2005","iso_value":"2005\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2005.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2004","iso_value":"2004\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2004.-08.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2004","iso_value":"2004\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2004.-31.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2004","iso_value":"2004\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2004.-07.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2003","iso_value":"2003\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2003.-09.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)