Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.163

Rīgā 2001.gada 10.aprīlī (prot. Nr.17 7.§)
Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka būtiskās prasības iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo (turpmāk - gāzes iekārtas), un prasību ievērošanas uzraudzības mehānismu, kā arī gāzes iekārtu atbilstības novērtēšanas kārtību, lai gāzes iekārtas neradītu draudus cilvēkam un videi.

2. Šie noteikumi attiecas uz gāzes iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo (jebkuru degvielu, kas 10-5 paskālu (1 bar) augstā spiedienā un 15 °C temperatūrā atrodas gāzveida agregātstāvoklī) un kuras ir:

2.1. iekārtas ēdiena gatavošanai, ūdens sildīšanai un telpu apkurei;

2.2. saldēšanas iekārtas;

2.3. mazgāšanas mašīnas un līdzīgas iekārtas, kurās ūdens maksimālā temperatūra nepārsniedz 105 °C;

2.4. apgaismes iekārtas;

2.5. gāzes iekārtu drošības, kontroles un regulēšanas iekārtas vai gāzes iekārtu piederumi (turpmāk - gāzes iekārtu piederumi).

3. Gāzes iekārtas projektējamas un izgatavojamas atbilstoši šo noteikumu 6.nodaļā minētajām būtiskajām drošības prasībām, lai tās:

3.1. varētu uzstādīt, lietot un regulāri apkalpot saskaņā ar ražotāja instrukcijām;

3.2. precīzi kalpotu paredzētajam mērķim;

3.3. būtu droši lietojamas paredzamajās gāzes kvalitātes robežās un gāzes padeves spiediena svārstībās.

4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo standartu sarakstu.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.357)

5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu un Eiropas Savienības harmonizēto standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu 6.nodaļā minēto būtisko drošības prasību izpildei (turpmāk - piemērojamais standarts).

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.357)

6. Gāzes iekārtas tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu 6.nodaļā minētajām būtiskajām drošības prasībām, ja tās izgatavotas saskaņā ar piemērojamos standartos noteiktajām prasībām un šo prasību izpilde ir apliecināta šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā kārtībā.

7. Atbilstības novērtēšanu gāzes iekārtām veic akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - paziņotā institūcija).

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.357 redakcijā)

8. Lai atbilstības novērtēšanas institūcija tiktu akreditēta gāzes iekārtu atbilstības novērtēšanai, tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

8.1. atbilstības novērtēšanas institūcijas rīcībā ir atbilstošs personāls un tehniskais aprīkojums, lai varētu pienācīgi veikt tehniskos un administratīvos uzdevumus, kas saistīti ar pārbaužu un uzraudzības procedūrām;

8.2. personālam, kas atbild par pārbaudēm, ir:

8.2.1. atbilstoša profesionālā un tehniskā sagatavotība;

8.2.2. pietiekamas zināšanas par pārbaudes procedūrām un pieredze pārbaužu veikšanā;

8.2.3. iemaņas pārskatu, ziņojumu un sertifikātu noformēšanā;

8.2.4. atalgojums, kas nav atkarīgs no pārbaužu vai testu apjoma un rezultātiem;

8.3. atbilstības novērtēšanas institūcija (arī tās vadītājs un personāls), kas ir atbildīga par gāzes iekārtu atbilstības novērtēšanu, nav šo iekārtu projektētāja, izgatavotāja, piegādātāja, uzstādītāja vai lietotāja, vai šo personu pilnvarota pārstāve. Tā ir brīva no jebkādas (arī finansiālas) ietekmes, kas var ietekmēt lēmumu vai pārbaudes rezultātus. Īpaši tas attiecas uz novērtēšanas rezultātos ieinteresētajām personām. Apmaiņa ar tehnisko informāciju starp ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi vai importētāju un atbilstības novērtēšanas institūciju ir atļauta;

8.4. atbilstības novērtēšanas institūcijas personāls ievēro konfidencialitāti un neizpauž informāciju, ko tas ieguvis, pildot darba uzdevumus, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa iestādes, kas saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem uzrauga un kontrolē gāzes iekārtas;

8.5. atbilstības novērtēšanas institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību attiecībā uz tā darba rezultātiem, kuru tā ir akreditēta veikt.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.357 redakcijā)

9. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, kas akreditējis atbilstības novērtēšanas institūciju, periodiski pārbauda šo noteikumu 8.punktā minēto prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.357)

2. Atbilstības apliecināšanas procedūras

10. Gāzes iekārtas, kas izgatavotas vienā eksemplārā vai nelielā sērijā (līdz 10 eksemplāriem), paziņotā institūcija novērtē saskaņā ar šo noteikumu 3.6.apakšnodaļu.

11. Gāzes iekārtas, kas izgatavotas sērijveidā (vairāk par 10 eksemplāriem), paziņotā institūcija novērtē šo noteikumu 3.1.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā un izmantojot vienu (pēc ražotāja izvēles) no šādām metodēm:

11.1. ne retāk kā reizi gadā veic gāzes iekārtu izlases pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 3.2.apakšnodaļu;

11.2. šo iekārtu izgatavošanas laikā novērtē ražotāja kvalitātes sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 3.3.apakšnodaļu;

11.3. šo iekārtu izgatavošanas laikā novērtē ražotāja kvalitātes sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 3.4.apakšnodaļu;

11.4. pārbauda tās saskaņā ar šo noteikumu 3.5.apakšnodaļu.

12. Izgatavojot gāzes iekārtu piederumus, ražotājs šo noteikumu 10. un 11.punktā noteiktajā kārtībā apliecina to atbilstību šo noteikumu prasībām. Atbilstības deklarācijā, kas pievienota gāzes iekārtu piederumiem, ražotājs skaidri norāda būtisko drošības prasību, kuru palīdz nodrošināt attiecīgais piederums, un piederuma tehniskos rādītājus, raksturlielumus un paskaidrojumus, kā tas uzstādāms.

13. Gāzes iekārtu piederumi nav jāmarķē šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajā kārtībā.

14. Tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz atbilstības novērtēšanas procedūrām, ražotājs sastāda latviešu valodā vai citā paziņotajai institūcijai pieņemamā valodā.

3. Atbilstības novērtēšanas kārtība
3.1. Gāzes iekārtas tipa pārbaude (B modulis)

15. Gāzes iekārtas tipa pārbaude ir procedūra, ar kuru paziņotā institūcija, pamatojoties uz gāzes iekārtas ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja vai izplatītāja (turpmāk - gāzes iekārtas ražotājs) iesniegumu, pārbauda gāzes iekārtas paraugu un apstiprina (sertificē), ka attiecīgais gāzes iekārtas paraugs atbilst šo noteikumu prasībām.

16. Iesniegumu gāzes iekārtas tipa pārbaudei gāzes iekārtas ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā, norādot gāzes iekārtas ražotāja nosaukumu un adresi, kā arī rakstisku apliecinājumu, ka šāds iesniegums par šo paraugu nav ticis iesniegts citai paziņotajai institūcijai.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētajam iesniegumam gāzes iekārtas ražotājs pievieno projekta dokumentāciju, kurā ietverta šāda informācija:

17.1. gāzes iekārtas vispārīgs apraksts;

17.2. kopskata un detalizētie rasējumi, gāzes iekārtas piederumu un atsevišķu bloku rasējumi, diagrammas un shēmas;

17.3. gāzes iekārtas atsevišķo sastāvdaļu apraksts un skaidrojumi par to darbību, kā arī gāzes iekārtas darbību kopumā;

17.4. pilnīgi vai daļēji izmantoto piemērojamo standartu saraksts, kā arī tehnisko risinājumu apraksts, lai nodrošinātu būtisko drošības prasību ievērošanu, ja piemērojamie standarti nav izmantoti;

17.5. izmēģinājumu un testu pārskati;

17.6. gāzes iekārtas montāžas un lietošanas instrukcijas;

17.7. kopā ar gāzes iekārtu lietojamo piederumu kalibrēšanas dokumenti;

17.8. jebkura cita informācija, kas palīdz paziņotajai institūcijai veikt atbilstības novērtēšanu.

18. Gāzes iekārtas ražotājs nodod paziņotās institūcijas rīcībā gāzes iekārtas paraugu, kas atbilst noteiktam gāzes iekārtas tipam. Paziņotā institūcija drīkst pieprasīt papildu paraugus, ja tas nepieciešams testēšanas programmai.

19. Paziņotā institūcija:

19.1. pārbauda projekta dokumentāciju un novērtē, vai pievienotais gāzes iekārtas paraugs ir izgatavots saskaņā ar šo dokumentāciju;

19.2. identificē tos gāzes iekārtas elementus, kuri izgatavoti saskaņā ar piemērojamiem standartiem, un pārliecinās par to atbilstību attiecīgo standartu prasībām;

19.3. veic atbilstošas pārbaudes vai testus, lai pārliecinātos, ka gāzes iekārtas ražotāja lietotie risinājumi ir pietiekami efektīvi, lai nodrošinātu atbilstību būtiskajām drošības prasībām.

20. Ja gāzes iekārtas paraugs atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izsniedz gāzes iekārtas ražotājam gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikātu, kurā norāda gāzes iekārtas ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, kā arī sertifikāta lietošanas nosacījumus.

21. Gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikātam gāzes iekārtas ražotājs pielikuma veidā pievieno tehniskos aprakstus, diagrammas un rasējumus, kas nepieciešami sertificētā parauga identifikācijai (turpmāk - sertifikāta pielikumi).

22. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par izsniegto gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikātu, kā arī par izmaiņām, kas attiecas uz gāzes iekārtas tipu. Paziņotās institūcijas var pieprasīt un saņemt gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikāta kopiju, kā arī sertifikāta pielikumus, gāzes iekārtas tipa pārbaudes protokolu kopijas un testēšanas pārskatu kopijas.

23. Ja paziņotā institūcija atsaka izsniegt gāzes iekārtas ražotājam gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikātu vai atsauc to, tā informē šo noteikumu 5.nodaļā minēto tirgus uzraudzības iestādi un pārējās paziņotās institūcijas un norāda attiecīgā lēmuma pieņemšanas iemeslus.

24. Gāzes iekārtas ražotājs informē attiecīgo paziņoto institūciju par visām sertificētā gāzes iekārtas tipa modifikācijām, kas var iespaidot gāzes iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām, un saņem no paziņotās institūcijas papildu apstiprinājumu, ko pielikuma veidā pievieno gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikātam.

3.2. Gāzes iekārtas atbilstība sertificētajam tipam (C modulis)

25. Gāzes iekārtas atbilstība sertificētajam tipam ir procedūra, ar kuru gāzes iekārtas ražotājs nodrošina, lai attiecīgā gāzes iekārta atbilst gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikātā norādītajam tipam un šo noteikumu prasībām, un deklarē to.

26. Gāzes iekārtas ražotājs katru gāzes iekārtu marķē ar CE marķējumu, kurš papildināts ar tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic šo noteikumu 28.punktā minētās pārbaudes, un sastāda rakstisku atbilstības deklarāciju. Deklarāciju var sastādīt vienai gāzes iekārtai vai gāzes iekārtu sērijai, un gāzes iekārtas ražotājs uzglabā to ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējās šādas iekārtas piedāvāšanas reizes Latvijas tirgū.

27. Gāzes iekārtas ražotājs veic visas nepieciešamās darbības, lai ražošanas process (arī gala produkta pārbaudes un testēšana) nodrošinātu produkcijas viendabīgumu un gāzes iekārtas atbilstību sertificētajam tipam un šo noteikumu prasībām.

28. Paziņotā institūcija ne retāk kā reizi gadā, brīvi izvēloties pārbaudes laiku, veic gāzes iekārtu izlases pārbaudi ražotnē. Lai nodrošinātu gāzes iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija pārbauda noteiktu gāzes iekārtu skaitu un veic piemērojamos standartos noteiktos testus. Paziņotā institūcija katrā konkrētajā gadījumā pieņem lēmumu, vai veikt pilnīgu vai daļēju testēšanu. Ja viena gāzes iekārta vai gāzes iekārtu sērija neatbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija veic pasākumus, lai nepieļautu attiecīgo gāzes iekārtu turpmāku marķēšanu ar CE marķējumu.

3.3. Gāzes iekārtas ražošanas kvalitātes nodrošināšana (D modulis)

29. Gāzes iekārtas ražošanas kvalitātes nodrošināšana ir procedūra, ar kuru gāzes iekārtas ražotājs nodrošina, lai attiecīgā ražošanas kvalitātes sistēma nodrošinātu gāzes iekārtas atbilstību gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikātā norādītajam tipam un atbilst šo noteikumu prasībām, un deklarē to.

30. Gāzes iekārtas ražotājs katru gāzes iekārtu marķē ar CE marķējumu, kurš papildināts ar tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kas veic šo noteikumu 41.punktā minēto kvalitātes sistēmas uzraudzību, un sastāda rakstisku atbilstības deklarāciju. Deklarāciju var sastādīt vienai gāzes iekārtai vai gāzes iekārtu sērijai, un gāzes iekārtas ražotājs uzglabā to ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējās šādas iekārtas piedāvāšanas reizes Latvijas tirgū.

31. Gāzes iekārtas ražotājs uztur ražošanas kvalitātes sistēmu, kas nodrošina gāzes iekārtu atbilstību gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikātā norādītajam tipam un šo noteikumu prasībām. Gāzes iekārtas ražotājs nodrošina iespēju paziņotajai institūcijai veikt ražošanas kvalitātes sistēmas uzraudzību.

32. Lai apstiprinātu gāzes iekārtas ražošanas kvalitātes sistēmas atbilstību, gāzes iekārtas ražotājs iesniedz tā izvēlētajā paziņotajā institūcijā iesniegumu, kuram pievienota šāda informācija:

32.1. dokumentācija par ražošanas kvalitātes sistēmu;

32.2. apliecinājums izpildīt pienākumus, kurus tam uzliek ražošanas kvalitātes sistēma;

32.3. apliecinājums uzturēt kvalitātes sistēmu, lai nodrošinātu tās nepārtrauktu piemērotību un efektivitāti.

33. Šo noteikumu 32.punktā minētajam iesniegumam gāzes iekārtas ražotājs pievieno gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikāta kopiju un dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto gāzes iekārtas tipu.

34. Visi kritēriji, prasības un apsvērumi, kurus gāzes iekārtas ražotājs izmanto gāzes iekārtu ražošanā, tiek sistemātiski dokumentēti procedūru un pasākumu aprakstos un instrukcijās (turpmāk - kvalitātes sistēmas dokumentācija).

35. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina viennozīmīgu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju, īpašu uzmanību pievēršot šādu kvalitātes sistēmas elementu aprakstam:

35.1. kvalitātes sistēmas mērķi, uzņēmuma organizatoriskā struktūra, uzņēmuma vadības atbildība un pilnvaras attiecībā uz gāzes iekārtu kvalitāti;

35.2. gāzes iekārtu ražošanas apraksts, kvalitātes vadības un kvalitātes nodrošināšanas metodes un lietotās sistemātiskās darbības;

35.3. pārbaudes un testi, kas tiek veikti pirms ražošanas uzsākšanas, ražošanas procesā un pēc tās, un to veikšanas periodiskums;

35.4. gāzes iekārtu kvalitātes līmeņa nodrošināšana un uzraudzība, kā arī efektīvas kvalitātes sistēmas nodrošināšana.

36. Paziņotā institūcija pārbauda un novērtē gāzes iekārtas ražošanas kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 34. un 35.punktā minētajām prasībām. Ja kvalitātes sistēma ir sertificēta saskaņā ar piemērojamiem standartiem, paziņotā institūcija var atzīt, ka šo noteikumu 34. un 35.punktā minētās prasības ir ievērotas.

37. Gāzes iekārtas ražotājs rakstiski informē paziņoto institūciju, kas novērtēja ražošanas kvalitātes sistēmu, par visām plānotajām izmaiņām ražošanas kvalitātes sistēmā (piemēram, par jaunu tehnoloģiju ieviešanu vai augstākas kvalitātes nodrošināšanu).

38. Paziņotā institūcija pārbauda gāzes iekārtas ražotāja ražošanas kvalitātes sistēmas izmaiņas un pieņem lēmumu par to, vai mainītā ražošanas kvalitātes sistēma atbilst noteiktajiem kritērijiem un vai ir nepieciešama atkārtota atbilstības novērtēšana.

39. Paziņotā institūcija par savu lēmumu paziņo gāzes iekārtas ražotājam un, ja nepieciešams, sniedz pamatotu atzinumu par nepieciešamību atkārtoti novērtēt mainītās ražošanas kvalitātes sistēmas atbilstību.

40. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas, ja tā konstatē, ka gāzes iekārtas ražotāja kvalitātes sistēma nenodrošina gāzes iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

41. Paziņotā institūcija gāzes iekārtu ražošanas laikā uzrauga gāzes iekārtas ražotāja kvalitātes sistēmu, lai nodrošinātu, ka gāzes iekārtas ražotājs pilnībā izpilda apstiprinātās ražošanas kvalitātes sistēmas nosacījumus.

42. Gāzes iekārtas ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvju iekļūšanu ražošanas, testēšanas un uzglabāšanas telpās pārbaudes veikšanai un nodrošina viņus ar šādu nepieciešamo informāciju:

42.1. ar ražošanas kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

42.2. ar atzinumiem par pārbaužu rezultātiem, kā arī ar testēšanas un kalibrēšanas pārskatiem un personāla kvalifikācijas sertifikātiem.

43. Paziņotā institūcija gāzes iekārtas ražotāja kvalitātes sistēmas pārbaudi veic ne retāk kā reizi divos gados nepieteiktu vizīšu veidā.

44. Pārbaužu laikā paziņotā institūcija var veikt gāzes iekārtu testus vai pieprasīt, lai gāzes iekārtas ražotājs uzrāda testēšanas pārskatus un inspekcijas protokolus par šādām pārbaudēm.

45. Paziņotā institūcija pēc gāzes iekārtas ražotāja pieprasījuma iesniedz gāzes iekārtas ražotājam pārskatu par visām veiktajām pārbaudēm.

3.4. Gāzes iekārtas kvalitātes nodrošināšana (E modulis)

46. Gāzes iekārtas kvalitātes nodrošināšana ir procedūra, ar kuru gāzes iekārtas ražotājs nodrošina, lai attiecīgā gāzes iekārta atbilst pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, un deklarē to.

47. Gāzes iekārtas ražotājs katru gāzes iekārtu marķē ar CE marķējumu, kurš papildināts ar tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic šo noteikumu 59.punktā minēto kvalitātes sistēmas uzraudzību, un sastāda rakstisku atbilstības deklarāciju. Deklarāciju var sastādīt vienai gāzes iekārtai vai gāzes iekārtu sērijai, un gāzes iekārtas ražotājs uzglabā to ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējās šādas iekārtas piedāvāšanas reizes Latvijas tirgū.

48. Gāzes iekārtas ražotājs uztur kvalitātes sistēmu, kas nodrošina gāzes iekārtu gala pārbaudes un testus, kā arī nodrošina tās uzraudzību.

49. Gāzes iekārtas kvalitātes sistēmas atbilstības apstiprināšanai gāzes iekārtas ražotājs iesniedz tā izvēlētajā paziņotajā institūcijā iesniegumu, kuram pievienota šāda informācija:

49.1. dokumentācija par ražošanas kvalitātes sistēmu;

49.2. apliecinājums izpildīt pienākumus, kurus tam uzliek ražošanas kvalitātes sistēma;

49.3. apliecinājums uzturēt kvalitātes sistēmu, lai nodrošinātu tās nepārtrauktu piemērotību un efektivitāti.

50. Šo noteikumu 49.punktā minētajam iesniegumam gāzes iekārtas ražotājs pievieno gāzes iekārtas tipa pārbaudes sertifikāta kopiju un dokumentāciju par apstiprināto gāzes iekārtas tipu.

51. Gāzes iekārtas kvalitātes sistēmā gāzes iekārtas ražotājs nodrošina katras gāzes iekārtas pārbaudi un attiecīgo testu izpildi saskaņā ar piemērojamiem standartiem, lai pārliecinātos par visu izgatavoto gāzes iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

52. Visi kritēriji, prasības un apsvērumi, kurus gāzes iekārtas ražotājs izmanto gāzes iekārtu gala pārbaudēs, tiek sistemātiski dokumentēti procedūru un pasākumu aprakstos un instrukcijās (turpmāk - kvalitātes sistēmas dokumentācija).

53. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina viennozīmīgu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju, īpašu uzmanību pievēršot šādu kvalitātes sistēmas elementu aprakstam:

53.1. uzņēmuma organizatoriskā struktūra un uzņēmuma vadības atbildība un pilnvaras attiecībā uz gāzes iekārtu kvalitāti;

53.2. pēc ražošanas veicamās pārbaudes un testēšanas;

53.3. efektīvas kvalitātes sistēmas nodrošināšana.

54. Paziņotā institūcija pārbauda un novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 52. un 53.punktā minētajām prasībām. Ja kvalitātes sistēma ir sertificēta saskaņā ar piemērojamiem standartiem, paziņotā institūcija var atzīt, ka šo noteikumu 52. un 53.punktā minētās prasības ir ievērotas.

55. Gāzes iekārtas ražotājs rakstiski informē paziņoto institūciju, kas novērtēja ražošanas kvalitātes sistēmu, par visām plānotajām izmaiņām ražošanas kvalitātes sistēmā (piemēram, par jaunu tehnoloģiju ieviešanu vai augstākas kvalitātes nodrošināšanu).

56. Paziņotā institūcija pārbauda gāzes iekārtas ražotāja ražošanas kvalitātes sistēmas izmaiņas un pieņem lēmumu par to, vai mainītā ražošanas kvalitātes sistēma atbilst noteiktajiem kritērijiem un vai ir nepieciešama atkārtota atbilstības novērtēšana.

57. Paziņotā institūcija par savu lēmumu paziņo gāzes iekārtas ražotājam un, ja nepieciešams, sniedz pamatotu atzinumu par nepieciešamību atkārtoti novērtēt mainītās ražošanas kvalitātes sistēmas atbilstību.

58. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas, ja tā konstatē, ka gāzes iekārtas ražotāja kvalitātes sistēma nenodrošina gāzes iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

59. Paziņotā institūcija gāzes iekārtu gala pārbaudēs uzrauga gāzes iekārtas ražotāja kvalitātes sistēmu, lai nodrošinātu, ka gāzes iekārtas ražotājs pilnībā izpilda apstiprinātās ražošanas kvalitātes sistēmas nosacījumus.

60. Gāzes iekārtas ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvju iekļūšanu testēšanas un uzglabāšanas telpās pārbaudes veikšanai un nodrošina viņus ar šādu nepieciešamo informāciju:

60.1. ar gāzes iekārtas kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

60.2. ar atzinumiem par pārbaužu rezultātiem, kā arī ar testēšanas un kalibrēšanas pārskatiem un personāla kvalifikācijas sertifikātiem.

61. Paziņotā institūcija gāzes iekārtas ražotāja kvalitātes sistēmas pārbaudi veic ne retāk kā reizi divos gados nepieteiktu vizīšu veidā.

62. Pārbaužu laikā paziņotā institūcija var veikt gāzes iekārtu testus vai pieprasīt, lai gāzes iekārtas ražotājs uzrāda testēšanas pārskatus un inspekcijas protokolus par šādām pārbaudēm.

63. Paziņotā institūcija pēc gāzes iekārtas ražotāja pieprasījuma iesniedz gāzes iekārtas ražotājam pārskatu par visām veiktajām pārbaudēm.

3.5. Gāzes iekārtas verifikācija (F modulis)

64. Gāzes iekārtas verifikācija ir procedūra, ar kuru gāzes iekārtas ražotājs nodrošina, lai attiecīgā gāzes iekārta atbilst pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, un deklarē to.

65. Gāzes iekārtas ražotājs katru gāzes iekārtu marķē ar CE marķējumu un sastāda rakstisku atbilstības deklarāciju. Deklarāciju var sastādīt vienai gāzes iekārtai vai gāzes iekārtu sērijai, un gāzes iekārtas ražotājs uzglabā to ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējās šādas iekārtas piedāvāšanas reizes Latvijas tirgū.

66. Gāzes iekārtas verifikāciju var veikt vienā no šādiem veidiem (pēc gāzes iekārtas ražotāja izvēles):

66.1. paziņotā institūcija pārbauda un testē katru gāzes iekārtu, vai

66.2. paziņotā institūcija pārbauda un testē gāzes iekārtas, pamatojoties uz statistiskajām metodēm un datiem.

67. Katru gāzes iekārtu paziņotā institūcija pārbauda un testē šādā kārtībā:

67.1. veic piemērojamos standartos noteiktos testus vai ekvivalentus testus, lai pārbaudītu gāzes iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām un pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam;

67.2. katru gāzes iekārtu, kas atbilst pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, marķē ar savu identifikācijas numuru un sastāda atbilstības sertifikātu.

68. Gāzes iekārtas ražotājs, kurš atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina, pamatojoties uz statistiskajām metodēm un datiem, piegādā paziņotajai institūcijai viendabīgas gāzes iekārtu sērijas un veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu nemainīgu ražotās produkcijas viendabīgumu visās gāzes iekārtas sērijās.

69. Paziņotā institūcija gāzes iekārtu pārbaudes, pamatojoties uz statistiskajām metodēm un datiem, veic šādā kārtībā:

69.1. grupē gāzes iekārtas identiskās sērijās, kas sastāv no vienādos apstākļos ražotām viena modeļa vienībām;

69.2. veic piemērojamos standartos noteiktos testus vai ekvivalentus testus izlases kārtībā, lai pārbaudītu gāzes iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām un pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam, paraugu atlasē ievērojot šādus kritērijus:

69.2.1. lai kvalitātes līmenis, kas atbilst 95 % apstiprināšanas varbūtībai, nepārsniegtu neatbilstības varbūtību robežās no 0,5 līdz 1,5 procentiem;

69.2.2. lai kvalitātes līmenis, kas atbilst 5 % apstiprināšanas varbūtībai, nepārsniegtu neatbilstības varbūtību robežās no 5 līdz 10 procentiem.

70. Gāzes iekārtas ražotājs pēc saskaņošanas ar paziņoto institūciju drīkst marķēt gāzes iekārtas ar paziņotās institūcijas identifikācijas numuru jau ražošanas procesā.

71. Latvijas tirgū var piedāvāt visas gāzes iekārtas sērijas, izņemot tās, kuru paraugs nav atzīts par atbilstošu.

72. Ja gāzes iekārtas sērija ir noraidīta, paziņotā institūcija veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu attiecīgās sērijas piedāvāšanu Latvijas tirgū.

73. Ja gāzes iekārtas sērija tiek noraidīta vairākkārt, paziņotā institūcija var atcelt verifikāciju, kas pamatojas uz statistiskajām metodēm un datiem.

74. Gāzes iekārtas ražotājs nodrošina, lai paziņotās institūcijas izsniegtais sertifikāts būtu pieejams tirgus uzraudzības iestādēm ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējās šādas iekārtas piedāvāšanas reizes Latvijas tirgū.

3.6. Gāzes iekārtas eksemplāra verifikācija (G modulis)

75. Gāzes iekārtas eksemplāra verifikācija ir procedūra, ar kuru gāzes iekārtas ražotājs nodrošina, lai attiecīgā gāzes iekārta, kurai ir izsniegts sertifikāts, atbilst šo noteikumu prasībām, un deklarē to.

76. Gāzes iekārtas ražotājs katru gāzes iekārtu marķē ar CE marķējumu un sastāda rakstisku atbilstības deklarāciju, kuru uzglabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējās šādas iekārtas piedāvāšanas reizes Latvijas tirgū.

77. Gāzes iekārtas ražotājs nodrošina paziņoto institūciju ar šo noteikumu 17.punktā minēto projekta dokumentāciju.

78. Paziņotā institūcija pārbauda gāzes iekārtu un veic nepieciešamos testus, lai novērtētu gāzes iekārtas atbilstību projekta dokumentācijai un šo noteikumu prasībām. Ja paziņotā institūcija uzskata par nepieciešamu, pārbaude un testi tiek veikti pēc tam, kad gāzes iekārta ir samontēta un uzstādīta.

79. Gāzes iekārtu, kas atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija marķē ar savu identifikācijas numuru un sastāda atbilstības sertifikātu.

80. Gāzes iekārtas ražotājs nodrošina, lai paziņotās institūcijas izsniegtais sertifikāts būtu pieejams tirgus uzraudzības iestādēm ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējās šādas iekārtas piedāvāšanas reizes Latvijas tirgū.

4. Marķēšana

81. Gāzes iekārtas ražotājs katru gāzes iekārtu marķē ar CE marķējumu (pielikums) šo noteikumu 3.nodaļā minētajā kārtībā un tā, lai marķējums būtu skaidri redzams un salasāms un neizdzistu ne pirms gāzes iekārtas lietošanas, ne lietošanas laikā.

82. Gāzes iekārtas ražotājs pievieno marķējumam gāzes iekārtas ražotāja nosaukumu vai identifikācijas simbolus, lietotās elektroenerģijas veidu (ja gāzes iekārta paredzēta pieslēgšanai elektroenerģijas avotam) un gāzes iekārtas kategoriju. Atkarībā no gāzes iekārtas tipa pievieno informāciju, kas nepieciešama montāžai.

83. Ja citos normatīvajos aktos noteiktas prasības par marķēšanu ar CE marķējumu un šīs prasības ir attiecināmas uz gāzes iekārtu, tad CE marķējumu atļauts izmantot tikai tad, ja attiecīgā iekārta atbilst visos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

84. Aizliegts piestiprināt gāzes iekārtām apzīmējumus un norādes, kuras viegli var sajaukt ar CE marķējumu.

5. Tirgus uzraudzība

85. Gāzes iekārtu tirgus uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - tirgus uzraudzības iestāde).

86. Ja gāzes iekārta neatbilst šo noteikumu prasībām un gāzes iekārtas ražotājs neatbilstību nenovērš, tirgus uzraudzības iestāde atbilstoši savai kompetencei veic pasākumus, lai pārtrauktu gāzes iekārtas piedāvāšanu Latvijas tirgū un nepieļautu tās tirdzniecību.

87. Šo noteikumu prasībām neatbilstošu gāzes iekārtu piedāvāšana vai reklāma gadatirgos, izstādēs un līdzīgos pasākumos ir pieļaujama, ja gāzes iekārtām ir pievienota skaidri salasāma norāde par to, ka tās ir aizliegts iepirkt un izmantot, kamēr gāzes iekārtas ražotājs vai tās izplatītājs nav nodrošinājis atbilstību šo noteikumu prasībām.

88. Lai nodrošinātu būtiskajām prasībām atbilstošu gāzes iekārtu nonākšanu tirgū, tirgus uzraudzības iestāde drīkst ierobežot vai aizliegt tādu ar CE zīmi marķētu iekārtu ievietošanu tirgū, kas lietotas paredzētajam nolūkam, ja tās rada draudus cilvēku veselībai, dzīvībai un citām sabiedriskajām vērtībām. Tirgus uzraudzības iestāde veic šādus pasākumus:

88.1. ja rodas šaubas par gāzes iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standartu lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē iekārtas atlases pārbaudi un sniedz atzinumu par iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, tam pievienojot pārbaudes rezultātus;

88.2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu preču konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu gāzes iekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 88.1.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.357 redakcijā)

88.1 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.357 redakcijā)

89. Latvijā atzīst gāzes iekārtas, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais, ja saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību tās atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.357 redakcijā)

90. Ja gāzes iekārtas ražotājs vai izplatītājs noteiktā kārtībā nav reģistrēts Latvijas Republikā, par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs gāzes iekārtas importētājs.

6. Gāzes iekārtu būtiskās drošības prasības

91. Gāzes iekārtas ražotājs katru gāzes iekārtu apgādā ar:

91.1. montāžas instrukciju valsts valodā;

91.2. lietošanas instrukciju valsts valodā, kurā norādītas prasības iekārtas uzturēšanai un apkopei;

91.3. viegli saprotamiem brīdinājumiem un paziņojumiem par paredzamu nepareizu uzstādīšanu un lietošanu (attiecīgi brīdinājumi norādāmi arī uz iepakojuma).

92. Montāžas instrukcijā gāzes iekārtas ražotājs norāda visu nepieciešamo informāciju par gāzes iekārtas uzstādīšanu, pievienošanu un lietošanas uzsākšanu, īpaši paredzot norādes uz:

92.1. lietojamās gāzes kategoriju;

92.2. lietojamās gāzes pieslēguma spiedienu;

92.3. gaisa pievadīšanas veidu sadegšanas procesa nodrošināšanai, kā arī pasākumus bīstamu gāzu maisījumu veidošanās novēršanai gāzes iekārtās, kas nav apgādātas ar ierīcēm šo noteikumu 97.3.apakšpunktā minēto prasību nodrošināšanai;

92.4. sadegšanas produktu izvadīšanas un izkliedes nosacījumus;

92.5. piespiedu vilkmes degļu un ar tiem apgādājamo apsildes ķermeņu raksturlielumus un montāžas kritērijus;

92.6. ziņas par gāzes iekārtas piederumiem.

93. Lietošanas instrukcijā gāzes iekārtas ražotājs norāda visu nepieciešamo informāciju par gāzes iekārtas drošu lietošanu, precīzi norādot, kādos gadījumos iekārtas lietošana ir jāpārtrauc.

94. Brīdinājumi un paziņojumi uz gāzes iekārtas un tās iepakojuma norāda lietojamās gāzes kategoriju, tās pieslēguma spiedienu un lietošanas ierobežojumus, kā arī īpašos ierobežojumus gāzes iekārtām, kuras paredzēts uzstādīt telpās ar nepietiekamu gaisa ventilāciju.

95. Šo noteikumu 91., 92., 93. un 94.punktā minētās prasības attiecas arī uz gāzes iekārtu piederumiem.

96. Gāzes iekārtām jābūt projektētām tā, lai, tās pareizi lietojot:

96.1. izslēgtu nestabilitāti, izkropļojumus, lūzumus vai nodilumu, kas varētu iespaidot gāzes iekārtu;

96.2. gāzes iekārtas iedarbināšanas brīdī un darbības laikā kondensāts nesamazinātu gāzes iekārtas drošību;

96.3. līdz minimumam samazinātu eksplozijas risku ārējas izcelsmes ugunsgrēka gadījumā;

96.4. konstrukcija nepieļautu ūdens un neparedzētu gaisa iekļūšanu gāzes tīkla pievadā;

96.5. visas gāzes iekārtas sastāvdaļas, kas izmantotas ražošanas procesā un var ietekmēt lietotāju vai regulētāju, būtu aizsargātas;

96.6. gāzes iekārta turpinātu droši darboties, ja notiktu normālas haotiskas patērētās enerģijas novirzes no vidējās vērtības;

96.7. patērēto energoresursu haotiskas novirzes no vidējās vērtības, kuras nav paredzētas gāzes iekārtas normālai lietošanai, kā arī šo energoresursu padeves pārtraukšana vai atjaunošana neizraisītu nedrošu situāciju;

96.8. elektroiekārtas, kas ir gāzes iekārtas sastāvdaļas, būtu konstruētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektrodrošības prasībām;

96.9. zem sprieguma esošo gāzes iekārtu daļu izraisītie mehāniskie un termiskie spriegumi, kā arī ar tiem saistītās deformācijas neizraisītu nedrošu situāciju;

96.10. gāzes iekārtas drošības, regulēšanas un vadības ierīču bojājumi neizraisītu nedrošu situāciju;

96.11. gāzes iekārtas drošības un vadības ierīces būtu darba gatavībā jebkurā režīmā;

96.12. gāzes iekārtas vadības sviras un citas vadības vai iestatīšanas detaļas būtu skaidri marķētas un apgādātas ar attiecīgajām instrukcijām, lai novērstu kļūdas to izmantošanā un lai to konstrukcija nepieļautu nejaušu iedarbināšanu.

97. Gāzes iekārtas konstrukcijā tiek nodrošināta nesadegušās gāzes izplūde tā, lai, pareizi lietojot gāzes iekārtu:

97.1. noplūdes daudzums laika vienībā nebūtu bīstams;

97.2. gāzes padeve aizdegšanās, atkārtotas aizdegšanās un liesmas izdzišanas laikā būtu ierobežota un tiktu novērsta bīstama gāzes uzkrāšanās;

97.3. lietošanai telpās paredzētās gāzes iekārtas būtu apgādātas ar speciālām ierīcēm, kas novērš bīstamu gāzes koncentrāciju attiecīgajās telpās vai vidē.

98. Gāzes iekārtas, kas nav apgādātas atbilstoši šo noteikumu 97.3.apakšpunktā minētajām prasībām, atļauts lietot tikai telpās, kur ir pietiekama ventilācija, lai novērstu nesadegušās gāzes bīstamu uzkrāšanos, ievērojot Latvijas klimatiskos apstākļus un attiecīgo būvnormatīvu prasības.

99. Aizdedzi gāzes iekārtās projektē tā, lai, tās pareizi lietojot:

99.1. būtu izlīdzināta aizdegšanās un atkārtota aizdegšanās;

99.2. būtu nodrošināta sajaukto gāzu aizdegšanās.

100. Gāzes iekārtās nodrošina šādu degšanas procesu:

100.1. gāzes iekārtās, kuras samontētas saskaņā ar gāzes iekārtas ražotāja instrukciju, regulāri apkalpotas un pareizi lietotas, ir nodrošināta liesmas stabilitāte un sadegšanas produktos esošās vielas nav veselībai bīstamā koncentrācijā;

100.2. pareizi lietotās gāzes iekārtās nav sadegšanas produktu nejaušas noplūdes;

100.3. gāzes iekārtām, kas pievienotas dūmvadam sadegšanas produktu izvadīšanai un izkliedei, jābūt konstruētām tā, lai pasliktinātas vilkmes apstākļos būtu novērsta sadegšanas produktu noplūde blakustelpās bīstamos daudzumos, lai neizraisītu saindēšanos vai eksploziju;

100.4. autonomās mājsaimniecības sildiekārtas bez dūmvada un ūdens ātrsildītāji bez dūmvada nedrīkst būt cēlonis oglekļa oksīda koncentrācijai attiecīgajās telpās, lai neapdraudētu tajās esošos cilvēkus, ņemot vērā viņu prognozējamo uzturēšanās laiku attiecīgajās telpās.

101. Gāzes iekārtas projektē tā, lai nodrošinātu racionālu gāzes izmantošanu, lietojot augstākas tehnoloģijas un ievērojot drošības prasības.

102. Gāzes iekārtās nodrošina šādu temperatūru:

102.1. gāzes iekārtu daļās, kuras paredzēts novietot tuvu grīdai vai citām degošām virsmām, temperatūra nedrīkst apdraudēt apkārtējos priekšmetus;

102.2. rokas vadības pogu un sviru temperatūra nedrīkst apdraudēt lietotāju;

102.3. lietošanai mājsaimniecībā paredzēto gāzes iekārtu ārējo daļu (izņemot siltuma atdevei paredzēto virsmu) temperatūra nedrīkst apdraudēt lietotāju, īpaši bērnus.

103. Gāzes iekārtu materiāli un gāzes iekārtu piederumi saskarē ar pārtikas produktiem vai sanitārajām un higiēnas vajadzībām paredzēto ūdeni nedrīkst iespaidot šo produktu un ūdens kvalitāti.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.163
CE marķējums

1. CE marķējumu, kas apliecina gāzes iekārtas atbilstību būtiskajām drošības prasībām, veido lielie burti "CE", kas attēloti šādi:

2. Ja CE marķējumu samazina vai palielina, paraugā noteiktās proporcijas jāsaglabā.

3. Abiem CE marķējuma komponentiem jābūt ar vienādu vertikālo izmēru, un tas nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem.

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 163Pieņemts: 10.04.2001.Stājas spēkā: 19.04.2001.Zaudē spēku: 25.05.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 18.04.2001.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
7167
{"selected":{"value":"01.05.2004","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-24.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-24.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2002","iso_value":"2002\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2002.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2001","iso_value":"2001\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2001.-05.02.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2004
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"