Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1997. gada 4. jūnija likumu: Par nekustamā īpašuma nodokli.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par zemes nodokli

1. pants. Zemes nodokļa mērķis

Nodokļa mērķis ir ieinteresēt zemes lietotājus un vietējās pašvaldības to teritorijā esošās zemes labākā apsaimniekošanā, kā arī no zemes lietotājiem daļēji izņemt diferenciālo renti.

2. pants. Nodokļa maksātāji

Zemes nodokļa maksātāji ir juridiskās un fiziskās personas, kurām zeme piešķirta lietošanā vai ir to īpašums.

Ja zemes platība vai tās daļa nodota citam lietotājam, zemes nodokli maksā pirmējais zemes lietotājs vai īpašnieks.

(Trešā daļa izslēgta ar 26.10.1995. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.05.1993. un 26.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 28.11.1995.)

3. pants. Nodokļa objekts

Ar zemes nodokli apliekama platība, kas ar valsts vai pašvaldības institūcijas lēmumu piešķirta fizisko vai juridisko personu lietošanā vai ir šo personu īpašums, izņemot 4. pantā minētās zemes platības.

(04.05.1993. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.05.1993.)

4. pants. Ar nodokli neapliekamās zemes platības

Ar zemes nodokli neapliek:

1) zemi, kuru aizņem koplietošanas satiksmes ceļi, komunikāciju līnijas un tiem pieskaitītās zemes joslas, ja tās netiek nodotas tālāk citiem lietotājiem, Valsts meža fonda zemes, kā arī purvus, ceļus, stigas, smiltājus, grāvjus, liedagus, ūdeņus un citas nemeža zemes;

2) zemi, uz kuras ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu aizliegta saimnieciskā darbība;

3) zemi, kuru aizņem vietējo pašvaldību institūciju ēkas, kā arī dzīvojamās mājas, komunālie, izglītības un kultūras, veselības aizsardzības, sociālās nodrošināšanas un sporta objekti, kas pieder vietējām pašvaldībām, un nacionālas sporta bāzes;

4) zemi, kura nodota Aizsardzības ministrijas valdījumā un tiek izmantota Aizsardzības ministrijas funkciju veikšanai;

5) reliģiskām organizācijām piešķirto zemi, kuru šīs organizācijas izmanto reliģiskās darbības veikšanai un kura nav nodota tālāk citiem lietotājiem;

6) zemi, kura nodota Iekšlietu ministrijas valdījumā un tiek izmantota Robežapsardzes funkciju veikšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.1992., 04.05.1993., 27.12.1996. un 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 11.07.1997.)

5. pants. Zemes nodokļa likmes lauku apvidos

Zemes nodokli lauku apvidos nosaka atbilstoši lauksaimniecībā izmantojamās zemes novērtējumam ballēs un tās atrašanās vietai saskaņā ar 1. pielikumā norādītajām vidējām likmēm, bet par lauksaimnieciskām vajadzībām lietošanā nodotajām krūmāju platībām — 50 procentu apmērā no attiecīgajām lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējām likmēm.

Juridiskajām un fiziskajām personām, sākot ar krūmāju platību apsaimniekošanas 6. gadu, nodoklis par šo zemi ik gadus var tikt palielināts par 10 procentiem no sākotnējās likmes, taču tas nedrīkst pārsniegt lauksaimniecībā izmantojamās zemes attiecīgo vidējo likmi.

Vietējā pašvaldība savā teritorijā nodokļa likmi par juridiskajām un fiziskajām personām lauksaimnieciskās darbības vajadzībām lietošanā piešķirto zemi, kā   arī par lietošanā piešķirtajām krūmāju platībām nosaka tā, lai likme atbilstoši zemes novērtējumam ballēs un  zemes gabala atrašanās vietai neatšķirtos vairāk par 50 procentiem no attiecīgās vidējās likmes.

Iekšējo ūdeņu aizņemtās platības un mākslīgi applūdinātās zemes platības apliek ar nodokli pēc vidējās likmes saskaņā ar 1. pielikumu.

Par juridiskajām un fiziskajām personām nelauksaimnieciskajām vajadzībām lietošanā piešķirto zemi nodokļa likmi nosaka 1. pielikumā noteikto likmju divkāršā apmērā. Vietējā pašvaldība savā teritorijā nodokļa likmi konkrētajam zemes gabalam var paaugstināt ne vairāk kā trīskārtīgi.

Iestādēm un organizācijām, kuru vienīgais finansēšanas avots ir valsts budžeta līdzekļi, zemes nodokļa likmes par lietošanā piešķirto zemi nosaka ne lielākas par 1. pielikumā norādītajām vidējām likmēm.

Zemes nodokļa likmes par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem lietošanā piešķirto zemi nosaka saskaņā ar 7. pantu.

Nodoklis par meža zemes lietošanu un no tās iegūstamajiem resursiem tiek aprēķināts īpaši, un tā aprēķināšanas kārtību un sadali pa budžetiem pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta priekšlikuma apstiprina Latvijas Republikas Saeima.

Šā panta noteikumi attiecas arī uz īpašumā esošo zemi, bet nodokļa likme Šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1. pielikumā norādīto vidējo likmi.

Īpašumā esošā meža zeme apliekama ar zemes nodokli saskaņā ar 6. pielikumu. Uz šo meža zemi neattiecas Latvijas Republikas 1991. gada 10. septembra likums «Par valsts ieņēmumiem no meža resursu realizācijas» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 37/38).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.1992., 04.05.1993. un 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

6. pants. Zemes nodokļa likmes pilsētu teritorijā

Par juridiskajām un fiziskajām personām pilsētu administratīvajās robežās lietošanā piešķirto zemi nodokļa likmi nosaka saskaņā ar 2. pielikumu, izņemot 7. pantā minētos gadījumus.

Iestādēm un organizācijām, kuru vienīgais finansēšanas avots ir valsts budžeta līdzekļi, zemes nodokļa likmes par lietošanā piešķirto zemi nosaka ne lielākas par 2. pielikumā norādītajām vidējām likmēm.

Par juridiskajām un fiziskajām personām lietošanā piešķirto zemi, kuru tās izmanto uzņēmējdarbības veikšanai lauksaimniecībā, kā arī lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai (agroapgādei, melioratīvajai celtniecībai, agroķīmiskajai apkalpošanai, ja to pakalpojumu apjoms attiecīgajā nozarē nav mazāks par 75 procentiem no kopapjoma, zivju produkcijas ieguvei un ražošanai, pārtikas produktu (piena, gaļas, maizes izstrādājumu) ražošanai; par fiziskajām personām lietošanā piešķirto zemi, kuras platība pārsniedz 0,12 hektārus, ja to izmanto lopkopības vajadzībām, zemes nodokli nosaka pēc pilsētai piegulošo lauku apvidu zemes nodokļa vidējās likmes saskaņā ar 1. pielikumu.

Pilsētas pašvaldība atkarībā no zemes gabala atrašanās vietas un citiem apstākļiem nodokļa likmi var palielināt vai samazināt ne vairāk kā trīskārtīgi, bet par lauksaimnieciskajai darbībai, zivju produkcijas ieguvei un ražošanai, šo nozaru tiešai apkalpošanai un pārtikas produktu ražošanai izmantojamo zemi, kā arī par fiziskajām personām lietošanā piešķirto zemi, kuru tās izmanto lopkopības vajadzībām, nodokļa likmi var palielināt vai samazināt ne vairāk kā par 50 procentiem.

Šā panta noteikumi attiecas arī uz īpašumā esošo zemi, bet nodokļa likme šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 2. pielikumā norādīto vidējo likmi.

(09.04.1991. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.1992., 04.05.1993. un 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

7. pants. Zemes nodokļa likmes par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem, kā arī dzīvokļu, vasarnīcu un individuālo garāžu kooperatīvajām sabiedrībām lietošanā piešķirto zemi

Par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem, kā arī dzīvokļu, vasarnīcu un individuālo garāžu kooperatīvajām sabiedrībām lietošanā piešķirto zemi pilsētās un lauku apvidos nodokļa likmes aprēķina saskaņā ar 3. pielikumu.

Vietējai pašvaldībai ir tiesības nodokļa likmi konkrētajam zemes gabalam palielināt vai samazināt par 50 procentiem atbilstoši zemes novērtējumam un atrašanās vietai.

Šā panta noteikumi attiecas arī uz īpašumā esošo zemi, bet nodokļa likme šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 3. pielikumā norādīto vidējo likmi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.05.1993. un 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

8. pants. Atvieglojumi zemes nodokļa maksātājiem

Vietējās pašvaldības no zemes nodokļa maksāšanas atbrīvo:

1) zemnieku saimniecības Latgales novadā (4. pielikums) — pirmos 3 gadus pēc lēmuma pieņemšanas par zemes piešķiršanu;

2) zemnieku saimniecības atbilstoši saimniekošanas uzsākšanas apstākļu raksturojumam (5. pielikums).

Abos punktos noteiktie zemes nodokļa atvieglojumi zemnieku saimniecībām, tos summējot, nedrīkst pārsniegt 5 gadus.

Spēkā paliek nodokļu atvieglojumi, kuri zemnieku saimniecībām piešķirti līdz šā likuma pieņemšanas brīdim.

Vietējās pašvaldības pēc maksātāja motivēta lūguma var uz laiku samazināt zemes nodokli vai atbrīvot no tā:

1) zemes lietotājus, kas stihisku vai citu nelaimju gadījumos cietuši ievērojamus materiālos zaudējumus;

2) zemes lietotājus, kas apgūst no jauna vai ar meliorāciju kapitāli ielabo zemi, neizmantojot valsts vai pašvaldības līdzekļus, — par minēto zemes platību uz laiku līdz 10 gadiem;

3) pensionārus, invalīdus, kā arī daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātās un jaunās ģimenes;

4) zemes lietotājus, uz kuru zemes, kas piešķirta viņiem lietošanā, saimnieciskā darbība ierobežota ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu;

5) labdarības un reliģiskās organizācijas — par tām lietošanā piešķirto zemi, kuru šīs organizācijas izmanto savu tiešo mērķu īstenošanai un kura nav nodota tālāk citiem lietotājiem;

6) juridiskās un fiziskās personas par lauksaimnieciskās darbības vajadzībām lietošanā piešķirtiem purviem, smiltājiem, karjeriem, zemi ar iznīcinātu augsnes virskārtu;

7) zemes lietotājus, kuriem zeme piešķirta izglītības un kultūras, zinātnes, veselības aizsardzības, sociālās nodrošināšanas un sporta vajadzībām;

8) budžeta iestādes un organizācijas, kā arī organizācijas, kas darbojas uz bezpeļņas noteikumu pamata.

Šā panta noteikumi attiecas ari uz īpašumā esošo zemi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.04.1991. un 04.05.1993. likumu, kas stājas spēkā 27.05.1993.)

9. pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība

Zemes nodokli aprēķina un maksā, sākot ar nākamo pusgadu pēc zemes ierādīšanas dabā.

Nodokļa maksāšanu pārtrauc vai samazina, sākot ar nākamo pusgadu pēc zemes lietošanas pārtraukšanas vai zemes gabala samazināšanas.

Vietējās pašvaldības katru gadu pēc stāvokļa uz 1. janvāri aprēķina zemes nodokli juridiskām un fiziskām personām par tām lietošanā nodoto zemi un līdz 1. martam paziņo maksātājam nodokļa summu un nomaksāšanas termiņus, bet ne vēlākus par 1. novembri.

(Ceturtā daļa izslēgta ar 27.12.1996. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.10.1995. un 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

10. pants. Atbildība par zemes nodokļa likuma pārkāpšanu

Atbildība par zemes nodokļa likuma pārkāpšanu iestājas Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kartībā.

11. pants. Zemes nodokļa saņēmējs

Zemes lietotāji visu nodokļa summu, kā arī soda naudu par maksāšanas termiņa nokavēšanu iemaksā attiecīga pagasta, Rīgas pilsētas rajona vai citas pilsētas pašvaldības budžetā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

12. pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdi par zemes nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu izskatāmi Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

(Nodaļa 27.12.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

1. Zemes nodoklis 1997.gadā tiek aprēķināts 1,5 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets izdod arī noteikumus par atvieglojumu piemērošanu nodokļu maksātājiem.

(27.12.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

2. 1997.gadā netiek piemērots likuma "Par zemes nodokli" 5., 6., 7. un 8.pants, 1., 2., 3., 4., 5. un 6.pielikums.

(27.12.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.  DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 20. decembrī
1. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»
Zemes nodokļa vidējās likmes lauku apvidū par lauksaimniecībā izmantojamo zemi

(Pielikums 26.10.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.11.1995. Sk. Pārejas noteikumu)

(latos par vienu hektāru)

AIZKRAUKLES RAJONS

Aiviekstes pagasts 1.04
Aizkraukles pagasts 1.64
Bebru pagasts 0.86
Daudzeses pagasts 0.78
Iršu pagasts 0.78
Klintaines pagasts 1.04
Kurmenes pagasts 0.83
Kokneses pagasts 1.47
Mazzalves pagasts 0.78
Neretas pagasts 0.95
Pilskalnes pagasts 0.78
Seces pagasts 0.86
Sērenes pagasts 1.38
Skrīveru pagasts 1.73
Staburaga pagasts 0.78
Sunākstes pagasts 0.69
Valles pagasts 0.95
Vietalvas pagasts 0.64
Zalves pagasts 0.86

  ALŪKSNES RAJONS

Alsviķu pagasts 0.44
Annas pagasts 0.69
Gaujienas pagasts 0.78
Ilzenes pagasts 0.83
Jaunalūksnes pagasts 0.86
Jaunannas pagasts 0.95
Jaunlaicenes pagasts 0.44
Kalncempju pagasts 0.52
Liepnas pagasts 0.44
Malienas pagasts 0.78
Mālupes pagasts 0.64
Mārkalnes pagasts 0.44
Pededzes pagasts 0.56
Trapenes pagasts 0.95
Veclaicenes pagasts 0.44
Virešu pagasts 0.95
Zeltiņu pagasts 0.44
Ziemera pagasts 0.44
Apes pils. lauku teritorija 0.86

  BALVU RAJONS

Baltinavas pagasts 0.99
Balvu pagasts 0.86
Bērzkalnes pagasts 0.78
Bērzpils pagasts 0.64
Briežuciema pagasts 0.64
Krišjāņu pagasts 0.44
Kubuļu pagasts 0.86
Kupravas pagasts 0.90
Lazdukalna pagasts 0.69
Lazdulejas pagasts 0.61
Medņevas pagasts 0.64
Rugāju pagasts 0.61
Susāju pagasts 0.64
Šķilbēnu pagasts 0.64
Tilžas pagasts 0.56
Vectilžas pagasts 0.56
Vecumu pagasts 0.56
Vīksnas pagasts 0.61
Žīguru pagasts 0.78

  BAUSKAS RAJONS

Bārbeles pagasts 1.04
Brunavas pagasts 1.43
Ceraukstes pagasts 2.37
Codes pagasts 2.16
Dāviņu pagasts 1.21
Gailīšu pagasts 2.55
Iecavas pagasts 1.64
Čslīces pagasts 2.37
Mežotnes pagasts 2.37
Rundāles pagasts 2.24
Skaistkalnes pagasts 1.04
Stelpes pagasts 0.99
Svitenes pagasts 2.33
Vecsaules pagasts 1.04
Vecumnieku pagasts 1.08
Viesturu pagasts 2.16

 CĒSU RAJONS

Amatas pagasts 0.64
Drabešu pagasts 0.95
Drustu pagasts 0.44
Dzērbenes pagasts 0.44
Inešu pagasts 0.44
Jaunpiebalgas pagasts 0.52
Kaives pagasts 0.44
Liepas pagasts 1.52
Līgatnes pagasts 1.52
Mārsnēnu pagasts 1.04
Mores pagasts 0.69
Nītaures pagasts 0.61
Priekuļu pagasts 1.86
Raiskuma pagasts 0.86
Raunas pagasts 1.04
Skujenes pagasts 0.44
Stalbes pagasts 0.78
Straupes pagasts 0.95
Taurenes pagasts 0.44
Vaives pagasts 1.30
Vecpiebalgas pagasts 0.44
Veselavas pagasts 0.64
Zaubes pagasts 0.48
Zosēnu pagasts 0.44

 DAUGAVPILS RAJONS

Ambeļu pagasts 0.44
Bebrenes pagasts 0.56
Biķernieku pagasts 0.61
Demenes pagasts 0.48
Dubnas pagasts 0.95
Dvietes pagasts 1.04
Eglaines pagasts 0.64
Kalkūnes pagasts 1.21
Kalupes pagasts 0.86
Lauceses pagasts 1.30
Līdumnieku pagasts 0.56
Līksnas pagasts 1.13
Maļinovas pagasts 1.08
Medumu pagasts 0.44
Naujenes pagasts 0.95
Nīcgales pagasts 0.91
Pilskalnes pagasts 0.69
Salienas pagasts 0.64
Skrudalienas pagasts 0.69
Sventes pagasts 1.08
Šēderes pagasts 0.52
Tabores pagasts 0.99
Vaboles pagasts 0.95
Vecsalienas pagasts 0.64
Višķu pagasts 1.21
Subates pils. lauku teritorija 0.78

 DOBELES RAJONS

Annenieku pagasts 1.38
Augstkalnes pagasts 2.42
Auru pagasts 2.16
Bēnes pagasts 1.64
Bērzes pagasts 2.68
Bikstu pagasts 1.25
Bukaišu pagasts 2.07
Dobeles pagasts 2.59
Īles pagasts 1.08
Jaunbērzes pagasts 1.90
Krimūnu pagasts 2.16
Lielauces pagasts 1.08
Naudītes pagasts 1.08
Penkules pagasts 2.16
Tērvetes pagasts 2.51
Ukru pagasts 1.30
Vītiņu pagasts 1.82
Zebrenes pagasts 1.25
Auces pils. lauku teritorija 2.07

GULBENES RAJONS

Beļavas pagasts 1.08
Daukstu pagasts 1.04
Druvienas pagasts 0.64
Galgauskas pagasts 1.08
Jaungulbenes pagasts 0.86
Lejasciema pagasts 0.86
Līgo pagasts 0.74
Litenes pagasts 0.78
Lizuma pagasts 0.95
Rankas pagasts 0.64
Stāmerienas pagasts 0.99
Stradu pagasts 1.30
Tirzas pagasts 0.78

 JĒKABPILS RAJONS

Ābeļu pagasts 1.30
Asares pagasts 0.86
Atašienes pagasts 0.83
Dignājas pagasts 0.78
Dunavas pagasts 0.74
Elkšņu pagasts 0.69
Gārsenes pagasts 1.04
Kalna pagasts 0.78
Krustpils pagasts 1.30
Kūku pagasts 1.13
Leimaņu pagasts 0.78
Mežāres pagasts 0.69
Rites pagasts 0.69
Rubenes pagasts 0.83
Salas pagasts 1.08
Saukas pagasts 0.99
Sēlpils pagasts 0.78
Variešu pagasts 0.83
Vīpes pagasts 0.78
Zasas pagasts 0.74
Aknīstes pils. lauku teritorija 1.13
Viesītes pils. lauku teritorija 1.08

 JELGAVAS RAJONS

Cenu pagasts 1.64
Elejas pagasts 2.81
Glūdas pagasts 2.76
Jaunsvirlaukas pagasts 2.16
Lielplatones pagasts 2.76
Līvbērzes pagasts 2.51
Ozolnieku pagasts 2.15
Platones pagasts 2.76
Sesavas pagasts 2.51
Sidrabenes pagasts 1.64
Svētes pagasts 2.85
Valgundes pagasts 1.64
Vilces pagasts 2.16
Vircavas pagasts 2.68
Zaļenieku pagasts 2.16
Kalnciema pils. lauku teritorija 1.82

 KRĀSLAVAS RAJONS

Andrupenes pagasts 0.78
Andzeļu pagasts 0.52
Asūnes pagasts 0.61
Aulejas pagasts 0.56
Bērziņu pagasts 0.61
Dagdas pagasts 1.04
Ezernieku pagasts 0.48
Grāveru pagasts 0.48
Indras pagasts 1.04
Izvaltas pagasts 0.69
Kalniešu pagasts 0.61
Kaplavas pagasts 0.64
Kastuļinas pagasts 0.52
Kombuļu pagasts 0.69
Konstantinovas pagasts 0.61
Krāslavas pagasts 0.86
Ķepovas pagasts 0.52
Piedrujas pagasts 0.86
Robežnieku pagasts 0.83
Skaistas pagasts 0.69
Svariņu pagasts 0.52
Šķaunes pagasts 0.56
Šķeltovas pagasts 0.44
Ūdrīšu pagasts 1.04

 KULDĪGAS RAJONS

Alsungas pagasts 0.95
Ēdoles pagasts 0.78
Gudenieku pagasts 0.78
Īvandes pagasts 0.78
Kabiles pagasts 0.86
Kurmales pagasts 0.86
Laidu pagasts 0.78
Nīkrāces pagasts 0.69
Padures pagasts 1.13
Pelču pagasts 1.12
Raņķu pagasts 1.13
Rendas pagasts 0.74
Rudbāržu pagasts 0.95
Rumbas pagasts 0.95
Skrundas pagasts 1.30
Snēpeles pagasts 0.78
Turlavas pagasts 0.86
Vārmes pagasts 0.78

 LIEPĀJAS RAJONS

Aizputes pagasts 1.08
Bārtas pagasts 0.99
Bunkas pagasts 1.13
Cīravas pagasts 0.99
Dunalkas pagasts 1.04
Dunikas pagasts 0.78
Embūtes pagasts 0.86
Gaviezes pagasts 1.13
Gramzdas pagasts 0.95
Grobiņas pagasts 1.73
Kalētu pagasts 1.13
Kalvenes pagasts 0.86
Kazdangas pagasts 1.30
Lažas pagasts 1.13
Medzes pagasts 1.55
Nīcas pagasts 1.47
Otaņķu pagasts 1.55
Priekules pagasts 1.13
Rucavas pagasts 0.64
Sakas pagasts 0.52
Tadaiķu pagasts 1.30
Vaiņodes pagasts 0.99
Vecpils pagasts 0.78
Vērgales pagasts 1.04
Virgas pagasts 0.95
Durbes pils. lauku teritorija 1.21

 LIMBAŽU RAJONS

Braslavas pagasts 0.95
Brīvzemnieku pagasts 0.86
Katvaru pagasts 1.13
Lēdurgas pagasts 1.38
Liepupes pagasts 1.21
Limbažu pagasts 1.55
Pāles pagasts 0.91
Salacas pagasts 1.08
Skultes pagasts 1.55
Umurgas pagasts 1.21
Vidrižu pagasts 1.21
Viļķenes pagasts 0.95
Ainažu pils. lauku teritorija 1.04
Alojas pils. lauku teritorija 0.95
Salacgrīvas pils. lauku teritorija 1.30
Staiceles pils. lauku teritorija 1.08

 LUDZAS RAJONS

Blontu pagasts 0.61
Briģu pagasts 0.64
Ciblas pagasts 0.69
Cirmas pagasts 0.86
Goliševas pagasts 0.78
Isnaudas pagasts 1.04
Istras pagasts 0.44
Lauderu pagasts 0.44
Līdumnieku pagasts 0.52
Malnavas pagasts 1.30
Mērdzenes pagasts 0.64
Mežvidu pagasts 0.69
Miglinieku pagasts 0.56
Nautrēnu pagasts 0.52
Nirzas pagasts 0.44
Nukšas pagasts 0.48
Pasienes pagasts 0.44
Pildas pagasts 0.44
Pureņu pagasts 0.69
Pušmucovas pagasts 0.52
Rundēnu pagasts 0.44
Salnavas pagasts 0.86
Zaļesjes pagasts 0.66
Zvirgzdenes pagasts 0.86

 MADONAS RAJONS

Aronas pagasts 1.04
Barkavas pagasts 1.08
Bērzaunes pagasts 0.78
Dzelzavas pagasts 1.04
Ērgļu pagasts 0.77
Indrānu pagasts 1.13
Jumurdas pagasts 0.78
Kalsnavas pagasts 0.61
Lazdonas pagasts 1.51
Liezēres pagasts 0.44
Ļaudonas pagasts 1.04
Mārcienas pagasts 0.86
Murmastienes pagasts 1.04
Mētrienas pagasts 1.04
Ošupes pagasts 1.04
Praulienas pagasts 1.21
Sarkaņu pagasts 1.38
Sausnējas pagasts 0.61
Varakļānu pagasts 1.04
Vestienas pagasts 0.52
Cesvaines pils. lauku teritorija 1.25

 OGRES RAJONS

Birzgales pagasts 1.21
Jumpravas pagasts 1.64
Krapes pagasts 1.21
Ķeipenes pagasts 1.13
Lauberes pagasts 0.95
Lēdmanes pagasts 1.04
Madlienas pagasts 1.30
Mazozolu pagasts 0.66
Meņģeles pagasts 1.04
Ogresgala pagasts 2.16
Rembates pagasts 1.90
Suntažu pagasts 1.55
Taurupes pagasts 0.95
Tīnūžu pagasts 2.16
Ķeguma pils. lauku teritorija 1.64
Lielvārdes pils. lauku teritorija 2.16

PREIĻU RAJONS

Aglonas pagasts 0.52
Aizkalnes pagasts 0.69
Galēnu pagasts 0.78
Jersikas pagasts 0.86
Pelēču pagasts 0.78
Preiļu pagasts 1.30
Riebiņu pagasts 1.30
Rožkalnu pagasts 0.83
Rožupes pagasts 0.83
Rudzātu pagasts 0.69
Rušonu pagasts 0.66
Saunas pagasts 1.08
Silajāņu pagasts 0.69
Sīļukalna pagasts 0.83
Stabulnieku pagasts 1.04
Sutru pagasts 0.86
Turku pagasts 0.78
Upmalas pagasts 0.83
Vārkavas pagasts 0.86

 RĒZEKNES RAJONS

Audriņu pagasts 1.04
Bērzgales pagasts 0.66
Čornajas pagasts 0.69
Degšāres pagasts 1.04
Dricānu pagasts 0.52
Feimaņu pagasts 0.48
Gaigalavas pagasts 0.86
Griškānu pagasts 1.30
Ilzeskalna pagasts 0.48
Kantinieku pagasts 0.66
Kaunatas pagasts 0.44
Lendžu pagasts 0.52
Lūznavas pagasts 0.69
Mākoņkalna pagasts 0.44
Maltas pagasts 0.78
Nagļu pagasts 0.78
Ozolaines pagasts 1.08
Ozolmuižas pagasts 1.21
Pušas pagasts 0.44
Rikavas pagasts 0.91
Sakstagala pagasts 1.04
Silmalas pagasts 1.04
Sokolu pagasts 1.13
Stoļerovas pagasts 0.69
Stružānu pagasts 0.78
Vērēmu pagasts 1.30
Viļānu pagasts 1.51

 RĪGAS RAJONS

Ādažu pagasts 3.97
Allažu pagasts 2.59
Babītes pagasts 4.06
Carnikavas pagasts 3.97
Daugmales pagasts 1.90
Garkalnes pagasts 3.28
Inčukalna pagasts 2.59
Krimuldas pagasts 2.85
Ķekavas pagasts 3.62
Mālpils pagasts 2.59
Mārupes pagasts 4.14
Olaines pagasts 2.93
Ropažu pagasts 2.51
Salas pagasts 3.80
Sējas pagasts 2.59
Siguldas pagasts 3.62
Stopiņu pagasts 3.28
Baldones pils. lauku teritorija

  2.16

Salaspils pils. lauku teritorija 4.14
Saulkrastu pils. lauku teritorija 3.45

 SALDUS RAJONS

Blīdenes pagasts 0.95
Ezeres pagasts 1.30
Gaiķu pagasts 0.86
Jaunauces pagasts 1.13
Jaunlutriņu pagasts 1.13
Kursīšu pagasts 1.04
Lutriņu pagasts 1.30
Nīgrandes pagasts 1.21
Novadnieku pagasts 1.64
Pampāļu pagasts 1.13
Remtes pagasts 0.99
Rubas pagasts 1.13
Saldus pagasts 1.90
Šķēdes pagasts 0.95
Vadakstes pagasts 1.13
Zaņas pagasts 1.08
Zirņu pagasts 1.55
Zvārdes pagasts 1.08
Brocēnu pils. lauku teritorija 1.73

 TALSU RAJONS

Abavas pagasts 1.21
Balgales pagasts 1.21
Dundagas pagasts 0.78
Ģibuļu pagasts 1.55
Īves pagasts 0.86
Kolkas pagasts 0.66
Kūļciema pagasts 0.86
Laidzes pagasts 1.64
Laucienes pagasts 1.30
Lībagu pagasts 1.64
Lubes pagasts 0.86
Mērsraga pagasts 0.86
Rojas pagasts 1.08
Strazdes pagasts 1.29
Valdgales pagasts 1.21
Vandzenes pagasts 1.21
Virbu pagasts 1.30
Valdemārpils pils. lauku terit. 1.21

 TUKUMA RAJONS

Cēres pagasts 1.04
Degoles pagasts 1.51
Džūkstes pagasts 1.51
Engures pagasts 1.13
Irlavas pagasts 1.13
Jaunpils pagasts 1.55
Jaunsātu pagasts 1.21
Kandavas pagasts 1.21
Lapmežciema pagasts 1.30
Lestenes pagasts 1.30
Matkules pagasts 1.13
Pūres pagasts 1.51
Sēmes pagasts 1.21
Slampes pagasts 1.51
Smārdes pagasts 1.73
Tumes pagasts 1.82
Vānes pagasts 0.95
Viesatu pagasts 0.99
Zantes pagasts 0.95
Zemītes pagasts 1.08
Zentenes pagasts 1.04

 VALKAS RAJONS

Bilskas pagasts 0.78
Blomes pagasts 0.86
Brantu pagasts 0.69
Ērģemes pagasts 0.95
Ēveles pagasts 1.20
Grundzāles pagasts 0.66
Jērcēnu pagasts 1.04
Kārķu pagasts 0.86
Launkalnes pagasts 0.78
Palsmanes pagasts 0.74
Plāņu pagasts 0.99
Smiltenes pagasts 1.51
Trikātas pagasts 1.21
Valkas pagasts 1.13
Variņu pagasts 0.74
Vijciema pagasts 1.13
Zvārtavas pagasts 0.74
Sedas pils. lauku teritorija 1.03

 VALMIERAS RAJONS

Bērzaines pagasts 1.04
Brenguļu pagasts 1.73
Burtnieku pagasts 1.38
Dikļu pagasts 1.13
Ipiķu pagasts 0.74
Jeru pagasts 1.08
Kauguru pagasts 1.51
Kocēnu pagasts 1.73
Ķoņu pagasts 0.99
Lodes pagasts 0.95
Matīšu pagasts 1.38
Naukšēnu pagasts 0.99
Ramatas pagasts 0.69
Rencēnu pagasts 1.30
Sēļu pagasts 0.91
Skaņkalnes pagasts 0.91
Vaidavas pagasts 1.38
Valmieras pagasts 1.90
Vecates pagasts 1.08
Vilpulkas pagasts 0.83
Zilākalna pagasts 1.90
Mazsalacas pils. lauku teritorija 1.08

VENTSPILS RAJONS

Ances pagasts 0.66
Jūrkalnes pagasts 0.69
Popes pagasts 0.86
Puzes pagasts 0.83
Tārgales pagasts 1.64
Ugāles pagasts 1.13
Usmas pagasts 0.78
Užavas pagasts 0.78
Vārves pagasts 1.73
Ziru pagasts 0.95
Zlēku pagasts 0.95
Piltenes pils. lauku teritorija 1.55
2. pielikums
Latvijas Republikas likumam
 «Par zemes nodokli»
Zemes nodokļa vidējās likmes pilsētu teritorijā

(Pielikums 26.10.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

Nr. p.k. Pilsētas Nodokļa likme
(santīmos par kvadrātmetru)
1. Rīga, Jūrmala 8,63
2. Daugavpils, Liepāja, Rēzekne 4,31
3. Cēsis, Jelgava, Ogre, Tukums, Valmiera, Ventspils

  3,45

4. Bauska, Dobele, Gulbene, Jēkabpils, Madona, Sigulda

  2,58

5. Pārējās rajonu centru pilsētas, Baldone, Ikšķile, Saulkrasti, Vangaži 2,16
6. Pārējās pilsētas 1,30
3. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»
Zemes nodokļa vidējās likmes par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem, kā arī dzīvokļu, vasarnīcu un individuālo garāžu kooperatīvajām sabiedrībām lietošanā piešķirto zemi

(Pielikums 26.10.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.11.1995. Sk. Pārejas noteikumu)

Rajons Nodokļa likme rajona centrā un citās pilsētās
(santīmos par kvadrātmetru)
Nodokļa likme lauku apvidū, ieskaitot ciemus
(santīmos par kvadrātmetru)
Aizkraukles 0,17 0,13
Alūksnes 0,13 0,09
Balvu 0,13 0,09
Bauskas 0,22 0,17
Cēsu 0,22 0,17
Daugavpils 0,22 0,17
Dobeles 0,17 0,13
Gulbenes 0,15 0,09
Jēkabpils 0,15 0,09
Jelgavas 0,26 0,17
Krāslavas 0,13 0,09
Kuldīgas 0,15 0,09
Liepājas 0,26 0,17
Limbažu 0,15 0,15
Ludzas 0,13 0,09
Madonas 0,15 0,11
Ogres 0,26 0,17
Preiļu 0,13 0,09
Rēzeknes 0,22 0,13
Rīgas 0,35 0,26

 

(Olaine 0,26)

 

Saldus 0,15 0,11
Talsu 0,15 0,11
Tukuma 0,22 0,17
Valkas 0,13 0,09
Valmieras 0,17 0,13
Ventspils 0,17 0,13
Jūrmala 0,35
4. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»
Latgales novada rajonu un pagastu saraksts

1. Balvu, Krāslavas (izņemot Kaplavas pagastu), Ludzas, Preiļu un Rēzeknes rajons;

2. Madonas rajonā: Barkavas, Murmastienes un Varakļānu pagasts;

Alūksnes rajonā: Liepnas pagasts;

Jēkabpils rajonā: Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagasts;

Daugavpils rajonā: Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Nīcgales, Vaboles, Vecpils un Višķu pagasts;

AizkraAizkraukles rajonā: Aiviekstes pagasts (tā daļa).

5. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»
Zemnieku saimniecību iedalījums pēc saimniekošanas uzsākšanas apstākļiem un to atbrīvošana no zemes nodokļa maksāšanas
Saimniekošanas apstākļu sākuma posma raksturojums Nodokļa maksājuma atbrīvošanas termiņš (gados)
Sāk saimniekot bez galvenajām ražošanai nepieciešamajām ēkām (dzīvojamās mājas, lopu mītnes) 1
Sāk saimniekot ar mazāk nekā l liellopu uz 2 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,5
Sāk saimniekot bez galvenajām lauksaimniecības mašīnām (traktora, arkla, kultivatora) 0,5
Sāk apsaimniekot vāji iekultivētu lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2
Sāk saimniekot vietā, no kuras pagasta centrs vai republikas nozīmes autoceļi atrodas tālāk par 5 km 0,5
Sāk saimniekot vietā, uz kuru nav izbūvēti pievadceļi  0,5
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
6. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»
Nodokļu likmes par īpašumā esošo meža zemi

(Pielikums 04.05.1993. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.05.1993.)

Nr. p.k.

Mežaudzes

Nodokļa likme procentos no zemes nodokļa vidējās likmes pagastā

1. Ar mežu neapklātā zeme un mežaudzes līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot), ja tajās trīs gadu laikā pēc to nonākšanas īpašumā uzsākti un tiek veikti mežierīcībā paredzētie mežsaimnieciskie pasākumi 0
2. Ar mežu neapklātās zemes un mežaudzes līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot), ja tajās trīs gadu laikā pēc to nonākšanas īpašumā nav uzsākti un netiek veikti mežniecībā paredzētie mežsaimnieciskie pasākumi 100
3. Vidējā vecuma audzes 40
4. Briestaudzes 60
5. Pieaugušas skuju koku, cieto lapu koku un bērzu audzes 100
6. Pieaugušas pārējo mīksto lapu koku audzes 80
7. Pāraugušas audzes 120

Piezīmes.

1. Mežaudžu vecumu nosaka pēc mežniecības materiāliem, bet gadījumos, kad mežierīcība nav veikta, — pēc koku vecuma mērījumiem.

2. Saskaņā ar šo pielikumu noteiktā zemes nodokļa likme samazināma uz pusi par īpašumā esošo meža zemi, ja saimnieciskā darbība uz tās ierobežota ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu.

3. Aprēķinot nodokļa likmes par īpašuma esošo meža zemi pilsētās, piemērojamas pilsētai piegulošo pagastu zemes nodokļa vidējās likmes.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par zemes nodokli Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 20.12.1990.Stājas spēkā: 01.01.1991.Zaudē spēku: 01.01.1998.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 11/12, 28.03.1991.; Diena, 50, 14.03.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
64972
{"selected":{"value":"11.07.1997","content":"<font class='s-1'>11.07.1997.-31.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.07.1997","iso_value":"1997\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.1997.-31.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1997","iso_value":"1997\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1997.-10.07.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.1995","iso_value":"1995\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.1995.-31.12.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.1993","iso_value":"1993\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.1993.-27.11.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.1992","iso_value":"1992\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.1992.-26.05.1993.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.1991","iso_value":"1991\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.1991.-31.03.1992.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1991","iso_value":"1991\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1991.-10.06.1991.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.07.1997
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)