Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.107

Rīgā 2002.gada 12.martā (prot. Nr.11 8.§)
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
likuma
10.panta trešo daļu un 12.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas kārtību atkarībā no to bīstamajām īpašībām un pakāpes, kādā šīs īpašības minētajām vielām un produktiem piemīt, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķēšanas un iepakošanas kārtību.

II. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšana un marķēšana

2. Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta ražotājs vai importētājs to klasificē un marķē saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu (turpmāk – bīstamo ķīmisko vielu saraksts).

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

3. Lai klasificētu ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, ražotājs vai importētājs novērtē tā bīstamību, ņemot vērā:

3.1. fizikālās un ķīmiskās īpašības;

3.2. īpašības, kas ietekmē cilvēku veselību;

3.3. īpašības, kas ietekmē vidi.

4. Nosakot ķīmiskā produkta bīstamās īpašības, ņem vērā visu bīstamo ķīmisko vielu klātbūtni gan produkta sastāvdaļās, gan piemaisījumos, ja katras bīstamās ķīmiskās vielas koncentrācija produktā pārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteikto robežkoncentrāciju, izņemot gadījumus, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vai šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9. vai 10.pielikumā nav noteikta zemāka robežkoncentrācija.

5. Ķīmisko produktu klasificē atkārtoti, ja, mainoties klasificēta ķīmiskā produkta sastāvam, viena vai vairāku ķīmiskā produkta sastāvā esošo bīstamo komponentu koncentrācijas izmaiņas, izteiktas masas vai tilpuma procentos, pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā noteiktās vērtības.

6. Sprādzienbīstamus, īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus ķīmiskos produktus klasificē saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu, kā arī pamatojoties uz to fizikālo un ķīmisko īpašību novērtējuma testiem, kas veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem par laboratoriskajām metodēm ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai.

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

7. Ķīmiskā produkta īpašības — sprādzienbīstams, oksidējošs, īpaši viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs un uzliesmojošs — nenosaka šādos gadījumos:

7.1. ja ķīmiskā produkta sastāvdaļām nepiemīt minētās īpašības un, pamatojoties uz ķīmiskā produkta ražotāja sniegto informāciju, nav pamata uzskatīt, ka tādas piemīt attiecīgajam ķīmiskajam produktam;

7.2. ja maina klasificēta ķīmiskā produkta sastāvu un var zinātniski pamatot, ka attiecīgās izmaiņas neiespaidos ķīmiskā produkta klasifikāciju.

8. Klasificējot veselībai bīstamos (ļoti toksiskus, toksiskus, kaitīgus, kodīgus, kairinošus, sensibilizējošus, kancerogēnus, mutagēnus un reproduktīvajai sistēmai toksiskus) un videi bīstamos ķīmiskos produktus:

8.1. izmanto šo noteikumu 5., 6., 7., 8. un 10.pielikumā minētās aprēķinu metodes;

8.2. nosaka klasificēšanai nepieciešamās īpašības, izmantojot testus, kas veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem par laboratoriskajām metodēm ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai;

8.3. iedala kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvajai sistēmai toksiskās ķīmiskās vielas 1., 2. vai 3.kategorijā atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam.

(Grozīts ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580; MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

8.1 Ja ražotājs vai importētājs ar epidemioloģiskiem pētījumiem, saslimšanas gadījumu zinātniski pamatotu izpēti vai statistikas datiem var pierādīt, ka ķīmiskā produkta toksiskā ietekme uz cilvēka organismu atšķiras no toksiskās ietekmes, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 8.2 un 8.3 punktā minētajām metodēm, ķīmisko produktu klasificē atbilstoši tā ietekmei uz cilvēka organismu.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

8.2 Ja ražotājs vai importētājs var pierādīt, ka, izmantojot standarta meto­des, ķīmiskā produkta toksiskumu var novērtēt par zemu, piemēram, potencē­šanās īpašību dēļ, šīs īpašības ņem vērā, klasificējot ķīmisko produktu.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

8.3 Ja ražotājs vai importētājs var pierādīt, ka, izmantojot standarta metodes, ķīmiskā produkta toksiskumu var novērtēt par augstu, piemēram, antagonisma īpašību dēļ, šīs īpašības ņem vērā, klasificējot ķīmisko produktu.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

9. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi noteikti šo noteikumu 3.pielikumā. Iedarbības raksturojuma izvēles kritēriji noteikti šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikumā atbilstoši ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamības veidam.

10. Izmantojot šo noteikumu 10.pielikuma 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā noteikto novērtēšanas metodi, lieto bīstamo ķīmisko vielu sarakstā minēto attiecīgās ķīmiskās vielas robežkoncentrāciju. Ja sarakstā ķīmiskās vielas robežkoncentrācija nav minēta, to nosaka saskaņā ar šo noteikumu 10.pielikuma 11. un 12.punktu.

11. Ja ķīmiskā viela nav iekļauta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā, tad, izmantojot šo noteikumu 10.pielikuma 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā noteikto novērtēšanas metodi, robežkoncentrāciju nosaka saskaņā ar šo noteikumu 10.pielikuma 11. un 12.punktu.

12. Drošības prasību un apvienoto drošības prasību apzīmējumi noteikti šo noteikumu 12.pielikumā.

13. Drošības prasību apzīmējumu izvēles kritēriji noteikti šo noteikumu 13.pielikumā.

14. Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotājs, importētājs vai piegādātājs pēc tās personas pieprasījuma, kura ir iegādājusies attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu turpmākai izmantošanai cita produkta ražošanā, nekavējoties nosūta attiecīgajai personai visu nepieciešamo informāciju par ķīmiskā produkta sastāvā esošajām bīstamajām ķīmiskajām vielām, lai varētu klasificēt un marķēt jauno ķīmisko produktu.

15. Katrai ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamības klasei ir marķējums, kas sastāv no bīstamības simbola un bīstamības paskaidrojuma (14.pielikums).

16. Katrai ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamības klasei ir vienots marķējuma attēlojums (15.pielikums).

17. Uz katra ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta iepakojuma nepieciešama etiķete ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marķējumu valsts valodā, kas ietver šādu informāciju:

17.1. ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta nosaukums atbilstoši šo noteikumu 18. un 19.punktam;

17.2. ķīmiskā produkta sastāvā esošo bīstamo ķīmisko vielu nosaukumi atbilstoši šo noteikumu 18., 19. un 20.punktam;

17.3. Latvijā reģistrēta ražotāja, importētāja vai piegādātāja nosaukums, adrese un tālruņa numurs;

17.4. ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums atbilstoši šo noteikumu 25. un 26.punktā un 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma vai apvienotā iedarbības raksturojuma burts un cipars var nebūt marķējuma sastāvdaļa;

17.5. drošības prasību apzīmējumi atbilstoši šo noteikumu 24., 25., 28., 29., 30. un 31.punktā un 13.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Drošības prasību apzīmējuma vai apvienotā drošības prasību apzīmējuma burts un cipars var nebūt marķējuma sastāvdaļa;

17.6. bīstamības simbols (simboli) un bīstamības paskaidrojums atbilstoši šo noteikumu 32.punktā un 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikumā noteiktajiem kritērijiem;

17.7. mazumtirdzniecībai paredzēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu masa vai tilpums iepakojuma vienībā;

17.8. ķīmiskajām vielām norāde "EK marķējums" un EK numurs, kas norādīts bīstamo ķīmisko vielu sarakstā.

(Grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.445; MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580; MK 19.04.2005. noteikumiem Nr.274; MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

18. Ja ķīmiskā viela klasificēta kā ļoti toksiska, toksiska, kaitīga vai kodīga, uz iepakojuma norāda ķīmiskās vielas nosaukumu valsts valodā saskaņā ar Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības nomenklatūru (IUPAC). Pārējos gadījumos norāda ķīmiskās vielas tirdzniecības nosaukumu vai tās ķīmisko nosaukumu saskaņā ar Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības nomenklatūru (IUPAC).

19. Uz ķīmisko produktu iepakojuma norāda ķīmiskā produkta tirdzniecības nosaukumu valsts valodā.

20. Ķīmiskā produkta sastāvā esošo ķīmisko vielu nosaukumus uz etiķetes norāda šādos gadījumos:

20.1. ja ķīmiskais produkts atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam ir klasificēts kā ļoti toksisks, toksisks vai kaitīgs, norāda tikai to ļoti toksisko, toksisko vai kaitīgo ķīmisko vielu nosaukumus, kuru koncentrācija ķīmiskajā produktā ir vienāda ar zemāko robežkoncentrāciju, kas katrai no tām norādīta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā (robežkoncentrācija, kas atbilst ķīmiskā produkta klasifikācijai bīstamības klasē "kaitīgs"), vai ir lielāka par zemāko robežkoncentrāciju. Ja ķīmiskā viela nav minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vai ja tai nav norādīta robežkoncentrācija, ķīmisko vielu marķē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam;

20.2. ja ķīmiskais produkts atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam ir klasificēts kā kodīgs, norāda tikai to kodīgo ķīmisko vielu nosaukumus, kuru koncentrācija ķīmiskajā produktā ir vienāda ar zemāko robežkoncentrāciju, kas katrai no tām norādīta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā (robežkoncentrācija, kas atbilst ķīmiskā produkta klasifikācijai bīstamības klasē "kairinošs"), vai ir lielāka par zemāko robežkoncentrāciju. Ja ķīmiskā viela nav minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vai ja tai nav norādīta robežkoncentrācija, ķīmisko vielu marķē atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam;

20.3. ja ķīmiskais produkts satur ķīmiskās vielas, kuru dēļ tas ir klasificēts:

20.3.1. kā 1., 2. vai 3.kategorijas mutagēns;

20.3.2. kā 1., 2. vai 3.kategorijas kancerogēns;

20.3.3. kā reproduktīvajai sistēmai toksisks 1., 2. vai 3.kategorijas produkts;

20.3.4. kā ļoti toksisks, toksisks vai kaitīgs subletālas ietekmes dēļ pēc vienreizējas iedarbības;

20.3.5. kā toksisks vai kaitīgs, kas rada smagas sekas pēc tā atkārtotas vai ilgstošas iedarbības;

20.3.6. kā sensibilizējošs.

21. Ja ķīmiskā produkta sastāvā ir vairāk par četrām bīstamajām ķīmiskajām vielām, norāda to četru bīstamo ķīmisko vielu nosaukumus, kuras rada vislielāko ķīmiskā produkta bīstamību veselībai un videi.

22. (Svītrots ar MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88.)

23. Ja ražotājs vai importētājs var apliecināt, ka, norādot ķīmiskās vielas nosaukumu uz iepakojuma etiķetes vai ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta drošības datu lapā, var tikt apdraudēta tā intelektuālā īpašuma konfidencialitāte, ražotājam vai importētājam ir tiesības nenorādīt vielas nosaukumu, bet norādīt tās vispārīgo funkcionālo grupu sastāvu atbilstoši šo noteikumu 16.pielikumam vai izmantot alternatīvu nosaukumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām. Minētajā gadījumā ražotājs vai importētājs iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā (turpmāk – aģentūra) iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 17.pieli­kumam.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

23.1 Šo noteikumu 23.punktā minētie nosacījumi attiecas tikai uz tām ķīmiskajām vielām, kuras saskaņā ar klasifikāciju ir:

23.11. kairinošas (izņemot ķīmiskās vielas ar iedarbības raksturojumu R41) vai kairinošas, lietojot kopā ar vielu, kas atbilst kādai no šādām bīstamības klasēm – sprādzienbīstams, spēcīgs oksidētājs, īpaši viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs, uzliesmojošs, videi bīstams (ja vien ķīmiskā viela nav jānorāda atbilstoši šo noteikumu 20.punktam);

23.12. kaitīgas vai kaitīgas, lietojot kopā ar vielu, kas atbilst kādai no šādām bīstamības klasēm – sprādzienbīstams, spēcīgs oksidētājs, īpaši viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs, uzliesmojošs, videi bīstams– un kurām raksturīga vienīgi akūta letāla iedarbība (ja vien ķīmiskā viela nav jānorāda atbilstoši šo noteikumu 20.punktam).

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

23.2 Šo noteikumu 23.punktu nepiemēro, ja attiecīgajai ķīmiskajai vielai normatīvajos aktos noteikta arodekspozīcijas robežvērtība.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

23.3 Ja ražotājs vai importētājs ķīmisko produktu piedāvā tirgū pirmo reizi un vēlas izmantot šo noteikumu 23.punktā minētos nosacījumus, tas iesniedz aģentūrā šo noteikumu 23.punktā minēto iesniegumu. Aģentūra var pieprasīt papildu informāciju, ja tas nepieciešams, lai izvērtētu iesnieguma pamatojumu.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

23.4 Aģentūra mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu un paziņo to. Ja lēmums ir pozitīvs, iesnieguma iesniedzējs nosūta lēmuma kopiju kompetentajām institūcijām Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās ražotājs vai importētājs paredzējis pārdot attiecīgo ķīmisko produktu.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

24. Uz ķīmisko vielu iepakojuma var nenorādīt ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu šādos gadījumos:

24.1. ja kairinošu, viegli uzliesmojošu, uzliesmojošu vai oksidējošu ķīmisko vielu iepakojuma tilpums nepārsniedz 125 ml;

24.2. ja kaitīgo ķīmisko vielu iepakojuma tilpums nepārsniedz 125 ml un tās nav paredzētas mazumtirdzniecībai.

25. Ja ķīmiskā produkta iepakojums nepārsniedz 125 ml, uz tā var nenorādīt:

25.1. vielas iedarbības raksturojumu un drošību prasību apzīmējumu, ja ķīmiskais produkts klasificēts kā viegli uzliesmojošs, oksidējošs vai kairinošs, izņemot ķīmiskos produktus ar vielas iedarbības raksturojumu R41, kā arī videi bīstamus produktus ar bīstamības simbolu N;

25.2. drošības prasību apzīmējumu, ja ķīmiskais produkts ir klasificēts kā uzliesmojošs vai videi bīstams un tam nav bīstamības simbola N.

26. (Svītrots ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580.)

27. Raksturojot iespējamo bīstamību, ko ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts var nodarīt cilvēkam un videi, norāda vienu līdz sešus (ja nepieciešams, – vairāk par sešiem) ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumus (apvienoto ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu uzskata par vienu). Ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumā norāda to attiecīgās ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta īpašību, kas rada viskaitīgāko ietekmi.

(Grozīts ar MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

28. Raksturojot ķīmisko vielu un ķīmisko produktu lietošanas drošības pasākumus, norāda vienu līdz sešus (ja nepieciešams, – vairāk par sešiem) drošības prasību apzīmējumus (apvienoto drošības prasību apzīmējumu uzskata par vienu). Ja drošības prasību apzīmējumus nav iespējams izvietot uz etiķetes vai iepakojuma, katram iepakojumam atsevišķi pievieno norādījumus par ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta drošu lietošanu.

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

29. Katrai ķīmiskajai vielai norāda drošības prasību apzīmējumu atbilstoši bīstamo ķīmisko vielu sarakstam. Ja ķīmiskā viela nav minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā, drošības prasību apzīmējumu norāda saskaņā ar šo noteikumu 13.pielikumu.

30. Uz mazumtirdzniecībai paredzētā bīstamā ķīmiskā produkta iepakojuma norāda drošības prasību apzīmējuma S1, S2, S45 vai S46 paskaidrojuma daļu atbilstoši šo noteikumu 13.pielikumam.

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

30.1 Ja ķīmiskais produkts paredzēts mazumtirdzniecībai un klasificēts kā ļoti toksisks, toksisks vai kodīgs, bet uz tā iepakojuma nav iespējams izvietot šo noteikumu 30.punktā minēto informāciju, iepakojumam pievieno precīzus un viegli saprotamus lietošanas norādījumus. Ja nepieciešams, iepakojumam pievieno informāciju par izlietotā iepakojuma iznīcināšanu.

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

31. Ja ķīmisko produktu paredzēts izmantot izsmidzinot, uz iepakojuma norāda drošības prasību apzīmējuma S23 paskaidrojuma daļu kopā ar drošības prasību apzīmējuma S38 vai S51 paskaidrojuma daļu atbilstoši šo noteikumu 13.pielikumam.

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

32. Ja ķīmiskajai vielai vai ķīmiskajam produktam ir vairāk nekā viens bīstamības simbols, ievēro šādus nosacījumus:

32.1. ja ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu apzīmē ar simbolu T, simbolus C, Xi un Xn var nenorādīt, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā nav noteikts citādi;

32.2. ja ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu apzīmē ar simbolu C, simbolus Xi un Xn var nenorādīt;

32.3. ja ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu apzīmē ar simbolu E, simbolus F un O var nenorādīt;

32.4. ja ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu apzīmē ar simbolu Xn, simbolu Xi var nenorādīt.

33. Šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju uz ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojuma izvieto horizontāli uz vienas vai vairākām iepakojuma virsmām.

34. Šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju atdala no pārējās informācijas, kas var būt norādīta uz bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamā ķīmiskā produkta iepakojuma etiķetes.

35. Laukuma izmēru šo noteikumu 17.punktā minētās informācijas izvietošanai uz bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamā ķīmiskā produkta iepakojuma etiķetes nosaka, ņemot vērā iepakojuma lielumu:

35.1. ja iepakojuma tilpums ir līdz 3 litriem, laukuma minimālais izmērs ir 52 x 74 mm;

35.2. ja iepakojuma tilpums ir no 3 litriem līdz 50 litriem, laukuma minimālais izmērs ir 74 x 105 mm;

35.3. ja iepakojuma tilpums ir no 51 litra līdz 500 litriem, laukuma minimālais izmērs ir 105 x 148 mm;

35.4. ja iepakojuma tilpums ir lielāks par 500 litriem, laukuma minimālais izmērs ir 148 x 210 mm.

36. Katrs bīstamības simbols aizņem ne mazāk par vienu desmitdaļu no virsmas, ko uz etiķetes aizņem šajos noteikumos noteiktā informācija, un ne mazāk par 1 cm2. Etiķeti pielīmē iepakojumam, kurā ir ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts. Etiķetes pamatkrāsai jābūt tādai, lai šajos noteikumos noteiktā informācija izceltos.

37. Ja ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta iepakojums sastāv no sekundārā iepakojuma, kas satur vairākas primārā iepakojuma vienības, sekundāro iepakojumu drīkst marķēt atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo kravu pārvadājumus. Primāro iepakojumu marķē atbilstoši šiem noteikumiem.

37.1 Ja ķīmiskās vielas iepakojums sastāv no vienas iepakojuma vienības, iepakojumu marķē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadājumiem un šo noteikumu 17.1., 17.3., 17.4., 17.5. un 17.8.apakšpunktu. Atseviš­ķos gadījumos attiecībā uz īpašiem iepakojuma veidiem, piemēram, pārvietojamiem gāzes baloniem, ievēro marķēšanas prasības atbilstoši šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 13.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

38. Uz ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu etiķetes nedrīkst būt norādes, ka attiecīgā ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts nerada nekādus draudus cilvēkiem vai videi (piemēram, "nav bīstams", "nav kaitīgs", "marķējums nav nepieciešams", "pārbaudīts", "apstiprināts").

39. Bīstamo ķīmisko vielu reklāmā norāda to klasifikāciju.

(MK 21.10.2003. noteikumu Nr.580 redakcijā)

39.1 Bīstamo ķīmisko produktu reklāmā norāda ķīmiskā produkta bīstamību, ņemot vērā, ka iedzīvotāji var noslēgt pirkuma līgumu, pirms tam neredzot šī bīstamā ķīmiskā produkta marķējumu.

(MK 21.10.2003. noteikumu Nr.580 redakcijā)

III. Īpaši ķīmisko produktu marķējuma kritēriji

40. Ja krāsā vai lakā svina saturs, kas noteikts saskaņā ar standartu LVS ISO 6503:1984 “Krāsas un lakas. Svina kopējā satura noteikšana. Liesmas atomabsorbcijas spektroskopija”, pārsniedz 0,15 % no kopējā svara (izteikts elementa veidā), uz iepakojuma nepieciešama norāde “Satur svinu. Nelietot uz virsmām, kuras var sūkāt vai košļāt bērni”. Ja iesaiņojuma tilpums ir mazāks par 125 ml, nepieciešams uzraksts "Uzmanību! Satur svinu".

(Grozīts ar MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

41. Ja ķīmiskais produkts satur ciānakrilātus, uz iepakojuma nepieciešams uzraksts “Ciānakrilāts! Bīstams! Salīmē acis un ādu dažu sekunžu laikā. Sargāt no bērniem!” Uz produkta iepakojuma norāda arī atbilstošus norādījumus drošībai.

(MK 21.10.2003. noteikumu Nr.580 redakcijā)

42. Ja ķīmiskais produkts satur izocianātus (monomēru, oligomēru, prepolimēru un to maisījumus), uz iepakojuma nepieciešams uzraksts "Satur izocianātus! Skatīt ražotāja informāciju".

(Grozīts ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580; MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

43. Ja ķīmiskais produkts satur epoksīdus ar vidējo molekulāro masu < 700, uz iepakojuma nepieciešams uzraksts "Satur epoksīdus! Skatīt ražotāja informāciju".

(Grozīts ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

44. Ja ķīmiskais produkts, kas paredzēts mazumtirdzniecībai, satur vairāk nekā 1 % aktīvā hlora, uz iepakojuma nepieciešams uzraksts "Uzmanību! Nelietot kopā ar citiem produktiem! Var izdalīties bīstama gāze (hlors)!".

(Grozīts ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

45. Ja ķīmiskais produkts satur kadmiju (sakausējumi) un to paredzēts izmantot lodēšanai ar cietlodi vai mīkstlodi, uz iepakojuma nepieciešams skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts “Uzmanību! Satur kadmiju! Lietojot var veidoties bīstami tvaiki! Skatīt ražotāja informāciju. Lietot saskaņā ar instrukciju".

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

46. Ja ķīmiskais produkts satur vismaz vienu vielu, kura vēl nav pilnīgi pārbaudīta, un attiecīgās vielas koncentrācija produktā ir 1 % vai lielāka, uz iepakojuma nepieciešams uzraksts "Uzmanību! Šis produkts satur vielu, kura vēl nav pilnīgi pārbaudīta".

(Grozīts ar MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

47. Uz jaunas ķīmiskās vielas iepakojuma nepieciešams uzraksts "Uzmanību! Šī viela vēl nav pilnīgi pārbaudīta".

48. Ja ķīmiskais produkts satur azbestu, marķējums uz iepakojuma ir vismaz 5 cm augsts un 2,5 cm plats. Tas sastāv no divām daļām — augšējā daļā ir burts "a" baltā krāsā uz melna pamata, apakšējā daļā uzraksts "Satur azbestu" baltā vai melnā krāsā uz sarkana pamata. Ja produkts satur krokidolītu, marķējuma apakšējā daļā ir uzraksts "Satur krokidolītu (zilo azbestu)". Drošības instrukcija atbilst attiecīgajam produktam. Etiķeti stingri piestiprina pie iepakojuma.

49. Ja ir testa rezultāti vai citi pierādījumi, ka aerosols, kurš satur īpaši viegli uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas vai uzliesmojošas vielas, normālos lietošanas apstākļos nevar aizdegties, marķējumā var nenorādīt bīstamības simbolus, bīstamības paskaidrojumu un attiecīgās ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu. Ja aerosols klasificēts tikai kā īpaši viegli uzliesmojošs vai viegli uzliesmojošs ķīmiskais produkts, var nenorādīt šo noteikumu 61. un 62.punktā minēto sataustāmo bīstamības brīdinājuma simbolu neredzīgajiem patērētājiem.

50. Ja ķīmiskais produkts, kas nav klasificēts kā sensibilizējošs, satur vismaz vienu ķīmisko vielu, kas klasificēta kā sensibilizējoša, un tās koncentrācija produktā ir 0,1 % un lielāka vai tāda pati un lielāka par bīstamo ķīmisko vielu sarakstā noteikto, uz iepakojuma nepieciešams uzraksts “Satur (sensibilizējošās vielas nosaukums). Var izraisīt alerģisku reakciju.

(MK 21.10.2003. noteikumu Nr.580 redakcijā)

51. Ja ķīmiskais produkts satur vismaz vienu ķīmisko vielu ar iedarbības raksturojumu R33 (kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi), tās koncentrācija produktā ir 1 % vai lielāka un bīstamo ķīmisko vielu sarakstā nav noteikta cita koncentrācija, ķīmiskā produkta marķējumā norāda attiecīgās vielas iedarbības raksturojumu.

52. Ja ķīmiskais produkts satur vismaz vienu ķīmisku vielu ar iedarbības raksturojumu R64 (var kaitēt zīdāmam bērnam), tās koncentrācija produktā ir 1 % vai lielāka un bīstamo ķīmisko vielu sarakstā nav noteikta cita koncentrācija, ķīmiskā produkta marķējumā norāda attiecīgās vielas iedarbības raksturojumu.

53. Ja šķidrs ķīmiskais produkts, kuram nav norādīts uzliesmošanas punkts, vai uzliesmošanas punkts ir augstāks par 55 °C, satur halogēnogļūdeņražus un vairāk par 5 % uzliesmojošu vielu vai viegli uzliesmojošu vielu, uz iepakojuma nepieciešams uzraksts "Lietojot var viegli uzliesmot" vai "Lietojot var uzliesmot".

54. Īpaši gāzes balonu marķējuma norādījumi ir noteikti standartā LVS ISO 7225:2002.

(MK 21.10.2003. noteikumu Nr.580 redakcijā)

54.1 Pārvietojamus gāzes balonus marķē atbilstoši šo noteikumu 17., 24. 38. un 37.1 punktam.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

54.2 Gāzes baloniem, kuru ūdensietilpība ir 150 l vai mazāka, etiķete atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

54.21. etiķetes veids un izmērs atbilst standartam LVSISO7225:2002 "Gāzes baloni– Drošības etiķetes";

54.22. informācija, kas minēta šo noteikumu 17.punktā, norādīta uz izturī­gas informācijas plāksnītes vai etiķetes, kas cieši piestiprināta pie gāzes balona.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

54.3 Slēgtos uzpildāmos gāzes balonus un atkārtoti neuzpildāmas tvertnes, kas paredzētas propānam, butānam vai sašķidrinātai naftas gāzei, marķē ar atbilstošu bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu atbilstoši šo noteikumu 24., 25., 27., 28., 30., 31. un 32.punktā un 4. un 13.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Ražotājs vai importētājs, piedāvājot tirgū ķīmiskās vielas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām nodod profesionālajam lietotājam drošības datu lapu, kurā ir iekļauta informācija par ķīmiskās vielas ietekmi uz cilvēka veselību.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

54.4 Gāzes tvertnes un balonus, kas paredzēti propānam, butānam vai sa­šķidrinātai naftas gāzei ar smakojošu vielu piedevu, marķē ar atbilstošu bīstamī­bas simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības apzīmējumu atbilstoši šo noteikumu 24., 25., 27., 30., 31. un 32.punktā un 4. un 13.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Ražotājs vai importētājs, piedāvājot tirgū ķīmiskās vielas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām nodod profesionālajam lietotājam drošības datu lapu, kurā ir iekļauta informācija par ķīmiskās vielas ietekmi uz cilvēka veselību.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

55. Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas ir klasificēti kā kaitīgi un var radīt aspirācijas risku cilvēkam, nav jāmarķē kā kaitīgas vielas ar iedarbības raksturojumu R65, ja tās tiek piedāvātas tirgū aerosola baloniņos vai cieši noslēgtās tvertnēs.

56. Ja ķīmiskais produkts satur vienu vai vairākas ķīmiskās vielas ar vielas iedarbības raksturojumu R67, kuru kopējā koncentrācija produktā ir 15 % vai lielāka, ķīmiskā produkta marķējumā norāda šo vielas iedarbības raksturojumu, izņemot produktus ar vielas iedarbības raksturojumu R20, R23, R26, R68/20, R39/23 vai R39/26 un produktus, kuru iepakojuma tilpums nepārsniedz 125 ml.

57. Ja ķīmiskais produkts nav paredzēts mazumtirdzniecībai un nav klasificēts kā bīstams, bet satur vismaz vienu ķīmisko vielu, kas klasificēta kā bīstama, un tās koncentrācija attiecīgajā produktā ir lielāka par 1 % (gāzveida produktiem — 0,2 %), uz iepakojuma nepieciešams uzraksts "Pēc profesionālu lietotāju pieprasījuma var saņemt drošības datu lapu".

58. Ja cementā vai ķīmiskajos produktos, kuri satur cementu, ir vairāk par 0,0002 % šķīstošā hroma (VI) no kopējā sausā cementa masas, uz iepakojuma nepieciešams uzraksts "Satur hromu (VI). Var izraisīt alerģiju". Šāds uzraksts nav nepieciešams sensibilizējošam produktam ar vielas iedarbības raksturojumu R43.

(Grozīts ar MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

58.1 Ja masīvas formas metāls ir minēts Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS), bet nav iekļauts bīstamo ķīmisko vielu sarakstā, ražotājs, izplatītājs vai importētājs, pamatojoties uz esošo informāciju par šo vielu, iepako un marķē to saskaņā ar šo noteikumu 17., 24., 33., 35., 36., 37., 37.1, 38.punktā, 59.2., 59.3., 59.4.apakš­punktā, 61., 62.punktā, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikumā minētajiem kritērijiem. Ķīmiskajām vielām, kuras tādā veidā, kādā tās piedāvā tirgū, nerada briesmas cilvēka veselībai, tās ieelpojot, norijot vai tām saskaroties ar ādu, kā arī neapdraud ūdens vidi, var nebūt marķējuma saskaņā ar šo noteikumu 17., 24. un 38.punktu. Ražotājs vai importētājs, piedāvājot tirgū ķīmiskās vielas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām nodod profesionālajam lietotājam drošības datu lapu, kurā ir iekļauta informācija par ķīmiskās vielas ietekmi uz cilvēka veselību.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

58.2 Ķīmiskos produktus, kas iepakoti aerosola veidā, marķē atbilstoši šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka būtiskās prasības aerosola flakoniem un to marķēšanai.

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

IV. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakošana

59. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojums atbilst šādiem kritērijiem:

59.1. izturīgs ražotāja paredzētajos lietošanas un glabāšanas apstākļos;

59.2. iepakojuma materiāls neveido ķīmiskus savienojumus ar iepakoto ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu vai nepakļaujas to iedarbībai;

59.3. iepakojuma konstrukcija un materiāls nepieļauj satura zudumu uzglabāšanas laikā;

59.4. iepakojumam, kuru paredzēts vairākkārt atvērt un aizvērt, nerodas satura zudums pēc vairākkārtējas aizvēršanas.

60. Iepakojumam, kuru paredzēts vairākkārt atvērt un aizvērt, jābūt tādam, lai to nevarētu atvērt bērni, ja mazumtirdzniecībai sagatavotais iepakojums satur:

60.1. šo noteikumu 5.pielikuma 3.4.apakšpunktā minētās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus;

60.2. ķīmiskos produktus, kuri satur 3 % un vairāk metanola;

60.3. dihlormetānu vai ķīmiskos produktus, kuri satur 1 % un vairāk dihlormetāna.

(MK 21.10.2003. noteikumu Nr.580 redakcijā)

61. Ja ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti, kas klasificēti kā ļoti toksiski, toksiski vai kodīgi, paredzēti mazumtirdzniecībai, to iepakojumam (neatkarīgi no tilpuma) jābūt tādam, lai to nevarētu atvērt bērni, un uz tā jābūt neredzīgajiem patērētājiem sataustāmam bīstamības brīdinājuma simbolam.

62. Ja ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti, kas klasificēti kā kaitīgi, īpaši viegli uzliesmojoši vai viegli uzliesmojoši, paredzēti mazumtirdzniecībai, uz to iepakojuma (neatkarīgi no tilpuma) jābūt neredzīgajiem patērētājiem paredzētam sataustāmam bīstamības brīdinājuma simbolam.

63. Šo noteikumu 61. un 62.punktā minētais sataustāmais bīstamības brīdinājuma simbols un tā izvietojums uz iepakojuma atbilst Latvijas standartam LVS EN ISO 11683.

(MK 21.10.2003. noteikumu Nr.580 redakcijā)

64. Iepakojumam, ko nevar atvērt bērni, jāatbilst Latvijas standartam LVS EN ISO 8317 “Bērnudrošs iepakojums un tara. Prasības un testēšanas procedūras atkārtoti aizdarāmai tarai” vai LVS EN 862 “Bērniem drošs iepakojums – Prasības un testēšanas procedūras vienreiz atveramam iepakojumam, kurā nav bijuši iepakoti farmaceitiski produkti”. Atbilstību standartiem apliecina laboratorijas, kas akreditētas atbilstoši LVS EN 45000 sērijas standartiem.

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

64.1 Šo noteikumu 64.punktā minētos testus neveic, ja iepakojums ir bērniem pietiekami drošs, jo tie nevar piekļūt tā saturam, neizmantojot kādu ierīci vai instrumentu. Visos pārējos gadījumos, ja ir pietiekams pamats apšaubīt iepakojuma drošumu bērniem, kontroles institūcijas var pieprasīt ražotājam vai importētājam uzrādīt sertifikātu, ko izdevusi šo noteikumu 64.punktā minētā laboratorija un kurā ir norādīts, ka:

64.11. aizdares veids ir tāds, kas nav jātestē saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 8317 vai LVS EN 862;

64.12. ir veikts aizdares tests, kurā konstatēts, ka tā atbilst Latvijas standartam LVS EN ISO 8317 vai LVS EN 862.

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

65. (Svītrots ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580.)

66. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus uzglabā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu.

67. Iepakojot un uzglabājot ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus noliktavā, ievēro šādus ķīmiskās savietojamības principus:

67.1. spēcīgus oksidētājus un ķīmiskos produktus, kuri satur spēcīgus oksidētājus, novieto atsevišķi no ķīmiskajiem produktiem, kuri satur viegli uzliesmojošas vielas;

67.2. skābes un bāzes novieto atsevišķi;

67.3. ķīmiskās vielas, kuru savstarpējās reakcijās var veidoties toksiski savienojumi, nedrīkst uzglabāt kopā;

67.4. citus savietojamības principus.

68. Iepakotās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus aizliegts uzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Iepakotās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus atbilstoši iepakojuma izmēram novieto uz paliktņiem vai plauktos. Starp paliktņu un plauktu rindām ir vismaz metru platas ejas (mazumtirdzniecībā bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos ķīmiskos produktus iepakojumā uzglabā vismaz 1,5 metru augstumā, izņemot iepakojumu, ko nevar atvērt bērni).

(Grozīts ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580; MK 19.04.2005. noteikumiem Nr.274)

69. Vietā, kur uzglabā iepakotās bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus (izņemot cisternas, konteinerus, tvertnes un rezervuārus), ir vilkmes ventilācija, ūdensvada izvads un roku mazgāšanas ierīce. Ļoti toksiskas un toksiskas iepakotas ķīmiskās vielas uzglabā atsevišķos skapjos vai telpās, kur izvieto attiecīgas brīdinājuma zīmes.

70. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojums un tā grafiskais dizains nedrīkst piesaistīt bērnu uzmanību vai maldināt patērētāju.

(Grozīts ar MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

71. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam nedrīkst izmantot iepakojumu, kuru izmanto pārtikas, dzīvnieku barības, ārstniecības līdzekļu vai kosmētikas iepakošanai.

V. Noslēguma jautājumi

72. Noteikumu 4.pielikuma 7.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 30.jūliju.

73. Noteikumu prasības attiecībā uz biocīdiem, kuru sastāvā ir bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamie ķīmiskie produkti, stājas spēkā ar 2004.gada 30.jūliju.

74. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumus Nr.228 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 217./219.nr.).

74.1 Šo noteikumu 54.21.apakšpunkts un 64.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 14.jūniju.

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

74.2 Šo noteikumu 8.pielikuma 1. un 2.tabula, 10.pielikuma 1., 1.1, 2.tabula un 11.1 punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.martu.

(MK 30.01.2007. noteikumu Nr.88 redakcijā)

75. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 30.jūliju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1)Padomes 1992.gada 30.aprīļa Direktīvas 1992/32/EEK, ar ko septīto reizi groza Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

2)Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija Direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iesaiņošanu un marķēšanu;

3)Eiropas Komisijas 2001.gada 6.augusta Direktīvas 2001/59/EK, ar ko divdesmit astoto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

4)Padomes 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/66/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes Direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK un 2003/49/EK pielāgo brīvās preču kustības, pakalpojumu sniegšanas brīvības, lauksaimniecības, transporta politikas un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai;

5) Komisijas Direktīvas 2000/32/EK, ar ko 26.reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

6) Komisijas Direktīvas 2006/8/EK, ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Bīstamo ķīmisko vielu robežkoncentrācija, kas jāievēro, klasificējot ķīmisko produktu
Nr. p.k.Ķīmiskās vielas bīstamības kategorijaRobežkoncentrācija
gāzveida ķīmiskajos produktos
(tilpuma procentos)
pārējos ķīmiskajos produktos
(masas procentos)
1.Ļoti toksiskas ķīmiskās vielas

> 0,02

> 0,1

2.Toksiskas ķīmiskās vielas

> 0,02

> 0,1

3.Kancerogēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas

> 0,02

> 0,1

4.Mutagēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas

> 0,02

> 0,1

5.Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas

> 0,02

> 0,1

6.Kaitīgas ķīmiskās vielas

> 0,02

> 1

7.Kodīgas ķīmiskās vielas

> 0,02

> 1

8.Kairinošas ķīmiskās vielas

> 0,2

> 1

9.Sensibilizējošas ķīmiskās vielas

> 0,2

> 1

10.Kancerogēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas

> 0,2

> 1

11.Mutagēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas

> 0,2

> 1

12.Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas

> 0,2

> 1

13.Videi bīstamas (bīstamības simbols N) ķīmiskās vielas

> 0,1

14.Ozona slānim bīstamas ķīmiskās vielas

> 0,1

> 0,1

15.Videi bīstamas (bez bīstamības simbola) ķīmiskās vielas

> 1

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Bīstamo ķīmisko vielu koncentrācijas pieļaujamās izmaiņas ķīmiskajā produktā

Nr.p.k

Bīstamās vielas sākotnējā koncentrācija
(masas vai tilpuma procentos)

Bīstamās vielas koncentrācijas pieļaujamās izmaiņas
(procentos no sākotnējās koncentrācijas)

1.

< 2,5 %

± 30 %

2.

> 2,5 % < 10 %

± 20 %

3.

> 10 % < 25 %

± 10 %

4.

> 25 % < 100 %

± 5 %

3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.445; MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580; MK 19.04.2005. noteikumiem Nr.274)

1. Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi

1.1. R1 Sprādzienbīstams sausā veidā

1.2. R2 Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā

1.3. R3 Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā

1.4. R4 Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem

1.5. R5 Karsēšana var izraisīt eksploziju

1.6. R6 Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē

1.7. R7 Var izraisīt ugunsgrēku

1.8. R8 Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku

1.9. R9 Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu

1.10. R10 Uzliesmojošs

1.11. R11 Viegli uzliesmojošs

1.12. R12 Īpaši viegli uzliesmojošs

1.13. R14 Aktīvi reaģē ar ūdeni

1.14. R15 Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes

1.15. R16 Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem

1.16. R17 Spontāni uzliesmo gaisā

1.17. R18 Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu

1.18. R19 Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus

1.19. R20 Kaitīgs ieelpojot

1.20. R21 Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu

1.21. R22 Kaitīgs norijot

1.22. R23 Toksisks ieelpojot

1.23. R24 Toksisks, nonākot saskarē ar ādu

1.24. R25 Toksisks norijot

1.25. R26 Ļoti toksisks ieelpojot

1.26. R27 Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu

1.27. R28 Ļoti toksisks norijot

1.28. R29 Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes

1.29. R30 Var viegli uzliesmot lietošanas laikā

1.30. R31 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes

1.31. R32 Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

1.32. R33 Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi

1.33. R34 Rada apdegumus

1.34. R35 Rada smagus apdegumus

1.35. R36 Kairina acis

1.36. R37 Kairina elpošanas sistēmu

1.37. R38 Kairina ādu

1.38. R39 Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi

1.39. R40 Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta

1.40. R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm

1.41. R42 Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu

1.42. R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu

1.43. R44 Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē

1.44. R45 Var izraisīt vēzi

1.45. R46 Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus

1.46. (svītrots ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

1.47. R48 Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares

1.48. R49 Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus

1.49. R50 Ļoti toksisks ūdens organismiem

1.50. R51 Toksisks ūdens organismiem

1.51. R52 Kaitīgs ūdens organismiem

1.52. R53 Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

1.53. R54 Toksisks augiem

1.54. R55 Toksisks dzīvniekiem

1.55. R56 Toksisks augsnes organismiem

1.56. R57 Toksisks bitēm

1.57. R58 Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē

1.58. R59 Bīstams ozona slānim

1.59. R60 Var kaitēt reproduktīvajām spējām

1.60. R61 Var kaitēt augļa attīstībai

1.61. R62 Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām

1.62. R63 Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai

1.63. R64 Var kaitēt zīdāmam bērnam

1.64. R65 Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu

1.65. R66 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu

1.66. R67 Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

1.67. R68 Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks

2. Ķīmisko vielu iedarbības apvienotie raksturojumi (R frāžu kombinācijas)

2.1. R14/15 Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes

2.2. R15/29 Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes

2.3. R20/21 Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu

2.4. R20/22 Kaitīgs ieelpojot un norijot

2.5. R20/21/22 Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.6. R21/22 Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.7. R23/24 Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu

2.8. R23/25 Toksisks ieelpojot un norijot

2.9. R23/24/25 Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.10. R24/25 Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.11. R26/27 Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu

2.12. R26/28 Ļoti toksisks ieelpojot un norijot

2.13. R26/27/28 Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.14. R27/28 Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.15. R36/37 Kairina acis un elpošanas sistēmu

2.16. R36/38 Kairina acis un ādu

2.17. R36/37/38 Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu

2.18. R37/38 Kairina elpošanas sistēmu un ādu

2.19. R39/23 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot

2.20. R39/24 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu

2.21. R39/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot

2.22. R39/23/24 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu

2.23. R39/23/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot

2.24. R39/24/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.25. R39/23/24/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.26. R39/26 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot

2.27. R39/27 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu

2.28. R39/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot

2.29. R39/26/27 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu

2.30. R39/26/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot

2.31. R39/27/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.32. R39/26/27/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot

2.33. R42/43 Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu

2.34. R48/20 Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības

2.35. R48/21 Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu

2.36. R48/22 Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības

2.37. R48/20/21 Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības

2.38. R48/20/22 Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības

2.39. R48/21/22 Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot

2.40. R48/20/21/22 Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu

2.41. R48/23 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot

2.42. R48/24 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu

2.43. R48/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot

2.44. R48/23/24 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu

2.45. R48/23/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot

2.46. R48/24/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot

2.47. R48/23/24/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.48. R50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

2.49. R51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

2.50. R52/53 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

2.51. R68/20 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot

2.52. R68/21 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu

2.53. R68/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot

2.54. R68/20/21 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu

2.55. R68/20/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot

2.56. R68/21/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot

2.57. R68/20/21/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Sprādzienbīstamu, īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu - spēcīgu oksidētāju - klasificēšanas un marķēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.445)

1. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā sprādzienbīstamus, marķē ar bīstamības simbolu (E) un bīstamības paskaidrojumu "sprādzienbīstams", kā arī norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

1.1. sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā (R2). Norāda sprādzienbīstamām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuriem nav nepieciešams norādīt ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R3;

1.2. augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā (R3). Norāda īpaši sprādzienbīstamām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (piemēram, pikrīnskābes sāļiem vai dibenzoilperoksīdiem).

2. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā spēcīgus oksidētājus, marķē ar bīstamības simbolu (O) un bīstamības paskaidrojumu "spēcīgs oksidētājs", kā arī norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

2.1. var izraisīt ugunsgrēku (R7). Norāda organiskajiem peroksīdiem, kuri var uzliesmot paši arī tad, ja nenonāk saskarē ar degošiem materiāliem;

2.2. saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku (R8). Norāda citām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem - oksidētājiem (arī neorganiskajiem peroksīdiem), kas var uzliesmot vai paaugstināt citu vielu vai produktu uzliesmošanas risku, saskaroties ar degošiem materiāliem;

2.3. sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu (R9). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (arī neorganiskajiem peroksīdiem, piemēram, hlorātiem), kas kļūst sprādzienbīstami, sajaucoties ar degošiem materiāliem.

Piezīmes.

1. Ķīmiskās vielas - organiskos peroksīdus - klasificē kā spēcīgus oksidētājus, pamatojoties uz to struktūru (piemēram, R-O-O-H, R1-O-O-R2).

2. Ķīmiskos produktus, kas satur organiskos peroksīdus, klasificē kā spēcīgus oksidētājus, pamatojoties uz aprēķinu, kas nosaka aktīvā skābekļa saturu:

16 x (ni x ci/Mi), kur

ni - peroksīdgrupu skaits organiskā peroksīda i molekulā;

ci - organiskā peroksīda i koncentrācija produktā (masas procentos);

Mi - organiskā peroksīda i molmasa.

3. Ķīmiskos produktus, kas satur organiskos peroksīdus, klasificē kā spēcīgus oksidētājus:

3.1. ja tie satur vairāk par 5 % organisko peroksīdu;

3.2. ja 0,5 % no to sastāvā esošā skābekļa ir peroksigrupas veidā (-O-O-) un ne vairāk kā 5 % - ūdeņraža peroksīda veidā.

3. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā īpaši viegli uzliesmojošus, marķē ar bīstamības simbolu (F+) un bīstamības paskaidrojumu "īpaši viegli uzliesmojošs", kā arī norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu "īpaši viegli uzliesmojošs" (R12) (atkārtoti var neapzīmēt):

3.1. šķidrām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru uz­liesmošanas temperatūra ir zemāka par 0 °C un viršanas temperatūra (ja vielu raksturo viršanas temperatūras intervāls, - temperatūra, kādā sākas viršana) ir 35 °C vai zemāka;

3.2. gāzveida ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas saskarē ar gaisu uzliesmo normālā temperatūrā un spiedienā.

4. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā viegli uzlies­mojošus, marķē ar bīstamības simbolu (F) un bīstamības paskaidrojumu "viegli uzliesmojošs", kā arī norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

4.1. viegli uzliesmojošs (R11) (atkārtoti var neapzīmēt). Norāda:

4.1.1. cietām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas var uzliesmot pēc īsas saskares ar aizdedzināšanas avotu un turpināt degt pēc tā aizvākšanas;

4.1.2. šķidrām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 21 °C, bet kas nav klasificēti kā īpaši viegli uzliesmojoši;

4.2. saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes (R15). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas no kilograma vielas saskarē ar ūdeni vai ūdens tvaikiem stundā izdala vairāk nekā litru īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

4.3. spontāni uzliesmo gaisā (R17). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas saskarē ar gaisu normālā temperatūrā sakarst un uzliesmo bez papildu enerģijas pievadīšanas.

5. Ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas klasificēti kā uzliesmojoši, norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu "uzliesmojošs" (R10), ja šķidras ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta uzliesmošanas temperatūra ir 21-55 °C. Minētie ķīmiskie produkti nav jāklasificē kā uzliesmojoši, ja ķīmiskais produkts neuztur degšanu un nav pamata bažām, ka var tikt apdraudēta persona, kura rīkojas ar šo ķīmisko produktu, vai citas personas.

6. Ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas klasificēti saskaņā ar šī pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. vai 7.punktu un šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9. vai 10.pielikumu, norāda šādus ķīmiskās vielas iedarbības papildu raksturojumus:

6.1. sprādzienbīstams sausā veidā (R1). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas ir sprādzienbīstami sausā veidā un ko piegādā tirgū šķidrus vai samitrinātus (piemēram, nitroceluloze, kurā slāpekļa saturs ir lielāks par 12,6 %);

6.2. veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem (R4). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas var veidot sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem (piemēram, pikrīnskābei);

6.3. karsēšana var izraisīt eksploziju (R5). Norāda termiski nestabilām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas nav klasificēti kā sprādzienbīstami (piemēram, perhlorskābei (> 50 %));

6.4. sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē (R6). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas ir nestabili normālā temperatūrā (piemēram, acetilēnam);

6.5. var izraisīt ugunsgrēku (R7). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas ir reaģētspējīgi (piemēram, fluoram, nātrija hidrogēnsulfītam);

6.6. aktīvi reaģē ar ūdeni (R14). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas aktīvi reaģē ar ūdeni (piemēram, acetilhlorīdam, sārmu metāliem, titāna tetrahlorīdam);

6.7. sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem (R16). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas saskarē ar oksidētāju var sprāgt (piemēram, sarkanajam fosforam);

6.8. izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu (R18). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas paši nav klasificējami kā uzliesmojoši, bet satur gaistošus komponentus, kuri uzliesmo maisījumā ar gaisu;

6.9. var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus (R19). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas uzglabāšanas laikā var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus (piemēram, dietilēterim, 1,4-dioksānam);

6.10. var viegli uzliesmot lietošanas laikā (R30). Norāda ķīmiskajiem produktiem, kas paši nav klasificējami kā uzliesmojoši, bet var uzliesmot, ja zaudē gaistošu nedegošu komponentu;

6.11. sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē (R44). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas nav klasificējami kā sprādzienbīstami saskaņā ar šī pielikuma 1.punktu, bet var eksplodēt, ja tiek termiski apstrādāti slēgtā vidē;

6.12. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem var norādīt ķīmiskās vielas iedarbības papildu raksturojumus atbilstoši šo noteikumu 11.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

7. Gāzveida produktus (gāzu maisījumus) klasificē saskaņā ar šī pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktu:

7.1. ja gāzveida produkti izgatavoti pēc pasūtījuma mazos daudzumos, gāzu maisījuma uzliesmošanas spēju novērtē, izmantojot formulu, kur gāzu maisījuma sastāvs:

A1F1 + … + AiFi + … AnFn + B1I1 + … + BiIi + … BpIp, kur

Ai un Bi - gāzu moldaļas;

Fi - uzliesmojoša gāze;

Ii - inerta gāze;

n - uzliesmojošo gāzu skaits;

p - inerto gāzu skaits;

7.1.1. uzliesmojošo gāzu kopējo saturu nosaka, izmantojot šādu formulu:

A“i = Ai x (100/(Ai + KiBi)), kur

A“i - attiecīgo uzliesmojošo gāzu kopējais saturs;

Ki - slāpekļa ekvivalences koeficients inertajām gāzēm;

7.1.2. uzliesmojošās gāzes satura maksimālās vērtības, kuras maisījumā ar slāpekli veido sastāvu, kas gaisā neuzliesmo (Tci), var izteikt šādi:

A“i /Tci ,< 1

7.1.3. gāzu maisījums ir uzliesmojošs, ja vērtība, kas aprēķināta atbilstoši šī pielikuma 7.1.2.apakšpunktā minētajai formulai, ir lielāka par vienu. Ķīmisko produktu klasificē kā viegli uzliesmojošu un norāda vielas iedarbības raksturojumu R12;

7.1.4. slāpekļa ekvivalences koeficienta (Ki) vērtības un uzliesmojošas gāzes maksimālo daudzumu, kas maisījumā ar slāpekli gaisā neuzliesmo (Tci), nosaka saskaņā ar šī pielikuma 9. un 10.punktā minētajām tabulām;

7.1.5. ja Tci vērtība nav norādīta, lieto zemāko uzliesmošanas robežvērtību. Ja tā nav noteikta, Tci vērtība ir viens tilpuma procents;

7.2. gāzu maisījumu klasificē kā spēcīgu oksidētāju ar vielas iedarbības raksturojumu R8, ja kāda no gāzēm ir tikpat spēcīgs oksidētājs kā gaiss vai spēcīgāks, ko nosaka, izmantojot šādu formulu:

xiCi > 21, kur

xi - gāzes koncentrācija tilpuma procentos;

Ci - attiecīgās gāzes skābekļa ekvivalents;

7.2.1. Ci vērtību nosaka saskaņā ar LVS ISO 10156 standarta 5.2.apakš­punktu:

7.2.1.1. skābeklim (O2) Ci = 1;

7.2.1.2. slāpekļa oksīdam (N2O) Ci = 0,6;

7.2.2. ja attiecīgās gāzes Ci vērtība nav norādīta, pieņem, ka tā ir 40.

8. Ja neviena no ķīmiskā produkta sastāvā ietilpstošajām ķīmiskajām vielām nav klasificēta atbilstoši šajā pielikumā noteiktajiem kritērijiem un no ķīmiskā produkta ražotāja vai importētāja rīcībā esošās informācijas neizriet, ka ķīmiskais produkts rada šajā pielikumā minētos draudus, nav nepieciešams veikt pētījumus, lai noteiktu, vai ķīmiskais produkts klasificējams saskaņā ar šajā pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

9. Ki ekvivalences koeficients inertajām gāzēm attiecībā pret slāpekli

Gāze

Ki

N2

1

CO2

1,5

He

0,5

Ar

0,5

Ne

0,5

Kr

0,5

Xe

0,5

SO2

1,5

SF6

1,5

CF4

1,5

C3F8

1,5

10. Noteiktais vai prognozētais uzliesmojošās gāzes maksimālais daudzums, kura maisījums ar slāpekli gaisā neuzliesmo (Tci)

Gāze

Tci %

1

2

Ūdeņradis

5,7

Oglekļa monoksīds

20

Metāns

14,3

Etāns

7,6

Etilēns

6

Butāns

5,7

Propāns

6

Propēni

6,5

Butēni

5,5

Izobutāns

6

Butadiēns

4,5

Acetilēns

4

2,2-dimetilpropāns (neopentāns, tetrametilmetāns)

4

n-pentāns un izopentāns

4

n-heksāns

3,5

n-heptāns

2

n-oktāns

1,8

Izooktāns (2,2,4-trimetilpentāns)

1,8

n-nonāns

1,5

n-dekāns

1,1

n-dodekāns

1

Ciklopropāns

6,8

Cikloheksāns

2,5

Benzols

4,2

Toluols

2,1

Metanols

11

Etanols

5,8

Acetons

4,5

Dietilēteris

3,4

Dimetilēteris

3,7

2,2-dimetilbutāns

2,4

Metilamīns

6,8

Metilformiāts

7

Metilacetāts

4,3

Etilformiāts

3,9

Etilacetāts

4,3

Metiletilketons

2

Ūdeņraža sulfīds (sērūdeņradis)

5,2

Oglekļa disulfīds (sērogleklis)

1,5

Fluormetāns

3,7

1,1-difluoretilēns (R1132a)

6,8

Vinilbromīds

6,8

1-hlor-1,1-difluoretāns (R142b)

5,5

Vinilfluorīds

3,2

R143a

5,6

1,1-difluoretāns

4,6

R152a

1

Hloretāns

4,3

Propadiēns

2,1

Vinilmetilēteris

2,7

Ciklobutāns

2

1-metilbut-3-ēns

1,8

Fluoretāns

4,3

Vinilhlorīds

4,5

Cianogēns

7

Arsīns

5,6

Diborāns

1

Ūdeņraža cianīds (ciānūdeņradis)

6,7

Karbonilsulfīds

14

Niķeļa karbonils

1,1

Fosfīns

1,2

Monoetilamīns

4,8

Dimetilamīns

3,5

Trimetilamīns

2,5

Metilēnhlorīds

10

Metilmerkaptāns

4,7

R1113

10

Tetrafluoretilēns

13,7

Brommetāns

16

Etilmetilēteris

2,5

Tetraetilsvins

2,2

Trifluoretilēns

13,1

Selēnūdeņradis

1

Metilsilāns

1,4

Silāns

1

Monohlorsilāns

1

Dihlorsilāns

4,5

Germāns

1

Etilēnoksīds

3,1

Propilēnoksīds

2,0

Etilacetilēns

1,8

Metilacetilēns

1,4

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
5.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Ļoti toksisku, toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas un marķēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.445; MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

1. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā ļoti toksiskus, marķē ar bīstamības simbolu (T+) un bīstamības paskaidrojumu "ļoti toksisks", kā arī norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

1.1. ļoti toksisks norijot (R28). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru akūtā toksicitāte ir:

1.1.1. LD50 < 25 mg/kg (žurkām, uzņemot orāli);

1.1.2. mazāk par 100 % izdzīvojušu izmēģinājumu dzīvnieku pēc 5 mg/kg devas, kas uzņemta saskaņā ar fiksētas devas procedūru (žurkām, uzņemot orāli);

1.1.3. augsta mirstība pēc < 25 mg/kg devas uzņemšanas (žurkām, uzņemot orāli);

1.2. ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu (R27). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru akūtā toksicitāte ir LD50 < 50 mg/kg (žurkām vai trušiem, iedarbojoties caur ādu);

1.3. ļoti toksisks ieelpojot (R26). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru akūtā toksicitāte ir:

1.3.1. LC50 < 0,5 mg/l četrās stundās (žurkām, ieelpojot gāzi vai tvaikus);

1.3.2. LC50 < 0,25 mg/l četrās stundās (žurkām, ieelpojot aerosolu vai daļiņas);

1.4. būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi (R39). Norāda ķīmis­kajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, ja ir pamatoti pierādījumi, ka neatgriezenisko iedarbību, kas atšķiras no šo noteikumu 8.pielikumā minētajām iedarbībām, rada vienreizēja saskare noteiktā veidā, parasti šī pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto devu robežās. Lai norādītu iespējamo iedarbības veidu, izmanto vienu no šādiem apvienotajiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem: R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28 vai R39/26/27/28.

2. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā toksiskus, marķē ar ar bīstamības simbolu (T) un bīstamības paskaidrojumu "toksisks", kā arī norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

2.1. toksisks norijot (R25). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru akūtā toksicitāte ir:

2.1.1. 25 mg/kg < LD50 < 200 mg/kg (žurkām, uzņemot orāli);

2.1.2. 100 % izdzīvojušu izmēģinājumu dzīvnieku ar nepārprotamām toksikozes pazīmēm pēc 5 mg/kg diskriminējošas devas uzņemšanas (žurkām, uzņemot orāli);

2.1.3. augsta mirstība pēc devas uzņemšanas 25 mg/kg < LD50 < 200 mg/kg (žurkām, uzņemot orāli);

2.2. toksisks, nonākot saskarē ar ādu (R24). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru akūtā toksicitāte ir 50 mg/kg < LD50 < 400 mg/kg (žurkām vai trušiem, iedarbojoties caur ādu);

2.3. toksisks ieelpojot (R23). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru akūtā toksicitāte ir:

2.3.1. 0,25 mg/l < LC50 < 1 mg/l četrās stundās (žurkām, ieelpojot aerosolu vai daļiņas);

2.3.2. 0,5 mg/l < LC50 < 2 mg/l četrās stundās (žurkām, ieelpojot gāzi vai tvaikus);

2.4. būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi (R39). Norāda ķīmis­kajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, ja ir pamatoti pierādījumi, ka neatgriezenisko iedarbību, kas atšķiras no šo noteikumu 8.pielikumā minētajām iedarbībām, rada vienreizēja saskare noteiktā veidā, parasti šī pielikuma 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktā minēto devu robežās. Lai norādītu iespējamo iedarbības veidu, izmanto vienu no šādiem apvienotajiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem: R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/23/25, R39/24/25 vai R39/23/24/25;

2.5. iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares (R48). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas var radīt nopietnu kaitējumu (izteiktas funkcionālas novirzes vai morfoloģiskas pārmaiņas, kam ir toksikoloģiska izcelsme) pēc atkārtotas vai ilgstošas saskares attiecīgā veidā. Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu klasificē kā toksisku, ja kaitīgā iedarbība novērojama līmeņos, kas ir kārtu (t.i., desmit reižu) zemāki par tiem, kas minēti šī pielikuma 3.punktā vielas iedarbības raksturojuma R48 lietošanai. Lai norādītu iespējamo iedarbības veidu, izmanto vienu no šādiem apvienotajiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem: R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25 vai R48/23/24/25.

3. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā kaitīgus, marķē ar bīstamības simbolu (Xn) un bīstamības paskaidrojumu "kaitīgs", kā arī norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

3.1. kaitīgs norijot (R22). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru akūtā toksicitāte:

3.1.1. ir 200 mg/kg < LD50 < 2000 mg/kg (žurkām, uzņemot orāli);

3.1.2. ir 100 % izdzīvojušu izmēģinājumu dzīvnieku ar nepārprotamām toksikozes pazīmēm pēc 50 mg/kg diskriminējošas devas uzņemšanas (žurkām, uzņemot orāli);

3.1.3. mazāk par 100 % izdzīvojušu izmēģinājumu dzīvnieku pēc 500 mg/kg devas, kas uzņemta saskaņā ar fiksētas devas procedūru (žurkām, uzņemot orāli);

3.1.4. augsta mirstība pēc devas 200 mg/kg < 2000 mg/kg uzņemšanas (žurkām, uzņemot orāli);

3.2. kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu (R21). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru akūtā toksicitāte ir 400 mg/kg < LD50 < 2000 mg/kg (žurkām vai trušiem, iedarbojoties caur ādu);

3.3. kaitīgs ieelpojot (R20). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru akūtā toksicitāte ir:

3.3.1. 1 mg/l < LC50 < 5 mg/l četrās stundās (žurkām, ieelpojot aerosolu vai daļiņas);

3.3.2. 2 mg/l < LC50 < 20 mg/l četrās stundās (žurkām, ieelpojot gāzi vai tvaikus);

3.4. kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu (R65). Norāda šādām šķidrām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri zemās viskozitātes dēļ var radīt cilvēkam aspirācijas risku:

3.4.1. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas satur alifātiskos, alicikliskos un aromātiskos ogļūdeņražus, kuru kopējā koncentrācija ir 10 % vai lielāka un kurus raksturo viens no šādiem kritērijiem:

3.4.1.1. plūstamības laiks ir mazāks nekā 30 sekundes 3 mm ISO traukā;;

3.4.1.2. kinemātiskā viskozitāte, kas noteikta ar kalibrētu stikla kapilāro viskozimetru, ir mazāka par 7 x 10-6 m2/s 40 °C temperatūrā;

3.4.1.3. kinemātiskā viskozitāte, kas noteikta ar rotējošās viskozimetrijas metodi, ir mazāka par 7 x 10-6 m2/s 40 °C temperatūrā;

3.4.2. ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas atbilst šī pielikuma 3.4.1.1., 3.4.1.2. un 3.4.1.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, nav jāklasificē, ja to virsmas spraigums ir lielāks par 33 mN/m 25 °C temperatūrā;

3.5. iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks (R68). Norāda ķīmis­kajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, ja ir pamatoti pierādījumi, ka neatgriezenisko iedarbību, kas atšķiras no šo noteikumu 8.pielikumā minētajām iedarbībām, rada vienreizēja saskare noteiktā veidā, parasti šī pielikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minēto devu robežās. Lai norādītu iespējamo iedarbības veidu, izmanto vienu no šādiem apvienotajiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem: R68/20, R68/21, R68/22, R68/20/21, R68/21/22 vai R68/20/21/22;

3.6. iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares (R48). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas var radīt nopietnu kaitējumu (izteiktas funkcionālas novirzes vai morfoloģiskas pārmaiņas, kam ir toksikoloģiska izcelsme) pēc atkārtotas vai ilgstošas saskares attiecīgā veidā. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā kaitīgus, ja kaitīgā iedarbība novērojama:

3.6.1. žurkām, uzņemot orāli, dienā < 50 mg uz ķermeņa svara kilogramu;

3.6.2. žurkām vai trušiem, iedarbojoties uz ādu, dienā < 100 mg uz ķermeņa svara kilogramu;

3.6.3. žurkām, ieelpojot sešas stundas, dienā < 0,25 mg/l;

3.6.4. šī pielikuma 3.6.1., 3.6.2. un 3.6.3.apakšpunktā minētos lielumus piemēro tieši, ja subhroniskās toksicitātes 90 dienu testā novērota stipra kaitīga iedarbība. Interpretējot subakūtās toksicitātes 28 dienu testa rezultātus, šos lielumus palielina trīs reizes. Ja ir pieejami hroniskās toksicitātes divu gadu testu rezultāti, tos novērtē katrā gadījumā atsevišķi. Ja ir pieejami dažāda ilguma pētījumu rezultāti, klasificēšanai izmanto ilgāko pētījumu rezultātus. Lai norādītu iespējamo iedarbības veidu, izmanto vienu no šādiem apvienotajiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem: R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22 vai R48/20/21/22.

4. Akūti toksiskos ķīmiskos produktus klasificē:

4.1. saskaņā ar to sastāvdaļu atbilstību ļoti toksisku, toksisku vai kaitīgu ķīmisko vielu klasifikācijai, kas noteikta šajā pielikumā;

4.2. saskaņā ar šī pielikuma 1.tabulu -, ja ķīmiskais produkts satur vismaz vienu ļoti toksisku, toksisku vai kaitīgu ķīmisko vielu. Tabulā noteikto robežkoncentrāciju lieto, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā nav minēta cita robežkoncentrācija;

1.tabula

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

T+

T

Xn

T+ ar R26, R27, R28

c > 7 %

1 % < c < 7 %

0,1 % < c < 1 %

T ar R23, R24, R25

c > 25 %

3 < c < 25 %

Xn ar R20, R21, R22

c > 25 %

4.3. ļoti toksisku, toksisku vai kaitīgu gāzveida ķīmisko vielu individuālā robežkoncentrācija ķīmisko produktu klasificēšanai noteikta šī pielikuma 2.tabulā;

2.tabula

Ķīmiskās vielas klasifikācija (gāze)

Gāzveida ķīmiskā produkta klasifikācija

T+

T

Xn

T+ ar R26, R27, R28

c > 1 %

0,2 < c < 1 %

0,02 < c < 0,2 %

T ar R23, R24, R25

c > 5 %

0,5 < c < 5 %

Xn ar R20, R21, R22

c > 5 %

4.4. ja ķīmiskais produkts satur vairāk nekā vienu ķīmisko vielu, kas klasificēta saskaņā ar šī pielikuma 1., 2. un 3.punktu, ķīmisko produktu klasificē atbilstoši šādiem kritērijiem:

4.4.1. ļoti toksisks -, ja koeficientu summa ir viens vai vairāk par vienu un to iegūst, dalot katras ļoti toksiskās ķīmiskās vielas robežkoncentrāciju produktā ar ķīmiskās vielas koncentrācijas zemāko robežlielumu, ar kuru sākot produktu klasificē kā ļoti toksisku:

(PT+/LT+ - T+) > 1, kur

PT+ - katras ļoti toksiskās ķīmiskās vielas koncentrācija produktā (masas procentos);

LT+-T+ - robežlielumi, kas precizēti katrai ļoti toksiskajai ķīmiskajai vielai (procentos);

4.4.1.1. zemākais robežlielums - ķīmiskās vielas zemākā robežkoncentrā­cija ķīmiskajā produktā, ar kuru sākot attiecīgo produktu klasificē (pieņem, ka šī viela ir vienīgā attiecīgajā bīstamajā produktā);

4.4.1.2. ja vielai bīstamo ķīmisko vielu sarakstā nav norādīts cits robežlielums, izmanto šādu vērtību:

LT+-T+ : 7 %;

4.4.1.3. gāzveida ķīmiskajiem produktiem:

LT+-T+ : 1 %;

4.4.2. toksisks -, ja koeficientu summa ir viens vai vairāk par vienu un to iegūst, dalot katras ļoti toksiskās vai toksiskās ķīmiskās vielas robežkoncentrāciju produktā ar ķīmiskās vielas koncentrācijas zemāko robežlielumu, ar kuru sākot produktu klasificē kā toksisku:

(PT+/LT+-T + PT/LT-T) > 1, kur

PT+ - katras ļoti toksiskās ķīmiskās vielas koncentrācija produktā (masas procentos);

PT - katras toksiskās ķīmiskās vielas koncentrācija (masas procentos);

LT+-T un LT-T - robežlielumi, kas precizēti katrai ļoti toksiskajai un toksiskajai ķīmiskajai vielai (procentos);

4.4.2.1. ja vielai bīstamo ķīmisko vielu sarakstā nav norādīti citi robežlielumi, izmanto šādas vērtības:

LT+-T : 1 %;

LT-T : 25 %;

4.4.2.2. gāzveida ķīmiskajiem produktiem:

LT+-T : 0,2 %;

LT-T : 5 %;

4.4.3. kaitīgs -, ja koeficientu summa ir viens vai vairāk par vienu un to iegūst, dalot katras ļoti toksiskās, toksiskās vai kaitīgās ķīmiskās vielas robežkoncentrāciju produktā ar ķīmiskās vielas koncentrācijas zemāko robežlielumu, ar kuru sākot produktu klasificē kā kaitīgu:

(PT+/LT+-Xn + PT/LT-Xn + PXn/LXn-Xn) > 1, kur

PT+ - katras ļoti toksiskās ķīmiskās vielas koncentrācija produktā (masas procentos);

PT - katras toksiskās ķīmiskās vielas koncentrācija (masas procentos);

PXn - katras kaitīgās ķīmiskās vielas koncentrācija (masas procentos);

LT+-Xn, LT-Xn, LXn-Xn - robežlielumi, kas precizēti katrai ļoti toksiskajai, toksiskajai un kaitīgajai vielai (procentos);

4.4.3.1. ja vielai bīstamo ķīmisko vielu sarakstā nav doti citi robežlielumi, izmanto šādas vērtības:

LT+-Xn : 0,1 %;

LT-Xn : 3 %;

LXn-Xn : 25 %;

4.4.3.2. gāzveida ķīmiskajiem produktiem:

LT+-Xn : 0,02 %;

LT-Xn : 0,5 %;

LXn-Xn : 5 %.

5. Ķīmiskos produktus, kas rada neatgriezeniskas subletālas sekas, klasificē:

5.1. saskaņā ar to sastāvdaļu atbilstību šajā pielikumā noteiktajām ķīmiskajām vielām, kas rada neatgriezeniskas subletālas sekas;

5.2. saskaņā ar šī pielikuma 3.tabulu -, ja ķīmiskais produkts satur vismaz vienu ķīmisko vielu, kas rada neatgriezeniskas subletālas sekas. Tabulā noteikto robežkoncentrāciju lieto, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā nav minēta cita robežkoncentrācija;

3.tabula

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

T+

T

Xn

T+ ar R39 (norāda iedarbības veidu)

c > 10 %

R39* obligāti

1 < c < 10 %

R39* obligāti

0,1 < c < 1 %

R68* obligāti

T ar R39 (norāda iedarbības veidu)

c > 10 %

R39* obligāti

1 < c < 10 %

R68* obligāti

Xn ar R68 (norāda iedarbības veidu)

c > 10 %

R68* obligāti

Piezīme.
* Lai norādītu ķīmiskās vielas iedarbības veidu, lieto apvienotos ķīmisko vielu iedarbības raksturojumus atbilstoši šī pielikuma 1., 2. un 3.punktam;

5.3. gāzēm, kas rada neatgriezeniskas subletālas sekas, individuālā robežkoncentrācija ķīmisko produktu klasificēšanai noteikta šī pielikuma 4.tabulā.

4.tabula

Ķīmiskās vielas klasifikācija (gāze)

Gāzveida ķīmiskā produkta klasifikācija

T+

T

Xn

T+ ar R39 (norāda iedarbības veidu)

c > 1 %

0,2 < c < 1 %

R39* obligāti

0,02 < c < 0,2 %

R68* obligāti

T ar R39 (norāda iedarbības veidu)

c > 5 %

R39* obligāti

0,5 < c < 5 %

R68* obligāti

Xn ar R68 (norāda iedarbības veidu)

c > 5 %

R68* obligāti

Piezīme.
* Lai norādītu ķīmiskās vielas iedarbības veidu, lieto apvienotos ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumus atbilstoši šī pielikuma 1., 2. un 3.punktam.

6. Ķīmiskos produktus, kas rada smagas sekas pēc atkārtotas vai ilgstošas iedarbības, klasificē:

6.1. saskaņā ar to sastāvdaļu atbilstību šajā pielikumā noteiktajām ķīmiskajām vielām, kas rada smagas sekas pēc atkārtotas vai ilgstošas iedarbības;

6.2. saskaņā ar šī pielikuma 5.tabulu. Tabulā noteikto robežkoncentrāciju lieto, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā nav minēta cita koncentrācija;

5.tabula

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

T

Xn

T ar R48 (norāda iedarbības veidu)

c > 10 %

R48* obligāti

1 < c < 10 %

R48* obligāti

Xn ar R48 (norāda iedarbības veidu)

c > 10 %

R48* obligāti

Piezīme.
* Lai norādītu ķīmiskās vielas iedarbības veidu, lieto apvienotos ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumus atbilstoši šī pielikuma 1., 2. un 3.punktam;

6.3. gāzēm, kas rada smagas sekas pēc atkārtotas vai ilgstošas iedarbības, individuālā robežkoncentrācija gāzveida ķīmisko produktu klasificēšanai noteikta šī pielikuma 6.tabulā.

6.tabula

Ķīmiskās vielas klasifikācija (gāze)

Gāzveida ķīmiskā produkta klasifikācija

T

Xn

T ar R48 (norāda iedarbības veidu)

c > 5 %

R48* obligāti

0,5 < c < 5 %

R48* obligāti

Xn ar R48 (norāda iedarbības veidu)

c > 5 %

R48* obligāti

Piezīme.
* Lai norādītu ķīmiskās vielas iedarbības veidu, lieto apvienotos ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumus atbilstoši šī pielikuma 1., 2. un 3.punktam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
6.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Kodīgu un kairinošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas un marķēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

1. Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti ir kodīgi, ja, nokļūstot uz veselas ādas, tie rada bojājumus visā ādas slāņa dziļumā vismaz vienam izmēģinājumu dzīvniekam, veicot noteiktu ādas kairinājuma testu, vai šāds iedarbības rezultāts paredzams, ņemot vērā vielas ķīmiskās īpašības (piemēram, skābes, kurām pH ir 2 vai mazāks, sārmu šķīdumi, kuriem pH ir 11,5 vai lielāks). Klasificējot ņem vērā skābju un bāzu šķīdumu buferīpašības. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā kodīgus, marķē ar bīstamības simbolu (C) un bīstamības paskaidrojumu "kodīgs", kā arī norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

1.1. rada smagus apdegumus (R35). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas, nokļūstot uz veselas ādas, pēc triju minūšu vai īsāka kontakta rada bojājumus visā ādas slāņa dziļumā, vai šāds iedarbības rezultāts paredzams, ņemot vērā vielas ķīmiskās īpašības;

1.2. rada apdegumus (R34). Norāda:

1.2.1. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas, nokļūstot uz veselas ādas, pēc četru stundu vai īsāka kontakta rada bojājumus visā ādas slāņa dziļumā, vai šāds iedarbības rezultāts paredzams, ņemot vērā vielas ķīmiskās īpašības;

1.2.2. organiskajiem peroksīdiem, izņemot gadījumus, ja ir pierādījumi, ka tie nerada apdegumus.

2. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā kairinošus, marķē ar bīstamības simbolu (Xi) un bīstamības paskaidrojumu "kairinošs", kā arī norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

2.1. klasifikācija pēc iedarbības uz ādu: kairina ādu (R38). Norāda:

2.1.1. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas 24 stundu vai īsākā laikposmā pēc kontakta rada būtisku ādas iekaisumu (apsarkumu), kurš saglabājas vismaz 24 stundas (par izmēģinājumu dzīvniekiem izmanto trušus saskaņā ar starptautiski atzītām metodēm);

2.1.2. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas rada būtisku ādas iekaisumu (novērojot iedarbību uz cilvēkiem);

2.1.3. organiskajiem peroksīdiem, izņemot gadījumus, ja ir pierādījumi, ka tie nekairina ādu;

2.2. klasifikācija pēc iedarbības uz redzi:

2.2.1. kairina acis (R36). Norāda:

2.2.1.1. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas 72 stundu laikā pēc kontakta rada izmēģinājumu dzīvniekiem būtiskus acu bojājumus, kuri saglabājas vismaz 24 stundas;

2.2.1.2. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas rada būtisku acu iekaisumu (novēro iedarbību uz cilvēkiem);

2.2.1.3. organiskajiem peroksīdiem, izņemot gadījumus, ja ir pierādījumi, ka tie nekairina acis;

2.2.2. nopietnu bojājumu draudi acīm (R41). Norāda:

2.2.2.1. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas 72 stundu laikā pēc kontakta rada izmēģinājumu dzīvniekiem smagus acu bojājumus, kuri saglabājas vismaz 24 stundas;

2.2.2.2. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas rada smagus acu bojājumus (novēro iedarbību uz cilvēkiem);

2.3. klasifikācija pēc iedarbības uz elpošanas sistēmu: kairina elpošanas sistēmu (R37). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas rada elpošanas ceļu būtisku iekaisumu, ko pierāda:

2.3.1. cilvēku novērojumi;

2.3.2. pozitīvi rezultāti atbilstošos testos ar dzīvniekiem.

3. Kodīgus un kairinošus ķīmiskos produktus klasificē:

3.1. saskaņā ar to sastāvdaļu atbilstību šī pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajai klasifikācijai;

3.2. saskaņā ar šī pielikuma 1.tabulu -, ja ķīmiskais produkts satur vismaz vienu kodīgu (R34, R35) vai kairinošu (R37, R38, R41) ķīmisko vielu;

1.tabula

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

C ar R35

C ar R34

Xi ar R41

Xi ar R37, R36, R38

C ar R35

c > 10 %

R35 obligāti

5 < c < 10 %

R34 obligāti

5 %*

1 % < c < 5 %

R36/38 obligāti

C ar R34

c > 10 %

R34 obligāti

10 %*

5 % < c < 10 %

R36/38 obligāti

Xi ar R41

c > 10 %

R41 obligāti

5 % < c < 10 %

R36 obligāti

Xi ar R36, R37, R38

c > 20 %

R36, R37, R38 obligāti

Piezīme.
* Kodīgas ķīmiskās vielas uzskatāmas par apzīmētām arī ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R41, ja šīm vielām ir ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R35 vai R34. Ja ķīmiskais produkts satur kodīgas ķīmiskās vielas ar vielas iedarbības raksturojumu R35 vai R34 koncentrācijā, kas ir mazāka par robežkoncentrāciju, pēc kuras produktu klasificē kā kodīgu, ķīmisko produktu var klasificēt kā kairinošu ar vielas iedarbības raksturojumu R41 vai R36;

3.3. kodīgiem un kairinošiem gāzveida ķīmiskajiem produktiem (R33; R35 vai R37; R38; R41) individuālā robežkoncentrācija ķīmisko produktu klasificēšanai noteikta šī pielikuma 2.tabulā.

2.tabula

Ķīmiskās vielas klasifikācija (gāze)

Gāzveida ķīmiskā produkta klasifikācija

C ar R35

C ar R34

Xi ar R41

Xi ar R37, R36, R38

C ar R35

c > 1 %

R35 obligāti

0,2 % < c < 1 %

R34 obligāti

0,2 %*

0,02 % < c < 0,2 %

R37 obligāti

C ar R34

c > 5 %

R34 obligāti

5 %*

0,5 % < c < 5 %

R37 obligāti

Xi ar R41

c > 5 %

R41 obligāti

0,5 % < c < 5 %

R36 obligāti

Xi ar R36, R37, R38

c > 5 %

R36, R37, R38 obligāti
(pēc atbilstības)

Piezīme.
* Kodīgas ķīmiskās vielas uzskatāmas par apzīmētām arī ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R41, ja šīm vielām ir ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R35 vai R34. Ja ķīmiskais produkts satur kodīgas ķīmiskās vielas ar vielas iedarbības raksturojumu R35 vai R34 koncentrācijā, kas ir mazāka par robežkoncentrāciju, pēc kuras produktu klasificē kā kodīgu, ķīmisko produktu var klasificēt kā kairinošu ar vielas iedarbības raksturojumu R41 vai R36.

4. Ja ķīmiskais produkts satur vairāk nekā vienu vielu, kas klasificēta saskaņā ar šī pielikuma 1. un 2.punktu, to klasificē atbilstoši šādiem kritērijiem:

4.1. ķīmisko produktu klasificē kā kodīgu, marķē ar bīstamības simbolu (C) un norāda vielas iedarbības raksturojumu R35, ja koeficientu summa ir viens vai lielāka par vienu un to iegūst, dalot katras kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 zemāko robežkoncentrāciju ķīmiskajā produktā ar ķīmiskās vielas koncentrāciju, pēc kuras ķīmisko produktu klasificē kā ļoti kodīgu ar vielas iedarbības raksturojumu R35:

((PR35/LR35-R35) > 1, kur

PR35 - katras kodīgas vielas koncentrācija produktā (masas procentos);

LR35-R35 - robežlielumi, kas precizēti katrai ļoti kodīgai ķīmiskajai vielai (procentos);

4.1.1. ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vielai nav dots cits robežlielums, izmanto šādu vērtību:

LR35-R35 : 10 %;

4.1.2. gāzveida ķīmiskajiem produktiem:

LR35-R35 : 1 %;

4.2. ķīmisko produktu klasificē kā kodīgu un norāda vielas iedarbības raksturojumu R34, ja koeficientu summa ir viens vai lielāka par vienu un to iegūst, dalot katras ļoti kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 koncentrāciju vai kodīgas vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R34 koncentrāciju ķīmiskajā produktā ar tās zemāko robežkoncentrāciju, pēc kura ķīmisko produktu klasificē kā kodīgu ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R34:

((PR35/LR35-R34 + PR34/LR34-R34) > 1, kur

PR35 - katras ļoti kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 koncentrācija produktā (masas procentos);

PR34 - katras kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R34 koncentrācija produktā (masas procentos);

LR35-R34 un LR34-R34 - robežlielumi, kas precizēti katrai ļoti kodīgai un kodīgai vielai (procentos);

4.2.1. ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā ķīmiskajai vielai nav doti citi robežlielumi, izmanto šādas vērtības:

LR35-R34 : 5 %;

LR34-R34 : 10 %;

4.2.2. gāzveida ķīmiskajiem produktiem:

LR35-R34 : 0,2 %;

LR34-R34 : 5 %;

4.3. ķīmisko produktu klasificē kā kairinošu (acu bojājumus izraisošu) un norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R41, ja koeficientu summa ir viens vai lielāka par vienu un to iegūst, dalot katras kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 vai R34 vai kairinošas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R41 koncentrāciju ķīmiskajā produktā ar tās zemāko robežkoncentrāciju:

(PR35/LR35-R41 + PR34/LR34-R41 + PR41/LR41-R41) > 1, kur

PR35, PR34 un PR41 - katras kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 un R34 vai kairinošas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R41 koncentrācija produktā (procentos);

LR35-R41, LR34-R41 un LR41-R41 - robežlielumi, kas precizēti katrai kairino-šai un kodīgai ķīmiskajai vielai (procentos);

4.3.1. ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vielai nav doti citi robežlielumi, izmanto šādas vērtības:

LR35-R41 : 5 %;

LR34-R41 : 10 %;

LR41-R41 : 10 %;

4.3.2. gāzveida ķīmiskajiem produktiem:

LR35-R41 : 0,2 %;

LR34-R41 : 5 %;

LR41-R41 : 5 %;

4.4. ķīmisko produktu klasificē kā ādu kairinošu un norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R38, ja koeficientu summa ir viens vai lielāka par vienu un to iegūst, dalot katras kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 vai R34 vai kairinošas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R38 koncentrāciju ķīmiskajā produktā ar tās zemāko robežkoncentrāciju:

(PR35/LR35-R38 + PR34/LR34-R38 + PR38/LR38-R38) > 1, kur

PR35, PR34 un PR38 - katras kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 un R34 vai kairinošas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R38 koncentrācija produktā (procentos);

LR35-R38, LR34-R38 un LR38-R38 - robežlielumi, kas precizēti katrai kairinošai un kodīgai ķīmiskajai vielai (procentos);

4.4.1. ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vielai nav doti citi robežlielumi, izmanto šādas vērtības:

LR35-R38 : 1 %;

LR34-R38 : 5 %;

LR38-R38 : 20 %;

4.4.2. gāzveida ķīmiskajiem produktiem:

LR35-R38 : 0,02 %;

LR34-R38 : 0,5 %;

LR38-R38 : 5 %;

4.5. ķīmisko produktu klasificē kā acis kairinošu ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R36, ja koeficientu summa ir viens vai lielāka par vienu un to iegūst, dalot katras kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 vai R34 vai kairinošas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R36 vai R41 koncentrāciju ķīmiskajā produktā ar tās zemāko robežkoncentrāciju:

(PR35/LR35-R36 + PR34/LR34-R36 + PR41/LR41-R36 + PR36/LR36-R36) > 1, kur

PR35, PR34, PR41 un PR36 - katras kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 vai R34, kairinošas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R36 vai R41 koncentrācija produktā (procentos);

LR35-R36, LR34-R36, LR41-R36 un LR36-R36 - robežlielumi, kas precizēti katrai kairinošai un kodīgai ķīmiskajai vielai (procentos);

4.5.1. ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vielai nav doti citi robežlielumi, izmanto šādas vērtības:

LR35-R36 : 1 %;

LR34-R36 : 5 %;

LR41-R36 : 5 %;

LR36-R36 : 20 %;

4.5.2. gāzveida ķīmiskajiem produktiem:

LR35-R36 : 0,02 %;

LR34-R36 : 0,5 %;

LR41-R36 : 0,5 %;

LR36-R36 : 5 %;

4.6. ķīmisko produktu klasificē kā elpošanas sistēmu kairinošu ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R37:

4.6.1. ja ķīmiskā produkta koeficientu summa ir viens vai lielāka par vienu un to iegūst, dalot katras kairinošas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R37 koncentrāciju produktā ar tās zemāko robežkoncentrāciju:

(PR37/LR37-R37) > 1, kur

PR37 - katras kairinošas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R37 koncentrācija produktā (procentos);

LR37-R37 - robežlielumi (procentos);

4.6.2. ja gāzveida ķīmiskā produkta koeficientu summa ir viens vai lielāka par vienu un to iegūst, dalot katras kairinošas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R37 vai kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 vai R34 koncentrāciju ķīmiskajā produktā ar tās zemāko robežkoncentrāciju:

(PR35/LR35-R37 + PR34/LR34-R37 + PR37/LR37-R37) > 1, kur

PR35, PR34 un PR37 - katras kodīgas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R35 vai R34, kairinošas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R37 koncentrācija produktā (tilpuma procentos);

LR35-R37, LR34-R37 un LR37-R37 - robežlielumi, kas precizēti katrai kairinošai un kodīgai ķīmiskajai vielai (procentos);

4.6.3. ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vielai nav dots cits robežlielums, izmanto šādu vērtību:

LR37-R37 : 20 %;

4.6.4. gāzveida ķīmiskajiem produktiem:

LR35-R367 : 0,02 %;

LR34-R37 : : 0,5 %;

LR37-R37 : 5 %.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
7.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Sensibilizējošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas un marķēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

1. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā sensibilizējošus, marķē ar bīstamības simbolu (Xn) un bīstamības paskaidrojumu "kaitīgs" un apzīmē ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu "ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu" (R42), kuru norāda:

1.1. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri, tos ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu (ir praktiski pierādījumi);

1.2. izocianātiem, izņemot gadījumus, ja ir pierādījumi, ka tie neizraisa paaugstinātu jutīgumu, tos ieelpojot;

1.3. ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuriem ir pozitīvi rezultāti atbilstošos testos ar izmēģinājumu dzīvniekiem.

1.1 Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus klasificē kā sensibilizējošus, marķē ar bīstamības simbolu (Xi) un bīstamības paskaidrojumu "kairinošs" un apzīmē ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu "saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu" (R43), kuru norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, ja ir:

1.1 1. praktiski pierādījumi, ka attiecīgā ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts, iedarbojoties uz ādu, izraisa paaugstinātu jutīgumu ievērojamā skaitā gadījumu;

1.1 2. pozitīvi rezultāti atbilstošos testos ar izmēģinājumu dzīvniekiem.

2. Sensibilizējošus ķīmiskos produktus klasificē:

2.1. saskaņā ar to sastāvdaļu atbilstību šī pielikuma 1.punktā noteiktajai klasifikācijai;

2.2. saskaņā ar šī pielikuma 1.tabulu. Tabulā noteikto robežkoncentrāciju lieto, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā nav minēta cita robežkoncentrācija.

1.tabula

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

sensibilizējošs ar ķīmiskās vielas
iedarbības raksturojumu R42

sensibilizējošs ar ķīmiskās vielas
iedarbības raksturojumu R43

Sensibilizējoša ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R42

c > 1 %
ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R42 obligāti

Sensibilizējoša ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R43

c > 1 %
ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R43 obligāti

3. Sensibilizējošus gāzveida ķīmiskos produktus klasificē saskaņā ar šī pielikuma 2.tabulā minēto individuālo robežkoncentrāciju.

2.tabula

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

sensibilizējošs ar ķīmiskās vielas
iedarbības raksturojumu R42

sensibilizējošs ar ķīmiskās vielas
iedarbības raksturojumu R43

Sensibilizējoša ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R42

c > 0,2 %
ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R42 obligāti

Sensibilizējoša ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R43

c > 0,2 %
ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R43 obligāti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
8.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas un marķēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.445; MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580; MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

1. Kancerogēnas ķīmiskās vielas iedala šādās kategorijās:

1.1. kancerogēnas 1.kategorijas ķīmiskās vielas - to kancerogēnā iedarbība uz cilvēku ir pierādīta. Lai pamatotu cēloņsakarību starp cilvēka kontaktu ar ķīmisko vielu un ļaundabīgā audzēja attīstību, ir pietiekami daudz pierādījumu;

1.2. kancerogēnas 2.kategorijas ķīmiskās vielas - uzskatāmas par kancerogēnām cilvēkam. Lai pieņemtu, ka cilvēka kontakts ar ķīmisko vielu var veicināt ļaundabīgo audzēju attīstību, ir pietiekami daudz pierādījumu, kas pamatojas uz:

1.2.1. plašiem ilglaicīgiem pētījumiem ar dzīvniekiem;

1.2.2. citu atbilstošu informāciju;

1.3. kancerogēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - var veicināt ļaundabīgā audzēja attīstību cilvēkam, tomēr informācija par ķīmiskās vielas iedarbības raksturu un intensitāti ir nepietiekama, lai ķīmisko vielu iedalītu 1. vai 2.kategorijā.

2. Kancerogēnas ķīmiskās vielas:

2.1. kancerogēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus marķē ar bīstamības simbolu (T) un norāda:

2.1.1. vielas iedarbības raksturojumu "kancerogēna viela" (R45). Norāda visām 1. un 2.kategorijas kancerogēnām ķīmiskajām vielām, izņemot ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas atbilst ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumam R49;

2.1.2. vielas iedarbības raksturojumu "ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus" (R49). Norāda ķīmiskajām vielām, kas palielina ļaundabīgo audzēju rašanās risku, ja attiecīgā viela ir ieelpota (piemēram, putekļu vai tvaiku veidā), bet cita veida kontakts ļaundabīgo audzēju rašanās risku nepalielina;

2.2. kancerogēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas marķē ar bīstamības simbolu (Xn) un norāda vielas iedarbības raksturojumu "kancerogenitāte ir daļēji pierādīta" (R40);

2.3. kancerogēnu ķīmisko vielu klasifikācijas papildu kritēriji:

2.3.1. kancerogēnas ķīmiskās vielas iedalāmas 1.kategorijā, pamatojoties uz epidemioloģisko pētījumu rezultātiem. Kancerogēnas ķīmiskās vielas iedalāmas 2. un 3.kategorijā, pamatojoties galvenokārt uz rezultātiem, kas iegūti pētījumos ar dzīvniekiem;

2.3.2. kancerogēnas ķīmiskās vielas iedalāmas 2.kategorijā, pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti pētījumos vismaz ar divām dzīvnieku sugām vai ar vienu dzīvnieku sugu, ja ir papildu informācija par ķīmiskās vielas kancerogēno iedarbību (piemēram, ķīmiskās vielas genotoksiskuma raksturojums, ķīmiskās vielas metabolisma izpēte) vai ķīmiskās vielas molekulas vai sastāvs ir līdzīgs zināmiem kancerogēniem, kā arī ir epidemioloģisko pētījumu dati, kas pieļauj, ka ķīmiskā viela var būt kancerogēna;

2.3.3. kancerogēnu ķīmisko vielu 3.kategorijai ir šādas apakškategorijas:

2.3.3.1. ķīmiskās vielas, kuru īpašības ir labi izpētītas, bet kancerogēnā iedarbība nav pietiekami pamatota, lai tās iedalītu 2.kategorijā;

2.3.3.2. ķīmiskās vielas, kuru īpašības nav pietiekami izpētītas un nav interpretējamas viennozīmīgi, bet iespējams, ka ķīmiskā viela var izraisīt cilvēkam ļaundabīgo audzēju. Šī klasifikācija uzskatāma par provizorisku, un ir nepieciešami turpmākie pētījumi, lai noteiktu ķīmiskās vielas īpašības;

2.3.4. lemjot, vai ķīmiskā viela iedalāma kancerogēnu ķīmisko vielu 2. vai 3.kategorijā, ķīmiskā viela iedalāma 3.kategorijā, ja:

2.3.4.1. kancerogēnie efekti novērojami, tikai lietojot ļoti lielas ķīmiskās vielas devas, kas pārsniedz maksimālo toleranto devu (maksimālajai tolerantajai devai raksturīga toksiska iedarbība, kas nesaīsina dzīves ilgumu, tomēr izraisa fiziskas pārmaiņas);

2.3.4.2. ķīmiskās vielas īpašību pārbaudes apstākļos audzējs attīstās, tikai lietojot ļoti lielas ķīmiskās vielas devas un tikai orgānos, kuros ir augsta spontāna audzēja veidošanās varbūtība;

2.3.4.3. audzējs attīstās tikai ķīmiskās vielas ievadīšanas vietā vai ļoti jutīgās testsistēmās;

2.3.4.4. ķīmiskā viela nav genotoksiska in vivo un in vitro pārbaudes apstākļos;

2.3.4.5. ķīmiskā viela izraisa ļaundabīgo audzēju izmēģinājumu dzīvniekiem specifisku metabolisku procesu dēļ, kuri nav tipiski cilvēka organismam;

2.4. ķīmiskā viela nav uzskatāma par kancerogēnu, ja:

2.4.1. ir nepārprotami pierādījumi, ka bioķīmiskie mehānismi, kas izraisa audzēju izmēģinājumu dzīvniekiem, nedarbojas cilvēka organismā;

2.4.2. ir pierādīts, ka ķīmiskā viela izraisa aknu audzēju tikai īpaši jutīgām peļu sugām;

2.4.3. vienīgie audzēja rašanās pierādījumi ir neoplazmu veidošanās vietās, kur ir augsta spontāna audzēja veidošanās varbūtība.

3. Mutagēnas ķīmiskās vielas iedala šādās kategorijās:

3.1. mutagēnas 1.kategorijas ķīmiskās vielas - mutagēnā iedarbība uz cilvēku ir pierādīta. Lai pamatotu cēloņsakarību starp cilvēka kontaktu ar ķīmisko vielu un pārmantojamu ģenētisku defektu rašanos, ir pietiekami daudz pierādījumu;

3.2. mutagēnas 2.kategorijas ķīmiskās vielas - uzskatāmas par mutagēnām cilvēkam. Lai pieņemtu, ka cilvēka kontakts ar ķīmisko vielu var veicināt pārmantojamu ģenētisku defektu rašanos, ir pietiekami daudz pierādījumu, kas pamatojas uz:

3.2.1. plašiem ilglaicīgiem pētījumiem ar dzīvniekiem;

3.2.2. citu atbilstošu informāciju;

3.3. mutagēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - uzskatāmas par potenciāli mutagēnām cilvēkam, tomēr informācija par ķīmiskās vielas iedarbības raksturu un intensitāti nav pietiekama, lai ķīmisko vielu iedalītu 1. vai 2.kategorijā.

4. Mutagēnas ķīmiskās vielas:

4.1. mutagēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas marķē ar bīstamības simbolu (T) un norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu "var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus" (R46);

4.2. mutagēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas marķē ar bīstamības simbolu (Xn) un norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu "iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks" (R68);

4.3. mutagēnu ķīmisko vielu klasifikācijas papildu kritēriji:

4.3.1. mutagēnas ķīmiskās vielas iedalāmas 1.kategorijā, pamatojoties uz epidemioloģisko pētījumu rezultātiem (patlaban šādas ķīmiskās vielas nav zināmas);

4.3.2. mutagēnas ķīmiskās vielas iedalāmas 2.kategorijā, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, kas pierāda:

4.3.2.1. ķīmiskās vielas mutagēnu iedarbību;

4.3.2.2. citu uz mutagenitāti attiecināmu iedarbību uz embrija dzimumšūnām in vivo;

4.3.2.3. ka ķīmiskā viela izraisa mutācijas zīdītāju somatiskajās šūnās in vivo testos, ja ķīmiskā viela vai tās metabolīti var sasniegt dzimumšūnas;

4.4. mutagēnas ķīmiskās vielas iedalāmas 3.kategorijā, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, kas pierāda:

4.4.1. ķīmiskās vielas mutagēnu iedarbību;

4.4.2. citu uz mutagenitāti attiecināmu iedarbību uz zīdītāju somatiskajām šūnām in vivo testos;

4.5. ķīmiskās vielas, kuru mutagēnā iedarbība konstatēta tikai vienā vai dažos in vivo testos, parasti nav uzskatāmas par mutagēnām. Tomēr, ja ķīmiskās vielas uzbūve vai ķīmiskā produkta sastāvs ir līdzīgs zināmām mutagēnām vielām, ķīmiskā viela iedalāma 3.kategorijā.

5. Reproduktīvajai sistēmai toksiskas ķīmiskās vielas iedala šādās kategorijās:

5.1. reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1.kategorijas ķīmiskās vielas -negatīvā ietekme uz cilvēka reproduktīvajām spējām ir pierādīta. Lai pamatotu cēloņsakarību starp cilvēka kontaktu ar ķīmisko vielu un cilvēku neauglību vai toksisku iedarbību uz augļa attīstību, ir pietiekami daudz pierādījumu;

5.2. reproduktīvajai sistēmai toksiskas 2.kategorijas ķīmiskās vielas - tiek uzskatīts, ka negatīvi ietekmē cilvēka reproduktīvās spējas. Lai pieņemtu, ka cilvēka kontakts ar ķīmisko vielu var veicināt nepārmantojamu nelabvēlīgu ietekmi uz reproduktīvajām spējām, ir pietiekami daudz pierādījumu, kas pamatojas uz:

5.2.1. pētījumiem ar dzīvniekiem, kuros pierādīta negatīva ietekme uz reproduktīvajām spējām bez citādas toksiskas ietekmes vai negatīva ietekme uz reproduktīvajām spējām, kas izpaužas kā citāda toksiska iedarbība, izmantojot tādas pašas devas, un nav sekundāras nespecifiskas sekas attiecīgajai toksiskajai iedarbībai;

5.2.2. citu atbilstošu informāciju;

5.3. reproduktīvajai sistēmai toksiskas 2.kategorijas ķīmiskās vielas, kuras uzskatāmas par toksiskām augļa attīstības procesā. Lai pieņemtu, ka cilvēka kontakts ar ķīmisko vielu var radīt toksisku iedarbību uz augļa attīstību, ir pietiekami daudz pierādījumu, kas pamatojas uz:

5.3.1. pētījumiem ar dzīvniekiem, kuros pierādīta negatīva ietekme uz augļa attīstību bez citādas toksiskas ietekmes uz māti vai negatīva ietekme uz reproduktīvajām spējām, kas izpaužas kā citāda toksiska iedarbība, izmantojot tādas pašas devas, un nav sekundāras nespecifiskas sekas attiecīgajai toksiskajai iedarbībai;

5.3.2. citu atbilstošu informāciju;

5.4. reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - rada aizdomas par ietekmi uz cilvēka reproduktīvajām spējām, pamatojoties uz šādu informāciju:

5.4.1. pētījumiem ar dzīvniekiem, kuros pierādīta negatīva ietekme uz reproduktīvajām spējām bez citādas toksiskas ietekmes vai negatīva ietekme uz reproduktīvajām spējām, kas izpaužas kā citāda toksiska iedarbība, izmantojot tādas pašas devas, un nav sekundāras nespecifiskas sekas attiecīgajai toksiskajai iedarbībai. Tomēr informācija nav pietiekama, lai ķīmisko vielu iedalītu 2.kategorijā;

5.4.2. citu atbilstošu informāciju.

6. Reproduktīvajai sistēmai toksiskas ķīmiskās vielas:

6.1. reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas marķē ar bīstamības simbolu (T) un norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

6.1.1. var kaitēt reproduktīvajām spējām (R60). Norāda ķīmiskajām vielām, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka reproduktīvās spējas vai izraisīt šādu ietekmi;

6.1.2. var kaitēt augļa attīstībai (R61). Norāda ķīmiskajām vielām, kas negatīvi ietekmē augļa attīstību vai var izraisīt šādu ietekmi;

6.2. reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas marķē ar bīstamības simbolu (Xn) un norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

6.2.1. iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām (R62). Norāda ķīmiskajām vielām, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka reproduktīvās spējas;

6.2.2. iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai (R63). Norāda ķīmiskajām vielām, kas var negatīvi ietekmēt augļa attīstību;

6.3. reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu klasifikācijas papildu kritērijs - reproduktīvā toksicitāte ietver sieviešu un vīriešu reproduktīvo funkciju vai spēju vājināšanos, kā arī šādas nepārmantojamas kaitīgas ietekmes rašanos pēcnācējos:

6.3.1. iedarbība uz sieviešu vai vīriešu auglību - kaitīga ietekme uz libido, seksuālo uzvedību, jebkuriem spermatoģenēzes vai ooģenēzes aspektiem vai hormonālo aktivitāti vai fizioloģiska reakcija, kas var saistīties ar apaugļošanas spēju, pašu apaugļošanos vai apaugļotas olšūnas attīstību līdz implantācijai un pēc tās;

6.3.2. iedarbība uz augļa attīstību (šī jēdziena plašākajā nozīmē) - jebkura ietekme, kas saistās ar bērna attīstību gan pirms, gan pēc dzimšanas, piemēram, pazemināts ķermeņa svars, augšanas un attīstības aizkavēšanās, toksiska iedarbība uz orgāniem, nāve, aborti, augļa struktūras un funkcionālie defekti, kā arī attīstības traucējumi pēc dzimšanas un līdz pubertātei;

6.4. reproduktīvajai sistēmai toksiskas ķīmiskās vielas iedalāmas 1.kategorijā (iedarbība uz reproduktīvajām spējām un/vai augļa attīstību), pamatojoties uz epidemioloģisko pētījumu rezultātiem;

6.5. reproduktīvajai sistēmai toksiskas ķīmiskās vielas iedalāmas 2. vai 3.kategorijā, pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti pētījumos ar dzīvniekiem. In vitro pētījumus ar putnu olām uzskata par atbalsta pierādījumiem, un tos var izmantot klasificēšanai tikai izņēmuma gadījumos, ja trūkst in vivo pētījumu rezultātu;

6.6. pozitīvi rezultāti pētījumos ar dzīvniekiem neapstiprina būtisku iedarbību uz cilvēku, ja ievadītās devas ir ļoti lielas un pastāv toksikokinētiskas atšķirības vai ķīmiskās vielas ievadīšanas veids nav piemērots cilvēkam. Minētajos gadījumos ķīmisko vielu iedala 3.kategorijā vai vispār neklasificē;

6.7. iedarbība uz reproduktīvajām spējām:

6.7.1. lai reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu iedalītu 2.kategorijā, nepieciešami droši pierādījumi, kas iegūti pētījumos ar vienu dzīvnieku sugu, un atbalsta pierādījumi par darbības mehānismu vai darbības vietu, vai attiecīgajai ķīmiskajai vielai ķīmiski jābūt līdzīgai citiem zināmiem aģentiem, vai ir cita informācija, kas ļauj secināt, ka negatīva ietekme uz reproduktīvajām spējām būtu saistāma ar cilvēku;

6.7.2. ja pierādījumi iegūti tikai pētījumos ar vienu dzīvnieku sugu (nav atbalsta pierādījumu), reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu iedala 3.kategorijā. Minētajā gadījumā iedalīt attiecīgo ķīmisko vielu 2.kategorijā var tikai tad, ja ir pierādījumi, ka ir zināma specifiska toksicitāte reproduktīvajai sistēmai, kā arī ir nepieciešami atbalsta pierādījumi par ķīmiskās vielas iedarbības mehānismu, lai varētu to saistīt ar iedarbību uz cilvēku;

6.8. augļa attīstības toksicitāte:

6.8.1. lai reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu iedalītu 2.kategorijā, nepieciešami droši pierādījumi, kas iegūti pētījumos ar vienu vai vairākām dzīvnieku sugām. Tā kā kaitīgā ietekme var izpausties arī kā mātes toksicitātes (piemēram, pazemināta pārtikas vai ūdens uzņemšana, stress, aprūpes trūkums, diētas radīts deficīts, blakus infekcijas) sekundāras sekas, ir ļoti svarīgi, lai pierādījumi būtu iegūti labi organizētos pētījumos, kurus neiespaido mātes toksicitāte. Svarīgs ir arī attiecīgās ķīmiskās vielas iedarbības veids: injekcija vai intraperitoneāla ievadīšana, kas var radīt lokālu dzemdes bojājumu, un šādi rezultāti klasificējot var būt apšaubāmi;

6.8.2. reproduktīvajai sistēmai toksiskas ķīmiskās vielas iedalīšanu 3.kategorijā vai neiedalīšana nevienā no kategorijām var pamatot tikai ar iedarbību, kuru reģistrē kā nelielas izmaiņas spontānu defektu dēļ vai kā nelielas izmaiņas, salīdzinot ar vispārējiem variantiem postnatālās attīstības novērtējumos;

6.9. iedarbība laktācijas periodā:

6.9.1. ķīmiskajām vielām, kuras klasificē kā reproduktīvajai sistēmai toksiskas un kuras ietekmē laktāciju, norāda arī ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu "var kaitēt zīdāmam bērnam" (R64). Ja toksiska iedarbība uz pēcnācējiem rodas, tikai lietojot mātes pienu vai ķīmiskajai vielai tieši iedarbojoties uz bērnu, attiecīgā ķīmiskā viela nav jāuzskata par toksisku reproduktīvajai sistēmai, ja nav radušies pēcnācēja attīstības traucējumi;

6.9.2. vielas iedarbības raksturojumu R64 norāda, pamatojoties uz:

6.9.2.1. kinētiskiem toksiskuma pētījumiem, kuri pierāda ķīmiskās vielas klātbūtnes iespējamību mātes pienā potenciāli toksiskā līmenī;

6.9.2.2. izmēģinājumu dzīvnieku divu paaudžu pētījumu rezultātiem, kuri pierāda kaitīgo ietekmi uz pēcnācējiem piena ķīmiskā sastāva pārmaiņu dēļ;

6.9.2.3. pierādījumiem, kuri pierāda risku bērnam laktācijas periodā.

7. Kancerogēnus 1. un 2.kategorijas ķīmiskos produktus marķē ar bīstamības simbolu (T) un norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R45 vai R49 ķīmiskajiem produktiem, kuri satur vienu vai vairākas kancerogēnas 1. vai 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar iedarbības raksturojumu R45 vai R49 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

7.1. koncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

7.2. koncentrāciju, kas minēta šī pielikuma 1. un 2.tabulā, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta vai nav norādīta tās robežkoncentrācija.

8. Kancerogēnus 3.kategorijas ķīmiskos produktus marķē ar bīstamības simbolu (Xn) un norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R40 ķīmiskajiem produktiem, kuri satur vienu vai vairākas kancerogēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R40 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

8.1. koncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

8.2. koncentrāciju, kas minēta šī pielikuma 1. un 2.tabulā, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta vai tai nav norādīta robežkoncentrācija.

9. Mutagēnus 1. un 2.kategorijas ķīmiskos produktus marķē ar bīstamības simbolu (T) un norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R46 ķīmiskajiem produktiem, kuri satur vienu vai vairākas mutagēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar iedarbības raksturojumu R46 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

9.1. koncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

9.2. koncentrāciju, kas minēta šī pielikuma 1. un 2.tabulā, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta vai tai nav norādīta robežkoncentrācija.

10. Mutagēnus 3.kategorijas ķīmiskos produktus marķē ar bīstamības simbolu (Xn) un norāda vielas iedarbības raksturojumu R68 ķīmiskajiem produktiem, kuri satur vienu vai vairākas mutagēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R68 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

10.1. koncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

10.2. koncentrāciju, kas minēta šī pielikuma 1. un 2.tabulā, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta vai tai nav norādīta robežkoncentrācija.

11. Reproduktīvajai sistēmai toksiskus 1. un 2.kategorijas ķīmiskos produktus marķē ar bīstamības simbolu (T) un norāda vielas iedarbības raksturojumu R60 ķīmiskajiem produktiem, kuri satur vienu vai vairākas reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. vai 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R60 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

11.1. koncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

11.2. koncentrāciju, kas minēta šī pielikuma 1. un 2.tabulā, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta vai tai nav norādīta robežkoncentrācija.

12. Reproduktīvajai sistēmai toksiskus 3.kategorijas ķīmiskos produktus marķē ar bīstamības simbolu (Xn) un norāda vielas iedarbības raksturojumu R62 ķīmiskajiem produktiem, kuri satur vienu vai vairākas reproduk­tīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R62 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

12.1. koncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

12.2. koncentrāciju, kas minēta šī pielikuma 1. un 2.tabulā, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta vai tai nav norādīta robežkoncentrācija.

13. Reproduktīvajai sistēmai toksiskus 1. un 2.kategorijas ķīmiskos produktus marķē ar bīstamības simbolu (T) un norāda vielas iedarbības raksturojumu R61 ķīmiskajiem produktiem, kuri satur vienu vai vairākas reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. vai 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R61 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

13.1. koncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

13.2. koncentrāciju, kas minēta šī pielikuma 1. un 2.tabulā, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta vai tai nav norādīta robežkoncentrācija.

14. Reproduktīvajai sistēmai toksiskus 3.kategorijas ķīmiskos produktus marķē ar bīstamības simbolu (Xn) un norāda vielas iedarbības raksturojumu R63 ķīmiskajiem produktiem, kuri satur vienu vai vairākas reproduktīvajai sistēmai kaitīgas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R63 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

14.1. koncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

14.2. koncentrāciju, kas minēta šī pielikuma 1. un 2.tabulā, ja bīstamo ķīmisko vielu sarakstā attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta vai tai nav norādīta robežkoncentrācija.

15. Kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko produktu sastāvā esošo ķīmisko vielu robežkoncentrācijas (masas procentos), ar kurām sākas attiecīgā kaitīgā iedarbība, minētas šī pielikuma 1.tabulā. Ķīmiskajiem produktiem norāda šādus bīstamības simbolus un ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumus:

15.1. kancerogēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas - T; R45 vai R49;

15.2. kancerogēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - Xn; R40;

15.3. mutagēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas - T; R46;

15.4. mutagēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - Xn; R68;

15.5. reproduktīvajai sistēmai toksiskas neauglību izraisošas 1. un 2.ka­tegorijas ķīmiskās vielas - T; R60;

15.6. reproduktīvajai sistēmai toksiskas attīstības traucējumus izraisošas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas - T; R61;

15.7. reproduktīvajai sistēmai toksiskas neauglību izraisošas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - Xn; R62;

15.8. reproduktīvajai sistēmai toksiskas attīstības traucējumus izraisošas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - Xn; R63.

1.tabula

Nr.

p.k.

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

1. un 2.kategorija

3.kategorija

1.

Kancerogēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R45 vai R49

koncentrācija ≥ 0,1 %

kancerogēns

R45 vai R49 obligāti

2.

Kancerogēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R40

koncentrācija ≥ 1 %

kancerogēns

R40 obligāti (ja vien nav piešķirts R45*)

3.

Mutagēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R46

koncentrācija ≥ 0,1 %

mutagēns

R46 obligāti

4.

Mutagēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R68

koncentrācija ≥ 1 %

mutagēns R68

obligāti (ja vien nav piešķirts R46)

5.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R60 (auglība)

koncentrācija ≥ 0,5 %

toksisks reproduktīvajai sistēmai (auglība)

R60 obligāti

6.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R62 (auglība)

koncentrācija ≥ 5 %

toksisks reproduktīvajai sistēmai (auglība)
R62 obligāti (ja vien nav piešķirts R60)

7.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R61 (attīstība)

koncentrācija ≥ 0,5 %

toksisks reproduktīvajai sistēmai (attīstība)

R61 obligāti

8.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R63 (attīstība)

koncentrācija ≥ 5 %

toksisks reproduktīvajai sistēmai (attīstība)

R63 obligāti (ja vien nav piešķirts R61)

Piezīme. * Ja ķīmiskajam produktam piešķirti ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumi R49 un R40, atstāj abus vielas iedarbības raksturojumus, jo R40 piešķir, neņemot vērā iedarbības veidu, savukārt R49 piešķir tikai attiecībā uz ieelpošanu.

16. Kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku gāzvei­da ķīmisko produktu sastāvā esošo gāzveida vielu robežkoncentrācijas (tilpuma procentos), no kurām sākas attiecīgā kaitīgā iedarbība, minētas šī pielikuma 2.tabulā. Gāzveida ķīmiskajiem produktiem norāda šādus bīstamības simbolus un ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumus:

16.1. kancerogēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas - T; R45 vai R49;

16.2. kancerogēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - Xn; R40;

16.3. mutagēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas - T; R46;

16.4. mutagēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - Xn; R68;

16.5. reproduktīvajai sistēmai toksiskas neauglību izraisošas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas - T; R60;

16.6. reproduktīvajai sistēmai toksiskas attīstības traucējumus izraisošas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas - T; R61;

16.7. reproduktīvajai sistēmai toksiskas neauglību izraisošas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - Xn; R62;

16.8. reproduktīvajai sistēmai toksiskas attīstības traucējumus izraisošas 3.kategorijas ķīmiskās vielas - Xn; R63.

2.tabula

Nr.

p.k.

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

1. un 2.kategorija

3.kategorija

1.

Kancerogēnas 1. un 2.kate­gorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R45 vai R49

koncentrācija ≥ 0,1 %

kancerogēns

R45 vai R49 obligāti

2.

Kancerogēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R40

koncentrācija ≥ 1 %

kancerogēns

R40 obligāti (ja vien nav piešķirts R45*)

3.

Mutagēnas 1. un 2.katego­rijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R46

koncentrācija ≥ 0,1 %

mutagēns

R46 obligāti

4.

Mutagēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R68

koncentrācija ≥ 1 %

mutagēns

R68 obligāti (ja vien nav piešķirts R46)

5.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R60 (auglība)

koncentrācija ≥ 0,2 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (auglība)

R60 obligāti

6.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R62 (auglība)

koncentrācija ≥ 1 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (auglība)

R62 obligāti (ja vien nav piešķirts R60)

7.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R61 (attīstība)

koncentrācija ≥ 0,2 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (attīstība)

R61 obligāti

8.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R63 (attīstība)

koncentrācija ≥ 1 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (attīstība)

R63 obligāti (ja vien nav piešķirts R61)

Piezīme. * Ja ķīmiskajam produktam piešķirti ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumi R49 un R40, atstāj abus vielas iedarbības raksturojumus, jo R40 piešķir, neņemot vērā iedarbības veidu, savukārt R49 piešķir tikai attiecībā uz ieelpošanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
9.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Videi bīstamu ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas kritēriji

1. Ķīmiskās vielas klasificē kā videi bīstamas, lai brīdinātu lietotājus par draudiem, ko tās rada ekosistēmām. Turpmāk minētie kritēriji pamatā attiecas uz hidroekosistēmām, bet dažas ķīmiskās vielas var ietekmēt arī citas ekosistēmas, piemēram, dzīvos organismus, sākot no augsnes mikrofloras un mikrofaunas un beidzot ar primātiem.

2. Pamatojoties uz pašreizējo zināšanu līmeni, attiecīgās ķīmiskās vielas iedala divās grupās, ņemot vērā to akūto vai ilglaicīgo toksisko iedarbību uz ūdens un neūdens ekosistēmām.

3. Ūdens videi bīstamas ķīmiskās vielas marķē, kā arī norāda šādus vielas iedarbības raksturojumus:

3.1. ļoti toksisks ūdens organismiem (R50), var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē (R53). Abus minētos vielas iedarbības raksturojumus norāda:

3.1.1. ķīmiskajām vielām, kuru akūtā toksicitāte ūdens vidē ir:

3.1.1.1. 96 h LC50 < 1 mg/l (zivīm);

3.1.1.2. 48 h < 1 mg/l EC50 (Daphia magna testā);

3.1.1.3. 72 h IC50 < 1 mg/l (aļģu testā);

3.1.2. ķīmiskajām vielām, kuras ir stabilas vidē vai kurām vielas oktanola/ūdens sadalījuma koeficienta decimāllogaritms ir logPow > 3,0 (izņemot gadījumus, ja eksperimentāli noteiktais biokoncentrēšanās faktors (BCF) ir < 100). (Biokoncentrēšanās faktors (BCF) ir attiecība starp kādas vielas koncentrāciju līdzsvara apstākļos bioloģiskā organismā un vidē);

3.2. ļoti toksisks ūdens organismiem (R50). Norāda ķīmiskajām vielām, kuru akūtā toksicitāte ūdens vidē ir:

3.2.1. 96 h < 1 mg/l LC50 (zivīm);

3.2.2. 48 h EC50 < 1 mg/l (Daphia magna testā);

3.2.3. 72 h IC50 < 1 mg/ l (aļģu testā);

3.3. toksisks ūdens organismiem (R51), var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē (R53). Abus minētos vielas iedarbības raksturojumus norāda:

3.3.1. ķīmiskajām vielām, kuru akūtā toksicitāte ūdens vidē ir:

3.3.1.1. 96 h LC50 1 mg/l < LC50 < 10 mg/l (zivīm);

3.3.1.2. 48 h 1 mg/l < EC50 < 10 mg/l EC50 (Daphia magna testā);

3.3.1.3. 72 h IC50 1 mg/l < IC50 < 10 mg/l (aļģu testā);

3.3.2. ķīmiskajām vielām, kuras ir stabilas vidē vai kurām vielas oktanola/ūdens sadalījuma koeficienta decimāllogaritms ir logPow > 3,0 (izņemot gadījumus, ja eksperimentāli noteiktais BCF < 100);

3.4. kaitīgs ūdens organismiem (R52), var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē (R53). Abus vielas iedarbības raksturojumus norāda:

3.4.1. ķīmiskajām vielām, kuru akūtā toksicitāte ūdens vidē ir:

3.4.1.1. 96 h LC50 10 mg/l < LC50 < 100 mg/l (zivīm);

3.4.1.2. 48 h EC50 10 mg/l < EC50 < 100 mg/l (Daphia magna testā);

3.4.1.3. 72 h IC50 10 mg/l < IC50 < 100 mg/l (aļģu testā);

3.4.2. ķīmiskajām vielām, kuras ir stabilas vidē;

3.5. kaitīgs ūdens organismiem (R52). Norāda ķīmiskajām vielām, kuras neatbilst šī pielikuma 3.1., 3.2., 3.3. vai 3.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, bet par kurām ir ticami pierādījumi, ka to toksicitāte var apdraudēt ūdens ekosistēmu struktūru un funkcionēšanu;

3.6. var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē (R53). Norāda ķīmiskajām vielām, kuras neatbilst šī pielikuma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. vai 3.5.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, bet kuras, pamatojoties uz ziņām par to stabilitāti vidē, bioakumulācijas potenciālu un iespējamo to transformācijas produktu īpašībām, var negatīvi ietekmēt ūdens ekosistēmas.

4. Neūdens videi bīstamas ķīmiskās vielas, kuras nav klasificētas saskaņā ar šī pielikuma 3.punktu, bet kuras ar to toksiskajām īpašībām, stabilitāti vidē, spēju akumulēties dzīvajos organismos un iespējamām pārvērtībām vidē var radīt tūlītējus draudus vai ietekmēt dabas ekosistēmu funkcionēšanu nākotnē, marķē, kā arī norāda vismaz vienu no šādiem ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem:

4.1. toksisks augiem (R54);

4.2. toksisks dzīvniekiem (R55);

4.3. toksisks augsnes organismiem (R56);

4.4. toksisks bitēm (R57);

4.5. var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē (R58).

5. Neūdens videi bīstamas ķīmiskās vielas, kuras ar to toksiskajām īpašībām, stabilitāti vidē un novērotajām vai iespējamām pārvērtībām vidē var radīt draudus stratosfēras ozona slānim, kā arī ietekmēt tā struktūru nākotnē, marķē un norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu "bīstams ozona slānim" (R59).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
10.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Videi bīstamu ķīmisko produktu klasificēšanas un marķēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580; MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

1. Ķīmiskos produktus klasificē kā videi bīstamus, ņemot vērā to sastāvā esošo ķīmisko vielu robežkoncentrāciju. Robežkoncentrāciju izsaka masas procentos, gāzveida ķīmiskajiem produktiem - tilpuma procentos.

I. Ūdens videi bīstamu ķīmisko produktu klasificēšana un marķēšana

2. Ūdens videi bīstamus ķīmiskos produktu marķē ar bīstamības simbolu (N) un bīstamības paskaidrojumu "videi bīstams", kā arī norāda vielas iedarbības raksturojumu R50 un R53 (R50–53):

2.1. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas ķīmiskās vielas, kas klasificētas kā videi bīstamas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50–53 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

2.1.1. robežkoncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

2.1.2. koncentrāciju, kas noteikta šī pielikuma 1.tabulā, ja attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vai tai nav norādīta robežkoncentrācija;

2.2. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50-53 tādā koncentrācijā, kas ir zemāka par šī pielikuma 2.1.apakšpunktā noteiktajām, ja:

, kur

PN, R50–53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50–53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

LN, R50–53 - ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma R50–53 robežkoncentrācija, kas norādīta katrai videi bīstamai ķīmiskajai vielai ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50–53 (masas procentos).

3. Videi bīstamus ķīmiskos produktus, kas nav klasificēti saskaņā ar šī pielikuma 2.punktu, marķē ar bīstamības simbolu (N) un bīstamības paskaidrojumu "videi bīstams", kā arī norāda vielas iedarbības raksturojumu R51 un R53 (R51-53):

3.1. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R51 un R53 (R51-53) tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

3.1.1. robežkoncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

3.1.2. koncentrāciju, kas noteikta šī pielikuma 1.tabulā, ja attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vai tai nav norādīta robežkoncentrācija;

3.2. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50–53 vai R51-53 tādā koncentrācijā, kas ir zemāka par šī pielikuma 3.1.apakšpunktā noteiktajām, ja:

, kur

PN, R50–53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50–53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

PN, R51-53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R51-53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

LN, R51-53 - ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma R51-53 robežkoncentrācija, kas norādīta katrai videi bīstamai ķīmiskajai vielai ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50–53 vai R51-53 (masas procentos).

4. Videi bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, kas nav klasificēti saskaņā ar šī pielikuma 2. vai 3.punktu, norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R52 un R53 (R52-53):

4.1. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50–53, R51-53 vai R52-53 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

4.1.1. robežkoncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

4.1.2. koncentrāciju, kas noteikta šī pielikuma 1.tabulā, ja attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vai tai nav norādīta robežkoncentrācija;

4.2. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50–53, R51-53 vai R52-53 tādā koncentrācijā, kas ir zemāka par šī pielikuma 4.1.apakšpunktā minētajām, ja:

, kur

PN, R50–53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50–53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

PN, R51-53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R51-53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

PR52-53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R52-53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

LR52-53 - ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma R52-53 robežkoncentrācija, kas norādīta katrai videi bīstamai ķīmiskajai vielai ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50–53, R51-53 vai R52-53 (masas procentos).

5. Videi bīstamus ķīmiskos produktus, kas nav klasificēti saskaņā ar šī pielikuma 2.punktu, marķē ar bīstamības simbolu (N) un bīstamības paskaidrojumu "videi bīstams", kā arī norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50:

5.1. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

5.1.1. robežkoncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

5.1.2. koncentrāciju, kas noteikta šī pielikuma 2.tabulā, ja attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vai tai nav minēta robežkoncentrācija;

5.2. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50 tādā koncentrācijā, kas ir zemāka par šī pielikuma 5.1.apakšpunktā minētajām, ja:

, kur

PN, R50 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

LN, R50 - ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma R50 robežkoncentrācija, kas norādīta katrai videi bīstamai ķīmiskajai vielai ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50 (masas procentos);

5.3. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50, bet kuri neatbilst šī pielikuma 5.1. vai 5.2.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, kā arī satur vienu vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50-53, ja:

, kur

PN, R50 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

PN, R50-53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50-53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

LN, R50 - ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma R50 robežkoncentrācija, kas norādīta katrai videi bīstamai ķīmiskajai vielai ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50 vai R50-53 (masas procentos).

6. Videi bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, kas nav klasificēti saskaņā ar šī pielikuma 2., 3., 4. vai 5.punktu, norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R52:

6.1. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R52 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

6.1.1. robežkoncentrāciju, kas minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

6.1.2. koncentrāciju, kas noteikta šī pielikuma 3.tabulā, ja attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav iekļauta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vai tai nav norādīta robežkoncentrācija;

6.2. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R52 tādā koncentrācijā, kas ir zemāka par šī pielikuma 6.1.apakšpunktā minētajām, ja:

, kur

PR52 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R52 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

LR52 - ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma R52 robežkoncentrācija, kas norādīta katrai videi bīstamai ķīmiskajai vielai ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R52 (masas procentos).

7. Videi bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, kas nav klasificēti saskaņā ar šī pielikuma 2., 3. vai 4.punktu, norāda vielas iedarbības raksturojumu R53:

7.1. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R53 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

7.1.1. robežkoncentrāciju, kas minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

7.1.2. koncentrāciju, kas noteikta šī pielikuma 4.tabulā, ja attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav iekļauta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vai tai nav norādīta robežkoncentrācija;

7.2. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R53 tādā koncentrācijā, kas ir zemāka par šī pielikuma 7.1.apakšpunktā minētajām, ja:

, kur

PR53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

LR53 - ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma R53 robežkoncentrācija, kas norādīta katrai videi bīstamai ķīmiskajai vielai ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R53 (masas procentos);

7.3. ķīmiskajiem produktiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R53, bet kuri neatbilst šī pielikuma 7.1.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, kā arī satur vienu vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50-53, R51-53 vai R52-53, ja:

, kur

PR53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

PN, R50-53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R50-53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

PN, R51-53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R51-53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

PR52-53 - katras videi bīstamas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R52-53 koncentrācija ķīmiskajā produktā (masas procentos);

LR53 - ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma R53 robežkoncentrācija, kas norādīta katrai videi bīstamai ķīmiskajai vielai ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R53, R50-53, R51-53 vai R52-53 (masas procentos).

II. Neūdens videi bīstamu ķīmisko produktu klasificēšana un marķēšana

8. Ķīmiskos produktus klasificē kā videi bīstamus, marķē ar bīstamības simbolu (N) un bīstamības paskaidrojumu "videi bīstams", kā arī ķīmiskajiem produktiem, kas nav klasificēti saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikuma 3.punktu, bet pēc to toksiskajām īpašībām, stabilitātes vidē, spējām akumulēties dzīvajos organismos un pārvērsties vidē var radīt tūlītējus draudus vai ietekmēt dabas ekosistēmu funkcionēšanu nākotnē, norāda vismaz vienu no šādiem vielas iedarbības raksturojumiem:

8.1. toksisks augiem (R54);

8.2. toksisks dzīvniekiem (R55);

8.3. toksisks augsnes organismiem (R56);

8.4. toksisks bitēm (R57);

8.5. var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē (R58).

9. Ķīmiskos produktus klasificē kā videi bīstamus, marķē ar bīstamības simbolu (N) un bīstamības paskaidrojumu "videi bīstams", kā arī norāda ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu "bīstams ozona slānim" (R59) ķīmiskajiem produktiem, kas satur vienu vai vairākas videi bīstamas ķīmiskās vielas ar bīstamības simbolu N un ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R59 tādā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par:

9.1. robežkoncentrāciju, kas attiecīgajai ķīmiskajai vielai (vielām) minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā;

9.2. koncentrāciju, kas noteikta šī pielikuma 5.tabulā, ja attiecīgā ķīmiskā viela (vielas) nav minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā vai tai nav norādīta robežkoncentrācija.

10. (Svītrots ar MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88.)

III. Ķīmisko produktu bīstamība videi atkarībā no robežkoncentrācijas

11. Ūdens videi bīstamos ķīmiskos produktus atkarībā no robežkoncentrācijas, kas noteikta šī pielikuma 1., 1.1, 2., 3. un 4.tabulā (masas procentos), klasificē atbilstoši to sastāvā esošo ķīmisko vielu koncentrācijai.

1.tabula

Akūta toksicitāte ūdens videi un ilgstoša kaitīga ietekme

Nr.

p.k.

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

N; R50–53

N; R51–53

R52–53

1.

N; R50–53

skatīt 1.1 tabulu

skatīt 1.1 tabulu

skatīt 1.1 tabulu

2.

N; R51–53

Cn > 25 %

2,5 % < Cn < 25 %

3.

R52–53

Cn > 25 %

11.1 Ķīmiskajiem produktiem, kuri satur ķīmisko vielu, kas klasificēta ar bīstamības simbolu N un vielas iedarbības raksturojumu R50–53, piemēro
1.1 tabulā minētās koncentrācijas un atbilstošu klasifikāciju.

1.1 tabula

Ūdens videi ļoti toksisku ķīmisko vielu akūta toksiska
un ilgstoša kaitīga ietekme uz ūdens vidi

Nr.

p.k.

Ar N, R50–53 klasificētas ķīmiskās vielas koncentrācija LC50 vai EC50 (turpmāk – L(E)C50) vērtība, mg/l

Ķīmiskā produkta klasifikācija

N; R50–53

N; R51–53

R52–53

1.

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

2.

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

3.

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

4.

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

5.

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Piezīme. Tādā pašā veidā aprēķina attiecīgās robežkoncentrācijas ķīmiskajiem produktiem, kas satur ķīmiskas vielas, kuru LC50 vai EC50 ir zemāka par 0,00001 mg/l (atbilstošos 10 daudzkārtņa intervālos).

2.tabula

Akūta toksiska ietekme uz ūdens vidi

Nr.

p.k.

Ar N; R50 vai N; R50–R53 klasificētas ķīmiskās vielas koncentrācija LC50 vai EC50 (turpmāk – L(E)C50) vērtība, mg/l

Ķīmiskā produkta klasifikācija

N; R50

1.

0,1 < L(E)C50 ≤ 1 

Cn ≥ 25 %

2.

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 

Cn ≥ 2,5 %

3.

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

4.

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

5.

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Piezīme. Tādā pašā veidā aprēķina attiecīgās robežkoncentrācijas ķīmiskajiem produktiem, kas satur vielas, kuru LC50 vai EC50 ir zemāka par 0,00001 mg/l (atbilstošos 10 daudzkārtņa intervālos).

3.tabula

Toksicitāte ūdens videi

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija
R52

R52

Cn > 25 %

4.tabula

Ilgstoša kaitīga iedarbība

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija
R53

R53

Cn > 25 %

N; R50-53

Cn > 25 %

N; R51-53

Cn > 25 %

R52-53

Cn > 25 %

12. Neūdens videi bīstamos ķīmiskos produktus atkarībā no robežkoncentrācijas, kas noteikta šī pielikuma 5.tabulā (masas vai gāzveida vielām - tilpuma procentos), klasificē atbilstoši to sastāvā esošo ķīmisko vielu koncentrācijai.

5.tabula

Bīstamība ozona slānim

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija
N; R59

N ar R59

Cn > 0,1 %

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
11.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Citi ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

Ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas klasificēti saskaņā ar šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu, var norādīt šādus ķīmiskās vielas iedarbības papildu raksturojumus:

1. Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes (R29). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri, saskaroties ar ūdeni vai ūdens tvaikiem, izdala ļoti toksiskas vai toksiskas gāzes potenciāli bīstamos daudzumos (piemēram, alumīnija fosfīds, fosfora pentasulfīds).

2. Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes (R31). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri, reaģējot ar skābēm, izdala toksiskas gāzes potenciāli bīstamos daudzumos (piemēram, nātrija hipohlorīts, bārija polisulfīds). Ķīmiskajām vielām, kuras var lietot sadzīvē, ieteicams norādīt drošības prasību apzīmējumu S50.

3. Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes (R32). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri, reaģējot ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes potenciāli bīstamos daudzumos (piemēram, zilskābes sāļi, nātrija azīds). Ķīmiskajām vielām, kuras var lietot sadzīvē, ieteicams norādīt drošības prasību apzīmējumu S50.

4. Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi (R33). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri var uzkrāties cilvēka organismā un ietekmēt cilvēka veselību, tomēr ne tik būtiski, lai attiecīgajai ķīmiskajai vielai vai ķīmiskajam produktam norādītu ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R48.

5. Var kaitēt zīdāmam bērnam (R64). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri var uzkrāties mātes organismā tādā koncentrācijā, kas var izraisīt zīdāmā bērna veselības traucējumus.

6. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu (R66). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri var radīt sausu ādu, izraisīt tās lobīšanos un sprēgāšanu, kas nav saistīta ar vielas iedarbības raksturojumu R38 un pamatojas uz:

6.1. praktiskiem novērojumiem, lietojot normālos apstākļos;

6.2. attiecīgiem eksperimentu datiem par iespējamo iedarbību uz ādu.

7. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni (R67). Norāda ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri ieelpojot var radīt centrālās nervu sistēmas traucējumus un kuri netiek klasificēti kā toksiski ieelpojot (R20, R23, R26, R40/20, R39/23 vai R39/26), pamatojoties uz:

7.1. datiem, kas iegūti izmēģinājumos ar dzīvniekiem un nepārprotami apstiprina centrālās nervu sistēmas traucējumus, piemēram, miegainību, koordinācijas traucējumus (arī līdzsvara refleksa zudumu) un ataksiju:

7.1.1. ja koncentrācija un iedarbības laiks nepārsniedz 20 mg/l četrās stundās;

7.1.2. ja dzīvniekiem dotās devas koncentrācija laikā, kas < 4 h, attiecībā pret piesātināta tvaika koncentrāciju 20 °C temperatūrā ir < 1/10;

7.2. praktiskiem cilvēku novērojumiem (piemēram, miegainība, pazemināta uzmanība, refleksu zudums, koordinācijas traucējumi, reibonis) apstākļos, kas ir nepārprotami salīdzināmi ar minētajiem iedarbības apstākļiem uz dzīvniekiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
12.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.445; MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

1. Drošības prasību apzīmējumi

1.1. S1 Turēt noslēgtu

1.2. S2 Sargāt no bērniem

1.3. S3 Uzglabāt vēsā vietā

1.4. S4 Neuzglabāt dzīvojamās telpās

1.5. S5 Uzglabāt ... (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams)

1.6. S6 Uzglabāt ... (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams)

1.7. S7 Uzglabāt cieši noslēgtu

1.8. S8 Uzglabāt sausu

1.9. S9 Uzglabāt labi vēdināmā vietā

1.10. S12 Neuzglabāt slēgtā veidā

1.11. S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību

1.12. S14 Neuzglabāt kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)

1.13. S15 Sargāt no sasilšanas

1.14. S16 Sargāt no uguns - nesmēķēt

1.15. S17 Sargāt no degoša materiāla

1.16. S18 Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to

1.17. S20 Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu

1.18. S21 Nesmēķēt, darbojoties ar vielu

1.19. S22 Izvairīties no putekļu ieelpošanas

1.20. S23 Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs)

1.21. S24 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas

1.22. S25 Nepieļaut nokļūšanu acīs

1.23. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību

1.24. S27 Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu

1.25. S28 Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ... (norāda ražotājs)

1.26. S29 Aizliegts izliet kanalizācijā

1.27. S30 Stingri aizliegts pievienot ūdeni

1.28. S33 Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības

1.29. (svītrots ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

1.30. S35 Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā

1.31. S36 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu

1.32. S37 Strādāt aizsargcimdos

1.33. S38 Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus

1.34. S39 Valkāt acu vai sejas aizsargu

1.35. S40 Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot ... (norāda ražotājs)

1.36. S41 Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus

1.37. S42 Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus ... (norāda ražotājs)

1.38. S43 Ugunsgrēka gadījumā izmantot ... (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni")

1.39. S45 Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu)

1.40. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu

1.41. S47 Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt ... °C (norāda ražotājs)

1.42. S48 Uzglabāt samitrinātu ar ... (piemērotu vielu norāda ražotājs)

1.43. S49 Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā

1.44. S50 Nedrīkst samaisīt ar ... (norāda ražotājs)

1.45. S51 Izmantot tikai labi vēdināmās telpās

1.46. S52 Nav ieteicams izmantot telpās uz lielām virsmām

1.47. S53 Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju

1.48. S56 Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā

1.49. S57 Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas

1.50. (svītrots ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

1.51. S59 Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju

1.52. S60 Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus

1.53. S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas

1.54. S62 Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu

1.55. S63 Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt

1.56. S64 Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas)

2. Apvienotie drošības prasību apzīmējumi (S frāžu kombinācijas)

2.1. S1/2 Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem

2.2. S3/7 Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā

2.3. S3/9 Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā

2.4. S3/9/14 Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)

2.5. S3/9/14/49 Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)

2.6. S3/9/49 Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā

2.7. S3/14 Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)

2.8. S7/8 Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu

2.9. S7/9 Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā

2.10. S7/47 Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz ... °C (norāda ražotājs)

2.11. S20/21 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu

2.12. S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs

2.13. S27/28 Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu ... (norāda ražotājs)

2.14. S29/35 Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā

2.15. S29/56 Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā

2.16. S36/37 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus

2.17. S36/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu

2.18. S37/39 Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu

2.19. S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu

2.20. S47/49 Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz .... °C (norāda ražotājs)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
13.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Drošības prasību apzīmējuma izvēles kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.445; MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580; MK 19.04.2005. noteikumiem Nr.274; MK 30.01.2007. noteikumiem Nr.88)

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības prasību apzīmējumu izvēlas atbilstoši šādiem kritērijiem:

1. S1 - turēt noslēgtu:

1.1. lieto ļoti toksisku, toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

1.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto sadzīvē izmantojamu ļoti toksisku, toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

2. S2 - sargāt no bērniem:

2.1. lieto visu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

2.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto visu sadzīvē izmantojamu bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, izņemot ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas klasificēti tikai kā videi bīstami.

3. S3 - uzglabāt vēsā vietā:

3.1. lieto tādu organisko peroksīdu un citu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru viršanas temperatūra ir 40 °C vai zemāka;

3.2. lietošanas kritēriji - obligāti lieto organisko peroksīdu apzī­mēšanai (izņemot gadījumus, ja tiek lietots vielas drošības prasību apzīmējums S47), kā arī ieteicams lietot citu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru viršanas temperatūra ir 40 °C vai zemāka.

4. S4 - neuzglabāt dzīvojamās telpās:

4.1. lieto ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

4.2. lietošanas kritēriji - ieteicams lietot ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai papildus drošības prasību apzīmējumam S13, piemēram, ja ir ieelpošanas risks un attiecīgās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus nevar uzglabāt dzīvojamās telpās, tomēr minētais nosacījums nekavē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu piemērotu lietošanu dzīvojamās telpās.

5. S5 - uzglabāt ... (ražotājs norāda šķidrumu, kādā ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts uzglabājams):

5.1. lieto spontāni uzliesmojošu cietu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

5.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, nātrija, kālija, baltā fosfora apzīmēšana.

6. S6 - uzglabāt ... (ražotājs norāda gāzi, kurā ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts uzglabājams):

6.1. lieto inertā atmosfērā uzglabājamu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

6.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, metālorganisko savienojumu apzīmēšana.

7. S7 - uzglabāt cieši noslēgtu:

7.1. lieto, lai apzīmētu:

7.1.1. organiskos peroksīdus;

7.1.2. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas var izdalīt ļoti toksiskas, toksiskas, kaitīgas vai īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

7.1.3. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas mitrumā var izdalīt īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

7.1.4. viegli uzliesmojošas cietas ķīmiskās vielas;

7.2. lietošanas kritēriji - obligāti lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai, kā arī ieteicams lietot citu šī pielikuma 7.1.apakšpunktā minēto bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

8. S8 - uzglabāt sausu:

8.1. lieto, lai apzīmētu:

8.1.1. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas enerģiski reaģē ar ūdeni;

8.1.2. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas, reaģējot ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

8.1.3. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas, reaģējot ar ūdeni, izdala ļoti toksiskas vai toksiskas gāzes;

8.2. lietošanas kritērijs - lieto šī pielikuma 8.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, lai akcentētu brīdinājumu, kas attiecas uz ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R14, R15 un R29.

9. S9 - uzglabāt labi vēdināmā vietā:

9.1. lieto, lai apzīmētu:

9.1.1. gaistošas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas var izdalīt ļoti toksiskus, toksiskus vai kaitīgus tvaikus;

9.1.2. īpaši viegli uzliesmojošas vai viegli uzliesmojošas šķidras ķīmiskās vielas un īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

9.2. lietošanas kritēriji:

9.2.1. ieteicams lietot gaistošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kas izdala ļoti toksiskus, toksiskus vai kaitīgus tvaikus;

9.2.2. ieteicams lietot īpaši viegli uzliesmojošu un viegli uzliesmojošu šķidrumu vai ļoti viegli uzliesmojošu gāzu apzīmēšanai.

10. S12 - neuzglabāt slēgtā veidā:

10.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri izdala gāzes vai tvaikus, kas var sagraut uzglabāšanas tilpni;

10.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kas uzglabāšanas laikā sadalās, veidojot gāzes.

11. S13 - neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību:

11.1. lieto ļoti toksisku, toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

11.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot, ja ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti var būt plaši pieejami un izmantojami sadzīvē.

12. S14 - neuzglabāt kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas):

12.1. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

12.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai, kā arī var lietot citu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tie var būt plaši pieejami un izmantojami sadzīvē.

13. S15 - sargāt no sasilšanas:

13.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri temperatūras ietekmē var sadalīties vai spontāni reaģēt;

13.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, monomēru apzīmēšana. Nelieto, ja ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R2, R3 un R5.

14. S16 - sargāt no uguns - nesmēķēt:

14.1. lieto īpaši viegli uzliesmojošu un viegli uzliesmojošu šķidrumu un ļoti viegli uzliesmojošu gāzu apzīmēšanai;

14.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot šī pielikuma 14.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai. Nelieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R2, R3 un R5.

15. S17 - sargāt no degoša materiāla:

15.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri maisījumā ar degošām vielām var sprāgt vai spontāni uzliesmot;

15.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, lai pastiprinātu vielas iedarbības raksturojumu R8 un R9.

16. S18 - ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to:

16.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri uzglabājot var izdalīt gāzes;

16.2. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisku produktu apzīmēšanai, kurus uzglabājot var veidoties eksplozīvi peroksīdi;

16.3. lietošanas kritērijs - parasti lieto šī pielikuma 16.1. un 16.2.apakšpunktā minētajos gadījumos, ja pastāv risks, ka var būt nodarīts kaitējums acīm (redzei) un attiecīgā ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts ir pieejams sadzīvē.

17. S20 - nedzert un neēst, darbojoties ar vielu:

17.1. lieto ļoti toksisku, toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

17.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, arsēna un tā savienojumu, fluoracetātu apzīmēšanai, īpaši, ja attiecīgā ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts var būt pieejams sadzīvē.

18. S21 - nesmēķēt, darbojoties ar vielu:

18.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri degot var veidot toksiskas vielas;

18.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, halogenētu savienojumu apzīmēšanai.

19. S22 - izvairīties no putekļu ieelpošanas:

19.1. lieto visu veselībai bīstamu cietu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

19.2. lietošanas kritēriji:

19.2.1. obligāti lieto tādu šī pielikuma 19.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R42;

19.2.2. ieteicams lietot tādu šī pielikuma 19.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kurus piedāvā tirgū pulvera veidā un kuri var tikt ieelpoti, taču to ieelpošana nerada draudus veselībai.

20. S23 - izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (norāda ražotājs):

20.1. lieto visu veselībai bīstamu šķidru un gāzveida ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

20.2. lietošanas kritēriji:

20.2.1. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R42;

20.2.2. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri paredzēti izsmidzināšanai. Minētajā gadījumā papildus lieto drošības prasību apzīmējumu S38 vai S51;

20.2.3. ieteicams lietot, ja nepieciešams papildus vērst lietotāja uzmanību uz risku, ko rada ieelpošana un kas nav minēts attiecīgajā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumā.

21. S24 - nepieļaut nokļūšanu uz ādas:

21.1. lieto visu veselībai bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

21.2. lietošanas kritēriji:

21.2.1. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R43, izņemot gadījumu, ja lietots arī drošības prasību apzīmējums S36;

21.2.2. ieteicams lietot, ja nepieciešams papildus vērst lietotāja uzmanību uz risku, ko rada iedarbība uz ādu un kas nav minēts attiecīgajā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumā.

22. S25 - nepieļaut nokļūšanu acīs:

22.1. lieto veselībai bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

22.2. lietošanas kritēriji:

22.2.1. ieteicams lietot, ja nepieciešams pievērst pastiprinātu lietotāja uzmanību attiecīgās ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta iedarbībai uz acīm (redzi), ja tas nav norādīts ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumā. Var lietot, lai uzsvērtu vielas iedarbības raksturojumu;

22.2.2. ieteicams lietot tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R34, R35, R36 vai R41 un kurus var izmantot sadzīvē.

23. S26 - ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību:

23.1. lieto kodīgu un kairinošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

23.2. lietošanas kritēriji:

23.2.1. obligāti lieto tādu kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R41;

23.2.2. ieteicams lietot tādu kairinošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru vielas iedarbības raksturojums ir R36.

24. S27 - nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu:

24.1. lieto ļoti toksisku, toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

24.2. lietošanas kritēriji:

24.2.1. obligāti lieto ļoti toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

24.2.2. ieteicams lietot tādu ļoti toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru vielas iedarbības raksturojums ir R27 un kurus izmanto rūpniecībā. Nelieto, ja ķīmiskajai vielai vai ķīmiskajam produktam ir drošības prasību apzīmējums S36;

24.2.3. ieteicams lietot tādu toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru vielas iedarbības raksturojums ir R24, kā arī sadzīvē izmantojamu kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

25. S28 - ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ... (norāda ražotājs):

25.1. lieto ļoti toksisku, toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

25.2. lietošanas kritēriji:

25.2.1. obligāti lieto ļoti toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

25.2.2. ieteicams lietot citu šī pielikuma 25.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, īpaši, ja ūdens nav piemērotākais skalošanas līdzeklis;

25.2.3. ieteicams lietot sadzīvē izmantojamu kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

26. S29 - aizliegts izliet kanalizācijā:

26.1. lieto, lai apzīmētu:

26.1.1. īpaši viegli uzliesmojošas vai viegli uzliesmojošas šķidras ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas nesajaucas ar ūdeni;

26.1.2. ļoti toksiskas un toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus;

26.1.3. videi bīstamas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus;

26.2. lietošanas kritēriji:

26.2.1. obligāti lieto tādu videi bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri marķēti ar bīstamības simbolu N, ja tos paredzēts izmantot sadzīvē;

26.2.2. ieteicams lietot citu šī pielikuma 26.1.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tos paredzēts izmantot sadzīvē.

27. S30 - stingri aizliegts pievienot ūdeni:

27.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri enerģiski reaģē ar ūdeni;

27.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto īpašos gadījumos, piemēram, sērskābes apzīmēšanai, kā arī var lietot, lai papildinātu ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R14 vai tā vietā.

28. S33 - veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības:

28.1. lieto īpaši viegli uzliesmojošu un viegli uzliesmojošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

28.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kurus izmanto rūpniecībā un kuri neabsorbē mitrumu. Nelieto izmantošanai sadzīvē paredzēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

29. S35 - šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā:

29.1. lieto visu bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

29.2. lietošanas kritērijs - ieteicams tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem nepieciešams norādīt piemērotāko likvidācijas veidu.

30. S36 - izmantot piemērotu aizsargapģērbu:

30.1. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

30.2. lieto ļoti toksisku, toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

30.3. lieto kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

30.4. lietošanas kritēriji:

30.4.1. obligāti lieto ļoti toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

30.4.2. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R21 vai R24;

30.4.3. obligāti lieto 3.kategorijas kancerogēnu, mutagēnu un reproduk­tīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, izņemot gadījumus, ja kaitīgā iedarbība izpaužas, vienīgi attiecīgo vielu vai produktu ieelpojot;

30.4.4. obligāti lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

30.4.5. ieteicams lietot tādu toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem nav zināma iedarbības uz ādu LD50 vērtība, bet iespējams, ka to toksiskā ietekme izpaužas iedarbībā uz ādu;

30.4.6. ieteicams lietot tādu rūpniecībā izmantojamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var radīt kaitējumu veselībai pēc ilgstoša kontakta.

31. S37 - strādāt aizsargcimdos:

31.1. lieto ļoti toksisku, toksisku, kaitīgu un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

31.2. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

31.3. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri kairinoši iedarbojas uz ādu;

31.4. lietošanas kritēriji:

31.4.1. obligāti lieto ļoti toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

31.4.2. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R21, R24 vai R43;

31.4.3. obligāti lieto 3.kategorijas kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja kaitīgā iedarbība izpaužas, vielu vai produktu ieelpojot;

31.4.4. obligāti lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

31.4.5. ieteicams lietot tādu toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem nav zināma iedarbības uz ādu LD50 vērtība, bet iespējams, ka to toksiskā ietekme izpaužas iedarbībā uz ādu;

31.4.6. ieteicams lietot tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kas kairina ādu.

32. S38 - nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus:

32.1. lieto ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

32.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto īpašos gadījumos rūpniecībā vai lauksaimniecībā, ja tiek izmantotas ļoti toksiskas vai toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti.

33. S39 - valkāt acu vai sejas aizsargu:

33.1. lieto ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

33.2. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

33.3. lieto tādu kodīgu (arī kairinošu) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri rada nopietnu acu bojājumu risku;

33.4. lietošanas kritēriji:

33.4.1. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R34, R35 vai R41;

33.4.2. obligāti lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

33.4.3. ieteicams lietot, ja nepieciešams pievērst lietotāja īpašu uzmanību riskam, ko var radīt attiecīgās ķīmiskās vielas kontakts ar acīm, ja tas nav minēts attiecīgajā vielas iedarbības raksturojumā;

33.4.4. parasti lieto izņēmuma gadījumos ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja ir to izšļakstīšanās risks un tie var viegli absorbēties uz ādas.

34. S40 - tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot ... (norāda ražotājs):

34.1. lieto visu bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

34.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru savākšanai nevar izmantot ūdeni (piemēram, ja viela jāsavāc ar pulverveida sorbentu vai izmantojot piemērotu šķīdinātāju), kā arī ja ir svarīgi lietot šādu apzīmējumu no veselības aizsardzības vai drošības viedokļa.

35. S41 - ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus:

35.1. lieto tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri sadegot veido ļoti toksiskas vai toksiskas gāzes;

35.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi.

36. S42 - izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus ... (norāda ražotājs):

36.1. lieto tādu izsmidzināšanai paredzētu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var apdraudēt cilvēka veselību un drošību, ja netiek veikti piemēroti aizsardzības pasākumi;

36.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi.

37. S43 - ugunsgrēka gadījumā izmantot ... (precīzi norādīt nepiecie­šamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni"):

37.1. lieto īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

37.2. lietošanas kritēriji:

37.2.1. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri kontaktā ar ūdeni vai mitru gaisu izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

37.2.2. ieteicams lietot īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, īpaši, ja tie nesajaucas ar ūdeni.

38. S45 - ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucē­jumi, nekavē­joties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrāda marķējumu):

38.1. lieto ļoti toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

38.2. lieto toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

38.3. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri ieelpojot var paaugstināt jutīgumu;

38.4. lietošanas kritērijs - obligāti lieto šī pielikuma 38.1., 38.2. un 38.3.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

39. S46 - ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu:

39.1. lieto visu bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tie nav ļoti toksiski, toksiski, kodīgi vai bīstami videi;

39.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto visu bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kas nav ļoti toksiski, toksiski, kodīgi vai klasificēti tikai kā bīstami videi un ko izmanto sadzīvē, izņemot gadījumu, ja to norīšana nav bīstama (īpaši bērniem).

40. S47 - uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt ... °C (norāda ražotājs):

40.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri kļūst nestabili noteiktā temperatūrā;

40.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto īpašos gadījumos, piemēram, noteiktu organisko peroksīdu apzīmēšanai.

41. S48 - uzglabāt samitrinātu ar ... (piemērotu vielu norāda ražotājs):

41.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri izžūstot kļūst ļoti jutīgi pret dzirkstelēm, triecieniem un berzi;

41.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto īpašos gadījumos, piemēram, nitrocelulozes apzīmēšanai.

42. S49 - uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā:

42.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri ir jutīgi pret katalītisku sadalīšanos;

42.2. lietošanas kritērijs - lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri ir jutīgi pret katalītisku sadalīšanos, piemēram, noteiktu organisko peroksīdu apzīmēšanai.

43. S50 - nedrīkst samaisīt ar ... (norāda ražotājs):

43.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var reaģēt ar ražotāja norādīto produktu, izdalot ļoti toksiskas vai toksiskas gāzes;

43.2. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

43.3. lietošanas kritēriji:

43.3.1. ieteicams lietot šī pielikuma 43.1. un 43.2.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tos plaši izmanto sadzīvē un minētais apzīmējums ir labāka alternatīva ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumam R31 vai R32;

43.3.2. obligāti lieto tādu peroksīdu apzīmēšanai, kuri var spēcīgi reaģēt ar katalizatoru vai iniciatoru.

44. S51 - izmantot tikai labi vēdināmās telpās:

44.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var veidot putekļus, tvaiku, aerosolus vai miglu, paaugstinot to ieelpošanas, kā arī ugunsgrēka vai eksplozijas risku;

44.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot, ja drošības prasību apzīmējums S38 nav piemērots, īpaši, ja attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu plaši izmanto sadzīvē.

45. S52 - nav ieteicams izmantot telpās uz lielām virsmām:

45.1. lieto tādu gaistošu, ļoti toksisku, toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri satur attiecīgās vielas;

45.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot, ja šī pielikuma 45.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu kaitīgā iedarbība uz veselību var izpausties ilgstošā (prolongētā) kontaktā, tām iztvaikojot no lielām apstrādātām virsmām dzīvokļos vai citās slēgtās telpās, kur uzturas cilvēki.

46. S53 - izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju:

46.1. lieto kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

46.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto tādu šī pielikuma 46.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R45, R46, R49, R60 vai R61.

47. S56 - likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā:

47.1. lieto bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

47.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ko var izmantot sadzīvē un kam nepieciešams īpašs likvidācijas veids.

48. S57 - izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesār­ņošanas:

48.1. lieto ar bīstamības simbolu N apzīmēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

48.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kurus neizmanto sadzīvē.

49. S59 - izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju:

49.1. lieto visu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

49.2. lietošanas kritēriji:

49.2.1. obligāti lieto ozona slānim bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

49.2.2. ieteicams lietot tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem ieteicama reciklēšana vai reģenerācija.

50. S60 - apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus:

50.1. lieto visu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

50.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem nav drošības prasību apzīmējuma S35 un kuri netiek izmantoti sadzīvē.

51. S61 — nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas:

51.1. lieto videi bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

51.2. lietošanas kritēriji:

51.2.1. parasti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem ir bīstamības simbols N;

51.2.2. ieteicams lietot visu videi bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, arī ja tiem nav bīstamības simbola N.

52. S62 - ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu:

52.1. lieto šķidru ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri satur alifātiskos, alicikliskos un/vai aromātiskos ogļūdeņražus kopējā koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 10 %, ja to kinemātiskā viskozitāte, kas noteikta ar rotējošās viskozimetrijas metodi, 40 °C temperatūrā ir mazāka par 7 x 10-6 m2/s;

52.2. nelieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri tiek piegādāti tirgū aerosolu veidā;

52.3. lietošanas kritēriji:

52.3.1. obligāti lieto šī pielikuma 52.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tie tiek piedāvāti tirgū vai tos var izmantot sadzīvē, izņemot tādas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuriem drošības prasību apzīmējums S45 vai S46 ir obligāts;

52.3.2. ieteicams lietot tādu šī pielikuma 52.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri paredzēti izmantošanai rūpniecībā, izņemot tādas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuriem drošības prasību apzīmējums S45 vai S46 ir obligāts.

53. S63 - ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt:

53.1. lieto, lai apzīmētu:

53.1.1. ļoti toksiskas un toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, piemēram, gāzes, tvaikus, daļiņas, gaistošus šķidrumus;

53.1.2. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuri kairina elpošanas sistēmu;

53.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R26, R23 vai R42 un kurus var lietot sadzīvē un ieelpot.

54. S64 - ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas):

54.1. lieto kodīgu un kairinošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

54.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot šī pielikuma 54.1.apakšpunktā minētajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri ir piemēroti izmantošanai sadzīvē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
14.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamības klase, tās apzīmējums un marķējums

Nr. p.k.

Bīstamības klase

Bīstamības
apzīmējums ar burtu (burtiem)

Marķējums

bīstamības simbols (attēls)

bīstamības paskaidrojums

1

2

3

4

5

1.

Kodīgas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

C

korozijas simbols

kodīgs

2.

Kairinošas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

Xi

Sv. Andreja krusts

kairinošs

3.

3.1.

3.2.

Sensibilizējošas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti:

ar vielas iedarbības raksturojumu R42

ar vielas iedarbības raksturojumu R43

Xn

Xi

Sv. Andreja krusts

Sv. Andreja krusts

kaitīgs

kairinošs

4.

4.1.

4.2.

Kancerogēnas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti:

1. un 2.kategorija

3.kategorija

T

Xn

miroņgalva

Sv. Andreja krusts

toksisks

kaitīgs

5.

5.1.

5.2.

Mutagēnas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti:

1. un 2.kategorija

3.kategorija

T

Xn

miroņgalva

Sv. Andreja krusts

toksisks

kaitīgs

6.

6.1.

6.2.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti:

1. un 2.kategorija

3.kategorija

T

Xn

miroņgalva

Sv. Andreja krusts

toksisks

kaitīgs

7.

7.1.

Videi bīstamas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti:

ar vielas iedarbības raksturojumu R50, R54, R55, R56, R57, R58 vai R59 vai vielas iedarbības apvienoto raksturojumu R50/R53 vai R51/R53

N

vides bīstamības simbols

bīstams videi

7.2.

ar vielas iedarbības raksturojumu R52, R53 vai R59 vai vielas iedarbības apvienoto raksturojumu R52/R53

-

-

bīstams videi

8.

Sprādzienbīstamas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

E

sprādzienbīstamības simbols

sprādzienbīstams

9.

Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti - spēcīgi oksidētāji

O

degošs aplis

spēcīgs oksidētājs

10.

Īpaši viegli uzliesmojošas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

F+

liesma

īpaši viegli uzliesmojošs

11.

Viegli uzliesmojošas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

F

liesma

viegli uzliesmojošs

12.

Uzliesmojošas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

-

-

uzliesmojošs

13.

Ļoti toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

T+

miroņgalva

ļoti toksisks

14.

Toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

T

miroņgalva

toksisks

15.

Kaitīgas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

Xn

Sv. Andreja krusts

kaitīgs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
15.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
16.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Ķīmisko vielu grupas

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.445; MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)

1. Ķīmiskās vielas iedala šādās grupās:

1.1. neorganiskas vai organiskas ķīmiskās vielas, kuru galvenās īpašības nosaka kopīgs ķīmiskais elements to molekulu sastāvā. Grupas nosaukumu atvasina no attiecīgā ķīmiskā elementa nosaukuma;

1.2. organiskas ķīmiskās vielas, kuru galvenās īpašības nosaka kopīga funkcionālā grupa.

2. Ķīmisko vielu grupu nosaukumus atvasina no funkcionālo grupu nosaukumiem. Atsevišķos gadījumos ķīmiskās vielas ar kopīgām specifiskām īpašībām apvieno apakšgrupās.

3. Ķīmisko vielu grupu vispārīgo nosaukumu veido šādi:

3.1. identificē funkcionālās grupas un ķīmiskos elementus, kas ir vielas molekulā;

3.2. nosaka, kādu svarīgāko funkcionālo grupu vai ķīmisko elementu ņemt vērā, veidojot nosaukumu.

4. Ķīmisko vielu grupas un apakšgrupas ir šādas:

Grupas numurs

Grupas apakšgrupa

1

2

001

Ūdeņraža savienojumi

Hidrīdi

002

Hēlija savienojumi

003

Litija savienojumi

004

Berilija savienojumi

005

Bora savienojumi

Borāni
Borāti

006

Oglekļa savienojumi

Karbamāti
Neorganiskie oglekļa savienojumi
Zilskābes sāļi
Urīnviela un tās atvasinājumi

007

Slāpekļa savienojumi

Četraizvietotie amonija savienojumi
Slāpekļa savienojumi ar skābju īpašībām
Nitrāti
Nitrīti

008

Skābekļa savienojumi

009

Fluora savienojumi

010

Neona savienojumi

011

Nātrija savienojumi

012

Magnija savienojumi

Magnijorganiskie savienojumi

013

Alumīnija savienojumi

Alumīnijorganiskie savienojumi

014

Silīcija savienojumi

Silikoni
Silikāti

015

Fosfora savienojumi

Fosfora savienojumi ar skābju īpašībām
Fosfonija savienojumi
Fosforskābes esteri
Fosfāti
Fosfīti
Fosfamīdi un to atvasinājumi

016

Sēra savienojumi

Sēra savienojumi ar skābju īpašībām
Merkaptāni
Sulfāti
Sulfīti

017

Hlora savienojumi

Hlorāti
Perhlorāti

018

Argona savienojumi

019

Kālija savienojumi

020

Kalcija savienojumi

021

Skandija savienojumi

022

Titāna savienojumi

023

Vanādija savienojumi

024

Hroma savienojumi

Hroma (VI) savienojumi

025

Mangāna savienojumi

026

Dzelzs savienojumi

027

Kobalta savienojumi

028

Niķeļa savienojumi

029

Vara savienojumi

030

Cinka savienojumi

Cinkorganiskie savienojumi

031

Gallija savienojumi

032

Germānija savienojumi

033

Arsēna savienojumi

034

Selēna savienojumi

035

Broma savienojumi

036

Kriptona savienojumi

037

Rubīdija savienojumi

038

Stroncija savienojumi

039

Itrija savienojumi

040

Cirkonija savienojumi

041

Niobija savienojumi

042

Molibdēna savienojumi

043

Tehnēcija savienojumi

044

Rutēnija savienojumi

045

Rodija savienojumi

046

Pallādija savienojumi

047

Sudraba savienojumi

048

Kadmija savienojumi

049

Indija savienojumi

050

Alvas savienojumi

Metālorganiskie alvas savienojumi

051

Antimona savienojumi

052

Telūra savienojumi

053

Joda savienojumi

054

Ksenona savienojumi

055

Cēzija savienojumi

056

Bārija savienojumi

057

Lantāna savienojumi

058

Cērija savienojumi

059

Prazeodīma savienojumi

060

Neodīma savienojumi

061

Prometija savienojumi

062

Samārija savienojumi

063

Eiropija savienojumi

064

Gadolīnija savienojumi

065

Terbija savienojumi

066

Disprozija savienojumi

067

Holmija savienojumi

068

Erbija savienojumi

069

Tūlija savienojumi

070

Iterbija savienojumi

071

Lutēcija savienojumi

072

Hafnija savienojumi

073

Tantala savienojumi

074

Volframa savienojumi

075

Rēnija savienojumi

076

Osmija savienojumi

077

Irīdija savienojumi

078

Platīna savienojumi

079

Zelta savienojumi

080

Dzīvsudraba savienojumi

Dzīvsudraba metālorganiskie savienojumi

081

Tallija savienojumi

082

Svina savienojumi

Svina metālorganiskie savienojumi

083

Bismuta savienojumi

084

Polonija savienojumi

085

Astata savienojumi

086

Radona savienojumi

087

Francija savienojumi

088

Rādija savienojumi

089

Aktīnija savienojumi

090

Torija savienojumi

091

Protaktīnija savienojumi

092

Urāna savienojumi

093

Neptūnija savienojumi

094

Plutonija savienojumi

095

Amerīcija savienojumi

096

Kirija savienojumi

097

Berklija savienojumi

098

Kalifornija savienojumi

099

Einšteinija savienojumi

100

Fermija savienojumi

101

Mendeļējevija savienojumi

102

Nobelija savienojumi

103

Lourensija savienojumi

601

Ogļūdeņraži

Alifātiskie ogļūdeņraži
Aromātiskie ogļūdeņraži
Alicikliskie ogļūdeņraži
Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

602

Halogenētie ogļūdeņraži*

Halogenētie alifātiskie ogļūdeņraži*
Halogenētie aromātiskie ogļūdeņraži*
Halogenētie alicikliskie ogļūdeņraži*

___________
*Norāda pēc grupas, kas atbilst attiecīgajam halogēnam.

603

Spirti un to atvasinājumi

Alifātiskie spirti
Aromātiskie spirti
Alicikliskie spirti
Alkanolamīni
Epoksiatvasinājumi
Ēteri
Glikolēteri
Glikoli un polioli

604

Fenoli un to atvasinājumi

Halogenēto fenolu atvasinājumi*

___________
*Norāda pēc grupas, kas atbilst attiecīgajam halogēnam.

605

Aldehīdi un to atvasinājumi

Alifātiskie aldehīdi
Aromātiskie aldehīdi
Alicikliskie aldehīdi
Alifātiskie acetāli
Aromātiskie acetāli
Alicikliskie acetāli

606

Ketoni un to atvasinājumi

Alifātiskie ketoni
Aromātiskie ketoni*
Alicikliskie ketoni

___________
*Arī hinoni.

607

Organiskās skābes un to atvasinājumi

Alifātiskās karbonskābes
Halogenētās alifātiskās karbonskābes*
Aromātiskās karbonskābes
Halogenētās aromātiskās karbonskābes*
Alicikliskās karbonskābes
Halogenētās alicikliskās karbonskābes*
Alifātisko karbonskābju anhidrīdi
Halogenēto alifātisko karbonskābju anhidrīdi*
Aromātisko karbonskābju anhidrīdi
Halogenēto aromātisko karbonskābju anhidrīdi*
Aliciklisko karbonskābju anhidrīdi
Halogenēto aliciklisko karbonskābju anhidrīdi*
Alifātisko karbonskābju sāļi
Halogenēto alifātisko karbonskābju sāļi*
Aromātisko karbonskābju sāļi
Halogenēto aromātisko karbonskābju sāļi*
Aliciklisko karbonskābju sāļi
Halogenēto aliciklisko karbonskābju sāļi*
Alifātisko karbonskābju esteri
Halogenēto alifātisko karbonskābju esteri*
Aromātisko karbonskābju esteri
Halogenēto aromātisko karbonskābju esteri*
Aliciklisko karbonskābju esteri
Halogenēto aliciklisko karbonskābju esteri*
Glikola ētera esteri
Akrilāti
Metakrilāti
Laktoni
Acilhalogenīdi

___________
*Norāda pēc grupas, kas atbilst attiecīgajam halogēnam.

608

Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi

609

Nitrosavienojumi

610

Hlornitrosavienojumi

611

Azoksisavienojumi un azosavienojumi

612

Aminosavienojumi

Alifātiskie amīni un to atvasinājumi
Aromātiskie amīni un to atvasinājumi
Alicikliskie amīni un to atvasinājumi
Anilīns un tā atvasinājumi
Benzidīns un tā atvasinājumi

613

Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi

Benzimidazols un tā atvasinājumi
Imidazols un tā atvasinājumi
Piretrinoīdi
Hinolīns un tā atvasinājumi
Triazīns un tā atvasinājumi
Triazols un tā atvasinājumi

614

Glikozīdi un alkaloīdi

Glikozīdi un to atvasinājumi
Alkaloīdi un to atvasinājumi

615

Cianāti un izocianāti

Cianāti
Izocianāti

616

Amīdi un to atvasinājumi

Acetamīds un tā atvasinājumi
Anilīdi

617

Organiskie peroksīdi

647

Enzīmi

648

Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti

Skābais ekstrakts
Bāziskais ekstrakts
Antracēneļļa
Antracēneļļas ekstrakcijas atlikums
Antracēneļļas frakcija
Karboleļļa
Karboleļļas ekstrakcijas atlikums
Akmeņogļu šķidrumi, iegūti ar šķīdinātāju selektīvo ekstrakciju
Akmeņogļu šķidrumi, šķīdinātāji selektīvajai ekstrakcijai
Akmeņogļu nafta, sintētiskais šķidrais kurināmais no akmeņoglēm
Akmeņogļu darva
Akmeņogļu darvas ekstrakts
Akmeņogļu darvas cietais atlikums
Kokss (akmeņogļu darvas), iegūts zemā temperatūrā; piķis, iegūts augstā temperatūrā
Kokss (akmeņogļu darvas), piķa kokss, iegūts augstā temperatūrā
Kokss (akmeņogļu darvas), piķis un piķa kokss
Neattīrīts benzols
Neattīrīti fenoli
Neattīrītas darvas bāzes
Destilāta bāzes
Destilāta fenoli
Destilāti

Akmeņogļu destilāti, iegūti selektīvā šķīdinātāju primārajā ekstrakcijā
Akmeņogļu destilāti, iegūti selektīvā šķīdinātāju ekstrakcijā ar hidrokrekingu
Akmeņogļu destilāti, iegūti selektīvā šķīdinātāju ekstrakcijā ar hidrokrekingu un hidrogenēšanu
Akmeņogļu vidējie destilāti, iegūti selektīvā šķīdinātāju ekstrakcijā ar hidrokrekingu

Akmeņogļu darvas ekstrakcijas bāziski atlikumi
Svaiga eļļa
Degvielas, dīzeļdegviela, no akmeņoglēm iegūta šķīdinātāju ekstrakcijas hidrokrekingā, hidrogenēta
Degvielas, reaktīvo lidmašīnu degviela, no akmeņoglēm iegūta šķīdinātāju ekstrakcijas hidrokrekingā, hidrogenēta
Benzīns, no akmeņoglēm iegūts šķīdinātāju ekstrakcijas hidrokrekingā, hidrogenēts
Termiskās pārstrādes produkti
Smagā antracēneļļa
Smagās antracēneļļas redestilāts
Vieglā eļļa
Vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar augstu viršanas temperatūru
Vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar vidēju viršanas temperatūru
Vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar zemu viršanas temperatūru
Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru
Vieglās eļļas redestilāts ar vidēju viršanas temperatūru
Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru Metilnaftalīneļļa
Metilnaftalīneļļas ekstrakcijas atlikumi
Ligroīns (akmeņogļu), iegūts šķīdinātāju ekstrakcijas hidrokrekingā
Naftalīneļļa
Naftalīneļļas ekstrakcijas atlikumi
Naftalīneļļas redestilāts
Piķis
Piķa redestilāts
Piķa atlikums
Piķa atlikums, termiski apstrādāts
Piķa atlikums, oksidēts
Pirolīzes produkti
Redestilāti
Atlikumi (akmeņogļu), pēc šķīdinātāju ekstrakcijas
Brūnogļu darva
Brūnogļu darva ar zemu viršanastemperatūru
Brūnogļu darva ar augstu viršanas temperatūru
Brūnogļu darva ar vidēju viršanas temperatūru
Absorbcijas eļļa
Absorbcijas eļļas ekstrakcijas atlikumi
Absorbcijas eļļas redestilāts

649

Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti

Jēlnafta
Naftas gāze
Ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
Ligroīns ar zemu viršanas temperatūru, modificēts
Ligroīns ar zemu viršanas temperatūru, iegūts katalītiskā krekinga procesā
Ligroīns ar zemu viršanas temperatūru, iegūts katalītiskā riforminga procesā
Ligroīns ar zemu viršanas temperatūru, iegūts termiskā krekinga procesā
Ligroīns ar zemu viršanas temperatūru, iegūts katalītiskā krekinga procesā
Ligroīns ar zemu viršanas temperatūru, iegūts hidrogenēšanas procesā
Ligroīns ar zemu viršanas temperatūru, nespecificēts
Petroleja, tiešās destilācijas (straight-run)
Petroleja, nespecificēta
Krekinga gāzeļļa
Gāzeļļa, nespecificēta
Mazuts
Konsistentās smērvielas
Neattīrīta vai mazattīrīta bāzes eļļa
Bāzes eļļa, nespecificēta
Destilāta aromātiskā frakcija
Destilāta aromātiskā frakcija (attīrīta)
Eļļas nosēdumi
Parafīnu atlikumi
Petrolats (neapstrādāts naftas vazelīns)

650

Dažādas vielas

Šo grupu nav ieteicams izmantot. Parasti izmanto iepriekš norādītās grupas un apakšgrupas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
17. pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107
Ķīmiskās vielas nosaukuma konfidencialitāte

(Pielikums MK 19.04.2005. noteikumu Nr.274 redakcijā)

1. Ja ražotājs vai importētājs, kas Eiropas Savienībā veic uzņēmējdarbību (komercdarbību) un piedāvā ķīmisko produktu tirgū, vēlas izmantot tiesības nenorādīt uz ķīmiskās vielas iepakojuma etiķetes vai ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta drošības datu lapā ķīmiskās vielas nosaukumu, tas iesniedz aģentūrā iesniegumu par ķīmiskās vielas nosaukuma konfidencialitāti. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

1.1. ražotāja vai importētāja vārds (nosaukums), adrese un tālruņa numurs;

1.2. ziņas par ķīmisko vielu:

CAS Nr.

EINECS Nr.

Ķīmiskās vielas nosaukums atbilstoši starptautiskajā nomenklatūru un bīstamo ķīmisko vielu sarakstā
norādītajai klasifikācijai vai pagaidu klasifikācijai1

Alternatīvais nosaukums


1Ja viela klasificēta atbilstoši pagaidu klasifikācijai, lai apliecinātu, ka pagaidu klasifikācijā ņemta vērā visa atbilstošā informācija par vielas īpašībām, pievieno papildu ziņas, piemēram, bibliogrāfiskās norādes.

1.3. pamatojums, kādēļ nepieciešams ievērot konfidencialitāti;

1.4. ķīmiskā produkta nosaukums vai komercnosaukums;

1.5. norāde par to, vai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs lieto vienādu ķīmiskā produkta nosaukumu vai komercnosaukumu. Ja lieto atšķirīgus nosaukumus, norāda Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Vācijā, Igaunijā, Grieķijā, Spānijā, Francijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Ungārijā, Maltā, Nīderlandē, Austrijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Slovākijā, Somijā, Zviedrijā un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē lietoto nosaukumu;

1.6. ķīmiskā produkta klasifikācija un marķējums atbilstoši šiem noteikumiem;

1.7. paredzētais ķīmiskā produkta izmantošanas veids.

2. Iesniegumam pievieno ķīmiskā produkta drošības datu lapu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām.

3. Par vienu ķīmisko vielu, kas ir dažādu ķīmisko produktu sastāvā, var iesniegt vienu iesniegumu, ja:

3.1. visos ķīmiskajos produktos attiecīgā ķīmiskā viela ir vienādā koncentrācijā;

3.2. ķīmiskajiem produktiem ir vienāda klasifikācija un marķējums;

3.3. paredzētais ķīmiskā produkta izmantošanas veids ir vienāds.

4. Marķējumā izmantotais ķīmiskās vielas alternatīvais nosaukums atbilst normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām noteiktajam. Katrai ķīmiskajai vielai izmanto vienu alternatīvo nosaukumu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 107Pieņemts: 12.03.2002.Stājas spēkā: 30.07.2002.Zaudē spēku: 01.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 15.03.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
60113
{"selected":{"value":"03.02.2007","content":"<font class='s-1'>03.02.2007.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.02.2007","iso_value":"2007\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2007.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2005","iso_value":"2005\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2005.-02.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2003","iso_value":"2003\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2003.-29.04.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2002","iso_value":"2002\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2002.-29.10.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2002","iso_value":"2002\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2002.-04.10.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.02.2007
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"