Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.382

Rīgā 2001.gada 28.augustā (prot. Nr.40 2.§)
Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 24. un 48. punktu
(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 493 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek finansētas interešu izglītības programmas (turpmāk – programma);

1.2. kritērijus un kārtību, kādā valsts piedalās mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas un mācību līdzekļu iegādes finansēšanā.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 493 redakcijā)

2. Programmas īsteno no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

3. Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā kārtējam gadam attiecīgajām programmām paredzēto finansu līdzekļu ietvaros.

4. Programmas īstenošanas izmaksas veido:

4.1. mācību līdzekļu izmaksas, saimnieciskie izdevumi un citi nepieciešamie izdevumi;

4.2. pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

5. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētos izdevumus sedz no dibinātāja un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

6. Pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas daļēji sedz no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

7. Pedagogiem, kuri īsteno no valsts budžeta līdzekļiem finansētās programmas, darba algu aprēķina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam atbilstoši izglītojamo skaitam kārtējā gada 1. septembrī vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības programmās attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 493 redakcijā)

8.1 (Svītrots ar MK 29.08.2023. noteikumiem Nr. 493)

8.2 Ministrija aprēķina papildu finansējumu mērķdotācijai:

8.21. desmit procentu apmērā no šo noteikumu 8. punktā minētās mērķdotācijas par vispārējās pamatizglītības programmu izglītojamiem, kuri iepriekšējā mācību gadā apguvuši mazākumtautību izglītības programmas, – to pedagogu darba samaksai, kuri īsteno vispārējās pamatizglītības programmas izglītojamiem, kas iepriekšējā mācību gadā apguvuši mazākumtautību izglītības programmas;

8.22. līdz trim procentiem no šo noteikumu 8. punktā un 8.21. apakšpunktā minētās mērķdotācijas – piemaksām pedagogiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 493 redakcijā; 8.2 1 apakšpunkts ir spēkā līdz 31.08.2026., sk. 11.3 punktu)

8.3 Ministrija kārtējā gada septembrī pārskaita pašvaldībām mērķdotācijas avansa maksājumu 75 procentu apmērā no viena mēneša mērķdotācijas, kas apstiprināta gadskārtējā  valsts budžeta likumā par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

9. Uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.587)

10. Pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.587 redakcijā)

10.1 Pašvaldības līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (pielikums) un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – ePārskatu sistēma). Apstiprinot pārskatu ePārskatu sistēmā, pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministrija viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina pašvaldības iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 521)

10.2 Ja pašvaldību pārskatos, kas iesniedzami līdz 20. janvārim, norādītais atlikums atbilstoši ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām" pārsniedz viena procenta apmēru no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 521; MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 363; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

11. Interešu izglītības metodiskā darba organizēšanai un programmu īstenošanas pārraudzībai komisija var paredzēt vienu izglītības metodiķa darba likmi uz 1000 izglītojamajiem.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.587 redakcijā)

11.1 Pašvaldības līdz 2021. gada 30. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 10.1 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

(MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

11.2 Pašvaldības līdz 2022. gada 20. janvārim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 10.1 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

(MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

11.3 Šo noteikumu 8.21. apakšpunkts un pielikuma 2. aile ir spēkā līdz 2026. gada 31. augustam.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 493 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.09.2026.)

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
Pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 382

(Pielikums MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 493 redakcijā; pielikuma 2. aile ir spēkā līdz 31.08.2026., sk. noteikumu 11.3 punktu)

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumi Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"

Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED

Pārskats par mērķdotācijas pašvaldībām izlietojumu

 

KODI

Pašvaldības nosaukums 
Pārskata periods 

(euro, centi)

Kods

Posteņa nosaukums

62. resora programma 05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Interešu izglītības programmu finansējums

no tā

par mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu īstenošanu

A

B

1

2

ATL_sakAtlikums uz pārskata perioda sākumu  
KORIepriekšējo pārskata periodu korekcija  
MERK_DOTSaņemts pārskata periodā/mērķdotācija (saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas)  
PASV_UZ_IZMPašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz Izglītības un zinātnes ministriju (atpakaļ pārskaitītais finansējums)  
IZD_KOPAIzdevumi kopā (1000 + 2239 + 3000 + 7270)  
1000*Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)  
1100*Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:  
1. kv**1. kvalitātes pakāpi  
2. kv**2. kvalitātes pakāpi  
3. kv**3. kvalitātes pakāpi  
1140*Piemaksas, prēmijas un naudas balvas:  
1145*Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas  
1146*Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)  
1147*Piemaksa par papildu darbu  
1148*Prēmijas un naudas balvas  
1149*Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)  
1200*Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas  
1210*Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  
1220*Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi  
1221*Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  
Slimības nauda***  
Atlaišanas pabalsti****  
2239*Pārējie neklasificētie pakalpojumi  
3000*Subsīdijas un dotācijas  
7270*Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm  
ATL_beigAtlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + KOR + MERK_DOT − PASV_UZ_IZM − IZD_KOPA)  
ATL_faktFaktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām  

Piezīmes.

1. * Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa – finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

2. ** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.

3. *** Darbnespējas A lapu apmaksa.

4. **** Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un budžeta ietvaru nākamajiem gadiem paredzēto nosacījumu, ka pašvaldības tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31. augustam.

Paskaidrojums par:

ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Darījuma apraksts

Summa

  

ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Darījuma apraksts

Summa

  

1221. rindā "Atlaišanas pabalsti" iekļautajiem datiem:

Izglītības iestādes nosaukums

Summa

  
  
 

 

 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 382Pieņemts: 28.08.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 31.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
53496
{"selected":{"value":"01.09.2023","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-31.08.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2026","iso_value":"2026\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2026.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.09.2023","iso_value":"2023\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-31.08.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2021","iso_value":"2021\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-10.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)