Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.382

Rīgā 2001.gada 28.augustā (prot. Nr.40 2.§)
Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 24.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek finansētas interešu izglītības programmas (turpmāk – programma).

2. Programmas īsteno no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

3. Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā kārtējam gadam attiecīgajām programmām paredzēto finansu līdzekļu ietvaros.

4. Programmas īstenošanas izmaksas veido:

4.1. mācību līdzekļu izmaksas, saimnieciskie izdevumi un citi nepieciešamie izdevumi;

4.2. pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

5. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētos izdevumus sedz no dibinātāja un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

6. Pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas daļēji sedz no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

7. Pedagogiem, kuri īsteno no valsts budžeta līdzekļiem finansētās programmas, darba algu aprēķina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz nākamā gada 31. augustam atbilstoši izglītojamo skaitam kārtējā gada 1. septembrī vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

8.1 Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinošā dokumenta derīguma termiņa beigām profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām, ņemot vērā:

8.1. informāciju, ko pašvaldības vai izglītības iestādes līdz attiecīgā gada 5. septembrim ir ievadījušas un apstiprinājušas Valsts izglītības informācijas sistēmā, par to pedagogu darba likmju skaitu kārtējā gada 1. septembrī, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi;

8.2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam;

8.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 521)

8.2 Papildu finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi, aprēķina līdz trim procentiem no šo noteikumu 8. punktā minētās mērķdotācijas.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

8.3 Ministrija kārtējā gada septembrī pārskaita pašvaldībām mērķdotācijas avansa maksājumu 75 procentu apmērā no viena mēneša mērķdotācijas, kas apstiprināta gadskārtējā  valsts budžeta likumā par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

9. Uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.587)

10. Pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.587 redakcijā)

10.1 Pašvaldības līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (pielikums) un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – ePārskatu sistēma). Apstiprinot pārskatu ePārskatu sistēmā, pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministrija viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina pašvaldības iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 521)

10.2 Ja novadu un republikas pilsētu pašvaldību pārskatos, kas iesniedzami līdz 20. janvārim, norādītais atlikums atbilstoši ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām" pārsniedz viena procenta apmēru no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 521)

11. Interešu izglītības metodiskā darba organizēšanai un programmu īstenošanas pārraudzībai komisija var paredzēt vienu izglītības metodiķa darba likmi uz 1000 izglītojamajiem.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.587 redakcijā)

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
Pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 382

(Pielikums MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumi Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"

Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED

Pārskats par
mērķdotācijas novadu un republikas pilsētu pašvaldībām izlietojumu

 
 

KODI

Pašvaldības nosaukums  
Pārskata periods  

(euro, centi)

Kods

Posteņa nosaukums

62. resora programma
05.00.00 "Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI"

Interešu izglītības programmu finansējums

A

B

1

ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu   
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/mērķdotācija
(saņemts no IZM) 
 
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)  
1000* Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)   
1100* Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:  
3. kv** 3. kvalitātes pakāpi  
4. kv** 4. kvalitātes pakāpi  
5. kv** 5. kvalitātes pakāpi  
1. kv*** 1. kvalitātes pakāpi   
2. kv*** 2. kvalitātes pakāpi   
3. kv*** 3. kvalitātes pakāpi   
1140* Piemaksas, prēmijas un naudas balvas:  
1145* Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas  
1146* Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)  
1147* Piemaksa par papildu darbu  
1148* Prēmijas un naudas balvas  
1149* Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)  
1200* Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kompensācijas  
1210* Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  
1220* Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi  
1221* Slimības nauda****  
Atlaišanas pabalsti*****  
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT − PASV_UZ_IZM − 1000)  
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām  
Piezīmes.

1. * Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa – finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

2. ** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.

3. *** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts no 2017. gada 10. augusta.

4. **** Darbnespējas A lapu apmaksa.

5. ***** Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam" 3. panta ceturto daļu.

Paskaidrojums par ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem

Darījuma apraksts

Summa

   

Paskaidrojums par ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem

Darījuma apraksts

Summa

   

Paskaidrojums par 1221. rindā "Atlaišanas pabalsti" iekļautajiem datiem

Izglītības iestādes nosaukums

Summa

   
   
 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

 

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 382Pieņemts: 28.08.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 31.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
53496
{"selected":{"value":"01.09.2018","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)