Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumus Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.149

Rīgā 2000.gada 18.aprīlī (prot. Nr.18 12.§)
Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta trešo daļu,
Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 6. panta 3. punktu un
Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai
paredzētā atbalsta likuma
6. panta piekto daļu
(MK 28.08.2012. noteikumu Nr. 601 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 581)

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņā ar nodokļu likumiem kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā, kā arī veidlapas paraugu (pielikums) iesniegumam par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai (turpmāk – atbalsts) un atbalsta ietvaros veicamā atbalsta pamatparāda ieskaitīšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 581)

2. Konkrētā nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti nodokļu administrācijas norādītajā valsts budžeta vai pašvaldību budžeta kontā atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

3. Konkrētā nodokļa maksājumu summu ieskaita attiecīgajā budžetā šādā secībā (izņemot šo noteikumu 3.1, 3.2, 3.3 un 9.1 punktā minēto gadījumu):

3.1. nodokļu maksājumi, kuriem maksājuma veikšanas brīdī nav beidzies nodokļu likumos un citos normatīvajos aktos noteiktais samaksas termiņš un kuri jāmaksā atbilstoši nodokļu aprēķinam vai atbilstoši nodokļu pārskatam, deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā maksājuma veikšanas mēnesī (turpmāk — kārtējie nodokļu maksājumi);

3.2. nodokļu maksājumi, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums un kuri veicami noteiktajos termiņos;

3.3. nodokļu administrācijas pārbaudēs aprēķinātie nodokļu maksājumi, kuriem maksājuma veikšanas mēnesī nav beidzies samaksas termiņš;

3.3.1 nodokļu administrācijas pārbaudēs aprēķinātā soda nauda, kurai maksājuma veikšanas mēnesī nav beidzies samaksas termiņš;

3.4. nodokļu maksājumi atbilstoši nodokļu aprēķinam vai nodokļu pārskatam, deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai nodokļu administrācijas pārbaudēs aprēķinātie nodokļu maksājumi (arī soda nauda), kuri nav samaksāti nodokļu likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi) un kuru samaksas termiņš ir beidzies pēc 1999.gada 1.oktobra;

3.5. nokavētie nodokļu maksājumi, kuru samaksas termiņš ir beidzies līdz 1999.gada 1.oktobrim.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1057; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.325; MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.601)

3.1 Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem piemērojama šāda nodokļu maksājumu ieskaitīšanas secība:

3.1 1. nokavētie nodokļu maksājumi, kuru samaksas termiņš ir beidzies pēc 1999.gada 1.oktobra;

3.1 2. nodokļu administrācijas pārbaudēs aprēķinātā soda nauda, kurai maksājuma veikšanas mēnesī nav beidzies samaksas termiņš;

3.1 3. nodokļu administrācijas pārbaudēs aprēķinātie nodokļu maksājumi, kuriem maksājuma veikšanas mēnesī nav beidzies samaksas termiņš;

3.1 4. kārtējie nodokļu maksājumi;

3.1 5. nokavētie nodokļu maksājumi, kuru samaksas termiņš ir beidzies līdz 1999.gada 1.oktobrim.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.601 redakcijā)

3.2 Ja nodokļu administrācija attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu ir pieņēmusi lēmumu par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai lēmumu par nodokļa maksājuma samaksas termiņa pagarinājumu, nodokļu administrācija saņemto maksājumu secīgi novirza budžetā atbilstoši noteiktajiem samaksas termiņiem.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.601 redakcijā)

3.3 Ja nodokļu administrācija attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem ir pieņēmusi lēmumu par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai lēmumu par nodokļa maksājuma samaksas termiņa pagarināšanu un ir saņēmusi nodokļu maksātāja iesniegumu ar lūgumu nodokļa maksājumam pagarināt samaksas termiņu, līdz lēmuma pieņemšanai par nodokļa maksājuma samaksas termiņa pagarināšanu nodokļa maksājumus novirza, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus nodokļa maksājuma termiņa pagarināšanai vai sadalīšanai.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.601 redakcijā)

4. Ja nodokļu maksātājs veic nokavētos nodokļu maksājumus, kuri izveidojušies pēc 1999.gada 1.oktobra, maksājuma summa ir sadalāma proporcionāli starp:

4.1. konkrētā nodokļa nokavēto maksājumu un soda naudas kopsummu, kas noteikta uz maksājuma datumu (turpmāk — pamatparāds);

4.2. (svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1057);

4.3. uz maksājuma datumu noteikto nokavējuma naudu par katru nokavēto dienu.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1057)

5. Ja nodokļu maksātājs veic nokavētos nodokļu maksājumus, kuri izveidojušies līdz 1999.gada 1.oktobrim, maksājuma summu sadala šādā secībā: vispirms tiek segts pamatparāds, pēc tam - nokavējuma nauda.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1057)

6. Nodokļu maksātāja nokavētie nodokļu maksājumi, kuriem ir piešķirts nodokļu parādu samaksas termiņa pagarinājums, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā saskaņā ar norādītajiem termiņiem un summām. Maksājumu summu sadala proporcionāli starp nodokļa maksājuma pamatparāda un nokavējuma summu.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1057)

7. Ja nodokļu maksātājs veic nokavētos nodokļu maksājumus, kuriem ir atcelts nodokļu parādu samaksas termiņa pagarinājums, nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti atbilstoši šajos noteikumos minētajai kārtībai, kas noteikta nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuri izveidojušies attiecīgajā laikposmā.

8. Nokavētie un nesamaksātie sociālā nodokļa maksājumi, kas izveidojušies līdz 1997.gada 31.decembrim, ir ieskaitāmi attiecīgajā budžetā šādā secībā:

8.1. pamatparāds par laikposmu no 1996.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim;

8.2. pamatparāds par laikposmu no 1991.gada 1.janvāra līdz 1995.gada 31.decembrim;

8.3. nokavējuma nauda par laikposmu no 1991.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1057)

9. (Svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.601)

9.1 Nodokļu maksājumus, attiecībā uz kuriem nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu (izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus), ja nodokļu maksātājs ir norādījis nodokļu administrācijas lēmumā noteikto maksājuma identifikatoru maksājuma rīkojuma mērķa laukā par to, ka maksājums tiek veikts nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros, ņemot vērā maksāšanas termiņu, ieskaita attiecīgā maksājuma segšanai, nepiemērojot šo noteikumu 3.punktā noteikto secību. Nodokļu maksājumus ieskaita vispirms pamatparāda segšanai un tad, ja nodokļu maksātājam revīzijas (audita) rezultātā ir noteikta soda nauda, 10 % soda naudas segšanai.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.601 redakcijā)

9.2 Nokavētos nodokļu maksājumus (izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus), kas piedzīti bezstrīda kārtībā, izmantojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26.panta trešajā daļā minētos piedziņas līdzekļus, ieskaita lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu norādīto nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, nepiemērojot šo noteikumu 3.punktā minēto ieskaitīšanas secību, ja maksājuma rīkojuma mērķa laukā ir norādīts nodokļu administrācijas lēmumā noteiktais maksājuma identifikators, maksājuma summu sadalot proporcionāli starp nokavētā nodokļa maksājuma pamatparāda un nokavējuma naudas summu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.601 redakcijā)

9.3 Ja nodokļu maksātājs, norādot nodokļu administrācijas lēmumā vai vienošanās līgumā noteikto maksājuma identifikatoru maksājuma rīkojuma mērķa laukā, veic konkrētā nodokļa maksājumus (izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus) piešķirtā samaksas termiņa pagarinājuma, lēmuma par nokavētā nodokļu maksājuma labprātīgu izpildi un vienošanās līguma ietvaros, nodokļu administrācija to ieskaita attiecīgā maksājuma segšanai, nepiemērojot šo noteikumu 3. punktā minēto ieskaitīšanas secību.

(MK 28.10.2014. noteikumu Nr.656 redakcijā)

9.4 Ja maksājuma rīkojuma mērķa laukā (izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu) nav norādīts nodokļu administrācijas lēmumā vai vienošanās līgumā noteiktais maksājuma identifikators vai tas ir norādīts kļūdaini, nodokļu administrācija saņemto maksājumu novirza šo noteikumu 3.punktā minētajā secībā.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.601 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.656)

9.5 Nodokļu maksājumus, attiecībā uz kuriem nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piemērošanu, pamatojoties uz Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likumu, un nodokļu maksātājs maksājuma rīkojuma mērķa laukā ir norādījis nodokļu administrācijas lēmumā noteikto maksājuma identifikatoru par to, ka maksājums, ņemot vērā maksāšanas termiņu, tiek veikts atbalsta ietvaros, ieskaita attiecīgā maksājuma segšanai, nepiemērojot šo noteikumu 3. punktā minēto secību.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 581 redakcijā)

10. Šo noteikumu 3.punkts stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

11. Šo noteikumu 3.3.1 apakšpunktā minētais regulējums attiecas uz nodokļu administrācijas pārbaudēs aprēķināto soda naudu, kuras samaksas termiņš ir pēc 2006.gada 31.decembra.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1057 redakcijā)

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs E.Krastiņš
Pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 18. aprīļa
noteikumiem Nr. 149

(Pielikums MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 581 redakcijā)

Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai
  
 (nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds, uzvārds)
  
 (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
  
 (juridiskā adrese/dzīvesvietas adrese)
     
Nr. p. k.NodoklisAtbalsta pamatparāda summa
(aizpilda fiziskā persona)
Atzīmēt ar x nodokļu veidus, kuriem piesaka atbalstuNorāde, cik mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nodokļu maksātājs apņemas samaksāt atbalsta pamatparādu*
(1–24 mēneši)
1.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis   
2.Uzņēmumu ienākuma nodoklis   
3.Pievienotās vērtības nodoklis   
4.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   
5.Akcīzes nodoklis   
6.Muitas nodoklis   
7.Dabas resursu nodoklis   
8.Izložu un azartspēļu nodoklis   
9.Elektroenerģijas nodoklis   
10.Mikrouzņēmumu nodoklis   
11.Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis   
12.Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis   
13.Subsidētās elektroenerģijas nodoklis   
20___. gada___. ______________     
   (paraksts) (vārds, uzvārds)
Piezīme.

* Atbalsta ietvaros veicamo maksājumu summu (5. aile) sadala vienādās daļās, ievērojot, ka mēneša maksājums ir vismaz četri procenti no parāda kopsummas katrā nodokļu veidā ar ikmēneša maksājumu vismaz 100 euro juridiskai personai vai 15 euro fiziskai personai no kopējā atbalsta pamatparāda summas un samaksas termiņš var tikt pagarināts maksimāli līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 149Pieņemts: 18.04.2000.Stājas spēkā: 27.04.2000.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145/147, 26.04.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
5027
{"selected":{"value":"01.10.2017","content":"<font class='s-1'>01.10.2017.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2017","iso_value":"2017\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2017.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-30.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2012","iso_value":"2012\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2012.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2010","iso_value":"2010\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2010.-30.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-07.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2000","iso_value":"2000\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2000.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"