Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.312

Rīgā 1997.gada 2.septembrī (prot. Nr.49 10.§)
Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
5. panta otro daļu, 73.5 panta otro daļu un 73.6 panta pirmo daļu
(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 627 redakcijā)

1. Šie noteikumi nosaka kārtību un apmērus, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

2. Maksa par dzīvokļa un mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no:

2.1. pirkuma maksas sertifikātos, kas tiek noteikta divu sertifikātu apmērā par vienu dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas kopējās platības kvadrātmetru;

2.2. maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai, kas tiek noteikta 28,46 euro apmērā par katru dzīvokli vai mākslinieka darbnīcu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi 2.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3. Maksa par neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no:

3.1. maksas par neapdzīvojamās telpas novērtēšanu, kas noteikta 426,86 euro apmērā;

3.2. neapdzīvojamās telpas pirkuma maksas;

3.3. maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai, kas tiek noteikta 313,03 euro apmērā par katru neapdzīvojamo telpu;

3.4. (svītrots ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.446).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978)

4. Neapdzīvojamās telpas nomnieks maksu par neapdzīvojamās telpas novērtēšanu iemaksā valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” vai attiecīgās pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas (turpmāk - privatizācijas komisija) norādītajā kontā.

(Grozīts ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.499; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.347; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.778)

5. Privatizācijas komisija pēc lēmuma pieņemšanas par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai dzīvokļa īrniekam, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nomniekam nosūta paziņojumu, kurā attiecīgi norāda:

5.1. dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas pirkuma maksu sertifikātos par dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

5.2. neapdzīvojamās telpas pirkuma maksu un pirmās iemaksas lielumu euro un sertifikātos par neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ja neapdzīvojamo telpu pērk uz nomaksu;

5.3. euro iemaksājamo summu par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai;

5.4. (svītrots ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.446);

5.5. kontu numurus maksājumu veikšanai euro un sertifikātos.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978)

6. Dzīvokļa īrniekam, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nomniekam mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas jāsamaksā paziņojumā norādītā summa euro un sertifikātos.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

7. Pirkuma maksu par neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai var samaksāt uzreiz vai pirkt neapdzīvojamo telpu uz nomaksu, vienojoties ar privatizācijas komisiju par maksājumu termiņiem un kārtību.

8. Pērkot neapdzīvojamo telpu uz nomaksu, nomnieks iemaksā pirmo iemaksu ne mazāk kā 30 procentu apmērā no pirkuma maksas proporcionāli euro un sertifikātu daļai.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

9. Ja neapdzīvojamā telpa līdz dzīvojamās mājas privatizācijai tiek pirkta uz nomaksu, privatizācijas komisija slēdz līgumu ar pircēju par neapdzīvojamās telpas ieķīlāšanu par labu valstij vai attiecīgajai pašvaldībai (1.pielikums) un nosaka ierobežojumus rīcībai ar neapdzīvojamās telpas īpašumu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Minēto līgumu slēdz pēc tam, kad privatizācijas komisijas vai pašvaldības kontā Valsts kasē vai citā kredītiestādē par neapdzīvojamo telpu ir saņemta pirmā iemaksa, kas veikta euro, vai saņemts apstiprinājums par pirmo iemaksu, ja tā veikta sertifikātos, no institūcijas, kurai saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 5. panta otro daļu ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk – privatizācijas sertifikātu kontu turētājs).

(Grozīts ar MK 29.09.1998. noteikumiem Nr. 379; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 446; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 299; MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 627)

9.1 Ja dzīvoklis vai mākslinieka darbnīca tiek nodota īpašumā personai (personām), kurai (kurām) privatizācijas brīdī ir īres (nomas) vai komunālo pakalpojumu maksājumu parāds, privatizācijas komisija slēdz līgumu ar pircēju par dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas ieķīlāšanu par labu valstij vai attiecīgajai pašvaldībai (2.pielikums) un nosaka ierobežojumus rīcībai ar dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas īpašumu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Minēto līgumu slēdz pēc tam, kad privatizācijas komisija ir saņēmusi no privatizācijas sertifikātu kontu turētāja apstiprinājumu par pirkuma maksas veikšanu un privatizācijas komisijas vai pašvaldības kontā Valsts kasē vai citā kredītiestādē ir saņemta maksa par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai.

(MK 29.09.1998. noteikumu Nr.379 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.446; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.299)

10. Līgumā par neapdzīvojamās telpas īpašuma līdz dzīvojamās mājas privatizācijai ieķīlāšanu var noteikt gada procentu likmi, kas nedrīkst pārsniegt četrus procentus gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

11. Pirkuma maksa par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un maksa par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai ieskaitāma privatizācijas komisijas norādītajos kontos, ja samaksa veikta euro, norādot dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas identifikācijas numuru, un privatizācijas sertifikātu kontu turētāja kontā, ja samaksa veikta sertifikātos likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 67.pantā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.446; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.299)

12. (Svītrots ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.446)

12.1 (Svītrots ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.446)

13. Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” kontrolē, kā tiek veikti maksājumi par neapdzīvojamām telpām, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai valsts dzīvojamās mājās, bet pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija - par neapdzīvojamām telpām, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai pašvaldību dzīvojamās mājās.

(Grozīts ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.499; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.347; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.778)

13.1 Privatizācijas sertifikātu kontu turētājs, saņemot privatizācijas komisijas pieprasījumu, kurā norādīts privatizācijas objekta identifikācijas numurs un pircējs, sniedz informāciju par pircēju veiktajiem maksājumiem par privatizācijas objektiem. Izdevumus, kas privatizācijas sertifikātu kontu turētājam rodas saistībā ar informācijas sniegšanu, sedz privatizācijas komisija, kura informāciju pieprasījusi.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.299 redakcijā)

14. Atzīt par spēku zaudējušiem:

14.1. Ministru kabineta 1996.gada 9.aprīļa noteikumus nr.145 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 69., 135.nr.);

14.2. Ministru kabineta 1996.gada 6.augusta noteikumus nr.308 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 9.aprīļa noteikumos nr.145 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 135.nr.).

Ministru prezidents G.Krasts

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis
1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 2.septembra noteikumiem Nr.312

(Pielikums MK 29.09.1998. noteikumu Nr. 379 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr. 499; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr. 347; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr. 778; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 978; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 446; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 299; MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 627)
2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 2.septembra noteikumiem Nr.312

(Pielikums MK 29.09.1998. noteikumu Nr.379 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.499; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.347; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.778; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 312Pieņemts: 02.09.1997.Stājas spēkā: 06.09.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 218/219, 05.09.1997.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
44754
{"selected":{"value":"28.09.2016","content":"<font class='s-1'>28.09.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.09.2016","iso_value":"2016\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.06.2015","iso_value":"2015\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2015.-27.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2014","iso_value":"2014\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2014.-18.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2013","iso_value":"2013\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2009","iso_value":"2009\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2009.-02.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-23.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2009","iso_value":"2009\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2004","iso_value":"2004\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2004.-06.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.1998","iso_value":"1998\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.1998.-27.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.1997","iso_value":"1997\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.1997.-02.10.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.09.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"