Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 119

Rīgā 1996.gada 9.aprīlī (prot. nr.20, 30.§)

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdoti Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 103.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15) dzīvokļa nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai - darbību kopums, kas tiek veikts, lai nodotu dzīvokļu īrniekiem īpašumā viņu īrētos dzīvokļus pašvaldību daudzdzīvokļu mājās pirms šo māju privatizācijas uzsākšanas;

16) dzīvojamās mājas sagatavošana privatizācijai - tiesisko un organizatoriski tehnisko darbību kopums, kas jāveic, lai piesaistītu dzīvojamajai mājai zemes gabalu un reģistrētu māju zemesgrāmatā līdz dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanai."

2. Aizstāt 29.panta pirmajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdu "mēneša".

3. Aizstāt 32.panta pirmajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdiem "divu mēnešu".

4. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdiem "divu mēnešu".

5. Aizstāt 38.panta pirmajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdiem "divu mēnešu".

6. Papildināt likuma 43.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja saskaņā ar šā likuma XVII nodaļā noteikto dzīvoklis nodots īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pirkuma maksa ir atbilstoša pašvaldības domes (padomes) lēmumā noteiktajai maksai par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai."

7. Aizstāt 45.panta ceturtajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdu "mēneša".

8. Aizstāt 46.panta otrajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdu "mēneša".

9. Papildināt likumu ar XVII nodaļu šādā redakcijā:

"XVII nodaļa
Dzīvokļu nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

76.pants. Dzīvokļu nodošanas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai piemērošana

(1) Šīs nodaļas nosacījumi piemērojami gadījumos, kad pašvaldība nav uzsākusi dzīvojamās mājas privatizāciju šajā likumā noteiktajā kārtībā un pašvaldību daudzdzīvokļu mājā esošo dzīvokļu īrnieki vēlas iegūt īpašumā savus īrētos dzīvokļus līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

(2) Šā panta nosacījumi neattiecas uz viendzīvokļa mājām un kopējiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājās.

(3) Šā panta nosacījumi nav attiecināmi uz mājām, kuras uzceltas līdz 1940.gada 21.jūlijam, izņemot tās mājas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem pieder vai piekrīt valstij vai pašvaldībai (ja ir ievēroti šā likuma 9. un 10.panta nosacījumi).

(4) Pēc dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas dzīvokļi, kuri nodoti īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, privatizējami šajā likumā noteiktajā kārtībā.

77.pants. Kārtība, kādā dzīvokļi nododami īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

(1) Izīrētu pašvaldības daudzdzīvokļu mājas dzīvokli pēc īrnieka lūguma līdz dzīvojamās mājas privatizācijai nodod īpašumā pašvaldības dome (padome), ja īrnieks apņemas samaksāt pašvaldības domes (padomes) noteikto maksu par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (dzīvokļa cena sertifikātos un latos iemaksājamā summa par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai).

(2) Lai iegūtu īpašuma tiesības uz dzīvokli, dzīvokļa īrnieks iesniedz iesniegumu pašvaldībai. Iesniegumu paraksta īrnieks un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi.

(3) Pašvaldības dome (padome) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ja iesnieguma iesniegšanas brīdī ir pilnībā samaksāta dzīvojamās telpas īres maksa un maksa par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

(4) Pašvaldības domes (padomes) lēmumā jānorāda dzīvokļa cena sertifikātos un latos iemaksājamā summa par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai.

(5) Pamatojoties uz pašvaldības domes (padomes) lēmumu par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, īrnieks izdara domes (padomes) noteiktos maksājumus. Pēc tam, kad Valsts zemes dienestā iesniegti atbilstoši dokumenti par šo maksājumu nokārtošanu, īrnieks divu nedēļu laikā saņem apliecību par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

(6) Dzīvokļu īpašumi līdz dzīvojamās mājas privatizācijai tiek reģistrēti Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā (turpmāk - kadastra reģistrs).

(7) Valsts zemes dienests ne retāk kā reizi mēnesī ziņo attiecīgajām pašvaldībām par reģistrētajiem dzīvokļa īpašumiem līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

78.pants. Maksa par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

(1) Maksas par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai noteikšanas kārtību un apmēru apstiprina Ministru kabinets.

(2) Dzīvokļa īrniekam tiek nosūtīts paziņojums, kurā saskaņā ar domes (padomes) lēmumu ir noteikta maksa par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Šajā maksā ir ietverta dzīvokļa cena sertifikātos un latos iemaksājamā summa par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai. Dzīvokļa īrniekam tiek norādīti arī kontu numuri, kuros izdarāmi minētie maksājumi latos un sertifikātos.

(3) Dzīvokļa īrniekam mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas jāsamaksā paziņojumā norādītā summa sertifikātos un latos.

(4) Sertifikāti pārskaitāmi Latvijas Hipotēku un zemes bankas kontā sertifikātu uzkrāšanai, bet paziņojumā norādītā summa latos ieskaitāma pašvaldības norādītajā kontā.

79.pants. Rīcība ar īpašumā nodoto dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

(1) Īpašumā nodoto dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai var atsavināt, dāvināt, mantot, kā arī iegūt no tā labumu un izmantot to pēc saviem ieskatiem mantas pavairošanai, ciktāl tas netraucē citus mājas dzīvokļu īrniekus un īpašniekus.

(2) Dzīvoklī, kas nodots īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, tā īpašnieks ir tiesīgs iemitināt ģimenes locekļus pēc saviem ieskatiem, kā arī nodot šo dzīvokli lietošanā citām personām uz līguma pamata, informējot par to pašvaldību likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.) noteiktajā kārtībā.

(3) Jebkura rīcība ar dzīvokļa īpašumu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai tā īpašniekam ir jāreģistrē kadastra reģistrā.

(4) Darījumus ar dzīvokļa īpašumiem līdz dzīvojamās mājas privatizācijai var veikt tikai tajos gadījumos, kad likumā noteiktajā kārtībā ir noslēgts darījuma līgums un darījums ir ierakstīts kadastra reģistrā. Ja, noslēdzot darījumu, ir vairākkārt mainījies dzīvokļa īpašnieks, pēdējais atzīstams par dzīvokļa īpašnieku tikai tad, ja visi iepriekšējie dzīvokļa īpašnieki ir bijuši reģistrēti kadastra reģistrā.

(5) Ja dzīvokļa īpašums ir iegūts darījuma noslēgšanas rezultātā vai mantošanas ceļā, minēto īpašumu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai dzīvokļa ieguvējs reģistrē kadastra reģistrā pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar pašvaldību par dzīvokļa īpašnieka piedalīšanos mājas kopīpašuma uzturēšanā un apsaimniekošanā. Šis līgums tiek noslēgts līdz dzīvokļa privatizācijai šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(6) Pašvaldībai un dzīvokļa īpašniekam līgums par kopīpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu jānoslēdz mēneša laikā no darījuma noslēgšanas vai mantojuma pārņemšanas dienas.

(7) Valsts zemes dienests ne retāk kā reizi mēnesī ziņo attiecīgajām pašvaldībām par visiem darījumiem ar dzīvokļa īpašumiem, kas noslēgti līdz dzīvojamās mājas privatizācijai."

10. Papildināt Pārejas noteikumu 2.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Pašvaldībām jāpieņem privatizācijai to valsts uzņēmumu dzīvojamās mājas, kuri privatizēti saskaņā ar likumiem "Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.), "Par piena pārstrādes uzņēmumu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1995, 89.nr.), "Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 66.nr.) un "Par maizes ražošanas uzņēmumu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 66.nr.; 1995, 36., 89.nr.)".

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs V.Krištopans

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 119Pieņemts: 09.04.1996.Stājas spēkā: 13.04.1996.Zaudē spēku: 01.01.1997.Tēma: Dzīvokļu tiesības; Privatizācija; Pašvaldības; Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 12.04.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
39729
13.04.1996
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)