Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jūrmalas pilsētas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".
Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 29

Jūrmalā 2022. gada 26. maijā (prot. Nr. 10, 18. p.)
Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem reģistrācijas secībā nodrošina tikai vienā pašvaldības izglītības iestādē.

3. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma.

4. Vecumu, no kura bērns tiek uzņemts izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei, nosaka izglītības iestādes nolikumā.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

5. Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, vienam no vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk – vecāks) jāiesniedz pieteikums Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldē klātienē vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv (parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), tālākai bērna reģistrēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē, norādot izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi.

6. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde) no brīža, kad bērnam aprit viens gads, līdz četru gadu vecumam.

7. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis apliecina pievienotos dokumentus uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bet bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi vai pilnvaru un aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums). Pieteikumā drīkst norādīt ne vairāk kā divas izglītības iestādes.

8. Reģistrācijas pieteikumā norādītais laiks bērna izglītības iestādes apmeklējuma uzsākšanai var būt ne ātrāk, kā vienu mēnesi no pieteikuma reģistrācijas brīža.

9. Saņemot reģistrācijas pieteikumu, Izglītības pārvalde pārbauda pieteikumā norādīto personas datu atbilstību VIIS datu bāzē esošajiem datiem. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti VIIS datu bāzē šādos reģistros:

9.1. pirmās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu pašvaldības finansētu izglītības iestādi;

9.2. otrās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Bērnam piešķir vietu izglītības iestādē, ja ir brīvas vietas pēc pirmās pakāpes reģistrā iekļauto bērnu nodrošināšanas ar vietu pirmsskolas grupās.

10. Pirmās pakāpes reģistrā pieteikums tiek saglabāts gadījumos, kad bērns apmeklē izglītības iestādi, kas uzņem bērnus no pusotra gada vecuma, bet kā otra vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja izvēlētā izglītības iestāde pieteikumā ir norādīta izglītības iestāde, kas bērnu iestādē uzņem no trīs gadu vecuma.

11. Reģistrācijas pieteikumu vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis var atsaukt rakstiski, nosūtot elektroniski e-pastu Izglītības pārvaldei uz e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv vai ierodoties Izglītības pārvaldē. Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks trīs darba dienu laikā anulē reģistrācijas pieteikumu VIIS datubāzē.

12. Izglītības pārvalde nodrošina bērnu reģistrētās rindas publisko pieejamību pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Izglītība".

13. Izglītības iestādes vadītājs, atbilstoši VIIS datu bāzē reģistrēto brīvo vietu skaitam, katru gadu no 1. jūnija līdz 15. jūnijam rakstiski (pa pastu vai uz reģistrācijas pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi elektroniska dokumenta veidā) informē pretendējošā bērna vecāku par iespēju no 1. septembra uzņemt bērnu izglītības iestādē. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par grupu komplektēšanu līdz 31. augustam, izdodot rīkojumu par uzņemšanu, veicot attiecīgās izmaiņas VIIS datu bāzē un rakstiski informējot bērna vecāku par atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība

14. Lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šo noteikumu 13. punktā minētās informācijas saņemšanas brīža iesniedz izglītības iestādē šādus dokumentus:

14.1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;

14.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).

15. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rakstveida informācijas saņemšanas brīža neiesniedz izglītības iestādē šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus, VIIS datu bāzē reģistrācijas pieteikums uz konkrēto izglītības iestādi tiek anulēts.

16. Pēc reģistrācijas pieteikuma anulēšanas izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar noteikumu 13. punktu, ievērojot pieteikumu reģistrācijas secību.

17. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē nākamā pretendējošā bērna vecāku vai bērna likumisko pārstāvi par iespēju uzņemt bērnu izglītības iestādē un, piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minēto dokumentu saņemšanas, iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS datu bāzē.

18. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvo vietu skaitu izglītības iestādē, izņemot šo noteikumu 9.2. apakšpunktā reģistrētās personas, tiek izveidots pretendējošo bērnu saraksts, kas prioritāri tiek uzņemti šādā secībā:

18.1. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērniem, ja ir izziņa no darba vietas;

18.2. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni);

18.3. bērni, kuriem brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi;

18.4. bērni, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguves nepieciešamība mainīta uz vispārējās izglītības programmas apguvi;

18.5. bērni, kuru vecāks ir konkrētās izglītības iestādes pedagogs vai darbinieks;

18.6. bērni, kuri palikuši bez vecāka gādības;

18.7. bērni, kuru vecāks ir Jūrmalas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes pedagogs.

19. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis pirmsskolas izglītības pakalpojumu izvēlas saņemt privātajā izglītības iestādē un pretendē uz pašvaldības atbalstu privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, Izglītības pārvaldei ir tiesības piedāvāt vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas ir tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai, nekā vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja izvēlētā privātā izglītības iestāde. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis no vietas pašvaldības izglītības iestādē atsakās, atbalsts privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā izglītības iestādē piešķirts netiek.

20. Pamatojoties uz vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt izglītības iestādi laika posmā, kas nav īsāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu.

IV. Kārtība, kādā bērnu atskaita no izglītības iestādes

21. Bērnu no izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas adresēts izglītības iestādes vadītājam, vai kādā no šo noteikumu 22. punktā minētajiem gadījumiem.

22. Bērnu no izglītības iestādes atskaita, ja:

22.1. bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu citā pašvaldības izglītības iestādē;

22.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

22.3. bērns izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai trīs mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām un vecāks nereaģē uz izglītības iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.

23. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis izglītības iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas nav ilgāka par vienu mēnesi pēc kārtas.

24. Pirms iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu 22.3. apakšpunktā norādītajā gadījumā, izglītības iestādes vadītājam ir pienākums sazināties ar sociālo dienestu un/vai bāriņtiesu, lai atbildīgās institūcijas noskaidrotu bērna prombūtnes iemeslus. Rīkojuma izdošanas gadījumā tas nosūtāms pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzams personīgi pret parakstu.

25. Par bērna atskaitīšanu izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS datu bāzē.

V. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

26. Pieteikumu reģistrētāja faktisko rīcību, pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

27. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājums

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 20. oktobra saistošie noteikumi Nr. 38 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Jūrmalas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
Pielikums
Jūrmalas domes
2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 29
(prot. Nr. 10, 18. p.)
PIETEIKUMA VEIDLAPA
bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei

1. BĒRNS:

Vārds uzvārds 
    
personas kods:
 
 
 
 
 
 
---
 
 
 
 
 
2. Bērna dzimšanas datums: 

3. VECĀKS (vai persona, kas realizē aizgādību):

Vārds uzvārds 
    
Tālrunis E-pasts 

4. Vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde:

1) PII "_________________________________",

/20____. ____. _____________________./

 

(vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai izglītības iestādē)

  
2) PII "_________________________________",

/20____. ____. _____________________./

 

(vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai izglītības iestādē)

5. Priekšrocības (lūdzu atzīmēt):

Vecāks normatīvajā aktā noteiktās kategorijas darbinieks (uzrādīta izziņa no darba vietas, kas apliecina, ka normatīvais akts paredz viņa bērna uzņemšanu programmas apguvei ārpus kārtas);
Daudzbērnu ģimene (uzrādīts dokuments, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu);
Brālis vai māsa apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi;
Pedagoģiskās vai medicīniskās komisijas atzinums ar ieteikumu apgūt vispārējo programmu (uzrādīta pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopija);
Vecāks ir konkrētās iestādes pedagogs vai darbinieks;
Bez vecāku aizgādības palicis bērns (uzrādīts dokuments par to, ka bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē (bāriņtiesas lēmums));
Vecāks ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes pedagogs.

Esmu šo pieteikumu esmu informēts/ta, ka:

1) Personas datu apstrādes mērķis ir pirmsskolas vecuma bērnu likumisko pārstāvju pieteikumu reģistrēšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārziņa juridiskā pienākuma izpilde, kas noteikta normatīvajos aktos.

2) Pieteikumā norādītais iesniedzēja e-pasts un tālrunis tiks izmantots saziņai un informācijas nosūtīšanai.

3) Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, Jomas iela 1/5, Jūrmala, kontaktinformācija: pasts@jurmala.lv, 67093816. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849. Papildus informācija par personas datu apstrādi un savu tiesību realizāciju ir atrodama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā "Personas datu aizsardzība".

Pieteikuma iesniedzējs/a: 
 

(paraksts)

20___. gada "_______" _____________________.

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 29 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka vienotu pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādē). Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā aktualizētu bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību uzņemšanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošie noteikumi attiecināmi uz pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem.

5.2. Par saistošo noteikumu izpildi atbildīga Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvalde, kurā privātpersona var vērsties ar jautājumiem par saistošo noteikumu piemērošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav nepieciešams.
Jūrmalas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 26.05.2022.Stājas spēkā: 07.06.2022.Zaudē spēku: 25.05.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 06.06.2022. OP numurs: 2022/108.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333018
07.06.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"