Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Limbažu novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 25 "Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem".
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Limbažos 2021. gada 25. novembrī
Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes 25.11.2021.
sēdes lēmumu Nr. 536 (prot. Nr. 10, 29. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes 27.01.2022.
sēdes lēmumu Nr. 90 (prot. Nr. 1, 92. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Limbažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) pabalstu veidus, to apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk — pilngadību sasniedzis bērns) un audžuģimenēm.

2. Noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt:

2.1. pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa līdz 24 gadu vecumam, par kuru Limbažu novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi;

2.2. Audžuģimenēm (turpmāk – Audžuģimenes), pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Limbažu novada Sociālo dienestu (turpmāk – Sociālais dienests) un audžuģimeni.

3. Lai saņemtu Noteikumos paredzētos pabalstus, persona nosūta iesniegumu uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi vai iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu personīgi vai nosūta pa pastu, vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu sagatavotu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi: socialais_dienests@limbazunovads.lv. Iesniegumam atbilstoši Noteikumiem un pieprasījuma mērķim pievienojami citi dokumenti, ja tādi nepieciešami lēmuma pieņemšanai, atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.

4. Sociālais dienests pabalsta piešķiršanas izvērtēšanai Pašvaldības un valsts datu reģistros pārbauda informāciju par pieprasītāju un viņa ģimeni. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm.

5. Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

6. Sociālais dienests izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 10 darba dienu laikā pēc Noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

7. Pabalstus izmaksā bezskaidrā naudā, pārskaitot tos uz iesniegumā norādītā pabalsta pieprasītāja norēķina kontu kredītiestādē.

II. Pabalstu veidi

8. Pilngadību sasniegušam bērnam Pašvaldība nodrošina:

8.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

8.2. pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

8.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem;

8.4. mājokļa pabalstu.

9. Audžuģimenēm Pašvaldība nodrošina:

9.1. pabalstu bērna uzturam;

9.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

9.3. pabalstu daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

III. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

10. Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa.

11. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts 218,00 euro apmērā. Personai ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro apmērā.

IV. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

12. Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa.

13. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts 820,05 euro apmērā.

14. Pēc pilngadību sasniegušā bērna lūguma, vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei var izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

V. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai

15. Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai piešķir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā un sekmīgi apgūst izglītības programmu.

16. Pabalsta apmērs ikmēneša izdevumu segšanai ir 109,00 euro; personām ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro.

17. Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda izglītības iestādi. Lai noskaidrotu informāciju par mācību procesu, pašvaldības Sociālais dienests ne retāk kā divas reizes gadā pieprasa informāciju par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.

18. Pabalstu izmaksā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

VI. Mājokļa pabalsts

19. Mājokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pašvaldība maksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

20. Mājokļa pabalstu piešķir šādu ar vienas dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

20.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

20.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;

20.3. izdevumiem par telekomunikāciju un interneta pakalpojumiem, izdevumiem par ūdens skaitītāja uzstādīšanu un verifikāciju.

21. Mājokļa pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajā kārtībā un a

22. Sociālajā dienestā, lai pieņemtu lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, pilngadību sasniegušam bērnam jāiesniedz īres līguma kopija par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu.

23. Ja līgums starp pakalpojumu sniedzēju un pilngadību sasniegušo bērnu par kāda no noteikumu 20.2. apakšpunktā norādītā pakalpojuma saņemšanu nav noslēgts, Sociālais dienests samaksu par pakalpojumu veic, ja pakalpojuma apmaksa noteikta ar pilngadību sasniegušo bērnu noslēgtajā līgumā par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu.

24. Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kad ir saņemts pilngadību sasnieguša bērna iesniegums.

25. Mājokļa pabalstu izmaksā par periodu, kurā saskaņā ar lēmumu mājokļa pabalsts ir piešķirts, ja pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu vai rēķinu par veicamajiem maksājumiem. Minētie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami regulāri katru mēnesi, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no maksājumu veikšanas vai rēķinu izsniegšanas dienas, ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

26. Sociālais dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu.

27. Mājokļa pabalstu Sociālais dienests pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējam. Izdevumus par kurināmā iegādi var segt, veicot pārskaitījumu piegādātājam vai pārskaitīt uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

28. Mājokļa pabalsts netiek maksāts:

28.1. par personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušo bērnu, izņemot gadījumus, ja vienā mājsaimniecībā mitinās vairāki pilngadību sasniegušie bērni;

28.2. ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts pabalsts, nedzīvo.

29. Sociālais dienests pieņem lēmumu atcelt piešķirto mājokļa pabalstu, ja tiek konstatēts, ka mājokļa pabalsta saņēmējs neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām mājokļa pabalsta saņemšanai.

30. Mājokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta pabalsta saņēmēja dzīvesvieta.

31. Mājokļa pabalstu izmaksā reizi mēnesī līdz mēneša 25. datumam, bet pabalstu cietā kurināmā iegādei – reizi kalendārā gadā.

VII. Pabalsts bērna uzturam

32. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam par kārtējo mēnesi ir:

32.1. 215,00 euro mēnesī par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai;

32.2. 258,00 euro mēnesī par bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

33. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

34. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc, ja:

34.1. bērns sasniedzis pilngadību;

34.2. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktā darbības termiņa saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

34.3. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

34.4. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Sociālais dienests pabalsta izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no Limbažu novada bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju mājsaimniecībā un bērna atgriešanu audžuģimenē.

VIII. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei

35. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 30,00 euro mēnesī par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz šī mēneša 25. datumam.

36. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

37. Pabalsta apmēru bērna uzturam par nepilnu mēnesi nosaka proporcionāli dienu skaitam.

38. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksu pārtrauc, ja iestājas kāds no noteikumu 34. punkta apakšpunktos minētajiem nosacījumiem.

IX. Pabalsts daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai

39. Pabalsta apmērs audžuģimenē ievietota bērna daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ir līdz 50,00 euro gadā vienam bērnam.

40. Pabalstu piešķir pamatojoties uz Sociālajā dienestā iesniegtajām dokumentu kopijām (uzrādot oriģinālu), kuri apliecina izdevumus par bērnam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (slimnīcas rēķini, stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis).

X. Lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

41. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par Noteikumos minēto pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā paziņo personai, kura pieprasījusi pabalstu.

42. Noteikumos minētos Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt Limbažu novada domē, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā.

XI. Noslēguma jautājumi

43. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas".

44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

44.1. Alojas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Alojas novada pašvaldības atbalstu audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem".

44.2. Limbažu novada domes 2012. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 40 "Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei".

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 25 "Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Savukārt, saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 252. panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu, ir jāparedz atbalsta sistēma bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm.

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas kopš 2021. gada 1. jūlija Limbažu novadu veido bijušais Salacgrīvas, Alojas un Limbažu novads. Šobrīd spēkā ir vairāki saistošie noteikumi, kuri nosaka atbalstu bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 40. punkts nosaka, ka ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim piemērojami esošie pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi. Pašvaldībām ir pienākums izdod jaunus saistošos noteikumus, kuri stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Viena vienota normatīvā akta izdošana Limbažu novada administratīvajā teritorijā nodrošinās skaidru un pārskatāmu bērnu bāreņu pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimeņu atbalsta kārtību.

2. Īss projekta satura izklāstsPilngadību sasniegušam bērnam bārenim Pašvaldība nodrošina:

1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2. pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3. pabalstu ikmēneša izdevumiem;

4. mājokļa pabalstu.

Audžuģimenēm Pašvaldība nodrošina:

1. pabalstu bērna uzturam;

2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

3. pabalstu daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei tiek plānoti finanšu resursi Limbažu novada pašvaldības budžetā. Tiek prognozēts, ka 2022. gadā noteikumos noteiktajiem pabalstiem ir nepieciešami naudas līdzekļi par kopējo summu 177 765 euro. No šīs summas 45 252 euro paredzot atbalstu bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, savukārt audžuģimeņu atbalstam Pašvaldība 2022. gadā paredz nodrošināt budžetā līdzekļus 132 513,00 euro apmērā.

Atbalsts bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm iekļauj:

1. Pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai. 2022. gadā tiek plānoti līdzekļi 2420,00 euro apmērā, sniedzot atbalstu 11 personām.

2. Pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Tiek plānoti līdzekļi 11 personām 7420,00 euro apmērā. Katrai personai pabalsta apmērs ir 820,05 euro.

3. Pabalstu ikmēneša izdevumiem. Budžetā plānoti līdzekļi 24 012,00 euro apmērā. To piešķir bēriem bāreņiem, ja tie turpina izglītoties līdz 24 gadu vecumam.

4. Mājokļa pabalstu. Šim mērķim plānoti līdzekļi 11 400,00 euro apmērā, sniedzot atbalstu 11 personām.

Audžuģimeņu atbalstam Pašvaldība paredz:

1. Pabalstu bērna uzturam 119 743,00 euro;

2. Pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 10770,00 euro;

3. Pabalstu daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2000 euro.

Augstāk minētais atbalsts plānots 38 audžuģimenēs ievietotiem bērniem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu piemērošanai jāvēršas Limbažu novada Sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 04.02.2022.Zaudē spēku: 18.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 03.02.2022. OP numurs: 2022/24.28
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329618
04.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"