Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Limbažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25

2023. gada 26. oktobrī
Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
26.10.2023. sēdes lēmumu Nr. 836
(prot. Nr. 13, 5.)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
78. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Limbažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) pabalstu veidus, to apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk — pilngadību sasniedzis bērns), audžuģimenēm un aizbildņiem.

2. Noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt:

2.1. pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa līdz 24 gadu vecumam, par kuru Limbažu novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi;

2.2. Audžuģimenēm (turpmāk – Audžuģimenes), pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Limbažu novada Sociālo dienestu (turpmāk – Sociālais dienests) un audžuģimeni;

2.3. Aizbildņiem (turpmāk – aizbildņiem), pamatojoties uz Limbažu novada Bāriņtiesas pieņemtu lēmumu par aizbildņa iecelšanu.

3. Lai saņemtu Noteikumos paredzētos pabalstus, persona nosūta iesniegumu uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi vai iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu personīgi vai nosūta pa pastu, vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu sagatavotu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi: socialais.dienests@limbazunovads.lv. Iesniegumam atbilstoši Noteikumiem un pieprasījuma mērķim pievienojami citi dokumenti, ja tādi nepieciešami lēmuma pieņemšanai, atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.

4. Sociālais dienests pabalsta piešķiršanas izvērtēšanai Pašvaldības un valsts datu reģistros pārbauda informāciju par pieprasītāju un viņa ģimeni. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm.

5. Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

6. Sociālais dienests izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 10 darba dienu laikā pēc Noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

7. Pabalstus izmaksā bezskaidrā naudā, pārskaitot tos uz iesniegumā norādītā pabalsta pieprasītāja norēķina kontu kredītiestādē.

II. Pabalstu veidi

8. Pilngadību sasniegušam bērnam Pašvaldība nodrošina:

8.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

8.2. pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

8.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem;

8.4. mājokļa pabalstu.

9. Audžuģimenēm Pašvaldība nodrošina:

9.1. pabalstu bērna uzturam;

9.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

9.3. pabalstu daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

10. Audžuģimenēm un aizbildņiem Pašvaldība nodrošina:

10.1. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei uzsākot jauno mācību gadu

10.2. Pabalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.

III. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

11. Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa.

12. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts apmērā, kas nav mazāks par 40 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 60 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

IV. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

13. Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa.

14. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei patstāvīgas dzīves uzsākšanai nedrīkst būt mazāks par Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem euro), un tas paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamajiem sadzīves priekšmetiem un mīksto inventāru.

15. Pēc pilngadību sasniegušā bērna lūguma, vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei var izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

V. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai

16. Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai piešķir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā un sekmīgi apgūst izglītības programmu.

17. Pabalstu ikmēneša izdevumiem izmaksā, kas nav mazāks par 20 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 30 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

18. Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda izglītības iestādi. Lai noskaidrotu informāciju par mācību procesu, pašvaldības Sociālais dienests ne retāk kā divas reizes gadā pieprasa informāciju par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.

19. Pabalstu izmaksā līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai.

VI. Mājokļa pabalsts

20. Mājokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pašvaldība maksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

21. Mājokļa pabalstu piešķir šādu ar vienas dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

21.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

21.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;

21.3. izdevumiem par telekomunikāciju un interneta pakalpojumiem, izdevumiem par ūdens skaitītāja uzstādīšanu un verifikāciju.

22. Mājokļa pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajā kārtībā un apmērā. Piešķirot mājokļa pabalstu pašvaldība nevērtē pilngadību sasnieguša bērna ienākumus un materiālo stāvokli.

23. Sociālajā dienestā, lai pieņemtu lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, pilngadību sasniegušam bērnam jāiesniedz īres līguma kopija par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu.

24. Ja līgums starp pakalpojumu sniedzēju un pilngadību sasniegušo bērnu par kāda no noteikumu 21.2. apakšpunktā norādītā pakalpojuma saņemšanu nav noslēgts, Sociālais dienests samaksu par pakalpojumu veic, ja pakalpojuma apmaksa noteikta ar pilngadību sasniegušo bērnu noslēgtajā līgumā par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu.

25. Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kad ir saņemts pilngadību sasnieguša bērna iesniegums.

26. Mājokļa pabalstu izmaksā par periodu, kurā saskaņā ar lēmumu mājokļa pabalsts ir piešķirts, ja pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu vai rēķinu par veicamajiem maksājumiem. Minētie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami regulāri katru mēnesi, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no maksājumu veikšanas vai rēķinu izsniegšanas dienas, ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

27. Sociālais dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu.

28. Mājokļa pabalstu Sociālais dienests pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējam. Izdevumus par kurināmā iegādi var segt, veicot pārskaitījumu piegādātājam vai pārskaitīt uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

29. Mājokļa pabalsts netiek maksāts:

29.1. par personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušo bērnu, izņemot gadījumus, ja vienā mājsaimniecībā mitinās vairāki pilngadību sasniegušie bērni;

29.2. ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts pabalsts, nedzīvo.

30. Sociālais dienests pieņem lēmumu atcelt piešķirto mājokļa pabalstu, ja tiek konstatēts, ka mājokļa pabalsta saņēmējs neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām mājokļa pabalsta saņemšanai.

31. Mājokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta pabalsta saņēmēja dzīvesvieta.

32. Mājokļa pabalstu izmaksā reizi mēnesī līdz mēneša 25. datumam, bet pabalstu cietā kurināmā iegādei – reizi kalendārā gadā.

VII. Pabalsts bērna uzturam

33. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam par kārtējo mēnesi ir:

33.1. 215,00 euro mēnesī par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai;

33.2. 258,00 euro mēnesī par bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

34. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

35. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc, ja:

35.1. bērns sasniedzis pilngadību;

35.2. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktā darbības termiņa saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

35.3. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

35.4. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Sociālais dienests pabalsta izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no Limbažu novada bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju mājsaimniecībā un bērna atgriešanu audžuģimenē.

VIII. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei

36. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 30,00 euro mēnesī par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz šī mēneša 25. datumam.

37. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

38. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksu pārtrauc, ja iestājas kāds no noteikumu 35. punkta apakšpunktos minētajiem nosacījumiem.

IX. Pabalsts daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai

39. Pabalsta apmērs audžuģimenē ievietota bērna daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ir līdz 50,00 euro gadā vienam bērnam.

40. Pabalstu piešķir pamatojoties uz Sociālajā dienestā iesniegtajām dokumentu kopijām (uzrādot oriģinālu), kuri apliecina izdevumus par bērnam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (slimnīcas rēķini, stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis).

X. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei uzsākot jauno mācību gadu

41. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, piešķir audžuģimenei un aizbildņu ģimenei, par kuru lēmumu pieņēmusi Limbažu novada Bāriņtiesa 30 euro vērtībā par katru audžuģimenē vai aizbildnībā ievietotu bērnu, kurš apgūst valstī noteikto obligāto izglītību un vispārējās vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu.

42. Pabalsts tiek piešķirts uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata, kas Sociālajā dienestā iesniegts no 1. jūlija līdz 31. augustam.

43. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pieprasītāja norādīto norēķinu kontu vai skaidrā naudā.

XI. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās

44. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai tiek piešķirts audžuģimenē un aizbildņu ģimenē ievietotiem bērniem par kuriem lēmumu pieņēmusi Limbažu novada Bāriņtiesa un, ja izglītojamais klātienē:

44.1. apgūst pirmsskolas izglītības programmu pirmsskolas izglītības iestādē;

44.2. iegūst valstī noteikto obligāto, vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.

45. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai netiek piešķirts, ja Noteikumu 44. punktā minēto izglītojamo ēdināšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

46. Pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai pieprasa izglītojamā likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā un nepieciešamības gadījumā pievienojot atbalsta pieprasīšanas pamatojuma dokumentus.

47. pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam katru mēnesi, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu un izglītojamo sarakstu, sekojošā apmērā:

47.1. līdz 1,75 euro dienā vienam izglītojamam, kas apmeklē pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības iestādi;

47.2. līdz 1,50 euro dienā vienam izglītojamam, kas apmeklē vidējās profesionālās izglītības iestādi;

47.3. 2,00 euro dienā par daudzbērnu ģimenes bērnu, kurš apmeklē pirmskolas izglītības iestādi.

48. Atbalstu piešķir līdz laikam, kamēr izglītojamais apmeklē izglītības iestādi laika periodā no septembra līdz maijam, izņemot pirmsskolas izglītības iestādi, kurā atbalsts tiek saņemts no septembra līdz augustam ieskaitot.

XII. Lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

49. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par Noteikumos minēto pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā paziņo personai, kura pieprasījusi pabalstu.

50. Noteikumos minētos Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt Limbažu novada domē, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā.

XIII. Noslēguma jautājumi

51. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

52. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 25 "Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm".

Limbažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks M. Beļaunieks
Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 25 "Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašvaldību likuma 44. panta pirmā daļa nosaka, ka Dome atbilstoši likumā vai Ministru kabineta noteikumos ietvertam pilnvarojumam izdod saistošos noteikumus, savukārt otrā daļa nosaka, ka Dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punkts nosaka, ka Dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Savukārt, saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu, ir jāparedz atbalsta sistēma bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm.

Pārskatīti Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 25 "Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm " izdošanas tiesiskais pamatojums un tā atbilstība normatīvo aktu prasībām un sagatavoti jauni saistošie noteikumi "Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem".

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos.

Saistošie noteikumi nosaka Limbažu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) sniegto bērnu bāreņu pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimeņu atbalsta kārtību.

Pilngadību sasniegušam bērnam bārenim Pašvaldība nodrošina:

1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2. pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3. pabalstu ikmēneša izdevumiem;

4. mājokļa pabalstu.

Audžuģimenēm Pašvaldība nodrošina:

1. pabalstu bērna uzturam;

2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

3. pabalstu daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

Audžuģimenēm un aizbildņiem Pašvaldība nodrošina:

1. pabalstu mācību līdzekļu iegādei uzsākot jauno mācību gadu;

2. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei ir plānoti finanšu resursi Pašvaldības budžetā.

Atbalsts bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm iekļauj:

1. Pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kam 2023. gadā tika plānoti līdzekļi 2616,00 euro apmērā, sniedzot atbalstu 11 personām (218,00 euro vai bērniem ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro).

Pamatojoties uz izmaiņām Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās", pabalstā izmaksājamā summa palielinās. Pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai pēc 01.07.2023. ir 251,00 euro vai bērniem ar invaliditāti kopš bērnības 376,00 euro. Līdz 2023. gada beigām pabalsts ir vēl jāizmaksā par 6 bērniem, kuriem tas bija plānots līdz 01.07.2023. un vēl 3 bērniem, kas nebija ieplānoti 2023. gada budžetā, kas sastāda 1848 euro. Papildus mērķa sasniegšanai nepieciešami līdzekļi 768 euro apmērā.

2. Pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kam 2023. gada budžetā tika plānota 11 bērniem 9020,55 euro apmērā, bet pamatojoties uz izmaiņām Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās", pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pēc 01.07.2023. ir 1065,00 euro. 6 bērniem, līdzekļi bija plānoti budžetā līdz 01.07.2023., bet 3 bērni nākuši klāt, kuriem arī ir nepieciešama šī pabalsta izmaksa. Papildus nepieciešamie līdzekļi budžetā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 4356 euro.

3. Pabalstu ikmēneša izdevumiem, kam 2023. gada budžetā tika plānoti līdzekļi 11 personām 15684 euro apmērā. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai mēnesī pēc izmaiņām Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" bērniem bāreņiem, kuriem ir noteikta invaliditāte ir 188,00 euro vai bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte 125,00 euro mēnesī. 6 mēnešu periodā uz 11 bērniem, kuri bija ieplānoti budžetā par summu, kas bija plānota līdz 01.07.2023. un 3 bērniem, kas budžetā nebija ieplānoti nepieciešams budžeta palielinājums 4440 euro.

4. Mājokļa pabalstu, kam šim mērķim plānoti līdzekļi 11 400,00 euro apmērā, sniedzot atbalstu 11 personām.

Audžuģimeņu atbalstam Pašvaldība paredz:

1. Pabalstu bērna uzturam 103 716 euro;

2. Pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 12 600 euro;

3. Pabalstu daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2000 euro.

Augstāk minētais atbalsts 2023. gadam sākotnēji tika plānots 35 audžuģimenēs ievietotiem bērniem.

Lai audžuģimenēm un aizbildņiem Pašvaldība nodrošinātu pabalstu mācību līdzekļu iegādei uzsākot jauno mācību gadu un pabalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, ik gadu būs nepieciešami papildus līdzekļi. 2023. gada novembra un decembra mēnešos ēdināšanai jāparedz 5807 euro, savukārt mācību līdzekļiem finansējums būs jāparedz 2024. gada budžetā.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciSociālā ietekme – saistošo noteikumu piemērošanas rezultātā tiek uzlabota pašvaldības iedzīvotāju sociālā situācija un dzīves kvalitātes.

Saistošajos noteikumos tiek noteikti šādi pabalsti:

1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2. pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3. pabalstu ikmēneša izdevumiem;

4. mājokļa pabalsts.

Audžuģimenēm Pašvaldība nodrošina:

1. pabalstu bērna uzturam;

2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

3. pabalstu daļējai veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

Audžuģimenēm un aizbildņiem Pašvaldība nodrošina:

1. pabalstu mācību līdzekļu iegādei uzsākot jauno mācību gadu;

2. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.

Ietekme uz vidi – nav attiecināms.

Ietekme uz iedzīvotāju veselību – saistošie noteikumi tieši neietekmē iedzīvotāju veselību.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināms. 

Ietekme uz konkurenci – saistošos noteikumos paredzētie pasākumi neierobežo konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmJa persona atbilst kādai no saistošos noteikumos minētajai personu grupai, kura ir tiesīga saņemt pabalstu, tai ar iesniegumu jāvēršas Limbažu novada Sociālajā dienestā.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemJauna ietekme uz Pašvaldības funkcijām netiek paredzēta.

Saistošie noteikumi neparedz jaunu darba vietu radīšanu.

Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta par Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošajos noteikumos noteiktos pabalstus administrē Pašvaldības iestāde "Limbažu novada Sociālais dienests".
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Ņemot vērā, kā saistošos noteikumos minēto pabalstu izmaksas ir nodefinētas augstākos normatīvajos aktos, tai nav citu iespēju kā tikai caur saistošiem noteikumiem, šos pabalstus piešķirt.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicēja pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Tika saņemti priekšlikumi no audžuģimenes, kas attiecas uz aizbildnībā esošiem bērniem un audžuģimenēs ievietotiem bērniem, saistībā ar ēdināšanu izglītības iestādēs un mācību līdzekļu iegādi uzsākot jaunu mācību gadu un papildināti saistošie noteikumi.
Limbažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks M. Beļaunieks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 26.10.2023.Stājas spēkā: 18.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224, 17.11.2023. OP numurs: 2023/224.15
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
347418
18.11.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"