Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Līvānu novada domes 2023. gada 31. augusta saistošos noteikumus Nr. 6 "Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā".
Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Līvānu novadā Līvānos 2017. gada 26. oktobrī
Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada domes
2017. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 18-4 (prot. Nr. 18, 4. §),
precizēti ar Līvānu novada domes
2018. gada 6. februāra lēmumu Nr. 3-1( prot. Nr. 3, 1. §)
 
Sākotnējo konsolidēto redakciju sagatavojusi Līvānu novada dome,
un tajā ir iekļauti grozījumi, kas izdarīti ar šādiem oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis" nepublicētiem saistošajiem noteikumiem:
31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7;
30.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma
33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu, 25. pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumiem Nr. 356
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
(Grozīti ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Līvānu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus un šo pabalstu apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, mājokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušiem bērniem izmaksas kārtību un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

(Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

2. Tiesības saņemt pašvaldības sociālos pabalstus ir trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Līvānu novadā.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

3. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē Līvānu novada Sociālais dienests, savā darbībā ievērojot normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.

II. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

4. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsta veidi:

4.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

4.2. mājokļa pabalsts;

4.3. pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai:

4.3.1. vienreizējs ģimenes pabalsts;

4.3.2. pabalsts veselības aprūpei;

4.4. pabalsts audžuģimenēm;

4.5. (svītrots ar Līvānu novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15);

4.6. pabalsts mājsaimniecībai nonākušai krīzes situācijā.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

III. Pabalstu piešķiršanas kritēriji

5. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts mājsaimniecībai tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

6. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 4. punktā minētos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Līvānu novada Sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka Līvānu novada pagastu pārvaldēs, vai iesniedz iesniegumu elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, pārbaudot personas identitāti, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) vai arī, ja klientam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, iesniegumu var iesniegt, izmantojot klienta oficiālo elektronisko adresi.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

7. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

(Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, piemērojams ar 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

7.1 (Svītrots ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

8. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti visi dokumenti.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

10. Pabalstus izmaksā Līvānu novada domes un Līvānu novada pagastu pārvalžu norēķinu kasēs vai uz personas iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu par laika posmu, kurā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss izmaksā mēneša 20. datumā vai mēneša pēdējā darba dienā par kārtējo mēnesi, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

IV. Mājokļa pabalsts

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

11. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu mājokļa pabalsta piešķiršanai un pievieno ar mājokli saistīto izdevumu apliecinošus dokumentus par kārtējā mēneša faktiskajiem izdevumiem.

(Līvānu novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

12. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī.

(Līvānu novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

13. (Svītrots ar Līvānu novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

14. Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Līvānu novadā, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, kurš noslēdzis rakstisku dzīvojamās telpas īres līgumu un kurš dzīvo deklarācijā norādītajā adresē. Pabalsts tiek attiecināts uz dzīvokli (mājokli), kur persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

15. Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem un izmaksā vienā vai vairākās reizēs kalendārā gada laikā.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

16. Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušiem bērniem nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem un izmaksā vienu reizi trijos mēnešos.

(Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

17. (Svītrots ar Līvānu novada domes 30.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

18. (Svītrots ar Līvānu novada domes 30.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

V. Vienreizējs ģimenes pabalsts

19. Tiesības saņemt vienreizēju ģimenes pabalstu bērna sagatavošanai izglītības iestādei, ir mājsaimniecību bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, un kuri apgūst obligāto pirmsskolas un pamatizglītību, ja bērni mācās Līvānu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai, ja bērni mācās profesionālās izglītības iestādē.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

20. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 36,00 euro gadā. Pabalsta izmaksa tiek veikta tekošā gada augusta un septembra mēnesī.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

VI. Pabalsts audžuģimenēm

21. Pabalsts bērna uzturam mēnesī, par bērnu, kas ievietots aprūpē audžuģimenē, tiek izmaksāts Ministru kabineta noteiktā minimālā uzturlīdzekļu apmēra bērnam divkāršā apmērā.

22. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 70,00 euro apmērā piešķir personai, kuras ģimene Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu, un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un pašvaldības un audžuģimenes noslēgto līgumu, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ilgāks par 1 mēnesi.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

23. Personai, kas noslēgusi līgumu ar pašvaldību, ir tiesības saņemt audžuģimenes pabalstu no dienas, kad bērns ievietots aprūpē audžuģimenē.

24. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par vienu mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šajos noteikumos noteikto pabalstu bērnu uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei kopsummu.

(Līvānu novada domes 31.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

25. Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa.

VII. Pabalsts veselības aprūpei

26. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts izdevumu apmaksai par ārstēšanos SIA "Līvānu slimnīca" aprūpes nodaļā. Pabalsts tiek piešķirts un apmaksāts vienu reizi gadā par ārstēšanās 3 dienām.

27. Tiesības saņemt pabalstus veselības aprūpei ir Līvānu novada pamata dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

28. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz Sociālajā dienestā iesniegtu tekošajā gadā izdotu izdevumu apliecinošu dokumentu, kas iesniegts ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc tā izdošanas datuma.

VIII. Pabalsts mājsaimniecībai nonākušai krīzes situācijā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

29. Dienests, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, var piešķirt mājsaimniecībai pabalstu krīzes situācijā līdz 100,00 euro vienai mājsaimniecībai, bet pabalsts var tikt piešķirts lielākā apmērā ar Līvānu novada domes lēmumu līdz divām valstī noteiktajām minimālajām algām, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

30. Pabalstu piešķir, ja pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

31. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru ko apliecina kompetentās institūcijas atzinums.

32. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nosakot pabalsta apmēru, ņem vērā:

32.1. pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas;

32.2. pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā;

32.3. pabalsta pieprasītāja apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

(Numerācija grozīta ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

IX. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai

(Nodaļa svītrota ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

33. (Svītrots ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

34. Sociālā dienesta pieņemtu lēmumu var apstrīdēt Līvānu novada domē, Līvānu novada pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

(Numerācija grozīta ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

35. Sociālās palīdzības pieprasītājs Līvānu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

(Numerācija grozīta ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

XI. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt, ka ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, zaudē spēku ar Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra sēdes protokola Nr. 19 lēmumu Nr. 19-5 apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 16 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā".

(Numerācija grozīta ar Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

37. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta sēdes protokola Nr. 4 lēmumu Nr. 4-28(3) apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 9 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novadā".

(Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

38. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta sēdes protokola Nr. 4 lēmumu Nr. 4-28(2) apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 8 "Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Līvānu novadā".

(Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

39. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija sēdes protokola Nr. 6 lēmumu Nr. 6-12 apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 12 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

(Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Līvānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 26.10.2017.Stājas spēkā: 23.02.2018.Zaudē spēku: 15.11.2023.Publicēts: Līvānu Novada Vēstis, 2 (163), 22.02.2018.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323390
{"selected":{"value":"10.02.2022","content":"<font class='s-1'>10.02.2022.-14.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.02.2022","iso_value":"2022\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2022.-14.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2021","iso_value":"2021\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2021.-09.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2021","iso_value":"2021\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2021.-22.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.02.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"