Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 40

Jūrmalā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 23, 126. p.)
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 7. un 10. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības
nodevas" 6., 12., 15. un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ar nodevām apliekamos objektus, uzlikto nodevu maksāšanas kārtību, nodevu apmēru un atvieglojumus, kā arī nodevu samaksas un kontroles kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. dinamiskā reklāma – reklāmas stends, kurā izvietoti vairāki reklāmas plakāti, kas kustīgi, periodiski mainās;

2.2. sociālā reklāma nekomerciāla reklāma, kurā netiek reklamēts konkrētas izcelsmes (ražotāja) produkts vai pakalpojums un kura vērsta uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu dažādās jomās.

II. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

3. Nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodeva par būvatļaujas izdošanu) objekts ir katra atsevišķa būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

4. Nodevas par būvatļaujas izdošanu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras saskaņojot būvniecības ieceri, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Jūrmalas Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) izdotu būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

5. Nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, samaksa veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

6. Nodevas par būvatļaujas izdošanu likmes nodevas objektam neatkarīgi no būvdarbu veida (jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana u.c.) noteiktas šādā iedalījumā un apmērā:

 Nodevas objektsNodevas apmērs
6.1Būvatļaujas izdošana ēkai: 
6.1.1.II grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kopējo platību no 101 m2 līdz 400 m2*; dzīvoklis200,00 euro
6.1.2.II grupas dzīvojamās ēkas, palīgēkas ar kopējo platību līdz 100 m240,00 euro
6.1.3.II grupas ēka, izņemot 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktā norādītos gadījumus600,00 euro
6.1.4.III grupas ēka1000,00 euro
6.1.5.Ailu pārplānošana nesošajās konstrukcijās, nemainot ēkas plānojumu, un atsevišķi vides pieejamības uzlabošanas pasākumi100,00 euro
6.2.Būvatļaujas izdošana inženierbūvei: 
6.2.1.II grupas inženierbūve250,00 euro
6.2.2.III grupas inženierbūve350,00 euro
6.3.Būvniecības ieceres akcepts - atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 
6.3.1.Elektronisko sakaru tīklu pievads20,00 euro
6.3.2.Būvniecības ieceru akcepts, izņemot 6.3.1. apakšpunktā minēto gadījumu40,00 euro
*) ēku un inženierbūvju grupas nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1. pielikumam.

**) nodeva piemērojama arī būvniecības iecerēm dzīvojamai ēkai ar vienu vai vairākām saimniecības ēkām, ja visu ēku kopējā platība kopsummā nepārsniedz 400m2

7. Ja būvniecības iecerē ir paredzēta vairāku būvju būvniecība un būvēm atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" nosacījumiem ir dažādas būvju grupas, būvatļaujas nodevas apmērs piemērojams atbilstoši augstākas būvju grupas nodevas likmei.

8. Nodevu par būvatļaujas izdošanu nemaksā:

8.1. personas ar I un II grupas invaliditāti, politiski represētās personas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētāji;

8.2. būvatļaujas saņēmējs, ja būvniecību pilnīgi vai daļēji veic par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzekļiem.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

9. Nodeva par būvatļaujas izdošanu maksājama ar pārskaitījumu uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontu (maksājuma mērķa sadaļā norādot nodevas veidu un īpašuma adresi) vai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē klātienē ar maksājumu karti.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

10. Kontroli par nodevas par būvatļaujas izdošanu samaksas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvalde.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

III. Pašvaldības nodeva par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

11. Nodevas par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to atvasinājumu saņemšanu (turpmāk – nodeva par dokumentu un apliecinātu to atvasinājumu saņemšanu) maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu izstrādātos oficiālos dokumentus un/vai apliecinātus to atvasinājumus.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

12. Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes un Būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu, maksājama šāda nodevas likme:

 

Nodevas objekts

Mērvienība

Likme

12.1.

Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei

1 dokuments

35,00 euro

12.2.

Izziņa par jaunbūvi vai būves neesību dabā

1 dokuments

35,00 euro

12.3.

Izziņa par apbūves iespējām

1 dokuments

25,00 euro

12.4.

Pilsētplānošanas pārvaldes arhīva izziņa

1 dokuments

25,00 euro

12.5.

Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem

1 dokuments

40,00 euro

12.6.

Izziņa par inženierbūvju lietošanas veidiem

1 dokuments

40,00 euro

12.7.

Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam

1 dokuments

31,00 euro

12.8.

Pilsētplānošanas pārvaldes un Būvvaldes izstrādātā oficiālā dokumenta apliecināts atvasinājums

1 lapaspuse

4,00 euro

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

13. Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļas izstrādātās izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu saņemšanu, maksājama nodevas likme par vienu dokumentu 6,50 euro apmērā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

14. Par Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu, maksājama šāda nodevas likme:

 

Nodevas objekts

Mērvienība

Likme

14.1.

Izziņa par būves aizsardzības statusu

1 dokuments

25,00 euro

14.2.

Kultūras mantojums - atzinums par objekta pieņemšanu ekspluatācijā

1 dokuments

25,00 euro

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

15. Par "Jūrmalas kapu" izstrādātās izziņas par apbedījumiem pašvaldības kapsētā saņemšanu, maksājama nodevas likme par vienu dokumentu 9,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

16. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas apstiprināta dokumenta atvasinājuma saņemšanu maksājama nodevas likme 2,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

17. Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejas izstrādāto dokumentu saņemšanu, maksājama šāda nodevas likme:

 Nodevas objektsMērvienībaLikme
17.1.Apliecināts dokumenta atvasinājums1 dokuments (1 lapa)3,76 euro
17.2.Par katru nākamo 17.1. apakšpunktā minētā dokumenta lapu1 lapa0,10 euro

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

18. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu, izņemot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes, izstrādātās arhīva izziņas saņemšanu maksājama nodevas likme par vienu dokumentu 10,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

19. Personām ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem un personām ar I un II grupas invaliditāti, kuras saņem 12. punktā minētos dokumentus, kas ir nepieciešama šo personu īpašuma uzturēšanai, piemēro nodevas likmes koeficientu 0,5.

20. Personām ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām un personām ar I un II grupas invaliditāti, kuras saņem 17. punktā minētos dokumentus, piemēro nodevas likmes koeficientu 0,5.

21. Nodevu par dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu maksā pilnā apmērā pirms Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu izstrādāto oficiālo dokumentu vai to apliecinātu atvasinājumu saņemšanas.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

22. Nodevu par dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu maksā:

22.1. par 12. punktā minētajiem dokumentiem – ieskaitot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā vai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē klātienē ar maksājumu karti;

22.2. par 13. un 17. punktā minētajiem dokumentiem – ieskaitot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā vai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kasē klātienē ar maksājumu karti vai skaidrā naudā;

22.3. par 14., 15. un 18. punktā minētajiem dokumentiem – ieskaitot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā;

22.4. par 16. punktā minētajiem dokumentiem – ieskaitot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā vai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā klātienē ar maksājumu karti.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

23. Kontroli par nodevas par dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu samaksas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic attiecīgā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienība vai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kas izstrādā konkrēto dokumentu. Kontroli par nodevas uzskaiti un sadalījumu veic Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētā grāmatvedība.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

IV. Pašvaldības nodeva par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

24. Nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā objekts ir:

24.1. reklāmu izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kas veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā;

24.2. izkārtnes izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, tajā skaitā uzņēmējdarbības vietā Jūrmalas valstspilsētā, ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu un tml., kas dominē pār galveno informāciju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

25. Nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras uz pašvaldības īpašuma objektiem, kuri vērsti pret publiskām vietām Jūrmalas valstspilsētā, kā arī citās tam atvēlētās publiskās vietās vai tieši uz publisku vietu vērsti, izvieto reklāmu, izkārtnes, kurās nedominē galvenā informācija, sludinājumus un citus informatīvus materiālus.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

26. Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu, pašvaldības nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

27. Nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā apmēru nosaka pēc formulas N= L X B X Z X T X M X ZN, kur:

27.1. N – nodevas apmērs;

27.2. L – reklāmas laukums (m²) (ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos jāizmanto koeficients ar vērtību 1)

27.3. B – bāzes likme 1,50 euro;

27.4. Z – zonas koeficients, ko nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem:

27.4.1.valstspilsētas centrālajā daļā – Rīgas iela (no Mežaparka prospekta līdz Pērkona ielai); Pērkona iela; teritorija starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Mežaparka prospektu un Madonas ielu.6
27.4.2.pie galvenajām ielām un dzīvojamo rajonu centros – Meža pr., Bulduru pr., O. Kalpaka pr., Vienības pr., 5. līnija, 6. līnija, 7. līnija, Dzintaru pr. (no Madonas ielas virzienā uz Bulduriem), Mežaparka pr. (no Madonas ielas virzienā uz Bulduriem), Jomas iela (no Ērgļu ielas virzienā uz Dubultiem), Z. Meierovica pr., Dubultu pr., Baznīcas iela, Slokas iela (no dzelzceļa līdz jūrai), Strēlnieku pr., Mellužu pr., Asaru pr., Kāpu iela, Stacijas iela, Talsu šoseja, Kolkas iela, Ventspils šoseja, Raiņa iela, Skolas iela, Nometņu iela, Tallinas iela, Satiksmes iela.4,5
27.4.3.pludmalē3,5
27.4.4.pie dzelzceļa stacijas3,5
27.4.5.pārējā valstspilsētas teritorijā1
27.4.6.mobilajai reklāmai4,5

27.5. T –Tematikas koeficients, ko nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem:

27.5.1.priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli0,5
27.5.2.kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumi u.tml. tematika (ar komerciālu raksturu)0,5
27.5.3.Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas produktu ražo0,5
27.5.4.reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde0,5
27.5.5.tūrismu veicinoša reklāma0,5
27.5.6.dinamiskā reklāma2
27.5.7.pārējās reklāmas1

27.6. M – izvietošanas laiks mēnešos;

27.7. ZN – koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām, ko nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem:

27.7.1.valstspilsētas centrālajā daļā1,2
27.7.2.pie galvenajām ielām un dzīvojamo rajonu centros1,15
27.7.3.pludmalē1,1
27.7.4.pie dzelzceļa stacijām1,1
27.7.5.pārējā valstspilsētas teritorijā1,03

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

28. Ja reklāmas objekts novietots uz pašvaldībai nepiederoša zemesgabala vai par reklāmas objektu ir noslēgts reklāmas vietas nomas līgums ar pašvaldību un tajā ir iekļauta zemes nomas maksa, aprēķinos izmanto ZN koeficientu ar vērtību 1.

29. Ja vienā reklāmā vienlaicīgi tiek eksponēta reklāma ar dažādiem tematikas koeficientiem, tad piemērojams lielākais tematikas koeficients. 

30. Sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai uz pārvietojamiem stendiem atsevišķu publisku sarīkojumu gadījumos eksponēšanas maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu.

31. Nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā nemaksā:

31.1. par nekomerciāla rakstura reklāmu, kas ir:

31.1.1. sociāla reklāma;

31.1.2. reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem;

31.1.3. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma;

31.1.4. informācija un reklāma par dabas aizsardzību;

31.1.5. informācija par kultūrvēsturisko mantojumu;

31.1.6. informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem;

31.1.7. informācija un reklāma par sporta pasākumiem;

31.1.8. informācija un reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem;

31.2. par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu rīkoto pasākumu reklāmu un informāciju par tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums;

31.2.1 par pašvaldības kapitālsabiedrības rīkoto pasākumu (ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu) reklāmu un informāciju par tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējumu;

31.3. par juridisko personu izvietotu vizuālo informāciju, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību un kurā netiek reklamēti kādi noteikti preču vai pakalpojumu zīmoli, ja minētā informācija izvietota tieši uz attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas;

31.4. par reklāmas objektiem, izkārtnēm un citiem informatīviem materiāliem, kas saistīta ar nekustamā īpašuma pārdošanu, iznomāšanu vai izīrēšanu un konkrētā juridiskā vai fiziskā persona ir tiešais reklāmas informācijas izvietotājs, ja minētā informācija izvietota uz attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas īpašuma.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

32. Izvietojot 30. punktā norādīto vizuālo informāciju, ziņas par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 20 % no kopējās vizuālās informācijas platības un tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.

33. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu rīkoto pasākumu sponsoru reklāmu no nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā atbrīvo pasākuma vietā un laikā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

33.1 Pašvaldības kapitālsabiedrības rīkoto pasākumu (ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu) sponsoru reklāmu no nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā atbrīvo pasākuma vietā un laikā.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

34. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors var atbrīvot no nodevas samaksas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā, ja, reklāmu izvietojot, tiek nodrošināta valstspilsētas vides objekta izgatavošana, izvietošana, apkope, uzturēšana un citas darbības valstspilsētas infrastruktūras uzlabošanai.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

35. Maksāšanas paziņojums par nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā tiek sagatavots piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, nosūtīts iesniedzējam un ir apmaksājams par pilnu laika posmu, kas aprēķināts, pamatojoties uz reklāmas devēja sniegtajām ziņām.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

36. Nodeva par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā maksājama ar pārskaitījumu uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontu, pirms attiecīgās reklāmas izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanas uzsākšanas.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

37. Ja uz reklāmas devēja sniegtajām ziņām, pēc nodevas par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā samaksāšanas, tiek samazināts reklāmas eksponēšanas ilgums vai reklāmas laukuma platība (apjoms), samaksātā nodeva netiek atmaksāta.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

38. Patvaļīga reklāmas/reklāmas objekta izvietošana un naudas soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā samaksas.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

39. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu, Jūrmalas valstspilsētas administrācija:

39.1. aprēķina nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā no fakta konstatēšanas brīža līdz reklāmas demontāžai vai reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam jāveic minētās nodevas maksājums maksāšanas paziņojumā norādītajā termiņā;

39.2. ja tas noticis pēc reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētā aprēķina par periodu no reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām līdz patvaļīgi izvietotās reklāmas demontāžai vai jaunas reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam jāveic minētās nodevas maksājums paziņojumā norādītajā termiņā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

40. Kontroli par nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jūrmalas valstspilsētā samaksas noteikumu ievērošanu veic Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Arhitektūras nodaļas pilsētas galvenais mākslinieks un iekasēšanu veic Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētā grāmatvedība.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

V. Noslēguma jautājums

41. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

41.1. Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija saistošie noteikumi Nr. 26 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē".

41.2. Jūrmalas pilsētas domes 2001. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 20 "Par pašvaldību nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā".

41.3. Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 29. septembra lēmums Nr. 399 "Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 40Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 30.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 29.12.2020. OP numurs: 2020/250.30
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
319847
{"selected":{"value":"14.04.2022","content":"<font class='s-1'>14.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.04.2022","iso_value":"2022\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.11.2021","iso_value":"2021\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.2021.-13.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2020","iso_value":"2020\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2020.-14.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.04.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)