Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 26. augusta saistošos noteikumus Nr. 9 "Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 342

Valmierā 2020. gada 30. janvārī (prot. Nr. 2, 46. §)
Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
"
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
78. punktu

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
26.03.2020. lēmumu Nr. 97 (prot. Nr. 4, 16. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pabalstu veidus, to apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei.

2. Noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt:

2.1. Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, par kura ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi lēmumu Pašvaldības iestāde "Valmieras bāriņtiesa" (turpmāk – Valmieras bāriņtiesa);

2.2. Daudzbērnu ģimenei, ja vismaz vienam no vecākiem kopā ar vismaz trīs bērniem dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Noteikumos paredzētos pabalstus piešķir Pašvaldības iestāde "Sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – Sociālo lietu pārvalde).

4. Lai saņemtu Noteikumos minētos pabalstus, persona iesniegumu var iesniegt Sociālo lietu pārvalde, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (nosūtot uz slp@valmiera.lv vai izmantojot portālu www.latvija.lv). Iesniegumam, atbilstoši Noteikumiem un pieprasījuma mērķim, pievienojami citi dokumenti, ja tādi nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.

5. Pabalsta piešķiršanas izvērtēšanai Sociālo lietu pārvalde pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus, par pieprasītāju un viņa ģimeni Pašvaldības un valsts datu reģistros tikai pabalsta piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālo lietu pārvalde pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām.

6. Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo lietu pārvaldi par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

7. Sociālo lietu pārvalde izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 10 darba dienu laikā pēc noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

8. Noteikumu 11. punktā paredzētos pabalstus piešķir, pamatojoties uz Sociālo lietu pārvaldes noslēgtu līgumu ar audžuģimeni.

9. Pašvaldības pabalstus izmaksā bezskaidrā naudā, pārskaitot tos iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā, izņemot 10.4. un 12.1. apakšpunktā noteiktos pabalstus.

II. Pabalstu veidi

10. Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Pašvaldība nodrošina:

10.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

10.2. pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

10.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem;

10.4. pabalstu ēdināšanas maksas segšanai;

10.5. dzīvokļa pabalstu.

10.1 Atzīt par spēku zaudējušu:

10.1. Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 9/2017 "Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā" V nodaļu;

10.2. Burtnieku novada pašvaldības 2014. gada 19. novembra saistošo noteikumu Nr. 16/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā" X nodaļu;

10.3. Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 20. septembra saistošo noteikumu Nr. 12/2017 "Par Burtnieku novada pašvaldības palīdzību bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē" IV nodaļu;

10.4. Kocēnu novada domes 2017. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā" VI un VII nodaļu;

10.5. Kocēnu novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 8/2018 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kocēnu novadā" VIII nodaļu;

10.6. Mazsalacas novada pašvaldības 2009. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 5 "Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā" 33.1.3. apakšpunktu;

10.7. Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā" 38.2., 38.3. un 38.4. apakšpunktu;

10.8. Mazsalacas novada pašvaldības 2019. gada 18. septembra saistošo noteikumu Nr. 12/2019 "Mazsalacas novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei" VI nodaļu;

10.9. Naukšēnu novada pašvaldības 2015. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 11/2015 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novadā" XII nodaļu;

10.10. Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada 13. februāra saistošo noteikumu Nr. 2/2014 "Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā" V nodaļu;

10.11. Rūjienas novada pašvaldības 2017. gada 16. novembra saistošo noteikumu Nr. 13/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā" 28.2., 28.3., 28.4. apakšpunktu un 32., 33., 34., 35., 36. un 37. punktu;

10.12. Strenču novada domes 2015. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 5/2015 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā" IX un X nodaļu;

10.13. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 341 "Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā" IV nodaļu;

10.14. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 342 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei" V un X nodaļu;

10.15. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 340 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā" IX nodaļu.

(Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

11. Audžuģimenei Pašvaldība nodrošina:

11.1. pabalstu bērna uzturam;

11.2. pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

11.3. valsts noteikto atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu.

12. Daudzbērnu ģimenei Pašvaldība nodrošina:

12.1. pabalstu ēdināšanai;

12.2. pabalstu mācību piederumu iegādei.

III. Vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

13. Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam izmaksā divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā, personai ar invaliditāti piemērojot koeficientu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam.

14. Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei piešķir 250 euro apmērā.

IV. Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ikmēneša izdevumiem

15. Pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā un sekmīgi apgūst izglītības programmu.

16. Pabalsts apmērs ir 150 euro, to izmaksā līdz kārtējā mēneša 10. datumam.

V. Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ēdināšanas maksas segšanai

(Nodaļa svītrota ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

17. (Svītrots ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

18. (Svītrots ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

19. (Svītrots ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

20. (Svītrots ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

VI. Dzīvokļa pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

21. Pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, ja viņam nav piešķirta Pašvaldības dzīvojamā telpa vai sociālās palīdzības pabalsts – dzīvokļa pabalsts.

22. Dzīvokļa pabalstu piešķir šādu izdevumu segšanai:

22.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

22.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.

23. Pabalsta apmērs ir puse no 22. punktā norādīto izdevumu faktiskā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī.

24. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad katra pieprasītāja saņemamā dzīvokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms, sadalot šajos noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz dzīvojamā telpā esošo pabalsta pieprasītāju skaitu.

25. Ja vienā dzīvojamajā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītājs, dzīvo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms, sadalot šajos noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz dzīvojamajā telpā deklarēto pilngadīgo personu skaitu.

26. Bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns iesniegumam pievieno ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (īres līgums, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas.

27. Dzīvokļa pabalstu piešķir ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu. Katra turpmākā mēneša pabalsta izmaksa notiek pamatojoties uz Sociālo lietu pārvaldē iesniegtām, ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijām.

28. Dzīvokļa pabalstu izmaksā saskaņā ar Noteikumu 9. punktu, vai pēc vienošanās ar pabalsta pieprasītāju, pakalpojuma sniedzējam vai izīrētājam.

VII. Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam

29. Pabalsta bērna uzturam apmērs ir 330 euro mēnesī par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. To izmaksā līdz kārtējā mēneša 10. datumam, pirmreizēji – 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

30. Ja bērns audžuģimenē ievietots uz nepilnu mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 30. punktā noteikto pabalsta apmēru.

31. Par pirms adopcijas aprūpē esošu bērnu pabalstu izmaksā ģimenei, kurai ar Valmieras bāriņtiesas lēmumu bērns ir nodots aprūpē un uzraudzībā.

VIII. Pabalsts audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

32. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam ir 170.00 euro kalendārajā gadā. To izmaksā līdz kārtējā gada 10. februārim, pirmreizēji – 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

33. Mēneša laikā pēc pabalsta pilnīgas vai daļējas izlietošanas, audžuģimene iesniedz Sociālo lietu pārvaldē pārskatu par pabalsta izlietojumu.

34. Gadījumā, ja audžuģimene pabalstu nav izlietojusi Noteikumu 32. punktā paredzētajam mērķim, audžuģimene pabalstu vai tā daļu atmaksā Pašvaldībai.

IX. Valsts noteiktā atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu

35. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldība izmaksā audžuģimenei, ja bērns tiek ievietots audžuģimenē uz nepilnu mēnesi.

36. Atlīdzības apmērs ir proporcionāls dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības apmēru mēnesī, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem noteicis Ministru kabinets.

37. Atlīdzību izmaksā 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kurā beigusies bērna uzturēšanās audžuģimenē.

X. Pabalsts daudzbērnu ģimenei bērna ēdināšanas maksas segšanai

(Nodaļa svītrota ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

38. (Svītrots ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

39. (Svītrots ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

40. (Svītrots ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

XI. Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei

41. Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā, par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš iegūst obligāto pamatizglītību.

42. Pabalsta apmērs ir 40 euro, kas tiek pārskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā, izņemot 44. punktā noteikto gadījumu.

43. Ja Sociālo lietu pārvalde ģimenei noteikusi riska ģimenes pazīmi un sociālā darba speciālists noslēdzis vienošanos par rehabilitācijas plāna izpildi, pabalsts tiek izsniegts dāvanu kartes veidā.

44. Daudzbērnu ģimenēm, kurām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statuss, pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem.

XII. Noslēguma jautājums

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2005. gada 29. septembra saistošos noteikumus Nr. 17 "Par pašvaldības pabalstiem bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 342Pieņemts: 30.01.2020.Stājas spēkā: 02.04.2020.Zaudē spēku: 02.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 01.04.2020. OP numurs: 2020/65.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
313565
{"selected":{"value":"01.10.2021","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-01.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-01.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2020","iso_value":"2020\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2020.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)