Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 98

Rīgā 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 71, 136. §)
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo un 7.1 da
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek veikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) izsniegšana, iesniegšana un pieņemšana pārbaudei un reģistrācijai Pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze), kā arī nosaka ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādi un maksas veikšanas kārtību.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 30.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-230-sn)

2. Pašvaldībā topogrāfisko informāciju topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā pieņem, pārbauda un datubāzē reģistrē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Pilsētas attīstības departaments).

(Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 70 redakcijā)

3. Datubāzes turētājs ir Pilsētas attīstības departaments. Datubāze tiek uzturēta ar mēroga 1:500 noteiktību.

II. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana, iesniegšana un pieņemšana pārbaudei un reģistrācijai datubāzē

4. Pilsētas attīstības departaments topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

5. Mērnieks vai komersants topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu iesniedz pārbaudei un reģistrācijai datubāzē digitālā vektordatu formā DGN vai DWG datņu formātā, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu Pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv.

6. Mērnieks vai komersants papildus izpildmērījuma un topogrāfiskajam plānam iesniedz topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskos datus un mērījumus, ieskaitot mērījumu precizitātes novērtējumu – pirms un pēc ģeodēziskās izlīdzināšanas.

7. Izpildmērījuma plānā attēlo jaunās būves faktisko novirzi no būvniecības dokumentācijas, norādot faktiskos un projektētos raksturlielumus, izmērus un attālumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātajai būvniecības dokumentācijai.

8. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

8.1. SIA "Baltcom";

8.2. AS "Gaso";

8.3. SIA "Latvijas Mobilais Telefons";

8.4. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs";

8.5. SIA "RETN Baltic";

8.6. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments;

8.7. Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme";

8.8. SIA "Rīgas ūdens";

8.9. AS "Sadales tīkls";

8.10. SIA "Tet".

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 30.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-230-sn)

9. Inženiertīklu turētāju, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, saraksts ir publicēts Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv.

10. Topogrāfiskā plāna uzmērīšanas beigu datums, kā arī inženiertīklu turētāja saskaņojuma datums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

(Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 70 redakcijā)

11. Pārbaudot topogrāfiskā plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Pilsētas attīstības departaments 10 darba dienu laikā no topogrāfiskā plāna un samaksas saņemšanas dienas:

11.1. reģistrē topogrāfiskā plāna informāciju datubāzē;

11.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

12. Šo saistošo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajā gadījumā mērnieks vai komersants novērš kļūdas un neatbilstības topogrāfiskajā plānā un laboto topogrāfisko plānu iesniedz atkārtotai pārbaudei Pilsētas attīstības departamentam, kas pēc atkārtotas pārbaudes veikšanas pieņem vienu no šo saistošo noteikumu 11. punktā norādītajiem lēmumiem.

13. Atkārtotai pārbaudei topogrāfisko plānu iesniedz ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc kārtējās pārbaudes pabeigšanas. Pēc iepriekšminētā termiņa notecējuma topogrāfiskais plāns uzskatāms par pirmreizēji iesniegtu un par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē tiek aprēķināta maksa.

14. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi no tā reģistrācijas datuma datubāzē.

15. Ja līdz būvdarbu uzsākšanai tiek konstatēts, ka apvidū esošo apakšzemes vai virszemes objektu novietojums vai apzīmējums neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajam:

15.1. mērnieks vai komersants iesniedz Pilsētas attīstības departamentam aktualizētu topogrāfisko plānu, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu Pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv;

15.2. Pilsētas attīstības departaments aktualizētās topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrāciju veic piecu darba dienu laikā no aktualizētā topogrāfiskā plāna un samaksas saņemšanas dienas. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš netiek mainīts.

16. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai:

16.1. mērnieks vai komersants iesniedz Pilsētas attīstības departamentam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla topogrāfisko uzmērījumu mērogā 1:500 digitālā vektordatu formā DGN vai DWG datņu formātā, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu Pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv;

16.2. Pilsētas attīstības departaments piecu darba dienu laikā no topogrāfiskā uzmērījuma saņemšanas dienas pārbauda un reģistrē izmaiņas datubāzē, par reģistrāciju informējot iesniedzēju, to inženiertīkla turētāju, kura inženiertīkla novietojumā apvidū konstatētas neatbilstības, mērnieku vai komersantu, kurš izgatavojis topogrāfisko plānu. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš netiek mainīts.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 70)

17. Pārbaudot izpildmērījuma plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un būvniecības dokumentācijai, Pilsētas attīstības departaments 10 darba dienu laikā no izpildmērījuma plāna un samaksas saņemšanas dienas:

17.1. reģistrē izpildmērījuma plāna informāciju datubāzē;

17.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu.

(Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 70 redakcijā)

18. Būvniecības ierosinātājs, par būvdarbiem atbildīgā persona, mērnieks vai komersants vismaz piecas darba dienas pirms attiecīgās inženierbūves izbūves, izmantojot atvērtas tranšejas metodi vai horizontālās vadāmās urbšanas un bezkanālu cauruļvadu ieguldīšanas metodi, aizpilda paziņojumu par atvērtu tranšeju un nosūta uz elektroniskā pasta adresi: pad@riga.lv.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 70)

19. Lai saņemtu inženiertīkla trašu ierādes, topogrāfiskais plāns nedrīkst būt vecāks par vienu gadu.

20. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Pilsētas attīstības departaments izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, Pilsētas attīstības departaments to izsniedz 10 darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

21. Būvju situācijas plāna derīguma termiņš ir viens gads.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

22. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1. pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis), izņemot šo saistošo noteikumu 16. punktā minēto pakalpojumu, kas ir bezmaksas pakalpojums.

23. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz Pilsētas attīstības departamenta izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 70)

24. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

(Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 70 redakcijā)

25. Ja mērnieks vai komersants iesniedz topogrāfisko plānu atkārtotai pārbaudei šo saistošo noteikumu 12. punktā noteiktajā kārtībā, maksu par vienu atkārtotu topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju nepiemēro. Par katru nākamo atkārtoto topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju maksu piemēro saskaņā ar cenrādi.

26. Ja mērnieks vai komersants iesniedz pārbaudei un reģistrācijai aktualizētu topogrāfisko plānu, maksu piemēro par katru iesniegšanas reizi saskaņā ar cenrādi.

27. Pakalpojuma cenu par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju aprēķina, ņemot vēra to, kurā no šo saistošo noteikumu 2. pielikumā minētajām Pašvaldības teritorijas kategorijām ietilpst topogrāfiskajā plānā uzmērītā teritorija. Pakalpojuma cenu aprēķina, cenrāža 2. punktā noteiktajai cenai piemērojot Pašvaldības teritorijas kategorijai atbilstošu koeficientu:

27.1. I. kategorijai – koeficientu 0,7;

27.2. II. kategorijai – koeficientu 1,0;

27.3. III. kategorijai – koeficientu 1,4.

28. Ja topogrāfiskajā plānā uzmērītā teritorija ietilpst dažādās šo saistošo noteikumu 2. pielikumā minētajās Pašvaldības teritorijas kategorijās, pakalpojuma cenu aprēķina, cenrāža 1. punktā noteiktajai cenai piemērojot to koeficientu, kurš attiecināms uz uzmērāmās teritorijas procentuāli lielāko daļu.

29. Pašvaldības teritorijas kategoriju robežas LKS-92 TM koordinātu sistēmā DGN datņu formātā ir publicētas Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv.

30. Ja mērnieks vai komersants lūdz cenrāža 2. vai 3. punktā noteiktā pakalpojuma paātrinātu izpildi un ja Pilsētas attīstības departaments šo lūgumu var izpildīt piecu darba dienu laikā, pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

31. Ja mērnieks vai komersants lūdz cenrāža 5. punktā noteiktā pakalpojuma paātrinātu izpildi un ja Pilsētas attīstības departaments šo lūgumu var izpildīt trīs darba dienu laikā, pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

IV. Noslēguma jautājums

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2013. gada 23. jūlija saistošos noteikumus Nr. 6 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 172; 2015, Nr. 231).

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
1. pielikums
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 98
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena,
EUR*

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes

1 datne **

2,00

2.

Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē:

2.1.

platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot)

1 objekts

26,00

2.2.

platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot)

1 objekts

37,00

2.3.

platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz 1 hektāram (ieskaitot)

1 objekts

51,00

2.4.

par katru hektāru virs 1 hektāra

1 objekts

48,00

3.

Būvju situācijas plāna izsniegšana:

3.1.

platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)

1 zemes vienība

32,00

3.2.

par katru hektāru virs 1 hektāra

1 zemes vienība

7,00

4.

Izpildmērījuma plāna pārbaude

1 objekts***

26,00

5.

Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē

1 objekts

13,00

* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

** Datne – 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

*** Objekts – izpildmērījuma plāns, kurā attēlota viena inženierbūve vai ēka normatīvajos aktos noteiktajā kartībā izstrādātās būvniecības dokumentācijas paredzētajā apjomā, kas ir noformēts kā viena pakalpojuma pieprasījums (elektroniskajā versijā tas ir noformēts vienā datnē, kur rakstlaukumos ievērota vienota lappušu numerācija, ir viens pasūtītājs un viens pakalpojuma pieprasījuma nosaukums).

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
2. pielikums
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 98
Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijas kategorijas

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 98Pieņemts: 18.12.2019.Stājas spēkā: 30.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 29.01.2020. OP numurs: 2020/20.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
312226
{"selected":{"value":"01.09.2023","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2023","iso_value":"2023\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2020","iso_value":"2020\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2020.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"