Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2022. gada 31. augusta saistošos noteikumus "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes novadā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/11

Smiltenē 2011. gada 26. maijā
Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2011. gada 19. aprīļa lēmumu (sēdes prot. Nr. 5, 3. §)

Precizēti
ar Smiltenes novada domes
2011. gada 26. maija lēmumu (sēdes prot. Nr. 7, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 3. punktu un Ministru kabineta
 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ar Smiltenes novada domi (turpmāk – pašvaldība) saskaņojama tirdzniecības vietas iekārtošana;

1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.5. nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai anulēšanai;

1.6. gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru;

1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.

2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt Smiltenes novada domes (turpmāk – pašvaldība) saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu.

II. Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšana

3. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecībai tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu (1. pielikums un 2. pielikums), pievienojot tam normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

4. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators noteikumu 3. punktā minētajam iesniegumam, papildus Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" noteiktajam, pievieno vai uzrāda šādus dokumentus:

4.1. licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);

4.2. dokumenta, kas apliecina tirdzniecības dalībnieka tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tirdzniecība paredzēta ar pārtikas precēm;

4.3. fiziska persona iesniedz zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju;

4.4. ar pašvaldības Būvvaldi saskaņotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici.

5. Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju pieņem pašvaldības izpilddirektors, ja tirdzniecība tiek saskaņota Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā un attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek saskaņota attiecīgajā pagasta administratīvajā teritorijā.

6. Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās atbilstoši pašvaldības apstiprinātiem un spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem.

7. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības organizators.

8. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības nodevu divkāršā apmērā.

9. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai (3. pielikums) izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

III. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

10. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi pašvaldība vai tirdzniecības vietu saskaņojusi pašvaldība.

11. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi.

12. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas.

13. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai personai.

IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

14. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam un vietai.

15. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7. punktā minētās preces.

16. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces, kas minētas pašvaldības izsniegtajā ielu tirdzniecības atļaujā.

V. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku

17. Smiltenes novada domes izpilddirektors vai pagasta pārvaldes vadītājs atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, šādos gadījumos:

17.1. sakarā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

17.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējusi pašvaldība;

17.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;

17.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

18. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 27. punktā noteiktajos gadījumos, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

VI. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība

19. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:

19.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;

19.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

19.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.

20. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.

21. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.

22. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā, tirgus atrašanās vietu un to teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu piešķiršanu pieņem Smiltenes novada dome.

VII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

23. Par šo noteikumu 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā noteikto prasību neievērošanu, ja atbildība nav paredzēta citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no desmit līdz astoņdesmit naudas soda vienībām.

(Smiltenes novada domes 27.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 14/20 redakcijā)

24. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumos noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas.

(Smiltenes novada domes 27.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 14/20 redakcijā)

24.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

(Smiltenes novada domes 27.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 14/20 redakcijā)

VIII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

25. Smiltenes novada domes izpilddirektora, Smiltenes novada pagasta pārvaldes vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Smiltenes novada domē, bet Smiltenes novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

26. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības
2011. gada 26. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/11

_____________________
Sastādīšanas vieta

Smiltenes novada domei
Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads, LV - 4729

1. Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem)
 
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese,
 
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, kontakttālrunis, e-pasts)
   
vai -
(reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā) (personas kods)
2. Faktiskā adrese , LV-
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs 
3.2. mobilā tālruņa numurs 
3.3. faksa numurs 
3.4. e-pasta adrese 

IESNIEGUMS

4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecībai pašvaldības administratīvajā teritorijā

 
(tirdzniecības vieta)
Laikā no______.__________._____________līdz________.________._____________
Laikā no plkst. līdz 
Tirdzniecību veikšu 
 (no galdiņa, mašīnas utt.)

5. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:

augkopības produkti;

lopkopības produkti;

svaigi zvejas produkti;

biškopības produkti;

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;

augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;

mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, rnežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai);

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;

lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;

lietotas personiskās mantas;

rūpnieciski ražotas pārtikas preces;

rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;

pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;

bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;

alus un alkoholiskie dzērieni;

tabakas izstrādājumi;

saldējumu no speciālām iekārtām;

loterijas biļetes;

galda spēles un spēles;

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;

pārējie (norādīt, kādi) _________________________________________.

Pielikumā:

saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), izņemot publisko personu, vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību;

dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu);

licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;

zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;

ar pašvaldības Būvvaldi saskaņotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici;

saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums______________________

Paraksts ____________________

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības
2011. gada 26. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/11

_____________________
Sastādīšanas vieta

Smiltenes novada domei
Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads, LV - 4729

1. Tirdzniecības organizators (rakstīt drukātiem burtiem)
 
(juridiskās personas vai publiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese,
 
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, kontakttālrunis, e-pasts)
   
vai -
(reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā) (personas kods)
2. Adrese , LV-
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs 
3.2. mobilā tālruņa numurs 
3.3. faksa numurs 
3.4. e-pasta adrese 

IESNIEGUMS

4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecības organizēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā
 
(organizēšanas vieta)
Laikā no plkst. līdz 
Laikā no plkst. līdz 

5. Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas:

augkopības produkti;

lopkopības produkti;

svaigi zvejas produkti;

biškopības produkti;

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;

augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;

mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, rnežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai);

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;

lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;

lietotas personiskās mantas;

rūpnieciski ražotas pārtikas preces;

rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;

pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;

bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;

alus un alkoholiskie dzērieni;

tabakas izstrādājumi;

saldējumu no speciālām iekārtām;

loterijas biļetes;

galda spēles un spēles;

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;

pārējie (norādīt, kādi) ____________________________________________.

Pielikumā:

saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), izņemot publisko personu;

tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku vai fiziskas personas apliecinājums, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, kā arī nenodarbina citas personas kopiju (uzrādot oriģinālu);

ar pašvaldības Būvvaldi saskaņotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici;

saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums______________________

Paraksts _____________________

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
3. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības
2011. gada 26. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/11

Latvijas Republika
SMILTENES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI/IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI

201__.gada ____ . _____________Nr. __- __
 
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., patenta Nr.; adrese, tālrunis)
 
(tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai)
atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām:
 
Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā:
 

Laikā no 20___.gada ____.___________, pulksten ___:___ līdz 201___.gada ___.___________ līdz pulksten ____:_____

Īpašie tirdzniecības noteikumi:
 

Atļaujas derīguma termiņš: līdz 201__.gada ________________

Atļauja izsniegta atbilstoši Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 6/11 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā" 5. un 9. punktiem un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktam.

Smiltenes novada domes izpilddirektors
z.v.

/vai
Smiltenes novada ___________pagasta pārvaldes vadītājs
z.v.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6/11Pieņemts: 26.05.2011.Stājas spēkā: 28.05.2011.Zaudē spēku: 26.10.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 5 (10), 27.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
306109
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-25.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-25.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2011","iso_value":"2011\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2011.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)