Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi

1. pants. 2018. gada 28. septembrī Ņujorkā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi (turpmāk - Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 22. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 10. janvārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 22. janvārī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
UN KOREJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
NOLĪGUMS PAR GAISA SATIKSMI

Latvijas Republikas valdība un Korejas Republikas valdība (turpmāk dēvētas par "Līgumslēdzējām Pusēm");

Būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces;

Vēloties noslēgt nolīgumu par regulāras gaisa satiksmes izveidošanu un veikšanu starp to attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām,

Ir vienojušās par turpmāko:

1.pants
Definīcijas

1. Šajā Nolīgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

a) termins "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, un ietver jebkuru tās pielikumu, kas pieņemts saskaņā ar minētās Konvencijas 90.pantu, un pielikumu vai Konvencijas jebkuru grozījumu, kas izdarīts saskaņā ar šīs Konvencijas 90. un 94.pantu, ciktāl šie pielikumi un grozījumi kļuvuši saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm vai tās tos ratificējušas;

b) termins "Nolīgums" nozīmē šo Nolīgumu, tā pielikumus un jebkurus to grozījumus;

c) termins "aviācijas institūcijas" attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Satiksmes ministriju un attiecībā uz Korejas Republiku, Zemes, infrastruktūras un transporta ministriju, vai abos gadījumos, jebkuru personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt minēto institūciju pašreizējās funkcijas;

d) termins "nozīmētā aviokompānija" nozīmē aviokompāniju, kura ir nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šā Nolīguma 4.pantu;

e) terminam "teritorija" ir Konvencijas 2.pantā noteiktā nozīme;

f) terminiem "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 96.pantā noteiktās nozīmes;

g) termins "kapacitāte" attiecībā uz gaisa kuģi nozīmē šī gaisa kuģa kravu, kas pieejama maršrutā vai maršruta daļā;

h) termins "kapacitāte" attiecībā uz Nolīgumā paredzēto satiksmi nozīmē šādos pakalpojumos izmantotā gaisa kuģa kapacitāti, ko reizina ar šāda gaisa kuģa veikto frekvenci konkrētajā periodā maršrutā vai maršruta daļā;

i) termins "tarifs" nozīmē cenu, kas maksājama par pasažieru, bagāžas un kravas (izņemot pastu) pārvadāšanu, ieskaitot jebkurus nozīmīgus papildu labumus, kas tiek sniegti vai kuri ir pieejami saistībā ar šiem pārvadājumiem, un komisijas naudu, kura tiek maksāta par personu pārvadāšanas biļešu pārdošanu vai par attiecīgiem darījumiem, kas saistīti ar bagāžas vai kravu pārvadāšanu. Tas ietver arī apstākļus, kuri nosaka maksas par pārvadāšanu vai komisijas naudas piemērošanu;

j) termins "Nolīgumā paredzētā satiksme" nozīmē starptautiskos regulāros pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumus atsevišķi vai kopā par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata maršrutos, kas noteikti šā Nolīguma I pielikumā;

k) termins "noteiktais maršruts" nozīmē maršrutu, kas noteikts šā Nolīguma I pielikuma Maršrutu sarakstā;

l) termins "lietotāja maksa" nozīmē maksu, ko aviokompānijām nosaka kompetentās iestādes vai ko tās atļauj noteikt, par lidostas īpašuma vai iekārtu vai aeronavigācijas iekārtu nodrošināšanu, vai aviācijas drošības objektu vai pakalpojumu sniegšanu, tostarp par saistītiem pakalpojumiem un iekārtām gaisa kuģiem, to apkalpēm, pasažieriem un kravām;

m) termins "pielikums" nozīmē šā Nolīguma pielikumu vai tā grozījumus, kas izdarīti saskaņā ar šā Nolīguma 19.panta nosacījumiem. Pielikums veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu un, ja nav paredzēts citādi, visas atsauces uz šo Nolīgumu ietver sevī atsauces arī uz pielikumu.

2. Šā Nolīguma pantu nosaukumi ir paredzēti vienīgi atsauces nolūkiem.

3. Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz Latvijas Republikas pilsoņiem nozīmē atsauces uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem. Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz Latvijas Republikas aviokompāniju vai aviokompānijām nozīmē atsauces uz Latvijas Republikas nozīmētu aviokompāniju vai aviokompānijām.

4. Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz "ES līgumiem" nozīmē atsauces uz Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību.

2.pants
Tiesību piešķiršana

1. Lai veiktu starptautisko gaisa satiksmi noteiktajos maršrutos, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Nolīgumā paredzētās tiesības.

2. Ievērojot šā Nolīguma noteikumus, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām ir šādas tiesības:

a) tiesības bez apstāšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijai;

b) tiesības apstāties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā nekomerciālos nolūkos;

c) tiesības uzņemt un izlaist pasažierus, kravu un pastu atsevišķi vai kopā jebkurā punktā noteiktajos maršrutos, ievērojot šā Nolīguma I pielikumā ietvertos nosacījumus.

3. Nekas šā panta 2.punktā nevar tikt iztulkots kā vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju tiesības uzņemt otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā pasažierus, bagāžu, kravu vai pastu, lai tos par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata nogādātu uz citu punktu šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā (kabotāža).

4. Ja bruņota konflikta, politisko nemieru vai notikumu, vai citu īpašu un neparastu apstākļu dēļ vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija nav spējīga veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi savā parastajā maršrutā, tad otra Līgumslēdzēja Puse pieliek visas pūles, lai sekmētu šādas gaisa satiksmes nepārtrauktību, attiecīgi īslaicīgi pārkārtojot maršrutus, kā par to savstarpēji vienojas Līgumslēdzējas Puses.

3.pants
Apliecību un licenču atzīšana

1. Lidojumu drošības apliecība, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras izsniegusi vai par derīgām atzinusi viena Līgumslēdzēja Puse, to derīguma termiņa ietvaros par derīgām atzīst arī otra Līgumslēdzēja Puse, ja prasības, saskaņā ar kurām šīs apliecības vai licences izsniegtas vai atzītas par derīgām, atbilst Konvencijas noteiktajiem minimālajiem standartiem vai ir augstākas par tiem.

2. Tomēr katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības atteikties atzīt par derīgām kvalifikācijas apliecības un licences, kuras tās pilsoņiem lidojumiem virs tās teritorijas izsniegusi vai atzinusi par derīgām otra Līgumslēdzēja Puse vai jebkura cita valsts.

4.pants
Aviokompāniju nozīmēšana un pārvadājumu atļaujas izsniegšana

1. Lai veiktu šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības pa diplomātiskajiem kanāliem nozīmēt otrai Līgumslēdzējai Pusei vienu vai vairākas aviokompānijas un atsaukt vai grozīt šādus nozīmējumus. Šādus nozīmējumus, to atsaukšanu vai grozīšanu veic rakstiski.

2. Šādu nozīmējumu saņemot, otra Līgumslēdzēja Puse piešķir attiecīgas pilnvaras un atļaujas ar minimālo procesuālo kavēšanos, ar šādiem nosacījumiem:

a) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Korejas Republika:

i) Korejas Republika veic un uztur aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli; un

ii) šī aviokompānija caur akciju kontrolpaketi pieder un to faktiski kontrolē Korejas Republika, Korejas Republikas pilsoņi, vai abi, un aviokompānijai ir derīga Korejas Republikas izsniegta licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus; un

b) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Latvijas Republika:

i) tā ir reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar ES Līgumiem un tai ir derīga licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus, ko tai izsniegusi ES dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem; un

ii) aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli veic un uztur ES dalībvalsts, kas atbild par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanu, un nozīmējumā ir skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija; un

iii) aviokompānijas galvenā uzņēmējdarbības vieta ir tās ES dalībvalsts teritorijā, no kuras tā saņēmusi savu derīgo licenci par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus; un

iv) aviokompānija tieši vai caur akciju kontrolpaketi pieder un to faktiski kontrolē ES dalībvalstis un/vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, un/vai II pielikumā uzskaitītās citas valstis un/vai šo citu valstu pilsoņi; un

c) nozīmētā aviokompānija spēj pildīt normatīvos aktus, ko parasti un pamatoti piemēro starptautisko gaisa satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai Līgumslēdzēja Puse, kas apsver pieteikumu vai pieteikumus; un

d) aviokompāniju nozīmējusī Līgumslēdzēja Puse uztur un īsteno standartus attiecībā uz aviācijas un lidojumu drošību, kas noteikti šā Nolīguma 14. un 15.pantā.

3. Pēc nozīmēšanas un pilnvarošanas aviokompānija, ja tā ir izpildījusi visus šā Nolīguma noteikumus, drīkst uzsākt šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi.

5.pants
Pārvadājumu atļauju atsaukšana vai apturēšana

1. Ikviena Līgumslēdzēja Puse var, pēc konsultācijām ar otru Līgumslēdzēju Pusi, atteikt, atsaukt, apturēt vai ierobežot otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pārvadājumu atļauju vai tehniskās atļaujas, ja:

a) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Korejas Republika:

i) Korejas Republika neuztur aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli; vai

ii) šī aviokompānija caur akciju kontrolpaketi nepieder un to faktiski nekontrolē Korejas Republika, Korejas Republikas pilsoņi, vai abi, vai aviokompānijai nav derīga Korejas Republikas izsniegta licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus;

b) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Latvijas Republika:

i) tā nav reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar ES Līgumiem vai tai nav derīga licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus, ko tai izsniegusi ES dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem; vai

ii) aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli neveic vai neuztur ES dalībvalsts, kas atbild par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanu, vai nozīmējumā nav skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija; vai

iii) aviokompānijas galvenā uzņēmējdarbības vieta nav tās ES dalībvalsts teritorijā, no kuras tā saņēmusi savu derīgo licenci par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus; vai

iv) aviokompānija tieši vai caur akciju kontrolpaketi nepieder un to faktiski nekontrolē ES dalībvalstis un/vai II pielikumā uzskaitītās citas valstis un/vai šo valstu pilsoņi; vai

v) aviokompānija jau ir pilnvarota darboties saskaņā ar divpusēju nolīgumu starp Korejas Republiku un citu ES dalībvalsti un Korejas Republika var pierādīt, ka, izmantojot satiksmes tiesības saskaņā ar šo Nolīgumu maršrutā, kas ietver punktu šajā citā ES dalībvalstī, tiktu apieti ierobežojumi attiecībā uz satiksmes tiesībām, ko nosaka šis cits nolīgums; vai

vi) aviokompānijai ir ES dalībvalsts izdota gaisa kuģa ekspluatanta apliecība un starp Korejas Republiku un šo ES dalībvalsti nav noslēgts divpusējs nolīgums par gaisa satiksmi, un šī ES dalībvalsts ir liegusi satiksmes tiesības Korejas Republikas nozīmētajai aviokompānijai;

c) nozīmētā aviokompānija nespēj izpildīt Līgumslēdzējas Puses, kas piešķīrusi šīs tiesības, normatīvos aktus; vai

d) nozīmētā aviokompānija jebkādā citā veidā neatbilst šajā Nolīgumā paredzētajiem noteikumiem.

2. Ja nav nepieciešama tūlītēja darbība, lai novērstu turpmāku normatīvo aktu pārkāpšanu, šīs tiesības izmanto tikai pēc konsultācijām ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām saskaņā ar šā Nolīguma 17.pantu.

6.pants
Lietotāja maksas

1. Katra Līgumslēdzēja Puse pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka lietotāja maksas, kas uzliktas vai tās atļāvušas uzlikt tās kompetentās atbildīgās iestādes otras Līgumslēdzēja Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām par lidostu un citu aviācijas iekārtu izmantošanu ir taisnīgas un pamatotas. Šīs maksas pamatojas uz pareiziem ekonomikas principiem un nav augstākas par tām, kuras maksā Līgumslēdzēja Puses nacionālās aviokompānijas, kuras veic līdzīgu starptautisko satiksmi.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse veicina konsultācijas par lietotāja maksām starp savām kompetentajām attiecīgajām institūcijām un nozīmētajām aviokompānijām, kuras izmanto pakalpojumus un iekārtas, kurus šīs attiecīgās institūcijas nodrošina, kad tas ir praktiski caur organizācijām, kuras pārstāv šīs aviokompānijas. Šādiem lietotājiem ir jāsniedz pamatots paziņojums par visām ierosinātajām lietotāja maksu izmaiņām, lai lietotāji varētu izteikt savus viedokļus pirms izmaiņu veikšanas. Katra Līgumslēdzēja Puse arī aicina savas kompetentās attiecīgās institūcijas un šādus lietotājus apmainīties ar atbilstošu informāciju par lietotāja maksām.

7.pants
Atbrīvošana no muitas un citiem nodokļiem

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģis, kas veic starptautisko gaisa satiksmi, kā arī tā parastais aprīkojums, rezerves daļas, degvielas, smērvielu krājumi un gaisa kuģa krājumi (ieskaitot pārtiku, dzērienus un tabakas izstrādājumus), kas atrodas šajā gaisa kuģī, tam ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, tiek atbrīvoti, pamatojoties uz savstarpīguma principu, no visiem muitas nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem, saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, ja šis aprīkojums, rezerves daļas un degvielas un smērvielu krājumi, un gaisa kuģa krājumi paliek gaisa kuģī līdz to izvešanai vai izmantošanai šajā gaisa kuģī, lidojot pāri tās teritorijai.

2. No šā panta 1.punktā minētajiem nodokļiem un maksājumiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, izņemot maksas par sniegtajiem pakalpojumiem, atbrīvo arī:

a) gaisa kuģa krājumus, kas uzņemti gaisa kuģī vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā minētās Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju noteiktajos pieņemamajos daudzumos izmantošanai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi;

b) rezerves daļas, ieskaitot dzinējus, kas ievesti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lai veiktu otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģa, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, tehnisko apkopi vai remontu; un

c) degvielu, smērvielas un patērējamos tehniskos krājumus, kas paredzēti piegādei otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģim, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, pat ja šie krājumi tiks izmantoti lidojuma daļā virs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas, kurā tie uzņemti gaisa kuģī.

3. Šā panta 2.punktā minētos materiālus var pieprasīt uzglabāt muitas uzraudzībā vai kontrolē.

4. Parastais gaisa kuģa aprīkojums, kā arī materiāli, krājumi un rezerves daļas, kuras parasti paliek vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, var tikt izkrautas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā vienīgi ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses muitas institūciju piekrišanu. Šādā gadījumā tās var novietot minēto institūciju uzraudzībā uz laiku, līdz tās tiek izvestas vai citādi izvietotas saskaņā ar muitas noteikumiem.

5. Nepieciešamie dokumenti, piemēram, drukātie biļešu krājumi, gaisa pavadzīmes, jebkuri ar uzņēmuma zīmotnēm apdrukātie materiāli un parastais publicitātes materiāls, kas tiek izplatīts bez maksas, kas paredzēti lietošanai vai tiek izmantoti vienīgi saistībā ar vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģa, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, ekspluatāciju vai apkalpošanu, tiek atbrīvoti, pamatojoties uz savstarpīguma principu, no muitas nodokļiem un citiem līdzīgiem maksājumiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā saskaņā ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.

6. Neskarot drošības normatīvos aktus, pasažieriem, bagāžai un kravai, kas tiešajā tranzītā šķērso Līgumslēdzējas Puses teritoriju un nepamet šim nolūkam rezervēto lidostas zonu, piemēro tikai vienkāršotu kontroli. Bagāža un krava tiešajā tranzītā tiek atbrīvota no muitas nodokļiem un citiem līdzīgiem maksājumiem.

8.pants
Kapacitāte

1. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt šajā Nolīgumā paredzēto gaisa satiksmi noteiktajos maršrutos.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse veic visas attiecīgās darbības tās jurisdikcijā, lai likvidētu jebkāda veida diskrimināciju vai negodīgu konkurences praksi, kas nelabvēlīgi ietekmē otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju konkurētspēju.

3. Par kopējo kapacitāti, kuru nodrošina Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas šajā Nolīgumā paredzētās gaisa satiksmes veikšanai, tiek panākta vienošanās starp Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.

4. Veicot šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas ievēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju intereses, lai nepamatoti neietekmētu satiksmi, kuru tās veic tajos pašos maršrutos vai jebkurā šo maršrutu daļā.

5. Veicot šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi, Līgumslēdzēju Pušu nozīmēto aviokompāniju galvenais mērķis ir, ievērojot saprātīgu gaisa kuģa noslodzes faktoru, nodrošināt kapacitāti, kas atbilstu esošajam un saprātīgi paredzamajam pieprasījumam pēc pasažieru, bagāžas un kravas, ieskaitot pastu, pārvadājumiem uz aviokompāniju vai aviokompānijas nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses teritoriju vai no tās.

6. Veicot šajā Nolīgumā paredzēto starptautisko gaisa satiksmi uz trešajām valstīm un no tām, tiesības noteikto maršrutu punktā vai punktos gaisa kuģī uzņemt vai no tā izsēdināt pasažierus, iekraut vai izkraut kravu var tikt izmantotas saskaņā ar starptautiskās gaisa satiksmes sakārtotas attīstības pamatprincipiem un tās atbilst pamatprincipam, kas nosaka, ka kapacitāte ir saistīta ar:

a) pieprasījumu pēc pārvadājumiem starp valsti, kur ir pārvadājumu sākuma punkts, un valstīm, kur ir to galapunkts; un

b) pieprasījumu pēc aviokompāniju tiešajiem pārvadājumiem; un

c) pieprasījumu pēc pārvadājumiem teritorijā, pār kuru aviokompānija veic satiksmi, ja ir ņemta vērā vietējā un reģionālā gaisa satiksme.

9.pants
Sarakstu apstiprināšana

Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas savus paredzētos lidojumu sarakstus iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām vismaz sešdesmit (60) dienas pirms pārvadājumu uzsākšanas. Jebkādus šo sarakstu grozījumus iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām vismaz trīsdesmit (30) dienas iepriekš. Īpašos gadījumos šo termiņu var samazināt, ja tam piekrīt minētās aviācijas institūcijas.

10.pants
Informācija un statistika

Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas sniedz otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām pēc to pieprasījuma tādu informāciju un statistiku, ko var pamatoti pieprasīt informācijas nolūkiem, ievērojot katras Līgumslēdzējas Puses normatīvos aktus.

11.pants
Tarifi

1. Katra Līgumslēdzēja Puse atļauj katrai nozīmētajai aviokompānijai noteikt gaisa pārvadājumu tarifus, pamatojoties uz komerciāliem apsvērumiem tirgū. Līgumslēdzēju pušu iejaukšanos ierobežo līdz:

a) nepamatoti diskriminējošu tarifu vai prakses novēršanai; vai

b) patērētāju aizsardzībai pret tarifiem, kas ir nepamatoti augsti vai ierobežojoši dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas dēļ; vai

c) aviokompāniju aizsardzībai no tarifiem, kas ir mākslīgi zemi tiešās vai netiešās valsts subsīdijas vai atbalsta dēļ.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse nediskriminējošā veidā var pieprasīt tai paziņot un reģistrēt vai iesniegt tās aviācijas institūcijām tarifus, ko par lidojumiem uz tās teritoriju vai no tās iekasē otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas. Šādu paziņojumu vai iesniegšanu abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām var pieprasīt vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms ierosinātā tarifa spēkā stāšanās datuma. Atsevišķos gadījumos paziņojumu vai iesniegšanu var atļaut veikt īsākā laika posmā, nekā tas parasti tiek pieprasīts.

3. Neviena Līgumslēdzēja Puse neveic vienpusēju darbību, lai novērstu jebkuras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas izvirzītā tarifa piemērošanas uzsākšanu vai turpināšanu starptautiskās gaisa satiksmes veikšanai starp Līgumslēdzēju Pušu teritorijām, vai vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās gaisa satiksmes veikšanai starp otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju un jebkuras citas valsts teritoriju, ieskaitot abos gadījumos transportēšanu ar vairāku lidojumu starpniecību. Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm uzskata, ka jebkurš šāds tarifs ir pretrunā ar šā panta 1.punktā izklāstītajiem apsvērumiem, tā pieprasa konsultācijas un pēc iespējas ātrāk paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par savas neapmierinātības iemesliem. Šīs konsultācijas notiek ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pēc pieprasījuma saņemšanas un Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, lai nodrošinātu informāciju, kas vajadzīga, lai pamatoti atrisinātu jautājumu. Ja Līgumslēdzējas Puses panāk vienošanos attiecībā uz tarifu, par kuru ir sniegts paziņojums par neapmierinātību, katra Līgumslēdzēja Puse izmanto savus labākos centienus, lai panāktu, ka šī vienošanās stājas spēkā. Bez šādas savstarpējas vienošanās tarifs stājas spēkā vai turpina būt spēkā.

12.pants
Komercdarbība

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības reģistrēt pārstāvniecības birojus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā. Šie pārstāvniecības biroji var ietvert komerciālo, operatīvo un tehnisko personālu, un citus speciālistus, kas nepieciešami gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanai.

2. Pārstāvniecības birojus, pārstāvjus un personālu reģistrē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otras Līgumslēdzējas Puses jebkurai nozīmētajai aviokompānijai tiesības pārdot tās transporta un papildpakalpojumus par saviem transporta dokumentiem tieši savos pārdošanas birojos un ar savu aģentu starpniecību tās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kura piešķir šādas tiesības katram klientam, vietējā valūtā vai jebkurā brīvi konvertējamā valūtā.

13.pants
Ieņēmumu pārsūtīšana

Katra nozīmētā aviokompānija var pēc pieprasījuma konvertēt un pārskaitīt vietējos ieņēmumus, kas pārsniedz summas, kas vietējā līmenī izmaksātas tās izvēlētajai valstij. Tūlītēju konvertēšanu un pārskaitījumu atļauj bez ierobežojumiem saskaņā ar valūtas kursu, kas piemērojams aktuālajiem darījumiem, kas ir spēkā brīdī, kad šādi ieņēmumi tiek uzrādīti konvertēšanai un pārskaitījumam, un uz tiem neattiecas nekādi maksājumi, izņemot tos, ko parasti pieprasa maksāt bankas par šādu konvertēšanu un pārskaitījumu veikšanu.

14.pants
Aviācijas drošība

1. Saskaņā ar starptautisko tiesību normām un no tām izrietošajām tiesībām un pienākumiem Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa ir to savstarpējais pienākums aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem. Neierobežojot starptautisko tiesību normu un no tām izrietošo tiesību un pienākumu vispārējo raksturu, Līgumslēdzējas Puses darbojas saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta 1963.gada 14.septembrī Tokijā, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta 1970.gada 16.decembrī Hāgā, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta 1971.gada 23.septembrī Monreālā, Protokolu par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīts 1988.gada 24.februārī Monreālā, Konvenciju par plastmasas sprāgstvielu marķēšanu atklāšanas nolūkā, kas parakstīta 1991.gada 1.martā Monreālā un jebkuru citu aviācijas drošības konvenciju, kuru abas Līgumslēdzējas Puses apņemsies ievērot.

2. Līgumslēdzējas Puses pēc pieprasījuma sniedz viena otrai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu civilās aviācijas gaisa kuģu sagrābšanu un citas pret gaisa kuģiem, to pasažieriem un apkalpēm, lidostām un aeronavigācijas iekārtām vērstas nelikumīgas darbības un jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās rīkojas saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem, ko noteikusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija un kas kā pielikumi pievienoti Konvencijai, ciktāl šie drošības noteikumi ir piemērojami Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasa, lai visas to aviokompānijas un lidostu operatori to teritorijās darbotos saskaņā ar minētajiem aviācijas drošības noteikumiem.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka tās aviokompānijām var pieprasīt ievērot šā panta 3.punktā minētos aviācijas drošības noteikumus, ko pieprasa ievērot viena Līgumslēdzēja Puse, tās teritorijā ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses gaisa kuģiem, tiem atstājot šo teritoriju vai uzturoties tajā. Piemērojamo normatīvo aktu ietvaros katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, lai tās teritorijā tiktu veikti atbilstoši pasākumi gaisa kuģu aizsardzībai un pasažieru, apkalpes, pasažieriem klātesošās bagāžas, bagāžas, kravas, lidojumu ēdināšanas un gaisa kuģa krājumu pārbaudei pirms iekāpšanas vai iekraušanas gaisa kuģī vai tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni izvērtē jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu pēc saprātīgiem drošības pasākumiem, lai novērstu īpašus draudus.

5. Nelikumīga gaisa kuģa sagrābšanas incidenta vai tā draudu gadījumā, vai, ja tiek veiktas citas nelikumīgas pret gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību vērstas darbības, Līgumslēdzējas Puses viena otrai sniedz palīdzību, atvieglojot sakaru līdzekļu izmantošanu un veicot citus atbilstošus pasākumus, lai ātri un droši izbeigtu šo incidentu vai novērstu tā draudus.

6. Ja vienai Līgumslēdzējai Pusei ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse ir pārkāpusi šajā pantā noteiktās aviācijas drošības prasības, pirmās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt tūlītējas konsultācijas ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Ja trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šādu konsultāciju pieprasīšanas netiek panākta pieņemama vienošanās, tas ir pamats otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju pārvadājumu atļaujas apturēšanai, atcelšanai, ierobežošanai vai arī noteiktu nosacījumu izpildes pieprasīšanai. Īpašas nepieciešamības gadījumā vai lai novērstu tālāku neatbilstību šā panta nosacījumiem, pirmā Līgumslēdzēja Puse var veikt pagaidu darbības jebkurā laikā pirms trīsdesmit (30) dienu termiņa beigām. Jebkuru darbību, kas veikta saskaņā ar šo punktu, pārtrauc pēc otras Līgumslēdzējas Puses atbilstības šā panta drošības noteikumiem.

15.pants
Lidojumu drošība

1. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas par otras Līgumslēdzējas Puses uzturētajiem lidojumu drošības standartiem visās jomās, kas attiecas uz aeronavigācijas iekārtām, lidojuma apkalpi, gaisa kuģi vai tā izmantošanu. Šīs konsultācijas sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.

2. Ja pēc minētajām konsultācijām viena Līgumslēdzēja Puse konstatē, ka otra Līgumslēdzēja Puse kādā no jomām neefektīvi ievēro un nepilda lidojumu drošības standartus, kas izstrādāti atbilstoši vismaz minimālajiem Konvencijā noteiktajiem aktuālajiem standartiem, tā paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par iegūto informāciju un pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstību šiem minimālajiem standartiem, un šī otra Līgumslēdzēja Puse veic atbilstošus pasākumus. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neveic atbilstošus pasākumus piecpadsmit (15) dienu laikā vai ilgākā laika periodā, ja par to panākta vienošanās, tiek piemēroti šā Nolīguma 5.panta noteikumi.

3. Ir panākta vienošanās, ka jebkuru vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju gaisa kuģi, ar kuru tiek veikta satiksme uz otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju vai no tās, laikā, kad tas atrodas šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, no iekšpuses un ārpuses var pārbaudīt tās pilnvaroti pārstāvji, lai konstatētu gaisa kuģa un tā apkalpes dokumentu derīgumu un vizuālo gaisa kuģa un tā aprīkojuma stāvokli (šajā pantā dēvēta "gaisa kuģa pārbaude"), ja vien tas neizraisa nepamatotu aizkavēšanos.

4. Ja jebkuras šādas gaisa kuģa pārbaudes vai pārbaužu sērijas rezultātā rodas:

a) pamatotas aizdomas, ka gaisa kuģis vai šā gaisa kuģa izmantošana neatbilst Konvencijā noteiktajiem aktuālajiem minimālajiem standartiem, vai

b) pamatotas aizdomas, ka nepieciešama efektīva apkope un Konvencijā noteikto aktuālo lidojumu drošības standartu izpilde,

Līgumslēdzēja Puse, kas veikusi pārbaudi, atbilstoši Konvencijas 33.panta noteikumiem var secināt, ka prasības, saskaņā ar kurām apliecība vai licences attiecībā uz šo gaisa kuģi vai tā apkalpi izsniegtas vai atzītas par derīgām, vai prasības, saskaņā ar kurām gaisa kuģis veic lidojumus, neatbilst vai ir zemākas par Konvencijā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

5. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pārstāvis aizliedz piekļūt gaisa kuģim, kuru šī aviokompānija izmanto, lai veiktu gaisa kuģa pārbaudi saskaņā ar šā panta 3.punktu, otra Līgumslēdzēja Puse var konstatēt, ka tas izraisa nopietnas aizdomas par šā panta 4.punktā minētajiem pārkāpumiem, un izdarīt šajā punktā minētos secinājumus.

6. Katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības nekavējoties pārtraukt vai mainīt otras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas vai aviokompāniju pārvadājumu atļaujas, ja tā pēc gaisa kuģa pārbaudes, gaisa kuģa pārbaužu sērijas, aizlieguma veikt gaisa kuģa pārbaudi, konsultācijām vai citādi konstatē, ka nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodrošinātu aviokompānijas veiktās satiksmes drošību.

7. Katra Līgumslēdzēja Puse pārtrauc veikt pasākumus, kas noteikti šā panta 2. vai 6.punktā, ja ir novērsts to iemesls.

16.pants
Normatīvo aktu piemērošana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses normatīvos aktus, kuri regulē starptautiskās satiksmes gaisa kuģa ierašanos tās teritorijā, šīs teritorijas atstāšanu vai šā gaisa kuģa izmantošanu un navigāciju minētajā teritorijā, piemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses normatīvos aktus, kuri regulē pasažieru, apkalpes, kravas vai pasta ierašanos tās teritorijā, uzturēšanos tajā vai tās atstāšanu, piemēram, ieceļošanas, aizceļošanas, emigrācijas, imigrācijas, muitas, valūtas, veselības un karantīnas formalitātes, piemēro arī pasažieriem, apkalpēm, kravai un pastam, kas tiek pārvadāti otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju gaisa kuģos, tiem atrodoties pirmās Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm nedod lielākas priekšrocības savai vai citai aviokompānijai attiecībā pret otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju, kas nodarbojas ar līdzīgiem starptautiskiem gaisa pārvadājumiem, piemērojot šajā pantā minētos savus normatīvos aktus.

17.pants
Konsultācijas

1. Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ciešā sadarbībā laiku pa laikam savstarpēji apspriežas, lai nodrošinātu šā Nolīguma un tā I un II pielikuma īstenošanu un apmierinošu to nosacījumu izpildi.

2. Šādas konsultācijas, kas var notikt diskusiju veidā vai ar korespondences starpniecību, sākas sešdesmit (60) dienu laikā no rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Līgumslēdzējas puses nevienojas citādi.

18.pants
Strīdu izšķiršana

1. Ja starp Līgumslēdzējām Pusēm rodas jebkāds strīds par šā Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses vispirms to cenšas nokārtot sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzējas Puses nevar strīdu nokārtot sarunu ceļā, tās var vienoties strīdu nodot izšķiršanai kādai personai vai institūcijai. Ja tās nespēj vienoties, strīdu var pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma iesniegt lēmuma pieņemšanai trīs tiesnešu šķīrējtiesai, kurai katra Līgumslēdzēja Puse apstiprina vienu tiesnesi un trešo tiesnesi ieceļ šie abi apstiprinātie tiesneši. Katra Līgumslēdzēja Puse savu tiesnesi apstiprina sešdesmit (60) dienu laikā pēc tam, kad diplomātiskā ceļā ir saņēmusi otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījumu par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā, un trešais tiesnesis tiek iecelts nākamo sešdesmit (60) dienu laikā. Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm noteiktajā laikā neapstiprina savu tiesnesi, vai ja trešais tiesnesis netiek apstiprināts noteiktajā laikā, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomes prezidents pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma var iecelt nepieciešamo tiesnesi vai tiesnešus. Ja Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomes prezidents ir tās pašas valsts pilsonis kā viena no Līgumslēdzējām Pusēm, visvecākais viceprezidents, kas nav diskvalificēts uz šā pamata, veic tiesnešu iecelšanu. Jebkurā gadījumā trešais tiesnesis ir trešās valsts pilsonis un veic šķīrējtiesas priekšsēdētāja pienākumus. Šķīrējtiesa nosaka pati savu darbības kārtību.

3. Līgumslēdzējas Puses apņemas pildīt jebkurus lēmumus, ieskaitot jebkuru pagaidu ieteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 2.punktu.

4. Ja un tik ilgi kamēr jebkura Līgumslēdzēja Puse vai jebkura nozīmētā aviokompānija nepilda lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 3.punktu, otra Līgumslēdzēja Puse var ierobežot, apturēt vai atsaukt jebkuras tiesības vai priekšrocības, ko tā piešķīrusi saskaņā ar šo Nolīgumu.

5. Katra Līgumslēdzēja Puse sedz sava apstiprinātā šķīrējtiesneša izdevumus. Pārējos šķīrējtiesas izdevumus vienlīdzīgās daļās sedz abas Līgumslēdzējas Puses.

19.pants
Grozījumi

1. Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm uzskata par vēlamu grozīt jebkurus šā Nolīguma noteikumus, tā jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi. Šādas konsultācijas var notikt diskusiju ceļā vai ar korespondences starpniecību, un tās sākas sešdesmit (60) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Visi šādi saskaņotie grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šā Nolīguma 22.pantu.

2. Ja attiecībā uz abām Līgumslēdzējām Pusēm stājas spēkā vispārēja daudzpusēja konvencija vai nolīgums par gaisa pārvadājumiem, šo Nolīgumu groza tā, lai tas atbilstu šādas konvencijas vai nolīguma noteikumiem.

20.pants
Reģistrēšana

Šis Nolīgums un jebkuri tā grozījumi tiek reģistrēti Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

21.pants
Izbeigšana

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var rakstveidā pa diplomātiskajiem kanāliem paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu lēmumu izbeigt šo Nolīgumu. Šo paziņojumu vienlaikus nosūta Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Šādā gadījumā šis Nolīgums tiek pārtraukts pusnaktī (pēc tās Līgumslēdzējas Puses vietējā laika, kura ir saņēmusi paziņojumu) divpadsmit (12) mēnešus pēc dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi paziņojumu, ja vien minētais paziņojums netiek atcelts ar vienošanos starp Līgumslēdzējām Pusēm pirms šā perioda beigām. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neapliecina, ka tā saņēmusi paziņojumu, paziņojumu uzskata par saņemtu četrpadsmit (14) dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

22.pants
Stāšanās spēkā

Šis Nolīgums stājas spēkā pēc trīsdesmit (30) dienām no dienas, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, ar kuru Līgumslēdzējas Puses ir apstiprinājušas savu attiecīgo iekšējo procedūru, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā, pabeigšanu.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies, savu attiecīgo valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji, ir parakstījuši šo Nolīgumu.

Parakstīts Ņujorkā 2018.gada 28.septembrī, divos eksemplāros latviešu, korejiešu un angļu valodā, kur visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Edgars Rinkēvičs
Korejas Republikas
valdības vārdā
Kang Kyung-wha

 

I PIELIKUMS

Maršrutu saraksts

1. Maršruti, kuros pārvadājumus veic Korejas Republikas nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas:

Sākumpunkti Starppunkti Galapunkti Punkti aiz Korejas
Jebkuri punkti Korejas Republikā Jebkuri punkti Jebkuri punkti Latvijas Republikā Jebkuri punkti

2. Maršruti, kuros pārvadājumus veic Latvijas Republikas nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas:

Sākumpunkti Starppunkti Galapunkti Punkti aiz Latvijas
Jebkuri punkti Latvijas Republikā Jebkuri punkti Jebkuri punkti Korejas Republikā Jebkuri punkti

3. Abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas var visos vai jebkurā no lidojumiem izlaist jebkuru no punktiem ar nosacījumu, ka Nolīgumā paredzētā satiksme maršrutā sākas aviokompāniju nozīmējošās Līgumslēdzēja Puses sākumpunktā.

4. Piektās brīvības satiksmes tiesības noteiktos starppunktos un/vai punktos aiz Līgumslēdzēju Pušu robežām var tikt izmantotas, ja par to panākta vienošanās starp abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.

 

II PIELIKUMS

Latvijas Republikas nozīmēto aviokompāniju īpašumtiesības un kontrole

Valstu saraksts (valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis), kuras un kuru pilsoņi ir tiesīgi būt īpašnieki un kontrolēt Latvijas Republikas nozīmētās aviokompānijas:

1) Islandes Republika (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

2) Lihtenšteinas Firstiste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

3) Norvēģijas Karaliste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

4) Šveices Konfederācija (saskaņā ar Nolīgumu par Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par gaisa transportu).

 

AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing and operating air services between and beyond their respective territories,

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention adopted under Articles 90 and 94 thereof in so far as those Annexes and amendments have become effective for or have been ratified by both Contracting Parties;

b) the term "Agreement" means this Agreement, its Annexes and any amendments thereto;

c) the term "aeronautical authorities" means, in the case of the Republic of Latvia, the Ministry of Transport, and in the case of the Republic of Korea, the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, or in both cases, any other person or body authorized to perform the functions at present exercised by the said authorities;

d) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement;

e) the term "territory" has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

f) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings assigned to them in Article 96 of the Convention;

g) the term "capacity" in relation to an aircraft means the payload of that aircraft available on a route or section of a route;

h) the term "capacity" in relation to agreed services means the capacity of the aircraft used on such services, multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period on a route or section of a route;

i) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage, and cargo (excluding mail), including any significant additional benefits to be furnished or made available in conjunction with such carriage, and the commission to be paid on the sales of tickets for the carriage of persons, or on corresponding transactions for the carriage of baggage or cargo. It includes also the conditions that govern the applicability of the price for carriage or the payment of commission;

j) the term "agreed services" means international scheduled air services on the routes specified in the Annex I to this Agreement for the transport of passengers, baggage, cargo and mail separately or in combination for remuneration or hire;

k) the term "specified route" means a route specified in a Route Schedule in the Annex I to this Agreement;

l) the term "user charge" means a charge made to airlines by the competent authorities, or permitted by them to be made, for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities, or aviation security facilities or services, including related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo;

m) the term "Annex" means the Annex to this Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 19 of this Agreement. The Annexes form an integral part of this Agreement, and all references to this Agreement shall include also references to the Annexes, except where explicitly agreed otherwise.

2. Titles given to the Articles of this Agreement are for reference purposes only.

3. References in this Agreement to nationals of the Republic of Latvia shall be understood as referring to nationals of European Union (EU) Member States. References in this Agreement to the airline(s) of the Republic of Latvia shall be understood as referring to the airline(s) designated by the Republic of Latvia.

4. References in this Agreement to the "EU Treaties" shall be understood as referring to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 2
Grant of rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of operating international air services on the specified routes.

2. Subject to the provisions of this Agreement, the airline(s) designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:

a) the right to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

b) the right to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes;

c) the right to take up and put down passengers, cargo and mail separately or in combination at any point on the specified routes, subject to the provisions contained in the Annex I to this Agreement.

3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the designated airline(s) of one Contracting Party the right of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, baggage, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party (cabotage).

4. If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, a designated airline of one Contracting Party is unable to operate the agreed services on its normal routing, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such services through appropriate temporary rearrangements of routes as is mutually decided by the Contracting Parties.

Article 3
Recognition of certificates and licences

1. Certificate of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by either Contracting Party shall, during the period of their validity, be recognized as valid by the other Contracting Party, provided that the requirements under which such certificates or licences were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the Convention.

2. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize as valid, for the purpose of flights over its own territory, certificates of competency and licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by any other State.

Article 4
Designation of airlines and operating authorizations

1. Each Contracting Party shall have the right to designate through diplomatic channels to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes and to withdraw or alter such designations. Such designations, withdrawal or alteration of them shall be made in writing.

2. On receipt of such a designation, the other Contracting Party shall grant the appropriate authorizations and permissions with minimum procedural delay, provided:

a) in the case of an airline designated by the Republic of Korea:

i) the Republic of Korea has and maintains effective regulatory control of the airline; and

ii) substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Republic of Korea, nationals of the Republic of Korea, or both, and the airline has a valid operating licence issued by the Republic of Korea; and

b) in the case of an airline designated by the Republic of Latvia:

i) it is established in the territory of the Republic of Latvia under the EU Treaties and has a valid operating licence from an EU Member State in accordance with European Union law; and

ii) effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the EU Member State responsible for issuing its air operator's certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; and

iii) the airline has its principal place of business in the territory of the EU Member State from which it has received its valid operating licence; and

iv) the airline is owned, directly or through majority ownership, and is effectively controlled by EU Member States and/or nationals of European Union Member States, and/or by other States listed in the Annex II and/or by nationals of such other States; and

c) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by the Contracting Party considering the application(s); and

d) the Contracting Party designating the airline maintains and implements the standards relating to security and safety set out in Article 14 and Article 15 of this Agreement.

3. When an airline has been so designated and authorized it may begin to operate the agreed services, provided that the airline complies with all applicable provisions of this Agreement.

Article 5
Revocation or suspension of operating authorizations

1. Either Contracting Party may, after consultations with the other Contracting Party, refuse, revoke, suspend or limit the operating authorizations or technical permissions of an airline designated by the other Contracting Party where:

a) in the case of an airline designated by the Republic of Korea:

i) the Republic of Korea is not maintaining effective regulatory control of the airline; or

ii) substantial ownership and effective control of that airline are not vested in the Republic of Korea, nationals of the Republic of Korea, or both, or the airline does not have a valid operating licence issued by the Republic of Korea;

b) in the case of an airline designated by the Republic of Latvia:

i) it is not established in the territory of the Republic of Latvia under the EU Treaties or does not have a valid operating licence from an EU Member State in accordance with European Union law; or

ii) effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the EU Member State responsible for issuing its air operator's certificate, or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation; or

iii) the airline does not have its principal place of business in the territory of the EU Member State from which it has received its valid operating licence; or

iv) the airline is not owned, directly or through majority ownership, and is not effectively controlled by EU Member States and/or by other States listed in the Annex II and/or by nationals of such other States; or

v) the airline is already authorized to operate under a bilateral agreement between the Republic of Korea and another EU Member State and the Republic of Korea can demonstrate that, by exercising traffic rights under this Agreement on a route that includes a point in that other EU Member State, it would be circumventing restrictions on traffic rights imposed by that other agreement; or

vi) the airline holds an air operator's certificate issued by an EU Member State and there is no bilateral air services agreement between the Republic of Korea and that EU Member State, and that EU Member State has denied traffic rights to the airline designated by the Republic of Korea;

c) the designated airline has failed to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting the rights; or

d) the designated airline does not comply with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate action is essential to prevent further infringements of laws and regulations, such right shall be exercised only after consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party in conformity with Article 17 of this Agreement.

Article 6
User charges

1. Each Contracting Party shall use its best efforts to ensure that the user charges imposed or permitted to be imposed by its competent charging authorities on the designated airline(s) of the other Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities are just and reasonable. These charges shall be based on sound economic principles and shall not be higher than those paid by its national airlines engaged in similar international air services.

2. Each Contracting Party shall encourage consultations on user charges between its competent charging authorities and the designated airlines using the services and facilities provided by those charging authorities, where practical through the organizations representing those airlines. Reasonable notice of any proposed change to user charges shall be given to such users to enable them to express their views before changes are made. Each Contracting Party shall also encourage its competent charging authorities and such users to exchange appropriate information concerning user charges.

Article 7
Exemption from customs and other duties

1. Aircraft operated on international air services by a designated airline of one Contracting Party, as well as its regular equipment, spare parts, supplies of fuel, lubricants, and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempted, on the basis of reciprocity, from all customs duties, inspection fees and other similar charges on arriving in the territory of the other Contracting Party in accordance with the provisions of the laws and regulations in force of each Contracting Party, provided that such equipment, spare parts, and supplies of fuel and lubricants and aircraft stores remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported or are used or consumed by such aircraft on flights over that territory.

2. There shall also be exempt, on the basis of reciprocity, from the same duties, fees and charges referred to in paragraph 1 of this Article, in accordance with the provisions of the laws and regulations in force of each Contracting Party, with the exception of charges corresponding to the services provided:

a) aircraft stores taken on board in the territory of one Contracting Party within reasonable limits fixed by the competent authorities of the said Contracting Party, for use on board aircraft engaged in the agreed services by the designated airline of the other Contracting Party;

b) spare parts, including engines, introduced into the territory of one Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft engaged in the agreed services by the designated airline of the other Contracting Party; and

c) fuel, lubricants and consumable technical supplies destined to supply aircraft operated on the agreed services by the designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the other Contracting Party in which they are taken on board.

3. Materials referred to in paragraph 2 of this Article may be required to be kept under customs supervision or control.

4. The regular airborne equipment, as well as the materials, supplies and spare parts normally retained on board aircraft operated by a designated airline of one Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that other Contracting Party. In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

5. The necessary documents, such as printed ticket stock, air waybills, any printed material which bears the insignia of the company thereon and usual publicity material distributed free of charge, intended for the use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline of one Contracting Party operating the agreed services, shall be exempt, on the basis of reciprocity, from customs duties and other similar charges in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the provisions of the laws and regulations in force of that other Contracting Party.

6. Without prejudice to security laws and regulations, passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of a Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to no more than a simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties, fees and other similar charges.

Article 8
Capacity

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of the Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes.

2. Each Contracting Party shall take all appropriate action within its jurisdiction to eliminate all forms of discrimination or unfair competitive practices adversely affecting the competitive position of the designated airlines of the other Contracting Party.

3. The total capacity to be provided on the agreed services by the designated airlines of the Contracting Parties shall be agreed between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

4. In operating the agreed services, the designated airline(s) of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline(s) of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or any part of the same routes.

5. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall retain as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, baggage, and cargo, including mail, coming from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline(s).

6. The right to take up or discharge on the agreed services international traffic destined for and coming from third countries at a point or points on the specified routes shall be exercised in accordance with the general principles of orderly development of international air transport and shall be subject to the general principle that capacity should be related to:

a) the traffic requirements between the country of origin and the countries of ultimate destination of the traffic; and

b) the requirements of through airline operations; and

c) the traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of local and regional air services.

Article 9
Approval of schedules

The airline(s) designated by one Contracting Party shall submit its envisaged flight schedules for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at least sixty (60) days prior to the beginning of the operation. Any modification to such schedules shall be submitted to the aeronautical authorities of the other Contracting Party for approval at least thirty (30) days in advance. In special cases this time limit may be reduced subject to the consent of the said aeronautical authorities.

Article 10
Information and statistics

The aeronautical authorities of one Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, at their request, such information and statistics as may be reasonably required for information purposes subject to the laws and regulations of each Contracting Party.

Article 11
Tariffs

1. Each Contracting Party shall allow tariffs for air services to be established by each designated airline based upon commercial considerations in the marketplace. Intervention by the Contracting Parties shall be limited to:

a) prevention of unreasonably discriminatory tariffs or practices; or

b) protection of consumers from tariffs that are unreasonably high or restrictive due to abuse of a dominant position; or

c) protection of airlines from tariffs that are artificially low due to direct or indirect governmental subsidy or support.

2. Each Contracting Party may require, on a non-discriminatory basis, notification to and registration or filing with its aeronautical authorities of tariffs to be charged to or from its territory by the designated airlines of the other Contracting Party. Such notification or filing by the designated airlines of both Contracting Parties may be required at least thirty (30) days before the proposed date of effectiveness. In individual cases, notification or filing may be permitted on shorter notice that normally required.

3. Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the inauguration or continuation of a tariff proposed to be charged or charged by a designated airline of either Contracting Party for international air services between the territories of the Contracting Parties, or a designated airline of one Contracting Party for international air services between the territory of the other Contracting Party and the territory of any other State, including in both cases transportation on an interline basis. If either Contracting Party believes that any such tariff is inconsistent with the considerations set forth in paragraph 1 of this Article, it shall request consultations and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction as soon as possible. These consultations shall be held not later than thirty (30) days after receipt of the request and the Contracting Parties shall cooperate in securing the information necessary for a reasoned resolution of the issue. If the Contracting Parties reach an agreement with respect to a tariff for which a notice of dissatisfaction has been given, each Contracting Party shall use its best efforts to put that agreement into effect. Without such mutual agreement, the tariff shall go into effect or continue in effect.

Article 12
Commercial activities

1. The designated airlines of each Contracting Party shall have the right to establish representative offices in the territory of the other Contracting Party. Those representative offices may include commercial, operational and technical staff and other specialist staff required for the provision of air services.

2. The representative offices, representatives and staff shall be established in accordance with the laws and regulations in force in the territory of that other Contracting Party.

3. Each Contracting Party grants to any airline designated by the other Contracting Party the right to sell its transport and ancillary services on its own transport documents directly in its own sales offices and through its agents in the territory of the Contracting Party which grants such right to any customer in local currency or in any freely convertible other currency.

Article 13
Transfer of revenues

Each designated airline may on demand convert and remit local revenues in excess of sums locally disbursed to the country of its choice. Prompt conversion and remittance shall be permitted without restrictions at the rate of exchange applicable to current transactions which is in effect at the time such revenues are presented for conversion and remittance, and shall not be subject to any charges except those normally made by banks for carrying out such conversion and remittance.

Article 14
Aviation security

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991 and any other convention governing aviation security binding upon both Contracting Parties.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that their airlines and the operators of airports in their territories act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that its airlines may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 of this Article required by the other Contracting Party for the entry into, departure from, or while, within the territory of that other Contracting Party. Under the law applicable, each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo, in-flight catering and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

6. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of the first Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within thirty (30) days from the date of such request shall constitute grounds for withholding, revoking, suspending, limiting or imposing conditions on the operating authorization of the designated airline(s) of the other Contracting Party. If required by an emergency or to prevent further non-compliance with the provisions of this Article, the first Contracting Party may take interim action at any time prior to the expiry of thirty (30) days. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the security provisions of this Article.

Article 15
Aviation safety

1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning safety standards maintained by the other Contracting Party in any area relating to aeronautical facilities, flight crew, aircraft or the operation of aircraft. Such consultations shall take place within thirty (30) days of that request.

2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in any such area that are at least equal to the minimum standards established at that time pursuant to the Convention, the first Contracting Party shall notify the other Contracting Party of those findings and the steps considered necessary to conform with those minimum standards, and that other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Failure by the other Contracting Party to take appropriate action within fifteen (15) days, or a longer period as may be agreed upon, shall be grounds for the application of Article 5 of this Agreement.

3. It is agreed that any aircraft operated by the designated airline(s) of one Contracting Party on services to or from the territory of the other Contracting Party may, while within the territory of the other Contracting Party, be made the subject of an examination by the authorized representatives of the other Contracting Party, on board and around the aircraft to check both the validity of the aircraft documents and those of its crew and the apparent condition of the aircraft and its equipment (in this Article called "ramp inspection"), provided this does not lead to unreasonable delay.

4. If any such ramp inspection or series of ramp inspections gives rise to:

a) serious concerns that an aircraft or the operation of an aircraft does not comply with the minimum standards established at the time pursuant to the Convention, or

b) serious concerns that there is a lack of effective maintenance and administration of safety standards established at that time pursuant to the Convention,

the Contracting Party carrying out the inspection shall, for the purposes of Article 33 of the Convention, be free to conclude that the requirements under which the certificate or licences in respect of that aircraft or in respect of the crew of that aircraft had been issued or rendered valid, or that the requirements under which that aircraft is operated, are not equal to or above the minimum standards established pursuant to the Convention.

5. In the event that access for the purpose of undertaking a ramp inspection of an aircraft operated by the airline designated by one Contracting Party in accordance with paragraph 3 of this Article is denied by the representative of that airline, the other Contracting Party shall be free to infer that serious concerns of the type referred to in paragraph 4 of this Article arise and draw the conclusions referred to in that paragraph.

6. Each Contracting Party reserves the right to suspend or vary the operating authorization of the airline(s) of the other Contracting Party immediately in the event the first Contracting Party concludes, whether as a result of a ramp inspection, a series of ramp inspections, a denial of access for a ramp inspection, consultations or otherwise, that immediate action is essential to the safety of an airline operation.

7. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraph 2 or 6 of this Article shall be discontinued once the basis for the taking that action ceases to exist.

Article 16
Application of laws and regulations

1. The laws and regulations of one Contracting Party relating to the entry into or departure from its territory of aircraft engaged in international air services or to the operation and navigation of such aircraft while within the said territory shall be applied to the aircraft of the designated airline(s) of the other Contracting Party.

2. The laws and regulations of one Contracting Party governing the entry into, stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail, such as those concerning the formalities regarding entry, exit, emigration, immigration, customs, currency, health and quarantine shall be applied to passengers, crew, cargo and mail carried by the aircraft of the designated airline(s) of the other Contracting Party, while they are within the territory of the first Contracting Party.

3. Neither Contracting Party shall give preference to its own or any other airline over a designated airline of the other Contracting Party engaged in similar international air transportation in the application of its laws and regulations set forth in this Article.

Article 17
Consultations

1. In a spirit of close cooperation the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of and satisfactory compliance with the provisions of this Agreement and the Annex I and II thereto.

2. Such consultation, which may be through discussions or by correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the written request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

Article 18
Settlement of disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall, in the first place, endeavor to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body. If they do not so agree, the dispute may, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other Contracting Party of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. If the President of the Council of the International Civil Aviation Organization is of the same nationality as one of the Contracting Parties, the most senior Vice President who is not disqualified on that ground shall make the appointment. In all cases, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as president of the arbitral tribunal. The arbitral tribunal shall determine its own procedure.

3. The Contracting Parties shall comply with any decisions, including any interim recommendation, given under paragraph 2 of this Article.

4. If and for so long as either Contracting Party or any designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph 3 of this Article, the other Contracting Party may limit, suspend or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement.

5. Each Contracting Party shall bear the costs of the arbitrator appointed by it. The other costs of the arbitral tribunal shall be equally shared by the Contracting Parties.

Article 19
Amendments

1. If either Contracting Party considers it desirable to amend any provisions of this Agreement, it may at any time request consultations with the other Contracting Party. Such consultations may be through discussions or by correspondence, and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request. Any amendments so agreed shall enter into force in accordance with Article 22 of this Agreement.

2. If a general multilateral convention or agreement concerning air transport comes into force in respect of both Contracting Parties, this Agreement shall be amended so as to conform to the provisions of such convention or agreement.

Article 20
Registration

This Agreement and any amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 21
Termination

Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case, this Agreement shall be terminated at midnight (at local time of the Contracting Party, which has received the notice) upon the expiration of twelve (12) months from the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice is withdrawn by agreement between the Contracting Parties before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 22
Entry into force

This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the last written notification through diplomatic channels by which the Contracting Parties have confirmed the completion of their respective internal procedures for its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at New York, this 28th day of September, 2018, in the Latvian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In the case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Latvia
Edgars Rinkēvičs
For the Government of
the Republic of Korea
Kang Kyung-wha

 

ANNEX I

Route Schedule

1. Routes to be operated by the designated airline(s) of the Republic of Korea:

Points of origin Intermediate points Points of destination Beyond points
Any points in the Republic of Korea Any points Any points in the Republic of Latvia Any points

2. Routes to be operated by the designated airline(s) of the Republic of Latvia:

Points of origin Intermediate points Points of destination Beyond points
Any points in the Republic of Latvia Any points Any points in the Republic of Korea Any points

3. The designated airlines of both Contracting Parties may, on all or any flights, omit calling at any of the above points provided that the agreed services on the route begin at the points of origin in the Contracting Party designating the airline.

4. The exercise of fifth freedom traffic rights on specified intermediate and/or beyond points shall be subject to an agreement between the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

 

ANNEX II

Eligibility to own and control airlines designated by the Republic of Latvia

List of countries (other than European Union Member States) which and whose nationals are eligible to own and control airlines designated by the Republic of Latvia:

1) The Republic of Iceland (under the Agreement on the European Economic Area);

2) The Principality of Liechtenstein (under the Agreement on the European Economic Area);

3) The Kingdom of Norway (under the Agreement on the European Economic Area);

4) The Swiss Confederation (under the Agreement on the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.01.2019.Stājas spēkā: 23.01.2019.Tēma: Transports un sakari; Starptautiskā sadarbībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 22.01.2019. OP numurs: 2019/15.3
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
304402
23.01.2019
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)