Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 18

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 39. §)
Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 6. panta 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību:

1.1. kādā piešķir Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk – regula Nr. 2015/2446), 1. panta 18. punktā paredzēto reģistrācijas un identifikācijas numuru (turpmāk – EORI numurs);

1.2. kādā saskaņā ar Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr. 2015/2447), 7. panta 1. punkta otro daļu veic izmaiņas regulas Nr. 2015/2446 3. panta pirmajā daļā minētā EORI ieraksta datos;

1.3. kādā piešķir pagaidu numuru;

1.4. kādā veido EORI numura un pagaidu numura struktūru.

2. Valsts ieņēmumu dienests EORI numuru piešķir un izmaiņas EORI ieraksta datos veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr. 952/2013), regulā Nr. 2015/2446 un regulā Nr. 2015/2447 personu reģistrēšanai muitas jomā paredzētajiem nosacījumiem.

(MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 687 redakcijā)

3. Pagaidu numuru saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 9. panta 3. punkta pirmo daļu un regulas Nr. 2015/2446 6. panta 2. punktu piešķir:

3.1. fiziskām personām muitas deklarāciju iesniegšanai regulas Nr. 2015/2446 6. panta 2. punktā noteiktajos gadījumos, ja reģistrācija regulas Nr. 2015/2447 7. panta 1. punkta pirmajā daļā minētajā elektroniskajā sistēmā (turpmāk – EORI sistēma) nav nepieciešama;

3.2. šo noteikumu 6. punktā minētajām personām, ja EORI sistēmas tehniskās funkcionalitātes dēļ nav iespējams piešķirt EORI numuru.

4. Valsts ieņēmumu dienests savā tīmekļvietnē publicē informāciju par struktūrvienībām, kuras piešķir EORI numuru, veic izmaiņas EORI ieraksta datos un piešķir pagaidu numuru.

5. EORI numura pieprasījumu, pagaidu numura pieprasījumu vai EORI ieraksta datu izmaiņu pieprasījumu, kā arī informāciju un dokumentus, kas attiecas uz minētajiem pieprasījumiem, persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, vai izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

II. EORI numura piešķiršana

6. EORI numuru saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 9. panta 1. un 2. punktu, regulas Nr. 2015/2446 6. panta 1. punktu un regulas Nr. 2015/2447 7. panta 2. punktu piešķir:

6.1. Latvijas Republikā reģistrētām juridiskām personām un individuālajiem komersantiem;

6.2. ārpus Eiropas Savienības reģistrētām juridiskām personām;

6.3. fiziskām personām, kuras veic darījumdarbību.

7. Šo noteikumu 6. punktā minētās personas EORI numura pieprasījumā sniedz ziņas saskaņā ar regulas Nr. 2015/2446 3. panta pirmo daļu un 12-01. pielikumā "Kopējās datu prasības attiecībā uz uzņēmēju un citu personu reģistrāciju" un regulas Nr. 2015/2447 12-01. pielikumā "Kopējo datu prasību formāti un kodi attiecībā uz uzņēmēju un citu personu reģistrāciju" noteiktajām prasībām, kā arī norāda pieprasījuma datumu un apliecina, ka EORI numurs nav saņemts iepriekš. Papildus EORI numura pieprasījumā norāda lēmuma (atbildes) paziņošanas veidu.

(MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 687 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 687)

8.1 Valsts ieņēmumu dienests savā tīmekļvietnē publicē EORI numura pieprasījuma veidlapas paraugu.

(MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 687 redakcijā)

9. Ārpus Eiropas Savienības reģistrēta juridiskā persona EORI numura pieprasījumā papildus norāda savu attiecīgās valsts uzņēmumu reģistra identifikācijas numuru.

10. Ārpus Eiropas Savienības reģistrēta fiziskā persona EORI numura pieprasījumā papildus norāda sava personu apliecinošā dokumenta identifikācijas numuru.

11. Valsts ieņēmumu dienests pēc EORI numura pieprasījuma saņemšanas piecu darbdienu laikā (izņemot šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētos gadījumus) piešķir personai EORI numuru, izveidojot EORI sistēmā EORI ierakstu saskaņā ar regulas Nr. 2015/2446 3. pantu, ja ir izpildīti šajā nodaļā noteiktie personas veidam atbilstošie EORI numura piešķiršanas nosacījumi, vai atsaka piešķirt EORI numuru, ja nav izpildīti šajā nodaļā attiecīgajam personas veidam noteiktie EORI numura piešķiršanas nosacījumi vai ja personai jau ir piešķirts EORI numurs. Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajos gadījumos uz EORI numura pieprasījuma pamata EORI numuru piešķir piecu darbdienu laikā pēc EORI sistēmas tehniskās funkcionalitātes atjaunošanas.

III. Izmaiņas EORI ieraksta datos

12. Ja ir mainījusies informācija, ko persona saskaņā ar regulas Nr. 2015/2446 3. panta pirmo daļu un regulas Nr. 2015/2447 7. panta 3. punktu sniedza EORI numura piešķiršanai, persona par attiecīgajām izmaiņām 30 dienu laikā paziņo Valsts ieņēmumu dienestam.

(Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 687)

13. EORI ieraksta datu izmaiņu pieprasījumā norāda personas nosaukumu (juridiska persona) vai vārdu un uzvārdu (fiziska persona) un tās EORI numuru, kā arī ziņas par nepieciešamajām izmaiņām EORI ieraksta datos. Papildus EORI ieraksta datu izmaiņu pieprasījumā norāda lēmuma (atbildes) paziņošanas veidu.

14. Valsts ieņēmumu dienests pēc EORI ieraksta datu izmaiņu pieprasījuma saņemšanas 10 darbdienu laikā izdara nepieciešamās izmaiņas EORI ieraksta datos, ja ir izpildīti šo noteikumu 13. punktā minētie nosacījumi, vai atsaka izdarīt pieprasītās izmaiņas, ja nav izpildīti šo noteikumu 13. punktā minētie nosacījumi.

IV. Pagaidu numura piešķiršana un derīguma termiņš

15. Latvijas Republikā reģistrētām fiziskajām personām pagaidu numuru piešķir Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas Muitas informācijas sistēmā automātiski bez pagaidu numura pieprasījuma:

15.1. ja šī persona personīgi iesniedz muitas deklarāciju, neizmantojot regulas Nr. 952/2013 18. pantā noteikto pārstāvību muitā;

15.2. ja šīs personas vietā muitas deklarāciju iesniedz saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 18. pantu iecelts pārstāvis.

16. Ārpus Eiropas Savienības vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētā fiziskā persona pagaidu numura pieprasījumā norāda pieprasījuma datumu, personas vārdu un uzvārdu, personas dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta nosaukumu un numuru, kā arī sniedz apliecinājumu, ka personai nav EORI numura un pagaidu numura, kura derīguma termiņš vēl nav izbeidzies. Papildus norāda lēmuma (atbildes) paziņošanas veidu.

17. Valsts ieņēmumu dienests pēc pagaidu numura pieprasījuma saņemšanas piecu darbdienu laikā piešķir pagaidu numuru, ja ir izpildīti šo noteikumu 16. punktā minētie nosacījumi, izņemot šo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktos gadījumus, vai atsaka piešķirt pagaidu numuru, ja nav izpildīti šo noteikumu 16. punktā minētie pagaidu numura piešķiršanas nosacījumi. Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajos gadījumos pagaidu numuru piešķir, ja ir izpildīti šo noteikumu II nodaļā noteiktie personas veidam atbilstoši EORI numura piešķiršanas nosacījumi, vai atsaka piešķirt pagaidu numuru, ja nav izpildīti šo noteikumu II nodaļā attiecīgajam personas veidam noteiktie EORI numura piešķiršanas nosacījumi vai ja personai jau ir piešķirts EORI numurs.

18. Pagaidu numura derīguma termiņš ir 30 dienas.

V. EORI numura un pagaidu numura struktūra

19. Saskaņā ar regulas Nr. 2015/2447 12-01. pielikuma "Kopējo datu prasību formāti un kodi attiecībā uz uzņēmēju un citu personu reģistrāciju" II sadaļas 2. nodaļas 1. punktā noteikto EORI numura dalībvalsts identifikators (valsts kods) ir Latvijas Republikas ISO divu burtu kods "LV".

(MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 687 redakcijā)

20. Saskaņā ar regulas Nr. 2015/2447 12-01. pielikuma "Kopējo datu prasību formāti un kodi attiecībā uz uzņēmēju un citu personu reģistrāciju" II sadaļas 2. nodaļas 1. punktā noteikto EORI numura unikālais identifikators dalībvalstī ir:

20.1. Latvijas Republikā reģistrētai fiziskajai personai – EORI numura pieteicēja personas kods (izmanto 11 zīmju ciparu kombināciju bez domuzīmes un bez atstarpēm);

20.2. Latvijas Republikā reģistrētai juridiskajai personai – EORI numura pieteicēja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (izmanto 11 zīmju ciparu kombināciju bez atstarpēm), bet, ja EORI numura pieteicējs nav reģistrēts kā nodokļu maksātājs, tad Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs (izmanto 9 zīmju ciparu kombināciju bez atstarpēm);

20.3. ārpus Eiropas Savienības reģistrētai fiziskajai personai – Latvijas Republikā EORI numura pieteicējam izveidots identifikators, kuru veido burtu un ciparu kombinācija bez domuzīmēm un bez atstarpēm, ar kopējo garumu līdz 15 zīmēm. Šajā identifikatorā:

20.3.1. pirmās divas zīmes ir attiecīgās ārpussavienības valsts ISO divu burtu kods;

20.3.2. secīgi nākamās zīmes, sākot ar trešo, ir personu apliecinošā dokumenta identifikācijas numura pēdējās 13 zīmes. Ja šajā identifikācijas numurā ir mazāk par 13 zīmēm, izmanto konkrētajā gadījumā esošo zīmju skaitu;

20.4. ārpus Eiropas Savienības reģistrētai juridiskajai personai – Latvijas Republikā EORI numura pieteicējam izveidots identifikators, kuru veido burtu un ciparu kombinācija bez domuzīmēm un bez atstarpēm, ar maksimālo garumu līdz 15 zīmēm. Šajā identifikatorā:

20.4.1. pirmās divas zīmes ir attiecīgās ārpussavienības valsts ISO divu burtu kods;

20.4.2. secīgi nākamās zīmes, sākot ar trešo, ir juridiskās personas attiecīgās valsts uzņēmumu reģistra identifikācijas numura pēdējās 13 zīmes. Ja šajā identifikācijas numurā ir mazāk par 13 zīmēm, izmanto konkrētajā gadījumā esošo zīmju skaitu.

(Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 687)

21. Pagaidu numura struktūra atbilst regulas Nr. 2015/2447 12-01. pielikuma "Kopējo datu prasību formāti un kodi attiecībā uz uzņēmēju un citu personu reģistrāciju" II sadaļas 2. nodaļas 1. punktā noteiktajai EORI numura struktūrai, ievērojot šo noteikumu V nodaļas nosacījumus.

(MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 687 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 03.01.2017.Stājas spēkā: 13.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 12.01.2017. OP numurs: 2017/11.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
288013
{"selected":{"value":"16.11.2018","content":"<font class='s-1'>16.11.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.11.2018","iso_value":"2018\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2017","iso_value":"2017\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2017.-15.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.11.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)