Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.237

Rīgā 2016.gada 20.decembrī (prot. Nr.85, 33.§)
Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas" 16.1punktu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija
noteikumu Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"
3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par suņa turēšanu (turpmāk – suņa turēšanas nodeva) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Rīgā) un veicama suņa reģistrācijas kārtības uzraudzība un kontrole.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt suņu reģistrācijas un suņu turēšanas nodevas nomaksas kārtības uzraudzību un kontroli Rīgā.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir suns.

II. Suņa reģistrācijas kārtības uzraudzība un kontrole

4. Suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.

5. Suņa īpašniekam, turētājam vai valdītājam pēc 23. punktā minēto amatpersonu pieprasījuma ir pienākums uzrādīt suni, to nofiksējot, lai varētu droši un netraucēti ar datu nolasīšanas ierīci veikt pasīvā lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīcē (turpmāk – mikroshēma) iekļauto datu iegūšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

6. Gadījumā, ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs nevar izpildīt noteikumu 5. punktā noteiktās prasības, reģistrācijas fakta pārbaudes nodrošināšanai noteikumu 23. punktā minētajām amatpersonām ir tiesības pieaicināt suņa notveršanai un nofiksēšanai pakalpojuma sniedzēju, kas publiskā iepirkuma rezultātā ir ieguvis tiesības Rīgā nodrošināt klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs).

(Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 72 redakcijā)

7. Suņa īpašniekam ir pienākums segt izdevumus Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, kas tam radušies, apmaksājot pakalpojuma sniedzējam noteikumu 6. punktā minēto pakalpojumu vai – suņa klaiņošanas gadījumā – apmaksājot pakalpojuma sniedzējam suņa izķeršanu, transportēšanu, veterinārmedicīnisko aprūpi un uzturēšanos patversmē (dzīvnieka ķeršanas un informācijas aprites shēma 1. pielikumā) atbilstoši Dzīvnieka kartītē norādītajai informācijai (2. pielikums) un saskaņā ar izcenojumiem, kas noteikti starp pakalpojuma sniedzēju un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu noslēgtajā līgumā par attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanu.

(Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 72 redakcijā)

III. Suņa turēšanas nodevas apmērs, maksāšanas kārtība un atvieglojumi

8. Suņa īpašnieks maksā suņa turēšanas nodevu, ja suņa turēšanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādīta Rīga.

9. Suņa turēšanas nodeva par 2017.gadu ir noteikta 8,54 euro.

10. Suņa turēšanas nodeva no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta 10,00 euro.

11. Suņa turēšanas nodevu sāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 mēnešu vecumu, un maksā katru gadu visa suņa mūža garumā.

12. Suņa turēšanas nodeva ir maksājama katru gadu līdz 1.martam. Veicot maksājumu, ir norādāms suņa īpašnieka uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un suņa identitātes numurs, kas norādīts sunim implantētajā mikroshēmā.

13. Suņa turēšanas nodeva maksājama pēc 1.marta, ja 6 mēnešu vecumu suns sasniedz pēc kārtējā gada 1.marta.

14. Par suni, kurš 6 mēnešu vecumu sasniedz kalendārā gada otrajā pusē vai kurš iegādāts kalendārā gada otrajā pusē un par kuru nav samaksāta suņa turēšanas nodeva Rīgā par kārtējo gadu, attiecīgajā gadā ir maksājami 50% no suņa turēšanas nodevas.

15. Suņa turēšanas nodevas nomaksas kārtību administrē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

16. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas:

16.1. personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;

16.2. personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti;

16.3. valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.

17. Suņa turēšanas nodeva 50% apmērā ir maksājama:

17.1. par suni, kura reģistrēts īpašnieks ir pensionārs;

17.2. par sterilizētu suni.

18. Suņa īpašnieks saņem pie praktizējoša veterinārārsta ikgadējo suņa turēšanas žetonu, kas ir apliecinājums suņa vakcinācijai pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas nomaksai, uzrādot kvīti par suņa turēšanas nodevas samaksu vai dokumentu, kas apliecina noteikumu 16.1., 16.2. vai 16.3.apakšpunktā minētās personas statusu, un suņa vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīme par suņa vakcināciju pret trakumsērgu.

19. Suņa turēšanas žetons ir piestiprināms sunim pie kaklasiksnas vai citas ekipējuma daļas, vai nekavējoties uzrādāms pēc noteikumu 23. punktā minēto amatpersonu pieprasījuma. Ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs pēc noteikumu 23. punktā minēto amatpersonu pieprasījuma nevar uzrādīt suņa turēšanas žetonu, uzrādāmi suņa vakcināciju pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas samaksu apliecinoši dokumenti.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

20. Suņa turēšanas žetona nozaudēšanas gadījumā suņa īpašniekam ir tiesības saņemt jaunu žetonu, samaksājot žetona izgatavošanas izdevumus.

21. Suņa turēšanas nodeva un žetona izgatavošanas izdevumi suņa turēšanas žetona nozaudēšanas gadījumā maksājami Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontos, kas norādīti Rīgas pilsētas pašvaldības portālā un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājaslapā.

IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

(Nodaļa Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 94 redakcijā)

22. Par noteikumu 5. punktā noteiktās prasības neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 6 līdz 50 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 60 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 19.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

23. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Rīgas domes 20.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

23.1 Noteikumu 23. punktā minēto amatpersonu pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt institūcijas, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 94 redakcijā)

24. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rīgas pašvaldības policijas amatpersona.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 94 redakcijā)

V. Piespiedu izpilde

25. Piespiedu izpildes un piespiedu naudas uzlikšanas kārtību nosaka Administratīvā procesa likums.

26. Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību (arī izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, izdod Rīgas pašvaldības policijas amatpersona.

27. Izpildiestāde Administratīvā procesa likuma izpratnē ir Rīgas pašvaldības policija, izņemot Administratīvā procesa likuma 359.panta piektajā daļā paredzētos gadījumus.

28. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 94)

29. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 94)

VI. Noslēguma jautājums

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2004.gada 17.februāra saistošos noteikumus Nr.57 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2004, Nr.48; 2006, Nr.17; 2009, Nr.184; 2010, Nr.18, Nr.109; 2013, Nr.192).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1. pielikums
Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 237
Dzīvnieka ķeršanas un informācijas aprites shēma

(Pielikums Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 72 redakcijā)

2. pielikums
Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 237
DZĪVNIEKA KARTĪTE (sunim)

(Pielikums Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 72 redakcijā)

Izsaukuma saņemšana:

Datums

 Laiks 

No kā saņemts izsaukums

 
Dzīvnieka noķeršanas datums Laiks 
Dzīvnieka noķeršanas vieta 
Dzīvnieku ķērāja vārds, uzvārds Apliecības Nr. 
Suņa apraksts 
Informācija, kas nolasīta no mikroshēmas:

Numurs

 

Īpašnieks/turētājs

 

Tālruņa numurs

 
Informācija par saziņu ar īpašnieku 

Ķērāja paraksts: __________________ (vārds, uzvārds)

Veiktās manipulācijas ar dzīvnieku un to izmaksas

Nr. p. k.

Pakalpojuma sniedzējs

Pakalpojums

Pakalpojuma izcenojums, euro ar PVN

Pakalpojuma sniegšanas datums

1.

Dzīvnieku ķērājs

Dzīvnieka izķeršana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā  

2.

Dzīvnieka transportēšana no notveršanas vietas uz patversmi  

3.

Dzīvnieka transportēšana no notveršanas vietas uz veterināro klīniku  
 

KOPĀ:

  
Piezīmes: 

Ķērāja paraksts: __________________ (vārds, uzvārds)

Dzīvnieks saņemtsDatums, laiks:
Dzīvnieka saņēmējsparaksts(vārds, uzvārds)

Nr. p. k.

Pakalpojuma sniedzējs

Pakalpojums

Pakalpojuma izcenojums, euro ar PVN

Pakalpojuma sniegšanas datums

1.

Veterinārā klīnika

Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana  

2.

Kucēna eitanāzija  

3.

Suņa eitanāzija  

4.

Suņa diennakts uzturēšana stacionārā veterinārmedicīniskās aprūpes iestādē  

5.

Dzīvnieka apzīmēšana ar mikroshēmu  

6.

Dzīvnieka reģistrācija LDC* mājas (istabu) dzīvnieku reģistrā  
 

KOPĀ:

  
Piezīmes 

Veterinārās klīnikas pārstāvja paraksts: __________________ (vārds, uzvārds)

Dzīvnieks saņemtsDatums, laiks:
Dzīvnieka saņēmējsparaksts(vārds, uzvārds)

Nr. p. k.

Pakalpojuma sniedzējs

Pakalpojums

Pakalpojuma izcenojums, euro ar PVN

Pakalpojuma sniegšanas datums

1.

Dzīvnieku ķērājs

Dzīvnieka transportēšana no veterinārās klīnikas uz patversmi

  
  

KOPĀ:

  
Piezīmes 

Ķērāja paraksts: __________________ (vārds, uzvārds)

Dzīvnieks saņemtsDatums, laiks:
Dzīvnieka saņēmējsparaksts(vārds, uzvārds)

Nr. p. k.

Pakalpojuma sniedzējs

Pakalpojums

Dienu skaits

Pakalpojuma izcenojums, euro ar PVN

Summa, euro ar PVN

Pakalpojuma sniegšanas datums

1.

Patversme

Suņa (vecumā līdz 8 nedēļām) uzturēšana patversmē    

2.

Suņa (vecumā virs 8 nedēļām) uzturēšana patversmē    

3.

Suņa vakcinācija

-

-

  

4.

Kucēna atblusošana

-

-

  

5.

Suņa atblusošana

-

-

  

6.

Kucēna attārpošana

-

-

  

7.

Suņa attārpošana

-

-

  

8.

Klīniska suņa izmeklēšana

-

-

  

9.

Slima suņa veterinārmedicīniskā aprūpe

-

-

  

10.

Kucēna eitanāzija

-

-

  

11.

Suņa eitanāzija

-

-

  

12.

Dzīvnieka apzīmēšana ar mikroshēmu

-

-

  

13.

Dzīvnieka reģistrācija LDC* mājas (istabu) dzīvnieku reģistrā

-

-

  
 

KOPĀ:

-

-

  
Piezīmes 

Patversmes pārstāvja paraksts: __________________ (vārds, uzvārds)

Dzīvnieks saņemtsDatums, laiks:
Dzīvnieka saņēmējsparaksts(vārds, uzvārds)

Nr. p. k.

Pakalpojuma sniedzējs

Pakalpojums

Pakalpojuma izcenojums, euro ar PVN

Pakalpojuma sniegšanas datums

1.

Dzīvnieka utilizācija

Dzīvnieka līķa savākšana un utilizācija

  
  

KOPĀ:

  
Piezīmes 

_____ paraksts: __________________ (vārds, uzvārds)

KOPĒJIE izdevumi par suņa izķeršanu, transportēšanu, veterinārmedicīnisko aprūpi un uzturēšanu patversmē

_______ euro

Saskaņā ar Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" 7. punktu suņa īpašnieks samaksā Rīgas pilsētas pašvaldībai radušos izdevumus par suņa izķeršanu, transportēšanu, veterinārmedicīnisko aprūpi un uzturēšanu patversmē viena mēneša laikā no suņa saņemšanas brīža, veicot samaksu un norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģistrācijas Nr. LV90011524360

Banka: AS "Luminor Bank" Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV11RIKO0023300005090

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010

RD iestādes kods: 209

Maksājuma mērķī norāda: Par suņa Nr. (mikroshēmas numurs) izķeršanu un aprūpi, īpašnieka vārds, uzvārds.

Dzīvnieka atdošana īpašniekam/turētājam:

Atdošanas vieta

 

Datums

 Laiks 

Īpašnieka/turētāja vārds, uzvārds

 Personas kods 

Deklarētā dzīvesvieta:

 

Tālruņa numurs

 

e-pasta adrese

 

Īpašnieka/turētāja paraksts: __________________ (vārds, uzvārds)

Piezīmes: 
 
 
 

.

* Lauksaimniecības datu centrs.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 237Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 11.01.2017.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 10.01.2017. OP numurs: 2017/9.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
287964
{"selected":{"value":"01.01.2022","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2021","iso_value":"2021\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-10.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2017","iso_value":"2017\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"