Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 774

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 5. §)
Iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī noraidījumu sagatavošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 6. panta 8. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu;

1.2. sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu.

2. Komersants, kas pretendē uz muitas nodokļa atcelšanu vai kvotas piemērošanu izejvielu, nepabeigtu preču vai to sastāvdaļu (turpmāk – preces) ievešanai no trešajām valstīm, iesniedz Finanšu ministrijā iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu vai kvotas piemērošanu (1. pielikums) (turpmāk – iesniegums), ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

2.1. prece netiek ražota Eiropas Savienībā vai prece Eiropas Savienībā netiek ražota pietiekamā daudzumā, lai apmierinātu visu attiecīgo ražošanas vai pārstrādes uzņēmumu pieprasījumu, vai precei nepiemīt pabeigtam izstrādājumam raksturīgas pazīmes un tā netiek pārdota gala patērētājam bez tālākas apstrādes;

2.2. plānotais vai iepriekšējos gados samaksātais muitas nodokļa apmērs par attiecīgās preces importu sasniedz 15 000 euro gadā;

2.3. prece nav iekļauta atsevišķā (izņēmuma) tirdzniecības līgumā.

3. Lai sasniegtu šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto muitas nodokļa apmēru, komersants iesniegumu drīkst iesniegt kopīgi ar citiem (arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētiem) komersantiem.

4. Komersants iesniegumam pievieno noteikta parauga deklarāciju par atsevišķa (izņēmuma) tirdzniecības līguma neesību (2. pielikums).

5. Komersants iesniegumu iesniedz:

5.1. līdz kārtējā gada 1. martam – preču ievešanai no nākamā gada 1. janvāra, piemērojot atbrīvojumu no muitas nodokļa;

5.2. līdz kārtējā gada 1. septembrim – preču ievešanai no nākamā gada 1. jūlija, piemērojot atbrīvojumu no muitas nodokļa.

6. Ja ir izpildīti šo noteikumu 2. punktā minētie nosacījumi, komersantam ir tiesības lūgt pagarināt esošo muitas nodokļa atcelšanas termiņu, Finanšu ministrijā līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedzot iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanas termiņa pagarināšanu (3. pielikums) (turpmāk – termiņa pagarināšanas iesniegums).

7. Finanšu ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju divu nedēļu laikā izvērtē komersanta iesniegto iesniegumu vai termiņa pagarināšanas iesniegumu. Ja iesniegums vai termiņa pagarināšanas iesniegums atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām, Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz iesniegumu vai termiņa pagarināšanas iesniegumu Eiropas Komisijā.

8. Informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajos iesniegumos un termiņa pagarināšanas iesniegumos minētajām precēm Finanšu ministrija publicē savā tīmekļvietnē. Informācijā norāda iesnieguma numuru, preču Kombinētās nomenklatūras kodu, preču aprakstu un pieprasīto daudzumu (statistikas vienībās).

9. Komersantam ir tiesības iesniegt iesnieguma noraidījumu par muitas nodokļa atcelšanu vai kvotas piemērošanu (4. pielikums) (turpmāk – noraidījums) attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem un termiņa pagarināšanas iesniegumiem, ja:

9.1. preci pašlaik ražo Latvijā;

9.2. Latvijā ir iespējams iegādāties līdzvērtīgas vai aizvietojamas preces.

10. Komersants iesniedz noraidījumu Finanšu ministrijā:

10.1. līdz kārtējā gada 20. maijam – attiecībā uz dalībvalstu iesniegumiem, kuri iesniegti Eiropas Komisijā līdz 15. martam;

10.2. līdz kārtējā gada 20. novembrim – attiecībā uz dalībvalstu iesniegumiem, kuri iesniegti Eiropas Komisijā līdz 15. septembrim;

10.3. līdz kārtējā gada 20. aprīlim – attiecībā uz dalībvalstu iesniegtajiem termiņa pagarināšanas iesniegumiem.

11. Finanšu ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju divu nedēļu laikā izvērtē komersanta iesniegto noraidījumu. Ja noraidījums atbilst šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām, Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz noraidījumu Eiropas Komisijā.

12. Finanšu ministrija 10 dienu laikā pēc Eiropas Komisijas Ekonomikas un tarifu jautājumu darba grupas (turpmāk – EK darba grupa) sanāksmes, kurā izskatīti šo noteikumu 2., 6. vai 9. punktā minētie iesniegumi, rakstiski (elektroniski):

12.1. var pieprasīt komersantam papildu informāciju, kura nepieciešama EK darba grupai attiecīga lēmuma pieņemšanai;

12.2. informē komersantu par EK darba grupas viedokli vai lēmumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 774
IESNIEGUMS PAR MUITAS NODOKĻA ATCELŠANU VAI KVOTAS PIEMĒROŠANU
REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR TARIFF QUOTA

(neatbilstošo svītrot/delete inappropriate measure)

I daļa
Part I
(Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē publicējamā informācija/to be published on DG TAXUD website)

1. Kombinētās nomenklatūras kods
Combined Nomenclature code

2. Precīzs preces apraksts atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kritērijiem
Precise product description taking into account customs tariff criteria

3. Ķīmisko vielu preces (galvenokārt Kombinētās nomenklatūras 28. un 29. nodaļā minētās):
For chemical products only (mainly Chapter 28 and 29 of Combined Nomenclature)

3.1. CUS Nr. (numurs Eiropas muitas ķīmisko vielu sarakstā ECICS)
CUS No (Reference number in European Customs Inventory of Chemicals)

3.2. CAS Nr. (numurs Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta sarakstā)
CAS No (Chemical Abstracts Service Registry Number)

3.3. citi numuri
other No

(CUS un CAS numuri atrodami tīmekļvietnē http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/)
(CAS and CUS numbers can be found on the website http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/)

II daļa
Part II
(informācija Ekonomikas tarifu jautājumu darba grupai (ETJG)/to be public for the members of ETQG)

4. Detalizēta informācija par preci (komerciālais apzīmējums, izmantošanas (apstrādes) veids, importētās preces paredzamais lietojums, izstrādājums, kurā attiecīgā prece ir jāiestrādā, un tā gala lietojums)
Further information including commercial denomination, mode of operation, intended use of the imported product, type of product in which it is to be incorporated and end-use of that product

5. Struktūrformula (norāda tikai ķīmiskajām vielām)
Structural formula (for chemical products only)

6. Uz preci attiecas patents
Products are subject to a patent

(Yes)
(No)

Ja attiecas, norāda patenta numuru un izdevējiestādi
If yes, number of the patent and issuing authority

7. Uz preci attiecas antidempinga/pretsubsīdiju pasākums
Products are subject to an anti-dumping/anti-subsidy measure

(Yes)
(No)

Ja attiecas, norāda, kāpēc tiek pieprasīta muitas nodokļa atcelšana vai kvota
If yes, further explanation why a tariff suspension/quota is requested

8. Eiropas Savienības uzņēmumi (nosaukums, adrese), ar kuriem ir pārrunāts par identisku, līdzvērtīgu vai aizvietojamu preču piegādi (obligāti jānorāda, ja tiek pieprasīta kvota)
Name and addresses of firms known in the EU approached with a view to the supply of identical, equivalent or substitute products (obligatory for quota requests)

Pārrunu datums un rezultāts
Dates and results of these approaches

Iemesli, kādēļ minēto uzņēmumu preces nav piemērotas attiecīgajam mērķim
Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the purpose in question

9. Tarifu kvotas apjoma aprēķins
Calculation of tariff quota volume

Pieprasītāja gada patēriņš
Annual consumption of applicant

Eiropas Savienības uzņēmumu ražošanas apjoms gadā
Annual EU production

Pieprasītais tarifu kvotas apjoms
Requested tariff quota volume

10. Cita informācija (piemēram, par līdzīgu tarifu atcelšanu vai kvotām, spēkā esošu saistošu izziņu par tarifu)
Special remarks
(indication of similar tariff suspensions or quotas, indication of existing binding tariff information, other

III daļa
Part III
(informācija Komisijai/for Comission only)

11. Paredzamais importa apjoms 20____. gadā (informācija par pieprasījuma pirmo gadu):
Anticipated annual imports for 20___ (first year of the validity period requested)

11.1. vērtība (EUR)
value (in EUR)

11.2. daudzums (svara mērvienība un papildu mērvienība, ja nepieciešams attiecīgajam Kombinētās nomenklatūras kodam)
quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question)

12. Importa apjoms 20__. gadā (informācija par iepriekšējo kalendāra gadu):
Imports (for 20___ year) (year preceding the year in which the request is made)

12.1. vērtība (EUR)
value (in EUR)

12.2. daudzums (svara mērvienība un papildu mērvienība, ja nepieciešams attiecīgajam Kombinētās nomenklatūras kodam)
quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question)

13. Plānotie neiekasētie muitas nodokļi gadā (EUR)
Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis

14. Iesniegumā norādīto preču izcelsme
Origin of requested goods

Ārpus Eiropas Savienības esošā ražotāja nosaukums
Name of non-EU producer

Valsts
Country

15. Eiropas Savienībā esošo lietotāju nosaukumi un adreses
Names and addresses of the user in the EU

Adrese
Address

Telefona/faksa numurs
Telephone/Fax

Elektroniskā pasta adrese
E-mail

16. Pielikumi:
Annexes

16.1. deklarācija, kas apliecina, ka uz ievestajām precēm neattiecas atsevišķs (izņēmums) tirdzniecības līgums (obligāti iesniedzams)
Declaration that the imported products are not the subject of an exclusive trading agreement (join extra sheet) (obligatory)

16.2. preces drošības datu lapas, paskaidrojošas informatīvās lapas, brošūras u. c.
products data sheets, explanatory leaflets, brochures, etc.

Lappušu skaits
Number of pages

Ja kādi no II vai III daļā minētajiem informācijas datiem ir konfidenciāli, tos iesniedz uz atsevišķām lapām ar skaidru norādi uz konfidencialitāti. Konfidencialitātes līmenis ir jānorāda arī uz titullapas
If any of the items of information in part II or III is confidential, separate pages, clearly labelled as such, have to be added. The level of confidentiality needs to be specified also on the cover page

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 774
DEKLARĀCIJA PAR ATSEVIŠĶA (IZŅĒMUMA) TIRDZNIECĪBAS LĪGUMA1 NEESĪBU
DECLARATION OF NON-EXISTENCE OF AN EXCLUSIVE TRADING AGREEMENT

Nosaukums/Name
Adrese/Address

Telefona/faksa numurs/Telephone/fax

E-pasts/E-mail

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats/Name and function of signatory

Apliecinu

 

vārdā,

 (uzņēmuma nosaukums) 

ka uz šādu preci

 
 (preces apraksts)

neattiecas atsevišķs (izņēmuma) tirdzniecības līgums.

I herewith declare, on behalf of (company's name) that the following product(s): (product description)

Paraksts2, datums/Signature, date

Piezīmes.

1 Atsevišķi (izņēmuma) tirdzniecības līgumi ir jebkādas vienošanās, kas traucē citiem uzņēmumiem, kuri nav iesnieguma iesniedzēji, ievest iesniegumā norādītās preces.

2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 774
IESNIEGUMS PAR MUITAS NODOKĻA ATCELŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANU
REQUEST FOR PROLONGATION OF A TARIFF SUSPENSION

I daļa
Part I
(atklātā informācija/public)

Kombinētās nomenklatūras vai TARIC kods
Combined Nomenclature or TARIC code

Precīzs preces apraksts
Precise product description

II daļa
Part II

Iesniegums iesniegts attiecībā uz (importētāja/Eiropas Savienībā esošā lietotāja nosaukums un adrese)
Request submitted for (name and address of the importer/the user in the EU)

Preces importa apjoms 20____. gadā (informācija par iesniegumā norādītā jaunā derīguma laikposma pirmo gadu)
Imports (year 20___ , first year of the new validity period requested)

- vērtība (EUR)
value (in EUR)

- daudzums (svara mērvienība un papildu mērvienība, ja nepieciešams attiecīgajam Kombinētās nomenklatūras kodam)
quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question)

Plānotie neiekasētie muitas nodokļi gadā (EUR)
Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 774
IESNIEGUMA NORAIDĪJUMS PAR MUITAS NODOKĻA ATCELŠANU VAI KVOTAS PIEMĒROŠANU
OBJECTION TO A REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR TARIFF QUOTA

(neatbilstošo svītrot/delete inappropriate measure)

I daļa
Part I

Iesnieguma numurs/Request No
Kombinētās nomenklatūras kods/Combined Nomenclature code

Preču apraksts/Goods description
Reģistrācijas numurs/Working No

 Preces pašlaik ražo Latvijā, un tās ir pieejamas tirgū
Goods are currently produced in Latvia and are available on the market

Līdzvērtīgus vai aizstājējizstrādājumus pašlaik var iegādāties Latvijā
Equivalent or substitute products are currently obtainable within Latvia

Skaidrojoši komentāri, kāpēc un kā līdzvērtīgs vai aizstājējizstrādājums var aizstāt iesniegumā norādīto preci. Jāpievieno informācija par tehniskajiem datiem, kas pierāda piedāvātā izstrādājuma raksturīgās pazīmes un kvalitāti.
Explanatory comments (differences, why and how it may replace the requested product). Technical data sheets which prove the character and quality of the offered product have to be attached

Cita informācija/Other

Ierosinātais kompromiss (skaidrojošie komentāri)/Suggested compromise (explanatory comments)

Pārcelšana uz tarifu kvotu/Transfer into tariff quota

Ierosinātais kvotas apjoms/Suggested quota volume

Daļēja tarifa atcelšana/Partial tariff suspension

Ierosinātā nodokļa likme/Suggested duty rate

Citi priekšlikumi/Other proposals

Piezīme/Remarks

Uzņēmums, kas pašlaik ražo identisku, līdzvērtīgu vai aizstājējizstrādājumu Latvijā (un arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī)
Company producing currently an identical, equivalent or substitute product within Latvia (and in other country of EU)

Uzņēmuma nosaukums/Name of the company

Kontaktpersona/Person of contact

Adrese/Address

Telefona/faksa numurs/Telephone/fax

E-pasts/E-mail

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums/Product trade name

II daļa
Part II

Ražošanas jauda, kas ir pieejama tirgum (piemēram, nav piesaistīta vai saistīta ar līgumiem)
Production capacity (available for the market; e. g. not bound in house or by contracts)

Pašlaik/Present

Turpmāko sešu mēnešu laikā/Within the next six months

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī noraidījumu sagatavošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 774Pieņemts: 13.12.2016.Stājas spēkā: 16.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 15.12.2016. OP numurs: 2016/245.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287377
16.12.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)