Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 731

Liepājā 2016. gada 16. novembrī (prot. Nr. 63 14. §)
Individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka individuālās lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas, tās piekabju un maināmo velkamo iekārtu, kā arī speciālās traktortehnikas (turpmāk – transportlīdzeklis) atbilstības novērtēšanas kārtību un tehniskās prasības.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. individuālā transportlīdzekļa apstiprinājums – dokuments, ar ko inspicēšanas institūcija oficiāli apliecina transportlīdzekļa atbilstību nacionālajām individuālā transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanas prasībām;

2.2. maināma velkamā iekārta – transportlīdzeklis, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulas (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (turpmāk – regula Nr. 167/2013) 3. panta 10. punktā minētajai definīcijai;

2.3. aprīkojums – jebkura ierīce, kas nav detaļa un ar ko papildina transportlīdzekli vai ko uzstāda uz tā;

2.4. sistēma – apvienotu ierīču bloks, kas transportlīdzeklī pilda vienu vai vairākas īpašas funkcijas;

2.5. detaļa – ierīce, ko izmanto transportlīdzekļa montāžai, kā arī rezerves daļa;

2.6. atsevišķa tehniska vienība – ierīce, kas ir transportlīdzekļa daļa.

3. Šie noteikumi neattiecas uz transportlīdzekļiem:

3.1. ko paredzēts izmantot bruņotajos spēkos, civilajā aizsardzībā, ugunsdzēsībā, sabiedriskās kārtības uzturēšanas dienestos, sportam un izklaidei;

3.2. kas saņēmuši tipa apstiprinājumu;

3.3. kas reģistrēti ārvalstīs un uz laiku līdz trim mēnešiem ievesti Latvijā;

3.4. kas noteikti regulas Nr. 167/2013 2. panta 2. punktā.

4. Transportlīdzekļa atbilstību novērtē inspicēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību traktortehnikas, tās piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā (turpmāk – institūcija).

5. Tirgus uzraudzības funkcijas pilda Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sadarbībā ar valsts iestādēm, transportlīdzekļa īpašnieku (turētāju) un institūciju.

6. Latvijā atzīst un reģistrē transportlīdzekli, kas ražots kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Turcijā, ja par to ir izsniegts attiecīgajā valstī atzīts dokuments.

7. Saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprina:

7.1. no jaunām vai lietotām detaļām, sistēmām vai atsevišķām tehniskām vienībām izgatavotu vai sakomplektētu transportlīdzekli, kas nav bijis reģistrēts Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

7.2. no citas valsts ievestu lietotu, iepriekš nereģistrētu transportlīdzekli, ja tam veiktas tehniskas un konstruktīvas izmaiņas;

7.3. transportlīdzekli, kas noņemts no Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra uzskaites norakstīšanai, ja tam veiktas tehniskas un konstruktīvas izmaiņas.

II. Individuālā transportlīdzekļa apstiprināšanas kārtība

8. Transportlīdzekļu izgatavošana vai sakomplektēšana ir atļauta bez iepriekšējas saskaņošanas, ievērojot šo noteikumu 1. pielikumā minētās būtiskās tehniskās prasības.

9. Individuālā transportlīdzekļa apstiprināšanai transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) pirms tehniskās ekspertīzes iesniedz institūcijā šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu individuālā transportlīdzekļa apstiprināšanai (2. pielikums);

9.2. īpašumtiesības apliecinošu dokumentu – pirkuma līgumu, preču pavadzīmi vai rēķinu un deklarāciju par transportlīdzekļa piederību (3. pielikums);

9.3. tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam;

9.4. testēšanas vai mērījumu rezultātu kopijas, ja transportlīdzeklim ir veiktas pārbaudes un testi vai ja institūcija to pieprasa, lai pārliecinātos par konkrētu transportlīdzekļa agregātu, mezglu vai sistēmu atbilstību.

10. Institūcija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegtos dokumentus. Ja pamatotai iesnieguma izskatīšanai nepieciešama papildu informācija, transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) pēc institūcijas pieprasījuma to iesniedz viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja šajā termiņā pieprasītā informācija netiek saņemta, institūcija iesniegumu atzīst par neiesniegtu un pēc pieprasījuma atdod to atpakaļ transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam).

11. Ja iesniegtā dokumentācija atbilst šo noteikumu prasībām, institūcija vienojas ar transportlīdzekļa īpašnieku (turētāju) par transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes vietu un laiku.

12. Institūcija, veicot tehniskās atbilstības ekspertīzi:

12.1. transportlīdzeklim piešķir unikālu identifikācijas numuru, ko iestrādā plāksnē (5. pielikums) un piestiprina pie transportlīdzekļa;

12.2. veic indikatīvus mērījumus, lai noteiktu transportlīdzekļa atbilstību tā tehniskajai dokumentācijai un šo noteikumu prasībām;

12.3. sagatavo tehniskās ekspertīzes ziņojumu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru ne mazāk kā 10 gadus glabā institūcija, otru – transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).

13. Ja tehniskās ekspertīzes laikā institūcija konstatē, ka transportlīdzeklis neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, tā ziņojumā norāda attiecīgo neatbilstību. Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) viena mēneša laikā novērš neatbilstību un transportlīdzekli atkārtoti uzrāda tehniskajai ekspertīzei.

14. Ja transportlīdzeklis atbilst šo noteikumu prasībām, institūcija piecu darbdienu laikā izsniedz individuālā transportlīdzekļa apstiprinājumu (6. pielikums), kurā norāda unikālu individuālā apstiprinājuma numuru.

15. Institūcija pēc transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) pieprasījuma šo noteikumu 12.3. apakšpunktā un 14. punktā minētos dokumentus izsniedz elektroniska dokumenta veidā atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

III. Transportlīdzekļu reģistrācijas un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Pēc šo noteikumu 14. punktā minētā apstiprinājuma saņemšanas transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrē apstiprināto transportlīdzekli traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. Ja transportlīdzeklis netiek reģistrēts noteiktajā termiņā, apstiprinājums zaudē spēku un transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) atkārtoti veic šo noteikumu 9. punktā minētās darbības.

17. Institūcijas lēmumu var apstrīdēt Zemkopības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

18. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 731
Būtiskās tehniskās prasības individuālajiem transportlīdzekļiem
Nr.p.k.Prasības
1.

Vispārīgās prasības

1.1.Individuālais transportlīdzeklis atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati, tehnisko kontroli uz ceļiem, kā arī ceļu satiksmes un mašīnu drošības noteikumiem
1.2.Traktortehnikas, tās piekabju vai maināmo velkamo iekārtu, kā arī speciālās traktortehnikas (turpmāk – transportlīdzeklis) mezgli, agregāti vai sistēmas ir sakomplektētas savstarpēji saderīgi, lai nodrošinātu paredzēto funkciju izpildi
1.3.Ar pilnu masu slogota transportlīdzekļa ass slodze nepārsniedz ražotāja noteikto tehniski pieļaujamo maksimālo ass slodzi
1.4.Transportlīdzekli, kas nav paredzēts dalībai ceļu satiksmē, atbilstoši aprīko un ievēro šo noteikumu būtiskās tehniskās prasības
1.5.Transportlīdzekļus intensīvas darba vides vai transporta apstākļos aprīko ar paredzēto marķējumu, signāliem un informatīviem brīdinājumiem
2.Kabīne
2.1.Transportlīdzeklim uzstāda tam paredzētu kabīni
2.2.Uzstādāmās kabīnes stiprinājuma elementi, to skaits un izvietojums atbilst kabīnes izgatavotāja stiprinājuma elementu skaitam un izvietojumam
2.3.Kabīnē uzstādītās vadības ierīces un kontrolierīces nodrošina funkcionalitāti
2.4.Uzstādītā kabīne darba vai transporta apstākļos nepārsniedz pieļaujamo trokšņa vai vibrācijas līmeni
2.5.Kabīne ir aprīkota ar tai paredzētajiem atpakaļskata spoguļiem, vējstikla tīrītāju, apsildes sistēmu, regulējamu sēdekli, drošības jostu, skaņas signāliem un gaismas ierīcēm
3.Stūres iekārta
3.1.Stūres rats abos virzienos griežas viegli, vienmērīgi, bez ieķīlēšanās. Stūres pagrieziena leņķi no vidējā stāvokļa līdz atdurei ir vienādi abos virzienos
3.2.Stūres mehānisms ir nostiprināts, nav pieļaujami metinājumi
3.3.Stūres stieņi nevienā stūres rata pagrieziena leņķī nepieskaras pie citām transportlīdzekļa daļām
4.Degvielas tvertne
4.1.Degvielas tvertne ir nostiprināta ar izgatavotāja paredzētiem stiprinājuma elementiem
4.2.Degvielas tvertnes novietojums ir tāds, lai tvertne ar transportlīdzekļa konstrukcijas elementiem pēc iespējas vairāk būtu aizsargāta no ārējo faktoru (piemēram, akmeņu, ledus) nelabvēlīgās iedarbības ekspluatācijas laikā un no tiešas sadursmes ceļu satiksmes negadījumā. Degvielas tvertne neatrodas transportlīdzekļa kabīnē
4.3.Degvielas tvertnes uzpildes kakliņš atrodas transportlīdzekļa ārpusē
5.Traktortehnikas vai speciālās traktortehnikas tilti
5.1.Uzstādītā tilta tehniski pieļaujamā maksimālā ass slodze nav mazāka par tādas attiecīgās ass slodzi, kura slogota ar pilnu masu
5.2.Uzstādītā dzenošā tilta reduktoru pārnesuma skaitļi nodrošina izgatavotāja paredzēto turpgaitas un atpakaļgaitas maksimālo un minimālo ātrumu
5.3.Stūrējamais tilts nodrošina stūres iekārtas darbību. Riteņi abos virzienos griežas viegli, vienmērīgi, bez ieķīlēšanās
5.4.Tilts ir nostiprināts atbilstošās stiprinājuma vietās ar stiprinājuma elementiem, nav pieļaujami metinājumi
6.Traktortehnika vai speciālā traktortehnika, kas paredzēta darbam mežā
6.1.Transportlīdzeklis ir izgatavots vai aprīkots ar aizsargrāmi motora pārsega, kabīnes un priekšējā stikla aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem. Aizsargrāmis var nebūt, ja kabīnes izgatavošanā noteikti citi drošības pasākumi aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem
6.2.Transportlīdzeklis ir aprīkots ar aizsargkonstrukcijām un radiatora aizsargrežģi, dzinēja kartera un kardānpārvadu aizsargbruņām, riteņu ventiļu aizsargiem un gaismas signālierīču aizsargiem. Kabīni papildus aprīko ar kabīnes sānu un aizmugurējā stikla aizsargrežģi, ja nav noteikti citi drošības pasākumi aizsardzībai pret caurdurošiem objektiem. Kabīni papildus var aprīkot ar atlokāmo kāpsli un papildu darba apgaismojumu
6.3.Aizsargrāmis ir konstruēts tā, lai tā atbalsta vietas ir nostiprinātas (pieskrūvētas) tikai uz transportlīdzekļa šasijas (rāmja) daļām, to nostiprināšanai nav pieļaujami metinājumi. Uzstādītās konstrukcijas būtiski nepasliktina operatora pārredzamību un netraucē transportlīdzekļa apkalpošanu
6.4.Transportlīdzekļa kabīnē atrodas nekustīgi nostiprināta vadības ierīce meža darbiem paredzēto agregātu vai iekārtu darbināšanai
6.5.Hidrosistēmas šļūtenēm un cauruļvadiem nav mehānisku bojājumu. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās nav eļļas noplūdes
7.Motors
7.1.Motora stiprinājumu vietu skaits un izvietojums atbilst motora izgatavotāja noteiktajām prasībām. Motora stiprināšanai pie transportlīdzekļa rāmja izmantoti pārejas kronšteini. Metināšana nav pieļaujama
7.2.Akumulatora baterija ir nostiprināta tā, lai tā nevarētu apgāzties, un nodrošina nepieciešamo strāvu ar spriegumu 12 vai 24 V
7.3.Uzstāda atbilstoša garuma un griezes momenta kardānpārvadu
7.4.Motora izplūdes gāzu sistēma ir hermētiska
8.Sakabes ierīces konstrukcija
8.1.Transportlīdzekļu sakabes vai uzkares ierīces konstrukcijās izmanto saderīgus mezglus, tie ir droši nostiprināti un pilda paredzētās funkcijas
8.2.Piekabju vai maināmo velkamo iekārtu sakabes jūgstienis ir aprīkots ar atbalsta konstrukciju pret zemi
8.3.Piekabju vai maināmo velkamo iekārtu sakabes cilpa ir rūpnieciski ražota un atbilst attiecīgajai slodzei
8.4.Sakabes stieņa konstrukcijas garums un aprīkojums ar drošības ķēdi vai trosi nodrošina piekabes pagriešanos attiecībā pret vilcēju bez saduršanās ar to
9.Bremžu iekārta
9.1.Bremžu pārvadā izmantoti rūpnieciski ražoti mezgli un agregāti
9.2.Cauruļvadi nav metināti vai lodēti. Pagarinot cauruļvadus, izmantoti rūpnieciski ražoti cauruļvadi. Cauruļvadu savienojuma vietu konstrukcija nodrošina bremžu sistēmas hermētiskumu
9.3.Bremžu sistēma nodrošina bremzēšanas spēka vienmērīgu sadalījumu starp riteņiem, kas atrodas uz vienas ass
9.4.Bremžu sistēma nodrošina transportlīdzekļa apturēšanu
9.5.Ja piekabes vai maināmas velkamās iekārtas pilna masa nepārsniedz 2500 kg, to atļauts ekspluatēt bez darba bremzēm un stāvbremzes. Ja piekabes vai velkamās mašīnas pilna masa nepārsniedz vilcēja svaru, to aprīko ar vismaz diviem stacionāri nostiprinātiem speciāliem riteņu paliktņiem, kuru darba virsma ir ne mazāka kā 10 procentu no riepas ārējās aploces
10.Piekabes vai maināmās velkamās iekārtas tilti
10.1.Pieļaujams uzstādīt tādu tiltu, kura stiprinājumi nodrošina tilta integritāti ekspluatācijas laikā
10.2.Uzstādītā tilta tehniski pieļaujamā maksimālā ass slodze nav mazāka par tādas attiecīgās ass slodzi, kura slogota ar pilnu masu
10.3.Ja piekabes vai maināmās velkamās iekārtas tehniskie raksturlielumi to paredz, uzstādāmajam tiltam jābūt aprīkotam ar bremzēm
10.4.Tilti ir nostiprināti ar stiprinājuma elementiem vienādā augstumā, nav pieļaujami metinājumi
11.Rāmja konstrukcijas
11.1.Rāmja daļas, konstrukcijas, mezglus un stiprinājumus izgatavo no mašīnbūvniecībai paredzētiem un saderīgiem materiāliem, tie atbilst izgatavojamā transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamai slodzei, un to izpildījums nodrošina stiprinājuma vietu izturību un drošību visā ekspluatācijas laikā
11.2.Nav pieļaujamas rāmja konstrukciju deformācijas
11.3.Rāmja daļas, konstrukcijas, mezgli un stiprinājumi ir pārklāti ar pretkorozijas aizsargmateriālu (grunti, krāsu vai laku)
12.Kravas pašizgāzējs
12.1.Kravas tilpnes stiprinājuma elementu skaits un to konstrukcija nepieļauj kravas kastes nobīdi transportlīdzekļa paātrināšanas vai straujas palēnināšanas laikā
12.2.Pašizgāzēja kravas tilpne ir fiksējama paceltā un nolaistā stāvoklī. Kravas tilpnes maksimālo pacelšanas augstumu ierobežo ar speciālu maksimālā augstuma ierobežotāju
12.3.Kravas tilpnes konstrukcija vienmērīgi balstās uz rāmja konstrukcijas tai paredzētajās atbalsta vietās. Nav pieļaujamas kravas kastes rāmja konstrukciju deformācijas
12.4.Hidrosistēmas šļūtenēm un cauruļvadiem nav mehānisku bojājumu. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās nav eļļas noplūdes
12.5.Darba cilindri ir nostiprināti un bez mehāniskiem bojājumiem
12.6.Kravas tilpnes pacelšanas (nolaišanas) vadības ierīce atrodas viegli pieejamā vietā vadītāja kabīnē
12.7.Kravas tilpnes pacelšanas (nolaišanas) hidrosistēma funkcionē
12.8.Kravas tilpne ir pārklāta ar pretkorozijas aizsargmateriālu (grunti, krāsu vai laku)
13.Kravas kokvedējs
13.1.Kokvedējs atbilst atbalsta sienas konstrukciju, statņu un hidromanipulatora uzstādīšanas prasībām, kā arī maksimālās pilnās masas un šķērsstabilitātes prasībām
13.2.Statņu augstums nepārsniedz atbalsta sienas konstrukciju augstumu un to maksimālais augstums Hmax ir 1,80 m no to atbalsta virsmas
13.3.Kravas statņu stiprinājums pie traktortehnikas piekabes rāmja ir mehānisks (skavas, bultskrūves). Metināšana nav pieļaujama
14.Hidromanipulators
14.1.Hidromanipulatora stiprinājums pie transportlīdzekļa rāmja atbilst ražotāja noteiktajām prasībām
14.2.Hidrosistēma funkcionē. Hidromanipulatora hidrosistēmas šļūtenēm un cauruļvadiem nav mehānisku bojājumu. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās nav eļļas noplūdes
15.Piekabe – cisterna
15.1.Tvertne (cisterna) ir rūpnieciski ražota
15.2.Cisternas stiprinājuma elementu skaits un to konstrukcija nepieļauj cisternas nobīdi transportlīdzekļa paātrināšanas vai straujas palēnināšanas laikā
15.3.Cisterna ir aprīkota ar līmeņrādi
15.4.Ja cisterna ir aprīkota ar uzpildes/iztukšošanas mehānismu (sūkni vai kompresoru), vadības ierīce atrodas viegli pieejamā vietā
15.5.Cisternai ir pietiekama izmēra un novietojuma atveres, lai varētu iztīrīt cisternas iekšpusi. Atveres, kas atrodas cisternas augšējā daļā un ir lielākas par 400 mm diametrā vai ir 300 x 400 mm, ja tās nav apaļas, ir noslēgtas ar režģi, ko var noņemt tikai ar instrumentu palīdzību. Režģa atveres nepārsniedz minētos izmērus
15.6.Vāks tvertnes augšējā daļā ir aprīkots ar ierīcēm, lai novērstu nejaušu vāka aizvēršanu
15.7.Tvertnes, kuru tilpums ir vienāds vai lielāks par 6000 l, ir aprīkotas ar pretpārsprieguma starpsienām
15.8.Cisternas, kurām nepieciešamas savienojošās šļūtenes, ir aprīkotas ar līdzekļiem, lai noturētu šļūtenes transportēšanas laikā
15.9.Tvertne ir pārklāta ar pretkorozijas aizsargmateriālu (grunti, krāsu vai laku)
16.Elektroiekārtas
16.1.Transportlīdzekļa elektroinstalācijas vadi un to savienojumi ir stacionāri nostiprināti, to savienojuma vietas ir izolētas. Elektroinstalācijas vadi ir nostiprināti, lai to daļas nebūtu tiešā saskarē ar izplūdes gāzes sistēmu, kustīgām daļām vai asajām malām
16.2.Visas apgaismes ierīces (lukturus) nostiprina uz nekustīgas pamatnes, lai neradītu raustītas gaismas efektu. Valsts reģistrācijas numura zīmes stiprinājuma vieta ir atbilstoši apgaismota
17.Aizsargierīces
17.1.Transportlīdzekļi, kas paredzēti dalībai ceļu satiksmē, ir aprīkoti ar ratu (riteņu) pretšļakatu ierīcēm (dubļusargiem), ja to funkcijas nepilda citi konstrukciju elementi
17.2.Kardānpārvadu aizsargi atbilst izgatavotāja prasībām, un tie ir nostiprināti pret rotēšanu
17.3.Zobratu, ķēžu un siksnu pārvadiem ir uzstādītas aizsargkonstrukcijas
17.4.Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas ir uzstādītas un nostiprinātas atbilstoši ražotāja prasībām
17.5.Piekabes vai maināmas velkamās iekārtas sakabes konstrukcijā obligātas ir drošības ķēdes vai paredzēta iespēja pievienot trosi, kas sakabes ierīces avārijas (atvienošanās) gadījumā nodrošina piekabes vai maināmas velkamās iekārtas virzīšanos aiz transportlīdzekļa un notur sakabes ierīci virs zemes
17.6.Traktortehniku vai speciālo traktortehniku aprīko ar ierīci aizsardzībai pret transportlīdzekļa iedarbināšanu, kad pārnesumu svira ir ieslēgtas gaitas stāvoklī
17.7.Traktortehniku vai speciālo traktortehniku, kurai nav paredzēta kabīne, aprīko ar aizsargkonstrukciju
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 731
 
(īpašnieka (turētāja) nosaukums un adrese)
 
(reģistrācijas Nr. vai personas kods, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs)

Iesniegums individuālā transportlīdzekļa apstiprināšanai

(sagatavošanas vieta)
  
 (inspicēšanas institūcijas nosaukums)
  
 (juridiskā adrese)
  
(iesniegšanas datums) 

Ziņas par transportlīdzekli

Marka 
Modelis 
Transportlīdzekļa veids* 
Transportlīdzekļa kategorija 
Izgatavošanas gads 
Transportlīdzekļa ražotājs 
Pilna masa 
Kravnesība 
Krāsa 
Vēlamais tehniskās ekspertīzes datums un vieta (adrese) 

Pielikumā:

1) transportlīdzekļa tehniskā dokumentācija;

2) īpašumtiesības apliecinošie dokumenti.

Parakstot šo pieteikumu, reģistrācijas pretendents apņemas sagatavot transportlīdzekli ekspertīzei norādītajā termiņā un samaksāt par transportlīdzekļa novērtēšanas vai apstiprināšanas darbībām.

Transportlīdzekļa reģistrācijas pretendents   
 (paraksts**) (vārds, uzvārds)

Piezīmes.

* Piemēram, riteņtraktors, kokvedējs, kokvedējs ar manipulatoru, šķeldotājs, cisterna, platforma, pašizgāzējs, treileris, kravas kaste, stabu vedējs, konteinervedējs.

** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 731
 
(īpašnieka (turētāja) nosaukums un adrese)
 
(reģistrācijas Nr. vai personas kods, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs)

Deklarācija par izgatavotā individuālā transportlīdzekļa piederību

   
(datums) (sagatavošanas vieta)

Apliecinu, ka individuālā transportlīdzekļa apstiprināšanai vai reģistrēšanai pieteiktais lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzeklis ir manā īpašumā (valdījumā) un nav iegūts ar pretlikumīgām darbībām.

Transportlīdzekļa reģistrācijas pretendents   
 (paraksts*) (vārds, uzvārds)
Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 731
Transportlīdzekļu tehniskajā dokumentācijā iekļaujamā informācija
Nr. p. k.PozīcijaNorādāmās informācijas skaidrojums
1.Vispārīgs tehniskais raksturojums
1.1.MarkaNorāda izgatavotāja nosaukumu
1.2.ModelisNorāda transportlīdzekļa nosaukumu
1.3.Transportlīdzekļa veidsNorāda transportlīdzekļa veidu, piemēram, traktors darbam mežā; izvedējtraktors: cisterna, kokvedējs; kokvedējs ar manipulatoru; platforma; pašizgāzējs; treileris; kravas kaste; stabu vedējs; šķeldotājs
1.4.Transportlīdzekļa kategorijaNorāda transportlīdzekļa kategoriju saskaņā ar regulas Nr. 167/2013 4. pantu
1.5.Pašmasa, kg 
1.6.Pašmasas sadalījums pa asīm, kg 
1.7.Pilna masa, kg 
1.8.Pilnās masas sadalījums pa asīm, kg 
1.9.Slodze uz sakabi, kg 
1.10.Garums, mm 
1.11.Platums, mm 
1.12.Augstums, mm 
1.13.Garenbāze, mm 
1.14.Šķērsbāze, mm 
1.15.Klīrenss, mm 
1.16.Jauda, kW 
1.17.Motora darba tilpums, cm3 
1.18.Motora nominālā jauda, kW 
1.19.Degvielas veids 
1.20.Degvielas tvertņu skaits un tilpums 
1.21.PapildiekārtasNorāda papildiekārtas, piemēram, manipulators, vinča, šķeldotājs, iekrāvējs
2.Lietošanas mērķis
2.1.Transportlīdzekļa lietojums 
2.2.Paredzēts ceļu satiksmei

Piekabe vai maināma velkamā mašīna ar pilnu masu līdz 2500 kg – atļauts ekspluatēt ceļu satiksmē bez bremzēm, ja tās pilna masa nepārsniedz vilcēja svaru.

Piekabe vai maināma velkamā mašīna ar pilnu masu virs 2500 kg, aprīkota ar darba bremzēm un stāvbremzi.

Transportlīdzeklis izgatavots pilnā aprīkojumā atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu un drošības prasībām

2.3.Nav paredzēts ceļu satiksmeiTransportlīdzeklis, kas nav aprīkots ar darba bremzēm un stāvbremzi, tiek aprīkots ar ratu paliktņiem
2.4.Maksimālais pieļaujamais ātrums līdz 40 km/hNorāda paredzēto ātrumu
2.5.Maksimālais pieļaujamais ātrums virs 40 km/hNorāda paredzēto ātrumu
3.Konstruktīvā daļa
3.1.Transportlīdzekļa gabarītu rasējumiDokuments, kas satur izstrādājuma kontūru (vienkāršotus) attēlus ar gabarītizmēriem
3.2.Transportlīdzekļa principiālās blokshēmas (piemēram, elektriskā, pneimatiskā, hidrauliskā)Dokuments, kurā galvenās izstrādājuma sastāvdaļas un to sakari attēloti ar nosacītiem apzīmējumiem vai attēliem (shematiski)
3.3.Transportlīdzekļa galveno izgatavošanas procesā izmantojamo paša vai citu ražotāju izgatavoto komplektējošo daļu, salikšanas vienību un mezglu apraksts 
4. Ekspluatācijas nosacījumi
4.1.Drošības prasības ekspluatācijas laikāNorāda galvenās drošības prasības, kas jāievēro ekspluatācijas laikā
5.Aizsardzības pasākumu apraksts
5.1.Pieļaujamais trokšņa līmenisTrokšņa līmeni nosaka ar indikatīvo mērījumu (izņemot piekabēm)
5.2.Pieļaujamais vibrācijas līmenisVibrācijas līmeni nosaka ar indikatīvo mērījumu (izņemot piekabēm)
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 731
Individuālā transportlīdzekļa identifikācijas plāksnītes paraugs

1. XXX – institūcijas identifikācija

2. XXXXXX – transportlīdzekļa identifikācijas numurs, kas sastāv no sešiem cipariem:

2.1. pirmie četri cipari – institūcijas piešķirts unikāls apstiprinājuma kārtas numurs;

2.2. pēdējie divi cipari – piešķiršanas gadskaitļa pēdējie cipari.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 731
Individuālā transportlīdzekļa
APSTIPRINĀJUMS

_________________________
(izdošanas vieta)

   
(izdošanas datums) (unikālais individuālā apstiprinājuma numurs)

Izsniegts

 
(transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja nosaukums)

Individuālā transportlīdzekļa apstiprinājums apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst Ministru kabineta 2016. gada 16. novembra noteikumiem Nr. 731 "Individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi".

Ziņas par transportlīdzekli

Marka 
Modelis 
Transportlīdzekļa veids 
Transportlīdzekļa kategorija 
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs 
Izgatavošanas gads 
Pašmasa (kg) 
Pilna masa (kg) 
Lietošanas mērķis 
Krāsa 

Apstiprinājums derīgs piecas dienas no tā izdošanas datuma.

Institūcijas paraksttiesīgā persona   
 (paraksts*) (vārds, uzvārds)

Z. v.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 731Pieņemts: 16.11.2016.Stājas spēkā: 26.11.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 230, 25.11.2016. OP numurs: 2016/230.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
286820
26.11.2016
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"