Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 292

Rīgā 2016. gada 10. maijā (prot. Nr. 22 8. §)
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
5. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā katrai pašvaldībai prognozē nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) ieņēmumus nākamajam taksācijas periodam atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību.

2. Finanšu ministrija līdz taksācijas perioda 12. augustam (izņemot šo noteikumu 15. punktā minēto gadījumu) apkopo pašvaldību iesniegto nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam un aprēķina kopējo nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam.

3. Pašvaldības nodokļa ieņēmumus prognozē, izmantojot Valsts zemes dienesta oficiālo informāciju par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvju un telpu grupu) un zemes vienības daļu prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam.

4. Pašvaldības zemes vienībām (to daļām), kuras atrodas administratīvajās teritorijās ārpus pilsētām un kuru platība pārsniedz trīs hektārus, un kurām vismaz viens no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" vai "Ūdens objektu zeme" (turpmāk – lauku zeme), nodokļa ieņēmumus līdz 2025. taksācijas gadam prognozē, izmantojot Valsts zemes dienesta noteikto prognozēto speciālo vērtību.

5. Nodokļa ieņēmumu prognozes aprēķinā pašvaldības ņem vērā to rīcībā esošos datus par nodokļa objektiem uz taksācijas perioda 1. jūniju.

6. Valsts zemes dienests 10 darbdienu laikā pēc kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz taksācijas perioda 22. jūnijam aprēķina katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvju un telpu grupu) un zemes vienības daļu prognozēto kadastrālo vērtību pēc nekustamo īpašumu stāvokļa uz taksācijas perioda 1. jūniju un nodod katrai pašvaldībai šādu informāciju par katru nekustamā īpašuma objektu un zemes vienības daļu:

6.1. kadastra apzīmējums;

6.2. apjoma rādītājs, kas izmantots kadastrālās vērtības aprēķinā, un tā mērvienība;

6.3. adrese, ja nekustamā īpašuma objekts ir adresācijas objekts;

6.4. prognozētā kadastrālā vērtība;

6.5. jaunaudzes platība zemes vienībā (kvadrātmetros).

7. Līdz 2025. taksācijas gadam, pamatojoties uz lauku zemes kadastrālo vērtību, Valsts zemes dienests nosaka speciālo vērtību, kuru atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajam termiņam nodod pašvaldībām.

8. Pašvaldība, neņemot vērā nodokļa likmi, kas noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, aprēķina nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam:

8.1. zemei (izņemot lauku zemes) un ēkām (izņemot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētos nodokļa objektus (turpmāk – mājokļi)), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Prognozē netiek iekļautas dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

8.2. lauku zemēm, pamatojoties uz noteikto prognozēto speciālo vērtību nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 1,5 % no nekustamā īpašuma speciālās vērtības;

8.3. inženierbūvēm, pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības;

8.4. mājokļiem, pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 0,2 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Prognozē netiek iekļautas dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

8.5. nepiemērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 3.1 daļā noteikto minimālo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu katram maksātājam attiecīgajā pašvaldībā.

9. Prognozētā nodokļa apjomu pašvaldība samazina:

9.1. par 100 % no maksātnespējīgiem komersantiem un maksātnespējīgām fiziskām personām aprēķinātās nodokļa summas, pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam;

9.2. par 100 % no privatizējamiem komersantiem aprēķinātās nodokļa summas, ja privatizējamiem komersantiem ir nodokļa parāds par pirmstaksācijas periodiem;

9.3. par 80 % no speciālo ekonomisko zonu un brīvostu licencētajiem komersantiem aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam;

9.4. par 50 % no politiski represētajām personām aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam;

9.5. par 100 % no taksācijas gadā aprēķinātajiem un piešķirtajiem atvieglojumiem trūcīgajām personām par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi;

9.6. par 100 % no taksācijas gadā aprēķinātajiem un piešķirtajiem atvieglojumiem maznodrošinātajām personām par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi;

9.7. par 50 % no taksācijas gadā personai aprēķinātās nodokļa summas par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi, bet ne vairāk par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto apmēru, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem (arī tad, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta).

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 346)

10. Saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu aprēķināto nodokļa ieņēmumu prognozi, kas samazināta atbilstoši šo noteikumu 9. punktam, pašvaldība koriģē ar iekasējamības koeficientu 0,8.

11. Šo noteikumu 10. punktā minēto informāciju pašvaldība norāda veidlapā (1. pielikums) un līdz taksācijas perioda 7. augustam iesniedz Finanšu ministrijā.

12. Ja līdz taksācijas perioda 7. augustam (pasta zīmogs vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta datums) pašvaldība nav iesniegusi Finanšu ministrijā šo noteikumu 10. punktā minēto informāciju, Finanšu ministrija pieprasa attiecīgās ziņas Valsts zemes dienestam un aprēķina pašvaldībai prognozēto nodokļa apjomu saskaņā ar prognozētajām kadastrālajām vērtībām (lauku zemēm saskaņā ar noteikto prognozēto speciālo vērtību), neņemot vērā šo noteikumu 9. punktā minētos samazinājumus.

13. Valsts zemes dienests pēc pieprasījuma iesniedz Finanšu ministrijā šādas ziņas par attiecīgo pašvaldību:

13.1. zemes (izņemot lauku zemi) vienību prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma;

13.2. lauku zemēm prognozētā speciālo vērtību kopsumma;

13.3. to ēku prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma, kuru galvenā lietošanas veida kods ir 1110, 1121, 1122 vai 1130;

13.4. ēku (izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās ēkas) prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma;

13.5. inženierbūvju prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma.

14. Pašvaldība norāda veidlapās un līdz taksācijas perioda 7. augustam iesniedz Finanšu ministrijā:

14.1. informāciju par taksācijas periodā piemēroto atvieglojumu summu trūcīgajām personām (šo noteikumu 9.5. apakšpunkta izpratnē) un maznodrošinātajām personām (šo noteikumu 9.6. apakšpunkta izpratnē) (2. pielikums);

14.2. informāciju par taksācijas periodā aprēķināto mājokļa nodokli, informāciju par to personu skaitu, kurām taksācijas periodā piemērots likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 3.1 daļā noteiktais minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums (katram maksātājam katrā pašvaldībā), kā arī informāciju par kopējo nodokļa summas palielinājumu, kas radies, piemērojot minimālo nodokļa maksājumu (3. pielikums);

14.3. informāciju par taksācijas periodā piemēroto atvieglojumu summu personām, kurām taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (šo noteikumu 9.7. apakšpunkta izpratnē) (4. pielikums).

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 346)

15. Ja nepieciešams, Finanšu ministrija pēc šo noteikumu 2. punktā minētā termiņa pieprasa pašvaldībai informāciju par nodokļa ieņēmumu prognozes aprēķinu un Valsts zemes dienestam šo noteikumu 13. punktā minēto papildu informāciju un līdz taksācijas perioda 30. augustam aprēķina kopējo nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam.

16. Ja pēc šo noteikumu 15. punktā minētās informācijas saņemšanas un izvērtēšanas Finanšu ministrija konstatē, ka pašvaldības aprēķinātā nodokļa ieņēmumu prognoze nākamajam taksācijas periodam ir nepamatoti samazināta un šīs kļūdas apmērs pārsniedz 10 % no aprēķinātās nodokļa prognozes, Finanšu ministrija nodokļa prognozi aprēķina atbilstoši šo noteikumu 12. punktā minētajam nosacījumam.

16.1 Pašvaldības, nosakot nodokļa ieņēmumu prognozi zemei 2018. gadam, ņem vērā Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par valsts robežas joslas platību konkrētā zemes vienībā.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 346 redakcijā)

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumus Nr. 802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 141. nr.; 2011, 91. nr.; 2012, 99. nr.; 2013, 70., 159. nr.; 2015, 119. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

1. pielikums

Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 292
  izziņa
  (pašvaldības nosaukums)  

par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi
20__. gadam

(euro)

Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze
par zemi* par ēkām par inženierbūvēm par mājokļiem kopā

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs  
(vārds, uzvārds, paraksts)**

 

(datums)**  

Piezīmes.

1. * Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze par zemi ietver arī lauku zemei aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi.

2. ** Dokumenta rekvizītus "vārds, uzvārds, paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

2. pielikums

Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 292
  izziņa
  (pašvaldības nosaukums)  

par 20__. gadā piemēroto atvieglojumu summu par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi trūcīgajām personām un maznodrošinātajām personām

(euro)

Piemērotā atvieglojumu summa par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi
trūcīgajām personām maznodrošinātajām personām kopā

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs  
(vārds, uzvārds, paraksts)*

 

(datums)*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "vārds, uzvārds, paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

3. pielikums

Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 292
  izziņa
  (pašvaldības nosaukums)  

par 20__. gadā aprēķināto mājokļa nodokli un minimālo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

(euro)

Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis mājokļiem


Personu skaits, kurām piemērots minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums Kopējais nodokļa summas palielinājums, kas radies, piemērojot minimālo nodokļa maksājumu

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs  
(vārds, uzvārds, paraksts)*

 

(datums)*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "vārds, uzvārds, paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 292

(Pielikums MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 346 redakcijā)

     
 

(pašvaldības nosaukums)

 

izziņa par 20____. gadā piemēroto atvieglojumu summu par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi personām, kurām taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību

(euro)

Piemērotā atvieglojumu summa par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi

personām, kurām taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību  
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)*

   

(datums)*

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "vārds, uzvārds, paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 292Pieņemts: 10.05.2016.Stājas spēkā: 20.05.2016. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 96 (5668), 19.05.2016.OP numurs: 2016/96.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Citi saistītie dokumenti
282199
{"selected":{"value":"23.06.2017","content":"<font class='s-1'>23.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.06.2017","iso_value":"2017\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2016","iso_value":"2016\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2016.-22.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.06.2017
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)