Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Liepājā 2015.gada 10.decembrī (prot. Nr.14, 10.§)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu
un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.574 "Licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas – kārtība" 13.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā amatierzveja – makšķerēšana – Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam, ūdenstilpē, kurā zvejas tiesības saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu pieder valstij.

2. Tirdzniecības kanāls atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un savieno Liepājas ezeru ar Baltijas jūru.

3. Licencētās makšķerēšanas vieta Tirdzniecības kanālā (1.pielikums) dabā ir iezīmēta ar krastā izvietotām zīmēm.

4. Licencētā makšķerēšana ūdenstilpē tiek ieviesta, lai:

4.1. racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības un gūtu papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, kuru veic licencētās makšķerēšanas organizētāja biedrība "Liepājas ezeri" (vienotais reģistrācijas Nr.40008082556) atbilstoši zivju resursu atjaunošanas pasākumu plānam 2016.–2019.gadā;

4.2. Kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto slodzi un nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

5. Licencēto makšķerēšanu Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam organizē biedrība "Liepājas ezeri", vienotais reģistrācijas Nr.400008082556; juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401; faktiskā adrese: Zvejnieku aleja 11–5, Liepāja, LV–3401; e–pasta adrese: federacija@apollo.lv.

6. Institūciju, kas saskaņojušas licencētās makšķerēšanas nolikumu, saraksts ir šo saistošo noteikumu 2.pielikumā.

7. Makšķerniekiem ir saistoši normatīvie akti, kuros noteiktas Vides aizsardzības prasības. Papildu vides aizsardzības prasības ūdenstilpē netiek noteiktas.

II. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI

8. Licencētā makšķerēšana ir atļauta:

8.1. no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu;

8.2. no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, kas reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

8.3. no ledus.

9. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi", nosakot šādus papildu nosacījumus:

9.1. licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai diennakts gaišajā laikā, ne agrā kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta, izņemot vēdzeļu, salaku un zušu makšķerēšanu, kas notiek no krasta vai uz ledus;

9.2. personām līdz 14 gadu vecumam bez pilngadīgas personas uzraudzības aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 12 gadu vecumam – no airu laivas;

9.3. aizliegta vēžošana un zemūdens medības;

9.4. makšķerējot (arī spiningojot) laika posmā no 1.maija līdz 31.maijam atļauts lomā paturēt ne vairāk kā 3 (trīs) līdakas vienā makšķerēšanas reizē;

9.5. licencētās makšķerēšanas organizētājs var aizliegt licencēto makšķerēšanu uz ledus, ja konstatē, ka licencētās makšķerēšanas turpināšana var radīt smagas sekas makšķernieku veselībai vai dzīvībai. Šādā gadījumā licencētās makšķerēšanas organizētājs uzstāda norādi "Uz ledus atrasties nav atļauts".

III. LICENČU VEIDI, MAKSA PAR LICENCĒM

10. Maksa par licencēm tiek noteikta, ņemot vērā licencētās makšķerēšanas organizētāja:

10.1. ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā;

10.2. izdevumus licenču izgatavošanai un izplatīšanai;

10.3. izdevumus ūdenstilpes un apkārtējās vides uzturēšanai, labiekārtošanai un sakopšanai.

11. Makšķerēšana Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam atļauta, iegādājoties jebkuru no šādām licencēm:

11.1. dienas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas, krasta vai no ledus periodā no 1.maija līdz 28./29.februārim – cena 5,70 EUR (pieci euro 70 centi);

11.2. mēneša licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas, krasta vai no ledus periodā no 1.maija līdz 28./29.februārim – cena 11,40 EUR (vienpadsmit euro 40 centi).

12. Makšķerēšana Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam atļauta arī ar šādām licencēm, kuras iegādātas vai saņemtas makšķerēšanai Liepājas ezerā saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2014.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU – MAKŠĶERĒŠANU – LIEPĀJAS EZERĀ" :

12.1. vasaras sezonas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, airu laivas vai motorlaivas periodā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim – cena 11,50 EUR (vienpadsmit euro 50 centi);

12.2. gada licence makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no airu laivas vai motorlaivas periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim) – cena 17,00 EUR (septiņpadsmit euro);

12.3. gada bezmaksas licence makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no airu laivas vai motorlaivas periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim).

13. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

14. Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti – atļauts makšķerēt ar gada bezmaksas licenci, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, invaliditātes apliecību vai politiski represētās personas apliecību.

15. Ar gada bezmaksas licenci atļauts makšķerēt arī politiski represētajām personām, personām no Liepājas pilsētas daudzbērnu ģimenēm, kā arī personām, kurām noteikts maznodrošinātās personas statuss, atbilstoši pašvaldības iesniegtajiem sarakstiem. Šīs licences var saņemt biedrībā "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11–5, Liepājā. Maznodrošinātās personas šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikts šāds statuss.

IV. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU SATURS, NOFORMĒJUMS UN REALIZĀCIJA

16. Katrai licencei (3.pielikums) ir šādi rekvizīti:

16.1. nosaukums un veids;

16.2. kārtas numurs;

16.3. derīguma termiņš;

16.4. licences cena;

16.5. izsniegšanas datums;

16.6. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;

16.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

16.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti.

17. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

18. Visas licences ir numurētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas:

19.1. biedrībā "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11–5, Liepājā, darba dienās no pulksten 9:00 līdz 16:00;

19.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;

19.3. licencētās makšķerēšanas organizētājs var noteikt arī citas licenču realizācijas vietas, par to iepriekš publicējot informāciju laikrakstos "Kurzemes vārds" un "Kursas laiks".

V. NO LICENČU REALIZĀCIJAS IEGŪTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS

20. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi pusgadā 30% pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotāciju ieņēmumu veidošanai.

21. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 70% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības pasākumu un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

22. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

VI. MAKŠĶERNIEKU LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA

23. Licences īpašniekam ir pienākums:

23.1. reģistrēt savu lomu, norādot makšķerēšanas periodu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) un ierakstot to attiecīgās licences otrajā pusē – tabulā. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašnieks pēc makšķerēšanas lomu var arī reģistrēt portālā e–Loms;

23.2. iesniegt lomu uzskaites tabulas licenču iegādes vietās vai arī viena mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtīt pa pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam, kura adrese norādīta šo noteikumu 5.punktā.

24. Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos licenču īpašniekam liegts turpmāk iegādāties un saņemt jebkura veida licences makšķerēšanai Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam kārtējā un nākamajā gadā.

VII. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI

25. Sadarbībā ar pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ūdenstilpes krastā.

26. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā.

27. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā. Interneta vietnē iegādātās licences tiek uzskaitītas pēc veidiem un skaita un kopējie dati tiek nosūtīti licencētās makšķerēšanas organizētājam pārskatu veidošanai no vietnes uzturētāja.

28. Uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

29. Nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šo noteikumu 20.un 21.punktā noteiktajām prasībām.

30. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV–1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu.

31. No 2016.gada līdz 2019.gadam īstenot vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2005.gadā izstrādātajiem Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām šādā apjomā:

31.1. līdaku krājumu pavairošana, ielaižot līdz 500 tūkstošiem kāpuru un 20 tūkstošiem līdaku mazuļu katru gadu;

31.2. vēdzeļu krājumu pavairošana, ielaižot no 500 tūkstošiem līdz 1 miljonam vēdzeļu kāpuru un mazuļu katru gadu.

32. Norīkot atbildīgās personas par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kuras piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

33. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti un iesniegt valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par makšķernieku lomiem ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.februārim.

34. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo saistošo noteikumu prasībām.

35. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu.

36. Veikt citus pienākumus saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

VIII. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS KONTROLE

37. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu kontrolē licencētās makšķerēšanas organizētājs, kā arī uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldības pilnvarotas personas.

38. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu.

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

39. Atzīt par spēku zaudējušiem:

39.1. Liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošos noteikumus Nr.21 "PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU – MAKŠĶERĒŠANU – LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ NO DZELZCEĻA TILTA LĪDZ TRAMVAJA TILTAM";

39.2. Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošos noteikumus Nr.23 "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2012.GADA 22.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.21 "PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU – MAKŠĶERĒŠANU – LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ NO DZELZCEĻA TILTA LĪDZ TRAMVAJA TILTAM"".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.22

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.22
SASKAŅOJUMU LAPA

"NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ NO DZELZCEĻA TILTA LĪDZ TRAMVAJA TILTAM"

3.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.22
LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU PARAUGI LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ POSMĀ NO DZELZCEĻA LĪDZ TRAMVAJA TILTAM

Saistošo noteikumu "Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts "PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU – MAKŠĶERĒŠANU – TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ NO DZELZCEĻA TILTA LĪDZ TRAMVAJA TILTAM" (turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādāts, jo 2015.gada decembrī beidzas Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 22.novembrī apstiprināto saistošo noteikumu Nr.21 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU – MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ NO DZELZCEĻA TILTA LĪDZ TRAMVAJA TILTAM" darbības termiņš.

Licencētā makšķerēšana tika ieviesta un turpinās, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdenstilpē, kas savieno Liepājas ezeru ar Baltijas jūru, un gūtu papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, kā arī kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 "Licencētās amatierzvejas makšķerēšanas kārtība". Šo noteikumu 13.punkts nosaka, ka pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā veicama licencētā amatierzveja – makšķerēšana – Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam.

Būtiskākās izmaiņas salīdzinājumā ar Domes 2012.gada 22.novembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.21:

– precizēti atļautie makšķerēšanas termiņi;

– noteiktas jaunas licenču cenas, kas pirms nolikuma izstrādes saskaņotas biedrības "Liepājas ezeri" valdes sēdē, kurā piedalījās makšķernieku pārstāvji.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuTiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās biedrība "Liepājas ezeri", iesniedzot pašvaldībā atskaites par realizēto makšķerēšanas licenču uzskaiti, ieņēmumiem un lomiem.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Domes mājas lapā www.liepaja.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas pilsētas Tirdzniecības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 10.12.2015.Stājas spēkā: 03.02.2016.Zaudē spēku: 27.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 02.02.2016. OP numurs: 2016/22.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
279964
03.02.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)