Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.352

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 21.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.1.4.1. pasākumu "Profesionālā rehabilitācija" (turpmāk – pasākums):

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir palielināt personu ar invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

3. Pasākuma mērķa grupa ir šādi nelabvēlīgā situācijā esošie iedzīvotāji darbspējas vecumā:

3.1. personas ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditāte);

3.2. personas ar garīga rakstura traucējumiem.

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi specifiskā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 545 837 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju skaits – 150;

4.2.2. rezultāta rādītājs – nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kuri pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie (dalībnieku skaits) – 90.

(MK 09.05.2017. noteikumu Nr. 250 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 602)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

7. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 752 103 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 489 287 euro un valsts budžeta finansējums – 262 816 euro.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

(Grozīts ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 250)

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir valsts pārvaldes iestāde, kas veicina personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū un sabiedrībā, nodrošinot profesionālo rehabilitāciju, – Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

11. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no šo noteikumu 11. punktā minētā projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

13. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

13.1. profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

13.1.1. darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo profesiju noteikšana;

13.1.2. darba tirgus vajadzībām atbilstošu profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde;

13.1.3. (svītrots ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 250);

13.1.4. profesionālās izglītības programmu licencēšana un akreditēšana;

13.2. profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā materiāltehniskās bāzes nodrošināšana profesionālās rehabilitācijas programmu īstenošanai;

13.3. prasmju sertificēšanas sistēmas izstrāde šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

13.3.1. darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo prasmju noteikšana;

13.3.2. ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumi;

13.3.3. prasmju aprakstu izstrāde;

13.3.4. prasmju apmācību programmu izstrāde;

13.3.5. (svītrots ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 250);

13.3.6. prasmju apmācību programmu saskaņošana;

13.4. prasmju apmācību programmu ieviešana šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā materiāltehniskās bāzes nodrošināšana prasmju apmācību programmu īstenošanai;

13.4.1 profesionālās piemērotības noteikšanas sistēmas pilnveidošana atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētās mērķa grupas vajadzībām;

13.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

13.6. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 250)

14. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

14.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

14.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

14.3. neparedzētās izmaksas.

15. Šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

15.1. tiešās personāla izmaksas (finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas un finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Ja pedagogu noslodze saskaņā ar daļlaika izmaksu attiecināmības principu ir mazāka nekā 30 procenti no normālā darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas saskaņā ar finansējuma saņēmēja personāla atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un šādā gadījumā tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj tikai mēnešalgu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Personāla atlīdzības izmaksām jābūt līdzvērtīgām ar finansējuma saņēmēja pārējo darbinieku atalgojumu. Sociālās rehabilitācijas atalgojumam paredzētā finansējuma daļa nepārsniedz 10 procentus no profesionālās rehabilitācijas personāla atlīdzības izmaksu finansējuma daļas;

15.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

15.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 13.1.1., 13.1.2., 13.2., 13.3.1., 13.3.3., 13.3.4., 13.4., 13.4.1 un 13.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

15.2.2. ēdināšanas izmaksas un uzturēšanās izdevumi dienesta viesnīcā šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai šo noteikumu 13.2. un 13.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas laikā, piemērojot vienas vienības izmaksu metodi;

15.2.3. profesionālās izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas izmaksas šo noteikumu 13.1.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanā;

15.2.4. (svītrots ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 250);

15.2.5. komandējumu (iekšzemes un ārvalstu) un dienesta braucienu izmaksas šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajam personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

15.2.6. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajam personālam un iekšzemes transporta izdevumi (maksa par degvielu, transporta pakalpojumu pirkšana) šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai šo noteikumu 13.2. un 13.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas laikā, lai nokļūtu no dienesta viesnīcas uz apmācību vietu un atpakaļ, kā arī no personas dzīvesvietas uz pakalpojuma saņemšanas vietu un atpakaļ, ja personai ir pārvietošanās traucējumi;

15.2.7. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja tās nav iekļautas šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā.

(Grozīts ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 250; MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 119; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 602)

16. Šo noteikumu 15.2.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) ietvaros:

16.1. veselības apdrošināšanas izmaksas šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;

16.2. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

16.3. materiāltehnisko līdzekļu iegādes izmaksas šo noteikumu 13.2. un 13.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai nepārsniedz 72 720 euro.

(MK 09.05.2017. noteikumu Nr. 250 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 119; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 602)

17. Šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(MK 09.05.2017. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

18. Šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai izpildītu noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu) projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

19. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 14. punktā minēto izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atmaksājamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

20. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

21. Šo noteikumu 13.1.1. un 13.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā finansējuma saņēmējs var piesaistīt pakalpojuma sniedzējus atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, veicot darba tirgus pieprasījuma izpēti, lai sadarbībā ar šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālu nodrošinātu darba tirgus vajadzībām atbilstošu profesionālās rehabilitācijas programmu izstrādi.

22. Šo noteikumu 13.4.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno finansējuma saņēmējs un finansējuma saņēmēja izvēlēts pakalpojuma sniedzējs. Šīs darbības ietvaros:

22.1. finansējuma saņēmējs nosaka jaunus kritērijus, metodes un instrumentus, kurus izmanto šo noteikumu 3. punktā minētās mērķa grupas personu profesionālās piemērotības noteikšanai, lai novērtētu personas motivāciju, darbspējas, veselības stāvokli, prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas personas integrācijai darba tirgū;

22.2. finansējuma saņēmējs slēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par novērtēšanas metodes iegādi un tulkošanu, tai skaitā par profesionālu tulku un speciālās nozares teksta redaktoru piesaisti, kā arī par projekta īstenošanas personāla apmācību metodes lietošanā;

22.3. finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, nodrošina informācijas sistēmas (elektroniska rīka) izveidi profesionālās piemērotības novērtējuma datu uzkrāšanai un uzglabāšanai;

22.4. finansējuma saņēmējs nodrošina novērtēšanas metodes un informācijas sistēmas (elektroniska rīka) uzturēšanu.

(MK 09.05.2017. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

23. Šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmējs un šīs darbības ietvaros:

23.1. nodrošina materiāltehniskās bāzes izveidi profesionālās rehabilitācijas programmu īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā;

23.2. apzina šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto mērķa grupu un informē to par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sadarbībā ar pašvaldības sociālā dienesta un Nodarbinātības valsts aģentūras speciālistiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējam;

23.3. nosaka profesionālo piemērotību šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai:

23.3.1. noskaidro motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties;

23.3.2. novērtē iepriekš iegūtās zināšanas;

23.3.3. apzina prasmes un iemaņas;

23.3.4. izvērtē veselības stāvokli un darbspējas;

23.3.5. nosaka personas individuālajā rehabilitācijas plānā nepieciešamos atbalsta pasākumus personas integrēšanai darba tirgū;

23.4. nodrošina motivēšanas, konsultēšanas un citus pasākumus atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam;

23.5. profesionālās kvalifikācijas iegūšanā šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai nodrošina:

23.5.1. ka apmācību un kvalifikācijas iegūšanas ilgums katrā profesionālās rehabilitācijas programmā nepārsniedz 18 mēnešus, bet divās no šīm programmām – sešus mēnešus;

23.5.2. mācību un kvalifikācijas prakses organizēšanu;

23.5.3. iekšzemes transporta pakalpojumus šo noteikumu 15.2.6. apakšpunktā minētajos gadījumos;

23.6. nodrošina individuālo sociālo rehabilitāciju šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, lai uzlabotu konkrētas darba tirgum, spējai pārvietoties un pašaprūpei nepieciešamās funkcijas atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam;

23.7. sniedz atbalstu iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā konsultācijas darba devējiem par mērķa grupas specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem;

23.8. sešus mēnešus pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas sniedz konsultatīvu atbalstu adaptācijai darba vietā, kā arī mērķa grupas personām, kurām ir grūtības patstāvīgi integrēties darba tirgū.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 602)

24. Izstrādājot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto prasmju sertificēšanas sistēmu, finansējuma saņēmējs iesniedz Labklājības ministrijā priekšlikumus normatīvā regulējuma izmaiņām, lai nodrošinātu prasmju sertificēšanas sistēmas ieviešanu.

25. Šo noteikumu 13.3.1., 13.3.3. un 13.3.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā finansējuma saņēmējs var piesaistīt pakalpojuma sniedzējus atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, veicot darba tirgus pieprasījuma izpēti, lai sadarbībā ar šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālu nodrošinātu darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju aprakstu un prasmju apmācību programmu izstrādi. Darba tirgus vajadzībām nepieciešamās prasmes nosaka profesijām, kas atbilst profesiju klasifikatora septītajai un devītajai pamatgrupai.

(Grozīts ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 250)

26. Šo noteikumu 13.3.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs organizē ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumus šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam prasmju sertificēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai.

27. Šo noteikumu 13.3.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros tiek izstrādāti darba prasmju apraksti, nosakot katras prasmes minimālos prasību standartus.

28. Šo noteikumu 13.3.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs izstrādā apmācību programmas šo noteikumu 27. punktā minētajiem darba prasmju aprakstiem.

29. Šo noteikumu 13.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā finansējuma saņēmējs:

29.1. nodrošina materiāltehniskās bāzes izveidi prasmju apmācību programmu īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā;

29.2. apzina šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto mērķa grupu un informē to par prasmju apguves un sertificēšanas pakalpojumu sadarbībā ar pašvaldības sociālā dienesta un Nodarbinātības valsts aģentūras speciālistiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējam;

29.3. nosaka šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas profesionālo piemērotību:

29.3.1. noskaidro motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties;

29.3.2. izvērtē veselības stāvokli un darbspēju;

29.3.3. novērtē iepriekš iegūtās zināšanas;

29.3.4. apzina esošās prasmes un iemaņas;

29.3.5. nosaka personas individuālajā rehabilitācijas plānā nepieciešamos atbalsta pasākumus personas integrēšanai darba tirgū;

29.4. nodrošina motivēšanas, konsultēšanas un citus pasākumus atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam;

29.5. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai prasmju apmācību programmu īstenošanā nodrošina:

29.5.1. ka prasmju apmācību ilgums nepārsniedz vienu gadu;

29.5.2. praktisko mācību organizēšanu;

29.5.3. iekšzemes transporta pakalpojumus šo noteikumu 15.2.6. apakšpunktā minētajos gadījumos;

29.6. nodrošina individuālo sociālo rehabilitāciju šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, lai uzlabotu konkrētas darba tirgum, spējai pārvietoties un pašaprūpei nepieciešamās funkcijas atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam;

29.7. sniedz atbalstu iekārtošanai darbā šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai pēc prasmju iegūšanas, tai skaitā konsultācijas darba devējiem par mērķa grupas specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem;

29.8. sešus mēnešus pēc prasmes ieguves pakalpojuma saņemšanas šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai sniedz konsultatīvu atbalstu adaptācijai darba vietā, kā arī mērķa grupas personām, kurām ir grūtības patstāvīgi integrēties darba tirgū.

(Grozīts ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 250; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 602)

30. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

30.1. papildus šajos noteikumos noteiktajam nodrošina, ka šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu;

30.2. papildus šajos noteikumos noteiktajam nodrošina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma atbilstību normatīvajiem aktiem par sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu;

30.3. nodrošina šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktā minēto profesionālās rehabilitācijas programmu licencēšanu un akreditāciju šo noteikumu 13.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārējo un profesionālo izglītības programmu licencēšanas kārtību un kārtību, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus;

30.4. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Informācijas un publicitātes pasākumus īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls vai piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;

30.5. ne retāk kā reizi trijos mēnešos savā tīmekļvietnē ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

30.6. piesaistot šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto projekta īstenošanas un vadības personālu uz darba līguma pamata un paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka projekta īstenošanas un vadības personāls tiek piesaistīts uz normālu darba laiku (atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu) vai nepilnu darba laiku, attiecīgi veicot projekta vadības un īstenošanas personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku;

30.7. uzkrāj datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" šādu horizontālo rādītāju sasniegšanu – "Par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits";

30.8. uzkrāj informāciju par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006;

30.9. nodrošina mērķa grupas vajadzību un sasniedzamo rādītāju uzskaiti, analīzi un uzraudzību novadu teritoriālo vienību (tai skaitā pagasta) līmenī;

30.10. uzskaita un analizē apstākļus, kas traucē mērķa grupas darba meklējumu uzsākšanu, iesaistīšanos izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, un informāciju ievieto savā tīmekļvietnē;

30.11. pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina datu pieejamību par šo noteikumu 3. punktā minētajiem nelabvēlīgākā situācijā esošajiem iedzīvotājiem (tai skaitā reģistrētiem bezdarbniekiem) divu gadu laikā pēc dalības pasākumā;

30.12. piesaista pakalpojuma sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;

30.13. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 15.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus paredz ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas.

(Grozīts ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 250)

31. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

32. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

32.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt atbalsta mērķa vai pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

32.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

33. Pasākuma ietvaros projektu īsteno no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 250)

34. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 352Pieņemts: 30.06.2015.Stājas spēkā: 04.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 03.07.2015. OP numurs: 2015/128.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
275075
{"selected":{"value":"14.12.2019","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2019","iso_value":"2019\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2018","iso_value":"2018\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2018.-13.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2017","iso_value":"2017\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2017.-01.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2015","iso_value":"2015\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2015.-11.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)