Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Daugavpilī 2015.gada 30.janvārī (prot. Nr.2, 6.§)
Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574
"Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība" 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Daugavpils pilsētas Lielajā Stropu ezerā.

2. Lielais Stropu ezers (turpmāk – L.Stropu ezers) atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102.panta 1.pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētās makšķerēšanas ieviešanas pamatojums ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" 2014.gadā izstrādātie L.Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kuros noteiktas papildus prasības ūdenstilpnes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" (turpmāk – KSP), juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV–5401, tālr.65476322.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

5. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta visā ūdenstilpnes platībā no 1.maija līdz 30.novembrim saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi", nosakot šādus papildu nosacījumus:

5.1. licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

5.2. makšķerēšana no krasta atļauta bez licences iegādes;

5.3. personām līdz četrpadsmit gadu vecumam bez pilngadīgas personas uzraudzības aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz divpadsmit gadu vecumam – no airu laivas;

5.4. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem, kuriem jauda pārsniedz 5 Zs;

5.5. ūdenstilpnē aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

III. Vides aizsardzības prasības

6. Makšķerēšana L.Stropu ezerā veicama ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības.

7. Autotransporta novietošana atļauta ne tuvāk par 10 metriem no ūdenstilpnes krasta vai šim nolūkam aprīkotā stāvvietā.

IV. Licenču veidi, skaits un maksa

8. Licencētai makšķerēšanai no 1.maija līdz 30.novembrim L.Stropu ezerā tiek izsniegtas šādas maksas atļaujas – licences (turpmāk – licences):

8.1. dienas licence – maksa 1,00 euro (viens euro);

8.2. mēneša licence – maksa 3,00 euro (trīs euro);

8.3. trīs mēnešu licence – maksa 5,00 euro (pieci euro);

8.4. sezonas licence – maksa 10,00 euro (desmit euro);

8.5. sezonas bezmaksas licence – personām vecumā līdz sešpadsmit gadiem un personām, kuras ir vecākas par sešdesmit diviem gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām, ūdenstilpnes krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss.

9. KSP nodrošina personu saraksta vešanu, kurām izsniegtas sezonas bezmaksas licences.

10. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

V. Licences saturs, noformējums un realizācijas kārtība

11. Licence (1.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa, kas satur šādus rekvizītus:

11.1. licences veids;

11.2. kārtas numurs;

11.3. licences cena;

11.4. licences derīguma termiņš;

11.5. makšķerēšanas vieta;

11.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju;

11.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);

11.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts;

11.9. licences izsniegšanas datums, zīmogs.

12. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar šo nolikumu.

13. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts:

13.1. makšķernieka vārds, uzvārds;

13.2. e-pasta adrese;

13.3. licences derīguma termiņš;

13.4. licences veids;

13.5. licences cena;

13.6. makšķerēšanas vieta.

14. Licenču izplatīšanas vietas:

14.1. šī nolikuma 8.1. – 8.4.apakšpunktos minētās licences – KSP, darba dienās no pulksten 8.00 līdz 17.00, vai interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;

14.2. šī nolikuma 8.5.apkašpunktā minēto licenci – KSP, darba dienās no pulksten 8.00 līdz 17.00, uzrādot dokumentu, kas apliecina šīs personas tiesības saņemt šādu licenci.

15. No licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi pusgadā 30% pārskaita valsts pamatbudžetā zivju fonda veidošanai. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 70% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantota zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

VI. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

16. Licences īpašniekam ir pienākums:

16.1. reģistrēt katru lomu, norādot makšķerēšanas laiku, zivju sugas, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) attiecīgās licences otrajā pusē – tabulā (3.pielikums), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas;

16.2. iesniegt lomu uzskaites tabulas licenču iegādes vietā vai viena mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtīt KSP pa pastu.

17. Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos licences īpašniekam liegts turpmāk iegadāties jebkura veida licences makšķerēšanai L.Stropu ezerā kārtējā un nākamajā gadā.

18. Līdz kārtējā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs nosūta licences ar lomu uzskaiti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR".

VII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

19. Papildus licencēto makšķerēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajam, licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

19.1. realizēt licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

19.2. īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar L.Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām šī nolikuma 20.punktā noteiktajā apjomā;

19.3. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;

19.4. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

20. Licencētās makšķerēšanas organizētājs par papildus maksu, kas neietilpst licences cenā, sniedz šādus pakalpojumus:

20.1. laivu un citu peldošo atpūtas līdzekļu izīrēšanu;

20.2. informācijas sniegšanu par labiekārtotām makšķerēšanas vietām L.Stropu ezera krastā.

VIII. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

21. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un L.Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus īsteno šādus pasākumus:

21.1. 2015.gadā – līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 350000 gab. to kāpuru (mazuļu);

21.2. 2016.gadā – zandartu krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 70 000 gab. to mazuļu;

21.2. malu zvejniecības apkarošanu;

21.3. normatīvo aktu ievērošanas kontroli un licenču pārbaudi šī nolikuma darbības laikā.

IX. Licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanas kontrole

22. Šajā nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un attiecīgās pašvaldības pilnvarotas personas, kā arī kontrolē piedalās valsts policija, pašvaldības policija, zemessardze un licencētās makšķerēšanas organizētājs.

23. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienests, Valsts ieņēmumu dienests un Daugavpils pilsētas dome.

24. Par šajā nolikumā noteikto prasību neievērošanu personas saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

X. Noslēguma jautājums

25. Nolikuma darbības ilgums ir trīs gadi no tā spēkā stāšanās dienas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

1.pielikums

Daugavpils pilsētas domes
2015.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
Licenču paraugi

1. Dienas licence

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

Dienas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 1,00 EUR.

Licence izsniegta

  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

Dienas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena Ls 1,00 EUR.

Licence izsniegta

 
       
 (vārds, uzvārds, personas kods)  (vārds, uzvārds, personas kods) 
  

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un licenci

    
 saņēmu     
  (paraksts)    
  

Licences izsniedzējs

  Licences izsniedzējs 
       
 (vārds, uzvārds, paraksts)  (vārds, uzvārds, paraksts) 
       
 Licences izsniegšanas datums  Licences izsniegšanas datums 
          
          
      Z.V.   

2. Mēneša licence

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

Mēneša licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 3,00 EUR.

Licence izsniegta

  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

Mēneša licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena Ls 3,00 EUR.

Licence izsniegta

 
       
 (vārds, uzvārds, personas kods)  (vārds, uzvārds, personas kods) 
  

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un licenci

    
 saņēmu     
  (paraksts)    
       
 Licence derīga no__________līdz _________  Licence derīga no__________līdz _________ 
  (datums,mēnesis,gads)   (datums,mēnesis,gads) 
  

Licences izsniedzējs

  Licences izsniedzējs 
       
 (vārds, uzvārds, paraksts)  (vārds, uzvārds, paraksts) 
       
 Licences izsniegšanas datums  Licences izsniegšanas datums 
          
          
      Z.V.   

3. Trīs mēnešu licence

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

Trīs mēnešu licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 5,00 EUR.

Licence izsniegta

  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

Trīs mēnešu licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena Ls 5,00 EUR.

Licence izsniegta

 
       
 (vārds, uzvārds, personas kods)  (vārds, uzvārds, personas kods) 
  

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un licenci

    
 saņēmu     
  (paraksts)    
       
 Licence derīga no__________līdz _________  Licence derīga no__________līdz _________ 
  (datums,mēnesis,gads)   (datums,mēnesis,gads) 
  

Licences izsniedzējs

  Licences izsniedzējs 
       
 (vārds, uzvārds, paraksts)  (vārds, uzvārds, paraksts) 
       
 Licences izsniegšanas datums  Licences izsniegšanas datums 
          
          
      Z.V.   

4. Sezonas licence

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

Sezonas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā
no 1.maija līdz 30.novembrim

Nr._____

Cena 10,00 EUR.

Licence izsniegta

  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

Sezonas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā
no 1.maija līdz 30.novembrim

Nr._____

Cena Ls 10,00 EUR.

Licence izsniegta

 
       
 (vārds, uzvārds, personas kods)  (vārds, uzvārds, personas kods) 
  

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un licenci

    
 saņēmu     
  (paraksts)    
       
 Licence derīga līdz   Licence derīga līdz  
  (datums,mēnesis,gads)   (datums,mēnesis,gads) 
  

Licences izsniedzējs

  Licences izsniedzējs 
       
 (vārds, uzvārds, paraksts)  (vārds, uzvārds, paraksts) 
       
 Licences izsniegšanas datums  Licences izsniegšanas datums 
          
          
      Z.V.   

5. Sezonas bezmaksas licence

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

Sezonas bezmaksas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā
no 1.maija līdz 30.novembrim

Nr._____

Licence izsniegta

  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

Sezonas bezmaksas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā
no 1.maija līdz 30.novembrim

Nr._____

Licence izsniegta

 
       
 (vārds, uzvārds, personas kods)  (vārds, uzvārds, personas kods) 
  

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un licenci

    
 saņēmu     
  (paraksts)    
       
 Licence derīga līdz   Licence derīga līdz  
  (datums,mēnesis,gads)   (datums,mēnesis,gads) 
  

Licences izsniedzējs

  Licences izsniedzējs 
       
 (vārds, uzvārds, paraksts)  (vārds, uzvārds, paraksts) 
       
 Licences izsniegšanas datums  Licences izsniegšanas datums 
          
          
      Z.V.   
2.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2015.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
Lielā Stropu ezera kartoshēma


3.pielikums

Daugavpils pilsētas domes
2015.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
Licenču reversā daļa - makšķernieka lomu uzskaites tabula
DatumsMakšķerēšanas ilgums (stundas)Zivju sugaZivju skaits (gab.)Zivju svars (kg)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Makšķernieks  
 (vārds, uzvārds) 
   
Paraksts  

* Saskaņā ar Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu, licences īpašniekam ir pienākums iesniegt lomu uzskaites tabulu licenču iegādes vietā vai viena mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtīt pa pastu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālās saimniecības pārvalde" (juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālr. 65476322). Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos licences īpašniekam tiks liegts turpmāk iegadāties jebkura veida licenci makšķerēšanai L.Stropu ezerā kārtējā un nākamajā gadā.

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLicencētās makšķerēšanas ieviešanas pamatojums ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" 2014.gadā izstrādātie Lielā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kuros noteiktas papildus prasības ūdenstilpnes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kartība" 13.punktam, ūdenstilpnes licencētās makšķerēšanas nolikums apstiprināms ar saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Daugavpils pilsētas Lielajā Stropu ezerā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notika ar Zemkopības ministrijas, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR", Valsts vides dienesta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" atbildīgajām personām.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 30.01.2015.Stājas spēkā: 05.03.2015.Zaudē spēku: 28.10.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 04.03.2015. OP numurs: 2015/45.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
272582
05.03.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)