Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.71

Rīgā 2015.gada 10.februārī (prot. Nr.7 19.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) projektu iesniegumu pirmo atlases kārtu (turpmāk – atlases kārta);

1.2. atlases kārtas mērķi un mērķa grupu;

1.3. atlases kārtai pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Atlases kārtas mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku, un nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu.

3. Atlases kārtas mērķa grupa ir pašvaldība, tās iedzīvotāji un komersanti.

4. Atlases kārtas ietvaros līdz 2015. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. iznākuma rādītājs: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem, – 6000;

4.2. rezultāta rādītājs: piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu skaits, kuros jāsamazina vides un sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā, – viens;

4.3. finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 924 672 euro apmērā;

4.4. horizontālā principa "ilgtspējīga attīstība" uzraudzības rādītājs un tā sasniedzamā vērtība – atbilstoši šo noteikumu 4.1. apakšpunktā noteiktajam.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 532)

5. Atlases kārtu īsteno līdz 2015. gada 31. decembrim ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Atlases kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 924 672 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 785 971 euro, pašvaldības budžeta finansējums – 138 701 euro.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 532 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmā ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no atlases kārtai pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu vismaz 15 procentu apmērā no atlases kārtai pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 7. punktā noteikto kopējo attiecināmo finansējumu.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs atlases kārtas ietvaros ir pašvaldība, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām nodrošina pretplūdu pasākumus savā administratīvajā teritorijā (pielikums).

11. Projekta iesniedzējs nodrošina, ka tam uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos (arī zem ūdensobjekta esošos zemesgabalos), kur paredzēts īstenot projektu.

12. Veicot papildu darbības plūdu risku mazināšanai, projekta iesniedzējs nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

13. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

14. Atlases kārtas ietvaros plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai atbilstoši Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajai programmai 2008.–2015. gadam ir atbalstāma:

14.1. esošo hidrotehnisko būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu pārbūve un atjaunošana;

14.2. jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība, ja to ierīkošana pamatota ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem;

14.3. virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju būvniecība un pārbūve;

14.4. dabiskas teritorijas (zaļā infrastruktūra) pilnīga vai daļēja atjaunošana un "zaļo" risinājumu izmantošana plūdu risku novēršanai;

14.5. vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos ("zaļais publiskais iepirkums").

15. Atlases kārtas ietvaros plāno tiešās attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas.

16. Tiešās attiecināmās izmaksas ir:

16.1. būvdarbu izmaksas;

16.2. autoruzraudzības izmaksas, kas nepārsniedz divus procentus no plānotajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

16.3. būvuzraudzības izmaksas, kas nepārsniedz trīs procentus no plānotajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

16.4. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

16.5. obligāto informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

17. Neattiecināmās izmaksas ir:

17.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto izmaksu ierobežojumus;

17.2. teritorijas labiekārtošanas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar atlases kārtas mērķa sasniegšanu. Šīs izmaksas neplāno lielākas par diviem procentiem no plānotajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām.

18. Projekta ietvaros radušās izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām:

18.1. ja tās ir radušās agrāk par 2014. gada 1. janvāri;

18.2. ja pirms projekta iesnieguma iesniegšanas projekta ietvaros īstenotās būves ir pieņemtas ekspluatācijā un ir parakstīti preču nodošanas un pieņemšanas akti.

IV. Atlases kārtas un projekta īstenošanas nosacījumi

19. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa.

20. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno līdz 2015. gada 31. decembrim.

21. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

21.1. savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

21.2. projekta izmaksu pieauguma gadījumā sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem;

21.3. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

21.4. nodrošina, ka tā līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

22. Pārbūvējamā un atjaunojamā infrastruktūra, kur plānots veikt ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā.

23. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

23.1. finansējuma saņēmējs būtiski nepilda vienošanās nosacījumus, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam vai ir iestājušies citi apstākļi, kas būtiski ietekmē vai var ietekmēt atlases kārtas mērķi, iznākuma radītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

23.2. citos gadījumos atbilstoši vienošanās nosacījumiem.

24. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 10.februāra
noteikumiem Nr.71
Darbības augstu plūdu risku novēršanai plūdu apdraudētās teritorijās atbilstoši Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajai programmai 2008.–2015.gadam

(Pielikums grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 532)

Nr.
p. k.
Administratīvā teritorijaAtbalstāmā darbībaMaksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, euro
1.Ogres novada pašvaldībaAizsargdambja pārbūve Ogres pilsētā785 971
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 71Pieņemts: 10.02.2015.Stājas spēkā: 18.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 17.02.2015. OP numurs: 2015/33.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272243
{"selected":{"value":"12.08.2016","content":"<font class='s-1'>12.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.08.2016","iso_value":"2016\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2015","iso_value":"2015\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2015.-11.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.08.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"