Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 90 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.131

Rīgā 2015.gada 16.janvārī (prot. Nr.47, 2.§)
Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – pabalsts), pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

2. Rīgas pilsētas pašvaldība bārenim piešķir:

2.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim;

2.4. dzīvokļa pabalstu.

3. Iesniegumu pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā.

4. Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Rīgas Sociālais dienests izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

5. Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.

6. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek noteikts divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.

7. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 249,71 euro.

8. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

9. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bārenis Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:

9.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bārenis iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;

9.2. reizi trijos mēnešos dokumentu par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kopijas, uzrādot oriģinālus.

10. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā 9.2.apakšpunktā minētos dokumentus, bet nepārsniedzot saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

11. Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim.

12. Atcelt Rīgas domes 2014.gada 16.decembra saistošos noteikumus Nr.129 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas".

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošos noteikumus Nr.50 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr.137; 2008, Nr.84; 2009, Nr.6; 2010, Nr.95; 2013, Nr.238).

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Pielikums
Rīgas domes 2015.gada 16.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.131
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi:

1. Par dzīvojamās telpas īri un par apkuri, kas nodrošināta visam namam, ne vairāk kā par dzīvojamās telpas kopējās platības 32 m2. Pabalstu aprēķina par visu platību, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.

2. Par dzīvojamo telpu īri vai par obligāti veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām saskaņā ar noslēgtā īres vai pārvaldīšanas līguma nosacījumiem, bet ne vairāk kā 4,27 euro par 1 m2.

3. Par gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā:

3.1. dzīvoklī ar gāzes plīti – 6 m3 izmaksas mēnesī;

3.2. dzīvoklī, kurā karstā ūdens sagatavošanai izmanto gāzi, – papildus 3.1.apakšpunktā noteiktajam 3 m3 izmaksas mēnesī.

4. Par elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā:

4.1. 60 kWh izmaksas mēnesī;

4.2. ja dzīvoklī ir stacionārā elektriskā plīts – 100 kWh izmaksas mēnesī;

4.3. dzīvoklī, kurā karstā ūdens sagatavošanai izmanto elektroenerģiju, – papildus 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteiktajam 50 kWh izmaksas mēnesī.

5. Par auksto ūdeni un karsto ūdeni – atbilstoši īres vai pārvaldīšanas izdevumu vai maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kvītī norādītajai summai vai, ja dzīvoklī ir ūdens skaitītāji, izmaksas atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 4 m3 izmaksas mēnesī, no kurām ne vairāk kā 2 m3 karstā ūdens izmaksas mēnesī.

6. Apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):

6.1. ar malku – piecu steru izmaksas kalendārajā gadā dzīvoklim (mājoklim), kurā ir viena krāsns, par katru nākamo krāsni – divu steru izmaksas; ja dzīvoklī (mājoklī) ēdiena gatavošanai izmanto tikai malkas plīti – papildus trīs steru izmaksas kalendārajā gadā, bet ne vairāk kā desmit steru izmaksas kalendārajā gadā dzīvojamajai telpai; dzīvokļa pabalsta aprēķinā viena mēneša izdevumos iekļauj kopējo malkas iegādes izmaksu summu;

6.2. ar cita veida cieto kurināmo (oglēm, briketēm) – divu tonnu izmaksas kalendārajā gadā dzīvojamajai telpai; dzīvokļa pabalsta aprēķinā viena mēneša izdevumos iekļauj kopējo cietā kurināmā veida izmaksu summu;

6.3. ar gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī papildus pielikuma 3.punktā noteiktajam;

6.4. ar elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par dzīvojamās telpas 1 m2 sešus mēnešus gadā (apkures sezonā) papildus pielikuma 4.punktā noteiktajam.

7. Par citiem pakalpojumiem:

7.1. atbilstoši īres vai pārvaldīšanas izdevumu vai maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kvītī norādītajai summai mēnesī par citiem ar obligāti veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām saistītajiem izdevumiem (t.sk. atkritumu apsaimniekošana; daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšana; zemes nomas maksa);

7.2. par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai pārbaudi – līdz 11,38 euro, bet ne vairāk kā norādīts izdevumus apliecinošā dokumentā;

7.3. par pirts pakalpojumiem, ja dzīvoklī nav siltā ūdens apgādes vai ūdens uzsildīšanas ierīču, nav vannas vai dušas telpas – līdz 4,27 euro mēnesī;

7.4. par gāzes balonu (-iem) (ar tilpumu ne vairāk kā 60 litri) – iegādes izmaksas reizi divos mēnešos.

8. Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona un kabeļtelevīzijas lietošanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar maksu par autostāvvietas izmantošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 16.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.131 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30., 31., 31.1 un 31.2punktu pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Atbilstoši minētajam saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu aprēķināšanas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ir izdarīti grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk – Likums) (grozījumi stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī), kura 3.panta 51.punkts un 25.2pants nosaka, ka pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Ņemot vērā, ka Likuma 25.2panta 5.punkts nosaka nepieciešamību pašvaldībai izdot saistošos noteikumus, kuros ir noteikta kārtība un normatīvi ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai, kā arī to, ka Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.50 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas" kopš 2006.gada, kad tie tika pieņemti, ir izdarīti vairāki grozījumi, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" noteiktajām juridiskās tehnikas prasībām ir sagatavota jauna Rīgas domes saistošo noteikumu redakcija.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pilngadīgajiem bāreņiem tiek piešķirts un izmaksāts dzīvokļa pabalsts, pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem.

Tā kā Likuma grozījumi nosaka bārenim iespēju izvēlēties vienu no diviem pašvaldības palīdzības veidiem – būt reģistrētam rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai un saņemt dzīvokļa pabalstu ar ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu (pēc cita normatīvā akta) vai saņemt dzīvokļa pabalstu pēc Likumā noteiktā un zaudēt tiesības saņemt pašvaldības dzīvojamo telpu, tiek pieņemts, ka 2015.gadā šī pabalsta nodrošināšanai nepieciešamie budžeta līdzekļi būs šim pabalstam izlietotā finansējuma 2014.gada apmērā.

Pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem 2013.gadā tika izmaksāts 233 personām, izlietojot 462 728 euro (Ls 325 207), vidēji mēnesī vienam bārenim izmaksāti 165 euro (Ls 116). 2014.gada desmit mēnešos pabalsts ir izmaksāts 247 bāreņiem, izlietoti 409 758 euro, vidēji vienam bārenim mēnesī izmaksāti 166 euro (Ls 117).

Pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim 2013.gadā saņēma 146 personas, izlietojot 36 354 euro (Ls 25 550), 2014.gada desmit mēnešos pabalsts izmaksāts 105 personām, izlietojot 26 217 euro (Ls 18 425).

Pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai bārenim 2013.gadā izmaksāja 99 personām, izlietojot 12 678 euro (Ls 8910), 2014.gada desmit mēnešos pabalstu saņēmušas 70 personas, izlietojot 8964 euro (Ls 6300).

Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem 2013.gadā saņēma 456 personas, izlietojot 278 972 euro (Ls 196 042), 2014.gada desmit mēnešos pabalstu saņēmušas 387 personas, izlietojot 198 043 euro (Ls 139 185).

Pabalstu izmaksa tiek nodrošināta no budžeta programmā 18.02.00 "Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" paredzētajiem līdzekļiem.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 131Pieņemts: 16.01.2015.Stājas spēkā: 23.01.2015.Zaudē spēku: 22.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 22.01.2015. OP numurs: 2015/15.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271707
23.01.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)