Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.754

Rīgā 2014.gada 9.decembrī (prot. Nr.69 23.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā "Datu vākšana" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.

2. Projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa un piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

3. Pasākuma mērķis ir datu vākšana, pārvaldība un izmantošana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK, 25. panta 1. un 2. punktam un Padomes 2008. gada 25. februāra Regulai (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir valsts zinātniskais institūts, kas īsteno zivsaimniecības nozarei, zinātniskajai darbībai un valsts monitoringa vajadzībām nepieciešamo datu vākšanas programmu izpildi zivsaimniecības jomā.

5. Saskaņā ar Latvijas Nacionālo zivsaimniecības datu vākšanas programmu vai datu vākšanas darba plānu attiecīgajam gadam atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:

5.1. datu vākšanu, pārvaldību un izmantošanu zinātniskās analīzes un kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas vajadzībām;

5.2. valsts programmas, starptautiskas programmas un daudzgadu paraugu ņemšanas programmas īstenošanu – ar noteikumu, ka tās attiecas uz krājumiem, kas ietilpst kopējā zivsaimniecības politikā;

5.3. komerciālas zvejas un atpūtas zvejas monitoringu jūrā un jūras piekrastē, tai skaitā monitoringu attiecībā uz jūras organismu (piemēram, jūras zīdītāju un putnu) piezveju;

5.4. pētniecisku uzskaiti jūrā un jūras piekrastē;

5.5. dalībvalstu pārstāvju dalību reģionālās koordinācijas sanāksmēs, sanāksmēs, ko rīko reģionālas zivsaimniecības pārvaldības organizācijas, kurās Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse vai novērotāja, un sanāksmēs, ko rīko starptautiskas organizācijas, kuras sniedz zinātniskus ieteikumus;

5.6. datu vākšanas un datu pārvaldības sistēmu uzlabošanu un eksperimentālo pētījumu īstenošanu, lai uzlabotu pašreizējās datu vākšanas un datu pārvaldības sistēmas.

6. Pasākumā ir noteiktas šādas datu vākšanas, pārvaldības un izmantošanas aktivitātes, kas tiek atbalstītas no valsts budžeta, bet nav attiecināmas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda:

6.1. tādu zinātniski pamatotu rekomendāciju sniegšana attiecībā uz zivju resursu pārvaldīšanu un zvejas regulēšanu, kuru pamatā ir prognozes par nozvejas apjomu, zivju krājuma stāvokļa novērtējumu, zvejas iespēju raksturojumu, kā arī ieteikumi zivju resursu ilgstpējības un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī;

6.2. datu nodrošināšana to galalietotājiem saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem zivsaimniecības nozarē;

6.3. nepieciešamo pētījumu veikšana nacionālai zivju krājumu pārvaldībai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī;

6.4. ekspertu piedalīšanās Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības struktūrvienībās un to darba grupās par zivsaimniecības jautājumiem;

6.5. Eiropas Komisijā apstiprināto zivju resursu atjaunošanas un pārvaldības ilgtermiņa plānu izstrāde;

6.6. ziņojumu sagatavošana saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību aktiem.

7. Projekts atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

7.1. projekta mērķis atbilst pasākuma mērķim;

7.2. projektā īstenojamās aktivitātes atbilst Latvijas Nacionālajai zivsaimniecības datu vākšanas programmai.

III. Finansējuma apmērs

8. Atbalsta intensitāte ir 100 % no šo noteikumu 10. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Šo noteikumu 6. punktā minēto aktivitāšu izmaksas tiek segtas no valsts budžeta.

9. Finansējuma apmērs šo noteikumu 6. punktā minētajām aktivitātēm nepārsniedz 20 % no šo noteikumu 5. un 6. punktā minēto aktivitāšu finansējuma kopsummas.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

10. Pasākumā ir noteiktas šādas Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas vai datu vākšanas darba plāna attiecīgajam gadam attiecināmās izmaksas:

10.1. darbību izmaksas, kas radušās:

10.1.1. vācot datus paraugu vākšanas vietās;

10.1.2. iegūstot datus no primārajiem datu avotiem;

10.1.3. veicot komerciālas zvejas un atpūtas zvejas monitoringu jūrā un jūras piekrastē, tai skaitā monitoringu attiecībā uz jūras organismu (piemēram, jūras zīdītāju un putnu) piezveju;

10.1.4. veicot pētniecisko uzskaiti jūrā un jūras piekrastē;

10.1.5. veicot datu ievadi un drošu datu glabāšanu;

10.1.6. veicot datu kvalitātes kontroli un validāciju;

10.1.7. veicot datu apstrādi – no primārajiem datiem iegūstot detalizētus vai apkopotus datus;

10.1.8. sociālekonomiskos datus transformējot metadatos;

10.1.9. izveidojot datu kopas un izmantojot tās zinātniskajā analīzē;

10.1.10. veicot bioloģisko parametru (piemēram, garuma, svara, vecuma, dzimuma, dzimumbrieduma, auglības) aplēses;

10.1.11. sagatavojot datu kopas krājumu novērtēšanai, nozares ekonomiskā stāvokļa novērtēšanai un attiecīgajai zinātniskajai analīzei;

10.1.12. sagatavojot ar datu vākšanu saistītus ziņojumus;

10.2. izmaksas, kas saistītas ar datoru aparatūras, programmatūras, datubāzu un tīmekļa vietņu izstrādi, iegādi un uzstādīšanu zivsaimniecības datu vākšanas vajadzībām;

10.3. izmaksas, kas saistītas ar dalību šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētajās sanāksmēs:

10.3.1. organizatora noteiktā reģistrācijas un dalības maksa;

10.3.2. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi:

10.3.2.1. dienas nauda;

10.3.2.2. viesnīcas izdevumi, kas saistīti ar komandējumu (izņemot gadījumu, ja pasākums ilgst vienu dienu un dalībniekiem ir iespēja tajā pašā dienā atgriezties savā dzīvesvietā);

10.3.2.3. transporta izmaksas līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ (transporta noma, sabiedriskais transports un degviela);

10.3.2.4. ceļojumu apdrošināšanas izmaksas;

10.4. izmaksas, kas saistītas ar aprīkojuma iegādi zivsaimniecības datu vākšanas vajadzībām.

10.1 Šo noteikumu 5. punktā minēto aktivitāšu īstenošanai plāno šādus attiecināmo izmaksu veidus:

10.1 1. tiešās attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai (šai saistībai jābūt skaidri saprotamai un pierādāmai) un kuras ietver:

10.1 1.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas – projekta īstenošanas personāla un projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

10.1 1.2. šo noteikumu 10. punktā minētās attiecināmās izmaksas;

10.1 2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet nodrošina atbalstu un atbilstošus apstākļus projekta īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

10.2 Šo noteikumu 10.1 2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 10.1 1.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām, kas paredzētas darba līgumā vai ar pakalpojuma sniedzējiem noslēgtajos līgumos.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

10.3 Projekta īstenošanas personālam un projekta vadības personālam, kas pilda vēl citus pienākumus, kuri veido darba laika slodzi, bet nav saistīti ar projektu, atlīdzības izmaksas sedz proporcionāli laikam, kurā tiek pildīti ar projektu saistītie pienākumi. Šādā gadījumā projekta vadības un īstenošanas personāla darba laiku uzskaita sadalījumā pa pildītajām funkcijām, ievērojot, ka izmaksas uzskatāmas par tiešajām attiecināmajām izmaksām, ja darbinieks projektā ir nodarbināts vismaz 30 procentus no normālā darba laika.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

11. Publisko finansējumu par šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minēto aparatūru, programmatūrām, datubāzēm un tīmekļa vietnēm saņem tikai pēc to nodošanas lietošanā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

12. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

12.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

12.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

12.3. tādu apakšlīgumu slēgšanas izmaksas, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

12.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

12.5. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.

13. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma aprēķina pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

14. Lauku atbalsta dienests attiecīgā kalendāra gada pēdējā ceturksnī nosūta šo noteikumu 4. punktā minētajam atbalsta pretendentam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu par nākamajā gadā plānotajām aktivitātēm. Uzaicinājumā norāda projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu.

15. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents pēc uzaicinājuma saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā elektroniska dokumenta veidā, ievērojot Elektronisko dokumentu likuma prasības, šādus dokumentus:

15.1. projekta iesniegumu (1. pielikums);

15.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

15.3. attiecīgās iestādes lēmumu par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.

VI. Finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

16. Lai saņemtu atbalstu par turpmākajiem kalendāra gada ceturkšņiem, atbalsta saņēmējs katra kalendāra gada ceturkšņa pirmo desmit darbdienu laikā papildus iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par īstenotajām aktivitātēm un izlietoto finansējumu iepriekšējā ceturksnī (2. pielikums) (turpmāk – pārskats). Ja atbalsta saņēmējs pārskatu iesniedz papīra formā, viņš Lauku atbalsta dienestam nosūta arī tā elektronisko versiju. Pārskatam, izņemot par šo noteikumu 10.1 2. apakšpunktā minētajām netiešajām attiecināmajām izmaksām, pievieno:

16.1. attiecināmos izdevumus apliecinošus maksājumu un darījumu dokumentus (kopijas);

16.2. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtos līgumus (kopijas). Līgumos norāda sniedzamo pakalpojumu (veicamo uzdevumu, laikposmu un līguma summu);

16.3. darbu nodošanas un pieņemšanas aktus (kopijas);

16.4. darba laika uzskaites tabulu;

16.5. ja īstenota šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētā aktivitāte – dalība sanāksmēs:

16.5.1. darba kārtību;

16.5.2. sabiedriskā transporta biļeti (lidmašīnai – biļeti (arī elektroniskā formāta aviobiļeti) un iekāpšanas talonu);

16.5.3. viesnīcas (naktsmītnes) rēķinu, ja ar trešajām personām nav noslēgts līgums par šo darbu veikšanu;

16.6. citus dokumentus, kas pierāda projektā veiktās darbības;

16.7. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 23)

VII. Noslēguma jautājumi

17. Lauku atbalsta dienests nedēļas laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta šo noteikumu 4. punktā minētajam atbalsta pretendentam uzaicinājumu līdz 2014. gada 30. decembrim iesniegt projekta iesniegumu par 2014. gadā veiktajām šo noteikumu 5. un 6. punktā minētajām aktivitātēm.

18. Par 2014. gadā veiktajām šo noteikumu 5. punktā minētajām aktivitātēm atbalstu piešķir Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51. punktā minētajā kārtībā.

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.decembra
noteikumiem Nr.754
Iesnieguma veidlapa

(Pielikums grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 23)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
pasākuma "Datu vākšana"
projekta iesniegums

 Atbalsta pretendents  
 Klienta numurs  
 Adrese korespondencei
(adrese, pasta indekss)
  
 Projekta īstenošanas vieta
(adrese)
  
 Projekta vadītājs  
 Kontakttālrunis, e-pasts  
    
 Projekta nosaukums  
 Projekta Nr.  

A. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

A.1. Projekta mērķis

 

A.2. Projektā plānotās aktivitātes

Nr.
p.k.

Lūdzu atzīmēt, kuras aktivitātes projektā tiks veiktas:

Saskaņā ar Latvijas Nacionālo zivsaimniecības datu vākšanas programmu vai datu vākšanas darba plānu par attiecīgo gadu:

Atzīmēt ar X atbilstošās

1.Datu vākšana, pārvaldība un izmantošana zinātniskās analīzes un KZP īstenošanas vajadzībām 
2.Valsts, starptautiskas un vietējā līmeņa daudzgadu paraugu ņemšanas programmu īstenošana – ar noteikumu, ka tās attiecas uz krājumiem, kuri ietilpst KZP 
3.Komerciālas zvejas un atpūtas zvejas monitorings jūrā un jūras piekrastē, tostarp monitorings attiecībā uz jūras organismu, piemēram, jūras zīdītāju un putnu, piezveju. 
4.Pētnieciska uzskaite jūrā un jūras piekrastē 
5.Dalībvalstu pārstāvju dalība reģionālās koordinācijas sanāksmēs, sanāksmēs, ko rīko reģionālas zivsaimniecības pārvaldības organizācijas, kurās Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse vai novērotāja, un sanāksmēs, ko rīko starptautiskas organizācijas, kuras sniedz zinātniskus ieteikumus 
6.Datu vākšanas un datu pārvaldības sistēmu uzlabošana un eksperimentālo pētījumu īstenošana nolūkā uzlabot pašreizējās datu vākšanas un datu pārvaldības sistēmas 
Papildus paredzētās no valsts budžeta atbalstāmas aktivitātes datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai, kuras nav attiecināmas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda:
8.Tādu zinātniski pamatotu rekomendāciju sniegšana zivju resursu pārvaldīšanai un zvejas regulēšanai, kuru pamatā ir prognozes par nozvejas apjomu, zivju krājuma stāvokļa novērtējumu, zvejas iespēju raksturojumu, kā arī ieteikumi zivju resursu ilgstpējības un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 
9.Datu nodrošināšana to galalietotājiem saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem zivsaimniecības nozarē 
10.Nepieciešamo pētījumu veikšana nacionālai zivju krājumu pārvaldībai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 
11.Ekspertu piedalīšanās attiecīgajās Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības struktūrās un to darba grupās par zivsaimniecības jautājumiem 
12.Eiropas Komisijā apstiprināto zivju resursu atjaunošanas un pārvaldības ilgtermiņa plānu izstrāde 
13.Ziņojumu sagatavošanu saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību aktiem 

A.2.1. Projektā plānoto aktivitāšu apraksts atbilstoši Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmā vai datu vākšanas darba plānā noteiktajiem uzdevumiem, izpildes termiņi un sasniedzamais rezultāts.

Nr.
p.k.

Aktivitātes nr. saskaņā ar A.2. tabulu

Aktivitātes laikā paredzētie darbi

Atbilstība zivsaimniecības datu vākšanas programmai

Sasniedzamais rezultāts (auditējamā vērtība)

Izpildes termiņš

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     

Aktivitāšu un darbu saskaņojums ar Zemkopības ministriju
(paraksts, datums)

 

A.2.2. Projektā plānoto no valsts budžeta atbalstāmo aktivitāšu apraksts datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai, kuras nav attiecināmas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, izpildes termiņi un sasniedzamais rezultāts

Nr.
p.k.

Aktivitātes nr. saskaņā ar A.2. tabulu

Aktivitātes laikā paredzētie darbi

Atbilstība zivsaimniecības datu vākšanas programmai

Sasniedzamais rezultāts (auditējamā vērtība)

Izpildes termiņš

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     

Aktivitāšu un darbu saskaņojums ar Zemkopības ministriju
(paraksts, datums)

 

A.3. Projekta apraksts, sagaidāmie rezultāti, īstenošanas shēma un sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem (aprakstiet projekta saistību ar atbalsta pretendenta saimniecisko darbību)

 

A.4. Projekta īstenošanas riska faktori un to novēršanas iespējas

 

A.5. Projekta īstenošanas laiks

 

datums

mēnesis

gads

 

datums

mēnesis

gads

Projekta sākuma termiņš

   

Projekta beigu termiņš

   

A.6. Sasniedzamie projekta rezultātu indikatori

Nr.
p.k.

Rezultātu indikatori

Gadā pēc projekta īstenošanas

 

.gads

Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji

1.

Datu pieprasījumu izpilde (EJZF rezultatīvais rādītājs saskaņā ar regulu) 

A.7. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

A.7.1. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas aktivitātēm saskaņā ar Latvijas Nacionālo zivsaimniecības datu vākšanas programmu vai attiecīgā gada datu vākšanas darba plānu

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta aktivitātēm un projekta posmiem

Cena par vienību, euro

Vienību skaits

Izmaksas kopā, euro

Attiecināmās izmaksas, euro *

Atbalsta intensitāte %

Publiskais finansējums, euro

Privātais finansējums, euro

Īstenošanas laiks (norādīt attiecīgā gada ceturksni (-us))

ar PVN

bez PVN

ar PVN

bez PVN

 

1

2

3

4

1

2

3

4

5 = 2 x 4

6 = 3 x 4

7

8

9

10

1. Datu vākšana, pārvaldība un izmantošana zinātniskās analīzes un KZP īstenošanas vajadzībām

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

2. Valsts, starptautiskas un vietējā līmeņa daudzgadu paraugu ņemšanas programmu īstenošana – ar noteikumu, ka tās attiecas uz krājumiem, kuri ietilpst KZP

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

3. Komerciālas zvejas un atpūtas zvejas monitorings jūrā un jūras piekrastē, tostarp monitorings attiecībā uz jūras organismu, piemēram, jūras zīdītāju un putnu, piezveju

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

4. Pētnieciska uzskaite jūrā un jūras piekrastē

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

5. Dalībvalstu pārstāvju dalība reģionālās koordinācijas sanāksmēs, sanāksmēs, ko rīko reģionālas zivsaimniecības pārvaldības organizācijas, kurās Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse vai novērotāja, un sanāksmēs, ko rīko starptautiskas organizācijas, kuras sniedz zinātniskus ieteikumus

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

6. Datu vākšanas un datu pārvaldības sistēmu uzlabošana un eksperimentālo pētījumu īstenošana nolūkā uzlabot pašreizējās datu vākšanas un datu pārvaldības sistēmas

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

7. Projekta īstenošanas personāla un projekta vadības personāla izmaksas

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

8. Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi

               

kopā

   

X

  

X

KOPĀ

   

X

  

X

A.7.2. Tās projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas no valsts budžeta atbalstāmām aktivitātēm datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai, kuras nav attiecināmas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta aktivitātēm un projekta posmiem

Cena par vienību, euro

Vienību skaits

Izmaksas kopā, euro

Attiecināmās izmaksas, euro *

Atbalsta intensitāte %

Publiskais finansējums, euro

Privātais finansējums, euro

Īstenošanas laiks (norādīt attiecīgā gada ceturksni (-us))

ar PVN

bez PVN

ar PVN

bez PVN

 

1

2

3

4

1

2

3

4

5 = 2 x 4

6 = 3 x 4

7

8

9

10

1. Tādu zinātniski pamatotu rekomendāciju sniegšana zivju resursu pārvaldīšanai un zvejas regulēšanai, kuru pamatā ir prognozes par nozvejas apjomu, zivju krājuma stāvokļa novērtējumu, zvejas iespēju raksturojumu, kā arī ieteikumi zivju resursu ilgtspējības un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

2. Datu nodrošināšana to galalietotājiem saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem zivsaimniecības nozarē

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

3. Nepieciešamo pētījumu veikšana nacionālai zivju krājumu pārvaldībai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

4. Ekspertu piedalīšanās attiecīgajās Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības struktūrās un to darba grupās par zivsaimniecības jautājumiem

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

5. Eiropas Komisijā apstiprināto zivju resursu atjaunošanas un pārvaldības ilgtermiņa plānu izstrāde

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

6. Ziņojumu sagatavošanu saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību aktiem

               
               
               
               
               

kopā

   

X

  

X

KOPĀ

   

X

  

X

A.8. Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, euro

  

tai skaitā avanss

  

Projekta attiecināmo izmaksu summa no EJZF, euro

  

Projekta izmaksu summa par aktivitātēm, kas nav attiecināmas no EJZF, euro

  

B. PAVADDOKUMENTI

B.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

Neattiecas

1.

Projekta iesniegums

oriģināli

   

2.

Pretendenta deklarācija

oriģināls

   

3.

Attiecīgās iestādes lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

   

Citi iesniegtie dokumenti

4.

     
Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums*)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.decembra
noteikumiem Nr.754
Pārskats par finanšu izlietojumu 20__.gada ____ceturksnī

(Pielikums grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 23)

 Atbalsta pretendents  
 Projekta Nr.  
 Saistību gads  

1. Īstenotās aktivitātes saskaņā ar Latvijas Nacionālo zivsaimniecības datu vākšanas programmu vai datu vākšanas darba plānu attiecīgajam gadam

Nr.
p.k.

Aktivitāte/izdevumu pozīcija

Plānotā summa, euro

Faktiskie izdevumi ceturksnī, euro

Faktiskie izdevumi no gada sākuma, euro

1.Datu vākšana, pārvaldība un izmantošana zinātniskās analīzes un Kopējās zivsaimniecības politikas (turpmāk – KZP) īstenošanas vajadzībām   
1.1.    
1.2.    
1.3.    
2.Valsts programmas, starptautiskas programmas un vietējā līmeņa daudzgadu paraugu ņemšanas programmas īstenošana – ar noteikumu, ka tās attiecas uz krājumiem, kuri ietilpst KZP   
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.Komerciālas zvejas un atpūtas zvejas monitorings jūrā un jūras piekrastē, tai skaitā monitorings attiecībā uz jūras organismu (piemēram, jūras zīdītāju un putnu) piezveju   
3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.Pētnieciska uzskaite jūrā un jūras piekrastē   
4.1.    
4.2.    
4.3.    
5.Dalībvalstu pārstāvju dalība reģionālās koordinācijas sanāksmēs, sanāksmēs, ko rīko reģionālas zivsaimniecības pārvaldības organizācijas, kurās Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse vai novērotāja, un sanāksmēs, ko rīko starptautiskas organizācijas, kuras sniedz zinātniskus ieteikumus   
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.Datu vākšanas un datu pārvaldības sistēmu uzlabošana un eksperimentālo pētījumu īstenošana, lai uzlabotu pašreizējās datu vākšanas un datu pārvaldības sistēmas   
6.1.    
6.2.    
6.3.    
7.Projekta īstenošanas personāla un projekta vadības personāla izmaksas   
7.1.    
7.2.    
7.3.    
8.Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi   
9.Izmaksas kopā (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8.)   

1.1. Iesniedzamie dokumenti par īstenotajām aktivitātēm saskaņā ar Latvijas Nacionālo zivsaimniecības datu vākšanas programmu vai datu vākšanas darba plānu attiecīgajam gadam

Iesniedzamie dokumenti

Aizpilda atbalsta saņēmējs

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

neattiecas

1.

Attiecināmos izdevumus apliecinoši maksājumu un darījumu dokumenti

kopija

   

2.

Ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtie līgumi

kopija

   

3.

Darbu nodošanas un pieņemšanas akti

kopija

   

4.

Darba laika uzskaites tabula

kopija

   

Ja īstenota dalībvalstu pārstāvju dalība reģionālās koordinācijas sanāksmēs, sanāksmēs, ko rīko reģionālas zivsaimniecības pārvaldības organizācijas, kurās Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse vai novērotāja, un sanāksmēs, ko rīko starptautiskas organizācijas, kuras sniedz zinātniskus ieteikumus

5.

Darba kārtība

kopija

   

6.

Sabiedriskā transporta biļete (lidmašīnai – biļete (arī elektroniskā formāta aviobiļete) un iekāpšanas talons)

kopija

   

7.

Viesnīcas (naktsmītnes) rēķins, ja ar trešajām personām nav noslēgts līgums par šo darbu veikšanu

kopija

   

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem

8.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

   

9.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem

kopija

   

10.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem piegādātājiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti**

oriģināls

   

Citi iesniegtie dokumenti

11.

     

2. Īstenotās datu vākšanas, pārvaldības un izmantošanas aktivitātes, kas tiek atbalstītas no valsts budžeta, bet netiek atbalstītas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda

Nr.
p. k.

Aktivitāte/izdevumu pozīcija

Plānotā summa, euro

Faktiskie izdevumi ceturksnī, euro

Faktiskie izdevumi no gada sākuma, euro

1.Tādu zinātniski pamatotu rekomendāciju sniegšana attiecībā uz zivju resursu pārvaldīšanu un zvejas regulēšanu, kuru pamatā ir prognozes par nozvejas apjomu, zivju krājuma stāvokļa novērtējumu, zvejas iespēju raksturojumu, kā arī ieteikumi zivju resursu ilgtspējības un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī   
1.1.    
1.2.    
1.3.    
2.Datu nodrošināšana to galalietotājiem saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem zivsaimniecības nozarē   
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.Nepieciešamo pētījumu veikšana nacionālai zivju krājumu pārvaldībai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī   
3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.Ekspertu piedalīšanās attiecīgajās Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības struktūrās un to darba grupās par zivsaimniecības jautājumiem   
4.1.    
4.2.    
4.3.    
5.Eiropas Komisijā apstiprināto zivju resursu atjaunošanas un pārvaldības ilgtermiņa plānu izstrāde   
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.Ziņojumu sagatavošana saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību aktiem   
6.1.    
6.2.    
6.3.    
7.Izmaksas kopā (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)   

2.1. Iesniedzamie dokumenti par īstenotajām datu vākšanas, pārvaldības un izmantošanas aktivitātēm, kas tiek atbalstītas no valsts budžeta, bet netiek atbalstītas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda

Iesniedzamie dokumenti

Aizpilda atbalsta saņēmējs

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

neattiecas

1.

Attiecināmos izdevumus apliecinoši maksājumu un darījumu dokumenti

kopija

   

2.

Ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtie līgumi

kopija

   

3.

Darbu nodošanas un pieņemšanas akti

kopija

   

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem

4.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

   

5.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem

kopija

   

6.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem piegādātājiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti**

oriģināls

   

Citi iesniegtie dokumenti

7.

     
Pārskats iesniegts  
 

(datums*)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 754Pieņemts: 09.12.2014.Stājas spēkā: 23.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 22.12.2014. OP numurs: 2014/254.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271140
{"selected":{"value":"14.01.2021","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.01.2021","iso_value":"2021\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2014","iso_value":"2014\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2014.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)