Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.501

Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 53.§)
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 4. punktu
un Elektronisko sakaru likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtību, tai skaitā:

1.1. būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.5. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.6. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.7. elektronisko sakaru tīklu konservācijas kārtību;

1.8. kārtību, kādā veic elektronisko sakaru tīkla novietojuma uzmērījumus un pieņem ekspluatācijā elektronisko sakaru tīklu;

1.9. būvdarbu garantijas termiņus pēc elektronisko sakaru tīkla pieņemšanas ekspluatācijā.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. iekšējais elektronisko sakaru tīkls – ēkas iekšējā inženiertīkla kopums aiz kabeļu ievada, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai;

2.2. elektronisko sakaru tīkla pievads – inženiertīkla pievads, kas sastāv no kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļa gruntī vai kabeļu kanalizācijā no ārējā elektronisko sakaru sadales tīkla pieslēguma punkta līdz pievada sadalei ēkā un nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību ēkā;

2.3. darba zīmējums – iekšējā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas risinājuma un esošā, pārbūvējamā vai nojaucamā elektronisko sakaru tīkla attēlojums;

2.4. kabeļu ievads – ēkas ārsienā vai pamatos izveidota atvere vai ievietota caurule, kas paredzēta kabeļu līniju būvniecībai vai ierīkošanai;

2.5. tehniskā shēma – elektronisko sakaru tīkla pievada risinājuma un esošo inženiertīklu attēlojums. Elektronisko sakaru tīkla pievada tehnisko shēmu un iekšējā inženiertīkla darba zīmējumus var apvienot, ja tos projektē vienlaikus;

2.6. identifikācijas apliecinājums – marķējums, kas identificē elektronisko sakaru komersantu un satur informāciju par tīkla, tā daļas vai iekārtas piederību.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

3. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" un būvvaldes (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs)) šajos noteikumos minēto funkciju veikšanai no Valsts zemes dienesta, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos tiešsaistes datu pārraides režīmā, saņem šādus datus:

3.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus;

3.2. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus, tai skaitā administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu telpiskos datus.

4. Elektronisko sakaru komersanti nodrošina valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari" un būvvaldes (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – biroju) ar informāciju, kas nepieciešama šajos noteikumos minēto funkciju veikšanai.

5. Šie noteikumi attiecas arī uz elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu, ja tā ir paredzēta citas būves (piemēram, ēkas, ceļa) būvprojektā.

6. Ierīkojot privāto elektronisko sakaru tīklu vai radioamatieru radiostaciju, šos noteikumus piemēro, ja:

6.1. ierīkošanu veic ārpus sava īpašuma robežām;

6.2. privātā tīkla vai radioamatiera radiostacijas infrastruktūra un komunikācijas atrodas citu inženiertīklu aizsargjoslā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

7. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu vai būvniecību var ierosināt:

7.1. elektronisko sakaru komersants – publisko elektronisko sakaru tīklu izbūvēšanai;

7.2. fiziska vai juridiska persona – privāto elektronisko sakaru tīklu un radioamatieru radiostaciju izbūvēšanai vai esošu elektronisko sakaru tīklu pārvietošanai.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

8. Būvniecības vai ierīkošanas ierosinātājs nodrošina saskaņojumus elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta vai elektronisko sakaru tīkla būvprojekta īstenošanai atbilstoši būvniecību un īpašumtiesības reglamentējošo normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

9. Fiziskajām personām ir tiesības patstāvīgi veikt elektronisko sakaru tīklu projektēšanu, būvekspertīzi, būvuzraudzību vai vadīt elektronisko sakaru tīklu būvdarbus, ja tās ir ieguvušas profesionālo izglītību attiecīgajā jomā un saņēmušas būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.1 Radioamatierim ir tiesības patstāvīgi veikt radioamatieru radiostacijas projektēšanu un vadīt radioamatieru radiostacijas ierīkošanas darbus, ja tas ir saņēmis Harmonizēto radioamatieru eksaminācijas apliecību (HAREC) atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko sakaru jomā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

10. Šo noteikumu 17. punktā minēto darbu vadīšanai vai veikšanai būvprakses sertifikāts nav nepieciešams.

11. Elektronisko sakaru iekārtu konteinerus un taksofonu kabīnes uzstāda bez būvatļaujas un būvprojekta, ja to apjoms un būvvieta ir saskaņota būvvaldē.

12. Elektronisko sakaru tīkla pārbūvi veic saskaņā ar darba zīmējumu, kurā fiksēts veicamā darba apjoms.

13. Ja, veicot elektronisko sakaru tīkla pārbūvi, ir nepieciešami urbumi starpstāvu pārsegumos vai tiek pārbūvēts elektronisko sakaru tīkls, kas ierīkots cita īpašnieka kabeļu kanalizācijā, stabos, balstos, mastā vai tornī, izstrādā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu.

14. Ja elektronisko sakaru tīklu pārbūves laikā tiek veikti zemes darbi (izņemot esošā staba nomaiņu, nemainot tā piesaistes) vai tiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un jāveic to pastiprināšana, nepieciešams saņemt būvatļauju šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā.

15. Būvniecības ierosinātājs, būvējot daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu vai publisku ēku, ievēro šādas prasības:

15.1. izbūvē kabeļu ievadus;

15.2. būvē paredz vietu kabeļu sadalei, kā arī elektronisko sakaru tīklu iekārtām;

15.3. starp ēkas stāviem izbūvē kabeļu kanālus (stāvvadus);

15.4. no ēkas stāvvadiem izbūvē horizontālos kabeļu kanālus kabeļu ievadīšanai telpās;

15.5. izbūvē kabeļu kanalizāciju no kabeļu ievada līdz iespējamam publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

II. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošana

16. Ierīkojot elektronisko sakaru tīklu, par darbību, kas pazemina būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, nav uzskatāma kabeļu līnijas ierīkošana, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi nosacījumi:

16.1. ja urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m;

16.2. urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi;

16.3. pie būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem stiprinātā kabeļa un kronšteinu (vai citas stiprinājuma konstrukcijas) kopējā viena metra masa nepārsniedz vienu kilogramu.

17. Atsevišķa abonenta līnijas pieslēguma punkta vai taksofona pieslēgšanai pie elektronisko sakaru tīkla vienas ēkas robežās elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekts nav nepieciešams, ja netiek veikti urbumi starpstāvu pārsegumos.

18. Atbilstoši veicamā darba veidam elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekti tiek iesniegti akceptēšanai šādās institūcijās:

18.1. būvvaldē iesniedz šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus:

18.1.1. piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projekts;

18.1.2. elektronisko sakaru tīklu pievadu tehniskā shēma;

18.1.3. elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projekts esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanas projekts iekārtu konteineros;

18.1.4. elektronisko sakaru tīklu pārbūves projekts;

18.2. valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus:

18.2.1. radioiekārtas un antenas ierīkošanas projekts;

18.2.2. mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts;

18.2.3. apraides raidītāja ierīkošanas projekts;

18.2.4. radioamatieru radiostacijas ierīkošanas projekts.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

19. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai izstrādā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu, kurā ietilpst:

19.1. projektēšanas uzdevums;

19.2. paskaidrojuma raksts;

19.3. projektējamā tīkla shēma, tehniskais risinājums un apraksts;

19.4. aparatūras un būvizstrādājumu saraksts;

19.5. nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja rakstisks apliecinājums, ka tas piekrīt projektējamā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai;

19.6. kabeļu, pasīvo un aktīvo iekārtu izvietojuma un elektrobarošanas shēma;

19.7. saskaņojumi ar to inženiertīklu īpašniekiem, kuru infrastruktūru paredzēts izmantot projektējamā elektronisko sakaru tīkla elementu stiprināšanai vai ieguldīšanai;

19.8. saskaņojumi ar to inženiertīklu īpašniekiem, kuru tīkli atrodas tuvāk par Aizsargjoslu likumā noteikto pieļaujamo minimālo attālumu;

19.9. risinājumi darba un vides aizsardzības nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

20. Radioiekārtu un antenu, mobilo sakaru bāzes stacijas un apraides raidītāju ierīkošanas projektā papildus šo noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem ietilpst:

20.1. tehniskās apsekošanas atzinums par izmantotās būves tehnisko stāvokli, ja bāzes stacija tiek uzstādīta uz esošas ēkas, torņa, masta vai būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem;

20.2. antenu mastu vai balstu stiprināšanas risinājumi;

20.3. uzstādāmo antenu un radioiekārtu novietojuma plāns, norādot antenas ģeogrāfiskās koordinātas;

20.4. valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegta radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja vai norāde uz koplietojuma frekvences piešķīruma izmantošanu;

20.5. antenu izstarotās jaudas un tās virziendiagrammas parametri;

20.6. antenas izstarotā elektromagnētiskā lauka intensitātes novērtējums piegulošajā zonā.

20.1 Tehniskās apsekošanas atzinums par izmantotās būves tehnisko stāvokli nav nepieciešams, ja bāzes stacija tiek uzstādīta uz esošas ēkas, torņa, masta vai būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem un elektronisko sakaru tīklu iekārtu un konstrukciju kopējā slodze uz tiem nepārsniedz 30 kg, bet vēja pretestības laukums – 0,8 m2.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

21. Piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projektā papildus šo noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem ietilpst:

21.1. piekārto kabeļu stiprināšanas risinājuma shēma (rasējumi) katrā izmantotajā būvē;

21.2. piekārto kabeļu trases shēma, kurā norādīti piekārto kabeļu stiprināšanas risinājumi visās izmantotajās būvēs, kā arī laidumu garumi;

21.3. esošās situācijas fotofiksācija, norādot projektējamās kabeļu līnijas novietojumu.

22. Elektronisko sakaru tīkla pievadu tehniskajā shēmā un iekšējo tīklu darba zīmējumā papildus šo noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem ietilpst:

22.1. elektronisko sakaru tīkla pievada novietojuma attēlojums mērogā līdz M 1:1000 situācijas plānā vai topogrāfiskajā plānā, ja ierīkošanas projekta īstenošanai nepieciešams veikt rakšanas darbus;

22.2. saskaņojumi ar to inženiertīklu īpašniekiem, kuru inženiertīklu aizsargjoslā tiks veikti ierīkošanas darbi;

22.3. iekšējo elektronisko sakaru tīkla izvietojums, par tā izstrādes pamatu ņemot aktuālās kadastrālās uzmērīšanas lietā iekļautos plānus.

23. Elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projektā esošajā kabeļu kanalizācijā papildus šo noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem ietilpst:

23.1. esošās kanalizācijas un kanalizācijas aku izvietojuma shēma;

23.2. iekārtu konteinerā izvietojamo sakaru tīkla iekārtu shēma.

24. Elektronisko sakaru tīkla pārbūves projektā papildus šo noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem ietilpst:

24.1. pārbūvējamā tīkla shēma;

24.2. izpildāmo darbu veikšanas apraksts.

25. Izstrādājot elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu, kura sastāvā ir apvienoti vairāki šo noteikumu 18. punktā minētie ierīkošanas projekti, tā sastāvā iekļauj šo noteikumu 19. punktā minētos dokumentus un šo noteikumu 20., 21., 22., 23. un 24. punktā minētos attiecīgos papildu dokumentus.

26. Atsevišķa abonenta līnijas pieslēguma punkta pieslēgšanu pie esošā elektronisko sakaru tīkla vienas ēkas robežās drīkst uzsākt pēc rakstiskas darba zīmējuma saskaņošanas ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

27. Ierīkošanas ierosinātājs elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu iesniedz akceptēšanai šo noteikumu 18. punktā minētajā atbilstošajā institūcijā.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

28. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu šo noteikumu 18. punktā minētajā atbilstošajā institūcijā iesniedz divos eksemplāros, no tiem vienu eksemplāru ar saskaņojumu oriģināliem uzglabā šo noteikumu 18. punktā minētajā atbilstošajā institūcijā vai elektroniski atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, ja dokumenti iesniegti elektroniski, bet otru izsniedz ierīkošanas ierosinātājam. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos vienu projekta eksemplāru uzglabā birojā. Prasība iesniegt elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu divos eksemplāros nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski.

29. Ja nav iesniegti attiecīgie šo noteikumu 19., 20., 21., 22., 23. un 24. punktā minētie dokumenti vai ja iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, šo noteikumu 18. punktā minētā atbilstošā institūcija septiņu darbdienu laikā pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta iesniegšanas pieprasa ierīkošanas ierosinātājam nepieciešamo papildu informāciju.

30. Ja septiņu darbdienu laikā no papildu informācijas pieprasīšanas dienas pieprasītā informācija nav iesniegta, šo noteikumu 18. punktā minētā atbilstošā institūcija pieņem lēmumu par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta nosūtīšanu ierīkošanas ierosinātājam nepilnību novēršanai.

31. Šo noteikumu 18. punktā minētā atbilstošā institūcija 10 darbdienu laikā pēc visu šajos noteikumos minēto attiecīgo dokumentu saņemšanas izskata iesniegto elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

31.1. akceptēt projektu;

31.2. sniegt pamatotu atteikumu akceptēt projektu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

32. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu uzsāk pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta izskatīšanas un akceptēšanas šo noteikumu 18. punktā minētajā atbilstošajā institūcijā, izņemot šādus gadījumus:

32.1. šo noteikumu 17. punktā minētos gadījumus;

32.2. ja kabelis tiek ieguldīts savā īpašumā esošajā kabeļu kanalizācijā vai piekārts savā īpašumā esošajos stabos vai balstos;

32.3. ja elektronisko sakaru tīkla kabeļi vai iekārtas tiek uzstādītas savā nekustamajā īpašumā vai savā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, vai savā īpašumā esošajā iekārtu konteinerā vai iekārtu skapī;

32.4. ja radioiekārta un antena tiek uzstādīta savā īpašumā esošajā tornī vai mastā. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" var pieprasīt elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta izstrādi, ja tas nepieciešams elektromagnētiskās saderības vai starpvalstu frekvenču koordinācijas nosacījumu izpildes nodrošināšanai.

33. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai būvniecības iesniegums un būvatļauja nav nepieciešami. Rakšanas darbu atļauju elektronisko sakaru tīkla pievada izbūvei, pārbūvei vai nojaukšanai izsniedz pašvaldība.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

34. Ierīkojot elektronisko sakaru tīklu, būvniecības ierosinātājam ir pienākums vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas informēt par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas darbiem nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju un to inženiertīklu īpašniekus, kuru tīkli tiek šķērsoti vai izmantoti.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

35. Pirms elektronisko sakaru tīkla pārbūves uzsākšanas būvniecības ierosinātājs saskaņo darbu veikšanas laiku ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pārvaldnieku. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā nama iedzīvotājus nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks informē vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, dzīvojamā namā redzamā vietā izvietojot rakstisku informāciju, kurā norāda veicamos darbus un darbu veikšanas laiku.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

36. Akceptēta elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta derīguma termiņš ir divi gadi.

37. Būvniecības ierosinātājs nodrošina elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas atbilstību elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektam.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

38. Darbus, kas saistīti ar elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu ēkas fasādes daļā, ielas pusē un publiskajā ārtelpā, saskaņo būvvaldē.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

39. Ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju, radioraidītāju vai televīzijas raidītāju pieņem ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas ar mēraparātiem, kas sertificēti mērījumu vienotības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā.

40. Būvniecības ierosinātājs pēc elektronisko sakaru tīklu pārbūves vai pievada izbūves pabeigšanas iesniedz būvvaldē elektronisko sakaru tīkla novietojuma izpildmērījumu plānu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

41. Ierīkoto elektronisko sakaru tīklu pieņem ekspluatācijā saskaņā ar aktu par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā (1. pielikums). Aktu paraksta būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicējs. Aktu iesniedz šo noteikumu 18. punktā minētajā atbilstošajā institūcijā, kura ir akceptējusi elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

III. Elektronisko sakaru tīkla būvniecība

42. Būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē elektronisko sakaru tīkla būvniecības iesniegumu (2. pielikums) un būvprojektu minimālā sastāvā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

43. Elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas piedalīties kopējā būvniecībā ar būvniecības ierosinātāju, 20 dienu laikā pēc tam, kad pašvaldības tīmekļa vietnē un būvniecības informācijas sistēmā publicēts pašvaldības noteiktās institūcijas vai amatpersonas paziņojums sabiedrībai par būvniecības ieceri, ja būvniecības iecere paredz kabeļu kanalizācijas vai elektronisko sakaru tīkla līnijas būvniecību vai pārbūvi, piesakās pie būvniecības ierosinātāja līdzdalībai būvprojekta izstrādē un īstenošanā.

44. Būvprojekts minimālā sastāvā elektronisko sakaru tīkla būvniecībai vai pārbūvei ietver šādus dokumentus un sadaļas:

44.1 projektēšanas uzdevums;

44.2. projektējamā kabeļu līniju tīkla shēma un apraksts;

44.3. projektējamā kabeļu līniju tīkla situācijas plāns mērogā līdz M 1:10000;

44.4. projektējamās kabeļu līnijas trases situācijas plāns mērogā līdz M 1:100000, ja trase ir starp novadu administratīvajiem centriem vai Latvijas Republikas pilsētām;

44.5. paskaidrojuma raksts par būvobjektu un būvniecības risinājumiem.

45. Būvprojekts minimālā sastāvā elektronisko sakaru tīkla būves nojaukšanai ietver šādus dokumentus un sadaļas:

45.1. situācijas plāns mērogā līdz M 1:10000;

45.2. projektēšanas uzdevums;

45.3. paskaidrojuma raksts par būvobjektu un būvniecības risinājumiem.

46. Šo noteikumu 44.5. un 45.3. apakšpunktā minētais paskaidrojuma raksts satur nepieciešamo informāciju par:

46.1. būvobjektu;

46.2. būvniecības ierosinātāju;

46.3. būvdarbu vietu;

46.4. būves lietošanas veidu (būves nojaukšanas gadījumā nenorāda);

46.5. būves tehniskajiem parametriem;

46.6. būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām;

46.7. vides un darba aizsardzības pasākumiem;

46.8. saskaņojumu ar tā nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju, kurā paredzēts veikt būvdarbus.

47. Būvniecības ierosinātājs projektēšanas uzdevumā norāda projektējamās būves galveno lietošanas veidu un parametrus, teritorijas plānojuma un inženiertīklu projektēšanas prasības. Ja nepieciešams, norāda īpašos nosacījumus (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un būvizstrādājumi, tehnoloģija). Ja elektronisko sakaru tīklu nojauc, projektēšanas uzdevumā norāda prasības nojaukšanas darbu projektam.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

48. Būvvalde mēneša laikā pēc elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres saņemšanas izdod būvatļauju vai atsaka tās izsniegšanu. Būvatļaujā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

49. Būvvalde izdod atteikumu izsniegt būvatļauju, ja elektronisko sakaru tīkla būvniecības iecere neatbilst Būvniecības likuma, šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasībām.

50. Būvatļaujā ietverti šādi projektēšanas nosacījumi:

50.1. būvvaldes izdotie tehniskie noteikumi par projektēšanu un būvniecību;

50.2. tā inženiertīklu īpašnieka izdotie tehniskie noteikumi, kura inženiertīklu aizsargjoslas atrodas projektējamo elektronisko sakaru būvju teritorijā;

50.3. tehniskie noteikumi par pieslēgšanos inženiertīkliem vai par to šķērsošanu;

50.4. būvprojekta saskaņojumi atbilstoši šo noteikumu 50.1., 50.2. un 50.3. apakšpunktā minēto tehnisko noteikumu prasībām un būvniecības ierosinātāja būvprojekta saskaņojums;

50.5. būvprojekta ekspertīze – trešās grupas būvēm par šo noteikumu 52.4., 52.7., 52.8., 52.10., 52.11., 52.13. un 52.14. apakšpunktā minētajām būvprojekta daļām.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

50.1 Būvatļaujā norāda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

50.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

50.2. prasības elektronisko sakaru tīkla būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns);

50.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

50.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

51. Ja šo noteikumu 50.1., 50.2. un 50.3. apakšpunktā minēto tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņo institūcijās, kas noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no pieslēgšanās tehniskajām prasībām vai tehniskajiem noteikumiem saskaņo projektēšanas gaitā. Atzīmi par saskaņojumu izdara uz projektējamās kabeļu līnijas tīkla shēmas vai atbilstoši izmaina tehniskos risinājumus.

52. Būvprojekts ietver šādas daļas, kurās sniegta attiecīgā informācija:

52.1. būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevums;

52.2. paskaidrojuma raksts;

52.3. projektējamā elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā esošo inženiertīklu shēma un apraksts;

52.4. projektējamā elektronisko sakaru tīkla shēma un apraksts;

52.5. ja tiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un jāveic to pastiprināšana, – tehniskās apsekošanas atzinums par izmantojamās būves tehnisko stāvokli, kurā papildus tiek norādīts slodžu aprēķins un informācija par to, kādas slodzes nesošajām konstrukcijām jāuzņem;

52.6. dokumentu kopijas, kas apliecina lietošanas tiesības vai īpašumtiesības uz nekustamajiem īpašumiem, kuros tiek projektēts elektronisko sakaru tīkls;

52.7. projektējamās kabeļu kanalizācijas, jaunas stabu līnijas vai gruntī ieguldāmā kabeļa trases topogrāfiskais plāns ar sarkanajām līnijām un zemes īpašuma robežām mērogā līdz M 1:1000. Plāns satur informāciju par zemes gabalu (zemes vienību) kadastra apzīmējumiem un ir saskaņots ar nekustamo īpašumu īpašniekiem vai, ja tādu nav, tiesiskajiem valdītājiem, kā arī ar zemes gabalu īpašniekiem vai, ja tādu nav, tiesiskajiem valdītājiem, kuru gaisa telpa tiek šķērsota;

52.8. izmantojamo būvizstrādājumu saraksts;

52.9. labiekārtošanas (atjaunošanas) darbu apjoms;

52.10. ceļa šķērsojuma šķērsgriezuma profils mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu;

52.11. ja šķērso upes, – ūdenstilpju šķērsgriezuma profils mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu;

52.12. inženiertīklu turētāju un to trešo personu (piemēram, nekustamo īpašumu, inženiertīklu īpašnieku vai tiesisko valdītāju) saskaņojumi, kuru īpašumtiesības tiek skartas;

52.13. speciālās darba drošības prasības, ja tādas nepieciešamas;

52.14. ja izmanto beztranšeju kabeļu guldīšanas metodi (caurduršanas metodi), – vertikālais griezuma profils mērogā M 1:50 vai M 1:100 ar šķērsojošiem vai blakus esošiem pazemes inženiertīkliem, to tehniskajiem datiem un augstuma atzīmēm atbilstoši izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

53. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā nama iekšējā elektronisko sakaru tīkla būvniecība uzskatāma par saskaņotu, ja par to ir pieņemts lēmums saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu.

54. Lai saņemtu atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvvaldē iesniedz:

54.1. būvprojektu, kas saskaņots atbilstoši šo noteikumu 50.1., 50.2. un 50.3. apakšpunktā minēto tehnisko noteikumu prasībām;

54.2. būvprojekta ekspertīzes atzinumu, ja ir veikta būvprojekta ekspertīze;

54.3. zemes gabala īpašuma, tiesiskā valdījuma vai lietojuma tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus, ja šādas tiesības ir mainījušās no būvatļaujas izsniegšanas brīža.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

55. Būvvalde atsaka izdarīt atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, ja:

55.1. nav iesniegti šo noteikumu 54. punktā minētie dokumenti;

55.2. nav izpildīti būvatļaujā norādītie projektēšanas nosacījumi;

55.3. būvprojekts nav izstrādāts atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.

56. Būvatļaujā minētos būvdarbus uzsāk divu gadu laikā pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

57. Pēc tam kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, izmaiņas būvprojektā var izdarīt, ja būvniecības dalībnieki par to vienojas ar būvprojekta autoru.

58. Ja izmaiņas, kas būvprojektā izdarītas pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, skar:

58.1. šo noteikumu 50.1., 50.2. un 50.3. apakšpunktā minēto tehnisko noteikumu prasības, attiecīgās izmaiņas saskaņo ar attiecīgo tehnisko noteikumu izdevēju;

58.2. būves ārējo veidolu, attiecīgās izmaiņas saskaņo ar to vietējo pašvaldības būvvaldi, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība;

58.3. būvprojekta daļas, kurām ir veikta būvprojekta ekspertīze, attiecīgajām daļām veic atkārtotu būvprojekta ekspertīzi.

59. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs. Būvdarbu veicējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetento speciālistu vai institūciju.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

60. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar akceptētā būvprojekta sastāvā esošo būvdarbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

61. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz būvprojektu, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicējs. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

62. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar galveno būvdarbu veicēju.

63. Katrā elektronisko sakaru tīklu būvobjektā regulāri aizpilda būvdarbu žurnālu (šī prasība neattiecas uz šo noteikumu 65. punktā minētajiem darbiem).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

64. Elektronisko sakaru tīklu būvdarbus vai pārbūves darbus citu inženiertīklu aizsargjoslās veic šo inženiertīklu īpašnieka pārstāvju klātbūtnē vai pēc tā rakstiskas atļaujas saņemšanas.

65. Izbūvējot vai pārbūvējot gruntī ieguldīta kabeļa līniju vai kabeļu kanalizāciju, būvdarbu žurnālu neaizpilda, bet sastāda segto darbu pieņemšanas aktu (5. vai 6. pielikums). Uzstādot vai nojaucot elektronisko sakaru iekārtu konteinerus, taksofonu iekārtas, stabus vai balstus, būvdarbu žurnālu neaizpilda.

65.1 Segto darbu pieņemšanas aktu paraksta būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība), atbildīgais būvdarbu vadītājs un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

65.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

IV. Elektronisko sakaru tīkla nojaukšana

66. Elektronisko sakaru tīkla līnijas (tai skaitā balstu, stabu, mastu, statņu un iekārtu) nojaukšanu vai noņemšanu, ja tā nav kvalificējama kā elektronisko sakaru tīkla būvniecība, veic saskaņā ar darba zīmējumu, ko saskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju. Šajā gadījumā elektronisko sakaru tīkla līniju nojaukšanai projekts nav nepieciešams.

67. Pirms elektronisko sakaru tīkla nojaukšanas darbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs saskaņo darbu veikšanas laiku ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pārvaldnieku. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā nama iedzīvotājus nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks informē vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, dzīvojamā namā redzamā vietā izvietojot rakstisku informāciju, kurā norāda veicamos darbus un darbu veikšanas laiku. To inženiertīklu īpašniekus, kuru tīkli tiek šķērsoti vai izmantoti, būvniecības ierosinātājs informē vismaz 10 dienas pirms darbu uzsākšanas.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

68. Par elektronisko sakaru taksofonu kabīņu un sakaru iekārtu konteineru nojaukšanu vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas informē būvvaldi. Elektronisko sakaru taksofonu kabīņu un sakaru iekārtu konteineru nojaukšanai projekts nav nepieciešams.

V. Būvdarbu pārtraukšana un elektronisko sakaru tīkla konservācija

69. Būvniecības ierosinātājs var pārtraukt būvdarbus, par to paziņojot būvvaldei. Ja būvdarbu pārtraukšana var būt bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī videi vai var radīt bīstamus bojājumus konstrukcijās, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu pārtraukšanas iesniedz būvvaldē saskaņošanai elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

70. Elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projektā ietver:

70.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

70.2. projekta risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un elektronisko sakaru tīkla elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

70.3. elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

71. Ja iestāde, kas nav būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs), ir apturējusi būvdarbus un konstatējusi pazīmes, kas liecina, ka būvdarbu pārtraukšana var būt bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī videi vai var radīt bīstamus bojājumus konstrukcijās, tad iestāde par konstatēto paziņo būvvaldei (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojam).

72. Lai izvērtētu atbilstoši šo noteikumu 69. un 71. punktam saņemto informāciju par būvdarbu pārtraukšanu, būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs) veic būvobjekta apsekošanu. Ja nepieciešams, būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs) pieņem lēmumu par elektronisko sakaru tīkla konservāciju vai saskaņo elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projektu.

73. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs) lēmumā par elektronisko sakaru tīkla konservāciju norāda:

73.1. būvdarbu pārtraukšanas un elektronisko sakaru tīkla konservācijas iemeslus;

73.2. būvdarbu pārtraukšanas un elektronisko sakaru tīkla konservācijas nosacījumus (arī pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīkla un atsevišķu tā daļu un konstrukciju drošību, stabilitāti un neaizskaramību, kā arī elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projekta apjomu, ja tas ir nepieciešams);

73.3. būvobjekta stāvokli pēc būvdarbu pārtraukšanas un personas, kas atbildīgas par elektronisko sakaru tīkla konservāciju;

73.4. termiņu elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projekta iesniegšanai.

74. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad būvniecības ierosinātājs ir paziņojis par to būvvaldei (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojam) vai ir pabeidzis elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbus atbilstoši būvvaldes saskaņotajam elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projektam. Ja būvniecības ierosinātājs, pārtraucot būvdarbus, neizpilda šo noteikumu prasības, pašvaldība ir tiesīga, iepriekš brīdinot būvniecības ierosinātāju, veikt elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbus. Visus ar elektronisko sakaru tīkla konservāciju saistītos izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

VI. Elektronisko sakaru tīkla pieņemšana ekspluatācijā

75. Elektronisko sakaru tīklu pieņem ekspluatācijā, ja tas ir uzbūvēts atbilstoši akceptētajam būvprojektam. Elektronisko sakaru tīklu, kura būvniecībai nav nepieciešama būvatļauja, pieņem ekspluatācijā saskaņā ar aktu par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā (1. pielikums).

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

76. Pēc būvniecības ierosinātāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai, tā atbilstību akceptētajam būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

77. Elektronisko sakaru tīkla pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs. Ierosinot elektronisko sakaru tīkla pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs attiecīgajā būvvaldē (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojā) iesniedz šādus dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā:

77.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (7. pielikums). Apliecinājumam pievieno aktuālo būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja attiecīgais elektronisko sakaru tīkls atbilst normatīvajos aktos par būvju klasifikāciju klasificētajām būvēm;

77.2. šo noteikumu 76. punktā minēto institūciju atzinumus;

77.3. akceptētā būvprojekta izmainītās daļas;

77.4. būvprojektā paredzēto inženiertīklu novietojuma izpildmērījumu plānu;

77.5. būvdarbu žurnālu (izņemot šo noteikumu 65. punktā minētos gadījumus) un segto darbu pieņemšanas aktus;

77.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

77.7. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus;

77.8. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600).

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

77.1 Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu paraksta būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

78. Šo noteikumu 77.1. apakšpunktā minēto apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu un šo noteikumu 77.3., 77.5. un 77.6. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā būvvaldes vai biroja arhīvā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

79. Būvvaldes (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – biroja) uzdevums ir novērtēt elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz būvvaldē iesniegtajiem šo noteikumu 77. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

80. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs) pēc saskaņošanas ar būvniecības ierosinātāju nosaka termiņu elektronisko sakaru tīkla pieņemšanai ekspluatācijā, un minētais termiņš nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē vai birojā.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

81. Būvniecības ierosinātājs elektronisko sakaru tīklu uzrāda būvvaldei (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojam). Būvniecības ierosinātājs pieaicina būvdarbu veicēju, kas veicis attiecīgos būvdarbus.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

82. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs) elektronisko sakaru tīkla vai tā daļas pieņemšanai ekspluatācijā var pieaicināt būvuzraugu, ja veikta būvuzraudzība, kā arī būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

83. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs) izdod aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – akts), kurā ietver apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5.punktā minēto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

84. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

85. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:

85.1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

85.2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

85.3. pēdējās septiņas zīmes – būves teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

86. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs) nav tiesīga uzsākt elektronisko sakaru tīkla pieņemšanu ekspluatācijā, ja kāds no šo noteikumu 76. punktā minēto institūciju atzinumiem ir negatīvs.

87. Ja elektronisko sakaru tīkls netiek pieņemts ekspluatācijā, būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs) izdod pamatotu lēmumu. Lēmumā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī trūkumus un defektus.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

88. Pēc šo noteikumu 87. punktā minētajā lēmumā norādīto trūkumu novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti uzaicina būvvaldi (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – biroju) un uzrāda elektronisko sakaru tīklu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

89. Elektronisko sakaru tīklu uzskata par pieņemtu ekspluatācijā ar akta parakstīšanas dienu.

90. Aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc elektronisko sakaru tīkla pieņemšanas ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta parakstīšanas ir pieci gadi.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

VII. Elektronisko sakaru tīkla būvniecības un ierīkošanas uzraudzība

91. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs) uzrauga un pārbauda, kā tiek ievēroti elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, un veic nepieciešamās darbības, lai saskaņā ar Būvniecības likumā noteiktajām tiesībām novērstu konstatētos pārkāpumus.

92. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojs):

92.1. pieprasa, lai publiskā elektronisko sakaru tīkla īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs uzrāda attiecīgā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu vai būvprojektu, darba zīmējumu vai tehnisko shēmu;

92.2. pieprasa nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam vai pārvaldniekam, vai elektronisko sakaru pakalpojuma saņēmējam informāciju par komersantiem, kuri nodrošina elektronisko sakaru tīkla darbību vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;

92.3. pieaicina publiskā elektronisko sakaru tīkla īpašnieku un nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju uz attiecīgā tīkla apsekošanu;

92.4. uzliek elektronisko sakaru tīkla īpašniekam pienākumu noteiktā termiņā, kas nav īsāks par 30 dienām, novērst elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus (piemēram, nodrošināt tīkla identifikācijas apliecinājumu visām elektronisko sakaru tīkla daļām vai, ja tiek veikta pārbūve, nodrošināt darba zīmējumu, kuru akceptējusi šo noteikumu 18. punktā minētā atbilstošā institūcija). Ja pārkāpums apdraud apkārtējo vidi vai sabiedrību, pārkāpuma bīstamību novērš vienas dienas laikā.

VIII. Noslēguma jautājumi

93. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 1. marta noteikumus Nr. 166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 42. nr.; 2012, 47. nr.).

94. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Akts par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

Aktā par ierīkošanas/pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.6.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.6.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.6.4. inženierbūves platums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi).

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvniecības dokumentāciju akceptējusi:

4.1. ______________ pilsētas/novada būvvalde;

4.2. valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari".

5. Būvdarbu garantijas termiņš.

Piezīmes.

1. Akts par ierīkošanas/pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Inženierbūves kadastra apzīmējumu norāda, ja tāds ir piešķirts.

3. Akta 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Būvniecības iesniegums

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības(-u) kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.7.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.7.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.7.4. inženierbūves platums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

2.7.5. inženierbūves būvizstrādājumi;

2.7.6. inženierbūves nojaukšanas metode;

2.7.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.10. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvprojekta izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu un sadaļu izstrādi.

7. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.7.7., 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

6. Būvniecības iesnieguma 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

7. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Būvatļauja

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Atzīme
20____. gada ____. _______________________ būvatļaujā Nr. ___________________
par projektēšanas nosacījumu izpildi

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļi)

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Būvniecības ierosinātājs:

2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

2.3. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

4. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

5. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

6. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

6.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

6.2. rasējuma numurs;

6.3. saskaņošanas datums.

7. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācija)

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Būvdarbu veicējs:

2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

2.3. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Pieņemšanai uzrādītie elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas būvniecības (papildināšanas) darbi:

3.1. darba rasējumu numurs un ielu nosaukumi;

3.2. darbi starp kabeļu kanalizācijas akām;

3.3. kanālu skaits;

3.4. garums (m);

3.5. iekšējais diametrs;

3.6. cauruļu garums (m);

3.7. cauruļu tips;

3.8. cauruļu ieguldīšanas dziļums (mērīts no caurules augšējās virsmas);

3.9. sadales skapji ar ieraktu pamatu;

3.10. darbu veikšanas laiks (datums no–līdz).

4. Neaizbērto elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas bloka pamatnes dziļums (m).

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

6.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

6.2. rasējuma numurs;

6.3. saskaņošanas datums.

7. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.6.2. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.6.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.6.4. līnijveida inženierbūves platums (m) (neattiecas uz ārējiem inženiertīkliem);

2.6.5. inženierbūves būvizstrādājumi.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas inženierbūves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai inženierbūvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

5. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai.

8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
AKTS
par elektronisko sakaru tīkla būves

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 501Pieņemts: 19.08.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 24.09.2014. OP numurs: 2014/189.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
269032
{"selected":{"value":"28.09.2018","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.09.2018","iso_value":"2018\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.09.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva