Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.501

Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 53.§)
Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 4. punktu un 14.1 panta ceturto daļu
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 386 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. elektronisko sakaru inženierbūvju būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.5. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.6. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.7. elektronisko sakaru inženierbūves konservācijas kārtību;

1.8. elektronisko sakaru inženierbūves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā elektronisko sakaru inženierbūve pieņemama ekspluatācijā;

1.9. būvdarbu garantijas termiņus pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā;

1.10. gadījumus, kuros piemērojama atzīmes veikšana ar noklusējumu.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 386)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. iekšējais elektronisko sakaru tīkls – būves piederums vai atsevišķa lieta būvē, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļu kanāliem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai;

2.2. elektronisko sakaru tīkla pievads – inženiertīkla pievads, kas sastāv no kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļa gruntī vai kabeļu kanalizācijā no ārējā elektronisko sakaru sadales tīkla pieslēguma punkta līdz pievada sadalei ēkā un nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību ēkā;

2.3. darba zīmējums – iekšējā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas risinājuma un esošā, pārbūvējamā vai nojaucamā elektronisko sakaru tīkla attēlojums;

2.4. kabeļu ievads – ēkas ārsienā vai pamatos izveidota atvere vai ievietota caurule, kas paredzēta kabeļu līniju būvniecībai vai ierīkošanai;

2.5. tehniskā shēma – elektronisko sakaru tīkla pievada risinājuma un esošo inženiertīklu attēlojums. Elektronisko sakaru tīkla pievada tehnisko shēmu un iekšējā inženiertīkla darba zīmējumus var apvienot, ja tos projektē vienlaikus;

2.6. identifikācijas apliecinājums – marķējums, kas identificē elektronisko sakaru komersantu un satur informāciju par tīkla, tā daļas vai iekārtas piederību.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

3. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" un būvvaldes (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs)) šajos noteikumos minēto funkciju veikšanai no Valsts zemes dienesta, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos tiešsaistes datu pārraides režīmā, saņem šādus datus:

3.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus;

3.2. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus, tai skaitā administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu telpiskos datus.

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

4. Elektronisko sakaru komersanti nodrošina valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari" un būvvaldes (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – biroju) ar informāciju, kas nepieciešama šajos noteikumos minēto funkciju veikšanai.

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

5. Šie noteikumi attiecas arī uz elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu, ja tā ir paredzēta citas būves (piemēram, ēkas, ceļa) būvprojektā.

6. Ierīkojot privāto elektronisko sakaru tīklu vai radioamatieru radiostaciju, šos noteikumus piemēro, ja:

6.1. ierīkošanu veic ārpus sava īpašuma robežām;

6.2. privātā tīkla vai radioamatiera radiostacijas infrastruktūra un inženiertīkls atrodas citu inženiertīklu aizsargjoslā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

6.1 Būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama:

6.1 1. elektronisko sakaru tīkla un to iekārtu nomaiņai, dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ radušos bojājumu likvidēšanai, atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu nomaiņai;

6.1 2. saskaņojot ar zemes gabala īpašnieku, būves īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar zemes gabala vai būves tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņojuma nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības:

6.1 2.1. iekšējā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai vienā būvē;

6.1 2.2. atsevišķa abonenta līnijas pieslēguma punkta pieslēgšanai pie elektronisko sakaru tīkla vienas ēkas robežās, ja netiek veikti urbumi starpstāvu pārsegumos;

6.1 2.3. pirmās grupas inženierbūves atjaunošanai.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

6.2 Paziņojumu par būvniecību piemēro:

6.2 1. pirmās grupas inženierbūves vai tādu elektronisko sakaru iekārtu konteineru nojaukšanai, kuru augstums nepārsniedz 1,6 m;

6.2 2. radioiekārtas un antenas ierīkošanai;

6.2 3. mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošanai;

6.2 4. apraides raidītāja ierīkošanai;

6.2 5. radioamatieru radiostacijas ierīkošanai.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

6.3 Lai veiktu šo noteikumu 6.2 1. apakšpunktā minētos būvdarbus, būvvaldē vai birojā iesniedz paziņojumu par būvniecību (1. pielikums). Paziņojumam par būvniecību pievieno būvspeciālista apstiprinātu inženierbūves novietojuma plānu zemes gabalā ar tās ārējiem izmēriem vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai situācijas plāna, kurā norādīta nojaucamā inženierbūve vai elektronisko sakaru iekārtu konteiners, un skaidrojošo aprakstu par plānotajiem darbiem un darbu metodēm. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs sagatavo inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu. Izpildmērījumā par līnijveida inženierbūves nojaukšanu norāda nojauktās līnijveida inženierbūves daļas sākuma un beigu punktu, nojaukto daļu pārsvītrojot ar krustiņu.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

6.4 Lai veiktu šo noteikumu 6.2 2., 6.2 3., 6.2 4. vai 6.2 5. apakšpunktā minētos būvdarbus, būvvaldē vai birojā iesniedz paziņojumu par būvniecību (1. pielikums). Paziņojumam par būvniecību pievieno ar valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari" saskaņotu (akceptētu) būvspeciālista vai atbilstoši šo noteikumu 9.1 punktā minētā radioamatiera būvniecības informācijas sistēmā apstiprinātu elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu. Iesniegto tehnisko projektu valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata un saskaņo (akceptē) būvniecības informācijas sistēmā šo noteikumu 29., 30. un 31. punktā noteiktajā kārtībā. Pēc mobilo sakaru bāzes staciju, radioraidītāju vai televīzijas raidītāju būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā pievieno šo noteikumu 39. punktā minētos mērījumus un Veselības inspekcijas izvērtējumu.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

6.5 Šo noteikumu 6.2 punktā minētajos gadījumos būvniecības ierosinātājs līdz būvdarbu pabeigšanas termiņam, kas norādīts paziņojumā par būvniecību, būvniecības informācijas sistēmā:

6.5 1. pēc inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāna iesniegšanas pašvaldībā (šo noteikumu 6.3 punktā noteiktajos gadījumos) vai pēc šo noteikumu 39. punktā minēto mērījumu un Veselības inspekcijas izvērtējuma pievienošanas būvniecības informācijas sistēmā (šo noteikumu 6.4 punktā noteiktajos gadījumos) apstiprina būvdarbu pabeigšanu, ja tie ir pabeigti;

6.5 2. pagarina būvdarbu izpildes termiņu, ja plānotie būvdarbi ir uzsākti, bet nav pabeigti;

6.5 3. atceļ paziņojumu par būvniecību, ja plānotie būvdarbi nav uzsākti un netiks veikti.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

6.6 Paskaidrojuma rakstu (1.1 pielikums) piemēro šādos gadījumos:

6.6 1. piekārto kabeļu līniju ierīkošanai;

6.6 2. elektronisko sakaru tīklu pievadu ierīkošanai;

6.6 3. elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanai esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanai iekārtu konteineros;

6.6 4. elektronisko sakaru tīklu pārbūvei;

6.6 5. elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai ēkas fasādē ielas pusē un publiskajā ārtelpā;

6.6 6. elektronisko sakaru staba, torņa vai masta (līdz 10 m) jaunai būvniecībai un pārbūvei, izņemot šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā noteiktos gadījumus;

6.6 7. elektronisko sakaru ārējo inženiertīklu jaunai būvniecībai un pārbūvei, izņemot šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā noteiktos gadījumus;

6.6 8. elektronisko sakaru inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūvei, izņemot šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā noteiktos gadījumus;

6.6 9. elektronisko sakaru tīkla konservācijai.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

6.7 Šo noteikumu 6.1, 6.2 un 6.6 punktā neminētos gadījumos iesniedz būvniecības iesniegumu (2. pielikums), izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā un saņem būvatļauju.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

7.1 Persona, ierosinot jebkura veida elektronisko sakaru būves būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

7.1 1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

7.1 2. saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.daļā minēto gadījumu);

7.1 3. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

7.2 Trešo personu saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos, lai no tā izrietētu nepārprotama šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar attiecīgo personu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

7.3 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas būvvaldē.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

8. Būvniecības vai ierīkošanas ierosinātājs nodrošina saskaņojumus elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta vai elektronisko sakaru tīkla būvprojekta īstenošanai atbilstoši būvniecību un īpašumtiesības reglamentējošo normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

9. Fiziskajām personām ir tiesības patstāvīgi veikt elektronisko sakaru tīklu projektēšanu, būvekspertīzi, būvuzraudzību vai vadīt elektronisko sakaru tīklu būvdarbus, ja tās ir ieguvušas profesionālo izglītību attiecīgajā jomā un saņēmušas būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.1 Radioamatierim ir tiesības patstāvīgi veikt radioamatieru radiostacijas projektēšanu un vadīt radioamatieru radiostacijas ierīkošanas darbus, ja tas ir saņēmis Harmonizēto radioamatieru eksaminācijas apliecību (HAREC) atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko sakaru jomā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

9.2 Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvspeciālistu vai būvkomersantu atbilstošā projektēšanas jomas darbības sfērā par attiecīgajai būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Ja tiek veiktas darbības, kas pazemina būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, vai plānotie darbi neatbilst šo noteikumu 16. punkta nosacījumiem, konstruktīvā mezgla risinājumu izstrādā būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā. Būvniecības ieceres dokumentus par 10 m augstāka elektronisko sakaru staba, torņa vai masta būvniecībai var izstrādāt būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

11. Elektronisko sakaru iekārtu konteinerus uzstāda bez būvatļaujas un būvprojekta, ja to apjoms un būvvieta ir saskaņota būvvaldē.

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

12. Elektronisko sakaru tīkla pārbūvi veic saskaņā ar darba zīmējumu, kurā fiksēts veicamā darba apjoms.

13. Ja, veicot elektronisko sakaru tīkla pārbūvi, ir nepieciešami urbumi starpstāvu pārsegumos vai tiek pārbūvēts elektronisko sakaru tīkls, kas ierīkots cita īpašnieka kabeļu kanalizācijā, stabos, balstos, mastā vai tornī, izstrādā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu.

14. Ja elektronisko sakaru tīklu pārbūves laikā tiek veikti zemes darbi (izņemot esošā staba nomaiņu, nemainot tā piesaistes) vai tiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un jāveic to pastiprināšana, nepieciešams saņemt būvatļauju šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā.

15. Būvniecības ierosinātājs, būvējot daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu vai publisku ēku, ievēro šādas prasības:

15.1. izbūvē kabeļu ievadus;

15.2. būvē paredz vietu kabeļu sadalei, kā arī elektronisko sakaru tīklu iekārtām;

15.3. starp ēkas stāviem izbūvē kabeļu kanālus (stāvvadus);

15.4. no ēkas stāvvadiem izbūvē horizontālos kabeļu kanālus kabeļu ievadīšanai telpās;

15.5. izbūvē kabeļu kanalizāciju no kabeļu ievada līdz iespējamam publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

15.1 (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

II. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošana

16. Ierīkojot elektronisko sakaru tīklu, par darbību, kas pazemina būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, nav uzskatāma kabeļu līnijas ierīkošana, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi nosacījumi:

16.1. ja urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m;

16.2. urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi;

16.3. pie būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem stiprinātā kabeļa un kronšteinu (vai citas stiprinājuma konstrukcijas) kopējā viena metra masa nepārsniedz vienu kilogramu.

17. (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

18. (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

18.1 (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

19. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai izstrādā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu, kurā ietilpst:

19.1. (svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115);

19.2. skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, izvērtējums, vai pieļaujama būves (inženierbūves vai iekšējo elektronisko sakaru tīkla) izmantošana būvdarbu laikā un kādi ir izmantošanas nosacījumi, kā arī sadalījums būves kārtās un tajās ietveramais apjoms (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām);

19.3. projektējamā tīkla shēma, tehniskais risinājums un apraksts;

19.4. aparatūras un būvizstrādājumu saraksts;

19.5. nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja rakstisks apliecinājums, ka tas piekrīt projektējamā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai;

19.6. kabeļu, pasīvo un aktīvo iekārtu izvietojuma un elektrobarošanas shēma;

19.7. saskaņojumi ar to inženiertīklu īpašniekiem, kuru infrastruktūru paredzēts izmantot projektējamā elektronisko sakaru tīkla elementu stiprināšanai vai ieguldīšanai;

19.8. saskaņojumi ar to inženiertīklu īpašniekiem, kuru tīkli atrodas tuvāk par Aizsargjoslu likumā noteikto pieļaujamo minimālo attālumu;

19.9. risinājumi darba un vides aizsardzības nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

20. Radioiekārtu un antenu, mobilo sakaru bāzes stacijas un apraides raidītāju ierīkošanas projektā papildus šo noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem ietilpst:

20.1. tehniskās apsekošanas atzinums par izmantotās būves tehnisko stāvokli, ja bāzes stacija tiek uzstādīta uz esošas ēkas, torņa, masta vai būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem;

20.2. antenu mastu vai balstu stiprināšanas risinājumi;

20.3. uzstādāmo antenu un radioiekārtu novietojuma plāns, norādot antenas ģeogrāfiskās koordinātas;

20.4. valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegta radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja vai norāde uz koplietojuma frekvences piešķīruma izmantošanu;

20.5. antenu izstarotās jaudas un tās virziendiagrammas parametri;

20.6. antenas izstarotā elektromagnētiskā lauka intensitātes novērtējums piegulošajā zonā.

20.1 Tehniskās apsekošanas atzinums par izmantotās būves tehnisko stāvokli nav nepieciešams, ja bāzes stacija tiek uzstādīta uz esošas ēkas, torņa, masta vai būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem un elektronisko sakaru tīklu iekārtu un konstrukciju kopējā slodze uz tiem nepārsniedz 30 kg, bet vēja pretestības laukums – 0,8 m2.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

21. Piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projektā papildus šo noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem ietilpst:

21.1. piekārto kabeļu stiprināšanas risinājuma shēma (rasējumi) katrā izmantotajā būvē;

21.2. piekārto kabeļu trases shēma, kurā norādīti piekārto kabeļu stiprināšanas risinājumi visās izmantotajās būvēs, kā arī laidumu garumi;

21.3. esošās situācijas fotofiksācija, norādot projektējamās kabeļu līnijas novietojumu.

22. Elektronisko sakaru tīkla pievadu tehniskajā shēmā un iekšējo tīklu darba zīmējumā papildus šo noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem ietilpst:

22.1. elektronisko sakaru tīkla pievada novietojuma attēlojums mērogā līdz M 1:1000 situācijas plānā vai topogrāfiskajā plānā, ja ierīkošanas projekta īstenošanai nepieciešams veikt rakšanas darbus;

22.2. saskaņojumi ar to inženiertīklu īpašniekiem, kuru inženiertīklu aizsargjoslā tiks veikti ierīkošanas darbi;

22.3. iekšējo elektronisko sakaru tīkla izvietojums, par tā izstrādes pamatu ņemot aktuālās kadastrālās uzmērīšanas lietā iekļautos plānus.

23. Elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projektā esošajā kabeļu kanalizācijā papildus šo noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem ietilpst:

23.1. esošās kanalizācijas un kanalizācijas aku izvietojuma shēma;

23.2. iekārtu konteinerā izvietojamo sakaru tīkla iekārtu shēma.

24. Elektronisko sakaru tīkla pārbūves projektā papildus šo noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem ietilpst:

24.1. pārbūvējamā tīkla shēma;

24.2. izpildāmo darbu veikšanas apraksts.

25. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

26. Atsevišķa abonenta līnijas pieslēguma punkta pieslēgšanu pie esošā elektronisko sakaru tīkla vienas ēkas robežās drīkst uzsākt pēc rakstiskas darba zīmējuma saskaņošanas ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

27. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

28. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

29. Ja nav iesniegti attiecīgie šo noteikumu 19. un 20. punktā minētie dokumenti vai ja iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" septiņu darbdienu laikā pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta iesniegšanas pieprasa ierīkošanas ierosinātājam nepieciešamo papildu informāciju.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

30. Ja septiņu darbdienu laikā no papildu informācijas pieprasīšanas dienas pieprasītā informācija nav iesniegta, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pieņem lēmumu par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta nosūtīšanu ierīkošanas ierosinātājam nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

31. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" 10 darbdienu laikā pēc visu šajos noteikumos minēto attiecīgo dokumentu saņemšanas izskata iesniegto elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

31.1. akceptēt projektu;

31.2. sniegt pamatotu atteikumu akceptēt projektu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

32. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu uzsāk pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta izskatīšanas un akceptēšanas, izņemot šādus gadījumus:

32.1. šo noteikumu 6.1 2.2. apakšpunktā minētos gadījumus;

32.2. ja kabelis tiek ieguldīts savā īpašumā esošajā kabeļu kanalizācijā vai piekārts savā īpašumā esošajos stabos vai balstos;

32.3. ja elektronisko sakaru tīkla kabeļi vai iekārtas tiek uzstādītas savā nekustamajā īpašumā vai savā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, vai savā īpašumā esošajā iekārtu konteinerā vai iekārtu skapī;

32.4. ja radioiekārta un antena tiek uzstādīta savā īpašumā esošajā tornī vai mastā. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" var pieprasīt elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta izstrādi, ja tas nepieciešams elektromagnētiskās saderības vai starpvalstu frekvenču koordinācijas nosacījumu izpildes nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

33. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

34. Ierīkojot elektronisko sakaru tīklu, būvniecības ierosinātājam ir pienākums vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas informēt par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas darbiem nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju un to inženiertīklu īpašniekus, kuru tīkli tiek šķērsoti vai izmantoti.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

35. Pirms elektronisko sakaru tīkla pārbūves uzsākšanas būvniecības ierosinātājs saskaņo darbu veikšanas laiku ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pārvaldnieku. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā nama iedzīvotājus nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks informē vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, dzīvojamā namā redzamā vietā izvietojot rakstisku informāciju, kurā norāda veicamos darbus un darbu veikšanas laiku.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

36. Akceptēta elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta derīguma termiņš ir pieci gadi.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

37. Būvniecības ierosinātājs nodrošina elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas atbilstību elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektam.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

38. (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

39. Ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju, radioraidītāju vai televīzijas raidītāju pieņem ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas ar mēraparātiem, kas sertificēti mērījumu vienotības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā.

40. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

41. (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

41.1 Lai šo noteikumu 6.6 punktā minēto elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu vai inženierbūves būvniecību īstenotu atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un paredzētajam būvniecības veidam, būvvaldē iesniedz paskaidrojuma rakstu. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

41.2 Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu (1.1 pielikums), kurai pievieno šo noteikumu 7.2, 7.3 un 19. punktā minētos dokumentus.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

41.3 (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

41.4 Paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasību sniegt informāciju par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējums, papildus iesniedz informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro)).

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

41.5 Būvvalde, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktu, par to izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

41.6 Kad būvvalde atbilstoši šo noteikumu 41.punktam izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

41.7 Paskaidrojuma raksta spēkā esības termiņš ir pieci gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošana īstenojama ieceres spēkā esības termiņā. Ja paredzēta inženierbūves konservācija, paskaidrojuma rakstā realizācijas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības lēmumu par inženierbūves konservāciju (ja tāds ir pieņemts).

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

41.8 Būvvalde elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas būvdarbus pieņem ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši paskaidrojuma rakstam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

41.9 Inženiertīklu īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas par atzinuma sniegšanu atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai vai atzinumu par iekšējo elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

41.10 Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz paskaidrojuma raksta II daļu (1.1 pielikums), kurai pievieno elektronisko sakaru tīkla pievada novietojuma izpildmērījuma plānu.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

41.11 Paskaidrojuma rakstā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc elektronisko sakaru tīkla vai inženierbūves nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi pēc dienas, kad būvvalde būvniecības informācijas sistēmā izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

41.12 Būvvalde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.9 punktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu, pārbauda, vai nav veikta patvaļīga būvniecība, un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

41.13 Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti (piemēram, atzinumi par elektronisko sakaru tīkla pievada vai iekšējo elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai), būvvalde pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un termiņu minēto atkāpju novēršanai.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

41.14 Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 41.13 punktā minētās atkāpes, būvvalde būvniecības informācijas sistēmā izdara atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, kā arī norāda atlikto būvdarbu apjomu un to izpildes termiņus.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

41.15 Elektronisko sakaru tīkls vai inženierbūve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad būvvalde būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

41.16 Būvniecības likuma 14.1 panta pirmo daļu attiecībā uz atzīmes veikšanu ar noklusējumu piemēro šo noteikumu 6.62., 6.63., 6.66., 6.68. un 6.69. apakšpunktā minētajos gadījumos.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 386 redakcijā; sk. 99. punktu)

III. Elektronisko sakaru tīkla būvniecība

42. Ja plānota elektronisko sakaru otrās un trešās grupas inženierbūve, būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz elektronisko sakaru tīkla būvniecības iesniegumu (2. pielikums), kuram pievieno būvprojektu minimālā sastāvā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

43. Elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas piedalīties kopējā būvniecībā ar būvniecības ierosinātāju, 20 dienu laikā pēc tam, kad pašvaldības tīmekļa vietnē un būvniecības informācijas sistēmā publicēts pašvaldības noteiktās institūcijas vai amatpersonas paziņojums sabiedrībai par būvniecības ieceri, ja būvniecības iecere paredz kabeļu kanalizācijas vai elektronisko sakaru tīkla līnijas būvniecību vai pārbūvi, piesakās pie būvniecības ierosinātāja līdzdalībai būvprojekta izstrādē un īstenošanā.

44. Būvprojekts minimālā sastāvā elektronisko sakaru tīkla vai inženierbūves būvniecībai vai pārbūvei ietver šādus dokumentus un daļas:

44.1. (svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115);

44.2. projektējamā elektronisko sakaru inženiertīkla shēma un apraksts;

44.3. projektējamā elektronisko sakaru inženiertīkla situācijas plāns mērogā līdz M 1:10 000;

44.4. situācijas plāns, kurā norādīts punktveida inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri (vizuāli uztveramā formā);

44.5. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu (izņemot inženierbūves nojaukšanu);

44.6. projektējamās elektronisko sakaru inženiertīkla situācijas plāns mērogā līdz M 1:100 000, ja trase ir starp novadu administratīvajiem centriem vai valstspilsētām;

44.7. skaidrojošs apraksts par būvobjektu un būvniecības risinājumiem.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

45. Būvprojekts minimālā sastāvā elektronisko sakaru tīkla būves nojaukšanai ietver šādus dokumentus un sadaļas:

45.1. situācijas plāns mērogā līdz M 1:10000;

45.2. (svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115);

45.3. skaidrojošs apraksts par būvobjektu un būvniecības risinājumiem.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

46. Šo noteikumu 44.7. un 45.3. apakšpunktā minētais skaidrojošais apraksts satur nepieciešamo informāciju par:

46.1. būvobjektu un izvērtējumu, vai pieļaujama būves (inženierbūves vai iekšējo elektronisko sakaru tīkla) izmantošana būvdarbu laikā un kādi ir izmantošanas nosacījumi, kā arī sadalījumu būves kārtās un tajās ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām);

46.2. būvniecības ierosinātāju;

46.3. būvdarbu vietu;

46.4. būves lietošanas veidu (būves nojaukšanas gadījumā nenorāda);

46.5. būves tehniskajiem parametriem;

46.6. būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām;

46.7. vides un darba aizsardzības pasākumiem;

46.8. saskaņojumu ar tā nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju, kurā paredzēts veikt būvdarbus.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

47. Būvniecības ierosinātājs projektēšanas uzdevumā norāda projektējamās būves galveno lietošanas veidu un parametrus, teritorijas plānojuma un inženiertīklu projektēšanas prasības. Ja nepieciešams, norāda īpašos nosacījumus (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un būvizstrādājumi, tehnoloģija). Ja elektronisko sakaru tīklu nojauc, projektēšanas uzdevumā norāda prasības nojaukšanas darbu projektam.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

48. Būvvalde, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvatļauju vai atsaka tās izsniegšanu. Būvatļaujā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

49. Būvvalde izdod atteikumu izsniegt būvatļauju, ja elektronisko sakaru tīkla būvniecības iecere neatbilst Būvniecības likuma, šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasībām.

50. Būvatļaujā ietverti šādi projektēšanas nosacījumi:

50.1. būvvaldē iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem saskaņā ar Būvniecības likuma 15. panta piekto daļu;

50.2. prasības par saskaņojumiem no valsts un pašvaldību institūcijām;

50.3. prasības par saskaņojumiem inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

50.4. prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja šādas tiesības pielīgtas vai ja būvprojekts minimālā sastāvā nav saskaņots ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nebija, – ar tiesisko valdītāju;

50.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – prasības par citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

50.1 Būvatļaujā norāda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

50.1 1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

50.1 2. prasības būvdarbu procesu fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

50.1 3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

50.1 4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

50.2 (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

50.3 Būvdarbu veicējs par 10 m augstāka elektronisko sakaru staba, torņa vai masta būvniecībai par atbildīgo būvdarbu vadītāju var norīkot būvspeciālistu ēku būvdarbu vadīšanā.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

51. Ja kādas tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņo ar institūcijām, kuras noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no pieslēgšanās tehniskajām prasībām vai tehniskajiem noteikumiem saskaņo projektēšanas gaitā.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

52. Būvprojekts ietver šādas daļas, kurās sniegta attiecīgā informācija:

52.1. (svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115);

52.2. skaidrojošs apraksts;

52.3. projektējamā elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā esošo inženiertīklu shēma un apraksts;

52.4. projektējamā elektronisko sakaru tīkla shēma un apraksts;

52.5. ja tiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un jāveic to pastiprināšana, – tehniskās apsekošanas atzinums par izmantojamās būves tehnisko stāvokli, kurā papildus norādīts slodžu aprēķins un informācija par to, kādas slodzes jāuzņem nesošajām konstrukcijām;

52.6. projektējamās kabeļu kanalizācijas, jaunas stabu līnijas vai gruntī ieguldāmā kabeļa trases topogrāfiskais plāns ar sarkanajām līnijām un zemes īpašuma robežām mērogā līdz M 1:1000. Plāns satur informāciju par zemes gabalu (zemes vienību) kadastra apzīmējumiem;

52.7. situācijas plāns, kurā norādīts punktveida inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri (vizuāli uztveramā formā);

52.8. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu (izņemot inženierbūves nojaukšanu);

52.9. izmantojamo būvizstrādājumu saraksts;

52.10. labiekārtošanas (atjaunošanas) darbu apjoms;

52.11. ceļa šķērsojuma šķērsgriezuma profils mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu;

52.12. ja šķērso upes, – ūdenstilpju šķērsgriezuma profils mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu;

52.13. speciālās darba drošības prasības, ja tādas nepieciešamas;

52.14. ja izmanto beztranšeju kabeļu guldīšanas metodi (caurduršanas metodi), – vertikālais griezuma profils mērogā M 1:50 vai M 1:100 ar šķērsojošiem vai blakus esošiem pazemes inženiertīkliem, to tehniskajiem datiem un augstuma atzīmēm atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

52.1 Būvprojekta ekspertīzi veic trešās grupas inženierbūves būvprojekta konstruktīvajam risinājumam un tehnoloģiskajai daļai.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

53. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā nama iekšējā elektronisko sakaru tīkla būvniecība uzskatāma par saskaņotu, ja par to ir pieņemts lēmums saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu.

54. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvprojektu būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 7.punktā minētās personas).

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

55. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, būvvalde vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par visu būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

56. Būvatļaujā minētie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par visu būvatļaujā  ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

57. Pēc tam kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, izmaiņas būvprojektā var izdarīt, ja būvniecības dalībnieki par to vienojas ar būvprojekta autoru.

58. (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

59. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs. Būvdarbu veicējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetento speciālistu vai institūciju.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

60. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar akceptētā būvprojekta sastāvā esošo būvdarbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

60.1 Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

60.1 1. ir paredzēta trešās grupas inženierbūves būvniecība;

60.1 2. būvdarbu veikšanas laikā paredzama inženierbūves ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošajā teritorijā);

60.1 3. inženierbūvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);

60.1 4. otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;

60.1 5. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves daļējas sagrūšanas;

60.1 6. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;

60.1 7. ir paredzēta otrās grupas inženierbūves nojaukšana;

60.1 8. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

60.2 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

60.2 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

60.2 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būvju, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

60.2 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

60.2 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

60.2 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

60.2 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

60.2 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

60.2 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

60.2 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

60.2 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

60.2 11. skaidrojošu aprakstu;

60.2 12. darbaspēka kustības grafiku;

60.2 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

60.3 Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

60.4 (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

61. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz būvprojektu, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicējs. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

62. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar galveno būvdarbu veicēju.

63. Katrā elektronisko sakaru tīklu būvobjektā regulāri aizpilda būvdarbu žurnālu (šī prasība neattiecas uz šo noteikumu 65. punktā minētajiem darbiem).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

63.1 Pēc tam kad būvvalde būvniecības informācijas sistēmā izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

63.2 Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

63.3 (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

64. Elektronisko sakaru tīklu būvdarbus vai pārbūves darbus citu inženiertīklu aizsargjoslās veic šo inženiertīklu īpašnieka pārstāvju klātbūtnē vai pēc tā rakstiskas atļaujas saņemšanas.

65. Izbūvējot vai pārbūvējot gruntī ieguldīta kabeļa līniju vai kabeļu kanalizāciju, būvdarbu žurnālu neaizpilda, bet sastāda segto darbu pieņemšanas aktu (5. vai 6. pielikums). Uzstādot vai nojaucot elektronisko sakaru iekārtu konteinerus, taksofonu iekārtas, stabus vai balstus, būvdarbu žurnālu neaizpilda.

65.1 Segto darbu pieņemšanas aktu (izņemot šo noteikumu 65. punktā minētos gadījumus) veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

65.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam pievieno būvniecības informācijas sistēmā būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

65.3 (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

IV. Elektronisko sakaru tīkla nojaukšana

66. Elektronisko sakaru tīkla līnijas (tai skaitā balstu, stabu, mastu, statņu un iekārtu) nojaukšanu vai noņemšanu, ja tā nav kvalificējama kā elektronisko sakaru tīkla būvniecība, veic saskaņā ar darba zīmējumu, ko saskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju. Šajā gadījumā elektronisko sakaru tīkla līniju nojaukšanai projekts nav nepieciešams.

67. Pirms elektronisko sakaru tīkla nojaukšanas darbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs saskaņo darbu veikšanas laiku ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pārvaldnieku. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā nama iedzīvotājus nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks informē vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, dzīvojamā namā redzamā vietā izvietojot rakstisku informāciju, kurā norāda veicamos darbus un darbu veikšanas laiku. To inženiertīklu īpašniekus, kuru tīkli tiek šķērsoti vai izmantoti, būvniecības ierosinātājs informē vismaz 10 dienas pirms darbu uzsākšanas.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

68. (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

V. Būvdarbu pārtraukšana un elektronisko sakaru tīkla konservācija

69. Būvniecības ierosinātājs var pārtraukt būvdarbus, par to paziņojot būvvaldei. Ja būvdarbu pārtraukšana var būt bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī videi vai var radīt bīstamus bojājumus konstrukcijās, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu pārtraukšanas iesniedz būvvaldē saskaņošanai elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

70. Elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projektā ietver:

70.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

70.2. projekta risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un elektronisko sakaru tīkla elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

70.3. elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

71. Ja iestāde, kas nav būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs), ir apturējusi būvdarbus un konstatējusi pazīmes, kas liecina, ka būvdarbu pārtraukšana var būt bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī videi vai var radīt bīstamus bojājumus konstrukcijās, tad iestāde par konstatēto paziņo būvvaldei Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojam).

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

72. Lai izvērtētu atbilstoši šo noteikumu 69. un 71. punktam saņemto informāciju par būvdarbu pārtraukšanu, būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs) veic būvobjekta apsekošanu. Ja nepieciešams, būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs) pieņem lēmumu par elektronisko sakaru tīkla konservāciju vai saskaņo elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

73. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs) lēmumā par elektronisko sakaru tīkla konservāciju norāda:

73.1. būvdarbu pārtraukšanas un elektronisko sakaru tīkla konservācijas iemeslus;

73.2. būvdarbu pārtraukšanas un elektronisko sakaru tīkla konservācijas nosacījumus (arī pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīkla un atsevišķu tā daļu un konstrukciju drošību, stabilitāti un neaizskaramību, kā arī elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projekta apjomu, ja tas ir nepieciešams);

73.3. būvobjekta stāvokli pēc būvdarbu pārtraukšanas un personas, kas atbildīgas par elektronisko sakaru tīkla konservāciju;

73.4. termiņu elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projekta iesniegšanai.

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

74. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad būvniecības ierosinātājs ir paziņojis par to būvvaldei (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojam) vai ir pabeidzis elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbus atbilstoši būvvaldes saskaņotajam elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbu veikšanas projektam. Ja būvniecības ierosinātājs, pārtraucot būvdarbus, neizpilda šo noteikumu prasības, pašvaldība ir tiesīga, iepriekš brīdinot būvniecības ierosinātāju, veikt elektronisko sakaru tīkla konservācijas darbus. Visus ar elektronisko sakaru tīkla konservāciju saistītos izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

VI. Elektronisko sakaru tīkla pieņemšana ekspluatācijā

75. Elektronisko sakaru tīklu pieņem ekspluatācijā, ja tas ir uzbūvēts atbilstoši akceptētajam būvprojektam.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

76. Pēc būvniecības ierosinātāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai, tā atbilstību akceptētajam būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

77. Elektronisko sakaru tīkla pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs. Ierosinot elektronisko sakaru tīkla pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs attiecīgajā būvvaldē (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojā) iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (7. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

77.1. elektronisko sakaru tīkla ēkām – ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

77.2. būvprojekta izmainītās daļas;

77.3. šo noteikumu 76. punktā minēto institūciju atzinumus;

77.4. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

77.5. būvprojektā paredzēto inženiertīklu novietojuma izpildmērījuma plānu;

77.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

77.1 Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

78. (Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

79. Būvvaldes (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – biroja) uzdevums ir novērtēt elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz būvvaldē iesniegtajiem šo noteikumu 77. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

80. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs) pēc saskaņošanas ar būvniecības ierosinātāju nosaka termiņu elektronisko sakaru tīkla pieņemšanai ekspluatācijā, un minētais termiņš nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē vai birojā.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

81. Būvniecības ierosinātājs elektronisko sakaru tīklu uzrāda būvvaldei (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojam). Būvniecības ierosinātājs pieaicina būvdarbu veicēju, kas veicis attiecīgos būvdarbus.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

82. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs) elektronisko sakaru tīkla vai tā daļas pieņemšanai ekspluatācijā var pieaicināt būvuzraugu, ja veikta būvuzraudzība, kā arī būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību. Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja atteikšanās piedalīties inženierbūves pieņemšanā nav pamats būvvaldei nepieņemt inženierbūvi ekspluatācijā.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

83. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs) būvniecības informācijas sistēmā pievieno aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – akts) vai lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Aktā ietver apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (7. pielikums) 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā minēto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

84. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

85. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:

85.1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

85.2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

85.3. pēdējās septiņas zīmes – būves teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

86. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs) nav tiesīga uzsākt elektronisko sakaru tīkla pieņemšanu ekspluatācijā, ja kāds no šo noteikumu 76. punktā minēto institūciju atzinumiem ir negatīvs.

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

87. Ja elektronisko sakaru tīkls netiek pieņemts ekspluatācijā, būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs) izdod pamatotu lēmumu. Lēmumā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī trūkumus un defektus.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

88. Pēc šo noteikumu 87. punktā minētajā lēmumā norādīto trūkumu novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti uzaicina būvvaldi (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – biroju) un uzrāda elektronisko sakaru tīklu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

89. Elektronisko sakaru tīklu uzskata par pieņemtu ekspluatācijā ar akta izdošanas dienu.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552)

90. Aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc elektronisko sakaru tīkla pieņemšanas ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta parakstīšanas ir pieci gadi.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

VII. Elektronisko sakaru tīkla būvniecības un ierīkošanas uzraudzība

91. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs) uzrauga un pārbauda, kā tiek ievēroti elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, un veic nepieciešamās darbības, lai saskaņā ar Būvniecības likumā noteiktajām tiesībām novērstu konstatētos pārkāpumus.

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

92. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – birojs):

92.1. pieprasa, lai publiskā elektronisko sakaru tīkla īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs uzrāda attiecīgā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu vai būvprojektu, darba zīmējumu vai tehnisko shēmu, ja būvniecības ieceres dokumentācija nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā;

92.2. pieprasa nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam vai pārvaldniekam, vai elektronisko sakaru pakalpojuma saņēmējam informāciju par komersantiem, kuri nodrošina elektronisko sakaru tīkla darbību vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;

92.3. pieaicina publiskā elektronisko sakaru tīkla īpašnieku un nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju uz attiecīgā tīkla apsekošanu;

92.4. uzliek elektronisko sakaru tīkla īpašniekam pienākumu noteiktā termiņā, kas nav īsāks par 30 dienām, novērst elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus (piemēram, nodrošināt tīkla identifikācijas apliecinājumu visām elektronisko sakaru tīkla daļām vai, ja tiek veikta pārbūve, nodrošināt darba zīmējumu, kuru akceptējusi atbilstošā institūcija). Ja pārkāpums apdraud apkārtējo vidi vai sabiedrību, pārkāpuma bīstamību novērš vienas dienas laikā.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 552; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

VIII. Noslēguma jautājumi

93. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 1. marta noteikumus Nr. 166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 42. nr.; 2012, 47. nr.).

94. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

95. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā būvvaldes vai biroja arhīvā šādus dokumentus:

95.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

95.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

95.3. institūciju atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

95.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

95.5. inženierbūves izpildmērījuma plānu;

95.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

96. Ja ierīkošanas būvdarbi ir uzsākti vai ierīkošanas būvdarbu veikšanai līdz 2022. gada 28. februārim valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" ir akceptēts elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskais projekts, veiktos ierīkošanas darbus pieņem ekspluatācijā ar aktu par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā (9. pielikums). Aktu paraksta būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicējs un iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari".

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

97. Ja būvdarbi ir uzsākti vai būvdarbu veikšanai līdz 2022. gada 28. februārim ir akceptēta apliecinājuma karte, tad šos būvdarbus pabeidz atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajai kārtībai, iesniedzot apliecinājuma karti (10. pielikums) un šo noteikumu 41.10 punktā minētos dokumentus.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

98. Ja saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktu būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad ievēro Būvniecības likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību un termiņus, izņemot šādus nosacījumus:

98.1. būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, ja būvniecības ieceres dokumentācija jāiesniedz birojā – četros eksemplāros, bet elektroniski – vienā eksemplārā. Trešo personu saskaņojumu, kā arī saskaņojumu par atkāpi no tehnisko noteikumu prasībām var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna. Visus eksemplārus izskatīšanai iesniedz būvvaldē;

98.2. būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama, pievieno būvprojekta dokumentācijai;

98.3. būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei;

98.4. būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs – katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju;

98.5. darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām;

98.6. būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam;

98.7. pabeigtos segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (5. un 6. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 65.punktā minētos dokumentus.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

99. Šo noteikumu 41.16 punkts ir piemērojams ar 2023. gada 1. jūliju un attiecas uz būvniecības procesiem, kas noris, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Paziņojums par būvniecību

(Pielikums MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

Paziņojumā par būvniecību norāda šādas ziņas:

1. Būvniecības ierosinātājs:

1.1. fiziskajai personai – vārds, uzvārds, juridiskajai personai – nosaukums;

1.2. fiziskajai personai – personas kods, juridiskajai personai – reģistrācijas numurs;

1.3. fiziskajai personai – dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – juridiskā adrese;

1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2. Pilnvarotā persona:

2.1. fiziskajai personai – vārds, uzvārds, juridiskajai personai – nosaukums;

2.2. fiziskajai personai – personas kods, juridiskajai personai – reģistrācijas numurs;

2.3. fiziskajai personai – dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – juridiskā adrese;

2.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

2.5. juridiskajai personai – kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Ziņas par objektu:

3.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, atjaunošana, pārbūve, novietošana vai nojaukšana);

3.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta.

4. Inženierbūves kadastra apzīmējums (ja tāds ir piešķirts).

5. Inženierbūves lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai.

6. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

6.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

6.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;

6.3. juridiskās personas vai būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

7. Plānoto būvdarbu uzsākšanas un beigu datums.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

Paskaidrojuma raksts
I. Ziņas par būvniecības ieceri


1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības(-u) kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.7.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.7.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.7.4. inženierbūves platums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

2.7.5. inženierbūves būvizstrādājumi;

2.7.6. plānotais būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus);

2.7.7. plānotais būvniecības atkritumu apjoms.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

 

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu


1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

2.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

2.2. būvniecības atkritumu apjoms;

2.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.6. apakšpunktā minēto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

7. Ja inženierbūve ir nojaukta, paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. un 2.7.4. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

8. Inženierbūves konservācijas gadījumā paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.5., 2.7.6. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

9. Ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi, paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.6. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.

10. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks īstenota par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem vai Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansējuma līdzekļiem.

11. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Apliecinājuma karte

(Pielikums svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

Būvniecības iesniegums

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības(-u) kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.7.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.7.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.7.4. inženierbūves platums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

2.7.5. inženierbūves būvizstrādājumi;

2.7.6. plānotais būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus);

2.7.7. plānotais būvniecības atkritumu apjoms.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvprojekta izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, tā nepieciešamo daļu un sadaļu izstrādi.

7. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.7.6. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

6. Būvniecības iesnieguma 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks īstenota par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

7. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Būvatļauja

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
Atzīme
20____. gada ____. _______________________ būvatļaujā Nr. ___________________
par projektēšanas nosacījumu izpildi

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļi)

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Būvniecības ierosinātājs:

2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

2.3. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

4. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

5. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

6. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

6.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

6.2. rasējuma numurs;

6.3. saskaņošanas datums.

7. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs un darbības sfēra).

6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācija)

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Būvdarbu veicējs:

2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

2.3. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Pieņemšanai uzrādītie elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas būvniecības (papildināšanas) darbi:

3.1. darba rasējumu numurs un ielu nosaukumi;

3.2. darbi starp kabeļu kanalizācijas akām;

3.3. kanālu skaits;

3.4. garums (m);

3.5. iekšējais diametrs;

3.6. cauruļu garums (m);

3.7. cauruļu tips;

3.8. cauruļu ieguldīšanas dziļums (mērīts no caurules augšējās virsmas);

3.9. sadales skapji ar ieraktu pamatu;

3.10. darbu veikšanas laiks (datums no–līdz).

4. Neaizbērto elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas bloka pamatnes dziļums (m).

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

6.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

6.2. rasējuma numurs;

6.3. saskaņošanas datums.

7. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs un darbības sfēra).

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.6.2. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.6.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.6.4. līnijveida inženierbūves platums (m) (neattiecas uz ārējiem inženiertīkliem);

2.6.5. inženierbūves būvizstrādājumi.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra);

3.5. būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

3.5.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

3.5.2. būvniecības atkritumu apjoms;

3.5.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas inženierbūves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai inženierbūvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

5. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai.

6. Ja būvdarbu laikā būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu žurnālā veikti ieraksti par atkritumu apsaimniekošanu, apliecinājuma 3.5. apakšpunktā minēto informāciju norāda atbilstoši būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem.

8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501
AKTS
par elektronisko sakaru tīkla būves

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 600)

9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

Akts par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā

Aktā par ierīkošanas/pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskajai personai – vārds, uzvārds, juridiskajai personai – nosaukums;

1.1.2. fiziskajai personai – personas kods, juridiskajai personai – reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskajai personai – dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves augstums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

2.6.2. inženierbūves apbūves laukums (m2) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

2.6.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.6.4. inženierbūves platums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi).

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

3.5.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

3.5.2. būvniecības atkritumu apjoms;

3.5.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).

4. Būvniecības dokumentāciju akceptējusi valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari".

5. Būvdarbu garantijas termiņš.

Piezīmes.

1. Akts par ierīkošanas/pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Inženierbūves kadastra apzīmējumu norāda, ja tāds ir piešķirts.

3. Akta 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

10. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

Apliecinājuma karte

Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskajai personai – vārds, uzvārds, juridiskajai personai – nosaukums;

1.1.2. fiziskajai personai – personas kods, juridiskajai personai – reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskajai personai – dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

2.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

2.2. būvniecības atkritumu apjoms;

2.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 501Pieņemts: 19.08.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 24.09.2014. OP numurs: 2014/189.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
269032
{"selected":{"value":"01.07.2022","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2022","iso_value":"2022\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2019","iso_value":"2019\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2019.-28.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2018","iso_value":"2018\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-27.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"