Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.499

Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 51.§)
Noteikumi par būvinspektoriem
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. būvinspektoriem izvirzāmās prasības, būvinspektoru reģistrācijas kārtību un kārtību, kādā būvinspektorus izslēdz no reģistra;

1.2. būvinspektoru reģistra datu saturu;

1.3. būvinspektoru profesionālās darbības uzraudzības kārtību.

2. Personu reģistrāciju būvinspektoru reģistrā (turpmāk – reģistrs) un izslēgšanu no tā veic Būvniecības valsts kontroles birojs.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

3. Būvniecības valsts kontroles birojs uztur reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību, ievērojot informācijas atklātību un datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Reģistrs ir iekļauts būvniecības informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

II. Būvinspektoram izvirzāmās prasības

4. Uz būvinspektora tiesību iegūšanu var pretendēt persona:

4.1. kurai ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;

4.2. kurai ir patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras jomā arhitekta profesijā vai būvniecības jomā būvinženiera profesijā (turpmāk – būvspeciālista sertifikāts);

4.3. kurai ir patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāka par diviem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas (minētajai praksei jābūt iegūtai pēdējo piecu gadu laikā);

4.4. kurai pēdējo piecu gadu laikā nav anulēts būvspeciālista sertifikāts par profesionālās darbības pārkāpumiem, kas radīja vai varēja radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;

4.5. kuras vaina pēdējo divu gadu laikā likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēta tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos, starpniecību kukuļošanā, neatļautu labumu pieņemšanu vai komerciālu uzpirkšanu.

(Grozīts ar MK 10.05.2016. noteikumiem Nr. 288)

5. Uz būvinspektora tiesību iegūšanu:

5.1. būvdarbu valsts kontrolei un publisku ēku (kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) ekspluatācijas uzraudzībai var pretendēt persona, kura atbilst šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;

5.2. dzelzceļa inženierbūvju būvdarbu kontrolei un ekspluatācijas uzraudzībai var pretendēt persona, kura atbilst šo noteikumu 4.5. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai ir:

5.2.1. otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dzelzceļa jomā inženiera studiju programmā;

5.2.2. praktiskā darba pieredze dzelzceļa inženierbūvju būvniecībā ne mazāka par pieciem gadiem;

5.3. valsts autoceļu vai tiltu būvdarbu kontrolei var pretendēt persona, kura atbilst šo noteikumu 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai ir:

5.3.1. vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība transportbūvju jomā;

5.3.2. patstāvīgās prakses tiesības ceļu vai tiltu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības darbības sfērā;

5.3.3. patstāvīgā prakse ceļu vai tiltu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzībā ne mazāka par diviem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas (minētajai praksei jābūt iegūtai pēdējo piecu gadu laikā).

(MK 10.05.2016. noteikumu Nr. 288 redakcijā)

III. Būvinspektora reģistrācija un izslēgšana no reģistra

6. Iesniegumu reģistrācijai reģistrā (1. pielikums) un dokumentus, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 4.1. un 4.3. apakšpunktā vai 5. punktā minētajām prasībām (ja informācija par personas iegūto izglītību un patstāvīgo praksi nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā), persona iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā rakstiski vai elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv. Iesniedzot minētos dokumentus elektroniski:

6.1. autentifikācijai izmanto Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli;

6.2. speciālajā tiešsaistes formā sagatavoto iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

7. Būvniecības valsts kontroles birojs izvērtē personas atbilstību šo noteikumu prasībām un 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā vai par atteikumu reģistrēt personu reģistrā.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

8. Ja personas izvērtēšanai nepieciešama papildu informācija, Būvniecības valsts kontroles birojs var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

9. Lai izvērtētu personas atbilstību reģistrācijai reģistrā, Būvniecības valsts kontroles birojs var konsultēties ar būvinspektoru profesionālās nevalstiskās organizācijas un attiecīgās nozares ministrijas vai tās padotības iestādes pārstāvjiem.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

10. Lēmumu par atteikumu reģistrēt personu reģistrā pieņem, ja persona neatbilst šo noteikumu prasībām vai Būvniecības valsts kontroles biroja noteiktajā termiņā nav iesniegusi pieprasīto papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

11. Pašvaldība, Būvniecības valsts kontroles birojs vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga slēgt darba līgumu par būvinspektora amata pienākumu pildīšanu ar personu, kura nav reģistrēta reģistrā.

12. Būvinspektoru izslēdz no reģistra, ja:

12.1. saņemts būvinspektora iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

12.2. būvinspektoram anulēts būvspeciālista sertifikāts;

12.3. saņemts spēkā stājies tiesas lēmums, kurā konstatēti būvinspektora profesionālās darbības pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;

12.4. saņemts spēkā stājies tiesas lēmums, kurā konstatēts, ka būvinspektors ir vainīgs noziedzīga nodarījuma izdarīšanā valsts institūciju dienestā.

13. Ja būvinspektors ir izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 12.2., 12.3. vai 12.4. apakšpunktu, viņš divus gadus nav tiesīgs atkārtoti pretendēt uz būvinspektora tiesībām. Ja būvinspektors atkārtoti ir izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 12.2., 12.3. vai 12.4. apakšpunktu, viņš piecus gadus nav tiesīgs atkārtoti pretendēt uz būvinspektora tiesībām.

14. Būvniecības valsts kontroles birojs par būvinspektora izslēgšanu no reģistra rakstiski vai elektroniski informē darba devēju.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

15. Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu par atteikumu reģistrēt personu reģistrā vai par būvinspektora izslēgšanu no reģistra var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

IV. Reģistra datu saturs un aktualizācija

16. Reģistrā iekļaujama šāda informācija:

16.1. būvinspektora vārds, uzvārds, personas kods;

16.2. ziņas par būvinspektora iegūto izglītību un kvalifikāciju;

16.3. ziņas par darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu ar pašvaldību, Būvniecības valsts kontroles biroju vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas;

16.4. atzīme par būvinspektora tiesību iegūšanu:

16.4.1. būvdarbu pašvaldības kontrolei un būvju (izņemot šo noteikumu 16.4.2., 16.4.3. un 16.4.4. apakšpunktā minētās būves) ekspluatācijas uzraudzībai;

16.4.2. būvdarbu valsts kontrolei un publisku ēku (kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) ekspluatācijas uzraudzībai;

16.4.3. dzelzceļa inženierbūvju būvdarbu kontrolei un ekspluatācijas uzraudzībai;

16.4.4. valsts autoceļu vai tiltu būvdarbu kontrolei.

(Grozīts ar MK 10.05.2016. noteikumiem Nr. 288)

17. Būvvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, reģistrējot vai pārtraucot būvinspektoram lietotāja tiesības būvniecības informācijas sistēmā, norāda datumu, kad nodibinātas vai izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar būvinspektoru.

V. Būvinspektoru profesionālās darbības uzraudzības kārtība

18. Būvinspektoru profesionālo darbību uzrauga Ekonomikas ministrija, izvērtējot būvinspektora profesionālās darbības pārskatus un izskatot sūdzības par būvinspektora rīcību, kā arī, ja nepieciešams, informējot būvinspektoru un tā darba devēju par nepieciešamajiem pasākumiem būvinspektora profesionālās darbības uzlabošanai.

19. Veicot būvinspektoru profesionālās darbības uzraudzību, Ekonomikas ministrija izmanto datus, kas ievadīti un apstrādāti būvinspektora elektroniskajā darba vidē būvniecības informācijas sistēmā, kā arī var konsultēties ar būvinspektoru profesionālās nevalstiskās organizācijas un attiecīgās nozares ministrijas vai tās padotības iestādes pārstāvjiem.

VI. Noslēguma jautājumi

20. Personai, kura reģistrēta reģistrā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kura darba tiesiskās attiecības ar būvvaldi būvinspektora amatā nav uzsākusi līdz 2014. gada 1. novembrim, kā arī nav ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā un būvspeciālista sertifikātu, ir pienākums līdz 2020. gada 31. decembrim iegūt minēto izglītību un sertifikātu. Ja informācija par iegūto izglītību nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā, persona iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā dokumentu, kas apliecina iegūto izglītību.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

21. Ja šo noteikumu 20. punktā minētajai personai līdz likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši seši gadi vai mazāk, tai ir būvinspektora tiesības līdz pensijas vecuma sasniegšanai, neievērojot šo noteikumu 20. punktā noteiktās prasības. Ja persona vēlas saglabāt būvinspektora tiesības pēc pensijas vecuma sasniegšanas, tai jāatbilst šo noteikumu 20. punktā noteiktajām prasībām.

22. Ja šo noteikumu 20. punktā minētā persona līdz 2020. gada 31. decembrim nav ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā un būvspeciālista sertifikātu, Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem lēmumu par personas izslēgšanu no reģistra.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 809)

23. Līdz būvniecības informācijas sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanas brīdim šo noteikumu 17. punktā minēto informāciju Būvniecības valsts kontroles birojā iesniedz rakstiski 10 darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas vai izbeigšanas ar būvinspektoru.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

24. Līdz brīdim, kad būvvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, reģistrē būvinspektoram lietotāja tiesības būvniecības informācijas sistēmā, būvinspektors savas profesionālās darbības pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu rakstiski iesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 1. martam (2. pielikums).

(MK 10.05.2016. noteikumu Nr. 288 redakcijā)

25. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.499

(Pielikums grozīts ar MK 10.05.2016. noteikumiem Nr. 288)

Iesniegums reģistrācijai būvinspektoru reģistrā
(vārds, uzvārds)
(personas kods)


1. Kontaktinformācija

Faktiskā adrese
(nenorāda, ja sakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi)
Tālruņa numurs Publiskot
Elektroniskā pasta adrese Publiskot

2. Izglītība1

Izglītības iestāde

Kvalifikācija

Piezīme.

1 Norāda informāciju par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā, vai vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību transportbūvju jomā valsts autoceļu vai tiltu būvdarbu kontrolei, vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību dzelzceļa jomā inženiera studiju programmā dzelzceļa inženierbūvju būvdarbu kontrolei.

3. Patstāvīgā prakse vai praktiskā darba pieredze2

Nr. p. k. Darba devējs (nosaukums, reģistrācijas numurs) Pasūtītājs Darba/
projekta nosaukums
Satura apraksts Objekta adrese, kadastra numurs Darbu izpildes laiks
(dd.mm.gggg.–dd.mm.gggg.)


Līdzdalības pakāpe


(amats, darba uzdevums)

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt darba devēju, – vārds, uzvārds, tālrunis,
e-pasta adrese

Piezīme.

2 Norāda patstāvīgo praksi arhitektūras jomā arhitekta profesijā vai būvniecības jomā būvinženiera profesijā, kas nav mazāka par diviem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas (valsts autoceļu vai tiltu būvdarbu kontrolei – pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas ceļu vai tiltu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības darbības sfērā) un ir iegūta pēdējo piecu gadu laikā, vai praktiskā darba pieredzi dzelzceļa inženierbūvju būvniecībā, kas nav mazāka par pieciem gadiem.

4. Sertifikāti3

Numurs

Piezīme.

3 Norāda informāciju par būvspeciālista sertifikātiem, kas izsniegti reglamentētajā jomā. Neattiecas uz būvinspektoriem dzelzceļa inženierbūvju būvdarbu kontrolei.

Pielikumā:

(personas izglītību, patstāvīgo praksi un praktiskā darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, ja šāda informācija nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā)


Paraksts4Datums
(diena) (mēnesis) (gads)

Piezīme.

4 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.499

______________________________________________________________________________________

būvinspektora ___________________________________________

profesionālās darbības pārskats
par 20___. gadu

1. Ziņas, kas raksturo būvniecību pilsētas/novada administratīvajā teritorijā vai institūcijas (kura pilda būvvaldes funkcijas) kompetences jomā:

1.1. izsniegtās būvatļaujas (skaits) – ________

1.2. ekspluatācijā pieņemtās būves (skaits) – ________

1.3. būvniecība vienkāršotā kārtībā:

apliecinājuma kartes un paskaidrojuma raksti (skaits) – ________

2. Ziņas, kas raksturo būvinspektora darbību:

2.1. veiktās pārbaudes un sastādītie atzinumi (skaits) – ________

Būves nosaukums
atbilstoši būvju klasifikācijai
(četru decimālzīmju līmenī)
Būvniecības veids
(jaunbūve, pārbūve, atjaunošana, restaurācija, būvniecība vienkāršotā kārtībā)
Adrese

2.2. apturētā būvniecība (skaits) – ________

Būves nosaukums
atbilstoši būvju klasifikācijai
(četru decimālzīmju līmenī)
Būvniecības veids
(jaunbūve, pārbūve, atjaunošana, restaurācija, būvniecība vienkāršotā kārtībā)
Adrese

2.3. patvaļīgās būvniecības gadījumi:

2.3.1. būvniecība bez būvatļaujas (skaits) – ________

Būves nosaukums
atbilstoši būvju klasifikācijai
(četru decimālzīmju līmenī)
Būvniecības veids
(jaunbūve, pārbūve, atjaunošana, restaurācija, būvniecība vienkāršotā kārtībā)
Adrese

2.3.2. atkāpes no būvprojekta (skaits) – ________

Būves nosaukums
atbilstoši būvju klasifikācijai
(četru decimālzīmju līmenī)

Būvniecības veids
(jaunbūve, pārbūve, atjaunošana, restaurācija, būvniecība vienkāršotā kārtībā)

Adrese

2.4. izskatītās sūdzības un iesniegumi par būvniecības jautājumiem (skaits) – ________

2.5. citi sagatavotie dokumenti (skaits) – ________

3. Cita nepieciešamā informācija:

 
 
 
 
 
 


Paraksts1  


 


Datums                      
  (diena)   (mēnesis)    (gads)  

Piezīme.

1 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par būvinspektoriem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 499Pieņemts: 19.08.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 02.09.2014. OP numurs: 2014/172.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
268551
{"selected":{"value":"20.12.2016","content":"<font class='s-1'>20.12.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.12.2016","iso_value":"2016\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2016","iso_value":"2016\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2016.-19.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-12.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.12.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)