Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.272

Rīgā 2014.gada 26.maijā (prot. Nr.30 34.§)
Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likuma 3. pantu,
5. panta trešo daļu un 6. panta otro daļu
(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 363 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksā, iekasē un administrē autoceļu lietošanas nodevu (turpmāk – nodeva), un kārtību, kādā piemēro Autoceļu lietošanas nodevas likuma (turpmāk – likums) 6. panta pirmās daļas 11. un 12. punktā noteikto atbrīvojumu no nodevas maksāšanas.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 363 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 304)

2. Nodevas maksājumu veic pirms likuma 1. pielikumā noteiktā valsts galvenā vai reģionālā autoceļa posma (turpmāk – autoceļš) lietošanas uzsākšanas.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

II. Nodevas maksāšana

3. Nodevu mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai pārvadātājs (turpmāk – nodevas maksātājs) maksā, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

3.1. ar maksājumu karti elektronisko pakalpojumu sistēmā www.lvvignette.eu (turpmāk – portāls);

3.2. skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) kasē;

3.3. skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzēja tirdzniecības vietās;

3.4. ja nodevas maksātājs ir Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošināto e-pakalpojumu lietotājs – ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. noteikumiem Nr. 599; MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 304)

4. Lai noteiktu maksājamās nodevas kopējo apmēru, nodevas maksātājs norāda autoceļa lietošanas sākuma datumu un izvēlēto autoceļa lietošanas periodu. Ja paredzētais autoceļa lietošanas periods ir viena diena, nodevas maksātājs norāda arī autoceļa lietošanas sākuma laiku (stundu). Autoceļa lietošanas sākuma datums nedrīkst būt tālāks par vienu gadu, skaitot no maksājuma veikšanas dienas. Maksimālais nodevas maksāšanas periods ir viens gads, skaitot no nodevas maksātāja norādītā autoceļa lietošanas sākuma datuma.

5. Ja nodevas maksātājs samaksu veic, izmantojot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto maksājumu pakalpojumu veidu, nodevas apmēra aprēķināšanai norāda šādu informāciju:

5.1. nepārtraukto periodu, kad paredzēts lietot autoceļus;

5.2. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru (transportlīdzekļu sastāvam norāda vilcēja reģistrācijas numuru);

5.3. transportlīdzekļa reģistrācijas valsti;

5.4. transportlīdzekļa motora izmešu līmeni;

5.5. transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pilno masu;

5.6. transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) asu skaitu.

6. Ja nodevas samaksa veikta, izmantojot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto maksājumu pakalpojumu veidu, portāls nodevas maksātājam elektroniski sagatavo apliecinājumu par veikto nodevas maksājumu, kas ir derīgs bez paraksta un kas satur šādu informāciju:

6.1. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, par kuru veikts nodevas maksājums, reģistrācijas valsti, izmešu līmeni, kā arī transportlīdzekļa (vai to sastāva) pilno masu un asu skaitu;

6.2. nepārtraukto periodu, par kādu veikts nodevas maksājums;

6.3. samaksātās nodevas apmēru.

7. Ja nodevas maksātājs samaksu veic, izmantojot šo noteikumu 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minēto maksājumu pakalpojumu veidu:

7.1. nodevas maksātājs norāda šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju;

7.2. nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzēja vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis noformē portālā nodevas maksājumu;

7.3. nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzēja vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis pieņem nodevas maksājumu skaidrā naudā vai ar maksājumu karti atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību;

7.4. nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzēja vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis no portāla izdrukā un izsniedz nodevas maksātājam apliecinājumu par veikto nodevas maksājumu. Apliecinājums ir derīgs bez paraksta un satur šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju.

7.1 Ja nodevu maksā, izmantojot šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minēto maksājumu pakalpojuma veidu, nodevas maksātājs:

7.1 1. veic bezskaidras naudas pārskaitījumu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē;

7.1 2. maksājuma rīkojumā norāda maksātāja reģistrācijas numuru vai personas kodu;

7.1 3. izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus, norāda šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju un piesaista tai informāciju par veikto nodevas maksājumu vai tā daļu.

(MK 20.10.2015. noteikumu Nr. 599 redakcijā)

III. Nodevas iekasēšana

8. Nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzējs var būt juridiska persona, kurai:

8.1. ir tehniskās iespējas darbam portālā atbilstoši Ceļu satiksmes drošības direkcijas izstrādātajai specifikācijai (specifikācijas apraksts ir pieejams Ceļu satiksmes drošības direkcijas tīmekļa vietnē http://www.csdd.lv), informācijas par nodevas maksājumiem pievienošanai portālā, kā arī nodevas maksājuma apliecinājuma izdrukāšanai;

8.2. kopējais finanšu apgrozījums pēc pēdējā gada pārskata datiem nav mazāks par 500 000 euro;

8.3. likviditātes koeficients pēc pēdējā gada pārskata datiem ir vienāds ar 1 vai lielāks;

8.4. pašu kapitāls pēc pēdējā gada pārskata datiem ir pozitīvs;

8.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu.

9. Juridiskā persona, kura vēlas sniegt nodevas iekasēšanas pakalpojumu, iesniedz valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" rakstisku iesniegumu, kurā apliecina atbilstību šo noteikumu 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5. apakšpunktā minētajām prasībām.

10. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu, izvērtē juridiskās personas atbilstību šo noteikumu prasībām un nosūta tai izvērtēšanai šo noteikumu 11. punktā minētā līguma projektu.

11. Par nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniegšanu Ceļu satiksmes drošības direkcija, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" un nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu, kurā vienojas par:

11.1. nodevas maksājumu informācijas aprites kārtību atbilstoši līguma pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām;

11.2. nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzēja atbildību par neveiktu vai kavētu nodevas maksājumu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē;

11.3. kārtību, kādā valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" visā nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniegšanas laikā uzrauga nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzēja atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām prasībām;

11.4. citiem nosacījumiem, kuri nodrošina nodevas maksājumu iekasēšanu, pārskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē un maksājumu veikšanas kontroli.

12. Ja nodevas samaksa veikta, izmantojot šo noteikumu 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minēto maksājumu pakalpojumu veidu:

12.1. Ceļu satiksmes drošības direkcija triju darbdienu laikā no brīža, kad portālā noformēts šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētais nodevas maksājums, iekasēto nodevas summu pilnā apmērā atbilstoši portālā reģistrētajai informācijai iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē;

12.2. Ceļu satiksmes drošības direkcija ne retāk kā divas reizes mēnesī nodrošina portālā rēķinu (atskaiti) par nodevas maksājumiem iepriekšējo divu nedēļu periodā, kas ģenerēts atbilstoši portālā reģistrētajai informācijai par attiecīgā nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzēja iekasētajiem nodevas maksājumiem. Nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzējs piecu darbdienu laikā pēc rēķina (atskaites) saņemšanas apmaksā to pilnā apmērā, veicot pārskaitījumu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē;

12.3. nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzējs un Ceļu satiksmes drošības direkcija ir tiesīgi iekasēt maksu par sniegto pakalpojumu. Maksa par pakalpojumu nosakāma vienam nodevas maksājumam neatkarīgi no maksājamās nodevas kopējā apmēra.

III1. Atbrīvojumu piemērošanas kārtība

(Nodaļa MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

12.1 Likuma 6. panta pirmās daļas 11. punktā noteikto atbrīvojumu no nodevas maksāšanas piemēro, pamatojoties uz fizisko un juridisko personu sarakstu, kuru Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 1. janvārim iesniedzis Ceļu satiksmes drošības direkcijai un kurā norādīti personu ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

12.2 Likuma 6. panta pirmās daļas 12. punktā noteikto atbrīvojumu no nodevas maksāšanas piemēro, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem lauksaimniecības nozarē atbilstošo kooperatīvo sabiedrību sarakstu, kuru Valsts ieņēmumu dienests līdz kārtējā gada 1. janvārim iesniedzis Ceļu satiksmes drošības direkcijai un kurā norādīti kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījumu pēdējā iesniegtajā gada pārskatā.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

12.3 Pamatojoties uz saņemto informāciju, Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ziņām par attiecīgo nodevas maksātāju pievieno informāciju par transportlīdzekļu skaitu, kuriem var tikt piemērots atbrīvojums no nodevas maksāšanas.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

12.4 Laikposmā no 10. jūlija līdz 30. septembrim pirms autoceļa lietošanas uzsākšanas nodevas maksātājs, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošināto e-pakalpojumu, saņem atbrīvojumu no nodevas maksāšanas, kurā norādīts konkrētais transportlīdzeklis un datums, kad atbrīvojums tiks izmantots. Ja likuma 6. panta pirmās daļas 11. un 12. punktā minētajai personai transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir reģistrēts lielāks transportlīdzekļu skaits nekā to transportlīdzekļu skaits, par kuriem saskaņā ar likuma 6. panta pirmās daļas 11. un 12. punktu piemērojams atbrīvojums no nodevas maksāšanas, nodevas maksātājs pirms autoceļa lietošanas uzsākšanas laikposmā no 10. jūlija līdz 30. septembrim ir tiesīgs izvēlēties, kuram vai kuriem transportlīdzekļiem piemērojams atbrīvojums, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošināto e-pakalpojumu.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

12.5 Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina, lai nodevas maksātājs atbrīvojumu noteiktajam laikposmam varētu noformēt tikai atbilstošam transportlīdzekļu skaitam.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

IV. Nodevas administrēšana

13. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" un Ceļu satiksmes drošības direkcija slēdz līgumu par sadarbību nodevas iekasēšanā un administrēšanā, paredzot informācijas aprites kārtību, kā arī ar nodevas iekasēšanu un portāla uzturēšanu saistīto izdevumu segšanas kārtību.

14. Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina, ka portālā esošā informācija par veiktajiem nodevas maksājumiem tiek pievienota transportlīdzekļu un to vadītāju reģistram tiešsaistes režīmā. Nodevas samaksu apliecina ieraksts transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

15. Lai nodrošinātu nodevas iekasēšanu, Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz šo noteikumu 13. punktā minēto līgumu, uztur portāla nepārtrauktu darbību un nodrošina tā pieejamību tiešsaistes režīmā nodevas maksātājiem, nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzējiem, valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" un Valsts ieņēmumu dienestam.

16. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi":

16.1. nodrošina funkciju izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē maksājumu veikšanu valsts budžetā un nodevu un nodokļu jomu;

16.2. veic šajos noteikumos minētā nodevas iekasēšanas procesa uzraudzību un kontroli;

16.3. sagatavo iesniegšanai Satiksmes ministrijā prognozi par ieņēmumiem no autoceļu lietošanas nodevas nākamajam gadam un vidējam termiņam, lai Satiksmes ministrija atbilstoši valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas grafikam iesniegtu minēto prognozi Finanšu ministrijā iekļaušanai valsts makroekonomisko rādītāju prognozēs nākamajam gadam un vidējam termiņam (trim gadiem).

17. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" un Ceļu satiksmes drošības direkcija jautājumos, kas saistīti ar nodevas administrēšanu, atrodas Satiksmes ministrijas funkcionālā pakļautībā.

18. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz nodevas maksātāja iesniegumu, Autoceļu lietošanas nodevas likumā noteiktajos gadījumos atmaksā nodevu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

19. Lai atgūtu nodevu, kas samaksāta par ārvalstī reģistrētu transportlīdzekli, nodevas maksātājs iesniegumam pievieno attiecīgās ārvalsts transportlīdzekļu reģistrāciju veicošās institūcijas apliecinājumu par likumā noteikto nodevas atmaksāšanai paredzēto apstākļu esību.

V. Noslēguma jautājums

20. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 17. jūnija Direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/38/EK, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Direktīvas 2011/76/ES, ar ko groza Direktīvu 199/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 272Pieņemts: 26.05.2014.Stājas spēkā: 01.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 03.06.2014. OP numurs: 2014/107.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
266626
{"selected":{"value":"10.07.2019","content":"<font class='s-1'>10.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.07.2019","iso_value":"2019\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2018","iso_value":"2018\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2018.-09.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2015","iso_value":"2015\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2015.-28.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-23.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.07.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"