Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus "Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2014/5

Carnikavā 2014. gada 19. martā
Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Carnikavas novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2014. gada 19. marta lēmumu (prot. Nr. 7, 17. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldība nodrošina psihologa pakalpojuma sniegšanu un personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt psihologa pakalpojumu.

2. Noteikumi neattiecas uz kārtību, kādā tiek piešķirts valsts budžeta apmaksāts psihologa pakalpojums personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim.

3. Tiesības saņemt pašvaldības nodrošināto psihologa pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) ir:

3.1. personai, kura dzīvesvietu ir deklarējusi Carnikavas novadā un kura ir nokļuvusi krīzes vai ārkārtas situācijā un saviem spēkiem nespēj pārvarēt psiholoģiskās problēmas, atbilstoši pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) sociālā darbinieka veiktajam personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumam;

3.2. personām vai ģimenēm, kurām atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jāveic psiholoģiskā izpēte, atbilstoši "Carnikavas novada bāriņtiesas" (turpmāk – Bāriņtiesa) priekšsēdētājas nosūtījumam;

3.3. bērnam, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai un Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna nosūtīšanu konsultācijas saņemšanai pie psihologa.

4. Pakalpojumu nodrošina Sociālais dienests vai pakalpojuma sniedzējs, kurš atbilstoši pašvaldības organizētajam iepirkumam sniedz psihologa pakalpojumus.

5. Pakalpojums tiek sniegts, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

II. Pakalpojuma saņemšanas kārtība

6. Lai saņemtu Pakalpojumu noteikumu 3.1. punktā noteiktajā gadījumā, pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu.

7. Pakalpojums noteikumu 3.1. punktā minētajos gadījumos ir 10 (desmit) konsultācijas (katra 60 min.), bet atsevišķos gadījumos konsultāciju skaitu var palielināt līdz 20 (divdesmit). Nepieciešamo konsultāciju skaitu nosaka Sociālais dienests lēmumā par Pakalpojuma piešķiršanu.

8. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

8.1. personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;

8.2. personas likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās;

8.3. pakalpojuma nepieciešamības pamatojums;

8.4. vēlamais saziņas veids (attiecīgi norādot tālruņa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

9. Sociālais dienests pēc iesnieguma saņemšanas:

9.1. reģistrē noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu;

9.2. veic personas, kurai pieprasīts pakalpojums, individuālo vajadzību un resursu novērtēšanu;

9.3. apmeklē personu dzīvesvietā un/vai pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju, veic citas darbības, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

9.4. izvērtē personas vai tās ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt vienošanos par to;

9.5. 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no iesnieguma reģistrācijas dienas pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pakalpojumu;

9.6. pēc lēmuma pieņemšanas par Pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests izsniedz nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai.

10. Nepieciešamību pēc Pakalpojuma noteikumu 3.2. un 3.3. punktā minētajām personām izvērtē Bāriņtiesa.

11. Saņemot iesniegumu no personas vai ģimenes, kurām atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jāveic psiholoģiskā izpēte, Bāriņtiesas priekšsēdētāja 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas, izsniedz nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai.

12. Bāriņtiesa, saņemot informāciju par bērnu, kura vecāki vai aizbildnis nenodrošina nepieciešamo psiholoģisko palīdzību:

12.1. apmeklē personu dzīvesvietā un pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju, veic citas darbības, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

12.2. 3 (trīs) dienu laikā pēc Bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas par bērna nosūtīšanu psihologa konsultāciju saņemšanai Bāriņtiesas priekšsēdētāja izsniedz nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai.

13. Pakalpojums noteikumu 3.2. punktā minētajos gadījumos ir 3–5 konsultācijas. Noteikumu 3.3. punktos minētajos gadījumos Pakalpojums ir 10 (desmit) konsultācijas, bet atsevišķos gadījumos konsultāciju skaitu var palielināt līdz 20 (divdesmit). Nepieciešamo konsultāciju skaitu nosaka Bāriņtiesa nosūtījumā Pakalpojuma saņemšanai.

III. Noslēguma jautājumi

14. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2014/5 "Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Carnikavas novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tajā skaitā Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kuras ir nonākušas krīzes vai ārkārtas situācijā un kurām nepieciešams sniegt psiholoģisku palīdzību. Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, 2006. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi" un 2003. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 111 "Adopcijas kārtība" noteikts, ka bāriņtiesai, aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams saņemt atzinumus par personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz psihologa pakalpojumus un personas, kurām ir tiesības saņemt psihologa pakalpojumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot, ka psihologa konsultācijas būs nepieciešamas 20 stundas mēnesī un vienas konsultācijas izmaksas ir EUR 22.00, tad nodrošinot šo pakalpojumu varētu tikt izlietoti EUR 5280.00.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru ir attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas un personu grupas, tajā skaitā arī bērni, kuri nokļuvuši krīzes vai ārkārtas situācijās, vai personas, kurām nepieciešams veikt psiholoģisko izpēti.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupas sociālo prasmju attīstīšanu, psihoemocionālā stāvokļa stabilizēšanu, kā arī viņu tuvinieku līdzdalību konkrēto sociālo problēmu risināšanā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

1. pašvaldības Sociālais dienests;

2. pašvaldības Bāriņtiesa.

Saistošo noteikumu projekts noteikts konkrētas administratīvās procedūras un veicamās darbības sociālā pakalpojuma saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Carnikavas novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2014/5Pieņemts: 19.03.2014.Stājas spēkā: 29.04.2014.Zaudē spēku: 01.01.2022.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 192, 28.04.2014.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
266021
29.04.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)