Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.185

Rīgā 2014.gada 1.aprīlī (prot. Nr.19 38.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2. prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2. pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.2. aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam un projekta iesniegumam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

3. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

4. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 4 268 616 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 628 324 euro un nacionālais publiskais finansējums – 640 292 euro.

5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, bet nacionālais publiskais finansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), sadarbības iestāde ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

7. Atbildīgā iestāde:

7.1. nodrošina ar aktivitātes uzraudzību saistītos informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

7.2. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, aktivitātes īstenošanas nosacījumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādi, analizē problēmas aktivitātes īstenošanā un sniedz vadošajai iestādei un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejai priekšlikumus par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

7.3. nodrošina, lai netiktu pārsniegts aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93. panta 1. un 2. punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

7.4. izstrādā projekta iesnieguma vērtēšanas metodiku un izmaksu efektivitātes analīzes metodiku;

7.5. aktivitātes uzraudzībai lieto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu;

7.6. izvērtē sadarbības iestādes sagatavoto informāciju un sniedz atzinumu par tām izmaiņām projektā, kas attiecas uz projekta mērķi, šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā principa izpildi un sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem.

8. Sadarbības iestāde:

8.1. nodrošina ar aktivitātes ieviešanu saistītos informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

8.2. publicē savā tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv) ar projektu iesniegumu atlasi saistīto dokumentāciju;

8.3. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus;

8.4. izstrādā vienošanās projektu un slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju;

8.5. izstrādā un saskaņo ar atbildīgo iestādi projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – vērtēšanas komisija) nolikumu, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, kārtību, kādā nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.6. izsludina projektu iesniegumu atlasi;

8.7. izveido vērtēšanas komisiju;

8.8. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī uzrauga nosacījumu izpildi;

8.9. izskata finansējuma saņēmēja sagatavoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku;

8.10. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo maksājumu rīkojumus un izdevumu deklarāciju apliecinājumus;

8.11. izvērtē projekta progresa pārskatus un to atbilstību projekta īstenošanas gaitai;

8.12. izvērtē vienošanās grozījumus, 10 darbdienu laikā saskaņojot tos ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar projekta mērķi, šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā principa izpildi vai projekta sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem, un pieņem lēmumu par vienošanās grozījumiem;

8.13. projektu uzraudzībai lieto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu un uzkrāj tajā datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanu;

8.14. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 4. punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93. panta 1. un 2. punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

8.15. nodrošina projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

8.16. veic iepirkumu pirmspārbaudes, izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

8.17. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi.

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Projekta darbības un izmaksas

10. Projekta atbalstāmās darbības:

10.1. jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana;

10.2. esošu publisko interneta pieejas punktu pilnveidošana.

11. Publisks interneta pieejas punkts ir interneta piekļuves punkts ar pieeju datortehnikai vai bezvadu interneta piekļuves zona.

12. Projekta ietvaros nav atbalstāmas darbības, kas nav minētas šo noteikumu 10. punktā un nesekmē šo noteikumu 2. punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu.

13. Projekta attiecināmās tiešās izmaksas ir publisko interneta pieejas punktu izveides un pilnveidošanas izmaksas:

13.1. tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta pieslēguma jaudas palielināšana;

13.2. bezvadu interneta pieejas zonas izveide vai paplašināšana;

13.3. datortehnikas un biroja tehnikas iegāde un uzstādīšana;

13.4. datortīkla un datortīkla komunikāciju iekārtu iegāde un uzstādīšana;

13.5. programmatūras iegāde un instalēšana.

14. Projekta attiecināmās netiešās izmaksas ir:

14.1. ar projekta darbībām tieši saistīto obligāto Eiropas Savienības informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas, kas nepārsniedz vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

14.2. neparedzētie izdevumi, kas nepārsniedz trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

15. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā, ir attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros.

16. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

16.1. veiktas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā;

16.2. nepieciešamas šo noteikumu 10. punktā minēto darbību īstenošanai un šo noteikumu 2. punktā noteiktā mērķa sasniegšanai un atbilst drošas finanšu vadības, sociālekonomiskā izdevīguma un izmaksu efektivitātes principiem;

16.3. veiktas tāda projekta īstenošanai, kura ietvaros vismaz pusei no projektā atbalstītajiem publiskajiem interneta pieejas punktiem nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem.

17. Projektā neiekļauj izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 13., 14. un 15. punktā.

18. Šo noteikumu 13., 14. un 15. punktā noteiktās izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

19. Projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pieejamo pašvaldībai noteiktās Eiropas Reģionālās attīstības finansējuma kvotas apjomu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

20. Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 2500 euro.

III. Prasības projekta iesniedzējam

21. Projekta iesniedzējs ir novada pašvaldība.

22. Projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt projekta līdzfinansējumu atbilstoši šo noteikumu 5. punkta prasībām.

23. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanu, ja projekta dzīves ciklā netiek paredzēti neto ieņēmumi. Projekta iesniedzējs projekta dzīves ciklā var plānot ieņēmumus par šo noteikumu 30.4. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, projekta iesniegumam pievienojot projekta izmaksu efektivitātes analīzi.

24. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma kvotas sadalījums plānošanas reģioniem nepārsniedz:

24.1. Rīgas plānošanas reģionam – 698 234 euro;

24.2. Kurzemes plānošanas reģionam – 735 099 euro;

24.3. Zemgales plānošanas reģionam – 764 660 euro;

24.4. Vidzemes plānošanas reģionam – 699 282 euro;

24.5. Latgales plānošanas reģionam – 731 049 euro.

25. Projekta iesniedzējs izvēlas izmaksu efektivitātes ziņā labāko risinājumu.

26. Projekta iesniedzējs var pieteikties uz publisko interneta pieejas punktu izveidi vai pilnveidošanu, nodrošinot, ka katrā novada pašvaldībā tiek izveidots vismaz viens jauns publiskais interneta pieejas punkts ar pieeju datortehnikai.

27. Novadu pašvaldībās, kurās ir sešas vai mazāk teritoriālās vienības, katrā teritoriālajā vienībā nodrošina vismaz viena jauna publiskā interneta pieejas punkta izveidi. Novadu pašvaldībās, kurās ir vairāk nekā sešas teritoriālās vienības, nodrošina vismaz sešu jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidi katru savā teritoriālajā vienībā.

28. Publiskos interneta pieejas punktus izvieto vietās, kas brīvi pieejamas projekta gala labuma saņēmējiem.

29. Projekta iesniedzējs izvērtē iespējas nodrošināt publiskā interneta pieejas punkta savietojamību ar elektronisko sakaru infrastruktūru, kas izveidota valsts atbalsta programmu ietvaros un ir pieejama attiecīgajā teritorijā.

30. Ja projekta iesniedzējs publiskajā interneta pieejas punktā plāno nodrošināt pieeju datortehnikai, publiskajā interneta pieejas punktā nodrošina šādus pakalpojumus:

30.1. bezvadu pieeju internetam visu diennakti vismaz 50 metru rādiusā ap publisko interneta pieejas punktu;

30.2. pieeju datoriem ar noteiktu minimālo programmatūru (dokumentu, tabulu un attēlu rediģēšana, digitalizēto dokumentu apstrāde, e-paraksts) un pieslēgumu internetam;

30.3. iespēju digitalizēt dokumentus A4 un A3 formātā;

30.4. iespēju izdrukāt krāsainus vai melnbaltus dokumentus A4 un A3 formātā;

30.5. iespēju pieslēgt apmeklētājiem piederošus datu nesējus un darboties ar tiem, kā arī veikt datu nesējiem kaitīgās programmatūras pārbaudi.

31. Ja projekta iesniedzējs plāno izveidot bezvadu interneta pieejas zonu, tiek nodrošinātas šādas iespējas:

31.1. bezvadu internets vismaz 50 metru rādiusā ap bezvadu tīkla iekārtu;

31.2. bezvadu tīkla iekārtas vadība, izmantojot jebkuru interneta pārlūka programmatūru;

31.3. vismaz 4 portu datortīkla komutatora iebūve bezvadu tīkla iekārtā;

31.4. atsevišķs ports ārējam pieslēgumam;

31.5. bezvadu tīkla iekārtā iebūvēts ugunsmūris.

32. Projekta iesniedzējs var pieteikties arī uz publiskā interneta pieejas punkta pilnveidošanu, ja esošais publiskais interneta pieejas punkts nenodrošina kādu no šo noteikumu 30. punktā minētajām prasībām, vai bezvadu interneta pieejas zonas paplašināšanu, ja esošā bezvadu interneta pieejas zona neatbilst šo noteikumu 31. punktā minētajām prasībām.

33. Publiskā interneta pieejas punkta darbībai nepieciešamo aprīkojumu komplektē atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā iekļautajām prasībām.

34. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapu, tai skaitā projekta iesnieguma veidlapas pielikumus, sagatavo un noformē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām prasībām. Projekta iesnieguma veidlapai pievieno veidlapas un izmaksu efektivitātes analīzes (ja attiecināms) elektronisko versiju elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā.

IV. Projektu iesniegumu atlase

35. Sadarbības iestāde divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā vienlaikus nosūta visiem projekta iesniedzējiem uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu, nosakot projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 40 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

36. Projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu un šo noteikumu 34. punktā minētos dokumentus vienā eksemplārā kādā no šādiem veidiem:

36.1. papīra formā – personīgi vai nosūtot pa pastu. Dokumentus noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu un ievieto aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē). Ja projekta iesniegums ir nosūtīts pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, kad sūtījums nodots pastā. Ja projekta iesniegums ir iesniegts personīgi, par projekta iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad sadarbības iestādes pārstāvis ir izdarījis atzīmi uz projekta iesnieguma par projekta saņemšanu;

36.2. elektroniska dokumenta formā – atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir brīdis, kad projekta iesniegums nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, ka projekta iesniegums nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja sadarbības iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā minēto apgalvojumu pamato.

37. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj divus atbildīgās iestādes pārstāvjus un trīs sadarbības iestādes pārstāvjus.

38. Sadarbības iestāde var uzaicināt piedalīties projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas darbā vienu vadošās iestādes pārstāvi novērotāja statusā bez balss tiesībām.

39. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir sadarbības iestādes vadītājs vai sadarbības iestādes vadītāja norīkota amatpersona.

40. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "jā" (atbilst), "daļēji atbilst" (atbilst ar nosacījumu) vai "nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

41. Ja projekta iesniegums, ievērojot šo noteikumu 3. pielikumā minēto projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju secību, neatbilst kādam no neprecizējamiem administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem vai nesaņem minimālo punktu skaitu atbilstoši kādam no kvalitātes kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina.

42. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

42.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem;

42.2. projekta iesniegumā ir izpildītas šo noteikumu 3. pielikumā minēto kvalitātes kritēriju minimālās prasības.

43. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma precizēšanu.

44. Šo noteikumu 43. punktā minētais nosacījums var ietvert prasību sniegt papildu skaidrojumu par projekta iesniegumu vai prasību precizēt projekta iesniegumu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem.

45. Ja šo noteikumu 43. punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 3. pielikumā minētā kritērija atbilstības vērtējumu, sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar attiecīgiem norādījumiem.

46. Šo noteikumu 43. punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nav ilgāks par 20 darbdienām no lēmuma pieņemšanas dienas.

47. Sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 43. punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un 10 darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildes dokumentācijas saņemšanas nosūta projekta iesniedzējam atzinumu par nosacījumu izpildi.

48. Ja šo noteikumu 43. punktā minētajā lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav ievērots šo noteikumu 46. punktā minētais termiņš, projekta iesniegumu noraida.

49. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja:

49.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem;

49.2. projekta iesniegumā nav izpildītas šo noteikumu 3. pielikumā minēto kvalitātes kritēriju minimālās prasības.

50. Sadarbības iestāde nodrošina šo noteikumu 42., 43. un 49. punktā minētā lēmuma nosūtīšanu projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

51. Sadarbības iestāde nodrošina, lai informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiktu publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv).

V. Projekta īstenošana un uzraudzība

52. Sadarbības iestāde vienošanos ar finansējuma saņēmēju slēdz atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

53. Pēc vienošanās noslēgšanas sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas apliecinājuma sagatavošana.

54. Sadarbības iestāde, nodrošinot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma.

55. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas iesniedz izskatīšanai sadarbības iestādē iepirkuma plānu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

56. Projekta iesniedzējs veic iepirkumus elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros vai ārpus sistēmas, ja projekta iesniedzēja vajadzībām atbilstošo preci nav iespējams iegādāties ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību vai ja pasūtītājs var nodrošināt šādu preču iegādi par zemāku cenu.

57. Projekta īstenošanas laikā publisko interneta pieejas punktu izveidei vai pilnveidošanai iegādātais aprīkojums vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām ir finansējuma saņēmēja īpašums.

58. Projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42. punktā minētā lēmuma vai šo noteikumu 47. punktā minētā atzinuma saņemšanas iesniedz sadarbības iestādē maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku.

59. Ja maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā ir nepieciešams veikt izmaiņas, finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā iesniedz sadarbības iestādē aktualizēto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku.

60. Finansējuma saņēmējs nodrošina pirmā iepirkuma konkursa izsludināšanu triju mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas.

61. Finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē iesniedz maksājumu pieprasījumu ar izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijām un projekta progresa pārskatus vienošanās nosacījumos noteiktajos termiņos un kārtībā.

62. Sadarbības iestādei, izvērtējot starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu, ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai pārbaudītu maksājuma pieprasījumā norādīto attiecināmo izmaksu atbilstību un pamatotību.

63. Projektu īsteno līdz 2015. gada 30. jūnijam.

64. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai attiecināmie izdevumi, kurus atmaksā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un nacionālā publiskā līdzfinansējuma, naudas plūsma, kā arī aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.

65. Lai nodrošinātu publisko interneta pieejas punktu ilgtspēju un kvalitatīvu darbību, projekta ietvaros izveidotajos un pilnveidotajos publiskajos interneta pieejas punktos vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas finansējuma saņēmējs:

65.1. neiekasē maksu par publiskā interneta pieejas punkta pakalpojumiem, izņemot samaksu par šo noteikumu 30.4. apakšpunktā minēto drukāšanas pakalpojumu, nodrošinot, ka projektā netiek gūti neto ieņēmumi saskaņā ar šo noteikumu 34. punktā minēto izmaksu efektivitātes analīzi;

65.2. nodrošina publisko interneta pieejas punktu darbības nepārtrauktību (publiskajiem interneta pieejas punktiem ar pieeju datortehnikai – vismaz astoņas stundas dienā vai atbilstoši institūciju darba laikam, kuru ēkās izvietots publiskais interneta pieejas punkts, bezvadu interneta pieejas punktiem – visu diennakti);

65.3. veic šādu publisko interneta pieejas punktu datu pastāvīgu uzskaiti:

65.3.1. darbības laiku;

65.3.2. datu pārraides apjomu;

65.3.3. bezvadu tīkla lietotāju pieslēgumu skaitu;

65.4. uztur reģistrācijas žurnālu publisko interneta pieejas punktu apmeklējuma uzskaitei.

66. Visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaiņas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi atbilstoši vienošanās nosacījumiem.

67. Finansējuma saņēmējs visas projekta ietvaros iegādātās stacionārās iekārtas un aprīkojumu, kurā veikti ieguldījumi, apdrošina pret zaudējumiem vai bojājumiem, kas varētu rasties dabas katastrofu, trešo personu prettiesiskas rīcības vai nelaimes gadījumu dēļ, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

68. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz 2021. gada 31. decembrim, kā arī nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šai dokumentācijai.

69. Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek izbeigta vienošanās par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās izbeigšanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros.

VI. Noslēguma jautājums

70. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumus Nr. 792 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 166. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā


1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.185
 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda

 
 

 
 

projekta iesniegums


 
  Projekta nosaukums:    
       
  Darbības programmas 2007.–2013.gadam nosaukums:

Infrastruktūra un pakalpojumi

 
  Prioritātes numurs un nosaukums:

3.2.Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana

 
  Pasākuma numurs un nosaukums:

3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi

 
  Aktivitātes numurs un nosaukums:

3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība

 
  Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:    
  Projekta iesniedzējs:    
   

Aizpilda sadarbības iestāde:

   
  Projekta identifikācijas Nr.:    
  Projekta iesniegšanas datums:    
   

Projektu atlases veids:

ierobežota    atklāta

   
       

 

1.  Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju


 1.1. Nosaukums:   
 1.2. Reģistrācijas numurs:   
 1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:   
 1.4. Juridiskā adrese:  Iela, mājas nr.
 Pilsēta, novads
 Valsts
 Pasta indekss


 1.5. Kontaktpersonas:


 Tālrunis:  Fakss:  E-pasts:
 Atbildīgā persona         
 Vārds, uzvārds
 Ieņemamais amats
 Kontaktpersona:         
 Vārds, uzvārds
 Ieņemamais amats

 1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo)1:

     Kods Nosaukums
     1-28 pašvaldība

1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

         
 kods     nosaukums
 

1 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu


2.  Sadaļa – Projekta apraksts

2.1.   Kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

  


 2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

  Projekta īstenošanas vietas adrese
(ja iespējams norādīt):
  
 Pašvaldība:   
 Plānošanas reģions (atzīmēt):


 Kurzemes   
 Latgales   
 Zemgales   
 Vidzemes   
 Rīgas reģions   
 Rīga   
  Visa Latvija  

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

         
 kods     nosaukums

 2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):
 2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu* (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):

  


* T.sk. aprakstīt, kā izveidotie vai uzlabotie publiskie interneta pieejas punkti un to izvēlētais izvietojums (4.pielikums) sekmēs konstatētās problēmas risināšanu.

 2.6. Norādīt projekta mērķi (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):

  


 2.7. Aprakstīt plānotās projekta darbības (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes):

  


2.8. Sasniedzamie rezultāti projekta darbību ietvaros:

 Projekta darbības Nr.**  Projekta darbības/ apakšdarbības nosaukums  Rezultāts  Rezultāts skaitliskā izteiksmē
 Skaits  Mērvienība
              
              
              

**Projekta darbībām/apakšdarbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādītajām. Vienai projekta darbībai var būt vairāki rezultāti.

 2.9. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

  


2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības (iznākuma) rādītāji:

 Nr.  Rādītāja nosaukums  Skaits  Mērvienība
 1.  Izveidoti publiskie interneta pieejas punkti    publiskie interneta pieejas punkti
2. Pilnveidoti esošie publiskie interneta pieejas punkti   publiskie interneta pieejas punkti


 3.  Sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Raksturot projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības kapacitāti (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

  


3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

 
  
 (pilnos mēnešos)

 3.3. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana un publisko interneta pieejas punktu datu (darbības laika, datu pārraides apjoma, bezvadu tīkla lietotāju pieslēgumu skaita, apmeklējuma uzskaites) apkopošana turpmākos 5 gadus pēc projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

    4.  sadaļa - Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

 Plāksne telpās      
 Preses relīzes      
 Informēšana masu medijos      
 Lielformāta informācijas stendi      
 Informācijas plāksnes      
 Informācija mājas lapā internetā      
 Citi (lūdzu norādīt)      

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

  


  

 5.  sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm (papildina projekta iesnieguma veidlapu, ja iekļauts projekta vērtēšanas kritērijos)

5.1. Projektā ir paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, tajā skaitā nodrošinot pakalpojuma pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

o Projektā paredzētas 4 un vairāk specifiskas projekta darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai;

o Projektā paredzētas 1-3 specifiskas projekta darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai;

o Projektā nav paredzētas specifiskas projekta darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai.

(Lūdzam aprakstīt, kādas specifiskas projekta darbības ir paredzētas vienlīdzīgu iespēju principa īstenošanai, nodrošinot elektroniskā pakalpojuma izmantošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem (ne vairāk kā 1000 zīmes)

   6.  Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

6.1.   Projekta finansēšanas plāns (skat. 2.pielikumu).

6.2.   Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns (skat. 3.pielikumu).

6.3. Izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi. Pamatot, ka projekta mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais risinājums – projekta iesniegumā plānotās projekta darbības ir efektīvas un plānotās izmaksas ir finansiāli izdevīgas noteiktajam problēmu risināšanas veidam un projekta mērķu sasniegšanai, kā arī projektā netiek gūti neto ieņēmumi (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):


 


   7.  Sadaļa - Apliecinājums

 Es, apakšā parakstījies (-usies),

 projekta iesniedzēja  _______________________________________________
    projekta iesniedzēja nosaukums
 atbildīgā amatpersona,  _______________________________________________,
    vārds, uzvārds
    _______________________________________________,
    amata nosaukums
 apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,  ____________________________:  
    dd/mm/gggg  
     

• projekta iesniedzējam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

• projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

• projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

• projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

• apliecinu, ka projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona nav sodīta par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu;

• projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem;

• projekta iesniedzējs nodrošinās telpas projektā paredzēto darbību norisei, kā arī personālu, kam ir atbilstošas zināšanas un prasmes publisko interneta pieejas punktu pakalpojumu sniegšanai, t.sk. konsultācijām par darbu ar minimālo programmatūru, apmeklētāja datora pieslēgšanu bezvadu tīklam un publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu izmantošanu;

• projekta iesniedzējs nodrošinās, lai projekta ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi tiktu lietoti atbilstoši projekta mērķim projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam;

• projekta iesniedzējs no saviem budžeta līdzekļiem uzturēs projekta ietvaros izveidoto infrastruktūru, iegādāto aprīkojumu un ieviestos pakalpojumus;

• projektā paredzēto darbību norisei un personāla darba nodrošināšanai projekta iesniedzējs izveidos infrastruktūru un nepieciešamo aprīkojumu, kas netiek iegādāts projekta ietvaros;

• projekta iesniedzējs sniegs informāciju par projekta īstenošanu un Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem nodrošinās pieeju visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem, kā arī attiecīgā projekta īstenošanas vietai.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Gadījumā, ja projekta iesniegums tiks atbalstīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai, garantējam projekta līdzfinansējumu šādā apmērā – ______ euro.

 Paraksts:   
 Datums:   
 dd/mm/gggg
 Zīmoga vieta

 1.pielikums

Projekta īstenošanas laika grafiks:

  
 Projekta darbības Nr. un nosaukums  Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

2014.g.

2015.g.

 1.  2.  3.  4.  1.  2.
                    
             
             
             

2.pielikums

FINANSĒŠANAS PLĀNS

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

ERAF/KF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums

 

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

%
7=6/3

8

%
9=8/3

10

%
11=10/3

12

%
13=12/3

14

%
15=14/3

20XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums

 Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns, euro:

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

euro

%

attiecināmās

neattiecināmās

1. Attiecināmās tiešās izmaksas        

x

1.1.          

x

1.2.          

x

1.3.          

x

1.4.          

x

1.5.          

x

2. Attiecināmās netiešās izmaksas        

x

2.1. Informācijas un publicitātes izmaksas kopā        

x

2.1.1.          

x

2.2. Neparedzētie izdevumi           

x

    KOPĀ         100%  

x

4.pielikums

Apkopojums par publiskajiem interneta pieejas punktiem

Pašvaldība

Teritoriālā vienība

Publiskā interneta pieejas punkta adrese

Publisko interneta pieejas punktu plānots izveidot vai pilnveidot

Datoru skaits publiskajā interneta pieejas punktā

Interneta pieslēguma veids publiskajā interneta pieejas punktā

Interneta pieslēguma ātrums publiskajā interneta pieejas punktā

Daudzfunkcionālo iekārtu/printeru/skeneru skaits publiskajā interneta pieejas punktā

Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi

Projekta rezultātā

Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi

Projekta rezultātā

Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi

Projekta rezultātā

Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi

Projekta rezultātā

       
       
     
     
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.185
Pašvaldībām noteiktās Eiropas Reģionālās attīstības fonda kvotas projekta īstenošanai

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Teritoriālo vienību skaits

Iedzīvotāju skaits

Noteiktā ERAF kvota
(euro)

I. Kurzemes plānošanas reģions

1.

Aizputes novada pašvaldība

6

9 137

41 764

2.

Alsungas novada pašvaldība

1

1 462

6 902

3.

Brocēnu novada pašvaldība

5

6 130

33 376

4.

Dundagas novada pašvaldība

2

4 195

15 027

5.

Durbes novada pašvaldība

5

2 998

30 364

6.

Grobiņas novada pašvaldība

5

9 205

36 333

7.

Kuldīgas novada pašvaldība

14

24 529

100 535

8.

Mērsraga novada pašvaldība

1

1 609

7 043

9.

Nīcas novada pašvaldība

2

3 547

14 403

10.

Pāvilostas novada pašvaldība

3

2 839

19 218

11.

Priekules novada pašvaldība

6

5 768

38 524

12.

Rojas novada pašvaldība

1

3 936

9 281

13.

Rucavas novada pašvaldība

2

1 765

12 690

14.

Saldus novada pašvaldība

16

25 232

112 203

15.

Skrundas novada pašvaldība

5

5 243

32 523

16.

Talsu novada pašvaldība

18

30 755

128 507

17.

Vaiņodes novada pašvaldība

2

2 577

13 471

18.

Ventspils novada pašvaldība

13

11 946

82 937

 

KOPĀ Kurzemes plānošanas reģionā

107

152 873

735 099

II. Latgales plānošanas reģions

19.

Aglonas novada pašvaldība

4

3 856

18 914

20.

Baltinavas novada pašvaldība

1

1 148

4 882

21.

Balvu novada pašvaldība

11

13 868

54 733

22.

Ciblas novada pašvaldība

5

2 839

21 991

23.

Dagdas novada pašvaldība

11

8 134

49 954

24.

Daugavpils novada pašvaldība

19

24 701

95 161

25.

Ilūkstes novada pašvaldība

8

7 877

37 965

26.

Kārsavas novada pašvaldība

6

6 146

28 672

27.

Krāslavas novada pašvaldība

12

17 175

61 414

28.

Līvānu novada pašvaldība

6

12 306

33 806

29.

Ludzas novada pašvaldība

10

13 948

50 874

30.

Preiļu novada pašvaldība

5

10 479

28 358

31.

Rēzeknes novada pašvaldība

25

27 952

121 421

32.

Riebiņu novada pašvaldība

6

5 445

28 088

33.

Rugāju novada pašvaldība

2

2 350

9 809

34.

Vārkavas novada pašvaldība

3

2 087

13 514

35.

Viļakas novada pašvaldība

7

5 557

32 107

36.

Viļānu novada pašvaldība

4

6 290

20 942

37.

Zilupes novada pašvaldība

4

3 292

18 444

 

KOPĀ Latgales plānošanas reģionā

149

175 450

731 049

III. Rīgas plānošanas reģions

38.

Alojas novada pašvaldība

6

5 228

39 129

39.

Ādažu novada pašvaldība

1

9 972

10 523

40.

Babītes novada pašvaldība

2

9 402

16 411

41.

Baldones novada pašvaldība

2

5 429

14 664

42.

Carnikavas novada pašvaldība

1

6 745

9 104

43.

Engures novada pašvaldība

3

7 437

21 685

44.

Garkalnes novada pašvaldība

1

7 804

9 570

45.

Ikšķiles novada pašvaldība

2

8 821

16 156

46.

Inčukalna novada pašvaldība

2

7 832

15 721

47.

Jaunpils novada pašvaldība

2

2 455

13 356

48.

Kandavas novada pašvaldība

7

8 744

46 813

49.

Krimuldas novada pašvaldība

2

5 218

14 571

50.

Ķeguma novada pašvaldība

4

5 614

27 022

51.

Ķekavas novada pašvaldība

3

21 832

28 015

52.

Lielvārdes novada pašvaldība

4

10 212

29 044

53.

Limbažu novada pašvaldība

8

17 564

56 830

54.

Mālpils novada pašvaldība

1

3 546

7 698

55.

Mārupes novada pašvaldība

1

16 110

13 222

56.

Ogres novada pašvaldība

10

35 712

77 087

57.

Olaines novada pašvaldība

2

19 839

21 001

58.

Ropažu novadu pašvaldība

1

6 790

9 124

59.

Salacgrīvas novada pašvaldība

5

8 188

34 292

60.

Salaspils novada pašvaldība

2

22 179

22 030

61.

Saulkrastu novada pašvaldība

2

5 802

14 828

62.

Sējas novada pašvaldība

1

2 263

7 133

63.

Siguldas novada pašvaldība

4

16 718

31 905

64.

Stopiņu novada pašvaldība

1

10 020

10 545

65.

Tukuma novada pašvaldība

11

30 087

80 752

 

KOPĀ Rīgas plānošanas reģionā

91

317 563

698 234

IV. Vidzemes plānošanas reģions

66.

Alūksnes novada pašvaldība

16

16 859

81 708

67.

Amatas novada pašvaldība

5

5 647

25 822

68.

Apes novada pašvaldība

5

3 775

24 395

69.

Beverīnas novada pašvaldība

3

3 248

15 387

70.

Burtnieku novada pašvaldība

6

8 110

32 004

71.

Cesvaines novada pašvaldība

2

2 758

10 710

72.

Cēsu novada pašvaldība

2

17 937

22 284

73.

Ērgļu novada pašvaldība

3

3 146

15 309

74.

Gulbenes novada pašvaldība

14

22 463

77 375

75.

Jaunpiebalgas novada pašvaldība

2

2 342

10 392

76.

Kocēnu novada pašvaldība

5

6 240

26 275

77.

Līgatnes novada pašvaldība

2

3 632

11 376

78.

Lubānas novada pašvaldība

2

2 504

10 516

79.

Madonas novada pašvaldība

15

24 843

83 493

80.

Mazsalacas novada pašvaldība

5

3 430

24 132

81.

Naukšēnu novada pašvaldība

2

1 940

10 086

82.

Pārgaujas novada pašvaldība

3

3 893

15 878

83.

Priekuļu novada pašvaldība

4

8 290

23 535

84.

Raunas novada pašvaldība

2

3 510

11 283

85.

Rūjienas novada pašvaldība

5

5 479

25 694

86.

Smiltenes novada pašvaldība

9

12 884

48 554

87.

Strenču novada pašvaldība

4

3 734

20 060

88.

Valkas novada pašvaldība

6

9 150

32 797

89.

Varakļānu novada pašvaldība

3

3 508

15 585

90.

Vecpiebalgas novada pašvaldība

5

4 085

24 631

 

KOPĀ Vidzemes plānošanas reģionā

130

183 407

699 282

V. Zemgales plānošanas reģions

91.

Aizkraukles novada pašvaldība

2

8 826

20 154

92.

Aknīstes novada pašvaldība

4

2 909

26 877

93.

Auces novada pašvaldība

7

7 223

48 977

94.

Bauskas novada pašvaldība

9

25 062

77 341

95.

Dobeles novada pašvaldība

11

21 848

86 526

96.

Iecavas novada pašvaldība

1

8 947

14 207

97.

Jaunjelgavas novada pašvaldība

7

5 693

47 583

98.

Jelgavas novada pašvaldība

13

24 331

100 902

99.

Jēkabpils novada pašvaldība

7

5 024

46 974

100.

Kokneses novada pašvaldība

3

5 390

23 080

101.

Krustpils novada pašvaldība

6

6 036

41 839

102.

Neretas novada pašvaldība

4

3 815

27 702

103.

Ozolnieku novada pašvaldība

3

9 849

27 142

104.

Pļaviņu novada pašvaldība

4

5 585

29 315

105.

Rundāles novada pašvaldība

3

3 646

21 491

106.

Salas novada pašvaldība

2

3 798

15 573

107.

Skrīveru novada pašvaldība

1

3 619

9 353

108.

Tērvetes novada pašvaldība

3

3 612

21 461

109.

Vecumnieku novada pašvaldība

6

8 629

44 201

110.

Viesītes novada pašvaldība

5

4 038

33 962

 

KOPĀ Zemgales plānošanas reģionā

101

167 880

764 660

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.185
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas nosaukums un numurs

3.

Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes nosaukums un numurs

3.2.

Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana
Pasākuma nosaukums un numurs

3.2.2.

IKT infrastruktūra un pakalpojumi
Aktivitātes nosaukums un numurs

3.2.2.2.

Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Projektu atlases veids   Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija


ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – Jā/Nē

Noraidāms1 vai precizējams2

1. Projekta iesniegums ir sagatavots papīra formā un iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē) vai sagatavots elektroniska dokumenta formā un iesniegts elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu

N

2. Projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes uzaicinājumā noteiktajā termiņā

N

3. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

4. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārā

N

5. Iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots), ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā

P

6. Visas projekta iesnieguma lapas ir numurētas

P

7. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu norādītajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas

P

8. Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

P

9. Projekta iesnieguma veidlapai ir pievienoti visi Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie un atbilstoši noformētie pavaddokumenti

P

10. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā

P

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – Jā/Nē

PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Noraidāms1 vai precizējams2

11. Projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim – paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti

N

12. Projekta iesniegumā iekļautās darbības atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām

P

13. Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem tiks nodrošināta piekļuve publiskajiem elektroniskajiem pakalpojumiem

N

14. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas un to apmērs atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām un to apmēram

P

15. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

P

16. Projekta iesniegumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz pieļaujamo procentuālo apmēru, kas noteikts Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu

P

17. Neparedzētie izdevumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto procentuālo apmēru (ja attiecināms)

P

18. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to vērtības ir precīzi definētas, izmērāmas un sekmēs aktivitātes mērķa sasniegšanu

P

19. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība

P

20. Projekta iesniegumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas

P

21. Projekta iesniegumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto pašvaldības finansējuma kvotas apmēru

P

22. Projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības

P

23. Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā

P

24. Projekta iesniegumā norādītais projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 18 mēnešus no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, un projekta ietvaros plānotās darbības tiks pabeigtas līdz 2015. gada 30. jūnijam

P

25. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

P

26. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tā rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo publisko līdzfinansējumu projekta īstenošanai

P

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – Jā/Nē

Noraidāms1 vai precizējams2

27.

Projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām

N

28.

Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu

N

KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

29. Projekta iesniegumā noteiktās darbības paredzēts īstenot:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

29.1. vismaz 80 procentos no visām novada teritoriālajām vienībām

3

29.2. vismaz 40 procentos no visām novada teritoriālajām vienībām

2

29.3. vismaz 20 procentos no visām novada teritoriālajām vienībām

1

29.4. nav izpildītas vismaz 29.3. apakškritērijā noteiktās prasības

0

30. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidoti un attīstīti publiskie interneta pieejas punkti:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

30.1. jaunizveidoto interneta pieejas punktu īpatsvars projektā pārsniedz 70 procentus no visiem projektā plānotajiem interneta pieejas punktiem

2

30.2. jaunizveidoto interneta pieejas punktu īpatsvars projektā ir no 50 līdz 70 procentiem no visiem projektā plānotajiem interneta pieejas punktiem

1

30.3. nav izpildītas vismaz 30.2. apakškritērijā noteiktās prasības

0

31. Projektu paredzēts īstenot:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

31.1. līdz 6 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas

3

31.2. no 7 līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas

2

31.3. no 13 līdz 18 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas

1

31.4. nav izpildītas vismaz 31.3. apakškritērijā noteiktās prasības

0

KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM
32. Projektā ir paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, tajā skaitā nodrošinot pakalpojuma pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

Kritērijs nav izslēdzošs

32.1. projektā paredzētas četras vai vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

2

32.2. projektā paredzētas no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

1

32.3. projektā nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

0

Paskaidrojums piešķirtajam vērtējumam
KOPĀ – 10

Ja piešķirts mazāk par 3 punktiem, projekta iesniegumu noraida

Piezīmes.

Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.185
Prasības projekta ietvaros plānotajai aprīkojuma iegādei

1. tabula

I. Prasības datorkomplektam

Nr.p.k.

Pozīcija

Specifikācija un piezīmes

Minimālais

Maksimālais

1. Procesors Kura jauda pēc PassMark CPU Benchmarks (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testiem ir vismaz 800 punktu Kura jauda pēc PassMark CPU Benchmarks (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testiem nav lielāka par 2800 punktiem
2. Operatīvā atmiņa 1 GB DDR2 4 GB DDR3
3. Diski Vismaz 60 GB S-ATA SSD (solid state disk) Ne lielāks par 128 GB S-ATA SSD (solid state disk)
4. Ekrāns 18.5" TFT WXGA ar izšķirtspēju vismaz 1366 x 768 punkti 19,5" TFT WXGA ar izšķirtspēju vismaz 1600 x 900 punktu
5. Tīkla kartes Iebūvēta Fast Ethernet 10/100 Base-TX Iebūvēta Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX (full duplex)
6. Komunikāciju līdzekļi Vismaz divas pieejamas USB pieslēguma vietas 12 pieejamas USB pieslēguma vietas
7. Skaņa Iebūvēta skaņas karte Iebūvēta skaņas karte
8. Ievades un rādītājierīce Klaviatūra ar iebūvētu viedkaršu lasītāju, datorpele ar kursorsviru Klaviatūra ar iebūvētu viedkaršu lasītāju, datorpele ar kursorsviru
9. Operētājsistēma un papildu programmatūra • Operētājsistēma:

o grafiskā lietotāja saskarne

o nodrošina automātisku pieslēgto iekārtu atpazīšanu un izmantojamību (Plug-N-Play)

o spēj pilnvērtīgi izmantot piegādātās datortehnikas resursus

• Biroja programmatūra:

o teksta redaktors

o izklājlapu redaktors

o prezentāciju pārlūks

o biroja programmatūra nodrošina darbu ar dokumentiem:

• vienkārša teksta formātā

• atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm

• atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā

• portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A)

• digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā

• Interneta pārlūkprogramma

• Multimediju datņu (audio, video) atskaņotājs

• Latviskošanas programmatūra

• Pretvīrusu aizsardzības programmatūra

• Teksta izrunāšanas programmatūra (spēj atskaņot visus tekstus, kas redzami uz datora ekrāna)

10. Savietojamība Piedāvātā datora modelim ir jābūt savietojamam ar 2. un 3. tabulā minētajām iekārtām
11. Garantija

2 gadi

5 gadi

2. tabula

II. Prasības bezvadu tīkla iekārtai

Nr.p.k.

Pozīcija

Specifikācija un piezīmes

Minimālais

Maksimālais

12. Atbalstāmie standarti 802.11 b/g 802.11 b/g/n
13. Apraides diametrs (atvērtā laukā) 50 m 50 m
14. Drošība Vismaz WPA

MAC adress filter

WPA2 (AES vai TKIP)

MAC adress filter

15. Vadība Iekārtas vadība ir iespējama, izmantojot jebkuru interneta pārlūka programmatūru Iekārtas vadība ir iespējama, izmantojot jebkuru interneta pārlūka programmatūru un komandrindas rīkus (Telnet, SNMPv3, SSH, CLI, HTTP management)
16. Datortīkla komutators Iekārtā iebūvēts vismaz 4 portu 10/100/1000 Base-TX datortīkla komutators Iekārtā iebūvēts vismaz 8 portu 10/100/1000 Base-TX datortīkla komutators
17. Pieslēgums Atsevišķs ports ārējā pieslēguma pieslēgšanai Atsevišķs ports ārējā pieslēguma pieslēgšanai
18. Ugunsmūris Iekārtā iebūvēts ugunsmūris Iekārtā iebūvēts ugunsmūris
19. Plūsmas prioritātes Iekārtā iespējams noteikt datu plūsmas prioritātes Iekārtā iespējams noteikt datu plūsmas prioritātes
20. Funkcionalitāte

Auto-Crossover (MDI/MDI-X)

Class-Based Traffic Shaping (CBTS)

Auto-Crossover (MDI/MDI-X)

Class-Based Traffic Shaping (CBTS)

Class-Based Traffic Policing (CBTP)

IPv6 atbalsts

21. Sertifikāti WiFi certified (http://www.wi-fi.org/) WiFi certified (http://www.wi-fi.org/)
22. Garantija 2 gadi 5 gadi
23. Citas prasības Notikumu žurnāla veidošanas iespēja ar funkciju nosūtīt notikumu žurnālu Syslog serverim

3. tabula

III. Prasības daudzfunkcionālai iekārtai1

Nr.p.k.

Pozīcija

Specifikācija un piezīmes

Minimālais

Maksimālais

24. Daudzfunkcionālās iekārtas tips Digitālā (ciparu tehnoloģijas), melnbaltā Digitālā (ciparu tehnoloģijas), krāsainā
25. Kopijas formāts A3 A3
26. Kvalitāte Kopētāja maksimālā izšķirtspēja vismaz 600 x 600 dpi

Printera maksimālā izšķirtspēja vismaz 600 x 600 dpi 2

Skenera maksimālā izšķirtspēja vismaz 300 x 300 dpi3

Kopētāja maksimālā izšķirtspēja vismaz 600 x 600 dpi

Printera maksimālā izšķirtspēja vismaz 600 x 600 dpi2

Skenera maksimālā izšķirtspēja vismaz 600 x 600 dpi3

27. Operatīvā atmiņa 64 MB2 1 GB 2
28. Datortīkla pieslēgums Iekārtā iebūvēts 10/100 Base-TX pieslēgums Iekārtā iebūvēts 10/100 Base-TX pieslēgums
29. Pieslēgums USB 2.0 pieslēguma vieta2, 3 USB 2.0 pieslēguma vieta2, 3
30. Ātrdarbība Ne mazāk kā 10 melnbaltas A4 kopijas vai izdrukas minūtē2

Ne mazāk kā 8 skenētas lapas minūtē3

Ne mazāk kā 40 melnbaltas A4 kopijas vai izdrukas minūtē2

Ne mazāk kā 15 skenētas lapas minūtē3

31. Pirmās izdrukas (kopijas) izejas laiks Ne ilgāk par 20 sekundēm3 Ne ilgāk par 20 sekundēm3
32. Papīra kasetnes Manuāla papīra padeve2

Papīra kasetne ar 100 lapu ietilpību2

Manuāla papīra padeve2

Papīra kasetne ar vismaz 500 lapu ietilpību2

33. Oriģinālu padevējs

Abpusējs oriģinālu padevējs ar vismaz 20 lapu ietilpību3
34. Printera duplekss

Iebūvēts kopētāja un printera duplekss2
35. Funkcionalitāte Nodrošina, ka:

• no jebkuras datortīklā ieslēgtas darbstacijas ar tīkla pārlūkprogrammu var attālināti pārbaudīt iekārtas stāvokli un veikt parametru konfigurēšanu2;

• skenēto dokumentu var nosūtīt uz jebkuru datortīklā pieslēgtu darbstaciju;

• no darbstacijām var drukāt tekstveida dokumentus un attēlus (jānodrošina drukas iekārtas dziņu atbilstība piegādātajai operētājsistēmai2)

Nodrošina, ka:

• no jebkuras datortīklā ieslēgtas darbstacijas ar tīkla pārlūkprogrammu var attālināti pārbaudīt iekārtas stāvokli un veikt parametru konfigurēšanu2;

• skenēto dokumentu var nosūtīt uz jebkuru datortīklā pieslēgtu darbstaciju, izmantojot tikai iekārtas vadības paneli;

• no darbstacijām var drukāt tekstveida dokumentus un attēlus (jānodrošina drukas iekārtas dziņu atbilstība piegādātajai operētājsistēmai2)

36. Garantija

2 gadi

5 gadi

Piezīmes.

1 Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var iegādāties ne vairāk kā vienu daudzfunkcionālu iekārtu.

2 Prasības, kas jāievēro, ja tiek iegādāta drukas iekārta. Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var iegādāties ne vairāk kā vienu drukas iekārtu.

3 Prasības, kas jāievēro, ja tiek iegādāts skeneris. Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var iegādāties ne vairāk kā vienu skeneri.

4. tabula

IV. Prasības interneta pieslēgumam novadu pašvaldībās

Nr.p.k.

Pozīcija

Specifikācija un piezīmes

Minimālais

Maksimālais

37. Augšupielādes ātrums (KBp/s)

512

5120

38. Lejupielādes ātrums (KBp/s)

1024

10240

39. Pieejamība

99,5 %

99,9 %

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 185Pieņemts: 01.04.2014.Stājas spēkā: 26.04.2014. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 81 (5141), 25.04.2014.OP numurs: 2014/81.1
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Citi saistītie dokumenti
265845
26.04.2014
87
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)