Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.134

Rīgā 2014.gada 11.martā (prot. Nr.16 27.§)
Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
78. panta otro daļu un 79. panta 1.1 daļu
(Grozīta ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 684)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk – veselības informācijas sistēma) pārzini, veselības informācijas sistēmā glabājamos datus un to apstrādes kārtību, kā arī datu izsniegšanas kārtību;

1.2. veselības informācijas sistēmas autentifikācijas rīku izmantošanas kārtību, kā arī procedūras ierakstu autentiskuma nodrošināšanas kārtību;

1.3. nacionālā e-veselības kontaktpunkta, kas nodrošina datu pārrobežu apmaiņu starp veselības informācijas sistēmu un pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktu, darbību.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887)

2. Veselības informācijas sistēmas pārzinis ir Nacionālais veselības dienests.

3. Veselības informācijas sistēmas pārzinis:

3.1. nosaka šādas standartizētas procedūras datu apmaiņai veselības informācijas sistēmā:

3.1.1. ar veselības aprūpi saistīto datu apmaiņas struktūras standartus;

3.1.2. prasības piekļuvei veselības informācijas sistēmai;

3.1.3. izmantojamos klasifikatorus;

3.1.4. drošības un tehniskos standartus;

3.2. nodrošina veselības informācijas sistēmā esošo medicīnisko dokumentu uzglabāšanu un to pieejamību veselības informācijas sistēmā:

3.2.1. šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.7., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.17., 7.18., 7.19.7.20. un 7.23. apakšpunktā minētajiem medicīniskajiem dokumentiem – 75 gadus pēc pēdējā ieraksta;

3.2.2. šo noteikumu 7.5. apakšpunktā minētajiem medicīniskajiem dokumentiem – atbilstoši termiņam, kas noteikts normatīvajos aktos par recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas kārtību;

3.2.3. šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minēto medicīnisko dokumentu – četrus gadus pēc pēdējā ieraksta;

3.2.4. šo noteikumu 7.8. un 7.21. apakšpunktā minēto medicīnisko dokumentu – 25 gadus pēc pēdējā ieraksta;

3.2.5. šo noteikumu 7.22. apakšpunktā minētos datus – 40 gadus pēc pēdējā ieraksta vai 15 gadus pēc pacienta nāves;

3.2.6. šo noteikumu 7.24. apakšpunktā minētos datus – 10 gadus pēc pēdējā ieraksta.

3.3. nodrošina, ka veselības informācijas sistēmā labotā un dzēstā informācija tiek saglabāta veselības informācijas sistēmas arhīvā atbilstoši šo noteikumu 3.2. apakšpunktā norādītajam termiņam;

3.4. nodrošina šo noteikumu 32.3 punktā minētās informācijas par pacienta pilnvaroto personu iekļaušanu veselības informācijas sistēmā vai šīs informācijas dzēšanu nekavējoties pēc šo noteikumu 32.21. apakšpunktā minētā iesnieguma vai pilnvaras saņemšanas.

(Grozīts ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 684; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 748; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 426; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 102; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 747; 3.2.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2024., sk. 58. punktu)

3.1 Nacionālais veselības dienests kā atbildīgā iestāde par nacionālā e-veselības kontaktpunkta darbību ir atbildīga, ka pacienta datu pārrobežu apmaiņas procesā tiek nodrošināta datu integritāte, pieejamība, konfidencialitāte, auditācija un izsekojamība un:

3.1 1. nosaka drošības un tehniskos standartus pacienta datu pārrobežu apmaiņai;

3.12. nosaka transkodēšanas (pielīdzināšanas un izmaiņu veikšanas) un tulkošanas procedūru pacienta datu pārrobežu apmaiņai;

3.1 3. nosaka datu strukturēšanas un kodēšanas standartus pacienta datu pārrobežu apmaiņai;

3.1 4. nodrošina nosūtīto un saņemto datu semantisko savietojamību.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 102)

3.2 Lai nodrošinātu šo noteikumu 3.12. un 3.14. apakšpunktā minēto prasību izpildi:

3.21. Zāļu valsts aģentūra datus, ko satur Latvijas zāļu reģistrs un kas tiek izmantoti pārrobežu datu apmaiņā,  pielīdzina pārrobežu datu apmaiņai izmantotajā datubāzē esošajiem terminiem un iesniedz tos Nacionālajam veselības dienestam;

3.22. Slimību profilakses un kontroles centrs starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijā (turpmāk – SSK-10) iekļautās diagnozes  pielīdzina pārrobežu datu apmaiņai izmantotajā datubāzē esošajiem terminiem un iesniedz tās Nacionālajam veselības dienestam;

3.23. Veselības inspekcija datus, ko satur Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs un kas tiek izmantoti pārrobežu datu apmaiņā,  pielīdzina pārrobežu datu apmaiņai izmantotajā datubāzē esošajiem terminiem un iesniedz tos Nacionālajam veselības dienestam.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

3.3 Ja Zāļu valsts aģentūra, Slimību profilakses un kontroles centrs vai Veselības inspekcija secina, ka šo noteikumu 3.2 punktā minētā pielīdzināšana nav iespējama, tās  informē Nacionālo veselības dienestu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

3.4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" nosaka starptautiskos klīniskos klasifikatorus un klasifikācijas, kuras tiek lietotas 23. pielikumā minētās informācijas aizpildīšanai, un informē Slimību kontroles un profilakses centru par nepieciešamajām izmaiņām klasifikatoru struktūrās un izmantošanā.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

4. Veselības informācijas sistēma nodrošina:

4.1. šajos noteikumos minēto ar personas veselību saistīto datu centralizētu apstrādi, kas nepieciešami ārstniecībā;

4.1.1 šajos noteikumos minēto ar personas veselību saistīto datu un datu par personai izrakstītajām elektroniskajām receptēm (turpmāk – e-recepte) centralizētu apstrādi, lai nodrošinātu pārrobežu datu apmaiņu;

4.2. šajos noteikumos minēto ar personas veselību saistīto datu apstrādi, kas nepieciešami statistikas nodrošināšanai un pētniecībai;

4.3. elektronisku recepšu izrakstīšanu un apriti starp ārstniecības personu un farmaceitu vai farmaceita asistentu;

4.4. darbnespējas lapu izrakstīšanu un apriti starp ārstniecības personu un kompetento iestādi, kas īsteno valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā;

4.5. elektronisku pacienta apmeklējuma rezervēšanu pie ārstniecības personas;

4.6. elektronisku apstrādi nosūtījumiem veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai;

4.7. datu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu un zāļu un medicīnisko ierīču apmaksu elektronisku nosūtīšanu Nacionālā veselības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmai "Vadības informācijas sistēma";

4.8. piekļuvi radioloģiskajās manipulācijās iegūtajiem attēliem, kas tiek uzglabāti digitālā vizuālās diagnostikas attēlu arhivēšanas sistēmā;

4.9. centralizētu apstrādi šajos noteikumos minētajiem ar personas veselību saistītajiem datiem, kas nepieciešami vakcinācijas plānošanai, organizēšanai, veikšanai un uzraudzībai atbilstoši vakcinācijas noteikumos noteiktajai kārtībai;

4.10. centralizētu apstrādi šajos noteikumos minētajiem ar personas veselību saistītajiem datiem par dzimumšūnu ziedošanu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par dzimumšūnu donora dzimumšūnu izmantošanu;

4.11.  šajos noteikumos minēto datu apstrādi par personas izteikto gribu par tās ķermeņa, audu un orgānu izmantošanu pēc nāves un patologanatomiskās izmeklēšanas (sekcijas) veikšanu saskaņā ar likumu "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā";

4.12. šajos noteikumos minēto datu apstrādi par personu, kuru pacients pilnvarojis pieņemt ar ārstniecību saistītus lēmumus pacienta vietā saskaņā ar Pacientu tiesību likumu.

(Grozīts ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 684; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 748; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 426; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; 4.11. un 4.12. apakšpunkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

II. Veselības informācijas sistēmā iekļaujamie dati

5. Veselības informācijas sistēmā iekļauj vispārpieejamus datus un ierobežotas pieejamības datus. Ierobežotas pieejamības dati par pacientu iedalāmi pamatdatos un papilddatos.

6. Veselības informācijas sistēmā iekļauj šādus ierobežotas pieejamības pamatdatus par pacientu:

6.1. vārds (vārdi), uzvārds;

6.2. personas kods;

6.3. valstiskā piederība un tās veids;

6.4. dzimums;

6.5. dzimšanas datums;

6.6. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

6.7. personas statuss (aktīvs/pasīvs);

6.8. ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;

6.9. miršanas datums;

6.9.1 nāves pamatcēlonis;

6.10. pilngadības pazīme;

6.11. ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu – uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

6.12. ziņas par ārpusģimenes aprūpes nodibināšanu vai izbeigšanu vai aizgādības tiesību pārtraukšanu, atņemšanu vai atjaunošanu;

6.13. personas norādītā kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskā dzīvesvietas adrese);

6.13.1 personas norādītā kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskās dzīvesvietas adrese);

6.14. dati par personu vai personām, kuras ir pilnvarotas apstrādāt datus veselības informācijas sistēmā pacienta vietā:

6.14.1. vecāku, aizbildņu, personas, kas veic audžuģimenes pienākumus, vārds (vārdi), uzvārds, personas kods;

6.14.2. vecāku, aizbildņu, personas, kas veic audžuģimenes pienākumus, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.14.3. bērnu aprūpes iestādes nosaukums;

6.14.4. bērnu aprūpes iestādes kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.14.5. pilnvarotās personas vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.15. ģimenes ārsta vārds (vārdi), uzvārds, kontaktinformācija (ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.16. informācija par dokumentiem, kas izsniegti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulai (EK) Nr. 987/2009, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu:

6.16.1. dokumenta veids;

6.16.2. dokumenta izdevējiestādes nosaukums;

6.16.3. dokumenta izdevējiestādes identifikācijas numurs;

6.16.4. dokumenta derīguma termiņš;

6.16.1 dati par personas tiesībām saņemt valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumu vai veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros;

6.17. veselības dati:

6.17.1. alerģijas tips, veids, alergēns (zāļu alerģijas gadījumā – arī medikamenta aktīvā viela  un zāļu nosaukums) un tā izraisītā alerģiskā reakcija, tās smaguma pakāpe, kontrolējamība, konstatācijas apraksts, alerģijas konstatēšanas datums;

6.17.2. diagnosticētās slimības un nepārejošie veselības stāvokļi atbilstoši SSK-10 un aktuālajai reto slimību klasifikācijai (ORPHA kods), to diagnosticēšanas datums;

6.17.3. implanti un protēzes – implantēšanas un protezēšanas laiks un ārstniecības iestāde, implanta un protēzes veids, ražotājs, nosaukums, numurs vai sērija;

6.17.4. invaliditāte vai prognozējama invaliditāte – pamatdiagnoze, blakusdiagnoze atbilstoši SSK-10, invaliditātes grupa, invaliditātes vai prognozējamas invaliditātes sākuma un beigu datums, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma datums un numurs;

6.17.5. veiktās ķirurģiskās operācijas – datums, nosaukums un ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas kods atbilstoši Ziemeļvalstu Medicīnas statistikas komitejas (Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO)) ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas ar papildinājumu (NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP+)) aktuālajai versijai;

6.17.6. pēdējo 12 mēnešu laikā diagnosticētās saslimšanas atbilstoši SSK-10 un izrakstītās un saņemtās zāles (nosaukums, stiprums, deva, lietošanas biežums);

6.17.7. regulāri lietojamās zāles (nosaukums, stiprums, deva, lietošanas biežums);

6.17.8. citi ar pacienta veselību saistīti brīdinājumi;

6.18. dati par bērna līdz 14 gadu vecumam likumisko pārstāvi un likumiskā pārstāvja pilnvaroto personu vai pacienta pilnvaroto personu, kuru pacients saskaņā ar Pacientu tiesību likumu ir pilnvarojis viņa vietā piekrist ārstniecībai kopumā vai ārstniecībā izmantojamai metodei vai atteikties no ārstniecības kopumā vai ārstniecībā izmantojamās metodes un saņemt informāciju saskaņā ar Pacientu tiesību likumu:

6.18.1. pacienta pilnvarotās personas vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.18.2. šo noteikumu 6.14.1., 6.14.2., 6.14.3. un 6.14.4. apakšpunktā minētie dati par bērna līdz 14 gadu vecumam likumisko pārstāvi;

6.18.3. bērna līdz 14 gadu vecumam likumiskā pārstāvja pilnvarotās personas vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.19. personas izteiktā griba par atļauju vai aizliegumu veikt patologanatomisko izmeklēšanu (sekciju) pēc nāves;

6.20. personas izteiktā griba par ķermeņa, audu un orgānu izmantošanu pēc nāves:

6.20.1. atļauja izmantot transplantācijai šādus audus:

6.20.1.1. visus audus;

6.20.1.2. ādu;

6.20.1.3. cilmes šūnas;

6.20.1.4. cīpslas;

6.20.1.5. kaulu smadzenes;

6.20.1.6. kaulus;

6.20.1.7. radzenes (abas);

6.20.1.8. sirds vārstus;

6.20.1.9. skrimšļus;

6.20.2. atļauja izmantot transplantācijai šādus orgānus:

6.20.2.1. visus orgānus;

6.20.2.2. aizkuņģa dziedzeri;

6.20.2.3. aknas;

6.20.2.4. dzemdi;

6.20.2.5. nieres (abas);

6.20.2.6. plaušas (abas);

6.20.2.7. sirdi;

6.20.2.8. vaskularizētu kompozītu transplantātu;

6.20.2.9. zarnas;

6.20.3. atļauja izmantot ķermeni:

6.20.3.1. mācību un zinātniskiem mērķiem vai pētījumiem;

6.20.3.2. ārstniecisku preparātu un bioprotēžu izgatavošanai;

6.20.4. aizliegums izmantot audus un orgānus pēc nāves transplantācijai;

6.20.5. aizliegums izmantot ķermeni pēc nāves šo noteikumu 6.20.3. apakšpunktā minētajiem mērķiem.

(Grozīts ar MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 298; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 102; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 747)

7. Veselības informācijas sistēmā iekļauj šādus medicīniskos dokumentus, kas satur ierobežotas pieejamības papilddatus par pacientu:

7.1. pārskats par ambulatorā pacienta izmeklēšanu/ārstēšanu (1. pielikums);

7.2. nosūtījums ambulatora/stacionāra pakalpojuma saņemšanai (2. pielikums);

7.3. izraksts-epikrīze (3. pielikums);

7.4. darbnespējas lapa (4. pielikums);

7.5. e-recepte (5. pielikums);

7.6. neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukuma kartes informācija (6. pielikums);

7.7. radioloģiskā izmeklējuma apraksts (7. pielikums);

7.8. potēšanas pase (8. pielikums);

7.9. traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu karte (9. pielikums);

7.10. narkoloģiskā pacienta karte (10. pielikums);

7.11. narkoloģiskā pacienta ārstniecības rezultāta izvērtējums (11. pielikums);

7.12. karte pacientam ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem (12. pielikums);

7.13. cukura diabēta pacienta karte (13. pielikums);

7.14. tuberkulozes pacienta karte (14. pielikums);

7.15. (svītrots no 01.01.2024. ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 747, sk. 58. punktu);

7.16. (svītrots no 01.01.2024. ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 747, sk. 58. punktu);

7.17. arodslimību pacienta reģistrācijas karte (17. pielikums);

7.18. arodslimību pacienta dinamiskās novērošanas karte (18. pielikums);

7.19. karte pacientam ar iedzimtām anomālijām (19. pielikums);

7.20. multiplās sklerozes pacienta karte (20. pielikums);

7.21. dzimumšūnu donora karte (21. pielikums).

7.22. laboratoriskā izmeklējuma rezultāts (22. pielikums);

7.23. vēža pacienta karte (23. pielikums);

7.24. atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (24. pielikums).

(Grozīts ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 684; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 748; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 426; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 747)

8. Veselības informācijas sistēmā iekļauj šādus ierobežotas pieejamības datus par veselības informācijas sistēmas lietotāju, kurš ārstniecības iestādes, aptiekas vai augstākās izglītības iestādes vārdā veselības informācijas sistēmā apstrādā pacienta datus:

8.1. vārds (vārdi), uzvārds;

8.2. personas kods;

8.3. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas identifikators un specialitāte;

8.4. farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrācijas numurs farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā;

8.5. amats.

(Grozīts ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 748; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; punkta ievaddaļa stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Veselības informācijas sistēmā iekļauj šādus ierobežotas pieejamības datus par personu, kas apstrādājusi pacienta datus veselības informācijas sistēmā:

9.1. vārds (vārdi), uzvārds, Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas identifikators ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, reģistrācijas numurs farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā farmaceitiem un farmaceitu asistentiem, specialitāte vai amats;

9.2. iestādes nosaukums, ārstniecības iestādēm – arī kods ārstniecības iestāžu reģistrā un adrese;

9.3. datu apstrādes datums un laiks;

9.4. datu apstrādes veids.

10. Veselības informācijas sistēmā iekļauj šādus vispārpieejamus datus par ārstniecības iestādi:

10.1. no veselības aprūpes valsts budžeta līdzekļiem un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem (pacienta iemaksa, līdzmaksājums) apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi, kurus sniedz ārstniecības iestāde;

10.2. no pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi, kurus sniedz ārstniecības iestāde;

10.3. ārstniecības personu pieņemšanas laiki;

10.4. pieraksta iespēja veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.

III. Datu apstrādes un izsniegšanas kārtība veselības informācijas sistēmā

11. Veselības informācijas sistēmai tiešsaistē datus sniedz:

11.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – aktuālos šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12., 6.14.1., 6.14.3., 8.1. un 8.2. apakšpunktā norādītos datus;

11.2. Nacionālais veselības dienests – aktuālos šo noteikumu 6.10., 6.15., 6.16., 6.16.1 apakšpunktā un 9. punktā norādītos datus;

11.2.1 Slimību profilakses un kontroles centrs – aktuālos šo noteikumu 6.9.1 apakšpunktā norādītos datus un 23. pielikumā noteikto vēža pacienta datu apstrādei nepieciešamos klasifikatorus un klasifikācijas;

11.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – šo noteikumu 6.17.4. apakšpunktā un 4. pielikuma 20. punktā norādītos datus;

11.4. ārstniecības iestāde:

11.4.1. šo noteikumu 6.13., 6.14.2., 6.14.4.6.17.1., 6.17.2., 6.17.3., 6.17.5., 6.17.6., 6.17.7., 6.17.8. apakšpunktā, 1., 2. un 7. pielikumā norādītos datus nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas pacientam ambulatorajā ārstniecības iestādē un 14 dienu laikā – stacionārajā ārstniecības iestādē;

11.4.2. šo noteikumu 3. pielikumā norādītos datus nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pacienta izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes. Ja pacienta izmeklējumu rezultāti saņemti pēc datu iesniegšanas veselības informācijas sistēmā, ārstniecības iestāde jaunākos datus iesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc izmeklējumu rezultātu saņemšanas;

11.4.3. šo noteikumu 4. pielikumā norādītos datus atbilstoši normatīvajiem aktiem par darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtību;

11.4.4. šo noteikumu 5. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā norādītos datus atbilstoši normatīvajiem aktiem par recepšu veidlapu izgatavošanu un uzglabāšanu, kā arī recepšu izrakstīšanu un uzglabāšanu;

11.4.5. šo noteikumu 8.5. apakšpunktā norādītos datus – piešķirot lietotāja tiesības personai, kas ārstniecības iestādes vārdā apstrādās pacienta datus veselības informācijas sistēmā;

11.4.6. aktuālos šo noteikumu 10. punktā norādītos datus – atbilstoši vajadzībai;

11.4.7. šo noteikumu 8. pielikumā norādītos datus – atbilstoši normatīvajiem aktiem par vakcināciju;

11.4.8. šo noteikumu 10. pielikumā norādītos datus – nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc ārstēšanas epizodes uzsākšanas;

11.4.9. šo noteikumu 11. pielikumā norādītos datus – nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc ārstēšanas epizodes rezultāta izvērtēšanas;

11.4.10. šo noteikumu 9., 12., 13., 14., 19.20. un 23. pielikumā norādītos datus – nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc diagnozes noteikšanas, ārstēšanas un slimības norises izvērtēšanas;

11.4.11. šo noteikumu 17. un 18. pielikumā norādītos datus – ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc diagnozes noteikšanas, ārstēšanas un slimības norises izvērtēšanas;

11.4.12. šo noteikumu 22. pielikumā norādītos datus – nekavējoties pēc laboratoriskā izmeklējuma rezultāta iegūšanas;

11.4.13. šo noteikumu 24. pielikumā norādītos datus – nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas pacientam.

11.4.1 ārstniecības iestāde, kura radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus glabā digitālā vizuālās diagnostikas attēlu arhivēšanas sistēmā, – radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas, ja ārstniecības iestāde šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu ir vienojusies par radioloģiskajās manipulācijās iegūto attēlu nodošanu veselības informācijas sistēmai;

11.5. ģimenes ārsts – šo noteikumu 6.17.1., 6.17.2., 6.17.3., 6.17.5., 6.17.6., 6.17.7. un 6.17.8. apakšpunktā norādītos datus par pacientiem, kas reģistrēti pie attiecīgā ģimenes ārsta;

11.6. aptieka (aptiekas filiāle) – šo noteikumu 5. un 8. pielikumā norādītos datus nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc attiecīgo zāļu izsniegšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas kārtību vai vakcinācijas veikšanas;

11.7. Valsts zemes dienests – Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus visu veselības informācijas sistēmā iekļauto adrešu atbilstības nodrošināšanai;

11.8. Veselības inspekcija – šo noteikumu 8.3. apakšpunktā un 4. pielikuma 21. un 22. punktā norādītos datus, kā arī informāciju par ārstniecības personu (vārds (vārdi), uzvārds, Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators, ārstniecības personas specialitāte, ārstniecības personas valsts) un ārstniecības iestādi (ārstniecības iestādes nosaukums, ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā);

11.9. Latvijas Farmaceitu biedrība – šo noteikumu 8.4. apakšpunktā norādītos datus;

11.10. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests – šo noteikumu 6. pielikumā norādītos datus;

11.11. ārstniecības iestādes, kas sniedz medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus, šo noteikumu 21. pielikumā norādītos datus nekavējoties pēc ziedojuma saņemšanas un ziedotā materiāla izmantošanas;

11.12.pacients – šo noteikumu 6.18.1., 6.18.3., 6.19. un 6.20. apakšpunktā norādītos datus par sevi, kā arī šo noteikumu 32. punktā minētos datus;

11.13. iestādes, kas veic patologanatomisko izmeklēšanu (sekciju), par šo noteikumu 6.19. apakšpunktā norādītās informācijas ņemšanu vērā darba izpildē;

11.14.ārstniecības iestādes, kas veic audu un orgānu ieguvi vai transplantāciju, par šo noteikumu 6.20. apakšpunktā norādītās informācijas ņemšanu vērā darba izpildē;

11.15. augstākās izglītības iestāde, kas izmanto ķermeni pēc nāves mācību un zinātniskiem mērķiem vai pētījumiem, par šo noteikumu 6.20.3. un 6.20.5. apakšpunktā norādītās informācijas ņemšanu vērā darba izpildē.

(Grozīts ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 684; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 748; MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 504; MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 298; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 426; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 800; MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 839; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 102; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 747; 11.4.7. un 11.4.10. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2024., sk. 58. punktu)

12. Nacionālais veselības dienests piekļuvi veselības informācijas sistēmai nodrošina, izmantojot šādus piekļuves veidus:

12.1. veselības informācijas sistēmas lietotāja saskarne;

12.2. valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.gov.lv lietotāja saskarne;

12.3. ārstniecības iestādes, aptiekas vai citas iestādes izmantotā informācijas sistēma, ja tā ir integrēta ar veselības informācijas sistēmu;

12.4. valsts informācijas sistēmu savietotājs.

(Grozīts ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 102; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 747)

13. Veselības informācijas sistēmā uzkrātajiem ierobežotas pieejamības pacienta datiem šo noteikumu 22., 23., 24., 25., 26., 27., 27.1, 27.2, 28. un 29. punktā noteiktajā apjomā piekļūst aptieka (aptiekas filiāle), kurai ir derīga licence farmaceitiskai darbībai, ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēta ārstniecības iestāde, Augstskolu reģistrā reģistrēta augstākās izglītības iestāde, kas ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegto atļauju audu vai orgānu izmantošanai akreditētas medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmas īstenošanai, un noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu, kurā noteiktas veselības informācijas sistēmas lietošanas drošības un tehniskās prasības un veselības informācijas sistēmas lietotājs autentificējies veselības informācijas sistēmā, izmantojot kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus, izņemot šo noteikumu  33.7 punktā minēto gadījumu.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2024., sk. 42.1 un 58. punktu)

13.1 Lai piekļūtu veselības informācijas sistēmai, izmanto kādu no šo noteikumu 12. punktā minētajiem piekļuves veidiem un šo noteikumu 13. punktā minētajiem veselības informācijas sistēmas autentifikācijas rīkiem. Piekļuve notiek šādā kārtībā:

13.1 1. lietotāja autentifikācija veselības informācijas sistēmā notiek brīdī, kad no autentifikācijas pakalpojumu sniedzēja nodrošinātāja ir saņemts personas identitātes apstiprinājums;

13.1 2. veselības informācijas sistēma nodrošina autentificēto lietotāju darbību uzskaitījumu (audita pierakstus) par visām lietotāju veiktajām darbībām;

13.1 3. veselības informācijas sistēmas audita pierakstos automātiski reģistrē lietotāja veiksmīgos un neveiksmīgos piekļūšanas mēģinājumus veselības informācijas sistēmai, datumu un laiku, kad noticis katrs piekļūšanas mēģinājums, kā arī unikālo lietotāja kodu (personas kods, Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas identifikators vai farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrācijas numurs farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā), kā arī reģistrē pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunkta veiksmīgos un neveiksmīgos pieprasījumus nacionālajam e-veselības kontaktpunktam, pieprasījumu datumu un laiku, pieprasījuma izveidotāja unikālo lietotāja kodu, pieprasītos datus un nacionālā e-veselības kontaktpunkta sniegtos datus.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 748; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887)

13.2 Lai garantētu veselības informācijas sistēmā veikto ierakstu autentiskumu, veselības informācijas sistēmas pārzinis:

13.2 1. nodrošina veselības informācijas sistēmā uzglabāto personas datu drošību;

13.2 2. vismaz reizi gadā veic sistēmas drošības pārbaudi (auditu), kā arī, pamatojoties uz sistēmas drošības pārbaudes (audita) rezultātiem, novērtē veselības informācijas sistēmas drošības pasākumu atbilstību;

13.2 3. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka veselības informācijas sistēmu lieto un pacienta vai lietotāja datiem piekļūst tikai tās personas, kurām šādas tiesības ir piešķirtas saskaņā ar šiem noteikumiem;

13.2 4. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu autorizēta lietotāja ievadīto informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, un uztur tādus tehnoloģiskos risinājumus, kas aizsargā informāciju datu pārraides laikā sakaru tīklos, tai skaitā nodrošina:

13.2 4.1. sistēmas lietotāju autentiskumu;

13.2 4.2. ierakstā iekļautās informācijas integritāti;

13.2 4.3. lietotāju kontroli, kuri apstrādā (arī skatās, ievada un rediģē) informāciju;

13.2 4.4. sasaisti starp lietotāju un apstrādāto (arī skatīto, ievadīto un rediģēto) informāciju;

13.2 4.5. informāciju par visiem mēģinājumiem neatļauti apstrādāt informāciju (arī piekļūt informācijai, ievadīt un rediģēt to).

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

13.3 Pārrobežu apmaiņa ar pacienta datiem notiek tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai ārstniecības persona spētu pacientam, kura dati reģistrēti citā valstī (turpmāk – pacienta piederības valsts), nodrošināt veselības aprūpi ārstniecības valstī un farmaceits vai farmaceita asistents spētu nodrošināt pacienta piederības valstī izsniegtas e-receptes apstrādi, lai izsniegtu pacientam zāles. Pacientu datu apjoms pārrobežu apmaiņā atbilst šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.13., 6.14., 6.15., 6.17., 6.18. un 7.5. apakšpunktā norādītajiem pacienta datiem.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā)

13.4 Pacienta pamatdatus no pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunkta pieprasa šādā kārtībā:

13.4 1. ārstniecības persona autentificējas veselības informācijas sistēmā un veic pacienta identitātes pārbaudi, caur nacionālo e-veselības kontaktpunktu nosūtot informācijas pieprasījumu pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktam;

13.4 2. nacionālais e-veselības kontaktpunkts šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajā informācijas pieprasījumā iekļauj arī informāciju par autentificēto ārstniecības personu, par organizāciju, kas nodrošina ārstniecības personas autentifikāciju, un informāciju par ārstniecības iestādi, kurā ārstniecības persona sniedz veselības aprūpes pakalpojumus;

13.4 3. saņemot pacienta identitātes apstiprinājumu, ārstniecības persona caur nacionālo e-veselības kontaktpunktu pieprasa un saņem pacienta pamatdatus.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā)

13.5 Pacienta pamatdati ārstniecības valsts e-veselības kontaktpunktam tiek sniegti šādā kārtībā:

13.5 1. nacionālais e-veselības kontaktpunkts, saņemot informācijas pieprasījumu no ārstniecības valsts e-veselības kontaktpunkta, izmantojot veselības informācijas sistēmu, identificē pacientu pēc saņemtā pacienta personas koda un pārbauda, vai pacients nav liedzis piekļuvi datiem saskaņā ar šo noteikumu 32.4. apakšpunktu;

13.5 2. ja pacients tiek identificēts un nav liedzis piekļuvi datiem, nacionālais e-veselības kontaktpunkts nosūta pacienta veselības pamatdatus ārstniecības valsts e-veselības kontaktpunktam.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā)

13.6 Informāciju pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktam par pacientam izrakstītajām e-receptēm pieprasa šādā kārtībā:

13.6 1. farmaceits vai farmaceita asistents autentificējas veselības informācijas sistēmā un veic pacienta identitātes pārbaudi, caur nacionālo e-veselības kontaktpunktu nosūtot informācijas pieprasījumu pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktam;

13.6 2. nacionālais e-veselības kontaktpunkts šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajā informācijas pieprasījumā sniedz informāciju arī par farmaceitu vai farmaceita asistentu, organizāciju, kas nodrošina farmaceita vai farmaceita asistenta autentifikāciju, un informāciju par aptieku;

13.6 3. saņemot pacienta identitātes apstiprinājumu, farmaceits vai farmaceita asistents caur nacionālo e-veselības kontaktpunktu pieprasa un saņem pacienta piederības valstī izrakstītās e-receptes;

13.6 4. farmaceits vai farmaceita asistents informāciju par e-recepšu izsniegšanu (atprečošanu) vai izsniegšanas atcelšanu nosūta nacionālajam e-veselības kontaktpunktam. Nacionālais e-veselības kontaktpunkts nosūta informāciju pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktam.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā)

13.7 Informācijas apmaiņa starp nacionālo e-veselības kontaktpunktu un citas valsts e-veselības kontaktpunktu par pacientam izrakstītajām un atprečotajām e-receptēm tiek veikta šādā kārtībā:

13.7 1. nacionālais e-veselības kontaktpunkts, saņemot informācijas pieprasījumu no citas valsts e-veselības kontaktpunkta, izmantojot veselības informācijas sistēmu, identificē pacientu pēc saņemtā pacienta personas koda un pārbauda, vai pacients saskaņā ar šo noteikumu 32.4. apakšpunktu nav liedzis piekļuvi datiem;

13.7 2. ja pacients tiek identificēts veselības informācijas sistēmā un viņš nav liedzis piekļuvi datiem, nacionālais e-veselības kontaktpunkts nosūta sarakstu ar pacientam izrakstītajām un ārvalstīs izsniegšanai pieejamajām e-receptēm. Pieejamās e-receptes ir tās e-receptes, kuras informācijas pieprasījuma brīdī pacientam drīkst izsniegt ārvalstīs;

13.7 3. nacionālais e-veselības kontaktpunkts saņem informāciju par konkrētajam pacientam atprečoto e-recepti, apstiprina informācijas saņemšanu zāļu izsniegšanas valsts e-veselības kontaktpunktam un veic atzīmi par e-receptes izsniegšanu.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā)

14. Slēdzot šo noteikumu 13. punktā norādīto līgumu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu ar ārstniecības iestādi vai aptieku (aptiekas filiāli), kura piekļūst veselības informācijas sistēmai atbilstoši šo noteikumu 12.3. apakšpunktam, Nacionālais veselības dienests minētajā līgumā paredz ārstniecības iestādei vai aptiekai (aptiekas filiālei) pienākumu nodrošināt, ka ārstniecības iestādes vai aptiekas (aptiekas filiāles) izmantotajā informācijas sistēmā, kas ir integrēta veselības informācijas sistēmā, nav iespējama masveida datu kopēšana un tiek ievērotas šādas vispārējās drošības un tehniskās prasības:

14.1. ir izstrādāti normatīvajos aktos par valsts informācijas sistēmu vispārējām drošības prasībām noteiktie dokumenti;

14.2. informācijas sistēmā izmanto programmatūru, ar kuru veic auditācijas pierakstus, reģistrējot datus par notikumiem informācijas sistēmā, lai nodrošinātu iespēju novērtēt to ietekmi uz informācijas sistēmas drošību;

14.3. ir noteikti informācijas sistēmas informācijas un tehniskie resursi atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu apriti un glabāšanu;

14.4. ir nodrošināta savietojamās sistēmas un savietotāja atbilstība vismaz šādām savietojamās sistēmas un savietotāja infrastruktūras aizsardzības prasībām:

14.4.1. savietojamās sistēmas un savietotāja infrastruktūru (serverus, disku masīvus, komutatorus, kuriem pieslēgti sistēmas serveri) aizsargā pret neautorizētu piekļuvi, zādzībām un tīšiem vai netīšiem bojājumiem (piemēram, plūdi, ugunsgrēks);

14.4.2. savietojamās sistēmas un savietotāja drošības pārvaldnieks ir atbildīgs par to, lai savietojamās sistēmas un savietotāja infrastruktūras telpās iekļūtu tikai tās personas, kurām darba pienākumu izpildei nepieciešama fiziska piekļuve savietojamās sistēmas un savietotāja infrastruktūrai;

14.4.3. savietojamās sistēmas un savietotāja infrastruktūras telpas aprīko ar apsardzes signalizāciju (detektori, kuri fiksē nesankcionētu durvju un logu atvēršanu), dūmu un uguns detektoriem, automatizētu gāzes ugunsdzēšanas sistēmu vai nodrošina tās ar ugunsdzēšanas aparātiem;

14.5. ir nodrošināta savietojamās sistēmas un savietotāja atbilstība šādām savietojamās sistēmas un savietotāja loģiskās aizsardzības prasībām:

14.5.1. savietojamās sistēmas un savietotāja iekšējos datortīklus nodala no interneta ar ugunsmūra palīdzību;

14.5.2. savietojamās sistēmas un savietotāja infrastruktūru (serverus, disku masīvus) nodala atsevišķā apakštīklā vai nodala ar ugunsmūra palīdzību;

14.5.3. ja tehniskais risinājums to pieļauj, nodrošina savietojamās sistēmas un savietotāja pretvīrusa aizsardzību. Pretvīrusa programmas datubāzes atjaunošanu nodrošina vismaz reizi dienā;

14.5.4. nodrošina nepārtrauktu savietojamās sistēmas un savietotāja darba vides drošības apdraudējumu novēršanu, izmantojot ielaušanās mēģinājumu noteikšanu un aizsardzības sistēmu;

14.5.5. izmantojot tikai šifrētu pieslēgumu un daudzfaktoru autentifikāciju, nodrošina attālinātas piekļuves ierobežošanu savietojamās sistēmas un savietotāja administrēšanai, izņemot šo noteikumu 33.7 punktā minēto gadījumu;

14.5.6. organizē atsevišķi savietojamās sistēmas un savietotāja uzlabojumu testēšanu šīm vajadzībām izveidotā testa vidē, kas nodalīta no savietojamās sistēmas un savietotāja fiziskā vai loģiskā līmenī. Testa vides infrastruktūras aizsardzības prasības atbilst šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētajām prasībām;

14.5.7. piekļuvi savietojamās sistēmas un savietotāja administrēšanas un pārvaldības funkcionalitātei nodrošina tikai tām personām, kurām savietojamajā sistēmā un savietotājā esošā informācija atbilstošā apmērā ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai;

14.6. tās personas darba līgumā vai amata aprakstā, kas apkalpo savietojamo sistēmu vai savietotāju, ir iekļauts nosacījums par konfidencialitātes prasību ievērošanu attiecībā uz datiem, kas nonāk šīs personas rīcībā, veicot darba pienākumus. Ja savietojamo sistēmu vai savietotāju apkalpo trešā persona, konfidencialitātes prasības ir noteiktas dokumentā, ar kuru nodibina tiesiskās attiecības;

14.7. šo noteikumu 14.6. apakšpunktā minētā persona pirms darba pienākumu izpildes uzsākšanas ar parakstu ir apliecinājusi, ka ir iepazīstināta ar savietojamās sistēmas vai savietotāja drošības politiku, savietojamās sistēmas vai savietotāja drošības noteikumiem un citiem savietojamās sistēmas vai savietotāja darbību reglamentējošiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 747; 14.5.5. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2024., sk. 58.punktu)

14.1 Ārstniecības iestāde, kura sniedz psihiatra, narkologa, ģimenes ārsta vai medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus, šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā par veselības informācijas sistēmas izmantošanu vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par šo noteikumu 7.10. un 7.11. apakšpunktā (attiecas uz narkologu vai ģimenes ārstu), šo noteikumu 7.12. apakšpunktā (attiecas uz psihiatru vai ģimenes ārstu) vai šo noteikumu 7.21. apakšpunktā (attiecas uz ginekologu, kas sniedz medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus) minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

14.2 Ieslodzījuma vietas ārstniecības iestāde šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā par veselības informācijas sistēmas izmantošanu vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par šo noteikumu 7.10., 7.11. un 7.12. apakšpunktā minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 833 redakcijā)

14.3 Aptieka, kura sniedz vakcinācijas pakalpojumus, šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā par veselības informācijas sistēmas izmantošanu vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par šo noteikumu 6.17.1., 6.17.2., 6.17.6., 6.17.7. un 6.17.8. apakšpunktā un 8. pielikumā (attiecībā uz farmaceitu, kas veic vakcināciju) minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 839 redakcijā)

14.4 Ārstniecības iestāde, kura veic patologanatomisko izmeklēšanu (sekciju), šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā par veselības informācijas sistēmas izmantošanu vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par šo noteikumu 6.19. apakšpunktā minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

14.5 Ārstniecības iestāde, kura ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegto audu vai orgānu izmantošanas atļauju, šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā par veselības informācijas sistēmas izmantošanu vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par šo noteikumu 6.20. apakšpunktā minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

14.6  Augstākās izglītības iestāde, kura ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegtu audu vai orgānu izmantošanas atļauju akreditētas medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmas īstenošanai, šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā par veselības informācijas sistēmas izmantošanu vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par šo noteikumu 6.20.3. un 6.20.5. apakšpunktā minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

15. Nacionālais veselības dienests neslēdz līgumu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu ar ārstniecības iestādi vai aptieku (aptiekas filiāli), ja:

15.1. ārstniecības iestādes vai aptiekas (aptiekas filiāles) informācijas sistēma neatbilst šo noteikumu 14. punktā noteiktajām prasībām;

15.2. ārstniecības iestādei vai aptiekai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, kas saistīts ar tiesību ierobežošanu ārstniecības vai farmācijas jomā, un tas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izpildīts.

16. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu ar ārstniecības iestādi un aptieku (aptiekas filiāli), ja:

16.1. ir apturēta vai izbeigta ārstniecības iestādes darbība;

16.2. ir apturēta vai anulēta licence aptiekas farmaceitiskai darbībai;

16.3. ir stājies spēkā tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu un tas ir saistīts ar tiesību ierobežošanu ārstniecības vai farmācijas jomā.

16.1 Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu ar augstākās izglītības iestādi, ja:

16.1 1. augstākās izglītības iestādei ir anulēts augstākās izglītības iestādes statuss;

16.1 2. Zāļu valsts aģentūra nav izsniegusi audu vai orgānu izmantošanas atļauju akreditētas medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmas īstenošanai.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

17. Ārstniecības iestādes vadītājs 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Nacionālo veselības dienestu nosaka lietotāju, kurš ārstniecības iestādes vārdā šajos noteikumos noteiktajā apjomā apstrādā datus veselības informācijas sistēmā:

17.1. ārstniecības personai lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā nosaka, vienlaikus pastāvot šādiem nosacījumiem:

17.1.1. ārstniecības persona ir reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

17.1.2. ārstniecības persona nodarbojas ar ārstniecību ārstniecības iestādē;

17.2. ārstniecības atbalsta personai lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā nosaka, vienlaikus pastāvot šādiem nosacījumiem:

17.2.1. ārstniecības atbalsta persona ir reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

17.2.2. ārstniecības atbalsta persona ir tieši iesaistīta veselības aprūpes procesa nodrošināšanā ārstniecības iestādē, un tās darba pienākumos ietilpst pacientu datu apstrāde;

17.3. (svītrots ar MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 298);

17.4. augstākās izglītības iestādes pārstāvim lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā nosaka, ja vienlaikus ir spēkā šādi nosacījumi:

17.4.1. persona ir nodarbināta augstākās izglītības iestādē;

17.4.2. persona ir reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

17.4.3. persona ir norādīta Zāļu valsts aģentūras izsniegtajā audu vai orgānu izmantošanas atļaujā akreditētas medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmas īstenošanai.

(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; 17.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

17.1 Šo noteikumu 14.1 punktā minētās ārstniecības iestādes vadītājs šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajai ārstniecības personai – psihiatram, narkologam, ģimenes ārstam vai ginekologam – papildus piešķir lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā apstrādāt šo noteikumu 7.10. un 7.11. apakšpunktā (attiecas uz narkologu vai ģimenes ārstu), šo noteikumu 7.12. apakšpunktā (attiecas uz psihiatru vai ģimenes ārstu) vai šo noteikumu 7.21. apakšpunktā (attiecas uz ginekologu) minētos datus.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

17.2 Ieslodzījuma vietas ārstniecības iestādes vadītājs ieslodzījuma vietas ārstam papildus piešķir lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā apstrādāt šo noteikumu 7.10., 7.11. un 7.12. apakšpunktā minētos datus.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 833 redakcijā)

17.3 Šo noteikumu 14.punktā minētās ārstniecības iestādes vadītājs šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajai ārstniecības personai, kuras amata pienākumos ietilpst patologanatomiskās izmeklēšanas (sekcijas) veikšana, papildus piešķir lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā apstrādāt šo noteikumu 6.19. apakšpunktā minētos datus.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

17.4  Šo noteikumu 14.punktā minētās ārstniecības iestādes vadītājs šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajai ārstniecības personai, kuras amata pienākumos ietilpst audu vai orgānu ieguve vai transplantācija, papildus piešķir lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā apstrādāt šo noteikumu 6.20. apakšpunktā minētos datus.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

17.5 Šo noteikumu 14.6 punktā minētās augstākās izglītības iestādes vadītājs šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētajai personai papildus piešķir lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā apstrādāt šo noteikumu 6.20.3. un 6.20.5. apakšpunktā minētos datus.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

18. Piešķirtās lietotāja tiesības ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai anulē:

18.1. ārstniecības iestāde, ja:

18.1.1. ārstniecības iestāde izbeidz darba tiesiskās attiecības ar attiecīgo personu;

18.1.2. attiecīgās personas darba pienākumos vairs neietilpst personas datu apstrāde;

18.1.3. personai ir piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar noteiktas nodarbošanās aizliegumu ārstniecības jomā, un tas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā grozīts vai atcelts;

18.1.4. personai ir piemērots kriminālsods, kas saistīts ar tiesību ierobežošanu ārstniecības jomā, un tas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izpildīts;

18.2. Nacionālais veselības dienests, ja:

18.2.1. ir apturēta vai izbeigta ārstniecības iestādes struktūrvienības darbība;

18.2.2. attiecīgā persona ilgāk par trijiem mēnešiem pēc kārtas neapstrādā veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus;

18.2.3. ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona ir izslēgta no ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra;

18.2.4. attiecīgā persona, apstrādājot datus veselības informācijas sistēmā, neievēro šo noteikumu prasības;

18.2.5. personai ir piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar noteiktas nodarbošanās aizliegumu ārstniecības jomā, un tas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā grozīts vai atcelts;

18.2.6. personai ir piemērots kriminālsods, kas saistīts ar tiesību ierobežošanu ārstniecības jomā, un tas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izpildīts.

(Grozīts ar MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 298)

19. Aptiekas (aptiekas filiāles) vadītājs 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Nacionālo veselības dienestu nosaka lietotāju, kurš aptiekas (aptiekas filiāles) vārdā šajos noteikumos noteiktajā apjomā apstrādā datus veselības informācijas sistēmā, piešķirot lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā farmaceitam vai farmaceita asistentam, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

19.1. farmaceits vai farmaceita asistents ir reģistrēts farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā;

19.2. farmaceits vai farmaceita asistents nodrošina farmaceitisko aprūpi aptiekā vai tās filiālē.

19.1 Šo noteikumu 14.3 punktā minētās aptiekas vadītājs farmaceitam, kas veic vakcināciju, papildus piešķir lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā, lai apstrādātu šo noteikumu 6.17.1., 6.17.2., 6.17.6., 6.17.7. un 6.17.8. apakšpunktā un 8. pielikumā minētos datus.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 839 redakcijā)

20. Piešķirtās lietotāja tiesības farmaceitam vai farmaceita asistentam anulē:

20.1. aptieka, ja:

20.1.1. tā izbeidz darba tiesiskās attiecības ar attiecīgo personu;

20.1.2. personai ir piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar noteiktas nodarbošanās aizliegumu farmācijas jomā, un tas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā grozīts vai atcelts;

20.1.3. personai ir piemērots kriminālsods, kas saistīts ar tiesību ierobežošanu farmācijas jomā, un tas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izpildīts;

20.2. Nacionālais veselības dienests, ja:

20.2.1. farmaceits vai farmaceita asistents beidz praktizēt;

20.2.2. farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrācija tiek apturēta vai persona tiek izslēgta no farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistra;

20.2.3. farmaceits vai farmaceita asistents, apstrādājot datus veselības informācijas sistēmā, neievēro šo noteikumu prasības;

20.2.4. personai ir piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar noteiktas nodarbošanās aizliegumu farmācijas jomā, un tas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā grozīts vai atcelts;

20.2.5. personai ir piemērots kriminālsods, kas saistīts ar tiesību ierobežošanu farmācijas jomā, un tas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izpildīts.

21. Apstrādājot datus veselības informācijas sistēmā:

21.1. ārstniecības iestādei ir pienākums:

21.1.1. pēc šo noteikumu 13. punktā minētā līguma noslēgšanas lietot veselības informācijas sistēmā pieejamās iespējas atbilstoši ārstniecības iestādes specializācijai un šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

21.1.2. apstrādāt elektroniskos pierakstus, ja ārstniecības iestāde šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu ir vienojusies par elektronisko pierakstu izmantošanu;

21.2. ārstniecības iestādei ir tiesības:

21.2.1. anulēt attiecīgās ārstniecības iestādes izsniegto darbnespējas lapu, ja ir saņemts kompetentās iestādes izsniegts atzinums par darbnespējas lapas nepamatotu izsniegšanu;

21.2.2. noteikt ierobežojumus elektroniskai apmeklējuma rezervēšanai pie ārstniecības personas, ja ārstniecības iestāde sniedz attiecīgo pakalpojumu.

22. Ārstniecības persona, kas autentificējusies veselības informācijas sistēmā šo noteikumu 12. punktā minētajā kārtībā, ir tiesīga šajos noteikumos noteiktajā apjomā apstrādāt veselības informācijas sistēmā iekļautos ierobežotas pieejamības datus par pacientu ārstniecības mērķu sasniegšanai. Apstrādājot veselības informācijas sistēmā iekļautos ierobežotas pieejamības datus par pacientu, ārstniecības persona nav tiesīga labot vai dzēst cita veselības informācijas sistēmas lietotāja ievadītos datus, izņemot šo noteikumu 6.13., 6.14.2. un 6.14.4. apakšpunktā minētos datus, kā arī šo noteikumu 7.23. apakšpunktā minētos datus – ārstniecības persona, kura sniedz veselības aprūpes pakalpojumus pacientam ar onkoloģisku saslimšanu.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2024., sk. 58. punktu)

23. Ģimenes ārsts ir tiesīgs apstrādāt visus veselības informācijas sistēmā uzkrātos ierobežotas pieejamības datus (izņemot šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1 punktā norādītajā kārtībā nav piešķirtas tiesības apstrādāt minētos datus, un šo noteikumu 9. punktā minētos datus) par saviem reģistrētajiem pacientiem, bet par īslaicīgajiem pacientiem tikai tad, ja ir saņemta viņu informēta piekrišana (pacienta rakstiska atļauja ārstniecības personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus par pacientu), izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsts aizvieto citu ģimenes ārstu un par to ir informējis Nacionālo veselības dienestu.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 426; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

24. Ārstniecības persona, kas nodrošina pacienta ambulatoro dinamisko novērošanu, sākot ar pacienta pirmo vizīti pie ārstniecības personas līdz attiecīgās ambulatorās dinamiskās novērošanas pabeigšanai, kā arī apstrādājot pacienta elektronisko pierakstu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, ir tiesīga apstrādāt visus veselības informācijas sistēmā uzkrātos pacienta datus, kas saistīti ar attiecīgā veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu, izņemot šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 punktā minētajā kārtībā nav piešķirtas tiesības apstrādāt minētos datus, un šo noteikumu 9. punktā minētos datus.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 426; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 833; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

25. Ārstniecības persona, kas sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta ambulatorā apmeklējuma dienā un piecas darbdienas pēc tā, kā arī apstrādājot pacienta elektronisko pierakstu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, ir tiesīga apstrādāt visus veselības informācijas sistēmā uzkrātos pacienta datus, kas saistīti ar attiecīgā veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu, izņemot šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 punktā minētajā kārtībā nav piešķirtas tiesības apstrādāt minētos datus, un šo noteikumu 9. punktā minētos datus. Ārstniecības personai, kas izsniegusi pacientam nosūtījumu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, ir tiesības piekļūt datiem par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu jebkurā laikā.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 426; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 833; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

26. Ārstniecības persona, kas sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, laikā, kamēr pacients atrodas attiecīgajā stacionārajā ārstniecības iestādē, un piecas darbdienas pēc izrakstīšanas no tās, bet, ja pacienta izmeklējumu rezultāti saņemti pēc viņa izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes, – ne ilgāk kā piecas darbdienas pēc izmeklējumu rezultātu saņemšanas, ir tiesīga apstrādāt visus veselības informācijas sistēmā uzkrātos pacienta datus, kas saistīti ar attiecīgā veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu, izņemot šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 punktā minētajā kārtībā nav piešķirtas tiesības apstrādāt minētos datus, un šo noteikumu 9. punktā minētos datus.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 298; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 426; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 833; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

27. Ārstniecības persona, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, vienas dienas laikā pēc izsaukuma saņemšanas vai palīdzības sniegšanas ir tiesīga apstrādāt visus veselības informācijas sistēmā uzkrātos pacienta datus, kas saistīti ar attiecīgā veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu, izņemot šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 punktā minētajā kārtībā nav piešķirtas tiesības apstrādāt minētos datus, un šo noteikumu 9. punktā minētos datus.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 426; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 833; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

27.1 Šo noteikumu 17.3 un 17.4 punktā minētā ārstniecības persona, kuras pienākumos ietilpst patologanatomiskās izmeklēšanas (sekcijas) veikšana vai audu vai orgānu ieguve vai transplantācija, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai, cilvēka nāves konstatācijas laikā vai pēc tās konstatācijas, ir tiesīga apstrādāt visus veselības informācijas sistēmā uzkrātos pacienta datus, izņemot šo noteikumu 9. punktā un 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

27.2 Šo noteikumu 17.5 punktā minētā persona, kuras pienākumos ietilpst informācijas pārbaudīšana par personas izteikto gribu par atļauju vai aizliegumu izmantot ķermeni pēc nāves mācību un zinātniskiem mērķiem vai pētījumiem vai ārstniecisku preparātu un bioprotēžu izgatavošanai, ir tiesīga apstrādāt visus veselības informācijas sistēmā uzkrātos pacienta datus, izņemot šo noteikumu 9. punktā un 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

28. Ārstniecības atbalsta persona veselības informācijas sistēmā ir tiesīga piekļūt šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.4., 6.5. un 6.6. apakšpunktā norādītajiem datiem, kā arī apstrādāt tos pacienta datus, kurus tā ievadījusi veselības informācijas sistēmā.

(MK 22.05.2018. noteikumu Nr. 298 redakcijā)

28.1 Ārstniecības atbalsta persona – ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators –, apstrādājot pacienta pierakstu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, papildus šo noteikumu 28. punktā minētajām tiesībām veselības informācijas sistēmā ir tiesīga apstrādāt šo noteikumu 6.13. un 6.16.1 apakšpunktā un 2. pielikuma 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. un 9. punktā iekļautos datus. Apstrādājot ierobežotas pieejamības datus par pacientu, ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators nav tiesīgs labot vai dzēst cita veselības informācijas sistēmas lietotāja ievadītos datus, izņemot šo noteikumu 6.13. apakšpunktā minētos.

(MK 22.05.2018. noteikumu Nr. 298 redakcijā; sk. 50. punktu)

29. Farmaceits vai farmaceita asistents, izsniedzot zāles, ir tiesīgs apstrādāt šo noteikumu 5. pielikumā norādītos datus, nodrošinot šo noteikumu 11.6. apakšpunktā minētās prasības izpildi. Farmaceits vai farmaceita asistents nav tiesīgs labot vai dzēst cita veselības informācijas sistēmas lietotāja veselības informācijas sistēmā ievadītos datus.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

29.1 Farmaceits, veicot vakcināciju, ir tiesīgs apstrādāt šo noteikumu 6.17.1., 6.17.2., 6.17.6., 6.17.7. un 6.17.8. apakšpunktā un 8. pielikumā norādītos datus. Farmaceits nav tiesīgs labot vai dzēst cita veselības informācijas sistēmas lietotāja veselības informācijas sistēmā ievadītos datus.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 839 redakcijā)

30. Pacientu tiesību likuma 10. panta 5.2 daļā minētās valsts pārvaldes iestādes ir tiesīgas apstrādāt pacienta datus veselības informācijas sistēmā tādā apjomā, kas nepieciešams, lai sasniegtu Pacientu tiesību likuma 10. panta 5.2 daļā noteikto pacientu datu apstrādes mērķi. Apstrādājot veselības informācijas sistēmā iekļautos ierobežotas pieejamības datus par pacientu, valsts pārvaldes iestādes nav tiesīgas labot vai dzēst cita veselības informācijas sistēmas lietotāja veselības informācijas sistēmā ievadītos datus.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā, kasa grozīta ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 748)

31. Pacients veselības informācijas sistēmas datiem piekļūst, autentificējoties veselības informācijas sistēmā, izmantojot kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šajā punktā minētais nosacījums neattiecas uz ieslodzītajiem.

(Grozīts ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 748; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 833; punkts stājas spēkā 01.01.2024., sk. 43. punktu)

32. Pacientam veselības informācijas sistēmā ir tiesības veikt šādas darbības, ja tās attiecas uz pašu pacientu, personu, kas to pilnvarojusi saskaņā ar šo noteikumu 6.14.5. apakšpunktu, pacienta nepilngadīgo bērnu un aizbildnībā esošo personu:

32.1. piekļūt visiem veselības informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem, izņemot tos veselības datus, kuriem ārsts liedzis personai pieeju;

32.2. tiešsaistē sniegt veselības informācijas sistēmai šo noteikumu 6.13., 6.13.1, 6.14.2. un 6.14.5. apakšpunktā norādītos datus un tos labot;

32.3. rezervēt un anulēt apmeklējumu pie ārstniecības personas atbilstoši ārstniecības iestādes piedāvātajām iespējām, ja ārstniecības iestāde nodrošina elektronisku pacienta apmeklējuma rezervēšanu pie ārstniecības personas;

32.4. liegt pieeju veselības informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem šādā apjomā:

32.4.1. aizliedzot pieeju visām ārstniecības iestādēm visiem veselības informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem;

32.4.2. aizliedzot pieeju visām ārstniecības iestādēm atsevišķiem veselības informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem;

32.4.3. aizliedzot pieeju atsevišķām ārstniecības iestādēm visiem vai atsevišķiem veselības informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem;

32.4.4. aizliedzot pieeju atsevišķām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām visiem vai atsevišķiem veselības informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem;

32.5. reģistrēties pie ģimenes ārsta;

32.6. iesniegt pieteikumu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes saņemšanai;

32.7. nosūtīt darba devējam šo noteikumu 33.2 1., 33.2 2., 33.2 5., 33.2 6. un 33.2 7. apakšpunktā minēto informāciju par reģistrētu darbnespējas lapu;

32.8. atteikties no vakcinācijas.

(Grozīts ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 684; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 748; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887)

32.1 Šo noteikumu 32.2., 32.3., 32.4., 32.5., 32.6. un 32.7. apakšpunktā minētās tiesības neattiecas uz ieslodzītajiem.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 833 redakcijā)

32.2 Pacients, kuram nav iespējas piekļūt veselības informācijas sistēmai, izmantojot noteiktos autentifikācijas veidus, var:

32.21. piešķirt tiesības citai personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā vienā no šādiem veidiem:

32.21.1. uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniegt klātienē Nacionālajā veselības dienestā papīra formātā parakstītu iesniegumu, kurā iekļauta šo noteikumu 32.3 punktā norādītā informācija;

32.21.2. nosūtot pa pastu Nacionālajam veselības dienestam pilnvaru, kurai ir notariāli apliecināts paraksta īstums, par personas tiesībām apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā un kurā iekļauta šo noteikumu 32.3 punktā norādītā informācija;

32.22. atcelt citai personai piešķirtās tiesības apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

32.3 Šo noteikumu 32.21. apakšpunktā minētajā iesniegumā un pilnvarā norāda tās personas vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu, kura būs tiesīga apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, un termiņu, uz kādu šīs tiesības piešķiramas. 

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

33. Pacients, kuram nav iespējas piekļūt veselības informācijas sistēmai atbilstoši noteiktajiem autentifikācijas veidiem, ar veselības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju par sevi, par personu, kas to pilnvarojusi, par savu nepilngadīgo bērnu un aizbildnībā esošo personu var iepazīties, par to iepriekš vienojoties, attiecīgās personas ģimenes ārsta vai viņa praksē strādājošas ārstniecības personas klātbūtnē, ja ģimenes ārsts tam piekrīt. Šādā gadījumā nepieciešama pacienta informēta piekrišana. Ieslodzītie veselības informācijas sistēmas datiem piekļūst ar ieslodzījuma vietas ārstniecības personas starpniecību rindas kārtībā.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 833)

33.1 Lai darba devējiem Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošinātu informāciju par izsniegtajām darbnespējas lapām personām, kas darbnespējas periodā, par kuru ir izsniegta darbnespējas lapa, ir darba ņēmēja statusā pie attiecīgā darba devēja, veselības informācijas sistēma ne retāk kā reizi diennaktī nodod Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām šādu informāciju:

33.1 1. par darbnespējas lapām, kas noslēgtas kopš iepriekšējās informācijas nodošanas;

33.1 2. par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām nodotajām darbnespējas lapām, kas anulētas veselības informācijas sistēmā kopš iepriekšējās informācijas nodošanas;

33.1 3. par darbnespējas lapām, kas atvērtas kopš iepriekšējās informācijas nodošanas.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 800 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887)

33.2 Veselības informācijas sistēma par šo noteikumu 33.1 punktā minētajām darbnespējas lapām nodod Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām šādu darbnespējas lapā norādīto informāciju:

33.2 1. darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs;

33.2 2. darbnespējas lapas tips – A lapa vai B lapa;

33.2 3. darbnespējas lapas veids – pirmreizēja vai turpinājums;

33.2 4. iepriekšējās darbnespējas lapas reģistrācijas numurs, ja darbnespējas lapas veids ir "turpinājums";

33.2 5. darbnespējīgās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja personai saskaņā ar Fizisko personu reģistra likumu ir piešķirts personas kods);

33.2 6. pārejošas darbnespējas cēlonis:

33.2 6.1. arodslimība;

33.2 6.2. nelaimes gadījums darbā;

33.2 6.3. ceļu satiksmes negadījums;

33.2 6.4. cits cēlonis (nenorādot konkrēti);

33.2 7. darbnespējas periods – perioda sākuma un beigu datums;

33.2 8. darbā stāšanās datums;

33.2 9. datums, no kura darbnespēja turpinās;

33.2 10. (svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887);

33.2 11. (svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887);

33.2 12. darbnespējas lapas statuss (atvērta, slēgta, anulēta), statusa datums un izmaiņu vēsture.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 504; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887)

33.3 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra apstrādā veselības informācijas sistēmā iekļauto informāciju par darbnespējas lapām šādā kārtībā:

33.3 1. par noslēgtajām, kā arī noslēgtajām un anulētajām darbnespējas lapām B informāciju, kas minēta šo noteikumu 4. pielikuma 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 2.2. un 2.4. apakšpunktā un 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25. un 26. punktā;

33.3 2. par atvērtajām, kā arī atvērtajām un anulētajām darbnespējas lapām B un atvērtajām, slēgtajām un anulētajām darbnespējas lapām A informāciju, kas minēta šo noteikumu 4. pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā un 5., 6., 8., 14., 17., 18. un 26. punktā.

(MK 04.03.2021. noteikumu Nr. 150 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887)

33.4 Valsts darba inspekcija apstrādā veselības informācijas sistēmā iekļauto šo noteikumu 4. pielikuma 1.1. apakšpunktā un 5., 14., 17., 18. un 26. punktā minēto informāciju par noslēgtajām un anulētajām darbnespējas lapām, kurās kā darbnespējas cēlonis norādīts nelaimes gadījums darbā.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

33.5 Veselības inspekcija apstrādā visus veselības informācijas sistēmā uzkrātos ierobežotas pieejamības datus par pacientiem, izņemot šo noteikumu 6.14.5., 6.16. apakšpunktā un 9. punktā minētos datus. Veselības inspekcijai ir tiesības veselības informācijas sistēmā anulēt elektroniski izsniegtu darbnespējas lapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtību.

(MK 22.05.2018. noteikumu Nr. 298 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 800; punkta otrais teikums stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

33.6 Veselības informācijas sistēma informāciju par personai izsniegtu atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (​24. pielikums) nodod Labklājības ministrijas Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmai (SPOLIS).

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024., sk. 58. punktu)

33.7 Operatīvai piekļuvei pacienta datiem izsaukuma apkalpošanas laikā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības personas apstrādā pacienta pamatdatus un šo noteikumu 7. punktā minētos datus, izņemot šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, izmantojot neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečerizācijas risinājumu Emy.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024., sk. 42.1 un 58. punktu)

IV. Noslēguma jautājumi

34. Slimību profilakses un kontroles centrs sniedz Nacionālajam veselības dienestam datus, ko satur ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs, lai līdz 2016. gada 1. decembrim nodrošinātu to iekļaušanu veselības informācijas sistēmā.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

35. Nacionālais veselības dienests līdz 2015. gada 31. decembrim veic to datu iekļaušanu veselības informācijas sistēmā, ko satur Nacionālā veselības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēma "Vadības informācijas sistēma".

36. Ārstniecības iestāde veselības informācijas sistēmā sagatavotos šo noteikumu 7.3. un 7.7. apakšpunktā minētos medicīniskos dokumentus līdz 2017. gada 31. decembrim un šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto medicīnisko dokumentu līdz 2018. gada 31. decembrim pacientam izsniedz papīra formā, nodrošinot pakāpenisku elektronisko nosūtījumu ieviešanu, bet, ja tas paredzēts iesniegšanai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", papīra formā izsniedz līdz 2018. gada 31. augustam. Šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto medicīnisko dokumentu izsniedz pacientam papīra formā tikai tad, ja tas paredzēts iesniegšanai citā ārstniecības iestādē, bet šo noteikumu 7.8. apakšpunktā minēto medicīnisko dokumentu papīra formā izsniedz pēc personas pieprasījuma.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 504 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 110)

37. Ģimenes ārstiem no 2017. gada 1. jūlija ir pienākums tiešsaistē sniegt šo noteikumu 11.5. apakšpunktā norādītos datus veselības informācijas sistēmai.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

38. Ārstniecības iestādes un aptiekas līdz 2016. gada 1. novembrim noslēdz ar Nacionālo veselības dienestu šo noteikumu 13. punktā minēto līgumu.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

39. Šo noteikumu 6.14.1., 6.14.3., 32.4.3. un 32.4.4. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

39.1 Šo noteikumu 6.14.1. un 6.14.3. apakšpunkts minēto prasību izpildi veselības informācijas sistēmā nodrošina ar 2018. gada 25. maiju.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 298)

39.2 (Svītrots ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 223)

39.3 Šo noteikumu 32.4.3. un 32.4.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi veselības informācijas sistēma nodrošina ar 2023. gada 1. jūliju.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

40. Šo noteikumu 4. pielikuma 20. punktā norādītos datus Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija tiešsaistē veselības informācijas sistēmai sniedz no 2016. gada 1. decembra.

(Grozīts ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 684)

41. Šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunkts ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 298; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 800)

42. Šo noteikumu 13.3. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 298; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 800)

42.1 Grozījumi šo noteikumu 13. punktā par autentificēšanos veselības informācijas sistēmā, izmantojot kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus, un šo noteikumu  33.7 punktā minētais izņēmuma gadījums stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā, sk. 58. punktu)

43. Šo noteikumu 31. punkts stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī. Līdz 2023. gada 31. decembrim pacients veselības informācijas sistēmas datiem piekļūst, autentifikācijai veselības informācijas sistēmā izmantojot kādu no valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem. Uz ieslodzītajiem neattiecas nosacījums par autentifikāciju veselības informācijas sistēmā, izmantojot personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

43.1 Līdz 2022. gada 31. decembrim pacients, kuram nav iespējas piekļūt veselības informācijas sistēmai atbilstoši noteiktajiem autentifikācijas veidiem, var:

43.1 1. piešķirt tiesības citai personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā vienā no šādiem veidiem:

43.1 1.1. uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniegt klātienē Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu, kurā norādīts tās personas vārds, uzvārds un personas kods, kura būs tiesīga apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, kā arī termiņš, uz kuru šīs tiesības piešķiramas;

43.1 1.2. nosūtīt pa pastu Nacionālajam veselības dienestam pilnvaru, kurai ir notariāli apliecināts paraksta īstums, par personas tiesībām apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā;

43.1 2. atcelt tiesības citai personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, iesniedzot Nacionālajā veselības dienestā attiecīgu iesniegumu.

(MK 22.05.2018. noteikumu Nr. 298 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 887)

43.2 Nacionālais veselības dienests nodrošina šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētās informācijas iekļaušanu veselības informācijas sistēmā par pacienta pilnvaroto personu vai šīs informācijas dzēšanu triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.1 punktā minētā iesnieguma vai pilnvaras saņemšanas.

(MK 22.05.2018. noteikumu Nr. 298 redakcijā)

43.3 Ja šo noteikumu 2. pielikumā minētā medicīniskā dokumenta izsniegšana elektroniski veselības informācijas sistēmā pacienta apmeklējuma laikā nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ un pacientam nosūtījums nepieciešams veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai steidzamības kārtā, ārstniecības iestādei nosūtījumu ir tiesības noformēt papīra formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību.

(MK 22.05.2018. noteikumu Nr. 298 redakcijā)

44. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. aprīlī.

45. Ārstniecības iestādēm ir pienākums tiešsaistē sniegt veselības informācijas sistēmai:

45.1. no 2016. gada 1. decembra – šo noteikumu 11.4.5. apakšpunktā norādītos datus;

45.2. no 2018. gada 1. janvāra – šo noteikumu 11.4.1., 11.4.2., 11.4.3., 11.4.6., 11.4.8., 11.4.9., 11.4.10. un 11.4.11. apakšpunktā norādītos datus, kā arī šo noteikumu 11.4.4. apakšpunktā norādītos datus, izrakstot zāles, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā kompensē no valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 504)

46. Aptiekai (aptiekas filiālei) no 2018. gada 1. janvāra ir pienākums tiešsaistē sniegt veselības informācijas sistēmai šo noteikumu 11.6. apakšpunktā norādītos datus.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 504)

47. Ģimenes ārstam tiesības apstrādāt šo noteikumu 7.10., 7.11. un 7.12. apakšpunktā norādītos datus veselības informācijas sistēmā tiek piešķirtas ar 2017. gada 1. septembri.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

48. Šie noteikumi līdz 2018. gada 31. decembrim neattiecas uz ieslodzītajiem un ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādēm.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 504 redakcijā)

49. Šo noteikumu 6.16.apakšpunktā un 2. pielikuma 7., 8. un 9. punktā minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā Nacionālais veselības dienests nodrošina, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

(MK 22.05.2018. noteikumu Nr. 298 redakcijā)

50. Šo noteikumu 28.1 punktā minētā ārstniecības atbalsta persona – ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators – 6.13. un 6.16.1 apakšpunktā un 2. pielikuma 7., 8. un 9. punktā norādītos datus veselības informācijas sistēmā apstrādā, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

(MK 22.05.2018. noteikumu Nr. 298 redakcijā)

51. Ārstniecības iestādes, kuras sniedz medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus, līdz 2019. gada 31. decembrim veselības informācijas sistēmā iekļauj arī to šo noteikumu 21. pielikumā minēto informāciju, kas attiecīgās ārstniecības iestādes rīcībā bija pirms 2019. gada 1. jūlija.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

52. Šo noteikumu 4. pielikuma 11.8.2 apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 800 redakcijā)

53. Šo noteikumu 6.18.3. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 887 redakcijā)

54. Veselības informācijas sistēmas lietotājs līdz 2023. gada 31. decembrim var autentificēties veselības informācijas sistēmā, izmantojot:

54.1. kādu no valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem;

54.2. ārstniecības iestādes vai aptiekas (aptiekas filiāles) informācijas sistēmas autentifikācijas līdzekli, kas atbilst veselības informācijas sistēmas lietošanas drošības un tehniskajām prasībām.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

55. Ārstniecības iestāde šo noteikumu 22. un 23. pielikumā iekļautos datus sniedz veselības informācijas sistēmā no 2024. gada 1. janvāra, izņemot 23. pielikuma 6.4.3.6., 6.4.3.7., 6.4.4.5., 6.4.4.6., 6.4.5.5., 6.4.5.6., 6.4.6.5., 6.4.6.6. apakšpunktā iekļautos datus, kurus ārstniecības iestāde iesniedz, sākot ar 2025. gada 1. janvāri.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

56. Ārstniecības iestāde šo noteikumu 24. pielikumā iekļautos datus sniedz veselības informācijas sistēmā no 2025. gada 1. janvāra.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

57. Nacionālais veselības dienests šo noteikumu 7.23. apakšpunktā minēto vēža pacienta kartes (23. pielikums) datu apstrādi veselības informācijas sistēmā nodrošina no 2024. gada 1. janvāra, izņemot  23. pielikuma 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.2. un 2.3.3. apakšpunktā minēto datu apstrādi, kuru Nacionālais veselības dienests nodrošina, sākot ar 2025. gada 1. janvāri, un izņemot 2.2.4. un 2.3.4. apakšpunktā minēto datu apstrādi, kuru Nacionālais veselības dienests nodrošina, sākot ar 2025. gada 1. jūliju.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

58. Grozījumi šo noteikumu 3.2.1., 7.15., 7.16., 11.4.7., 11.4.10. un 14.5.5. apakšpunktā un 13., 22., 33.6 un 33.7 punktā stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

59. Veselības aprūpes statistiķis un medicīnas statistiķis veselības informācijas sistēmā ir tiesīgs apstrādāt šo noteikumu 7.23. apakšpunktā minētos datus līdz 2025. gada 1. janvārim.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministre Ingrīda Circene
1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.marta noteikumiem Nr.134
Pārskats par ambulatorā pacienta izmeklēšanu/ārstēšanu

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.4. personas norādītā kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskās dzīvesvietas adrese);

1.5. dzimums;

1.6. dzimšanas datums;

1.7. valsts.

2. Izpildītāja informācija:

2.1. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

2.6. ārstniecības personas specialitāte;

2.7. ārstniecības personas valsts.

3. Veselības aprūpes pakalpojuma nosaukums un kods*.

4. Ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas kods atbilstoši Ziemeļvalstu medicīnas statistikas komitejas (Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO)) Ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas ar papildinājumu (NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP+)) aktuālajai versijai*.

5. Piezīmes*.

6. Diagnozes*:

6.1. diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10));

6.2. diagnozes veids.

7. Ārstnieciskās rekomendācijas*.

8. Rekomendācijas rehabilitācijai*.

9. Rekomendācijas darba režīmam*.

10. Rekomendācijas sociālajam dienestam*.

11. Pakalpojuma izpildes datums.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

Veselības ministre Ingrīda Circene
2. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.marta noteikumiem Nr.134
Nosūtījums ambulatorā/stacionārā pakalpojuma saņemšanai

(Pielikums grozīts ar MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 298; sk. noteikumu 49. un 50. punktu)

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.4. personas norādītā kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskās dzīvesvietas adrese);

1.5. dzimums;

1.6. dzimšanas datums;

1.7. valsts.

2. Nosūtītājs:

2.1. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

2.6. ārstniecības personas specialitāte;

2.7. ārstniecības personas valsts.

3. Nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma nosaukums un kods*.

4. Diagnozes*:

4.1. diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10));

4.2. diagnozes veids.

5. Īsa anamnēze*.

6. Nosūtīšanas datums.

7. Atzīme par nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma steidzamību un steidzamības pamatojums*.

8. Atzīme, vai nosūtījums izsniegts dinamiskajai novērošanai*.

9. Norāde, vai veselības aprūpes pakalpojumu var apmaksāt no valsts budžeta līdzekļiem.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

Veselības ministre Ingrīda Circene
3. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.marta noteikumiem Nr.134
Izraksts-epikrīze

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.4. personas norādītā kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskās dzīvesvietas adrese);

1.5. dzimums;

1.6. dzimšanas datums;

1.7. darbavieta (nosaukums, tālrunis).

2. Stacionārā pakalpojuma sniedzējs:

2.1. ārstniecības iestādes kods;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes juridiskā adrese;

2.4. ārstniecības iestādes kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta adrese);

2.5. ārstniecības iestādes filiāles adrese (ja ārstniecības iestādei ir filiāle un pacients ārstējies filiālē);

2.6. ārstniecības iestādes filiāles kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta adrese);

2.7. ārstējošās ārstniecības personas (vienas vai vairāku) vārds (vārdi), uzvārds;

2.8. ārstējošās ārstniecības personas (vienas vai vairāku) Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

2.9. ārstējošās ārstniecības personas (vienas vai vairāku) valsts;

2.10. dokumenta parakstītāja – nodaļas vadītāja vārds (vārdi), uzvārds;

2.11. dokumenta parakstītāja – nodaļas vadītāja Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators.

3. Pacienta ģimenes ārsts:

3.1. vārds (vārdi), uzvārds;

3.2. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

3.3. ārstniecības personas valsts;

3.4. ārstniecības iestādes kods;

3.5. ārstniecības iestādes nosaukums;

3.6. ārstniecības iestādes adrese;

3.7. ārstniecības iestādes kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese).

4. Pacienta nosūtītāja informācija (iekļauj informāciju par ārstniecības personu, kura nosūtījusi pacientu uz stacionāru):

4.1. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

4.2. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

4.3. ārstniecības personas specialitāte;

4.4. ārstniecības personas valsts;

4.5. ārstniecības iestādes kods;

4.6. ārstniecības iestādes nosaukums;

4.7. ārstniecības iestādes adrese;

4.8. ārstniecības iestādes kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese).

5. Uzturēšanās stacionārā ārstniecības iestādē (informācija, kas satur kopsavilkumu par pacienta uzturēšanās posmiem stacionārā ārstniecības iestādē):

5.1. iestāšanās datums un laiks:

5.1.1. kustības veids;

5.1.2. nodaļa;

5.1.3. dienu skaits;

5.2. izrakstīšanās datums.

6. Diagnoze (informācija par diagnozēm (nosūtīšanas, iestāšanās, klīniskā, galīgā (pamata, blakus)), kas ir fiksētas saistībā ar pacienta ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē):

6.1. diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10));

6.2. diagnozes veids.

7. Objektīvais stāvoklis.

8. Anamnēze.

9. Analīzes (apkopota informācija par visām būtiskajām analīzēm teksta formātā).

10. Izmeklējumi (teksta veidā apkopota informācija par visiem būtiskajiem izmeklējumiem).

11. Procedūras, operācijas, terapija (teksta veidā apkopota informācija par veiktajām procedūrām, operācijām un terapijā izmantotajām zālēm):

11.1. ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas kods atbilstoši Ziemeļvalstu medicīnas statistikas komitejas (Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO)) Ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas ar papildinājumu (NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP+)) aktuālajai versijai;

11.2. operācijas nosaukums;

11.3. operācijas datums.

12. Alerģiskās reakcijas (informācija teksta veidā par alerģijām, kas reģistrētas stacionēšanas laikā).

13. Vakcinācijas fakta informācija (ja stacionēšanās laikā pacients tika vakcinēts).

14. Pacienta ārstēšanas kopsavilkums (aprakstīta pacienta ārstēšanas gaita, būtiskie notikumi, rezultāti).

15. Ārstnieciskās rekomendācijas un izrakstītās zāles.

16. Rekomendācijas rehabilitācijai.

17. Rekomendācijas darba režīmam.

18. Rekomendācijas sociālajam dienestam.

19. Datums.

Veselības ministre Ingrīda Circene
4. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

Darbnespējas lapa

1. Darbnespējas lapas saņēmējs:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. dzimums;

1.4. dzimšanas datums;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. bērna vai aizbilstamā personas kods*;

1.7. bērna vai aizbilstamā vārds (vārdi), uzvārds*;

1.8. bērna vai aizbilstamā dzimšanas datums.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona, kas apstrādāja darbnespējas lapu (tai skaitā reģistrēja, slēdza, anulēja darbnespējas lapu, pagarināja darbnespējas periodu, veica atzīmes par režīma pārkāpšanu):

2.1. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators.

3. Atzīme par aizvietošanu (ja darbnespējas lapu apstrādā cita ārstniecības persona)*.

4. Izsniegtās darbnespējas lapas veids – pirmreizēja vai turpinājums*.

5. Izsniegtās darbnespējas lapas tips – A lapa vai B lapa*.

6. Darbnespējas lapas reģistrēšanas (atvēršanas) datums veselības informācijas sistēmā.

7. Pamatojums, ja darbnespējas lapas reģistrēšanas datums veselības informācijas sistēmā nesakrīt ar darbnespējas perioda pirmo dienu, par kuru izsniegta darbnespējas lapa*.

8. Darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs. Darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numuru norāda šādi:

ĀI–T–GG–X, kur

ĀI – Ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

T – darbnespējas lapas tips (A vai B);

GG – gada pēdējie divi cipari;

X – darbnespējas lapas kārtas numurs ārstniecības iestādes un gada ietvaros.

Piemēram, 000111000–B–15–12345.

9. Iepriekšējās darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs (ja darbnespējas lapas tips ir "Turpinājums")*.

10. Anulētās darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs, uz kuras pamata atvērta jauna darbnespējas lapa*.

11. Pārejošas darbnespējas cēlonis*:

11.1. saslimšana ar tuberkulozi;

11.2. arodslimība;

11.3. nelaimes gadījums darbā;

11.4. ceļu satiksmes negadījums;

11.5. pirmsdzemdību periods;

11.6. pēcdzemdību periods;

11.7. slima bērna kopšana vai bērna izolācija karantīnas laikā;

11.8. slima bērna kopšana stacionārā;

11.8.1 smagi slima bērna kopšana saskaņā ar konsīlija lēmumu;

11.8.2 bērna ar kaulu lūzumu kopšana;

11.9. cits cēlonis (nenorādot konkrēti).

12. (Svītrots no 01.03.2018. ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 504; sk. grozījumu 3. punktu)

13. Atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu*:

13.1. pārkāpuma apraksts;

13.2. režīma pārkāpšanas pirmā diena;

13.3. režīma pārkāpšanas pēdējā diena.

14. Darbnespējas periodi (vienai darbnespējas lapai var būt vairāki)*:

14.1. perioda sākuma datums;

14.2. perioda beigu datums.

15. Atzīmes par nosūtīšanu pie cita ārsta*.

16. Iemesls nesūtīt pie cita ārsta atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja*.

17. Datums, ar kuru darbnespējas lapas saņēmējam jāstājas darbā (tiek norādīts, slēdzot darbnespējas lapu, ja darbnespēja neturpinās)*.

18. Datums, ar kuru darbnespējas lapas saņēmējam darbnespēja turpināsies (tiek norādīts, slēdzot darbnespējas lapu, ja darbnespēja turpinās)*.

19. Piezīmes par nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju*.

20. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums:

20.1. lēmuma tips (pagarināt darbnespējas lapu/noteikt invaliditāti);

20.2. lēmuma datums;

20.3. lēmuma numurs.

20.5. datums, ar kuru noteikta invaliditāte.

21. Pārraudzības iestādes atzinums par darbnespējas lapas nepamatotu izsniegšanu:

21.1. atzinuma datums;

21.2. atzinuma numurs;

21.3. atzinuma tekstuālas piezīmes;

21.4. iestāde, kas sniedza atzinumu;

21.5. darbnespējas lapas anulēšanas perioda sākuma datums;

21.6. darbnespējas lapas anulēšanas perioda beigu datums.

22. Darbnespējas lapas anulēšanas pamatojums*.

23. Datums, kad darbnespējas dati nosūtīti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

24. Datums, kad darbnespējas dati nosūtīti Valsts ieņēmumu dienestam.

25. Darbnespējas lapas tekstuālas piezīmes*.

26. Darbnespējas lapas aktuālais statuss (atvērta, slēgta, anulēta), tā datums un statusa izmaiņu vēsture.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

5. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.marta noteikumiem Nr.134
E-recepte

(Pielikums MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 504; 4. punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.10.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods;

1.3. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.4. dzimums;

1.5. dzimšanas datums.

2. E-receptes izrakstītāja dati:

2.1. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

2.6. ārstniecības personas specialitāte.

3. E-receptes galvenie dati:

3.1. identifikācijas numurs;

3.2. receptes veidlapas sērija un numurs;

3.3. veids (īpašā recepte vai parastā recepte);

3.4. E vai S veidlapas veids;

3.5. izrakstīšanas datums;

3.6. derīguma termiņš;

3.7. ārstēšanas kursa ilgums (ja zāles paredzētas ārstēšanas kursam);

3.8. norāde, vai zāles atļauts aizvietot, un, ja ne, – aizlieguma pamatojums.

4. Diagnozes atbilstoši normatīvajiem aktiem par recepšu izrakstīšanu un uzglabāšanu:

4.1. diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10));

4.2. diagnozes veids.

5. Īpašie izsniegšanas nosacījumi.

6. Izrakstītās zāles:

6.1. zāļu nosaukums vai aktīvā viela;

6.2. zāļu reģistrācijas numurs;

6.3. kompensējamo zāļu grupa;

6.4. zāļu forma;

6.5. zāļu stiprums;

6.6. zāļu stipruma mērvienība;

6.7. daudzums;

6.8. daudzuma mērvienība;

6.9. kas maksā par kompensējamām zālēm;

6.10. kompensācijas apmērs.

7. Lietošanas norādījumi.

8. Informācija par personai izsniegtajām zālēm:

8.1. zāļu kods;

8.2. zāļu ražotāja piešķirtais nosaukums un iepakojuma lielums;

8.3. bioloģiskas izcelsmes zāļu sērijas numurs;

8.4. izsniegtais zāļu iepakojumu skaits;

8.5. viena iepakojuma cena un apmaksai paredzētā summa, ņemot vērā iepakojumu skaitu;

8.6. apmaksai paredzētās summas sadalījums starp pacientu un citu maksātāju (kompensācijas kārtības ietvaros izplatītajām zālēm);

8.7. zāļu izsniegšanas datums;

8.8. informācija, vai personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss (ja kompensācijas kārtības ietvaros izplatītās zāles izrakstītas uz īpašās receptes);

8.9. farmaceita vai farmaceita asistenta vārds (vārdi), uzvārds un reģistrācijas numurs Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā;

8.10. aptiekas (aptiekas filiāles) nosaukums, reģistrācijas kods, adrese;

8.11. receptes noslēgšanas datums.

6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta noteikumiem Nr. 134
Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukuma kartes informācija

(Pielikums MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

1. Izsaukuma kartes numurs.

2. Pamatinformācija:

2.1. izsaukuma vieta – adrese;

2.2. izsaukuma motīvs (iemesls);

2.3. pacienta vārds, uzvārds;

2.4. pacienta dzimšanas datums;

2.5. pacienta vecums;

2.6. pacienta dzimums;

2.7. pacienta personas kods;

2.8. pacienta kontakttālrunis;

2.9. izsaukuma prioritāte;

2.10. izsaukuma veids;

2.11. izsaukuma izpildes statuss;

2.12. NMP izsaukuma izpildes rezultāts;

2.13. pacienta nogādāšanas vieta (ārstniecības iestādes nosaukums, kods);

2.14. pacienta nogādāšanas datums un laiks;

2.15. ārstniecības persona (vārds, uzvārds), kura pieņēma pacientu ārstniecības iestādē;

2.16. datums un laiks, kad pacients pieņemts ārstniecības iestādē;

2.17. diagnoze saskaņā ar SSK-10;

2.18. diagnozes piezīmes;

2.19. sarežģījumi;

2.20. ziņojumi citiem dienestiem.

3. Izpildes vēsture:

3.1. NMP brigādes numurs;

3.2. NMP brigādes vadītāja vārds un uzvārds;

3.3. pacienta nāves konstatēšanas datums un laiks.

4. Sūdzības un anamnēze.

5. Objektīvais stāvoklis.

6. Pacienta stāvokļa izvērtēšanas skalas.

7. Ārstēšana.

8. Atteikumi.

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta noteikumiem Nr. 134
Radioloģiskā izmeklējuma apraksts

(Pielikums MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.4. personas norādītā kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskā dzīvesvietas adrese);

1.5. dzimums;

1.6. dzimšanas datums;

1.7. valsts.

2. Informācija par ārstniecības iestādi un ārstniecības personu:

2.1. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

2.6. ārstniecības personas specialitāte;

2.7. ārstniecības personas valsts.

3. Informācija par radioloģisko izmeklējumu*:

3.1. nosaukums;

3.2. izmeklējuma metode;

3.3. ķermeņa daļa;

3.4. apraksts.

4. Slēdziens (secinājums)*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134
Potēšanas pase

(Pielikums MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.4. personas norādītā kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskās dzīvesvietas adrese).

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds.

3. Informācija par imūndeficītu*.

4. Vakcinācijas izraisītās komplikācijas (pēcvakcinācijas sarežģījumi):

4.1. komplikācijas datums un laiks*;

4.2. komplikācija*;

4.3. diagnoze (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*;

4.4. dati par vakcināciju, pēc kuras radušās komplikācijas*.

5. Dati par vakcināciju:

5.1. vakcinācijas datums*;

5.2. vakcīnas nosaukums, informācija par preparātu un tā ievadīšanu*;

5.3. maksātājs*;

5.4. piezīmes.

6. Tuberkulīna tests:

6.1. informācija par preparātu un tā ievadīšanu*;

6.2. rezultāts*;

6.3. rezultāta datums*.

7. Imūnglobulīna ievadīšana:

7.1. infekcijas slimība (pret kuru ievadīts imūnglobulīns)*;

7.2. informācija par preparātu un tā ievadīšanu*;

7.3. piezīmes*.

8. Imunitātes pārbaude:

8.1. infekcijas slimība*;

8.2. laboratorijas nosaukums*;

8.3. testa nosaukums*;

8.4. testa datums*;

8.5. testa rezultāts*.

9. Papildu informācija:

9.1. informācija*;

9.2. datums, kad pievienota papildu informācija.

10. Kontrindikācijas vakcinācijai:

10.1. informācija par vakcīnu, kura ir kontrindicēta*;

10.2. apraksts*;

10.3. datums, kad noteikta kontrindikācija*;

10.4. kontrindikācijas termiņš*.

11. Pārslimotās infekcijas slimības:

11.1. infekcijas slimība*;

11.2. saslimšanas datums*;

11.3. apraksts*.

12. Plānotās vakcinācijas:

12.1. vakcīnas nosaukums*;

12.2. termiņš, no kura un līdz kuram veicama vakcinācija*;

12.3. potes numurs*;

12.4. piezīmes*;

12.5. statuss*.

13. Pacienta atteikums no vakcinācijas*:

13.1. infekcijas slimība un vakcīna;

13.2. potes numurs;

13.3. piezīmes;

13.4. atteikuma datums.

14. Aizpildīšanas datums.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134
Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu karte

(Pielikums MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

Kartes pamatdaļa

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. tautība*;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.7. nodarbošanās*;

1.8. pavalstniecība*.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Vecums traumas gūšanas brīdī*.

4. Ziņas par grūtniecību un gestācijas nedēļu traumas gūšanas brīdī*.

5. No stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta kartes numurs vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs*.

6. Pacienta ierašanās datums un laiks neatliekamās palīdzības nodaļā/stacionāra ambulatorajā daļā*.

7. Datums, kad pacients izrakstīts no ārstniecības iestādes*.

8. Ārstēšana:

8.1. ārstēšanas veids un turpmākā ārstēšanas norise*;

8.2. stacionārā pavadīto dienu skaits*.

9. Datums un laiks, kad gūta trauma/ievainojums vai notikusi saindēšanās*.

10. Atrašanās alkohola un citu psihoaktīvo vielu ietekmē traumas/ievainojuma/saindēšanās gūšanas brīdī*.

11. Notikuma norises vieta1*.

12. Ievainojuma veids1*.

13. Ievainotā ķermeņa daļa1*.

14. Diagnoze:

14.1. pamatdiagnoze – kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (turpmāk – SSK-10))*;

14.2. blakusdiagnoze – kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*.

15. Nolūks:

15.1. veids*;

15.2. ja tīšs paškaitējums*:

15.2.1. aktuālākais riska faktors1*;

15.2.2. agrāk veikts tīšs paškaitējums*;

15.3. ja uzbrukums vai cita veida vardarbība:

15.3.1. vainīgā saistība ar upuri1*;

15.3.2. vainīgā dzimums*;

15.3.3. vainīgā vecums*;

15.3.4. uzbrukuma iemesls1*.

16. Nodarbes veids traumas/ievainojuma gūšanas/saindēšanās brīdī1*.

17. Traumas/ievainojuma gūšanas/saindēšanās īss apraksts (piemēram, apstākļi, cēloņi)*.

A daļa

Traumas un ievainojumi, kas atbilst SSK-10 diagnožu kodiem S00.0T35.7

1. Traumas/ievainojuma pamatmehānisms1*.

2. Traumas/ievainojuma tiešais mehānisms1*.

3. Ievainojums transporta negadījumā*:

3.1. ievainotās personas pārvietošanās veids1*;

3.2. ievainotās personas loma transporta negadījumā1*;

3.3. otra transporta negadījumā iesaistītā puse1*.

4. Ievainojumu izraisošais pamatpriekšmets vai viela1*.

5. Ievainojumu izraisošais tiešais priekšmets vai viela1*.

6. Ievainojumu izraisošais starppriekšmets vai viela1*.

7. Kartes aizpildīšanas datums*.

B daļa

Saindēšanās, kas atbilst SSK-10 diagnožu kodiem T36.0T65.9

1. Pacienta ķermeņa masa (kg)*.

2. Pacienta ierašanās veids ārstniecības iestādē*.

3. Vietas kategorija, kur notikusi saindēšanās*.

4. Saindēšanos izraisījušās vielas nosaukums, grupa, daudzums un mērvienība un aktīvais ingredients1*.

5. Sākotnējais klīniskais stāvoklis*.

6. Ekspozīcijas raksturs*.

7. Ekspozīcijas ilgums*.

8. Vielas iekļūšanas ceļš organismā*.

9. Ārstēšana*.

10. Saindēšanās iznākums, pacientam izrakstoties no ārstniecības iestādes*.

11. Kartes aizpildīšanas datums*.

C daļa

Saindēšanās ar pesticīdiem, kas atbilst SSK-10 diagnožu kodiem T60.0T60.9

1. Nodarbe saindēšanās brīdī*.

2. Produkta identitāte:

2.1. produkta nosaukums*;

2.2. koncentrācija*.

3. Vielas ķīmiskais tips*.

4. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīmes.

1. 1 Kodu norāda atbilstoši Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmatai.

2. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

10. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

Narkoloģiskā pacienta karte

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.5. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.6. tautība*;

 

1.7. miršanas datums.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārsta vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Iegūtā izglītība:

3.1. augstākais iegūtais izglītības līmenis*;

3.2. skološanās gadu skaits, ja ir nepabeigta pamatizglītība*.

4. Ekonomiskā aktivitāte*.

5. Mājokļa tips*.

6. Mājsaimniecības (ģimenes) sastāvs*.

7. Bērni (0–6 gadi):

7.1. kopējais skaits*;

7.2. bērnu skaits, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar pacientu*.

8. Bērni (7–17 gadi):

8.1. kopējais skaits*;

8.2. bērnu skaits, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar pacientu*.

9. Persona vai iestāde, kas nosūtījusi vai ieteikusi apmeklēt narkologu (bez personu identificējošas informācijas)*.

10. Diagnoze:

10.1. pamatdiagnoze – kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*;

10.2. blakusdiagnoze – kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*.

11. Ārstēšanas epizodes uzsākšanas datums*.

12. Plānotais ārstēšanas epizodes beigu datums*.

13. Apmeklējuma rezultāts/sniegtās palīdzības veids ambulatori un stacionārā*.

14. Ārstēšanas epizodes beigu datums*.


15. Ārstēšanas epizodes beigu iemesls*.

16. Patoloģiska tieksme uz azartspēlēm/datorspēlēm/internetu*.

17. Visbiežāk lietotā alkoholiskā dzēriena veids (pēdējo 30 dienu laikā)*.

18. Vidējais patērētā alkohola devu skaits dienā (pēdējo 30 dienu laikā)*.

19. Alkohola lietošanas dienu skaits (pēdējo 30 dienu laikā)*:

19.1. dienu skaits, kad lietoti 60 līdz 120 grami absolūtā alkohola;

19.2. dienu skaits, kad lietoti vairāk nekā 120 grami absolūtā alkohola.

20. AUDIT** testa punktu skaits*.

21. Vecums, kad pirmo reizi lietota atkarību izraisošā viela (izņemot alkoholu, tabaku)*.

22. Pirmreizēji lietotā atkarību izraisošā viela (izņemot alkoholu, tabaku)*.

23. Psihoaktīvo vielu (izņemot alkoholu) lietošanas paradumi:

23.1. lietotā viela*;

23.2. lietotā viela ir galvenā – jā/nē*;

23.3. lietošanas veids*;

23.4. lietošanas biežums*;

23.5. vecums, kad viela lietota pirmo reizi*.

24. Iespējams noteikt galveno vielu*.

25. Iepriekš ārstējies opioīdu ilgtermiņa farmakoterapijas programmā*.

26. Injicēšanas pieredze*.

27. Injicēšanas piederumu kopīga izmantošana*.

28. Vecums, kad veikta pirmā injicēšana*.

29. HIV testa veikšana (pacienta sniegtā informācija)*.

30. HCV testa veikšana (pacienta sniegtā informācija)*.

31. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīmes.

1. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

2. ** AUDIT – alkohola lietošanas traucējumu identifikācijas tests.

11. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134
Narkoloģiskā pacienta ārstniecības rezultāta izvērtējums

(Pielikums MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārsta vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Datums, kad veikts pacienta veselības stāvokļa novērtējums*.

4. Alkohola lietošanas paradumi:

4.1. vidējais alkohola devu skaits dienā (pēdējo 30 dienu laikā)*;

4.2. alkohola lietošanas dienu skaits (pēdējo 30 dienu laikā)*;

4.3. AUDIT** testa punktu skaits*.

5. Psihoaktīvo vielu lietošanas paradumi (izņemot alkoholu) (pēdējo 30 dienu laikā):

5.1. lietotā viela*;

5.2. lietotā viela ir galvenā – Jā/Nē*;

5.3. lietošanas veids*;

5.4. lietošanas biežums*;

5.5. injicēšana (pēdējo 30 dienu laikā)*;

5.6. injicēšanas piederumu kopīga izmantošana (pēdējo 30 dienu laikā)*.

6. Pacienta veselības stāvokļa pašnovērtējums uzsākot ārstēšanu un pēc ārstēšanas epizodes pabeigšanas*.

7. Nodarbošanās (algota darba esība, skolas apmeklēšana) un noteiktas dzīvesvietas esība uzsākot ārstēšanu un pēc ārstēšanas epizodes pabeigšanas*.

8. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīmes.

1. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

2. ** AUDIT – alkohola lietošanas traucējumu identifikācijas tests.

12. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

Karte pacientam ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums*;

1.4. tautība*;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.7. faktiskās dzīvesvietas adrese*;

1.8. faktiskās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods*;

 

1.9. miršanas datums.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi) un uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Slimības vēstures vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs*.

4. Nodarbošanās*.

5. Dzīves apstākļu raksturojums*.

6. Ģimenes sastāvs*.

7. Augstākais iegūtās izglītības līmenis*.

8. Pamatiztikas līdzekļu avots*.

9. Pacienta aprūpes grupa*.

10. Datums, kad pacients iekļauts reģistrā (pirmo reizi mūžā)*.

11. Datums, kad pacients iekļauts reģistrā atkārtoti*.

12. Pirmo reizi piešķirtā invaliditāte psihiskas saslimšanas dēļ:

12.1. invaliditātes grupa*;

12.2. invaliditātes piešķiršanas gads*.

13. Atkārtoti piešķirtā invaliditāte psihiskas saslimšanas dēļ:

13.1. invaliditātes grupa*;

13.2. invaliditātes piešķiršanas gads*.

14. Sabiedriski bīstama darbība*.

15. Piespiedu ārstēšana ārstniecības iestādē saskaņā ar tiesas lēmumu*.

16. Persona vai iestāde, kas nosūtījusi vai ieteikusi apmeklēt psihiatru (bez personu identificējošas informācijas)*.

17. Diagnozes*:

17.1. psihisko traucējumu pamatdiagnoze – kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (turpmāk – SSK-10));

17.2. psihisko traucējumu blakusdiagnozes – kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10);

17.3. citas blakusdiagnozes – kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*;

17.4. sociālās blakusdiagnozes – kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*.

18. Izmaiņas psihisko traucējumu pamatdiagnozē:

18.1. pamatdiagnoze precizēta – diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*;

18.2. pamatdiagnoze mainīta – diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši (SSK-10)*.

19. Hospitalizāciju skaits pārskata gadā*.

20. Ārstēšana*.

21. Papildu informācija*.

22. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

13. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

Cukura diabēta pacienta karte

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.5. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.6. tautība*;

 

1.7. miršanas datums.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Diagnoze – kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*.

4. Gads, kurā noteikta diabēta diagnoze*.

5. Gads, kurā uzsākta orālo antidiabētisko preparātu lietošana*.

6. Gads, kurā uzsākta insulīna terapija*.

7. Apmācības iemaņu izpilde*.

8. Grūtniecība pēdējo 12 mēnešu laikā*.

9. Klīnisko izmeklējumu un analīžu rezultāti pēdējo 12 mēnešu laikā*.

10. Cukura diabēta sarežģījumi, veiktie izmeklējumi un manipulācijas pēdējo 12 mēnešu laikā:

10.1. acu pārbaude, veiktās manipulācijas un konstatētās retinopātijas*;

10.2. pēdu pārbaude, veiktās manipulācijas un konstatētie sarežģījumi*;

10.3. termināli nieru sarežģījumi*.

11. Sirds un asinsvadu slimības pēdējo 12 mēnešu laikā*.

12. Ārstēšana*.

13. Papildu informācija*.

14. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

14. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

Tuberkulozes pacienta karte

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. tautība*;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.7. faktiskās dzīvesvietas adrese*;

1.8. faktiskās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods*;

1.9. nodarbošanās:

1.9.1. veids*;

1.9.2. amats, ja pacients strādā ārstniecības iestādē*;

1.10. dzimšanas valsts*;

 

1.11. miršanas datums;

 

1.12. nāves cēlonis.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Administratīvās teritorijas kods, kurā pacients ņemts reģistra uzskaitē*.

4. Datums, kad pacients iekļauts reģistrā*.

5. Novērošanas grupa*.

6. Diagnoze:

6.1. kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*;

6.2. datums, kad diagnoze noteikta pirmo reizi*;

6.3. situācija, kādā diagnoze atklāta*;

6.4. metode, ar kuru diagnoze apstiprināta*.

7. Riska faktori*.

8. Ārstēšanas kursa sākšanas vieta un laiks*.

9. Ārstēšanas metode*.

10. Ķirurģiska ārstēšana*.

11. Abacilēts pēc 2–3 mēnešiem*.

12. Ārstēšana tiešā uzraudzībā*.

13. Datums, kad ārstēšanas kurss izvērtēts*.

14. Ārstēšanas rezultāts*.

15. Stacionārā pavadīto gultasdienu skaits*.

16. Datums, kad paņemts materiāls tuberkulozes mikobaktēriju jutības noteikšanai*.

17. Rezistence pret medikamentiem*.

18. Mainīta novērošanas grupa*:

18.1. veids;

18.2. datums, kad mainīta novērošanas grupa*.

19. Datums, kad pacients noņemts no uzskaites*.

20. Papildu informācija.

21. Pacients miris ar tuberkulozi pirmajā gadā/pirmajā mēnesī*.


22. Atkārtots ārstēšanas kurss:

22.1. diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*;

22.2. vieta, kur sākta ārstēšana*;

22.3. datums, kad sākts ārstēšanas kurss*;

22.4. ārstēšanas metode*;

22.5. ķirurģiska ārstēšana*;

22.6. abacilēts pēc 2–3 mēnešiem*;

22.7. ārstēšana tiešā uzraudzībā*;

22.8. datums, kad ārstēšanas kurss izvērtēts*;

22.9. ārstēšanas rezultāts*;

22.10. stacionārā pavadīto gultasdienu skaits*.

23. Datums, kad karte aizpildīta*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

15. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134
Onkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 747)

16. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134
Onkoloģiskā pacienta ārstēšanas karte

(Pielikums svītrots ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 747)

17. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134
Arodslimību pacienta reģistrācijas karte

(Pielikums MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. tautība*;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Nosūtītājs:

3.1. ārstniecības iestādes nosaukums*;

3.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā*;

3.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

3.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

4. Datums, kad arodslimība noteikta pirmreizēji*.

5. Arodslimību pacienta reģistrācijas kartes numurs*.

6. Valsts darba inspekcijai nosūtītā ziņojuma numurs*.

7. Arodslimību diagnozes (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*.

8. Darbavietas nosaukums, kurā pacientam bijis kontakts ar kaitīgo darba faktoru*.

9. Darba stāžs:

9.1. kopējais darba stāžs*;

9.2. darba stāžs kaitīgajā profesijā*.

10. Profesija arodslimības izraisītājfaktora iedarbības laikā*.

11. Saimnieciskā darbība arodslimības izraisītājfaktora iedarbības laikā saskaņā ar NACE 2. red. (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2. redakcija)*.

12. Arodslimības pirmreizējās atzīšanas gads*.

13. Slimības smaguma pakāpe arodslimības pirmreizējās atzīšanas laikā*.

14. Arodslimību un to izraisītājfaktoru klasifikācija atbilstoši arodslimību izmeklēšanu un uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem:

14.1. arodslimība*;

14.2. konkrētā arodslimības izraisītājfaktora noteicošās arodslimības diagnoze (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*;

14.3. arodslimību izraisītājfaktors*;

14.4. arodslimību izraisītājfaktora lietojuma kategorija*;

14.5. kaitīgā arodfaktora faktiskā koncentrācija vai līmenis*;

14.6. kaitīgā arodfaktora faktiskā koncentrācija vai līmenis pārsniedz normu*.

15. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

18. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

Arodslimību pacienta dinamiskās novērošanas karte

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. tautība*;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Nosūtītājs:

3.1. ārstniecības iestādes nosaukums*;

3.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā*;

3.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

3.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

4. Ārsta apmeklējuma datums*.

5. Arodslimību pacienta reģistrācijas kartes numurs*.

6. Invaliditāte*:

6.1. datums, kad piešķirta invaliditāte arodslimības dēļ*;

6.2. arodslimības diagnoze (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (turpmāk – SSK-10))*;

6.3. vispārējās slimības diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

6.4. invaliditātes grupa*;

6.5. darbspēju zaudējuma procents*;

6.6. nāves cēlonis (nāves cēlonis un kods atbilstoši SSK-10);

6.7. datums, kad iestājusies nāve;

6.8. nāves saistība ar arodslimību*.

7. Pārskata gadā pārciestās slimības*:

7.1. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

7.2. pirmreizēja vai hroniska saslimšana*;

7.3. darbnespējas dienu skaits*;

7.4. ārstēšanās stacionārā bez rehabilitācijas*;

7.5. ārstēšanās rehabilitācijas iestādē*.

8. Obligātajās veselības pārbaudēs konstatētās slimību diagnozes (atbilstoši SSK-10)*.

9. Hronisko slimību diagnozes līdz kaitīgā darba sākumam (atbilstoši SSK-10)*.

10. Arodslimību un to izraisītājfaktoru klasifikācija atbilstoši arodslimību izmeklēšanu un uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem*:

10.1. arodslimība*;

10.2. konkrētā arodslimības izraisītājfaktora noteicošās arodslimības diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

10.3. arodslimību izraisītājfaktors*;

10.4. arodslimību izraisītājfaktora lietojuma kategorija*.

11. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

19. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

Karte pacientam ar iedzimtām anomālijām

1. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

 

1.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

 

1.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

 

1.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

 

1.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

 

2. Slimības vēstures vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs*.

 

I. Bērns

 

3. Pacienta informācija:

 

3.1. personas kods*;

 

3.2. datums, kad pacients dzimis*;

 

3.3. vārds (vārdi), uzvārds;

 

3.4. dzimums;

 

3.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

 

3.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

 

3.7. faktiskās dzīvesvietas adrese*;

 

3.8. faktiskās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods*.

 

4. Dzimis dzīvs/nedzīvs*.

 

5. Asistētas apaugļošanas tips*.

 

6. Ziņas par grūtniecību*.

 

7. Ziņas par dzemdībām:

 

7.1. kurās dzemdībās dzimis*;

 

7.2. kurā grūtniecības nedēļā dzimis*;

 

7.3. ķermeņa svars*;

 

7.4. ķermeņa garums*.

 

8. Datums, kad iestājusies bērna nāve.

 

9. Dzīvildze ilgāk par vienu nedēļu*.

 

10. Diagnoze noteikta dzīvam/mirušam*.

 

11. Diagnozes:

 

11.1. pamatdiagnoze*:

 

11.1.1. noteikšanas datums*;

 

11.1.2. nosaukums un kods (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (turpmāk – SSK-10))*;

 

11.1.3. retās slimības nosaukums un kods (nosaukums un orfānais kods atbilstoši Orphanet reto slimību klasifikācijai)*;

 

11.2. blakusdiagnozes (iedzimtās anomālijas) (atbilstoši SSK-10)*;

 

11.3. patologanatomiskā diagnoze (atbilstoši SSK-10)*.

 

12. Diagnozes noteikšanas laikposms*.

 

13. Prenatālā diagnostika:

 

13.1. ultrasonogrāfija:

 

13.1.1. grūtniecības nedēļa, kurā veikta*;

 

13.1.2. rezultāts*;

 

13.1.3. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

 

13.2. horiona biopsija:

 

13.2.1. grūtniecības nedēļa, kurā veikta*;

 

13.2.2. rezultāts*;

 

13.2.3 diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

 

13.3. amniocentēze:

 

13.3.1. grūtniecības nedēļa, kurā veikta*;

 

13.3.2. rezultāts*;

 

13.3.3. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

 

13.4. citi izmeklējumi (ieskaitot bioķīmiskos, kombinētos un citus riskus)*:

 

13.4.1. grūtniecības nedēļa, kurā veikts*;

 

13.4.2. rezultāts*;

 

13.4.3. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

 

13.4.4. papildu informācija par izmeklējumu*.

 

14. Slimības tips*.

 

15. Slimības ģenētiskais tips*.

 

16. Monogēnas slimības kods atbilstoši McKusick klasifikatoram*.

 

17. Kariotipa raksturojums*.

 

II. Māte

 

18. Vārds (vārdi), uzvārds.

 

19. Personas kods*.

 

20. Vecums*.

 

21. Deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese.

 

22. Deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods.

 

23. Faktiskās dzīvesvietas adrese*.

 

24. Faktiskās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods*.

 

25. Cik ilgi dzīvo deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā (pilni gadi)*.

 

26. Iepriekšējās dzīvesvietas adrese*.

 

27. Tautība*.

 

28. Profesija grūtniecības 1. trimestrī*.

 

29. Kaitīgums darbā*.

 

30. Kaitīgie ieradumi*.

 

31. Reprodukcijas vēsture*:

 

31.1. kopējais grūtniecību skaits*;

 

31.2. dzīvi dzimušo bērnu skaits*;

 

31.3. nedzīvi dzimušo bērnu skaits*;

 

31.4. mirušo bērnu skaits*;

 

31.5. spontāno un nenotikušo (missed) abortu skaits*;

 

31.6. legālo abortu skaits*;

 

31.7. medicīnisko abortu skaits*.

 

32. Hronisko slimību diagnozes pirms grūtniecības (iedzimtās anomālijas) (atbilstoši SSK-10)*.

 

33. Slimības grūtniecības laikā*:

 

33.1. grūtniecības nedēļa*;

 

33.2. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*.

 

34. Kaitīgie faktori grūtniecības laikā (katram faktoram norāda grūtniecības nedēļu)*:

 

34.1. apstarošana*;

 

34.2. zāļu lietošana*;

 

34.3. citi faktori*.

 

35. Folijskābes lietošana*. 

 

III. Tēvs

 

36. Vārds (vārdi), uzvārds.

 

37. Personas kods*.

 

38. Vecums*.

 

39. Tautība*.

 

40. Profesija*.

 

41. Kaitīgums darbā*.

 

42. Kaitīgie ieradumi*.

 

43. Hroniskās slimības (atbilstoši SSK-10)*.

 

IV. Ģimene

 

44. Radnieciska laulība*.

 

45. Iepriekšējie bērni ar iedzimtām anomālijām:

 

45.1. dzimums*;

 

45.2. dzimšanas gads*;

 

45.3. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*.

 

46. Iedzimtās anomālijas mātes ģimenē (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

 

47. Iedzimtās anomālijas tēva ģimenē (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

 

48. Kartes aizpildīšanas datums*.

 

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

 

 

20. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

Multiplās sklerozes pacienta karte

 

I. Pamatinformācija

 

1. Pacienta informācija:

 

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

 

1.2. personas kods*;

 

1.3. dzimums;

 

1.4. tautība*;

 

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

 

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

 

1.7. faktiskās dzīvesvietas adrese*;

 

1.8. faktiskās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods*;

 

1.9. nodarbošanās*;

 

1.10. invaliditāte*;

 

1.11. miršanas datums.

 

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

 

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

 

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

 

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

 

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

 

II. Ģimenes anamnēze

 

3. Mātei diagnosticētās hroniskās saslimšanas (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

 

4. Tēvam diagnosticētās hroniskās saslimšanas (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

 

5. Brāļiem, māsām diagnosticētās hroniskās saslimšanas (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

 

6. Bērniem diagnosticētās hroniskās saslimšanas (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

 

7. Multiplās sklerozes saslimšanas gadījumi ģimenē:

 

7.1. mātei*;

 

7.2. tēvam*;

 

7.3. brāļiem, māsām*;

 

7.4. bērniem*.

 

III. Dzīves anamnēze

 

8. Veiktā vakcinācija:

 

8.1. pret tuberkulozi*;

 

8.2. pret difteriju, garo klepu, stinguma krampjiem*;

 

8.3. gads, kad veikta pēdējā vakcinācija pret ērču encefalītu*;

 

8.4. gads, kad veikta pēdējā vakcinācija pret difteriju*;

 

8.5. cita vakcinācija*;

 

8.6. iemesls, ja vakcinācija nav veikta*.

 

9. Pārslimotās infekcijas slimības nosaukums.

 

10. Endokrīnās slimības – diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*.

 

11. Ginekoloģiskā anamnēze:

 

11.1. ginekoloģiskās slimības – diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*;

 

11.2. vecums, kad sākās menstruācijas*;

 

11.3. gads, kad sākās menopauze*;

 

11.4. ginekoloģiskas operācijas un gads, kad tās veiktas*;

 

11.5. dzemdības:

 

11.5.1. veids*;

 

11.5.2. gads*;

 

11.6. aborts:

 

11.6.1. skaits*;

 

11.6.2. gads, kurā veikts*.

 

IV. Multiplās sklerozes anamnēze

 

12. Pirmo klīnisko simptomu izpausme:

 

12.1. raksturojums*;

 

12.2. sākuma datums*.

 

13. Otrā paasinājuma klīniskie simptomi:

 

13.1. raksturojums*;

 

13.2. sākuma datums*.

 

14. Faktiskā dzīvesvieta (pilsēta) multiplās sklerozes saslimšanas laikā*.

 

15. Pēdējā paasinājuma klīniskie simptomi:

 

15.1. raksturojums*;

 

15.2. sākuma datums*.

 

V. Neiroloģisko funkcionālo traucējumu dinamika

 

(16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24. punktā – gads, kad norādītie simptomi ir nepastāvīgi un/vai pastāvīgi)

 

16. Redzes traucējumi*.

 

17. Smadzeņu stumbra funkcijas traucējumi*.

 

18. Jušanas traucējumi*.

 

19. Zarnu un urīnpūšļa darbības traucējumi*.

 

20. Kustību traucējumi*.

 

21. Kustību koordinācijas traucējumi*.

 

22. Augstākās nervu sistēmas darbības traucējumi*.

 

23. Seksuālo funkciju traucējumi*.

 

24. Veģetatīvās sistēmas traucējumi*.

 

25. Diagnoze:

 

25.1. kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*;

 

25.2. datums, kad diagnoze noteikta*.

 

VI. Ziņas par pēdējo apmeklējumu

 

26. Sūdzības pēdējā apmeklējuma laikā:

 

26.1. redzes traucējumi*;

 

26.2. smadzeņu stumbra funkcijas traucējumi*;

 

26.3. jušanas traucējumi*;

 

26.4. zarnu un urīnpūšļa darbības traucējumi*;

 

26.5. kustību traucējumi*;

 

26.6. kustību un koordinācijas traucējumi*;

 

26.7. centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi*;

 

26.8. seksuālo funkciju traucējumi*;

 

26.9. veģetatīvās sistēmas traucējumi*.

 

27. Neiroloģiskā stāvokļa novērtējums pēc Kurtzke neiroloģisko funkciju traucējumu skalas.

 

28. Izvērstā funkcionālā neiroloģiskā stāvokļa izvērtējums pēc Kurtzke neiroloģisko funkciju traucējuma skalas*.

 

29. Slimības norise*.

 

30. Slimības forma*.

 

31. Slimības fāze*.

 

32. Multiplās sklerozes diagnozes apstiprinājums ar magnētiskās rezonanses izmeklējumu*.

 

33. Datums, kad veikts magnētiskās rezonanses izmeklējums*.

 

34. Uzskaites grupa un gads, kurā pacients iekļauts attiecīgajā grupā*.

 

35. Imunoloģiskā atrade:

 

35.1. slēdziens*;

 

35.2. datums, kad veiktas analīzes*.

 

36. Datums, kad karte aizpildīta*.

 

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.
21. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134
Dzimumšūnu donora karte

(Pielikums MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 426 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 800)

1. Donors:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods;    

1.3. dzimšanas datums;

1.4. dzimums.

2. Informācija par ārstniecības iestādi un ārstniecības personu:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

2.6. ārstniecības personas specialitāte.

3. Informācija par ziedojumu:

3.1. unikālais donora materiāla kods;

3.2. ziedojuma datums(-i);

3.3. materiāla statuss.

4. Informācija par medicīniskās apaugļošanas rezultātu:

4.1. unikālais donora materiāla kods;

4.2. ziedotā materiāla izmantošanas datums(-i);

4.3. medicīniskās apaugļošanas procedūras rezultāts(-i);

4.4. embriju transfēra (ET) vai sasaldētu embriju transfēra (FET) datums;

4.5. grūtniecības rezultāts.

5. Donora statuss Latvijā:

5.1. aktīvs;

5.2. daļēji bloķēts (donora materiāls izmantots trīs reizes);

5.3. daļēji bloķēts (no donora materiāla iestājušās trīs grūtniecības);

5.4. bloķēts neatgriezeniski (dzimuši bērni trijās grūtniecībās);

5.5. bloķēts neatgriezeniski (pēcnācējs (bērns, auglis) ar iedzimtu anomāliju vai ģenētisku slimību – norāda SSK-10 un ORPHA kodus);

5.6. bloķēts neatgriezeniski (veselības stāvokļa dēļ);

5.7. daļēji bloķēts (apturēts uz izpētes laiku).

6. Piezīmes.

22. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

Laboratoriskā izmeklējuma rezultāts

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. personas norādītā kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskās dzīvesvietas adrese);

1.4. dzimums;

1.5. vecums;

1.6. valsts;

1.7. cita noteiktiem izmeklējumiem nepieciešamā informācija (piemēram, ķermeņa masa, augums, asinsspiediens, grūtniecības nedēļa, menstruālā cikla sākuma datums, ievērota diēta, smēķēšanas paradumi, lietojamie medikamenti, urīna daudzums laika vienībā).

 

2. Laboratoriskā izmeklējuma nosūtītāja informācija:

2.1. ārstniecības iestādes kods no Ārstniecības iestāžu reģistra;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

2.5. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.6. ārstniecības personas specialitāte;

2.7. pazīme, ja ārstniecības persona nav reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā un praktizē ārvalstī;

2.8. ārstniecības personas kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta adrese) saziņai par laboratoriskā izmeklējuma gaitu vai rezultātu.

 

3. Laboratoriskā izmeklējuma izpildītāja informācija:

3.1. izmeklējuma pieņemšanas reģistrācijas datums ārstniecības iestādē;

3.2. ārstniecības iestādes kods, filiāles kods no Ārstniecības iestāžu reģistra;

3.3. ārstniecības iestādes nosaukums;

3.4. ārstniecības iestādes adrese;

3.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

3.6. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

3.7. ārstniecības personas specialitāte.

 

4. Informācija par izmeklējamo bioloģisko materiālu:

4.1. parauga paņemšanas laiks vai laika intervāls;

4.2. parauga paņemšanas ārstniecības iestādes kods, filiāles kods no Ārstniecības iestāžu reģistra;

4.3. parauga paņemšanas ārstniecības iestādes nosaukums;

4.4. parauga paņemšanas ārstniecības iestādes adrese;

4.5. parauga paņēmējam Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

4.6. materiāla veids, noteiktiem izmeklējumiem ‒ tā paņemšanas veids un anatomiskā vieta;

4.7. materiāla daudzums (noteiktiem izmeklējumiem);

4.8. reģistrācijas laiks laboratorijā.

 

5. Informācija par laboratoriskā izmeklējuma rezultātu:

5.1. laboratoriskā izmeklējuma identifikācijas numurs;

5.2. laboratoriskā izmeklējuma pārskata identifikācijas numurs;

5.3. laboratoriskā izmeklējuma izpildes statuss;

5.4. laboratoriskā izmeklējuma rezultāta un kopsavilkuma pārskata sagatavošanas datums un laiks;

5.5. laboratoriskā izmeklējuma kods un nosaukums;

5.6. rezultāta kvalitatīvā vērtība;

5.7. rezultāta kvantitatīvā vērtība, kas izteikta Starptautiskā mērvienību sistēmā (turpmāk ‒ SI), bet, ja nav piemērojama SI mērvienība, tad citā mērvienību sistēmā;

5.8. rezultāta vērtējums (apraksts), ja tādu iespējams sniegt;

5.9. rezultāta kvantitatīvo vērtību interpretācijas robežas;

5.10. katrai laboratoriskā izmeklējuma rezultāta vērtībai pieejamā iepriekšējā attiecīgā vērtība un datums, ja informācija ir pieejama un tā nav iepriekš bijusi reģistrēta veselības informācijas sistēmā;

5.11. laboratorisko izmeklējumu rezultātu kopsavilkums elektroniska dokumenta formā par saņemto paraugu, tai skaitā par citās laboratorijās veiktiem izmeklējumiem, līdz sniegta strukturēta informācija no katras izpildītāja laboratorijas atsevišķi.

23. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

Vēža pacienta karte

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. dzimums;

1.4. dzimšanas datums;

1.5. deklarētās dzīvesvietas adrese;

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.7. miršanas datums;

1.8. nāves pamatcēlonis;

1.9. vitālais statuss1*.

 

2. Diagnostikas dati:

2.1. diagnozes noteikšanas valsts*;

2.2. informācija par pacienta iekļaušanu zaļajā koridorā:2

2.2.1. datums, kad pirmreizēji norādīta pacientu grupa, un diagnoze (nosaukums un kods atbilstoši SSK-10);

2.2.2. primārās diagnostikas datums, manipulācijas nosaukums un kods (nosaukums un kods atbilstoši Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas manipulāciju klasifikatoram);

2.2.3. sekundārās diagnostikas datums, manipulācijas nosaukums un kods (nosaukums un kods atbilstoši Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas manipulāciju klasifikatoram);

2.2.4. pirmreizējais konsīlija datums;

2.3. informācija par pacienta iekļaušanu dzeltenajā koridorā:2

2.3.1. datums, kad pirmreizēji norādīta pacientu grupa, un diagnoze (nosaukums un kods atbilstoši SSK-10);

2.3.2. primārās diagnostikas datums, manipulācijas nosaukums un kods (nosaukums un kods atbilstoši Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas manipulāciju klasifikatoram);

2.3.3. sekundārās diagnostikas datums, manipulācijas kods (nosaukums un kods atbilstoši Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas manipulāciju klasifikatoram);

2.3.4. pirmreizējais konsīlija datums;

2.4. diagnozes atklāšanas veids*;

2.5. pēdējais veiktais diagnozei atbilstošais skrīnings:2

2.5.1. datums;

2.5.2. rezultāts.

 

3. Audzēja pamatdati:

3.1. diagnoze (nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*;

3.2. retā slimība (nosaukums un kods atbilstoši Orphanet reto slimību klasifikācijai)*;

3.3. bērnu vecumposma vēža diagnoze (nosaukums un kods atbilstoši Starptautiskajai bērnu vecumposma vēžu klasifikācijai 3)*;

3.4. audzēja topogrāfija (nosaukums un kods atbilstoši Starptautiskās slimību klasifikācijas onkoloģijai versijai 3.2. (turpmāk ‒ SSK-O-3.2.))*;

3.5. audzēja morfoloģija (nosaukums un kods atbilstoši SSK-O-3.2.)*;

3.6. audzēja diferenciācijas pakāpe (nosaukums un kods atbilstoši SSK-O-3.2.)*;

3.7. audzēja lokalizācija pāra orgāniem*;

3.8. diagnozes noteikšanas datums*;

3.9. diagnozes pamatošanas veids*.

 

4. Audzēja dati:

4.1. TNM4 klasifikācijas veids*;

4.2. audzēja TNM – T vērtība (atbilstoši TNM klasifikācijai)*;

4.3. audzēja TNM – N vērtība (atbilstoši TNM klasifikācijai)*;

4.4. audzēja TNM – M vērtība (atbilstoši TNM klasifikācijai)*;

4.5. audzēja histoloģiskā pakāpe*;

4.6. attālo metastāžu lokalizācija*;

4.7. audzēja stadija atbilstoši TNM klasifikācijai*;

4.8. audzēja stadija atbilstoši FIGO5 klasifikācijai*;

4.9. audzēja stadija atbilstoši AnnArbor/Lugano6 klasifikācijai*;

4.10. hroniskas mieloleikozes fāze*;

4.11. rezekcijas līniju stāvoklis*;

4.12. Breslow7 metodes rādītājs*;

4.13. Clarkmetodes rādītājs*.

 

5. Slimības norises gaita:

5.1. slimības progresijas diagnosticēšanas datums*;

5.2. lokāla recidīva diagnosticēšanas datums*;

5.3. attālo metastāžu diagnosticēšanas datums*;

5.4. attālo metastāžu lokalizācija*;

5.5. slimības remisijas datums*;

5.6. papildu informācija*;

5.7. noņemšanas no uzskaites:

5.7.1. datums;

5.7.2. iemesls.

 

6. Vēža pacienta ārstēšana:

6.1. ārstniecības iestāde, kurā saņemta ārstēšana (iestādes nosaukums un kods Ārstniecības iestāžu reģistrā)*;

6.2. ārvalstu ārstniecības iestāde, kurā saņemta ārstēšana (iestādes nosaukums)*;

6.3. ārstētā slimība*;

6.4. ārstēšanas veids:

6.4.1. ķirurģiska ārstēšana:

6.4.1.1. operācijas veids*;

6.4.1.2. operācijas datums*;

6.4.1.3. operācija (nosaukums un kods atbilstoši NOMESCO klasifikācijai)*;

6.4.1.4. norāde par pacienta turpmāko ārstēšanu/ novērošanu*;

6.4.2. staru terapija:

6.4.2.1. staru terapijas veids*;

6.4.2.2. staru terapijas apakšveids*;

6.4.2.3. staru terapijas metode*;

6.4.2.4. staru terapijas sākuma datums*;

6.4.2.5. staru terapijas beigu datums*;

6.4.2.6. kursā saņemto greju skaits*;

6.4.2.7. kursā saņemto frakciju skaits*;

6.4.2.8. norāde par turpmāko ārstēšanu/novērošanu*;

6.4.3. ķīmijterapija:

6.4.3.1. ķīmijterapijas veids*;

6.4.3.2. ķīmijterapijas līnija*;

6.4.3.3. zāļu vispārīgais nosaukums un anatomiski terapeitiski ķīmiskais kods (atbilstoši ATĶ9 klasifikācijai)*;

6.4.3.4. saņemto kursu skaits*;

6.4.3.5. ķīmijterapijas sākuma datums*;

6.4.3.6. ķīmijterapijas pārtraukšanas datums*;

6.4.3.7. ķīmijterapijas pārtraukšanas iemesls*;

6.4.3.8. ķīmijterapijas beigu datums*;

6.4.3.9. norāde par pacienta turpmāko ārstēšanu/novērošanu*;

6.4.4. endokrīnā terapija:

6.4.4.1. endokrīnās terapijas veids*;

6.4.4.2. endokrīnās terapijas līnija*;

6.4.4.3. zāļu vispārīgais nosaukums un anatomiski terapeitiski ķīmiskais kods (atbilstoši ATĶ klasifikācijai)*;

6.4.4.4. endokrīnās terapijas sākuma datums*;

6.4.4.5. endokrīnās terapijas pārtraukšanas datums*;

6.4.4.6. endokrīnās terapijas pārtraukšanas iemesls*;

6.4.4.7. endokrīnās terapijas beigu datums*;

6.4.4.8. norāde par pacienta turpmāko ārstēšanu/ novērošanu*;

6.4.5. imūnterapija:

6.4.5.1. imūnterapijas veids*;

6.4.5.2. imūnterapijas līnija*;

6.4.5.3. zāļu vispārīgais nosaukums un anatomiski terapeitiski ķīmiskais kods (atbilstoši ATĶ klasifikācijai)*;

6.4.5.4. imūnterapijas sākuma datums*;

6.4.5.5. imūnterapijas pārtraukšanas datums*;

6.4.5.6. imūnterapijas pārtraukšanas iemesls*;

6.4.5.7. imūnterapijas beigu datums*;

6.4.5.8. norāde par pacienta turpmāko ārstēšanu/novērošanu*;

6.4.6. mērķterapija:

6.4.6.1. mērķterapijas veids*;

6.4.6.2. mērķterapijas līnija*;

6.4.6.3. zāļu vispārīgais nosaukums un anatomiski terapeitiski ķīmiskais kods (atbilstoši ATĶ klasifikācijai)*;

6.4.6.4. mērķterapijas sākuma datums*;

6.4.6.5. mērķterapijas pārtraukšanas datums*;

6.4.6.6. mērķterapijas pārtraukšanas iemesls*;

6.4.6.7. mērķterapijas beigu datums*;

6.4.6.8. norāde par pacienta turpmāko ārstēšanu/novērošanu*;

6.4.7. perifēro asins cilmes šūnu transplantācija*:

6.4.7.1. transplantācijas veids*;

6.4.7.2. donora veids*;

6.4.7.3. transplantācijas datums*;

6.4.7.4. norāde par pacienta turpmāko ārstēšanu/ novērošanu*;

6.4.8. paliatīvā terapija:

6.4.8.1. paliatīvās aprūpes uzsākšanas datums*.

 

7. Molekulārā un citoģenētiskā izmeklēšana, kas saistīta ar onkoloģisko slimību, atbilstoši izmeklējuma veida kodam:

7.1.  veselības informācijas sistēmā uzkrāto laboratorisko izmeklējumu dati:

7.1.1. laboratoriskā izmeklējuma pārskata identifikācijas numurs;

7.1.2. izmeklējuma kods un nosaukums;

7.2. laboratorisko izmeklējumu dati, kas ievadāmi manuāli veselības informācijas sistēmā (t. sk. vēsturiskie dati,  ārvalstīs veiktie)*:  

7.2.1. laboratoriskā izmeklējuma pārskata identifikācijas numurs*;

7.2.2. izmeklējuma kods un nosaukums*;

7.2.3. parauga ņemšanas datums*;

7.2.4. laboratorija, kurā veikts izmeklējums, un valsts, ja izmeklējums veikts ārvalstīs*;

7.2.5. laboratoriskā izmeklējuma rezultāta informācija*:

7.2.5.1. rādītājs*;

7.2.5.2. rezultāta vērtība*;

7.2.5.3. papildu informācija (ja nepieciešams)*.

 

Piezīmes.

1. Vitālais statuss tiek aprēķināts, balstoties uz šādiem datiem: miršanas datums un personas statuss (aktīvs/pasīvs).

Ja personas statuss ir "Aktīvs" un personai nav norādīts miršanas datums, tad vitālais statuss = dzīvs;

Ja personas statuss ir "Aktīvs" un personai ir norādīts miršanas datums, tad vitālais statuss = miris;

Ja personas statuss ir "Pasīvs", tad vitālais statuss = nav zināms.

2. Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas dati. Dati no Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas tiek atjaunoti atbilstoši termiņam, kas ir saskaņots ar Nacionālo veselības dienestu, un iekļauti SPKC tīmekļvietnē publicētajos metodiskajos norādījumos informācijas sniegšanai vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā par pacientiem, kuriem diagnosticēta onkoloģiska slimība.

3. Bērnu vecumposma vēžu klasifikators (ICCC – International Classification of Childhood Cancer, IARC 2017.).

4. Ļaundabīgo audzēju TNM (Tumor, Node, Metastases) klasifikācija.

5. Starptautiskās dzemdību speciālistu un ginekologu asociācijas (International Federation of Obstetricians and Gynaecologists) klasifikācija.

6. Audzēja stadija pēc limfātiskās sistēmas audzēju klasifikācijas tiek noteikta hematoloģisko limfoīdo vēžu –  Hodžkina vai ne-Hodžkina limfomu – gadījumā.

7. Melanomas morfoloģiskais rādītājs un prognostiskais faktors – apraksta to, cik dziļi audzēja šūnas izplatījušās ādas slāņos.

8. Melanomas morfoloģiskais rādītājs un prognostiskais faktors tiek izmantots melanomas diagnostikā, lai noteiktu audzēja infiltrācijas līmeni dermā un izvērtētu ietekmi uz slimības prognozi.

9. Anatomiski terapeitiski ķīmiskā klasifikācija (Anatomic Therapeutic Chemical).

* Aizpilda ārstniecības iestāde.

24. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

(Pielikums MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. faktiskās dzīvesvietas adrese.

 

2. Informācija par ārstniecības personu un atzinumu:

2.1. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

2.2. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.3. ārstniecības personas specialitāte;

2.4. atzinuma reģistrēšanas datums;

2.5. atzinuma unikālais identifikators.

 

3. Noteicošā informācija tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai:

3.1. pamatdiagnoze – kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10);

3.2. blakusdiagnoze – kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10);

3.3. funkcionālo traucējumu apraksts un rekomendācijas;

3.4. ieteicamais tehniskā palīglīdzekļa veids – ISO kods (atbilstoši normatīvajos aktos par tehniskajiem palīglīdzekļiem norādītajam no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstam), nosaukums un vienību skaits (1 vai 2);

3.5. izskatīšanas steidzamība (ir/nav);

3.6. izskatīšanas steidzamības iemesls.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 134Pieņemts: 11.03.2014.Stājas spēkā: 01.04.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 13.03.2014. OP numurs: 2014/52.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
264943
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2023","iso_value":"2023\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2023","iso_value":"2023\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2023.-13.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-14.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2022","iso_value":"2022\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2021","iso_value":"2021\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2021.-31.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2021","iso_value":"2021\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2021.-23.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-16.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2020","iso_value":"2020\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-23.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2019","iso_value":"2019\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2019.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-30.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2018","iso_value":"2018\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-24.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2018","iso_value":"2018\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2018.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2017","iso_value":"2017\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2017.-27.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2017","iso_value":"2017\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2017.-30.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2016","iso_value":"2016\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2016.-29.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.2015","iso_value":"2015\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2015.-30.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2014","iso_value":"2014\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2014.-18.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"