Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.112

Rīgā 2014.gada 25.februārī (prot. Nr.12 20.§)
Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7.panta pirmo daļu un Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 11.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izraugās Eiropas tehniskā novērtējuma institūciju, kā arī kārtību, kādā izdod Eiropas tehnisko novērtējumu.

2. Būvizstrādājuma Eiropas tehnisko novērtējumu (turpmāk – tehniskais novērtējums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk – regula Nr. 305/2011), un šiem noteikumiem izdod šajos noteikumos noteiktajā kārtībā akreditēta tehniskā novērtējuma institūcija.

3. Juridiskā persona, kas pretendē izdot tehniskos novērtējumus Latvijā (turpmāk – pretendents), iesniedz nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditācijas iesniegumu (1. pielikums) un pievieno dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību regulas Nr.  305/2011 IV pielikuma 2. tabulā noteiktajām prasībām.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 462 redakcijā)

4. Nacionālā akreditācijas institūcija pēc šo noteikumu 3. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē pretendenta kompetenci atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

4.1. piešķirt akreditāciju, ja pretendents atbilst regulas Nr. 305/2011 IV pielikuma 2. tabulā noteiktajām prasībām;

4.2. nepiešķirt akreditāciju, ja pretendents neatbilst regulas Nr. 305/2011 IV pielikuma 2. tabulā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 462)

5. Pretendents, kuram ir piešķirta akreditācija, uzskatāms par Latvijā apstiprinātu tehniskā novērtējuma institūciju regulas Nr. 305/2011 29. panta 1. punkta izpratnē. Ekonomikas ministrija informāciju par tehniskā novērtējuma institūciju paziņo citām Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Eiropas Komisijai.

6. Tehniskā novērtējuma institūcijas darbību un kompetenci uzrauga nacionālā akreditācijas institūcija atbilstoši regulas Nr.  305/2011 29. panta 3. punktam.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 462 redakcijā)

7. Tehniskā novērtējuma institūcija katru gadu līdz 31. martam iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par iepriekšējā gadā izsniegtajiem un izstrādes stadijā esošajiem tehniskajiem novērtējumiem, atteikumiem izdot tehnisko novērtējumu, kā arī Eiropas novērtējuma dokumentiem, kuru izstrādē attiecīgā tehniskā novērtējuma institūcija līdzdarbojas vai ir līdzdarbojusies.

8. Lai saņemtu tehnisko novērtējumu, ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ir īpaši pilnvarots Eiropas tehniskā novērtējuma pieprasījuma iesnieguma (turpmāk – iesniegums) iesniegšanai (turpmāk – iesniedzējs), iesniedz tehniskā novērtējuma institūcijā iesniegumu (2. pielikums).

9. Iesniedzējs vienlaikus ir tiesīgs pieprasīt tehnisko novērtējumu konkrētam būvizstrādājumam, būvizstrādājumu komplektam vai būvizstrādājumu saimei tikai vienā Eiropas Ekonomikas zonas valsts tehniskā novērtējuma institūcijā.

10. Pieprasot tehnisko novērtējumu, iesniedzējs piekrīt, ka tehniskā novērtējuma institūcija par iesnieguma saturu informē Eiropas Komisiju, regulas Nr. 305/2011 31. panta 1. punktā minēto tehniskā novērtējuma organizāciju un citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu tehniskā novērtējuma institūcijas.

11. Iesniegumā norāda visas iespējamās būvizstrādājuma ražotnes un to atrašanās vietas. Iesniedzējs nodrošina, lai tehniskā novērtējuma institūcijas speciālisti vai tās pilnvarotie eksperti, veicot tehnisko novērtēšanu, varētu apmeklēt šīs ražotnes to darba laikā.

12. Tehniskā novērtējuma institūcijai ir tiesības pieprasīt, lai iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

12.1. būvizstrādājuma aprakstu un rasējumus;

12.2. būvizstrādājuma specifikācijas;

12.3. testēšanas pārskatus;

12.4. aprēķinus;

12.5. citu informāciju, kas nepieciešama būvizstrādājuma tehniskajai novērtēšanai un atbilstības izvērtēšanai attiecībā uz derīgumu paredzētajai izmantošanai.

13. Tehniskās novērtēšanas procedūras un tehniskā novērtējuma piešķiršanas izmaksas sedz iesniedzējs.

14. Tehniskā novērtējuma institūcija un tās pilnvarotie eksperti nodrošina informācijas aizsargāšanu, kas tiem kļuvusi zināma, izskatot iesniegumu un pieņemot lēmumu par tehniskā novērtējuma izdošanu.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumus Nr. 1185 "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 214. nr.).

16. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.212)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra
noteikumiem Nr.112

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 462)

Iesniegums tehniskā novērtējuma institūcijas akreditācijai
  
(nacionālās akreditācijas institūcijas nosaukums)
 
1. Tehniskā novērtējuma institūcijas izstrādājumu joma (saskaņā ar regulas Nr.  305/2011 IV pielikuma 1. tabulu) 
2. Pretendenta nosaukums 
3. Pretendenta reģistrācijas numurs 
4. Pretendenta juridiskā adrese 
5. Apakšuzņēmēja nosaukums 
6. Apakšuzņēmēja reģistrācijas numurs 
7. Apakšuzņēmēja juridiskā adrese 
8. Pretendenta vadītāja vārds, uzvārds, personas kods 
9. Pretendenta vadītāja amats un zinātniskais grāds 
10. Kontaktpersonas vārds un uzvārds 
11. Kontaktpersonas adrese 
12. Kontaktpersonas tālruņa numurs 
13. Kontaktpersonas e-pasta adrese 

Ar parakstu apliecinu, ka:

• esmu iepazinies ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas tehniskā novērtējuma izstrādes jomu;

• visas iesniegumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

   

(vieta)

 

(datums*)

Pretendents vai pilnvarotā persona   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Apakšuzņēmējs vai pilnvarotā persona   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra
noteikumiem Nr.112
    
  

(tehniskā novērtējuma institūcijas nosaukums)

 
    
  

(tehniskā novērtējuma institūcijas adrese)

 
 

Eiropas tehniskā novērtējuma pieprasījuma iesniegums

 
 1. Iesniedzējs  
   
 

(Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēts būvizstrādājuma ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kas reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ir īpaši pilnvarots iesniegt Eiropas tehniskā novērtējuma pieprasījuma iesniegumu)

 
   
 2. Eiropas tehniskā novērtējuma turētājs (ja tas nav iesniedzējs) 
   
   
    
 3. Būvizstrādājuma veids  
   
   
 4. Būvizstrādājuma tirdzniecības nosaukums (vai preču zīme), par kuru pieprasīts Eiropas tehniskais novērtējums 
   
   
   
 5. Būvizstrādājuma apraksts, paredzētais izmantojums un tā būtiskie raksturlielumi 
   
   
   
 6. Lūdzu atzīmēt atbilstošo: 
 uz būvizstrādājumu neattiecas saskaņotais standarts 
 uz būvizstrādājumu tikai daļēji attiecas saskaņotais standarts 
 uz būvizstrādājumu attiecas Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG (regulas Nr.  305/2011 66. panta 3. punkts) 
 uz būvizstrādājumu attiecas Eiropas novērtējuma dokuments 
 uz būvizstrādājumu tikai daļēji attiecas Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG vai Eiropas novērtējuma dokuments 
    
 7. Ražotnes, kurās paredzēts ražot būvizstrādājumu  
    
   
 

8. Pieprasījuma iesniedzēja apliecinājums

Apliecinu, ka:

8.1. neesmu iesniedzis šā iesnieguma 3. un 4. punktā minētā būvizstrādājuma Eiropas tehniskā novērtējuma pieprasījumu citā Eiropas Ekonomikas zonas valsts tehniskā novērtējuma institūcijā;

8.2. piekrītu, ka par šo iesniegumu informē citas tehniskā novērtējuma institūcijas, to organizāciju un Eiropas Komisiju;

8.3. segšu visas ar būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanu un Eiropas tehniskā novērtējuma sagatavošanu un izsniegšanu saistītās izmaksas;

8.4. sniegšu visu nepieciešamo informāciju un atbalstu tehniskā novērtējuma institūcijai un tās ekspertiem, kas apmeklē ražotni un novērtē būvizstrādājumu;

8.5. sniegšu visu nepieciešamo atbalstu Eiropas tehniskā novērtējuma sagatavošanas procesā;

8.6. nodrošināšu, lai tehniskā novērtējuma organizācijas pilnvaroti eksperti darba laikā varētu apmeklēt būvizstrādājuma ražotnes.

9. Iesnieguma pielikumā:

9.1. būvizstrādājuma apraksts uz _______ lapām;

9.2. būvizstrādājuma specifikācijas uz _______ lapām;

9.3. testēšanas pārskati uz _______ lapām;

9.4. aprēķini uz _______ lapām;
 

 
 9.5. citi dokumenti uz 

lapām.

 
         
 

(vieta)

 

(datums*)

 

(amats)

 

(paraksts*)

 
   
 Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
   
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 112Pieņemts: 25.02.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 27.02.2014. OP numurs: 2014/42.10
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
264648
{"selected":{"value":"10.08.2018","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"