Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.71

Rīgā 2014.gada 4.februārī (prot. Nr.7 13.§)
Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu
Izdoti saskaņā ar
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma
8.panta sesto un septīto daļu

1. Noteikumi nosaka uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma (turpmāk – iesniegums) paraugu, iesniegumam pievienojamos dokumentus un kārtību, kādā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus.

2. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

2.1. elektronisko pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv, izmantojot portālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus;

2.2. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

2.3. pa pastu;

2.4. personīgi Fonda administrācijā.

3. Lai saņemtu uzturlīdzekļus, fiziska persona, kuras aprūpē ir bērns un kura pastāvīgi dzīvo un kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā (turpmāk – iesniedzējs), Fonda administrācijā iesniedz iesniegumu (pielikums).

4. Papildus iesniegumam Fonda administrācijā iesniedz:

4.1. tiesas nolēmuma norakstu, ja par uzturlīdzekļu piedziņu lēmusi ārvalsts tiesa;

4.2. ārvalsts tiesu izpildītāja izsniegtās ziņas par to, ka uzturlīdzekļu piedziņa no parādnieka nav iespējama vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, vai kompetentas ārvalsts iestādes izdotu dokumentu par piespriesto, bet nesamaksāto uzturlīdzekļu maksājumu summu un datumu, kad šī summa aprēķināta, ja tiesas nolēmuma izpilde notiek ārvalstī;

4.3. pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, ja iesniedzējs iesniegumu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību.

5. Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētās ziņas iesniegšanai Fonda administrācijā ir derīgas mēnesi pēc to izsniegšanas.

6. Fonda administrācija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus.

7. Ja iesniedzējs nav iesniedzis visus dokumentus, Fonda administrācija var pieprasīt iesniegt tos 10 darbdienu laikā. Šādā gadījumā lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus pieņem 10 darbdienu laikā no dienas, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja iesniedzējs Fonda administrācijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Fonda administrācija pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus.

8. Ja šo noteikumu 7. punktā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, Fonda administrācija var pieņemt lēmumu pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Šādā gadījumā lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus pieņem 10 darbdienu laikā no dienas, kad iesniegti visi pieprasītie dokumenti, bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja iesniedzējs Fonda administrācijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Fonda administrācija pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus.

9. Fonda administrācija iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo tiesas nolēmuma tekstu iegūst Tiesu informatīvajā sistēmā.

10. Ja Tiesu informatīvajā sistēmā nav pieejams pilns tiesas nolēmuma teksts vai tiesu izpildītājs pēc iesniedzēja lūguma nav sniedzis ziņas par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību vai daļēju piedziņu saskaņā ar Civilprocesa likuma 572.1 panta pirmo daļu, Fonda administrācija pieprasa tiesas nolēmuma norakstu attiecīgajā tiesā vai lūdz attiecīgo tiesu izpildītāju sniegt ziņas. Šādā gadījumā lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus pieņem 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts pieprasītais tiesas nolēmums vai tiesu izpildītāja ziņas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

11. Ja šo noteikumu 10. punktā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, Fonda administrācija var pieņemt lēmumu pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Šādā gadījumā lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus pieņem 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts pieprasītais tiesas nolēmums vai tiesu izpildītāja ziņas, bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

12. Lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus iesniedzējam paziņo rakstiski, kā arī norāda lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

13. Uzturlīdzekļu izmaksu sāk nākamajā kalendāra mēnesī pēc lēmuma pieņemšanas par uzturlīdzekļu izmaksu. Uzturlīdzekļus izmaksā par iepriekšējo mēnesi, izņemot Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 10. panta otrajā daļā paredzēto gadījumu, kad uzturlīdzekļus izmaksā par visu iepriekšējo laikposmu, par kuru uzturlīdzekļi aprēķināti. Ja lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu pieņem nākamajā kalendāra mēnesī pēc iesnieguma saņemšanas, aprēķinātos uzturlīdzekļus par iepriekšējo mēnesi var izmaksāt mēnesī, kad pieņemts minētais lēmums.

14. Uzturlīdzekļus katru mēnesi ieskaita iesniedzēja kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

15. Ja iesniedzējam uzturlīdzekļi nav izmaksāti Fonda administrācijas vainas dēļ, attiecīgo summu izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

16. Uzturlīdzekļus izmaksā līdz dienai, kad beidzas uzturlīdzekļu izmaksas termiņš, ja tas uzturlīdzekļu piešķiršanas brīdī jau ir bijis zināms, vai līdz dienai, kad iestājies apstāklis, kura dēļ izbeidzama uzturlīdzekļu izmaksa.

17. Iesniedzēja nāves gadījumā uzturlīdzekļu summu, kas ir aprēķināta līdz viņa nāves dienai, bet nav izmaksāta, izmaksā aizbildnim, kas sakarā ar iesniedzēja nāvi iecelts bērnam, par kuru uzturlīdzekļi aprēķināti. Šādā gadījumā aizbildnis Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktajā termiņā iesniedz iesniegumu Fonda administrācijā, norādot savu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, uz kuru pārskaitāmi uzturlīdzekļi. Šīs uzturlīdzekļu summas saņemšana neietekmē citu aizbildnim izmaksājamo pabalstu izmaksu un apmērus.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem:

18.1. Ministru kabineta 2004. gada 20. jūlija noteikumus Nr. 612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 116. nr.; 2010, 80. nr.; 2012, 51. nr.);

18.2. Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumus Nr. 408 "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 73. nr.; 2010, 72. nr.; 2012, 51. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministre Baiba Broka

Pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.71

(Pielikums MK 16.06.2015. noteikumu Nr.322 redakcijā)

Uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai

Persona, kas vēlas saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda:

vārds, uzvārds  
   

 
 

personas kods            

-

         

 
 

tālruņa numurs(-i)  
   

 
 

elektroniskā pasta adrese  
   

Lūdzu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikto izmaksāt uzturlīdzekļus bērnam(-iem), kurš(-i) ir manā faktiskā aprūpē, pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā un kuram(-iem) ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā:

Nr.
p.k.

Bērna vārds un uzvārds

Personas kods
(piešķirts Latvijas Republikā)

     
     
     

Piekrišana parādnieka ziņu publiskošanai*:

  jā, piekrītu

Informācija par uzturlīdzekļu piedziņas lietu – tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas izpildu raksts par uzturlīdzekļu piedziņu

   
 

(vārds, uzvārds)

Uzturlīdzekļus lūdzu pārskaitīt uz (vajadzīgo atzīmēt):

  kontu kredītiestādē

kredītiestādes nosaukums  
   

iesniedzēja konta numurs

                                         

kredītiestādes kods (norāda, ja kredītiestāde reģistrēta ārvalstīs)

  pasta norēķinu sistēmas kontu

iesniedzēja konta numurs

                                         

Lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus lūdzu (vajadzīgo atzīmēt):

  izsniegt man personīgi Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā

  nosūtīt pa pastu uz adresi _______________________________________

  nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi**______________________________

Apliecinu, ka līdz iesnieguma iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā neesmu saņēmis(-usi) uzturlīdzekļus no personas, kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu vai notariālo aktu, kas ietver vienošanos par periodiskajiem uzturlīdzekļu maksājumiem, uzlikts uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, vai tos esmu saņēmis(-usi) nepilnā apmērā.

Esmu informēts(-a), ka ziņas par parādnieku publisko, lai aizsargātu bērna(-u) tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu – uzturlīdzekļu maksāšanu, kā arī atbildīgu un godprātīgu saistību izpildi.

Esmu informēts(-a), ka ziņu par parādnieku publiskošana var kaitēt bērna(-u) interesēm un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija ziņas par parādnieku publisko tikai tādā gadījumā, ja ir saņemta mana piekrišana.

Esmu informēts(-a), ka man ir pienākums paziņot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, triju darbdienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās. Šādi apstākļi ir:

- bērns(-i) faktiski vairs neatrodas manā aprūpē;

- parādnieks maksā uzturlīdzekļus;

- es vai bērns(-i), par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai man vai bērnam(-iem) vairs nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

- bērna(-u) uzturēšanai, par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, man ārvalstī piešķirts pabalsts vai cita materiālā palīdzība, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem;

- tiesas nolēmums, uz kura pamata man veic uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir zaudējis spēku;

- notariālais akts, kas ietver vienošanos par periodiskajiem uzturlīdzekļu maksājumiem bērnam(-iem), uz kura pamata man veic uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir izbeigts vai grozīts;

- iestājušies citi šeit neminēti apstākļi, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

Esmu informēts(-a), ka man ir pienākums atmaksāt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai:

- visas man nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas, kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus;

- likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;

- man izmaksātās uzturlīdzekļu summas, ja esmu apzināti sniedzis(-usi) nepatiesas ziņas vai noteiktajā laikā neesmu paziņojis(-usi) par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

Esmu informēts(-a), ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums piedzīt no manis visas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas, kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus, un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām.

Pielikumā:

 
 
 

 
 

 

   

(datums)

 

(paraksts)

Piezīmes.

1. *Ja iesniedzējs ir piekritis, ziņas par parādnieku publisko Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas tīmekļvietnē, norādot parādnieka vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu.

2. ** Dokuments tiks nosūtīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 71Pieņemts: 04.02.2014.Stājas spēkā: 21.02.2014.Zaudē spēku: 31.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 20.02.2014. OP numurs: 2014/37.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
264499
{"selected":{"value":"01.07.2015","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-30.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-30.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2014","iso_value":"2014\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)