Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1507

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 46.§)
Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. periodu, par kuru trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs pieprasa atmaksāt pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – nodoklis), kas samaksāts par Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – iekšzeme) iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem un par preču importu saimnieciskās darbības nodrošināšanai ārpus Eiropas Savienības teritorijas, kā arī atmaksājamā nodokļa minimālo summu;

1.2. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja iesniegumā (turpmāk – iesniegums) norādītās nodokļa summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli, un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests atmaksā nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 112.panta 1.1 daļā noteikto termiņu;

1.3. Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus;

1.4. iesnieguma veidlapas paraugu;

1.5. gadījumus, kādos Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu atmaksāt iesniegumā norādīto nodokļa summu.

2. Šajos noteikumos noteikto kārtību piemēro, ja trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma 112.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, tai skaitā:

2.1. periodā, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu (turpmāk – atmaksas periods), trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam iekšzemē nav bijusi ne saimnieciskās darbības mītnesvieta, ne pastāvīgā iestāde, no kuras veikta saimnieciskā darbība, ne arī deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta;

2.2. trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs atmaksas periodā nav piegādājis preces un nav sniedzis pakalpojumus, ko varētu uzskatīt par iekšzemē veiktajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, izņemot:

2.2.1. preču transporta pakalpojumu un ar preču transportēšanu saistīto pakalpojumu sniegšanu, ja par šiem pakalpojumiem nav jāmaksā nodoklis valsts budžetā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā;

2.2.2. preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu personām, kuras ir atbildīgas par nodokļa samaksu valsts budžetā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā;

2.2.3. darījumus, ko veic saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma  140.2 vai 140.4 pantā noteikto īpašo nodokļa režīmu.

(Grozīts ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 4)

3. Atmaksas periods:

3.1. nav ilgāks par vienu kalendāra gadu un nav īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem;

3.2. var būt īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem, ja tie ir kalendāra gada pēdējie mēneši.

4. Atmaksai pieprasītā kopējā nodokļa summa nevar būt mazāka par:

4.1. 400 euro, ja iesniegumā norādītais atmaksas periods ir īsāks par vienu kalendāra gadu, bet nav īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem;

4.2. 50 euro, ja iesniegumā norādītais atmaksas periods ir viens kalendāra gads vai ir īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem un tie ir kalendāra gada pēdējie mēneši.

II. Kārtība, kādā trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā

5. Nodokli atmaksā, pamatojoties uz iesniegumu (pielikums), ko Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona.

6. Iesniegumu iesniedz šādos termiņos:

6.1. līdz tā kalendāra gada 30.septembrim, kas seko atmaksas periodam, ja atmaksas periods ir viens kalendāra gads;

6.2. triju mēnešu laikā pēc iesniegumā norādītā atmaksas perioda beigām, ja:

6.2.1. atmaksas periods ir īsāks par vienu kalendāra gadu, bet nav īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem;

6.2.2. atmaksas periods ir īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem un tie ir kalendāra gada pēdējie mēneši.

7. Ja iesniegumu nosūta pa pastu, par iesniegšanas dienu uzskata dienu, kad iesniegums nodots pastā (pasta zīmogs).

8. Iesniegumu aizpilda latviešu vai angļu valodā.

9. Trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja pilnvarotā persona var būt fiziska vai juridiska persona, kas darbojas saskaņā ar kādu no šādām pilnvarām:

9.1. pilnvaras izdevēja valstī izsniegtu un legalizētu pilnvaru, ja Dokumentu legalizācijas likums nenosaka citādi;

9.2. Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izsniegtu notariāli apliecinātu pilnvaru;

9.3. pilnvaras izdevēja valstī izsniegtu notariāli apliecinātu pilnvaru atbilstoši līguma nosacījumiem, ja Latvijas Republika ar šo valsti ir noslēgusi divpusēju vai daudzpusēju līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām.

10. Trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona ar parakstu iesniegumā apliecina, ka:

10.1. iesniegumā norādītā informācija ir patiesa;

10.2. atmaksas periodā saimnieciskā darbība iekšzemē nav veikta un nav veikti ar nodokli apliekami darījumi, izņemot šo noteikumu 2.2.1.2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktā minētos darījumus;

10.3. iesnieguma iesniedzējs apņemas triju gadu laikā atmaksāt valsts budžetā nodokļa summu, kas kļūdaini pārskaitīta uz iesniegumā norādīto kontu bankā.

(Grozīts ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 4)

11. Iesniegumam pievieno:

11.1. apmaksāto pievienotās vērtības nodokļa rēķinu (turpmāk – nodokļa rēķins) oriģinālus par atmaksas periodā iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, par kuriem tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;

11.2. dokumentu oriģinālus, kas apliecina atmaksas periodā iekšzemē veikto preču importu, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;

11.3. dokumentus, kas apliecina atmaksai pieprasītās nodokļa summas samaksu (kases čeks, bankas maksājumu uzdevums);

11.4. attiecīgās valsts nodokļu administrācijas izsniegtu izziņu (oriģinālu), kas derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas un apliecina, ka iesniegumā norādītajā atmaksas periodā persona, kas iekšzemē ir iegādājusies preces vai saņēmusi pakalpojumus, vai veikusi preču importu, ir bijusi reģistrēts nodokļa maksātājs ārpus Eiropas Savienības teritorijas;

11.5. ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, – pilnvaras oriģinālu, kas atbilst šo noteikumu 9.punktā minētajiem nosacījumiem.

III. Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par iesniegumā norādītās nodokļa summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli

12. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda, vai iesniegums un tajā norādītā informācija atbilst šādiem nosacījumiem:

12.1. iesniegums iesniegts šo noteikumu 6.punktā minētajā termiņā;

12.2. iesniegumā norādītais atmaksas periods atbilst šo noteikumu 3.punktā minētajam atmaksas periodam;

12.3. informācija norādīta latviešu vai angļu valodā;

12.4. atmaksai pieprasītā kopējā nodokļa summa nav mazāka par:

12.4.1. 400 euro, ja atmaksu pieprasa par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto atmaksas periodu;

12.4.2. 50 euro, ja atmaksu pieprasa par šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto atmaksas periodu;

12.5. iesniegumā sniegts apliecinājums atbilstoši šo noteikumu 10.punktam;

12.6. iesniegumā norādīta informācija par katru iekšzemē izrakstīto nodokļa rēķinu vai par katru dokumentu, kas apliecina iekšzemē veikto preču importu;

12.7. iesniegumam pievienoti dokumenti atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

12.8. trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs iesniegumā norādītajā atmaksas periodā nav bijis reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

13. Ja iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir pietiekama lēmuma pieņemšanai par iesniegumā norādītās nodokļa summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli, Valsts ieņēmumu dienests attiecīgo lēmumu pieņem četru mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

14. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli, ja:

14.1. iesniegums neatbilst vismaz vienam no šo noteikumu 12.punktā minētajiem nosacījumiem;

14.2. atmaksu pieprasa:

14.2.1. par darījumu, kas nav noticis;

14.2.2. par nodokļa summu, kura norādīta nodokļa rēķinā, kas neatbilst Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajām prasībām;

14.2.3. par nelietota nekustamā īpašuma iegādi iekšzemē un par iekšzemē saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju vai Padomes 2011. gada 15. marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādāta versija), 31.a panta 2. punkta "k" apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem;

14.2.4. par personīgai lietošanai iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (piemēram, vieglā automobiļa noma, apkope, remonts, vieglajam automobilim paredzētās degvielas, smērvielu un rezerves daļu iegāde, atpūtas, ēdināšanas (arī restorāna), veselības uzlabošanas un izklaides pasākumu izmaksas);

14.2.5. trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs, kas darbojas saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību tūrisma operatoriem un izmanto preču piegādes un pakalpojumus iekšzemē sniegtā tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 4)

14.1 Šo noteikumu 14.2.3. apakšpunktā minēto nosacījumu daļā par iekšzemē saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju vai Padomes 2011. gada 15. marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādāta versija), 31.a panta 2. punkta "k" apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, nepiemēro, ja atmaksu pieprasa trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs, kas minētos pakalpojumus izmanto:

14.11. darījumiem, kuros par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 89. panta otro daļu;

14.12. darījumiem, ko veic saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 vai 140.4 pantā noteikto īpašo nodokļa režīmu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

15. Ja iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai par iesniegumā norādītās nodokļa summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs četru mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasīt iesnieguma iesniedzējam papildinformāciju. Papildinformācija iesniedzama viena mēneša laikā pēc dienas, kad iesnieguma iesniedzējs ir saņēmis papildinformācijas pieprasījumu.

16. Ja tiek pieprasīta papildinformācija saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji vai lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli pieņem sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

17. Ja viena mēneša laikā pēc tam, kad saņemta saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu pieprasītā papildinformācija, Valsts ieņēmumu dienests pieprasa vēl papildinformāciju, kas iesniedzama viena mēneša laikā pēc dienas, kad iesnieguma iesniedzējs ir saņēmis atkārtotas papildinformācijas pieprasījumu, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji vai lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli pieņem astoņu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

18. Ja papildinformācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, un atkārtota papildinformācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu, nav saņemta viena mēneša laikā pēc dienas, kad iesnieguma iesniedzējs ir saņēmis papildinformācijas pieprasījumu, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli.

19. Ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir pieņēmis lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli, pamatojoties uz to, ka nav ievēroti šo noteikumu 12.3., 12.5., 12.6. un 12.7.apakšpunktā minētie nosacījumi, trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīga viena mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas atkārtoti iesniegt iesniegumu.

20. Ja saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu iesniegumu iesniedz atkārtoti:

20.1. trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona atkārtoti nosūta Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, iesnieguma veidlapas V sadaļā norādot Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma datumu un numuru, lēmuma saņemšanas datumu un atkārtoti iesniegtos dokumentus;

20.2. Valsts ieņēmumu dienests viena mēneša laikā pēc atkārtoti iesniegta iesnieguma saņemšanas izskata to un saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu pieņem lēmumu par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji vai lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli.

IV. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

21. Ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir pieņēmis lēmumu par nodokļa atmaksu pilnībā, tas nosūta iesnieguma iesniedzējam:

21.1. lēmumu par nodokļa atmaksu;

21.2. iesnieguma kopiju, kurā norādīta atmaksai apstiprinātā nodokļa summa;

21.3. nodokļa rēķinu un dokumentu oriģinālus, kas apliecina preču importu, ar norādi par nodokļa atmaksu;

21.4. dokumentus, kas apliecina nodokļa samaksu.

22. Ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir pieņēmis lēmumu par daļēju nodokļa atmaksu, tas nosūta iesnieguma iesniedzējam:

22.1. lēmumu par daļēju nodokļa atmaksu, norādot iemeslus;

22.2. iesnieguma kopiju, kurā norādīta atmaksai apstiprinātā nodokļa summa un nodokļa summa, par kuru atteikta nodokļa atmaksa;

22.3. nodokļa rēķinu un dokumentu oriģinālus, kas apliecina preču importu, par darījumiem, par kuriem pieņemts lēmums par nodokļa atmaksu, ar norādi par nodokļa atmaksu un dokumentus, kas apliecina nodokļa samaksu;

22.4. nodokļa rēķinu un dokumentu oriģinālus, kas apliecina preču importu, par darījumiem, par kuriem pieņemts lēmums par atteikumu atmaksāt nodokli, un dokumentus, kas apliecina nodokļa samaksu.

23. Ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir pieņēmis lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli, tas nosūta iesnieguma iesniedzējam:

23.1. lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli, norādot iemeslus;

23.2. iesnieguma kopiju, kurā norādīta nodokļa summa, kas netiek atmaksāta;

23.3. nodokļa rēķinu un dokumentu oriģinālus, kas apliecina preču importu, un dokumentus, kas apliecina nodokļa samaksu.

24. Atmaksai apstiprināto nodokļa summu atmaksā 10 darbdienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc iesnieguma saņemšanas. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieprasījis papildinformāciju, atmaksai apstiprināto nodokļa summu atmaksā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc iesnieguma saņemšanas, ja informācija pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, vai astoņus mēnešus pēc iesnieguma saņemšanas, ja informācija pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu.

25. Atmaksai apstiprināto nodokļa summu atmaksā uz trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja iesniegumā norādīto kontu bankā. Izmaksas, kas saistītas ar bankas pārskaitījumu, atskaita no atmaksājamās nodokļa summas.

26. Ja nodokļa summa trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam ir atmaksāta kļūdaini, tā jāatmaksā valsts budžetā.

27. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu samazināt turpmākajos atmaksas periodos atmaksājamo nodokļa summu par kļūdaini atmaksāto nodokļa summu vai lēmumu par šīs summas piedziņu no trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

28. Ja atmaksai pieprasītā nodokļa summa iegūta krāpnieciskā veidā, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs atgūt no trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja vai tā pilnvarotās personas nepamatoti atmaksātās nodokļa summas, kā arī aprēķināto naudas sodu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem kriminālatbildību un administratīvo atbildību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

29. Ārlietu ministrija pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par nodokļa atmaksāšanas kārtību attiecīgajā valstī, ievērojot paritātes principu.

V. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumus Nr.27 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 17., 208.nr.).

32. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1986. gada 17. novembra Trīspadsmitās direktīvas 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtības nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā;

2) Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

3) Padomes 2017. gada 5. decembra Direktīvas (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1507

(Pielikums MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Iesniegums pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam

Application for Refund of Value Added Tax to a Registered Taxable Person of the Third Country or Third Territory

Valsts ieņēmumu dienestam (VID)
State Revenue Service (SRS)

 

Aizpilda drukātiem burtiem
To be filled out in block letters

 

Lūdzu atmaksāt pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas samaksāts:

 

  20___. gadā

 

  šādos 20___. gada mēnešos 

par Latvijas Republikā:

 

  iegādātajām precēm

 

  saņemtajiem pakalpojumiem

 

  preču importu

 

We would like to ask for the refund of the Value Added Tax (VAT) paid on the following taxable transactions:

 

  supplied goods

 

  provided services

 

  imported goods

 

in the Republic of Latvia:

 

  in 20___

 

  in following months of the year 20 

 

 

I. Iesniedzējs (trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs)

 

Applicant (a registered taxable person of the third country or third territory)

 

Nosaukums/Full name
 
Juridiskā adrese/Legal address
 

Pasta indekss, valsts/

Postal code, country

Tālrunis/Telephone

Fakss/Fax

E-pasta adrese/E-mail address 

  

PVN identifikācijas numurs mītnes zemē ārpus Eiropas Savienības teritorijas/

VAT identification number in country of residence outside of the territory of the European Union 

 
 

Nodokļu administrācijas iestādes nosaukums un adrese mītnes zemē (brīvā formā vai izmantojot NACE2 kodus)/

Name and address of the Tax authority in country of residence
(free form or using NACE2 code

 

Saimnieciskās darbības veids mītnes zemē/

Business activity in country of residence 

 

Periods, par kuru tiek pieprasīta PVN atmaksa/

Refund period  

 

Atmaksai pieprasītā kopējā PVN summa (euro)/

Total amount of VAT reclaimed for refund (euro)

 

 

II. Pilnvarotā persona
(aizpilda, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaras oriģinālu)

 

Authorized person
(to be filled out if authorized person on behalf of applicant submits the application. Power of attorney must be enclosed in original)

 

Vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums)/

Name, surname (for legal person – full name) 

 

Pases numurs vai identifikācijas kods, personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas numurs)/

Passport number or personal identification number (for legal person – registration number) 

 

Pilnvaras izdošanas datums/

Date of issue of power of attorney 

 

Adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese)/

Address (for legal person – legal address)  

 

Pasta indekss, valsts/

Postal code, country

Tālrunis/Telephone

Fakss/Fax

E-pasta adrese/E-mail address 

  

 

III. Atmaksātās PVN summas saņēmējs (trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs) vai tā pilnvarotā persona

 

Receiver of VAT refund (registered taxable person of the third country or third territory or authorized person)

 

Vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums)/

Name, surname (for legal person – full name) 

 

Bankas kods (BIC/SWIFT kods)/

Code of the bank (BIC/SWIFT code)

Konta numurs, uz kuru pārskaitāma atmaksājamā PVN summa (IBAN konta numurs)/

Account number to which the refunded VAT amount is to be transferred (IBAN account number)

 

 

IV. PVN atmaksa

 

Refund of the VAT

 

Attaisnojuma dokuments vai dokuments, kas apliecina preču importu

Preču piegādātāja/
pakalpojuma sniedzēja nosaukums un PVN reģistrācijas numurs

Importēto preču piegādātāja nosaukums un valsts

Preces/
pakalpojuma nosaukums

Preces/
pakalpojuma vērtība
bez PVN (euro)

PVN
(euro)

datums

numurs

Invoice or importation document

Provider of goods/services (name, VAT registration number)

Provider of imported goods (name and country)

Goods/
Services

Value of goods/
services excluding VAT (euro)

VAT
(euro)

date

number

1

2

3

4

5

6

7

       
       
    

Kopā/Total

  

 

V. Cita iesniedzēja informācija

 

Other information of the applicant

 

 

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa. Atmaksas periodā saimnieciskā darbība iekšzemē nav veikta un nav veikti ar nodokli apliekami darījumi, izņemot Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1507 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam" 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktā minētos darījumus.

 

Apliecinu, ka apņemos triju gadu laikā atmaksāt valsts budžetā PVN summu, ja tā kļūdaini pārskaitīta uz iesniegumā norādīto kontu bankā.

 

I declare that the information in this application is true and correct – no business activity has been performed in the Republic of Latvia, except for transactions mentioned in sub-clause 2.2.1, 2.2.2 and 2.2.3 of the Regulation No.1507 "Procedures by which Value Added Tax is to be Refunded to Taxable Persons Registered in Third Countries or Third Territories" of the Cabinet of Ministers as of December 17, 2013.

 

I declare that I undertake within three years to repay any VAT sum to the state budget if it is transferred in error to the bank account specified in the application.

 

Iesniedzēja vai tā pilnvarotās personas paraksts un tā atšifrējums/

Signature and transcription of the applicant or authorized person

Datums/

Date

  

 

VI. VID informācija
(aizpilda VID)

 

Information of the SRS
(to be complete by the SRS)

 

Pamatojoties uz 20___. gada __________ lēmumu Nr. _________ par PVN atmaksāšanu:

In accordance with Decision No.___________ of ______________ on refund of the VAT:

- tiek atmaksāts PVN ___________ euro apmērā

VAT is being refunded in the amount of euro __________

- netiek atmaksāts PVN  ___________  euro apmērā

VAT is not being refunded in the amount of euro ________

  

VID struktūrvienības amatpersona: amats, paraksts un tā atšifrējums/

Official of the SRS Division: Current position, signature and transcription

Datums/

Date

Z.v./Place of seal

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1507Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2013. OP numurs: 2013/252.20
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
263375
{"selected":{"value":"11.01.2024","content":"<font class='s-1'>11.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.01.2024","iso_value":"2024\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.01.2024
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"