Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2021. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Liepājā 2013.gada 19.septembrī (prot. Nr.12, 9.§)
Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
9. punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu, likuma
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
"Noteikumi koku ciršanai ārpus meža" 22.punktu
I. LIETOTIE TERMINI UN TO SKAIDROJUMS

1. Apdobe – ap kokaugiem atkarībā no to sugas veidojama irdināma vai mulčēta platība to bioloģisko, estētisko funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai.

2. Apstādījumi – visas ar augiem mērķtiecīgi apaudzētas un koptas platības, kā arī savvaļā augoši augi, kas kopti un ir saglabājami.

3. Apstādījumu rekonstrukcija – apstādījumu telpiskās struktūras, funkcijas, plānojuma un augu sortimenta izmaiņas tai pašā vai izmainītā platībā pēc jauna projekta.

4. Koki – kokaugi ar vienu stumbru, retāk ar vairākiem (diametrs lielāks par 20 cm) stumbriem (koku puduris), to zarošanās notiek zināmā augstumā no zemes. Šo noteikumu kontekstā augļu koki netiek uzskatīti par kokiem.

5. Krūmi – kokaugi, kuru zarošanās notiek pie zemes vai zem zemes.

6. Publiski pieejamie apstādījumi – parki, publiskie dārzi, skvēri, stādījumi pie sabiedriskajām, izglītības un kultūras iestādēm, daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmi, kapsētas, ūdensmalas, ielu un kāpu zaļās zonas.

7. Sakņu aizsardzības zona – vainaga projekcija uz augsnes, bet ne mazāka kā 75 cm no stumbra.

II. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

8. Saistošie noteikumi nosaka:

8.1. publiski pieejamo apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības kārtību;

8.2. ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu;

8.3. zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzināšanas kārtību.

9. Visi publiskie apstādījumi un koki Liepājas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami pilsētas stādījumi. Visiem kokiem, izņemot augļu kokus, Liepājas pilsētā ir sabiedriska vērtība.

10. Publisko apstādījumu un koku kopšanu un aizsardzību Liepājas pilsētā pārrauga Liepājas pilsētas pašvaldības Vides un veselības daļa (turpmāk – Vides un veselības daļa), bet par koku kopšanu un ciršanu lemj Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija).

11. Par apstādījumu un koku uzturēšanu un saglabāšanu ir atbildīgs zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

III. APSTĀDĪJUMU KOPŠANA UN UZTURĒŠANA

12. Zemesgabala īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam savā zemesgabalā ir pienākums:

12.1. nodrošināt kvalitatīvu, agrotehniskajām prasībām atbilstošu apstādījumu kopšanu un aizsardzību:

12.1.1. nezāļu mehānisku iznīcināšanu (ravēšanu), noziedējušo ziedkopu nogriešanu;

12.1.2. stādījumu laistīšanu, mēslošanu un mulčēšanu;

12.1.3. inficēto, novecojušo un bojā gājušo augu likvidēšanu;

12.2. nodrošināt, lai koku un krūmu zari netraucētu gājēju pārvietošanos pa ietvēm (apzāģēt traucējošos zarus līdz 2,5 m augstumam) un netraucētu autotransporta pārvietošanos pa brauktuvēm (apzāģēt traucējošos zarus līdz 4,5 m augstumam);

12.3. savlaicīgi nodrošināt nokaltušu, bīstamu koku un inficētu koku nociršanu, pirms koku ciršanas saņemot ciršanas atļauju. Ārkārtējā situācijā avārijas kokus – kokus ar vizuāli redzamām pazīmēm, kas izraisa riska situāciju (nolūzuši, aizlūzuši, sasvērušies, ar pacēlušos sakņu sistēmu vai citādi bīstams koks) – atļauts cirst bez pašvaldības atļaujas, ja pirms darbu veikšanas ir veikta situācijas fotofiksāža. Piecu darbdienu laikā pēc avārijas koka nociršanas jāinformē Vides un veselības daļa;

12.4. kopt kokus (vainaga veidošana, zaru zāģēšana, stumbra nostiprināšana u.tml.), pieaicinot profesionālu kokkopi (arboristu) un ievērojot vispārējās dabas aizsardzības prasības, pirms koku kopšanas saņemot Komisijas atļauju;

12.5. pēc apstādījumu kopšanas darbiem sakopt teritoriju (aizvākt zarus, likvidēt (nofrēzēt) celmu, uzbērt auglīgu augsni un iesēt zāli vai atjaunot stādījumus).

IV. APSTĀDĪJUMU KOPŠANAS IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

13. Lai saņemtu pašvaldības atļauju publiski pieejamo apstādījumu un koku kopšanai (Atļauja darbībām pilsētas apstādījumos), tai skaitā koku vainagu veidošanai, krūmu un dzīvžogu stādīšanai vai atjaunošanai, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Vides un veselības daļā iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu, kuram pievieno zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par apstādījumu kopšanu vai rekonstrukciju, ja apstādījumi atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijā.

14. Komisija veic apstādījumu apskati dabā un pieņem lēmumu par apstādījumu saglabāšanu un kopšanu, izsniedz atļauju vai pamatotu rakstisku atteikumu.

15. Atļaujas termiņš norādīts apstādījumu kopšanas atļaujā (Atļauja darbībām pilsētas apstādījumos). Atļaujai jāatrodas darbu izpildes vietā.

16. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos.

V. ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU CIRŠANAS IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

17. Ārpus meža augošu koku ciršanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 "Noteikumi koku ciršanai ārpus meža" un šie saistošie noteikumi.

18. Lai saņemtu pašvaldības atļauju koku ciršanai, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Komisijā iesniedz:

18.1. iesniegumu par koku ciršanu, norādot zemesgabala kadastra numuru, kurā paredzēta koku ciršana vai pievieno zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas vai shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu;

18.2. kopīpašuma gadījumā, iesniegumam papildus pievieno rakstisku saskaņojumu ar zemes īpašniekiem;

18.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu, ja koks atrodas uz daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala;

19. Pirms projektā paredzētās koku ciršanas, Komisija nosaka zaudējumu atlīdzības apmēru. Pēc zaudējumu atlīdzības apmaksas tiek izsniegta būvatļauja, kas darbojas kā koku ciršanas atļauja.

20. Komisija veic koku apskati dabā un atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi koku ciršanai ārpus meža" 13.punktam pieņem lēmumu par koku saglabāšanu vai ciršanu, nosaka zaudējumu atlīdzības apmēru un pēc zaudējuma atlīdzības samaksas izsniedz koku ciršanas atļauju vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

21. Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikti šādi koeficienti par dabas daudzveidības samazināšanu Liepājas pilsētā:

21.1. k=0, ja tiek paredzēti kompensējošie stādījumi proporcionāli izcirsto koku vērtībai, tiks uzlabota ainavas kvalitāte;

21.2. k=0,5, ja koks būtiski nesamazina vides kvalitāti vai tiek likvidēts retināšanas nolūkos;

21.3. k=1, ja tiek cirsts pilsētvidei vērtīgs koks (vesels, ainaviski un ekoloģiski augstvērtīgs koks).

22. Atļauja derīga vienu gadu no izsniegšanas dienas. Ja beidzies atļaujas derīguma termiņš, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu, atļauju var pagarināt uz gadu.

23. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos.

VI. APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBA

24. Publiski pieejamos apstādījumos aizliegts:

24.1. apzāģēt kokus bez pašvaldības rakstiskas atļaujas, izņemot 12.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

24.2. pieļaut apstādījumu aizaugšanu ar nezālēm, krūmiem, kā arī koku sējeņu ieaugšanu ēku pamatos un dzīvžogos;

24.3. izbraukāt apstādījumus un novietot transporta līdzekli zālienā;

24.4. smilts (kaisāmais materiāls), sniega, būvgružu, augu atlieku, tai skaitā lapu, sadzīves atkritumu un videi kaitīgu vielu novietošana un atrašanās apstādījumu teritorijā;

24.5. jebkādu pārvietojamu konstrukciju (teltis, garāžas, šķūņi, vagoniņi u.tml.) novietošana apstādījumos bez saskaņošanas ar pašvaldību;

24.6. veikt stādījumu kopšanas darbus (vainagu veidošanu, apdobes veidošanu, stumbru aizsardzības nodrošināšanu u.tml.) ielu sarkanajās līnijās, neievērojot ielas vai kvartāla robežās raksturīgo ainavu visā tās garumā.

25. Darbības, kas uzskatāmas par tīšu koku bojāšanu:

25.1. ja apzāģē kokus, bez rakstiskas saskaņošanas ar pašvaldību, izņemot 12.2.apakšpunktā minētajos gadījumos;

25.2. ja apzāģē kokus neņemot vērā atļaujā norādītās prasības;

25.3. ja neprofesionālas kopšanas (apzāģēšanas) dēļ koki zaudē dekorativitāti, noturību (stabilitāti), kalst vai pilnībā zaudē augtspēju;

25.4. ja koki tiek apbērti ar augsni, apkrauti ar būvgružiem, aplieti ar ķīmiskām vielām;

25.5. ja kokiem tiek apcirstas saknes vai bojāta miza un stumbrs;

25.6. ja kokiem tiek aizmūrēti dobumi, koki tiek dedzināti, aizzāģēti un citādi bojāti.

VII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PROCEDŪRAS KĀRTĪBA

26. Komisija lēmumā nosaka publiskās apspriešanas procedūras kārtību, nepieciešamos informatīvos materiālus un termiņu, kas nepārsniedz 20 dienas, kā arī sabiedrībai nozīmīgos gadījumus, kad rīkojama publiskā apspriešana.

27. Paziņojumu par koku ciršanas publisko apspriešanu jāievieto domes mājaslapā www.liepaja.lv.

28. Ja notikusi būvniecības ieceres, kurā paredzēta arī koku ciršana, publiskā apspriešana, tad papildu publiskā apspriešana saistībā ar koku ciršanu nav nepieciešama.

29. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Komisija.

VIII. LIEPĀJAS PILSĒTAS AIZSARGĀJAMIE KOKI UN AIZSARGĀJAMIE DENDROLOĢISKIE STĀDĪJUMI

30. Liepājas pilsētā aizsargājami dendroloģiskie stādījumi ir:

30.1. Jūrmalas parks;

30.2. Raiņa parks;

30.3. Rožu laukums.

31. Liepājas pilsētā aizsargājamās alejas ir:

31.1. Liepu ielas Krimas liepu aleja;

31.2. Rīgas ielas Holandes liepu aleja;

31.3. Kūrmājas prospekta liepu un zirgkastaņu dubultaleja;

31.4. Atmodas bulvāra Holandes liepu dubultaleja.

32. Liepājas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamie koki ir koki, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla nav mazāks par šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem izmēriem, kā arī 2.pielikumā uzskaitītie koki.

33. Aizsargājamā koka nociršana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams, apdraud cilvēku dzīvību vai tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus, kā arī, ja ir veikti visi iespējamie koka saglabāšanas pasākumi.

IX. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

34. Par apstādījumu aizsardzības noteikumu neievērošanu personas saucamas pie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās atbildības.

35. Par pārkāpumiem, kas nav paredzēti šo saistošo noteikumu 34.punktā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA" sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu un pieņem lēmumu par administratīvā soda (brīdinājums vai naudas sods) piemērošanu. Fiziskajām personām naudas sodu piemēro līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš četri simti euro.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

36. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.

37. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

37.1. Liepājas pilsētas domes 2005.gada 3.marta saistošie noteikumi Nr.5 "PAR PILSĒTAS DABAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBU UN APSAIMNIEKOŠANU";

37.2. Liepājas pilsētas domes 2006.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.13 "LIEPĀJAS PILSĒTAS ĪPAŠUMU, TERITORIJU UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI" 2.sadaļa "APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBA UN UZTURĒŠANA";

37.3. Liepājas pilsētas domes 2008.gada 5.jūnija saistošo noteikumu Nr.17 "LIEPĀJAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI" 3.sadaļa "APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBA UN UZTURĒŠANA";

37.4. Liepājas pilsētas domes 2009.gada 8.oktobra saistošie noteikumi Nr.23 "PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA ZEMES LIEPĀJAS PILSĒTĀ".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19
KRITĒRIJI VIETĒJAS NOZĪMES VIETĒJO UN SVEŠZEMJU SUGU DIŽKOKIEM

Nr.
p.k.

Suga

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā
(metros)

I. Vietējās koku sugas

1.Āra (kārpainais) bērzs (Betula pendula)

2,5

2.Purva (pūkainais) bērzs (Betula pubescens)

2,5

3.Parastā kļava (Acer platanoides)

3,0

4.Parastā liepa (Tilia cordata)

3,0

5.Parastā vīksna (Ulmus laevis)

2,5

6.Parastā goba (Ulmus glabra)

2,5

7.Melnalksnis (Alnus glutinosa)

2,5

8.Parastais osis (Fraxinus excelsior)

3,5

9.Parastais ozols (Quercus robur)

3,5

10.Parastais skābārdis (Carpinus betulus)

1,0

11.Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia)

1,0

12.Parastā priede (Pinus sylvestris)

2,5

II. Svešzemju koku sugas

13.Lauku kļava (Acer campestre)

0,5

14.Kalnu kļava (Acer pseudoplatanus)

1,7

Kalnu kļava, raiblapu forma (Acer Pseudoplatanus "Variegatum")

0,5

15.Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum)

2,8

16.Krustābele (Crataegus)

0,5

17.Eiropas dižskābārdis (Fagus sylvatica)

2,3

18.Eiropas dižskābārdis purpurlapu (Fagus sylvatica "Purpurea Latifolia")

1,5

19.Pensilvānijas osis (Fraxinus pennsylvanica)

1,7

20.Pelēkais riekstkoks (Juglans cinerea)

1,7

21.Manžūrijas riekstkoks (Juglans mandshurica)

1,0

22.Eiropas lapegle (Larix deciduas)

1,9

23.Melnā priede (Pinus nigra)

1,4

24.Sniegbaltā apse (Populus nivea)

1,9

25.Sarkanais ozols (Quercus rubra)

1,5

26.Parastais ozols, piramidālā forma (Quercus Robur "Fastigata")

1,5

27.Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia)

1,5

28.Baltais vītols (Satix alba)

2,7

29.Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia)

1,0

30.Holandes liepa (Tilia x europaea)

2,0

31.Platlapu liepa (Tilia platyphyllos)

2,0

32.Stepju goba (Ulmus minor)

1,0

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19
UZSKAITĪTIE VIETĒJAS NOZĪMES DIŽKOKI LIEPĀJĀ

Suga

Apkārtmērs

Adrese

Kalnu kļava (Acer pseudplatanus)

2,10

Dārtas iela 31 (pie onkoloģiskās slimnīcas)
Kalnu kļava (Acer pseudplatanus)

1,77

Dzintaru iela (pie Nr.51)
Kalnu kļava, raiblapu (Acer pseudplatanus "Variegatum")

0,52

Liepu iela 23 (Jēkaba Janševska ielas pusē)
Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum)

2,85

Brīvības iela (pretīm Tērauda ielai)
Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum)

2,92

Rīgas iela 67 (pie kioska)
Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum)

2,80

Zemgales iela
Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum)

2,89

Flotes iela (pie degvielas uzpildes stacijas)
Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum)

2,92

Flotes iela pie Nr.7
Eiropas dižskabārdis (Fagus sylvatica)

2,75

Kūrmājas prospekts (pie A pieturas; Nr.22)
Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia)

1,77

Pīlādžu iela (pie Pīlādžu 7)
Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia)

1,76

Rožu iela 6 (Domes sētā)
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu projekta "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "LIEPĀJAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS, KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI" (turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādāti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par pilsētas teritorijas labiekārtošanu, zaļumu stādījumu uzturēšanu un aizsardzību, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.

Savukārt atbilstoši Meža likuma 8.panta otrai daļai un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi koku ciršanai ārpus meža", kas nosaka, ka pašvaldībām jāizstrādā saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot tajos koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka apstādījumu ierīkošanas, kopšanas, uzturēšanas un aizsardzības kārtību, kā arī koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas kārtību Liepājas pilsētā.

Saistošajos noteikumos precizēta zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas kārtība, ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteiktos koeficentus, nepieciešamības gadījumā pielietojot korekcijas koeficentu, ja koks tiek cirsts retināšanas nolūkos vai ir paredzēti kompensējošie stādījumi.

Saistošajos noteikumos tiek precizēta ciršanas atļauju saņemšanas kārtība un noteiktas prasības publiski pieejamo apstādījumu kopšanai un uzturēšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu, tiks ieskaitīta pašvaldības budžetā "Vides aizsardzības fonds" un izlietota apstādījumu atjaunošanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un domes mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības Vides un veselības daļa, Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija un LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 19.09.2013.Stājas spēkā: 19.12.2013.Zaudē spēku: 22.02.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 18.12.2013. OP numurs: 2013/248.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
263077
19.12.2013
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"