Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Latvijas Bankas noteikumi Nr.124

Rīgā 2013.gada 16.septembrī
Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
34. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. komersantu, kas veic euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā, reģistrācijas un darbības kontroles kārtību;

1.2. prasības euro banknošu un monētu apstrādes iekārtām un euro banknošu apstrādes kvalitātei;

1.3. pārskatu par izmantotajām euro banknošu un monētu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro banknošu un monētu apjomu iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apgrozībai nederīgās euro banknotes – euro banknotes, kuras derīguma pārbaudē atzītas par nederīgām laišanai otrreizējā apgrozībā;

2.2. apgrozībai nederīgās euro monētas – Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulas (ES) Nr. 1210/2010 par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr. 1210/2010) 2. panta b) punktā minētās monētas;

2.3. apmācīts personāls – skaidrās naudas apstrādes iestādes darbinieki, kuriem ir zināšanas par publiskotajiem euro banknošu pretviltošanas elementiem un euro monētu autentiskuma elementiem, prasmes tos pārbaudīt, zināšanas par to šķirošanas kritērijiem, spējas saskaņā ar tiem pārbaudīt euro banknošu un monētu autentiskumu un derīgumu;

2.3.1 banknošu šķirošanas kvalitātes testa paka – saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 16. septembra lēmuma par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2010/14) (tālāk tekstā – Lēmums (ECB/2010/14)) IIIa pielikumā noteiktajiem standartiem izveidots lietotu un bojātu euro banknošu kopums;

2.3.2 banknošu viltojumu testa paka – no euro zonas valstu kompetentajām iestādēm saņemto viltoto euro banknošu un euro banknošu ar iestrādātiem atsevišķiem pretviltošanas elementiem kopums;

2.4. klients – fiziskā persona, kas saņem skaidrās naudas apstrādes iestādes pakalpojumu;

2.4.1 monētu viltojumu testa paka – Eiropas Komisijas Eiropas Tehnikas un zinātnes centra noteiktais viltoto euro monētu kopums;

2.5. operators – skaidrās naudas apstrādes iestādes darbinieks;

2.6. skaidrās naudas apstrādes iestāde – Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulas (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (tālāk tekstā – Regula (EK) Nr. 1338/2001), 6. panta 1. punktā minētie komersanti, kas veic euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā;

2.7. viltotas euro banknotes un monētas – Regulas (EK) Nr. 1338/2001 2. panta a) punktā minētās euro banknotes un monētas.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 147)

3. Komersants ir tiesīgs veikt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā Latvijas Republikā, reģistrējoties Latvijas Bankā kā skaidrās naudas apstrādes iestāde.

II. Dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

4. Skaidrās naudas apstrādes iestādi reģistrē un reģistrāciju anulē Latvijas Bankas prezidenta izveidota komisija (tālāk tekstā – komisija).

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 147)

5. Komisija izskata informāciju par pārkāpumiem skaidrās naudas apstrādes iestādes darbībā un pieņem attiecīgu lēmumu.

6. Komisijas sēdi sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs vai (viņa prombūtnes laikā) komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse komisijas locekļu, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju vai komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

7. Komisijai ir tiesības pieprasīt komersantam sniegt papildu informāciju vai veikt darbības, kas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai.

8. Komisija pieņem lēmumu viena mēneša laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas vai divu mēnešu laikā no attiecīgā pārbaudes akta sagatavošanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, komisija var to pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas vai pārbaudes akta sagatavošanas dienas, par to rakstiski paziņojot komersantam. Ja nepieciešama ilgāka faktu konstatācija, lēmuma pieņemšanas termiņu, par to rakstiski paziņojot komersantam, var pagarināt ar Latvijas Bankas valdes motivētu lēmumu.

9. Komisijas lēmumu komersants var apstrīdēt Latvijas Bankas valdē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

III. Skaidrās naudas apstrādes iestādes reģistrācijas kārtība

10. Komersants, lai reģistrētos kā skaidrās naudas apstrādes iestāde, iesniedz komisijai paziņojumu (1. pielikums). Komersanta paziņojums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad komisija saņēmusi atbilstoši šo noteikumu prasībām noformētu paziņojumu.

11. Komisija, pamatojoties uz šo noteikumu 10. punktā minēto paziņojumu, reģistrē komersantu kā skaidrās naudas apstrādes iestādi.

12. Komisija anulē skaidrās naudas apstrādes iestādes reģistrāciju šādos gadījumos:

12.1. komersants ir iesniedzis iesniegumu par skaidrās naudas apstrādes iestādes reģistrācijas anulēšanu, pievienojot iesniegumam komersanta lēmumu pārtraukt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā;

12.2. komisija konstatē, ka komersants neatbilst Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem skaidrās naudas apstrādes iestādei.

13. Informācija par reģistrētajām skaidrās naudas apstrādes iestādēm pieejama Latvijas Bankas interneta vietnē.

IV. Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā prasības

14. Euro banknošu un monētu apstrāde ir skaidrās naudas apstrādes iestādes veiktā euro banknošu un monētu autentiskuma vai derīguma pārbaude.

15. Euro banknošu un monētu laišana otrreizējā apgrozībā ir darbība, ko veic skaidrās naudas apstrādes iestāde, tiešā vai netiešā veidā laižot otrreizējā apgrozībā euro banknotes un monētas, ko tā saņēmusi no personām maksājuma veidā vai kā iemaksu kredītiestādes kontā, vai arī no citas skaidrās naudas apstrādes iestādes.

16. Skaidrās naudas apstrādes iestādei ir pienākums pirms euro banknošu un monētu laišanas otrreizējā apgrozībā pārbaudīt to autentiskumu un derīgumu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

17. Ja divas vai vairākas skaidrās naudas apstrādes iestādes iesaistītas vienu un to pašu euro banknošu un monētu laišanā otrreizējā apgrozībā, skaidrās naudas apstrādes iestādi, kura ir atbildīga par attiecīgo euro banknošu un monētu laišanu otrreizējā apgrozībā, nosaka atbilstoši attiecīgo skaidrās naudas apstrādes iestāžu noslēgtās vienošanās nosacījumiem.

18. Skaidrās naudas apstrādes iestāde pārbauda euro banknošu un monētu autentiskumu un derīgumu vienā no šādiem veidiem:

18.1. automatizēti:

18.1.1. euro banknošu pārbaudei izmantojot banknošu apstrādes iekārtas, kuras noteiktas Lēmuma (ECB/2010/14) I pielikumā un kuras ietvertas Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē publicētajā Eiropas Centrālās bankas pārbaudīto iekārtu sarakstā (tālāk tekstā – atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas);

18.1.2. euro monētu pārbaudei izmantojot monētu apstrādes iekārtas, kuras ietvertas Eiropas Komisijas interneta vietnē publicētajā Eiropas Komisijas pārbaudīto iekārtu sarakstā (tālāk tekstā – atbilstošas monētu apstrādes iekārtas);

18.2. manuāli, izmantojot apmācītu personālu.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 147)

19. Šo noteikumu 18. punkta prasības neattiecas uz tādām euro banknotēm un monētām, kuras skaidrās naudas apstrādes iestāde tieši piegādājusi no centrālās bankas vai kādas citas skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas attiecīgo euro banknošu un monētu autentiskumu un derīgumu jau pārbaudījusi.

20. Skaidrās naudas apstrādes iestāde euro banknošu derīguma automatizēto pārbaudi veic saskaņā ar minimālajiem standartiem, kas publicēti Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

21. Skaidrās naudas apstrādes iestāde automatizētajā euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudē:

21.1. izmanto klienta darbinātas euro banknošu apstrādes iekārtas, ja tās ir atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas, un klasificē un apstrādā euro banknotes saskaņā ar Lēmuma (ECB/2010/14) IIa pielikumu;

21.2. izmanto operatora apkalpotas iekārtas, ja tās ir atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas, un klasificē un apstrādā euro banknotes saskaņā ar Lēmuma (ECB/2010/14) IIb pielikumu. Atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas drīkst izmantot tikai to euro banknošu nominālvērtību un sēriju apstrādei, kuras attiecīgajām iekārtām norādītas Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē, iekārtas izmantojot ar rūpnīcas standartiestatījumiem, t.sk. to atjauninājumiem, kas sekmīgi pārbaudīti.

22. Skaidrās naudas apstrādes iestādei ir pienākums informēt komisiju par uzstādāmās euro banknošu apstrādes iekārtas tipu pirms tās izmantošanas uzsākšanas.

23. Skaidrās naudas apstrādes iestāde automatizētajā euro monētu autentiskuma un derīguma pārbaudē izmanto atbilstošas monētu apstrādes iekārtas.

24. Skaidrās naudas apstrādes iestāde, kas veic euro monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā, papildus šo noteikumu prasībām nodrošina Regulas (ES) Nr. 1210/2010 prasību izpildi.

25. Skaidrās naudas apstrādes iestāde veic euro banknošu manuālo derīguma pārbaudi saskaņā ar Lēmuma (ECB/2010/14) IIIb pielikumā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

26. Euro banknotes un monētas, kuru autentiskuma un derīguma pārbaude veikta manuāli, otrreizējā apgrozībā var laist tikai tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā.

27. Euro banknošu laišanu otrreizējā apgrozībā, izmantojot klienta darbinātas iekārtas vai banknošu izsniegšanas iekārtas, kuras noteiktas Lēmuma (ECB/2010/14) I pielikumā, var veikt tikai pēc tam, kad ar atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas palīdzību veikta to autentiskuma un derīguma pārbaude un tās klasificētas kā autentiskas un derīgas.

28. Skaidrās naudas apstrādes iestāde euro banknotes un monētas, kuras ir apgrozībai nederīgas vai ar viltojuma pazīmēm, nodod Latvijas Bankai. Euro banknotes un monētas ar viltojuma pazīmēm nododamas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbadienu laikā.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 147 redakcijā)

V. Pārskatu iesniegšana

29. Skaidrās naudas apstrādes iestāde līdz kārtējā gada 31. jūlijam un 31. janvārim elektroniski:

29.1. izmantojot Latvijas Bankas interneta vietnē norādīto datu ievades formu, iesniedz komisijai pārskatu par iepriekšējā pusgadā izmantotajām euro banknošu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro banknošu apjomu;

29.2. izmantojot Latvijas Bankas interneta vietnē norādīto e-pasta adresi, iesniedz komisijai pārskatu par iepriekšējā pusgadā izmantotajām euro monētu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro monētu apjomu (2. pielikums).

30. Skaidrās naudas apstrādes iestāde pilnvaro savu darbinieku darbam ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minēto datu ievades formu, norādot darbinieka datus šo noteikumu 10. punktā minētajā paziņojumā. Ja skaidrās naudas apstrādes iestāde pilnvaro citu darbinieku darbam ar datu ievades formu, tā iesniedz komisijai rakstisku paziņojumu brīvā formā.

31. Šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minēto pārskatu šifrē un elektroniski paraksta saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, kur:

31.1. ar informācijas apmaiņas veidu tiek saprasta informācijas apmaiņa skaidrās naudas darījumu veikšanas ietvaros, t.sk. šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētā pārskata iesniegšana;

31.2. Latvijas Banka piešķir divas paaugstinātās drošības sistēmas licences informācijas apmaiņai skaidrās naudas darījumu veikšanas ietvaros katrai skaidrās naudas apstrādes iestādei, kura iesniedz šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minēto pārskatu.

VI. Skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbības kontrole

32. Latvijas Bankai ir tiesības veikt skaidrās naudas apstrādes iestādes pārbaudi par šo noteikumu prasību ievērošanu.

33. Pārbaudi Latvijas Bankas uzdevumā veic Latvijas Bankas pilnvarotas personas.

34. Pārbaude, t.sk. bez iepriekšēja brīdinājuma, tiek veikta skaidrās naudas apstrādes iestādes telpās vai tās norādītajās euro banknošu un monētu apstrādes vietās.

35. Latvijas Bankas pilnvarotajām personām ir tiesības:

35.1. pieprasīt skaidrās naudas apstrādes iestādei jebkurus dokumentus vai informāciju, kas saistīta ar euro banknošu un monētu apstrādi, un skaidrās naudas apstrādes iestādei ir pienākums sniegt Latvijas Bankas pilnvarotajām personām pieprasītos dokumentus un informāciju;

35.2. izņemt skaidrās naudas apstrādes iestādes apstrādāto euro banknošu paraugus pārbaudes veikšanai Latvijas Bankas telpās;

35.3. euro banknošu un monētu apstrādes iekārtu pārbaudē izmantot banknošu šķirošanas kvalitātes testa paku, banknošu viltojumu testa paku un monētu viltojumu testa paku.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 147)

35.1 Euro banknošu apstrādes iekārta izturējusi pārbaudi, ja:

35.11. banknošu viltojumu testa pakā identificētas visas viltotās banknotes;

35.12. novirze no banknošu šķirošanas kvalitātes testa pakas nepārsniedz 5% no otrreizējai apgrozībai izmantojamām banknotēm.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 147 redakcijā)

35.2 Euro monētu apstrādes iekārta izturējusi pārbaudi, ja monētu viltojumu testa pakā identificētas visas viltotās monētas.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 147 redakcijā)

36. Ja skaidrās naudas apstrādes iestāde neievēro Eiropas Savienības un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu vai šo noteikumu prasības vai skaidrās naudas apstrādes iestāde pārbaudes procesā nesadarbojas ar Latvijas Bankas pilnvarotajām personām, komisija ir tiesīga:

36.1. pieprasīt skaidrās naudas apstrādes iestādei nodrošināt Eiropas Savienības un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu un šo noteikumu prasību izpildi, t.sk. novērst neatbilstības, noteiktā termiņā;

36.2. līdz Eiropas Savienības un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu un šo noteikumu prasību izpildes nodrošināšanai aizliegt skaidrās naudas apstrādes iestādei veikt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā.

VII. Noslēguma jautājumi

37. Šo noteikumu 3. punktā minētie komersanti reģistrējas Latvijas Bankā triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas vai viena mēneša laikā no darbības uzsākšanas.

38. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.septembra
noteikumiem Nr.124
Skaidrās naudas apstrādes iestādes reģistrācijas paziņojums
      . gada      
(vieta)    (gads)    (datums)   (mēnesis)

Ar šo paziņojam, ka šā paziņojuma 1. punktā minētais komersants atbilst Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētā komersanta, kas veic euro banknošu un monētu un laišanu otrreizējā apgrozībā, statusam.

1. Informācija par komersantu, kurš vēlas veikt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā

 

(komersanta nosaukums (firma), komersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

 

(komersanta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)

2. Euro banknošu un monētu apstrādes vietas (nepieciešams norādīt vietas adresi):

 
 
 

3. Euro banknošu apstrādē izmantos šādas iekārtas.

Klienta darbinātas iekārtas

Iekārtas veids

Ražotājs*

Iekārtas nosaukums*

Identifikācija*
(detektorsistēmas vai programmatūras versijas)

Iemaksu bankomāti (CIM)      
Kombinētie bankomāti ar pārbaudes funkciju (CRM)      
Kombinētie bankomāti (CCM)      
Izmaksu bankomāti (COM)      

Operatora apkalpotas iekārtas

Iekārtas veids

Ražotājs*

Iekārtas nosaukums*

Identifikācija*
(detektorsistēmas vai programmatūras versijas)

Banknošu apstrādes iekārtas (BPM)      
Banknošu autentifikācijas iekārtas (BAM)      
Kases palīgierīces banknošu pārbaudei un apstrādei (TARM)**      
Kases palīgierīces banknošu pārbaudei (TAM)**      

4. Euro monētu apstrādē izmantos šādas iekārtas.

Iekārtas modelis (nosaukums) Ražotājs Skaits Atrašanās vieta
     
     

5.  euro banknošu, euro monētu apstrādē izmantos apmācītu personālu.

6. Personas, kuras pilnvarotas darbam ar datu ievades formu***:

 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs, e-pasta adrese)

7. E-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Latvijas Banku nodrošināšanai un kontakttālrunis:

 
Komersanta pārstāvis  
 

(pārstāvības pamats; vārds, uzvārds; paraksts)

* Šos ierakstus veic atbilstoši attiecīgajiem ierakstiem Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē, ja vien Eiropas Centrālā banka kā pieejamu nav norādījusi unikālu identifikācijas kodu.

** Operators izmanto kā klienta darbinātu iekārtu.

*** Aizpilda, ja tiek veikta euro banknošu apstrāde ar banknošu apstrādes iekārtām.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.septembra
noteikumiem Nr.124
Pārskats par izmantotajām monētu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro monētu apjomu par ___. gada ___ pusgadu

1. Informācija par skaidrās naudas apstrādes iestādi

Komersanta nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  
Juridiskā adrese  
Komersanta veids (atzīmē atbilstošo ar "X" )
kredītiestāde
ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kapitālsabiedrība
skaidrās naudas pārvadājumu kapitālsabiedrība, kas nav maksājumu iestāde
cits  
   

(norādīt komersanta veidu)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds  
Tālrunis, e-pasta adrese  

2. Informācija par monētu apstrādes iekārtām un apstrādāto euro monētu apjomu

Monētu apstrādes iekārtas modeļa nosaukums Ražotājs Skaits Atrašanās vieta (adrese) Apstrādāto euro monētu kopējais apjoms (milj. gab.)

Apstrādāto euro monētu apjoms nominālvērtību dalījumā
(milj. gab.)

2 euro

1 euro

0.50 euro

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 124Pieņemts: 16.09.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189 (4995), 27.09.2013. OP numurs: 2013/189.68
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
260255
{"selected":{"value":"01.07.2016","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva