Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 224 "Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.124

Rīgā 2013.gada 16.septembrī
Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
34. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. komersantu, kas veic euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā, reģistrācijas un darbības kontroles kārtību;

1.2. prasības euro banknošu un monētu apstrādes iekārtām un euro banknošu apstrādes kvalitātei;

1.3. pārskatu par izmantotajām euro banknošu un monētu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro banknošu un monētu apjomu iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apgrozībai nederīgās euro banknotes – euro banknotes, kuras derīguma pārbaudē atzītas par nederīgām laišanai otrreizējā apgrozībā;

2.2. apgrozībai nederīgās euro monētas – Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulas (ES) Nr. 1210/2010 par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr. 1210/2010) 2. panta b) punktā minētās monētas;

2.2.1 apmācīta personāla zināšanu testa paka – Latvijas Bankas izveidots apgrozībai nederīgu un viltotu euro banknošu kopums, kas izveidots apmācīta personāla apmācībai un zināšanu pārbaudei;

2.3. apmācīts personāls – skaidrās naudas apstrādes iestādes darbinieki (tajā skaitā operatori), kuriem ir zināšanas par publiskotajiem euro banknošu pretviltošanas elementiem un euro monētu autentiskuma elementiem, prasmes tos pārbaudīt, zināšanas par to šķirošanas kritērijiem, spējas saskaņā ar tiem pārbaudīt euro banknošu un monētu autentiskumu un derīgumu;

2.3.1 banknošu šķirošanas kvalitātes testa paka – lietotu un bojātu euro banknošu kopums, kas izveidots euro banknošu automatizētai derīguma pārbaudei ar banknošu apstrādes iekārtām;

2.3.2 banknošu viltojumu testa paka – no euro zonas valstu kompetentajām iestādēm saņemto viltoto euro banknošu un euro banknošu ar iestrādātiem atsevišķiem pretviltošanas elementiem kopums, kas izveidots euro banknošu automatizētai viltojumu identifikācijas pārbaudei ar banknošu apstrādes iekārtām;

2.4. klients – fiziskā persona, kas saņem skaidrās naudas apstrādes iestādes pakalpojumu;

2.4.1 monētu viltojumu testa paka – Eiropas Komisijas Eiropas Tehnikas un zinātnes centra noteiktais viltoto euro monētu kopums, kas izveidots euro monētu automatizētai viltojumu identifikācijas pārbaudei ar monētu apstrādes iekārtām;

2.5. operators – skaidrās naudas apstrādes iestādes darbinieks, kurš norīkots euro banknošu un monētu apstrādes iekārtu apkalpošanai;

2.6. skaidrās naudas apstrādes iestāde – Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulas (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (tālāk tekstā – Regula (EK) Nr. 1338/2001), 6. panta 1. punktā minētie komersanti, kas veic euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā;

2.7. viltotas euro banknotes un monētas – Regulas (EK) Nr. 1338/2001 2. panta a) punktā minētās euro banknotes un monētas.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 147; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

3. Komersants ir tiesīgs veikt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā Latvijas Republikā, reģistrējoties Latvijas Bankā kā skaidrās naudas apstrādes iestāde.

II. Dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

4. Skaidrās naudas apstrādes iestādi reģistrē un reģistrāciju anulē Latvijas Bankas naudas zīmju pārvaldības komiteja (tālāk tekstā – komiteja), kas darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas padomes apstiprinātu nolikumu.

(LB 26.04.2021. noteikumu Nr. 188 redakcijā, kas grozīta ar LB 11.10.2021. noteikumiem Nr. 202)

5. Komiteja izskata informāciju par pārkāpumiem skaidrās naudas apstrādes iestādes darbībā un pieņem attiecīgu lēmumu.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

6. (Svītrots ar LB 11.10.2021. noteikumiem Nr. 202)

7. (Svītrots ar LB 11.10.2021. noteikumiem Nr. 202)

8. (Svītrots ar LB 11.10.2021. noteikumiem Nr. 202)

9. (Svītrots ar LB 11.10.2021. noteikumiem Nr. 202)

III. Skaidrās naudas apstrādes iestādes reģistrācijas kārtība

10. Komersants, lai reģistrētos kā skaidrās naudas apstrādes iestāde, iesniedz komitejai paziņojumu (1. pielikums). Komersanta paziņojums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad komiteja saņēmusi atbilstoši šo noteikumu prasībām noformētu paziņojumu.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

11. Komiteja, pamatojoties uz šo noteikumu 10. punktā minēto paziņojumu, reģistrē komersantu kā skaidrās naudas apstrādes iestādi.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

12. Komiteja anulē skaidrās naudas apstrādes iestādes reģistrāciju šādos gadījumos:

12.1. komersants ir iesniedzis iesniegumu par skaidrās naudas apstrādes iestādes reģistrācijas anulēšanu, pievienojot iesniegumam komersanta lēmumu pārtraukt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā;

12.2. komiteja konstatē, ka komersants neatbilst Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem skaidrās naudas apstrādes iestādei.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

13. Informācija par reģistrētajām skaidrās naudas apstrādes iestādēm pieejama Latvijas Bankas interneta vietnē.

IV. Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā prasības

14. Euro banknošu un monētu apstrāde ir skaidrās naudas apstrādes iestādes veiktā euro banknošu un monētu autentiskuma vai derīguma pārbaude.

15. Euro banknošu un monētu laišana otrreizējā apgrozībā ir darbība, ko veic skaidrās naudas apstrādes iestāde, tiešā vai netiešā veidā laižot otrreizējā apgrozībā euro banknotes un monētas, ko tā saņēmusi no personām maksājuma veidā vai kā iemaksu kredītiestādes kontā, vai arī no citas skaidrās naudas apstrādes iestādes.

16. Skaidrās naudas apstrādes iestādei ir pienākums pirms euro banknošu un monētu laišanas otrreizējā apgrozībā pārbaudīt to autentiskumu un derīgumu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

17. Ja divas vai vairākas skaidrās naudas apstrādes iestādes iesaistītas vienu un to pašu euro banknošu un monētu laišanā otrreizējā apgrozībā, skaidrās naudas apstrādes iestādi, kura ir atbildīga par attiecīgo euro banknošu un monētu laišanu otrreizējā apgrozībā, nosaka atbilstoši attiecīgo skaidrās naudas apstrādes iestāžu noslēgtās vienošanās nosacījumiem.

18. Skaidrās naudas apstrādes iestāde pārbauda euro banknošu un monētu autentiskumu un derīgumu vienā no šādiem veidiem:

18.1. automatizēti:

18.1.1. euro banknošu pārbaudei izmantojot banknošu apstrādes iekārtas, kuras noteiktas Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 16. septembra lēmuma 2010/597/ES par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2010/14) (tālāk tekstā – Lēmums (ECB/2010/14)) I pielikumā un kuras ietvertas Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē publicētajā Eiropas Centrālās bankas pārbaudīto iekārtu sarakstā (tālāk tekstā – atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas);

18.1.2. euro monētu pārbaudei izmantojot monētu apstrādes iekārtas, kuras ietvertas Eiropas Komisijas interneta vietnē publicētajā Eiropas Komisijas pārbaudīto iekārtu sarakstā (tālāk tekstā – atbilstošas monētu apstrādes iekārtas);

18.2. manuāli, izmantojot apmācītu personālu.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 147; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

19. Šo noteikumu 18. punkta prasības neattiecas uz tādām euro banknotēm un monētām, kuras skaidrās naudas apstrādes iestāde tieši piegādājusi no centrālās bankas vai kādas citas skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas attiecīgo euro banknošu un monētu autentiskumu un derīgumu jau pārbaudījusi.

20. Skaidrās naudas apstrādes iestāde euro banknošu derīguma automatizēto pārbaudi veic saskaņā ar minimālajiem standartiem, kas publicēti Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

21. Skaidrās naudas apstrādes iestāde automatizētajā euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudē:

21.1. izmanto klienta darbinātas euro banknošu apstrādes iekārtas, ja tās ir atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas, un klasificē un apstrādā euro banknotes saskaņā ar Lēmuma (ECB/2010/14) IIa pielikumu;

21.2. izmanto operatora apkalpotas iekārtas, ja tās ir atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas, un klasificē un apstrādā euro banknotes saskaņā ar Lēmuma (ECB/2010/14) IIb pielikumu. Atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas drīkst izmantot tikai to euro banknošu nominālvērtību un sēriju apstrādei, kuras attiecīgajām iekārtām norādītas Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē, iekārtas izmantojot ar rūpnīcas standartiestatījumiem, t.sk. to atjauninājumiem, kas sekmīgi pārbaudīti.

22. Skaidrās naudas apstrādes iestādei ir pienākums informēt komiteju par uzstādāmās euro banknošu vai monētu apstrādes iekārtas tipu un nosaukumu pirms tās izmantošanas uzsākšanas.

(LB 26.04.2021. noteikumu Nr. 188 redakcijā)

23. Skaidrās naudas apstrādes iestāde automatizētajā euro monētu autentiskuma un derīguma pārbaudē izmanto atbilstošas monētu apstrādes iekārtas.

24. Skaidrās naudas apstrādes iestāde, kas veic euro monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā, papildus šo noteikumu prasībām nodrošina Regulas (ES) Nr. 1210/2010 prasību izpildi.

25. Skaidrās naudas apstrādes iestāde veic euro banknošu manuālo derīguma pārbaudi saskaņā ar Lēmuma (ECB/2010/14) III pielikumā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

26. Euro banknotes un monētas, kuru autentiskuma un derīguma pārbaude veikta manuāli, otrreizējā apgrozībā var laist tikai tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā.

27. Euro banknošu laišanu otrreizējā apgrozībā, izmantojot klienta darbinātas iekārtas vai banknošu izsniegšanas iekārtas, kuras noteiktas Lēmuma (ECB/2010/14) I pielikumā, var veikt tikai pēc tam, kad ar atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas palīdzību veikta to autentiskuma un derīguma pārbaude un tās klasificētas kā autentiskas un derīgas.

28. Skaidrās naudas apstrādes iestāde euro banknotes un monētas, kuras ir apgrozībai nederīgas vai ar viltojuma pazīmēm, nodod Latvijas Bankai. Euro banknotes un monētas ar viltojuma pazīmēm nododamas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbadienu laikā.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 147 redakcijā)

V. Pārskatu iesniegšana

29. Skaidrās naudas apstrādes iestāde līdz kārtējā gada 31. jūlijam un 31. janvārim elektroniski:

29.1. izmantojot Latvijas Bankas interneta vietnē norādīto datu ievades formu, iesniedz komitejai pārskatu par iepriekšējā pusgadā izmantotajām euro banknošu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro banknošu apjomu;

29.2. izmantojot Latvijas Bankas interneta vietnē norādīto e-pasta adresi, iesniedz komitejai pārskatu par iepriekšējā pusgadā izmantotajām euro monētu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro monētu apjomu (2. pielikums).

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

30. Skaidrās naudas apstrādes iestāde pilnvaro savu darbinieku darbam ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minēto datu ievades formu, norādot darbinieka datus šo noteikumu 10. punktā minētajā paziņojumā. Ja skaidrās naudas apstrādes iestāde pilnvaro citu darbinieku darbam ar datu ievades formu, tā iesniedz komitejai rakstisku paziņojumu brīvā formā.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

31. Šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minēto pārskatu šifrē un elektroniski paraksta saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, kur:

31.1. ar informācijas apmaiņas veidu tiek saprasta informācijas apmaiņa skaidrās naudas darījumu veikšanas ietvaros, t.sk. šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētā pārskata iesniegšana;

31.2. Latvijas Banka piešķir divas paaugstinātās drošības sistēmas licences informācijas apmaiņai skaidrās naudas darījumu veikšanas ietvaros katrai skaidrās naudas apstrādes iestādei, kura iesniedz šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minēto pārskatu.

VI. Skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbības kontrole

32. Latvijas Bankai ir tiesības veikt skaidrās naudas apstrādes iestādes pārbaudi par šo noteikumu prasību ievērošanu.

33. Pārbaudi Latvijas Bankas uzdevumā veic komitejas priekšsēdētāja pilnvarotas personas.

(LB 26.04.2021. noteikumu Nr. 188 redakcijā)

34. Pārbaude, t.sk. bez iepriekšēja brīdinājuma, tiek veikta skaidrās naudas apstrādes iestādes telpās vai tās norādītajās euro banknošu un monētu apstrādes vietās.

35. Latvijas Bankas pilnvarotajām personām ir tiesības:

35.1. pieprasīt skaidrās naudas apstrādes iestādei jebkurus dokumentus vai informāciju, kas saistīta ar euro banknošu un monētu apstrādi, un skaidrās naudas apstrādes iestādei ir pienākums sniegt Latvijas Bankas pilnvarotajām personām pieprasītos dokumentus un informāciju;

35.2. izņemt Latvijas Bankas pilnvaroto personu izvēlētus skaidrās naudas apstrādes iestādes apstrādāto euro banknošu paraugus, kurus skaidrās naudas apstrādes iestādei Latvijas Bankas pilnvaroto personu noteiktā termiņā jāpiegādā pārbaudes veikšanai Latvijas Bankas telpās;

35.3. euro banknošu un monētu apstrādes iekārtu pārbaudē izmantot banknošu šķirošanas kvalitātes testa paku, banknošu viltojumu testa paku un monētu viltojumu testa paku;

35.4. apmācīta personāla zināšanu par publiskotajiem euro banknošu pretviltošanas elementiem un zināšanu par euro banknošu šķirošanas kritērijiem pārbaudei izmantot apmācīta personāla zināšanu testa paku.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 147; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

35.1 Euro banknošu apstrādes iekārta izturējusi pārbaudi, ja:

35.11. banknošu viltojumu testa pakā identificētas visas viltotās banknotes;

35.12. novirze no banknošu šķirošanas kvalitātes testa pakas nepārsniedz 5% no otrreizējai apgrozībai izmantojamām banknotēm.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 147 redakcijā)

35.2 Euro monētu apstrādes iekārta izturējusi pārbaudi, ja monētu viltojumu testa pakā identificētas visas viltotās monētas.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 147 redakcijā)

36. Ja skaidrās naudas apstrādes iestāde neievēro Eiropas Savienības un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu vai šo noteikumu prasības vai skaidrās naudas apstrādes iestāde pārbaudes procesā nesadarbojas ar Latvijas Bankas pilnvarotajām personām, komiteja ir tiesīga:

36.1. pieprasīt skaidrās naudas apstrādes iestādei nodrošināt Eiropas Savienības un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu un šo noteikumu prasību izpildi, t.sk. novērst neatbilstības, noteiktā termiņā;

36.2. līdz Eiropas Savienības un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu un šo noteikumu prasību izpildes nodrošināšanai aizliegt skaidrās naudas apstrādes iestādei veikt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 188)

VII. Noslēguma jautājumi

37. Šo noteikumu 3. punktā minētie komersanti reģistrējas Latvijas Bankā triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas vai viena mēneša laikā no darbības uzsākšanas.

38. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.septembra
noteikumiem Nr.124

(Pielikums LB 26.04.2021. noteikumu Nr. 188 redakcijā)

Skaidrās naudas apstrādes iestādes reģistrācijas paziņojums
   . gada .  
(vieta) (gads) (datums) (mēnesis) 
Ar šo paziņojam, ka šā paziņojuma 1. punktā minētais komersants atbilst Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētā komersanta, kas veic euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā, statusam.

1. Informācija par komersantu, kurš vēlas veikt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā

 
(komersanta nosaukums (firma), komersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)
 
(komersanta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)
  
Komercdarbības joma (atzīmēt atbilstošo ar "X")
Kredītiestāde
ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kapitālsabiedrība
naudas apstrādes komersants
cits 
 (norādīt komercdarbības jomu)

2. Euro banknošu un monētu apstrādes vietas (nepieciešams norādīt visu komersanta izmantoto euro banknošu un monētu apstrādes vietu adreses):

 
 
 

3. Euro banknošu apstrādē izmantos šādas iekārtas.

Klienta darbinātas iekārtas (norādot katru iekārtu atsevišķā ailē)

Iekārtas veidsRažotājs*Iekārtas nosaukums*Identifikācija*
(detektorsistēmas vai programmatūras versijas)
Sērijas nr.Atrašanās vieta (adrese)
Iemaksu bankomāts (CIM)     
Kombinētais bankomāts ar pārbaudes funkciju (CRM)     
Kombinētais iemaksu bankomāts (CCM)     
Izmaksu bankomāts (COM)     

Operatora apkalpotas iekārtas (norādot katru iekārtu atsevišķā ailē)

Iekārtas veidsRažotājs*Iekārtas nosaukums*Identifikācija*
(detektorsistēmas vai programmatūras versijas)
Sērijas nr.Atrašanās vieta (adrese)
Banknošu apstrādes iekārtas (BPM)     
Banknošu autentifikācijas iekārtas (BAM)     
Kases palīgierīces banknošu pārbaudei un apstrādei (TARM)**     
Kases palīgierīces banknošu pārbaudei (TAM)**     

4. Euro monētu apstrādē izmantos šādas iekārtas (norādot katru iekārtu atsevišķā ailē).

RažotājsIekārtas modelis (nosaukums)Identifikācija
(detektorsistēmas vai programmatūras versija)
Sērijas nr.Atrašanās vieta
     
     
     

5. euro banknošu, euro monētu apstrādē izmantos apmācītu personālu.

6. Personas, kuras pilnvarotas darbam ar datu ievades formu***:

 
(vārds, uzvārds; tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 
(vārds, uzvārds; tālruņa numurs, e-pasta adrese)

7. E-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Latvijas Banku nodrošināšanai un kontakttālrunis:

 
Komersanta pārstāvis 
 (pārstāvības pamats; vārds, uzvārds; paraksts)

* Šos ierakstus veic atbilstoši attiecīgajiem ierakstiem Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē, ja vien Eiropas Centrālā banka kā pieejamu nav norādījusi unikālu identifikācijas kodu.

** Operators izmanto kā klienta darbinātu iekārtu.

*** Aizpilda, ja tiek veikta euro banknošu apstrāde ar banknošu apstrādes iekārtām.

2. pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.septembra
noteikumiem Nr.124

(Pielikums LB 26.04.2021. noteikumu Nr. 188 redakcijā)

Pārskats par izmantotajām monētu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro monētu apjomu par ___. gada ___ pusgadu
1. Informācija par skaidrās naudas apstrādes iestādi
Komersanta nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese 
Komercdarbības joma
(atzīmē atbilstošo ar "X")
kredītiestāde
ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kapitālsabiedrība
naudas apstrādes komersants
cits 
 (norādīt komercdarbības jomu)
Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
Tālrunis, e-pasta adrese 

2. Informācija par monētu apstrādes iekārtām un apstrādāto euro monētu apjomu (norādot katru iekārtu atsevišķā ailē)

Monētu apstrādes iekārtas modeļa nosaukumsRažotājsIdentifikācija
(detektorsistēmas vai programmatūras versija)
Atrašanās vieta (adrese)Apstrādāto euro monētu kopējais apjoms (milj. gab.)Apstrādāto euro monētu apjoms nominālvērtību dalījumā
(milj. gab.)
2 euro1 euro0.50 euro
        
        
        
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 124Pieņemts: 16.09.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 27.09.2013. OP numurs: 2013/189.68
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
260255
{"selected":{"value":"20.10.2021","content":"<font class='s-1'>20.10.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.10.2021","iso_value":"2021\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2021","iso_value":"2021\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-19.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.10.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"