Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumus Nr. 217 "Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.112

Rīgā 2013.gada 11.jūlijā
Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), un Latvijas Republikā reģistrēts komersants (tālāk tekstā – komersants) sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatu" un "Mēneša pārskatu par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)" (tālāk tekstā – pārskati), kā arī pārskatu sniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ārējais maksājums – naudas pārvedums jebkurā valūtā, izmantojot bezskaidrās vai skaidrās naudas maksājumu un kredītiestādes pakalpojumus, kur viena no pusēm (saņēmējs vai maksātājs) ir rezidents un otra puse – nerezidents, vai ārējā noguldījuma palielinājums vai samazinājums;

2.2. ārējā noguldījuma palielinājums – rezidenta veiktais sava pieprasījuma noguldījuma vai termiņnoguldījuma palielinājums citā valstī reģistrētā kredītiestādē (tālāk tekstā – ārvalsts kredītiestāde), veicot naudas līdzekļu pārvedumu no sev pieejama konta kredītiestādē;

2.3. ārējā noguldījuma samazinājums – rezidenta veiktais sava pieprasījuma noguldījuma vai termiņnoguldījuma samazinājums ārvalsts kredītiestāde, veicot naudas līdzekļu pārvedumu uz sev pieejamu kontu kredītiestādē;

2.4. darījuma datums – datums, kurā veikts ārējais maksājums, t.i., attiecīgā summa norakstīta no nebankas konta kredītiestādē vai ieskaitīta tajā;

2.5. ienākošais ārējais maksājums – nerezidenta naudas līdzekļu pārvedums rezidentam vai ārējā noguldījuma samazinājums;

2.6. izejošais ārējais maksājums – rezidenta naudas līdzekļu pārvedums nerezidentam vai ārējā noguldījuma palielinājums;

2.7. nebanka – kredītiestādes klients (rezidents), kas nav monetārā finanšu iestāde (tālāk tekstā – MFI), t.sk. centrālā valdība, vietējā valdība, komersants, mājsaimniecība, mājsaimniecības apkalpojoša biedrība un nodibinājums;

2.8. tiešās investīcijas – vienas valsts rezidenta (tiešais investors) ieguldījumi citas valsts uzņēmumā (tiešo investīciju uzņēmums), ja rezidenta līdzdalība uzņēmuma (nerezidenta) pamatkapitālā ir 10% un vairāk;

2.9. tiešais investors:

2.9.1. ārvalstīs – rezidents, kura līdzdalība uzņēmuma (nerezidenta) pamatkapitālā ir 10% un vairāk;

2.9.2. Latvijā – nerezidents, kura līdzdalība uzņēmuma (rezidenta) pamatkapitālā ir 10% un vairāk;

2.10. tiešo investīciju uzņēmums:

2.10.1. ārvalstīs – uzņēmums (nerezidents), kura pamatkapitālā rezidenta līdzdalība ir 10% un vairāk;

2.10.2. Latvijā – uzņēmums (rezidents), kura pamatkapitālā nerezidenta līdzdalība ir 10% un vairāk.

3. Citu terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka MFI "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

4. Pārskatos sniegtā informācija nepieciešama, lai nodrošinātu maksājumu bilances statistikas sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

5. Pārskatos sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

6. Kredītiestāde sagatavo "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatu" (1. pielikums). Komersants, izņemot MFI, sagatavo "Mēneša pārskatu par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)" (2. pielikums), ja tas pārskata mēnesī saņēmis ienākošos ārējos maksājumus.

7. Kredītiestāde "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatu" sagatavo par kalendāro mēnesi un iesniedz Latvijas Bankai triju darbadienu laikā pēc pārskata mēneša elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

8. Komersants "Mēneša pārskatu par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)" sagatavo par kalendāro mēnesi un iesniedz Latvijas Bankai piecu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša papīra dokumenta veidā vai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

9. Pārskatus iesniedz tad, ja nebanku ārējo maksājumu apjoms, pārrēķināts euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu darījuma datumā, ir vienāds vai pārsniedz 10 000 euro.

10. Pārskatos neiekļauj nebanku ārējos maksājumus, kas veikti ar norēķinu kartēm.

11. Nebanka, veicot izejošo ārējo maksājumu kredītiestādē, maksājuma uzdevumā uzrāda maksātāja rezidenci (rezidents vai nerezidents), saņēmēja rezidenci (rezidents vai nerezidents, valsts kods) un izejošā ārējā maksājuma kodu.

12. Ja nav iespējams konstatēt, vai maksājums ir ārējais, par izejošo ārējo maksājumu uzskata maksājumu, kura saņēmēja kredītiestāde ir ārvalsts kredītiestāde, bet par ienākošo ārējo maksājumu – maksājumu, kura maksātāja kredītiestāde ir ārvalsts kredītiestāde.

13. Valsts kodu pārskatos uzrāda kā divu burtu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Starptautiskās organizācijas kodu uzrāda kā divu zīmju kodu saskaņā ar Eurostat Balance of Payments Vademecum (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

14. Valūtas kodu pārskatos uzrāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

15. Ārējā maksājuma kodu, kas ļauj noteikt ārējā maksājuma mērķi, pārskatos uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu.

16. Ja ārējais maksājums ietver vairākas sastāvdaļas ar atšķirīgu mērķi, katra sastāvdaļa šo noteikumu izpratnē uzskatāma par atsevišķu ārējo maksājumu.

III. "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskata" aizpildīšanas kārtība

17. Ārējo maksājumu uzrāda tā perioda "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatā", uz kuru attiecas darījuma datums, ko norāda pozīcijā "Darījuma datums".

18. Pozīcijā "Darījuma reģistrācijas numurs" norāda ārējā maksājuma reģistrācijas numuru, ko iekšējā uzskaitē izmanto kredītiestāde.

19. Pozīcijā "Nebankas grupas kods" norāda attiecīgās nebankas grupas kodu:

19.1. centrālajai valdībai – "1";

19.2. vietējai valdībai – "2";

19.3. komersantam – "6";

19.4. mājsaimniecībai – "7";

19.5. mājsaimniecības apkalpojošai biedrībai un nodibinājumam – "8".

20. Pozīcijā "Komersanta reģistrācijas numurs" norāda komersanta reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

21. Pozīcijā "Ārējā maksājuma veids" norāda, vai ārējais maksājums ir nebankas ienākošais ārējais maksājums vai izejošais ārējais maksājums, izmantojot šādus apzīmējumus:

21.1. ienākošais ārējais maksājums – K;

21.2. izejošais ārējais maksājums – D.

22. Pozīcijā "Summa" norāda ārējā maksājuma summu tajā valūtā, kurā veikts ārējais maksājums. Šīs pozīcijas skaitļu kopsummu norāda pozīcijā "Skaitļu kopsumma".

23. Pozīcijā "Valūtas kods" norāda tās valūtas kodu, kurā veikts ārējais maksājums.

24. Pozīcijā "Ārējā maksājuma kods" norāda ārējā maksājuma kodu. Ja komersants un kredītiestāde nav savstarpēji vienojušies par ienākošā ārējā maksājuma koda iekļaušanu "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatā" un komersants šo kodu kredītiestādei neiesniedz, kredītiestāde aili neaizpilda.

25. Pozīcijā "Valsts kods" norāda ārējā maksājumā iesaistītā nerezidenta valsts kodu vai tās valsts kodu, kur atrodas ārvalsts kredītiestāde, kurā nebanka veikusi ārējā noguldījuma palielinājumu vai samazinājumu. Ja nav iespējams noteikt nerezidenta valsti, izejošajam ārējam maksājumam norāda tās valsts kodu, kurā atrodas izejošā ārējā maksājuma saņēmēja ārvalsts kredītiestāde, bet ienākošajam ārējam maksājumam – tās valsts kodu, kurā atrodas ienākošā ārējā maksājuma maksātāja ārvalsts kredītiestāde.

IV. "Mēneša pārskata par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)" aizpildīšanas kārtība

26. Komersants sagatavo "Mēneša pārskatu par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)" atsevišķi par katru kredītiestādi, kurā tas pārskata mēnesī saņēmis ienākošos ārējos maksājumus.

27. Ja ienākošajā ārējā maksājumā, kura apjoms pārsniedz šo noteikumu 9. punktā noteikto ārējā maksājuma apjomu, ietvertas vairākas sastāvdaļas ar atšķirīgu mērķi, komersants uzrāda informāciju par katru ienākošā ārējā maksājuma sastāvdaļu neatkarīgi no tās apjoma.

28. Ienākošo ārējo maksājumu uzrāda tā mēneša "Mēneša pārskatā par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)", uz kuru attiecas darījuma datums, ko norāda pozīcijā "Darījuma datums".

29. Pozīcijā "Summa" uzrāda ienākošā ārējā maksājuma summu tajā valūtā, kurā veikts ienākošais ārējais maksājums.

30. Pozīcijā "Valūtas kods" norāda tās valūtas kodu, kurā veikts ienākošais ārējais maksājums.

31. Pozīcijā "Ārējā maksājuma mērķis (vārdiem)" norāda ienākošā ārējā maksājuma mērķi.

32. Pozīcijā "Ārējā maksājuma kods" norāda ienākošā ārējā maksājuma kodu.

33. Pozīcijā "Valsts kods" norāda ienākošajā ārējā maksājumā iesaistītā nerezidenta valsts kodu vai tās valsts kodu, kur atrodas ārvalsts kredītiestāde, kurā komersants veicis ārējā noguldījuma samazinājumu.

34. Ja komersants un kredītiestāde ir savstarpēji vienojušies par ienākošā ārējā maksājuma koda iekļaušanu "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatā" un komersants kredītiestādei iesniedzis šo kodu, komersants informāciju par ienākošo ārējo maksājumu "Mēneša pārskatā par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)" neiekļauj.

V. Noslēguma jautājumi

35. Pārskatiem par 2013. gada decembri piemēro Latvijas Bankas 2009. gada 5. novembra noteikumus Nr. 48 "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi". "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu" iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 6. janvārim, un "Paziņojumu par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem" iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 8. janvārim.

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2009. gada 5. novembra noteikumus Nr. 48 "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 190).

37. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.112

VSPARK 27002054

Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats

20______. gada _________________________

  
Kredītiestādes nosaukums 

Kredītiestādes kods |__|__|__|

Nr.
p.k.

Darījuma datums

Darījuma reģistrācijas numurs

Nebankas grupas kods

Komersanta reģistrācijas numurs

Ārējā maksājuma veids

Summa

Valūtas kods

Ārējā maksājuma kods

Valsts kods

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Skaitļu kopsumma

 

x


Izpildītājs  Aizpildīšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2. pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.112

VSPARK 27002055

Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)

20______. gada _________________________

  
Komersanta nosaukums 
  
Reģistrācijas numurs 
  
Juridiskā adrese 
  
Pasta adrese 
  
Kredītiestādes nosaukums 

Nr.
p.k.

Darījuma datums

Summa

Valūtas kods

Ārējā maksājuma mērķis (vārdiem)

Ārējā maksājuma kods

Valsts kods

1

2

3

4

5

6

7

       
       
       
       
       

Izpildītājs 

/

 

/

 

/

 

(vārds, uzvārds)

 

(tālruņa numurs)

 

(e-pasta adrese)

 

/

 

/

    
 

(aizpildīšanas datums)

     
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
3.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.112
Ārējo maksājumu kodi

Maksājuma
kods

Grupas nosaukums
un maksājuma mērķis

Piezīmes

 PRECES 

111

Preču eksports un importsMaksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem par preču eksportu un importu, ja maksājuma rezultātā notikusi īpašnieka maiņa.

112

Avansa maksājumiAvansa maksājumi un priekšsamaksa par precēm.

151

Preču pārstrāde ārvalstīsMaksājumi par preču pārstrādi ārvalstīs.

152

Preču pārstrāde LatvijāMaksājumi par preču pārstrādi Latvijā.

160

Preču remontsKuģu, lidmašīnu un citu pamatlīdzekļu remontdarbu izmaksas, kas palielina pamatlīdzekļu vērtību.

170

Transporta organizāciju iegādātās precesDegviela, pārtika un citas preces, ko rezidentu transporta organizācijas iegādājas un patērē ārvalstīs un nerezidentu transporta organizācijas – Latvijā.

180

ZeltsZelta imports un eksports.

190

Preču tirdzniecības starpniecība ārpus LatvijasTo preču pirkšana no nerezidenta ārvalstīs, kuras pārdos ārvalstīs, un ārvalstīs nopirkto preču pārdošana ārvalstīs, neievedot tās Latvijā.
 PĀRVADĀJUMI
 Jūras transports

207

PasažieriPasažieru pārvadāšana un kuģu (kopā ar apkalpi) noma pasažieru pārvadāšanai.

208

KravasKravu pārvadāšana; kravu iekraušana un izkraušana, ja to veic kravu pārvadātājs; kuģu (kopā ar apkalpi) noma kravu pārvadāšanai.

209

Citi pakalpojumiOstu krāvēju pakalpojumi; navigācijas, loču, noenkurošanas un citi ostu pakalpojumi; glābšanas darbi; kuģu tehniskā apkope; jūras kravu ekspeditoru un aģentu darbība.
 Gaisa transports

211

PasažieriPasažieru pārvadāšana un lidmašīnu (kopā ar apkalpi) noma pasažieru pārvadāšanai.

212

KravasKravu pārvadāšana; kravu iekraušana un izkraušana, ja to veic kravu pārvadātājs; lidmašīnu (kopā ar apkalpi) noma kravu pārvadāšanai.

213

Citi pakalpojumiLidostu pakalpojumi; kravu iekraušana un izkraušana, ja to neveic kravu pārvadātājs; ar gaisa satiksmes vadīšanu saistīti pakalpojumi; glābšanas darbi; lidmašīnu tehniskā apkope; ar pasažieru un kravu pārvadāšanu saistīti aģentu pakalpojumi.
 Dzelzceļa transports

220

PasažieriPasažieru pārvadāšana pa dzelzceļu.

221

KravasKravu pārvadāšana pa dzelzceļu; kravu iekraušana un izkraušana, ja to veic kravu pārvadātājs.

222

Citi pakalpojumiSliežu ceļu izmantošana; kravu iekraušana un izkraušana, ja to neveic kravu pārvadātājs; ritošā sastāva tehniskā apkope un kārtējais remonts.
 Autotransports

224

PasažieriPasažieru pārvadāšana ar autotransportu; autotransporta līdzekļu (kopā ar vadītāju) noma pasažieru pārvadāšanai.

225

KravasKravu pārvadāšana ar autotransportu; kravu iekraušana un izkraušana, ja to veic kravu pārvadātājs; kravas automobiļu (kopā ar vadītāju) noma.

226

Citi pakalpojumiCeļu, stāvvietu, garāžu izmantošana; kravu iekraušana un izkraušana, ja to neveic kravu pārvadātājs; autotransporta tehniskā apkope; kravu ekspeditoru un aģentu darbība.
 Citi transporta pakalpojumi

231

Cauruļvadu transportsGāzes, naftas un naftas produktu transportēšana pa cauruļvadiem; sūkņu staciju izmantošana.

232

Citi ar transportu saistīti pakalpojumiVisu veidu preču (t.sk. gāzes) glabāšana; muitas deklarāciju noformēšana; kravu apstrādes operācijas (piemēram, preču pagaidu ievietošana kastēs vai izņemšana no kastēm, pārbaudīšana, svēršana) un citur neklasificēta transporta palīgdarbība.
 PĀRĒJIE PAKALPOJUMI

237

Dienesta (darījumu) braucieniVisu veidu (piemēram, viesnīcu, vietējā transporta, sabiedriskās ēdināšanas) pakalpojumi, izņemot starptautiskā transporta pakalpojumus, dienesta (darījumu) brauciena laikā.

241

Ar veselības uzlabošanu saistīti braucieniSlimnīcu, sanatoriju un citu ārstniecības iestāžu un ārstu pakalpojumi; citi pakalpojumi, izņemot starptautiskā transporta pakalpojumus, ar veselības uzlabošanu saistīta brauciena laikā.

242

Ar izglītības iegūšanu saistīti braucieniMācību maksa un citi pakalpojumi, izņemot starptautiskā transporta pakalpojumus, ar izglītības iegūšanu saistīta brauciena laikā.

243

Citi personiskie braucieniTūrisma firmu, apmešanās vietu un citi pakalpojumi, izņemot starptautiskā transporta pakalpojumus, personiskā (izņemot ar veselības uzlabošanu un izglītības iegūšanu saistītu) brauciena laikā.

244

Pasta pakalpojumiVēstuļu, periodisko izdevumu un citu iespiedmateriālu, paku un saiņu savākšana, transportēšana un piegāde pa pastu; pastkastu noma.

247

TelesakariSkaņas, attēla un citas informācijas pārraidīšana, izmantojot tālruņa, teleksa, telegrāfa, kabeļu, televīzijas un radio, satelītu, elektroniskā pasta un faksa pakalpojumus; telesakaru tīkla apkalpošana.

248

KurjerpakalpojumiVēstuļu, periodisko izdevumu un citu iespiedmateriālu, paku un saiņu savākšana, transportēšana un piegāde ar kurjeru.

250

Būvniecība ārvalstīsĀrvalstīs esošu ēku un būvju (t.sk. ceļu, dzelzceļu, lidlauku un ostu) būvniecība, atjaunošana un remonts (izņemot projektēšanas un inženiertehniskos pakalpojumus); būvmašīnu un ēku demontāžas tehnikas (kopā ar operatoru) noma.

251

Būvniecība LatvijāLatvijā esošu ēku un būvju (t.sk. ceļu, dzelzceļu, lidlauku un ostu) būvniecība, atjaunošana un remonts (izņemot projektēšanas un inženiertehniskos pakalpojumus); būvmašīnu un ēku demontāžas tehnikas (kopā ar operatoru) noma.

254

Dzīvības apdrošināšanas prēmijas un naudas līdzekļu uzkrāšana pensijāmMaksājumi līdz noteiktam termiņam vai apdrošinātā nāvei.

054

Dzīvības apdrošināšanas un naudas līdzekļu pensijām atlīdzībaAtlīdzība, pienākot noteiktam termiņam vai apdrošinātā nāves gadījumā.

255

Kravu apdrošināšanas prēmijasKravu apdrošināšana pret bojājumiem vai zudumiem.

055

Kravu apdrošināšanas atlīdzībaAtlīdzība kravu bojājumu vai zudumu gadījumos.

256

Citu apdrošināšanas veidu prēmijasApdrošināšana pret nelaimes gadījumu un ugunsgrēku radītiem zaudējumiem; veselības, īpašuma, transportlīdzekļu, naudas zaudējumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

056

Citu apdrošināšanas veidu atlīdzībaAtlīdzība, stājoties spēkā citu tiešās apdrošināšanas veidu gadījumiem.

257

Pārapdrošināšanas prēmijasPārapdrošināšanas pircēja samaksātā prēmija par riska apdrošināšanu.

057

Pārapdrošināšanas atlīdzībaPārapdrošināšanas pircējam samaksātā atlīdzība.

258

Apdrošināšanu papildinoša darbībaApdrošināšanas aģentu, riska un zaudējumu novērtētāju darbība.

260

Finanšu pakalpojumiFinanšu starpniecības pakalpojumi, kas saistīti ar kredītlīniju apkalpošanu, akreditīviem, finanšu nomu (finanšu līzingu), finanšu aktīvu pārvaldīšanu u.c.; komisijas maksas, kas saistītas ar finanšu pakalpojumiem (piemēram, brokerpakalpojumiem, vērtspapīru emisijas, pirkšanas/pārdošanas, darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (derivātdarījumu) organizēšanu).

263

DatorpakalpojumiKonsultēšana tehniskā nodrošinājuma un programmnodrošinājuma jautājumos; programmēšana; datu apstrāde; datoru un citas biroja tehnikas remonts.

264

Informācijas pakalpojumiZiņu aģentūru darbība; preses izdevumu abonēšana; datu izplatīšana un uzglabāšana datubāzēs.

266

Autoratlīdzība un licenču nodevasAutoratlīdzība par patentu, autortiesību, prečzīmju izmantošanu; licenču nodevas.

270

Tirdzniecības starpniecība un citi ar tirdzniecību saistīti pakalpojumiKomisijas nauda preču brokeriem, dīleriem un tirdzniecības aģentiem par ārējās tirdzniecības darījumiem.

272

Pamatdarbības nomaTransportlīdzekļu (bez apkalpes), dzelzceļa vagonu un konteineru, iekārtu noma bez izpirkuma tiesībām (nomniekam netiek nodoti riski un atlīdzības, kas raksturīgas īpašuma tiesībām).

275

Juridiskie pakalpojumiJuridiskās konsultācijas, pārstāvības un aizstāvības pakalpojumi, juridisko dokumentu sagatavošana, tiesāšanās izdevumi, notariālās darbības, sprieduma izpildes izdevumi.

276

Grāmatvedības un auditorpakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomāGrāmatvedības organizēšana un finanšu pārskatu sagatavošana, to pārbaude; konsultācijas par nodokļiem un nodokļu pārskatu sagatavošana.

277

Konsultācijas saimnieciskās darbības, vadībzinības un sabiedrisko attiecību jomāKonsultēšana un palīdzības sniegšana saimnieciskās darbības stratēģijā, politikā, plānošanā, organizēšanā un kontrolē, finanšu un ražošanas vadībā, uzņēmuma tēla pilnveidošanā.

278

Reklāmas pakalpojumi, tirgus un sabiedriskās domas izpēteReklāmas sagatavošana; plašsaziņas līdzekļu reklāmas vietas vai laika pirkšana/pārdošana; gadatirgu organizēšana; tirgus pētīšana.

279

Zinātniskās pētniecības darbsJaunas produkcijas un procesu izpēte un eksperimentu veikšana.

280

Projektēšanas un inženiertehniskie pakalpojumiProjektēšanas pakalpojumi; zemes mērīšanas un kartogrāfijas pakalpojumi; produktu pārbaude un sertifikācija; tehnisko inspekciju pakalpojumi.

282

Atkritumu pārstrāde un attīrīšanaAtkritumu pārstrādāšana un iznīcināšana, piesārņotas augsnes attīrīšana un citi pakalpojumi, kas saistīti ar vides aizsardzību.

283

Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības pakalpojumi, zvejniecības pakalpojumiAugsnes sagatavošana, ražas novākšana, lopkopības un citi lauksaimniecības pakalpojumi; medības; mežsaimniecības pakalpojumi; zivjaudzētavu, zivsaimniecību un citi zvejniecības pakalpojumi.

285

Citi ar saimniecisko darbību saistīti pakalpojumiSadzīves pakalpojumi; šūšanas pakalpojumi; poligrāfijas pakalpojumi; fotogrāfu pakalpojumi; tulkošana; darbaspēka komplektēšana u.c.

286

Citur neklasificēti tiešā investora un tiešo investīciju uzņēmuma savstarpējie pakalpojumiTiešā investora un tiešo investīciju uzņēmuma savstarpējie maksājumi kārtējo izdevumu segšanai.

288

Audiovizuālie un ar tiem saistītie pakalpojumiFilmu uzņemšana, teātra izrāžu iestudēšana, muzikālo, sporta, cirka, radio un televīzijas programmu veidošana, skaņu ieraksti; tiesības demonstrēt šos iestudējumus un ierakstus; atlīdzība režisoriem, aktieriem un citiem izpildītājiem.

289

Citi izklaides, kultūras un atpūtas pakalpojumiMuzeju, bibliotēku un arhīvu darbība; kultūras un sporta pasākumu organizēšana; atlīdzība pedagogiem un lektoriem.

291

Citur neklasificēti valdības pakalpojumiVēstniecību un konsulātu sniegtie konsulārie un citi pakalpojumi; vēstniecību, konsulātu, bruņoto spēku (t.sk. Apvienoto Nāciju Organizācijas miera uzturēšanas spēku) un citu oficiālu dienestu iegādātās preces; oficiālo pieņemšanu organizēšana; komunālie, autotransporta un citi pakalpojumi.
 IENĀKUMI VAI IZDEVUMI

310

Atlīdzība nodarbinātajiemNo nerezidentiem saņemtā un nerezidentiem samaksātā darba alga un citu veidu darba samaksa.
 Dividendes

332

Saņemtās un izmaksātās dividendes par tiešajām investīcijāmNo nerezidentiem saņemtās un nerezidentiem izmaksātās dividendes par akcijām (daļām), kas apstiprina līdzdalību pamatkapitālā 10 un vairāk procentu apjomā.

340

Saņemtās un izmaksātās dividendes par portfeļieguldījumiemNo nerezidentiem saņemtās un nerezidentiem izmaksātās dividendes par akcijām (daļām), kas apstiprina līdzdalību pamatkapitālā mazāk nekā 10 procentu apjomā.
 Procenti

335

Procentu ienākumi vai izdevumi par tiešā investora un tiešo investīciju uzņēmuma savstarpējām prasībām un saistībāmProcentu ienākumi vai izdevumi par tiešajam investoram vai tiešo investīciju uzņēmumam izsniegtajiem vai no tiem saņemtajiem kredītiem (t.sk. par finanšu nomas jeb finanšu līzinga izmantošanu); par tiešā investora vai tiešo investīciju uzņēmuma emitētajiem parāda vērtspapīriem. Kompensācija par ārpusbiržas procentu nākotnes līgumiem (forward rate agreements), kas saņemta no tiešajiem investoriem vai tiešo investīciju uzņēmumiem vai samaksāta tiem. Ienākumi no tiešajiem investoriem vai tiešo investīciju uzņēmumiem vai izdevumi tiem par mijmaiņas līgumiem (swaps).

351

Procentu ienākumi vai izdevumi par rezidentu un nerezidentu, kas nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, emitētajiem ilgtermiņa parāda vērtspapīriemProcentu ienākumi vai izdevumi par parāda vērtspapīriem, kuru emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš pārsniedz 1 gadu un kurus emitējuši rezidenti un nerezidenti, kas nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi.

361

Procentu ienākumi vai izdevumi par rezidentu un nerezidentu, kas nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, emitētajiem īstermiņa parāda vērtspapīriemProcentu ienākumi vai izdevumi par parāda vērtspapīriem ar emisijas brīdī noteikto dzēšanas termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot), kurus emitējuši rezidenti un nerezidenti, kas nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi.

362

Procentu ienākumi/ izdevumi par rezidentu un nerezidentu, kas nav tiešie investorivai tiešo investīciju uzņēmumi, atvasinātajiem finanšu instrumentiem (derivātdarījumiem)Kompensācija par ārpusbiržas procentu nākotnes līgumiem (forward rate agreements), kas saņemta no nerezidentiem, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, vai samaksāta tiem. Ienākumi no nerezidentiem, kas nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, vai izdevumi tiem par mijmaiņas līgumiem (swaps).

370

Procentu ienākumi vai izdevumi par prasībām un saistībām pret nerezidentiem, kas nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumiProcentu ienākumi vai izdevumi par kredītiem (t.sk. par finanšu nomas jeb finanšu līzinga izmantošanu), kas izsniegti nerezidentiem, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, vai saņemti no tiem, un par noguldījumiem.
 PĀRVEDUMI

379

Kārtējie pārvedumiIemaksas starptautiskajās organizācijās; nodokļi, soda naudas, sociālās un darba devēju pensijas, dāvanas, mantojumi, alimenti, drošības naudas iemaksas un citi bezatlīdzības naudas pārvedumi, kas nav paredzēti investīcijām.

400

Kapitāla pārvedumiBezatlīdzības naudas pārvedumi, kas paredzēti investīcijām.
 TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
 Ārvalstīs

515

Rezidenta tiešās investīcijas uzņēmuma (nerezidenta) pamatkapitālāInvestīcijas, kas nodrošina tiešā investora statusa iegūšanu uzņēmumā (nerezidentā). Tiešo investīciju palielināšana vai samazināšana tiešo investīciju uzņēmumā.

520

Tiešo investīciju uzņēmuma ieguldījumi tiešā investora pamatkapitālāTiešā investora akciju (daļu) pārdošana, ja tās apstiprina tiešo investīciju uzņēmuma līdzdalību tiešā investora pamatkapitālā mazāk nekā 10 procentu apjomā, un šo akciju (daļu) pirkšana.

536

Kredīti tiešo investīciju uzņēmumamTiešo investīciju uzņēmumam izsniegtās un tā atmaksātās kredītu pamatsummas.

537

Finanšu noma (finanšu līzings) tiešo investīciju uzņēmumamMaksājumi tiešajam investoram par finanšu nomas (finanšu līzinga) izmantošanu.

538

Tiešo investīciju uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīriTiešo investīciju uzņēmuma emitēto parāda vērtspapīru pirkšana, pārdošana vai dzēšana.

539

Tiešo investīciju uzņēmuma atvasinātie finanšu instrumenti (derivātdarījumi)Saņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar tiešo investīciju uzņēmuma biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options) u.c.

541

Kredīti tiešajam investoramTiešo investīciju uzņēmuma izsniegtās un tam atmaksātās kredītu pamatsummas.

542

Finanšu noma (finanšu līzings) tiešajam investoramMaksājumi tiešo investīciju uzņēmumam par finanšu nomas (finanšu līzinga) izmantošanu.

543

Tiešā investora emitētie parāda vērtspapīriTiešā investora emitēto parāda vērtspapīru pārdošana, pirkšana vai dzēšana.

544

Tiešā investora atvasinātie finanšu instrumenti (derivātdarījumi)Saņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar tiešā investora biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options) u.c.
 Latvijā

570

Nerezidenta tiešās investīcijas uzņēmuma (rezidenta) pamatkapitālāInvestīcijas, kas nodrošina tiešā investora statusa iegūšanu uzņēmumā (rezidentā). Tiešo investīciju palielināšana vai samazināšana tiešo investīciju uzņēmumā.

565

Tiešo investīciju uzņēmuma ieguldījumi tiešā investora pamatkapitālāTiešā investora akciju (daļu) pirkšana, ja tās apstiprina tiešo investīciju uzņēmuma līdzdalību tiešā investora pamatkapitālā mazāk nekā 10 procentu apjomā, un šo akciju (daļu) pārdošana.

586

Kredīti tiešajam investoramTiešajam investoram izsniegtās un tā atmaksātās kredītu pamatsummas.

587

Finanšu noma (finanšu līzings) tiešajam investoramMaksājumi tiešo investīciju uzņēmumam par finanšu nomas (finanšu līzinga) izmantošanu.

588

Tiešā investora emitētie parāda vērtspapīriTiešā investora emitēto parāda vērtspapīru pirkšana, pārdošana vai dzēšana.

589

Tiešā investora atvasinātie finanšu instrumenti (derivātdarījumi)Saņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar tiešā investora biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options) u.c.

591

Kredīti tiešo investīciju uzņēmumamTiešā investora izsniegtās un tam atmaksātās kredītu pamatsummas.

592

Finanšu noma (finanšu līzings) tiešo investīciju uzņēmumamMaksājumi tiešajam investoram par finanšu nomas (finanšu līzinga) izmantošanu.

593

Tiešo investīciju uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīriTiešo investīciju uzņēmuma emitēto parāda vērtspapīru pārdošana, pirkšana vai dzēšana.

594

Tiešo investīciju uzņēmuma atvasinātie finanšu instrumenti (derivātdarījumi)Saņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar tiešo investīciju uzņēmuma biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options) u.c.
 PORTFEĻIEGULDĪJUMI
 Aktīvi

610

Rezidenta portfeļieguldījumi uzņēmumā (nerezidentā)Uzņēmuma (nerezidenta) akciju (daļu) pirkšana, ja tās apstiprina rezidenta līdzdalību šā uzņēmuma pamatkapitālā mazāk nekā 10 procentu apjomā, un šo akciju (daļu) pārdošana.

621

Nerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, emitētie ilgtermiņa parāda vērtspapīriNerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, to parāda vērtspapīru pirkšana/pārdošana/dzēšana, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš pārsniedz 1 gadu.

631

Nerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, emitētie īstermiņa parāda vērtspapīriNerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, to parāda vērtspapīru pirkšana, pārdošana vai dzēšana, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).

641

Nerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, atvasinātie finanšu instrumenti (derivātdarījumi)Saņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar nerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options) u.c.
 Pasīvi

661

Nerezidenta portfeļieguldījumi uzņēmumā (rezidentā)Uzņēmuma (rezidenta) akciju (daļu) pārdošana, ja tās apstiprina nerezidenta līdzdalību šā uzņēmuma pamatkapitālā mazāk nekā 10 procentu apjomā, un šo akciju (daļu) pirkšana.

671

Rezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, emitētie ilgtermiņa parāda vērtspapīriRezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, to parāda vērtspapīru pārdošana, pirkšana vai dzēšana, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš pārsniedz 1 gadu.

681

Rezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, emitētie īstermiņa parāda vērtspapīriRezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, to parāda vērtspapīru pārdošana, pirkšana vai dzēšana, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).

690

Rezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, atvasinātie finanšu instrumenti (derivātdarījumi)Saņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar rezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options) u.c.
 CITI IEGULDĪJUMI
 Aktīvi

727

Ilgtermiņa kredīti nerezidentiem, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumiNerezidentiem, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, izsniegtās un to atmaksātās ilgtermiņa (termiņš pārsniedz 1 gadu) kredītu pamatsummas.

728

Finanšu noma (finanšu līzings) nerezidentiem, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumiNerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, maksājumi par finanšu nomas (finanšu līzinga) izmantošanu.

729

Īstermiņa kredīti nerezidentiem, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumiNerezidentiem, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, izsniegtās un to atmaksātās īstermiņa (termiņš līdz 1 gadam ieskaitot) kredītu pamatsummas.

734

Rezidenta ārējā noguldījuma palielinājums vai samazinājumsRezidenta veiktais sava pieprasījuma noguldījuma vai termiņnoguldījuma palielinājums ārvalsts kredītiestādē, veicot naudas līdzekļu pārvedumu no sev pieejama konta kredītiestādē un sava pieprasījuma noguldījuma vai termiņnoguldījuma samazinājums ārvalsts kredītiestādē, veicot naudas līdzekļu pārvedumu uz sev pieejamu kontu kredītiestādē.
 Pasīvi

777

Nerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, ilgtermiņa kredītiNerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, izsniegtās un tiem atmaksātās ilgtermiņa (termiņš pārsniedz 1 gadu) kredītu pamatsummas.

778

Nerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, finanšu noma (finanšu līzings)Maksājumi par finanšu nomas (finanšu līzinga) izmantošanu nerezidentiem, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi.

779

Nerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, īstermiņa kredītiNerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, izsniegtās un tiem atmaksātās īstermiņa (termiņš līdz 1 gadam ieskaitot) kredītu pamatsummas.
 PĀRĒJIE DARĪJUMI

480

Darījumi ar rezidentu

neproducētajiem nefinanšu aktīviem

Rezidentu zemes pārdošana vai pirkšana; patentu, autortiesību, prečzīmju pārdošana vai pirkšana.

481

Darījumi ar nerezidentu neproducētajiem nefinanšu aktīviemNerezidentu zemes pirkšana vai pārdošana; patentu, autortiesību, prečzīmju pirkšana vai pārdošana.

010

Darījumi ar rezidentu nekustamo īpašumu (izņemot zemi)Rezidentu nekustamā īpašuma (izņemot zemi) pārdošana vai pirkšana un maksājumi par pamatdarbības nomas izmantošanu.

011

Darījumi ar nerezidentu nekustamo īpašumu (izņemot zemi)Nerezidentu nekustamā īpašuma (izņemot zemi) pirkšana vai pārdošana un maksājumi par pamatdarbības nomas izmantošanu.
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 112Pieņemts: 11.07.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 07.08.2013. OP numurs: 2013/152.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
258772
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"