Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.356

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 78.§)

Par Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013.-2016.gadam

1. Apstiprināt Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013.-2016.gadam (turpmāk - plāns).

2. Plānā minētajām atbildīgajām institūcijām nodrošināt plānā paredzēto pasākumu izpildi noteiktajos termiņos atbilstoši tām piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānā paredzēto pasākumu izpildei 2014., 2015. un 2016.gadā izskatīt likumprojekta par valsts budžetu 2014.gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem par jaunajām politikas iniciatīvām un papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

4. Atbildīgajām institūcijām līdz 2017.gada 1.februārim iesniegt Ekonomikas ministrijā informāciju par plānā paredzēto pasākumu izpildi.

5. Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā atbildīgo institūciju iesniegto informāciju, līdz 2017.gadam 31.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānā paredzēto pasākumu izpildi.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts


(Ministru kabineta
2013.gada 30.jūlija
rīkojums Nr.356 )

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns
2013.-2016.gadam

Rīga
2013.gada jūlijs


Lietotie saīsinājumi

 

ĀM

Ārlietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

EEZ

Eiropas Ekonomikas zona

ELA

Eiropas Latviešu apvienība

ES

Eiropas Savienība

EURES

Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkls

IeM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

KM

Kultūras ministrija

LHZB

Latvijas Hipotēku un zemes banka

LIAA

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LM

Labklājības ministrija

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

LTRK

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

NIC

Nacionālais integrācijas centrs

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO

nevalstiskās organizācijas

PBLA

Pasaules brīvo latviešu apvienība

PMLP

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SIF

Sabiedrības integrācijas fonds

VARAM

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VK

Valsts kanceleja

VM

Veselības ministrija

ZM

Zemkopības ministrija


1. Kopsavilkums

Plāns izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra sēdes protokola Nr.6 27.§ 2.punktu, kas uzdod Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2013.gada 2.aprīlim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013.-2016.gadam (turpmāk - plāns).

Plāna izstrāde ir tieši saistīta ar Ministru kabinetā 2013.gada 29.janvārī apstiprināto Ekonomikas ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem reemigrācijas atbalsta pasākumiem (turpmāk - informatīvais ziņojums), kurā ir atspoguļoti Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna izstrādes darba grupas piedāvātie pasākumi reemigrācijas veicināšanai, ietverot arī sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

Plānā atbilstoši informatīvajā ziņojumā identificētajiem atbalsta pasākumu virzieniem un to risinājumiem iekļauti rīcības virzieni un konkrēti pasākumi, to īstenošanai nepieciešamais finansējums un tā avoti, sagaidāmie rezultatīvie rādītāji, norādīti pasākumu īstenošanas termiņi un noteiktas atbildīgās un iesaistītās institūcijas.

Reemigrācijas atbalsta pasākumi ir izskatīti ekonomikas ministra izveidotajā Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna izstrādes darba grupā, kuras darbā iesaistījās valsts un pašvaldību institūciju, arodbiedrību, uzņēmēju un ārzemju latviešu organizāciju pārstāvji. Darba grupu vada Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS Eiropas politikas pētniece D.Akule.

Sasaite ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam: Saskaņā ar vidēja termiņa mērķa "Veicināt Latvijas iedzīvotāju palikšanu un Latvijas valsts piederīgo atgriešanos Latvijā" un atbilstošā rādītāja sasniegšanu ir formulēts veicamais uzdevums: [341] "5.Reemigrācijas veicināšana un ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšana, t.sk. globālā tīkla attīstība, pasākumi Latvijā, izglītības un kultūras pieejamība ārzemēs un atbalsta pasākumi reemigrācijas veicināšanai". (Rīcības virziens "Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederība Latvijai pamats".)

2. Plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna mērķis ir izvirzīts atbilstoši informatīvā ziņojuma mērķim - noteikt konkrētus atbalsta pasākumus tiem ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju.

Plānā (tabulā) ir iekļauti konkrēti pasākumi, kas sakārtoti atbilstoši informatīvajā ziņojumā atspoguļotajiem deviņiem reemigrācijas atbalsta pasākumu virzieniem labvēlīgu reemigrācijas apstākļu veidošanai un piedāvātajiem risinājumiem. Pasākumu īstenošana tieši nodrošina rīcības virzienu un to risinājumu praktisku ieviešanu. Rīcības virzieni:

1) "vienas pieturas" principa nodrošināšana - noteikta institūcija, kas sniedz informāciju un konsultācijas jautājumos, kas attiecas uz personas pārcelšanos un uzturēšanos Latvijā, tostarp attālināti;

2) darba tirgus informācijas pieejamība - efektīva divvirzienu komunikācijas mehānisma ieviešana, kā darba devēji informē ārvalstīs dzīvojošos valsts piederīgos par nepieciešamajiem speciālistiem/ vakancēm, prakses iespējām, bet ārvalstīs dzīvojošie un studējošie var uzrunāt potenciālos darba devējus;

3) augsti kvalificēta darbaspēka piesaiste - valsts un ES finansējums komersantiem nepieciešamo augstas kvalifikācijas speciālistu piesaistei, kā arī, lai veicinātu augsti kvalificētu jauniešu atgriešanos ar ārvalstīs iegūtu izglītību, pārskatītas prasības un profesiju saraksts, kurās, strādājot Latvijā, valsts dzēš studiju kredītus;

4) latviešu valodas apguve - atbalsts latviešu valodas apguvei pēc ierašanās Latvijā visiem Latvijas valsts piederīgā ģimenes locekļiem;

5) sadarbība ar diasporu, it īpaši biznesa saiknes veidošana un uzturēšana - pasākumi diasporas informēšanai par aktualitātēm Latvijā un atbalsts uzņēmējiem, konsultācijas par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību u.tml.;

6) atbalsts skolēniem, kas atgriežas/iekļaujas Latvijas izglītības sistēmā, kā arī šo skolēnu vecākiem - pastāvošā atbalsta mehānisma pilnveide un paplašināšana;

7) valsts pārvaldes/pašvaldību institūciju un valsts uzņēmumu rīcība/prasības, atlasot darbiniekus - valsts iestādēm vai kapitālsabiedrībām ir stingrāk jāvērtē prasību pamatotība amatu pretendentiem;

8) personu loka paplašināšana, kuriem iespējams pretendēt uz repatrianta statusu - lai repatrianta statusu varētu saņemt arī personas, kas izbraukušas pēc 1990.gada 4.maija un ārvalstīs nodzīvojušas vismaz 10 gadus.

3. Reemigrācijas atbalsta pasākumi

 

PLĀNĀ NOTEIKTAIS MĒRĶIS: Atbalstīt tos ārzemēs dzīvojošos Latvijas piederīgos un viņu ģimenes locekļus, kuri apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju

Nr.p.k

Pasākums

Izpildes termiņš

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

Finansējums, LVL un tā avoti

1. RĪCĪBAS VIRZIENS: Vienas pieturas principa nodrošināšana

Noteikt institūciju, kurai ir pārstāvniecības visos Latvijas reģionos, kas sniegtu informāciju un konsultācijas dažādos jautājumos, kas attiecas uz personas pārcelšanos un uzturēšanos Latvijā, tostarp attālināti (lai persona iegūtu interesējošo vai nepieciešamo informāciju jau pirms atgriešanās Latvijā). Vienlaikus, lai nodrošinātu, ka minētajai institūcijai ir pieejama aktuālākā informācija, izstrādāts efektīvs risinājums informācijas apmaiņai ar valsts un pašvaldību institūcijām, kuru kompetencē ir nodarbinātības, sociālās apdrošināšanas, sociālās palīdzības, repatriācijas, izglītības u.tml. jautājumi

1.1.

Sagatavot un izvietot vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.Latvija.lv un valsts iestāžu mājas lapās ārvalstīs dzīvojošajiem valstspiederīgajiem, kuri vēlas atgriezties, informāciju, kā arī nodrošināt informāciju par pieejamajiem e-pakalpojumiem

1. 31.12.2014.

1. EM sadarbībā ar ĀM, KM, LM, IeM, IZM, VARAM, ārvalstīs dzīvojošo valstspiederīgo (diasporas) organizācijām

1. Izvietota informācija, kura svarīga ārvalstīs dzīvojošajiem valstspiederīgajiem, kuri vēlas atgriezties:

1.1. ievietota informācija vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.Latvija.lv par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (t.sk., e-pakalpojumiem),

1.1. 2013.gadā EM budžeta ietvaros;

EM nepieciešams papildu finansējums 2014.gadam - 6600 LVL

   

1.2. informācija EM, LM, ĀM, KM, PMLP, IZM mājas lapā atbilstoši kompetencei.

1.2. Valsts budžeta ietvaros

2. Pastāvīgi

2. EM ĀM, KM, LM, IeM, IZM, VARAM

2. Regulāri aktualizēta informācija.

2. Valsts budžeta ietvaros

1.2

Izstrādāta viegli uztverams materiāls - atgriešanās 'ceļa karte', kurā norādīta svarīgākā informācija, prasības un darbības, kuras jāzina personām, kuras vēlas atgriezties

31.12.2013.

EM sadarbībā ar ĀM, LM

Izstrādāt un elektroniski izplatīta atgriešanās 'ceļa karte' (infografika)

EM budžeta ietvaros

1.3.

Izvērtēt iespēju paplašināt NIC funkcijas, paredzot, ka NIC sniedz informāciju jautājumos, kas attiecas uz personas pārcelšanos un uzturēšanos (sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem), ne tikai trešo valstu valstspiederīgajiem un nepilsoņiem, bet arī Latvijas valsts piederīgajiem, kuri pārceļas uz dzīvi Latvijā pēc ilgākas uzturēšanās ārvalstīs (jautājumos, kas saistīti ar darba tirgu un nodarbinātību, NIC sniedz informāciju par iespējām vērsties NVA, savukārt jautājumos, kas saistīti ar sociālo drošību - par iespējām vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA))

31.12.2013.

SIF sadarbībā ar KM, EM, ĀM, LM, IZM

Sagatavots un MK iesniegts informatīvais ziņojums

SIF budžeta ietvaros

2. RĪCĪBAS VIRZIENS: Darba tirgus informācijas pieejamība

Nodrošināt visiem pieejamu, iespējami pilnīgu, aktuālu un pārskatāmu informāciju par nodarbinātības iespējām Latvijā pastāvīgi pilnveidojot un popularizējot NVA interneta vietni un NVA CV/vakanču portālu, kā arī sniedzot tiešās konsultācijas NVA/EURES kompetences ietvaros

2.1.

NVA sniegt informāciju un konsultācijas jautājumos, kas attiecas uz darba tirgu, darba apstākļiem un nodarbinātības iespējām Latvijā1

Pastāvīgi

LM (NVA, EURES)

1. Sniegtas konsultācijas NVA un EURES kompetences jautājumos, t.sk. e-konsultācijas uz NVA oficiālo e-pastu saņemtajiem jautājumiem (gadā kopā sniegtas 16,2 tūkst. konsultācijas)

2. Izveidota NVA interneta vietnē atsevišķa sadaļa, kur ievietota ārvalstīs dzīvojošos valstspiederīgos visbiežāk interesējošā informācija

LM NVA budžeta ietvaros

2.2.

Pilnveidot NVA interneta vietni un CV/vakanču portālu, t.sk. nodrošināt, ka portālā pieejamas valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos pieejamās vakances

2013.gada 4.ceturksnis

LM sadarbībā ar Latvijas Vēstnesi, LPS, pašvaldībām

NVA vakanču portālā pieejama pēc iespējas pilnīgāka informācija par valsts un pašvaldību iestādēs, valsts un pašvaldību uzņēmumos esošajām brīvajām vakancēm

LM NVA budžeta ietvaros

2.3.

Īstenot pasākumus (kampaņas), lai motivētu darba devējus ievietot vakances NVA CV/vakanču portālā, norādot iespējami pilnīgu informāciju par vakanci

1. 31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

LM sadarbībā ar ĀM, EM, darba devēju organizācijām, nozaru asociācijām, NVO

1. Sagatavoti informatīvie materiāli (bukleti) par CV/Vakanču portāla lietošanu un informācijas pieejamību arī ārvalstīs. Tirāža - 12000 vienības gadā

1. 2013.gadā LM NVA budžeta ietvaros;

LM NVA nepieciešams papildu finansējums 2014.-2016.gadam - 500 LVL/gadā

2. 31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

 

2. Īstenoti pasākumi darba devēju motivēšanai ievietot vakances NVA CV/vakanču portālā - izgatavotas un Latvijas un ārvalstu medijos pārraidītas reklāmas un sižeti/videoklipi (vismaz 1 pasākums gadā)

2. LM NVA nepieciešams papildu finansējums 2014.-2016.gadam - 3000 LVL/gadā

2.4.

Sekmēt NVA interneta vietnes un CV/vakanču portāla atpazīstamību - popularizēt portālu, īstenojot kampaņas sociālajos tīklos, kā arī turpināt sadarbību ar ārvalstīs dzīvojošos latviešus (valstspiederīgos) pārstāvošo organizācijām, ievietojot informāciju par portālu to interneta vietnēs

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

LM sadarbībā ar ĀM, ārvalstīs dzīvojošo valstspiederīgo (diasporas) organizācijām

Nodrošināta NVA aktuālās informācijas, tai skaitā par NVA CV/vakanču portālu, aprite diasporas medijos - katru gadu izgatavoti un izvietoti baneri vismaz 5 diasporu pārstāvošo organizāciju interneta vietnēs

LM NVA nepieciešams papildu finansējums 2014.-2016.gadam - 1100 LVL/gadā

2.5.

Nodrošināt NVA interneta vietnē aktuālu un visiem pieejamu informāciju par izglītības prakses iespējām uzņēmumos un valsts un pašvaldību institūcijās

Pastāvīgi

LM sadarbībā ar darba devēju organizācijām

Nodrošināta informācijas apmaiņa ar portālu www.prakse.lv

LM NVA budžeta ietvaros

2.6.

NVA dalība ES/EEZ valstu vakanču gadatirgos, informējot par darba un dzīves apstākļiem un par nodarbinātības iespējām Latvijā

31.12.2013

31.12.2014

LM

2013. un 2014.gadā nodrošināta NVA pārstāvja dalība 10 ES/EEZ valstu vakanču gadatirgos katru gadu

LM NVA budžeta ietvaros

3. RĪCĪBAS VIRZIENS: Augsti kvalificēta darbaspēka piesaiste

Nodrošināt atbalstu komersantiem kontaktu veidošanā un nepieciešamo speciālistu piesaistei jaunu tehnoloģiju un inovatīvu produktu ieviešanai

3.1.

Izstrādāt un īstenot pasākumus, lai sekmētu ārvalstu doktorantu un zinātniskā personāla piesaisti

1. 31.12.2013

2. 31.12.2015

31.12.2016

3. Pastāvīgi

IZM

1. Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos, kas mazina šķēršus ārvalstu akadēmiskā personāla un studējošo piesaistei augstākajā izglītībā.

2. Sniegts atbalsts Latvijas zinātniskā un akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai un attīstībai, t.sk. sekmējot ārvalstīs dzīvojošo (emigrējušo) zinātnieku un akadēmiskā personāla piesaisti

3. Uzlabota studiju programmu starptautiskā publicitāte (detalizētas un interaktīvas informācijas par iespējām studēt Latvijā sagatavošana, regulāra aktualizēšana nacionālajā līmenī un izplatīšana ārvalstīs - izstādēs u.c.).

1. IZM budžeta ietvaros

2. ES SF līdzekļu ietvaros

3. IZM budžeta ietvaros

3.2.

Sekmēt ārvalstu augstākās izglītības iestāžu Latvijas valstspiederīgo absolventu piesaisti darbam valsts tiešās pārvaldes iestādēs, kurās nepieciešami atbilstoši kvalificēti speciālisti

1. 2014.gada 4.ceturksnis

2. 31.12.2015

31.12.2016

VK

1. Izstrādāta programma

2. Piešķirtas stipendijas 700 LVL apmērā līdz 1 gadam ik mēnesi:

• 2015.gadā - 10 jauniešiem;

• 2016.gadā - 10 jauniešiem

1. VK budžeta ietvaros

2. VK nepieciešams papildu finansējums 2015.-2016.gadam - 84 000 LVL/gadā

Pārskatīt normatīvos aktus, kas regulē kārtību, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Pārskatīt un, ja nepieciešams, aktualizēt profesiju sarakstu, kurās valsts dzēš studiju kredītus, atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, kā arī kārtības un finansēšanas modeļa izstrādāšana ārvalstīs studējušo studiju kredītu dzēšanai Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās

3.3.

Izvērtēt profesiju saraksta, kurās valsts dzēš studiju kredītus, atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un to aktualizēt

Pastāvīgi

IZM sadarbībā ar EM, LM

Katru gadu sagatavots MK rīkojuma projekts, ar kuru apstiprina profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem attiecīgajā gadā uzsāks dzēst kredītu.

IZM budžeta ietvaros

3.4.

Sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu", kuri paredz iespēju pretendēt uz studiju kredīta dzēšanu pēc studijām ārvalstīs speciālistiem, kuri pēc izglītības ieguves strādā Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās.

1. 2013.gada 4.ceturksnis

2. 31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

IZM sadarbībā ar EM

1. Izstrādāti un noteiktā kārtībā iesniegti grozījumi MK noteikumos

1. IZM budžeta ietvaros

2. Dzēsts studiju kredīts:

• 2014.gadā 10 speciālistiem;

• 2015.gadā 20 speciālistiem;

• 2016.gadā 30 speciālistiem

2. IZM budžeta ietvaros

4. RĪCĪBAS VIRZIENS: Latviešu valodas apguve

Nodrošināta iespēja ikvienai personai (no 15 gadu vecuma), kura to vēlas, apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes

4.1.

Latviešu valodas kursos NVA apmācības kuponu programmas ietvaros nodrošināt iespēju bezdarbniekiem un darba meklētājiem (no 15 gadu vecuma) apgūt vai uzlabot darba vajadzībām nepieciešamās latviešu valodas prasmes

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

LM

Sniegts atbalsts valsts valodas apguvei 600 personām

LM NVA budžeta ietvaros

4.2.

Nodrošināt latviešu valodas apguvi reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

SIF

Nodrošinātas latviešu valodas apmācības 600 personām

SIF nepieciešams papildu finansējums:

2014.gadam - 24 000 LVL;

2015.gadam - 24 000 LVL;

2016.gadam - 24 000 LVL.

Specializētu latviešu valodas kursu nodrošināšana specifiskām darba vajadzībām

4.3.

Izstrādāt specializētu latviešu valodas kursu saturu un metodiku valodas apguvei darba vajadzībām atsevišķām profesiju (nozaru) grupām

1. 31.12.2013

31.12.2014

2. 31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

IZM sadarbībā ar LM, nozaru asociācijām, augstskolām

1. 2013.-2014.gadā izstrādāti, izdoti, elektroniskajā vidē ievietoti latviešu valodas funkcionālo līmeņu apraksti no A1 līdz C1 (pēc Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei)

2. 2014.-2016.gadā izdoti mācību līdzekļi B un C valodas prasmes līmenim

1. IZM budžeta ietvaros

2.IZM nepieciešams papildu finansējums 2014.-2016.gadam - 12 000 LVL/gadā

4.4.

Izstrādāt latviešu valodas apguvējiem elektroniskos u.c. veida valodas apguves līdzekļus pašmācībai, kas pieejami Latviešu valodas aģentūras interneta vietnē

1. 2013.gada 4.ceturksnis

2. 31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

IZM

1. Izstrādāts A2, B1 valodas prasmes līmeņa elektroniskais mācību līdzeklis

2. Izstrādāts B2, C1 valodas prasmes elektroniskais mācību līdzeklis

1. IZM budžeta ietvaros

2. IZM nepieciešams papildu finansējums: 2014.-2016.gadam - 30 000 LVL/gadā

4.5.

Popularizēt ārvalstīs dzīvojošo latviešu un to ģimenes locekļu vidū brīvi pieejamos e-mācību līdzekļus latviešu valodas apguvei un valodas prasmes līmeņa novērtēšanai e-vidē (t.sk., Latviešu valodas aģentūras mājas lapā, www.livemocha.com un valodas prasmes līmeņa novērtēšanai e-vidē, izmantojot, Eiropas valodas portfeli u.c.)

Pastāvīgi

IZM

Ārvalstīs dzīvojošo latviešu un to ģimenes locekļu vidū izplatīta informācija par brīvi pieejamajiem e- mācību līdzekļi latviešu valodas apguvei e-vidē

IZM un LVA valsts budžeta līdzekļu ietvaros

5. RĪCĪBAS VIRZIENS: Sadarbība ar diasporu, it īpaši biznesa saiknes veidošana un uzturēšana

LIAA nodrošina aktuālu informāciju un konsultācijas potenciālajiem diasporas uzņēmējiem un investoriem par iespējām sākt uzņēmējdarbību, pieejamām atbalsta programmām un atbalsta mehānismiem, sniedz atbalstu biznesa kontaktu dibināšanai

5.1.

Nodrošināt aktuālu informāciju un sniegt konsultācijas ārvalstīs dzīvojošajiem potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību, pieejamām atbalsta programmām un mehānismiem

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

EM

• Pieaudzis sniegto konsultāciju skaits (2012.gadā kopējais skaits: 4985 konsultācijas - e-pasts: 1200, vēstules: 12, zvani: 3253, vizītes: 520) - 2013.gadā par 5%, nākamajos gados - par 10% attiecībā pret 2012.gadu.

• Nodrošināta Interneta mājas lapa - www.liaa.gov.lv, kas sniedz aktuālo informāciju uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai

• Pieaudzis LIAA mājas lapas unikālo apmeklējumu skaits (2012. gadā - 207 044) - 2013.gadā pa 5%, nākamajos gados - par 10% attiecībā pret 2012.gadu.

• Nodrošināta 14 Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbība

EM valsts budžeta un ES SF līdzekļu ietvaros

Ekonomikas un inovāciju forumu, konferenču organizēšana Latvijā un ārvalstīs, ar ārvalstīs dzīvojošajiem latviešu uzņēmējiem, tai skaitā amatpersonu un uzņēmēju delegāciju vizīšu laikā

5.2.

Organizēt ekonomikas forumus, konferences, diskusijas Latvijā un ārvalstīs, ar ārvalstīs dzīvojošajiem latviešu uzņēmējiem, tai skaitā amatpersonu un uzņēmēju delegāciju vizīšu laikā

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

EM sadarbībā ar darba devēju organizācijām, ĀM, diasporas organizācijas

1. 2 pasākumi gadā amatpersonu un uzņēmēju delegāciju vizīšu laikā

2. LIAA sadarbībā ar diasporas organizācijām ārvalstīs organizēti 2 pasākumi gadā ārvalstīs dzīvojošajiem diasporas uzņēmējiem un darba devējiem (diasporas pārstāvjiem, kas varētu investēt Latvijā)

EM valsts budžeta un ES SF līdzekļu ietvaros

1.2014.-2016.gadā nepieciešams papildu finansējums 6000 LVL/gadā

2.2014.-2016.gadā nepieciešams papildu finansējums 80 000 LVL/gadā

5.2.1.

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums

31.07.2013

PBLA, LTRK sadarbībā ar ĀM, EM

Apzināti Latvijas diasporas uzņēmēji un profesionāļi pasaulē un veicināta to iesaiste Latvijas tautsaimniecības attīstībā.

Apzināti diasporas uzņēmēji un profesionāļi, uzsākta datu bāzes izveide.

Attīstīts tālākās sadarbības plāns

PBLA, LTRK finansējums, privātais finansējums

5.2.2.

Konference "Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai"

31.07.2013

31.07.2014

31.07.2015

31.07.2016

KM sadarbībā ar ĀM, IZM, EM, PBLA, ELA

Ikgadēja konference, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu un diskusijas, kas sekmē ārvalstīs dzīvojošo saišu uzturēšanu ar Latviju un stiprina sadarbību starp Latvijā un ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem.

KM budžeta ietvaros

Valsts un pašvaldību institūcijas (sadarbojoties reģiona griezumā) piedāvā informāciju par potenciālām darba vietām reģionā (piemēram, plāniem atvērt rūpnīcu vai attīstīt konkrētu teritoriju/veidot kādas nozares klasteri), tādējādi sniedzot aizbraukušajiem laicīgu informāciju par darba vietām, kas drīz parādīsies ap pilsētu, no kurienes cilvēks ir aizbraucis un var atgriezties

5.3.

Latgales uzņēmējdarbības centra darbības nodrošināšana Latgales plānošanas reģionā (reģionālās pārnozaru uzņēmēju atbalsta institūcijas pilotprojekts)

31.12.2016

VARAM sadarbībā ar FM, ZM, EM, LHZB

Nodrošināta Latgales uzņēmējdarbības centra darbība Latgales plānošanas reģionā

Valsts budžets (Latgales uzņēmējdarbības centram) 2013.-2016.gadam 250 000 LVL; Norvēģijas finanšu instruments (Latgales uzņēmējdarbības centram) 2013.-2015.gadam 132 200 LVL

Ārvalstīs dzīvojošo jauniešu saiknes ar Latviju stiprināšana, piemēram, projektu veidā organizējot brīvprātīgā darba vietas jauniešiem vasarā, studiju brīvdienu laikā, ar dzīvesvietu vietējā ģimenē, iesaistot ārvalstīs dzīvojošos jauniešus pieredzes apmaiņas projektos u.tml.

5.4.

Ārpusskolas pasākumu programma, lai veicinātu sadarbību starp dažādu tautību bērniem/jauniešiem un latviešiem (valstspiederīgajiem) ārvalstīs, t.sk.:

• nometņu organizēšana (Latvijā dzīvojošajiem bērniem/jauniešiem un latviešu diasporas bērniem / jauniešiem);

• pasākumi, kas veicina latviešu diasporas jauniešu pilsonisko izglītošanu un jauniešu pilsonisko līdzdalību.

31.07.2014

31.07.2015

31.07.2016

SIF sadarbībā ar KM, IZM, diasporas organizācijas, pašvaldības

Organizētas bērnu un pusaudžu vasaras nometnes, kuras veicina kontaktu veidošanos un nostiprināšanos starp bērniem Latvijā un ārzemēs.

Pieaugusi bērnu/jauniešu piederības sajūta Latvijai.

Veicināta sadarbība starp dažādu tautību bērniem.

Paaugstināts bērnu/jauniešu izglītības līmenis par pilsoniskās līdzdalības formām.

Darbības rezultāti - īstenoti 15 projekti:

• noorganizētas vismaz 12 nometnes (dalībnieki gan no Latvijas, gan ārvalstīm);

• notikuši vismaz 10 jauniešu diskusiju pasākumi.

Vienam projektam nepieciešamais finansējums 20 000 LVL.

SIF neieciešams papildu finansējums 2014.-2016.gadam 110 000 LVL/gadā

Pastāvīgas mērķauditoriju interesējošas informācijas un pieredzes stāstu par atgriešanos un sadarbību ar diasporu izplatīšana

5.5.

Apzināta un sagatavota aktuāla informācija viegli saprotamā valodā par ārvalstīs dzīvojošo cilvēku, kuri vēlas atgriezties Latvijā pēc ilgākas uzturēšanās ārvalstīs, vajadzībām

Pastāvīgi

VK, LM, IZM, FM, VARAM, VM, ĀM

Kontekstā "Atgriešanās Latvijā" apkopota, sagatavota un publicēta VK uzturētajā valsts lapā portālā www.draugiem.lv u.c. sociālos tīklos, kā arī NVA mājas lapā, informācija - orientieri dzīvei Latvijā:

• par darba iespējām, darba tiesisko attiecību nodibināšanu;

• par sociālās drošības pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām;

• par Latvijas izglītības sistēmu, kvalifikāciju atzīšanu un pieejamo atbalstu izglītības iestādēs, lai skolēniem palīdzētu integrēties Latvijas izglītības sistēmā;

• par iespējām apgūt latviešu valodu ārvalstīs un Latvijā, brīvi pieejamiem e-mācību līdzekļiem un prasmju novērtēšanas iespējām e-vidē;

• par nodokļu jautājumiem gan no iedzīvotāju, gan no komersantu viedokļa;

• par iedzīvotājiem pieejamajām e-iespējām, t.sk. eID rīkiem un e-pakalpojumiem, kas atvieglo formalitāšu kārtošanu valsts un pašvaldību iestādēs;

• par sabiedrības veselības pakalpojumiem.

Valsts budžeta ietvaros

5.6.

Veidot komunikāciju kanālus starp valsts un pašvaldību iestādēm un ārzemēs dzīvojošajiem sociālo tīklu lietotājiem

1. 31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

2. 31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

VK

1. Valsts lapā portālā www.draugiem.lv izveidota un popularizēta atsevišķa sadaļa un izstrādāti interaktīvi radoši digitālie risinājumi (aplikācijas) reemigrācijas jautājumu saistošai komunikācijai

2. Izveidoti un portālā www.draugiem.lv atlasītajām mērķauditorijām izvietoti informatīvi reklāmas baneri par valsts lapas draugiem.lv reemigrācijas sadaļu

1. 2013.gadā VK budžeta ietvaros;

VK neieciešams papildu finansējums sadaļas izveidei un uzturēšanai 2014.-2016.gadam 5000 LVL/gadā

2. VK neieciešams papildu finansējums 2014.-2016.gadam 3000 LVL/gadā

5.7.

Apzināt un izplatīt veiksmīgus pieredzes stāstus par reemigrantu atgriešanos, kā arī tādus stāstus par valsts/pašvaldības sadarbību ar diasporu, kas veicinātu pozitīvu attieksmi pret atgriešanās iespējām un procesu (video un audio stāstu, filmu/īsfilmu, interviju sižetu, videoblogu, publikāciju un citu formātu izplatīšana sabiedrībai Latvijā un valsts piederīgajiem emigrācijā ar mediju, īpaši sociālo tīklu, starpniecību un citiem komunikācijas līdzekļiem)

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

ĀM sadarbībā ar EM, KM, VARAM, IZM, VK, LM, LPS, pašvaldības, diasporas organizācijas un mediji

Stāstu izplatīšana, izmantojot komunikācijas kanālus: Latvijas un reģionālie mediji (TV, radio, prese, internets, tostarp sociālie tīkli), diasporas mediji (portāli, biedrību mājaslapas, prese, informatīvie izdevumi, sociālie tīkli u.c.); Latvijas institūciju mājaslapas, sociālie tīkli (ĀM, KM, VARAM, VK, EM u.c.), īpaši VK draugiem.lv lapa, www.latviesi.com; tāpat stāstu izplatīšana pasākumos Latvijā (piem., diasporas konference); pasākumos diasporas mītnes zemēs, pasākumos vēstniecībās, pārstāvniecībās (piemēram, filmas/īsfilmu demonstrēšana) un citas aktivitātes.

Praktiskie darbības rezultāti: mediju monitorings (piemēram, publicēto rakstu, pārraidīto video/sižetu skaits), apmeklētība/sekotāju skaits/komentāri sociālajos tīklos, apmeklētāju skaits pasākumos diasporas mītnes zemēs (piemēram, filmas seanss) u. tml.

ĀM nepieciešams papildu finansējums:

2014.gadā - 15 000 LVL;

2015.-2016.gadā - 10 000 LVL/gadā

5.8.

Sekmēt diasporas NVO darbību, nodrošinot aktuālas informācijas apriti diasporas organizāciju interneta vietnēs

31.07.2014

31.07.2015

31.07.2016

SIF sadarbībā ar ĀM, diasporas organizācijām

Katru gadu atbalstītas 5 NVO.

Projektu attiecināmajās izmaksās iekļautas diasporas organizāciju interneta vietņu attīstīšana.

SIF nepieciešams papildu finansējums 2014.-2016.gadam -140 000 LVL/gadā

6. RĪCĪBAS VIRZIENS: Atbalsts skolēniem, kas atgriežas un/vai iekļaujas Latvijas izglītības sistēmā, kā arī šo skolēnu vecākiem

Veikto uzlabojumu efektivitātes un finansējuma pieejamības izvērtēšana

6.1.

Izvērtēt atbalsta pasākumus, kas tiek nodrošināti izglītības iestādēs, lai skolēniem palīdzētu integrēties Latvijas izglītības sistēmā un sagatavot priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem

31.12.2015

IZM sadarbībā ar LPS, pašvaldības

Veikts pētījums par reemigrējušo skolēnu integrēšanās praksi Latvijas izglītības sistēmā, t.sk. MK 28.02.2012. noteikumu Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi" kontekstā

IZM nepieciešams papildu finansējums 2015.gadam - 4000 LVL.

Atbalsta pilnveide un paplašināšana skolēniem, kas atgriežas no ārzemēm, piemēram, iegūtās izglītības pielīdzināšana, piedāvātas individuālās nodarbības mācību priekšmetu apguvē, kas netika mācīti iepriekš, papildu nodarbības latviešu valodā, metodisko līdzekļu (tajā skaitā digitālo mācību līdzekļu) izstrāde latviešu valodas apguvei

6.2.

Īstenot adaptācijas pasākumus, lai nodrošinātu skolēnu, kas atgriezušies no ārzemēm (reemigrējuši), iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā

1. 31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

IZM, pašvaldības, LPS

Izglītības iestādēs nodrošinātas individuālas nodarbības mācību priekšmetu apguvei skolēniem, kas atgriezušies no ārzemēm (reemigrējuši), t.sk., skolotāju profesionālā pilnveide, sniegtas konsultācijas skolēnu vecākiem, izstrādāti informatīvie materiāli

1. 2013.gadā IZM budžeta ietvaros;

IZM neieciešams papildu finansējums 2014.gadā - 36 000 LVL;

2015.gadā - 33 000 LVL;

2016.gadā - 38 000 LVL

6.3.

Izstrādāt mācību un metodiskos līdzekļus (tajā skaitā digitālos mācību līdzekļus) diasporas bērniem un jauniešiem latviešu valodas apguvei

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

IZM

• 2013. gads - 2 mācību un 2 metodisko līdzekļu izstrāde diasporas bērniem (elektroniski izdevumi), 1 mācību līdzekļu komplekta izstrāde jauniešiem;

• 2014. gads - 3 digitālu mācību līdzekļu izstrāde diasporas bērniem un jauniešiem;

• 2015. gads - 3 digitālu mācību līdzekļu izstrāde diasporas bērniem un jauniešiem;

• 2016. gads - 2 digitālu mācību līdzekļu izstrāde diasporas bērniem un jauniešiem

2013. gadā IZM budžeta ietvaros

IZM nepieciešams papildu finansējums

2014.-2016.gadam -10 000 LVL/gadā

7. RĪCĪBAS VIRZIENS: Valsts pārvaldes/pašvaldību institūciju un valsts uzņēmumu rīcība/prasības, atlasot darbiniekus valsts pārvaldes/pašvaldību institūciju un valsts uzņēmumu rīcība/prasības, atlasot darbiniekus

7.1.

Nodrošināt, ka personāla atlases speciālistiem valsts pārvaldes institūcijās, kā arī NVA ir web saziņas iespējas (piemēram, pieeja Skype) darbinieku atlases, darba interviju veikšanai

31.12.2014.

VK sadarbībā ar ministrijām

Ārvalstīs dzīvojošajiem iespēja piedalīties darba intervijās, izmantojot Skype vai citas web saziņas iespējas

Valsts budžeta ietvaros

8. RĪCĪBAS VIRZIENS: Personu loka paplašināšana, kuriem iespējams pretendēt uz repatrianta statusu

Likumprojekta "Repatriācijas likums" sagatavošana un pieņemšana, paplašinot personu loku, kuriem ir iespēja pretendēt uz repatrianta statusu

8.1.

Izstrādāt un iesniegt Saeimā likumprojektu "Repatriācijas likums", paplašinot personu loku, kuriem ir iespēja pretendēt uz repatrianta statusu

1. 31.12.2013

2. 31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

IeM sadarbībā ar LM

1. Sagatavots un noteiktā kārtībā MK iesniegts likumprojekts "Repatriācijas likums"

2. Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā repatrianta statuss piešķirts:

• 2014.gadā - 300 personām;

• 2015.gads - 300 personām;

• 2016.gads - 300 personām.

1.Likumprojekta izstrāde IeM budžeta ietvaros

2. IeM nepieciešams papildu finansējums 2014.-2016.gadam - 283000 LVL/gadā


4. Plāna ieviešanai nepieciešamais finansējums

Reemigrāciju veicinošo pasākumu veiksmīga īstenošana būs atkarīga no pieejamajiem finanšu resursiem.

Ministrijas un citas atbildīgās institūcijās 2013.gadā iespēju robežās īstenos reemigrācijas atbalsta pasākumus vai veiks priekšdarbus pasākumu ieviešanai tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Savukārt jautājumu par 2014.-2016.gada pasākumu īstenošanai papildus nepieciešamo finansējumu jāskata Ministru kabinetā vidējā termiņa budžeta projekta 2014.-2016.gadam un valsts budžeta projekta 2014.gadam sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem, atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Plāna īstenošanai nepieciešamo pasākumu finansēšana ir paredzēta atbildīgo institūciju valsts budžeta finansējuma ietvaros, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu ietvaros.

Reemigrācijas atbalsta pasākumiem nepieciešamais papildu finansējums 2014.-2016.gadam:

Atbildīgā institūcija

Pasākuma Nr.p.k.

2014.gads, Ls

2015.gads, Ls

2016.gads, Ls

ĀM

Kopā

15 000

10 000

10 000

 

5.7.

15 000

10 000

10 000

EM

Kopā

92 600

86 000

86 000

 

1.1.

6 600

0

0

 

5.2.

86 000

86 000

86 000

IEM

Kopā

283 500

283 500

283 500

 

8.1.

283 500

283 500

283 500

IZM

Kopā

88 000

89 000

90 000

 

4.3.

12 000

12 000

12 000

 

4.4.

30 000

30 000

30 000

 

6.1.

0

4 000

0

 

6.2.

36 000

33 000

38 000

 

6.3.

10 000

10 000

10 000

LM

Kopā

4 600

4 600

4 600

 

2.2.

3 500

3 500

3 500

 

2.3.

1 100

1 100

1 100

SIF

Kopā

274 000

274 000

274 000

 

4.2.

24 000

24 000

24 000

 

5.4.

110 000

110 000

110 000

 

5.8.

140 000

140 000

140 000

VK

Kopā

8 000

92 000

92 000

 

3.2.

0

84 000

84 000

 

5.6.

8 000

8 000

8 000

KOPĀ

767 700

839 100

840 100


5.Plāna novērtēšanas un atskaitīšanās kārtība

Plāna tabulā ir norādīti pasākumu izpildes termiņi, atbildīgās un iesaistītās institūcijas, sasniedzamie darbības rezultāti un nepieciešamais finansējums.

Ministrijas un citas par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas līdz 2017.gada 1.februārim iesniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par plāna paredzēto pasākumu izpildi.

Ekonomikas ministrija pēc plāna realizācijas līdz 2017.gada 31.martam sagatavo un ekonomikas ministrs iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna izpildi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokola (prot.Nr.50 24.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.38 38.§) "Par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā" 2.punkta izpildi 2011.gadā"" 2.punktā doto uzdevumu, Kultūras ministrijai līdz 2014.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā Ministru kabinetā jāiesniedz informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.38 38.§) "Par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā" uzdevumu 2.punkta izpildi.

Ņemot vērā, ka jautājums par darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā ir iestrādāts Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu plāna 2013.-2016.gadam projektā, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokola (prot.Nr.50 24.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.38 38.§) "Par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā" 2.punkta izpildi 2011.gadā"" 2.punktā doto uzdevumu Kultūras ministrijai par aktualitāti zaudējušu.


1 Atbilstoši Eiropas parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā un EURES hartai (2010/C 311/05) , EURES locekļi un partneri sniedz aktuālu, precīzu un visaptverošu informāciju par dzīves un darba apstākļiem EURES valstīs.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013.–2016.gadam Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 356Pieņemts: 30.07.2013.Stājas spēkā: 30.07.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 05.08.2013. OP numurs: 2013/150.2
Politikas plānošanas dokuments Nosaukums: Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.–2016.gadam Veids: plānsPolitikas joma: Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi Atbildīgā iestāde: Ekonomikas ministrija
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
258715
30.07.2013
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"