Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.118

Rīgā 2013.gada 5.martā (prot. Nr.13 17.§)
Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi (turpmāk – lauksaimniecības zeme) ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai.

2. Lauksaimniecības zemes ierīkošana ir personas darbības izraisīta meža pārveidošana, veicot atmežošanas cirti (ja nepieciešams) un nodrošinot atmežotās platības zemes lietošanas veida atbilstību lauksaimniecības zemes kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par zemes lietošanas veidu klasifikāciju.

3. Lai ierosinātu lauksaimniecības zemes ierīkošanu mežā, atmežojamā platībā jābūt veiktai meža inventarizācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti.

4. Lauksaimniecības zemes ierīkošanu ierosina meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotā persona (turpmāk – darbības ierosinātājs).

5. Lauksaimniecības zemes ierīkošana ir atļauta teritorijās, kas Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā nav reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes. Ierīkojot lauksaimniecības zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ievēro normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo un individuālo aizsardzību un izmantošanu noteiktos ierobežojumus un apsaimniekošanas un izmantošanas nosacījumus.

6. Ja lauksaimniecības zemes ierīkošana nepieciešama īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai, to veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā.

7. Atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai (turpmāk – atļauja) izsniedz (izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto gadījumu) vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas meža īpašums vai tiesiskais valdījums, kurā paredzēta lauksaimniecības zemes ierīkošana.

8. Lai saņemtu atļauju, darbības ierosinātājs iesniedz vietējā pašvaldībā:

8.1. iesniegumu, kurā norāda:

8.1.1. atmežojamās platības zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja kontaktinformāciju;

8.1.2. atmežojamās platības atrašanās vietu (nekustamā īpašuma nosaukumu, nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, meža kvartāla numuru, meža nogabala numuru) un plānoto lauksaimniecisko darbību;

8.1.3. atmežojamo platību sadalījumā pa meža nogabaliem;

8.1.4. informāciju par kompensētās mežaudzes platību un ieaudzēšanas vietu, ja atmežojamā platība tiek kompensēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību;

8.2. šādus dokumentus:

8.2.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru vai pilnvarojuma līgumu, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;

8.2.2. zemes robežu plānu ar iezīmētām ierīkojamās lauksaimniecības zemes (atmežojamās meža zemes) robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par koku ciršanu mežā.

9. Darbības ierosinātājs šo noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu vietējā pašvaldībā var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

10. Vietējā pašvaldība septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas izvērtē lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem un:

10.1. ja lauksaimniecības zemes ierīkošana atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem, nekavējoties nosūta šo noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei un Valsts meža dienestam atzinuma sniegšanai;

10.2. ja lauksaimniecības zemes ierīkošana neatbilst šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem, mēneša laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

11. Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde un Valsts meža dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz vietējai pašvaldībai atzinumu par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību dabas un vides aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Valsts meža dienests sniedz vietējai pašvaldībai atzinumu par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

12. Ja šo noteikumu 11.punktā minēto institūciju atzinumi ir pozitīvi, vietējā pašvaldība nekavējoties rakstiski informē darbības ierosinātāju, ka divu mēnešu laikā vietējā pašvaldībā jāiesniedz ierīkojamās lauksaimniecības zemes (atmežojamās platības) izvietojuma plāns, ko izgatavojis mērnieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Šajā punktā minēto plānu neiesniedz, ja lauksaimniecības zemi ierīko plantāciju mežā vai to kompensē ar ieaudzēta meža platību.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 331)

13. Pēc šo noteikumu 12.punktā minētā plāna saņemšanas vietējā pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību nekavējoties iesniedz Valsts meža dienestā pieprasījumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai.

14. Darbības ierosinātājs triju darbdienu laikā pēc valstij atlīdzināmās kompensācijas samaksas iesniedz vietējā pašvaldībā informāciju par veikto maksājumu. Vietējā pašvaldība saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu nekavējoties pieņem lēmumu par atļaujas (administratīvā akta) izdošanu.

15. Atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi. Atļaujas derīguma termiņa laikā darbības ierosinātājs veic atmežošanu.

16. Atļaujas izsniedzējs pēc darbības ierosinātāja pamatota pieprasījuma saņemšanas atļaujas derīguma termiņu var pagarināt uz trim gadiem.

17. Ja lauksaimniecības zemes ierīkošana ir paredzēta Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, vietējā pašvaldība septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas izvērtē lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem. Ja lauksaimniecības zemes ierīkošana atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem, šo noteikumu 11.punktā minēto institūciju atzinumi ir pozitīvi un ir saņemts šo noteikumu 12.punktā minētais plāns un šo noteikumu 14.punktā minētā informācija, vietējā pašvaldība:

17.1. nekavējoties informē darbības ierosinātāju, ka nepieciešams izdot Ministru kabineta rīkojumu, ar kuru saskaņā darbības ierosinātājam tiek piešķirtas tiesības veikt darbības attiecīgās platības atmežošanai;

17.2. iesniedz Zemkopības ministrijā šo noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, šo noteikumu 11.punktā minēto institūciju atzinumus, šo noteikumu 12.punktā minēto plānu, Valsts meža dienesta izsniegto kompensācijas apmēra aprēķinu, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informāciju par meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju un vietējās pašvaldības apliecinājumu par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem.

18. Zemkopības ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par lauksaimniecības zemes ierīkošanu darbības ierosinātāja meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, kas atrodas Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.

19. Darbības ierosinātājs uzsāk lauksaimniecības zemes ierīkošanu apvidū, ja:

19.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību ir samaksājis valstij atlīdzināmo kompensāciju;

19.2. ir izdota atļauja vai Ministru kabineta rīkojums par lauksaimniecības zemes ierīkošanu mežā;

19.3. ir saņemts Valsts meža dienesta apliecinājums koku ciršanai (ja nepieciešama koku ciršana).

20. Valsts meža dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par kadastra datu aktualizāciju iesniedz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā datu aktualizācijai informāciju par zemes lietošanas veida "mežs" platību izmaiņām zemes vienībā.

21. Lauksaimniecības zemes ierīkošana apvidū uzskatāma par pabeigtu, kad Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība atbilstoši normatīvajiem aktiem par kadastra datu aktualizāciju ir aktualizējusi zemes vienības kadastra datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

22. Šo noteikumu 6.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 118Pieņemts: 05.03.2013.Stājas spēkā: 08.03.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 07.03.2013. OP numurs: 2013/47.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
255243
{"selected":{"value":"16.06.2017","content":"<font class='s-1'>16.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.06.2017","iso_value":"2017\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2013","iso_value":"2013\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2013.-15.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.06.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)