Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.84

Rīgā 2013.gada 5.februārī (prot. Nr.7 17.§)
Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 8)

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 16.panta otro daļu un
likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atsevišķu bīstamu ķīmisko vielu izmantošanas ierobežojumus elektriskajās un elektroniskajās iekārtās (turpmāk – iekārtas);

1.2. tādu personu pienākumus, kuras izgatavo, importē vai izplata iekārtas;

1.3. iekārtu būtiskās prasības un šo prasību ievērošanas uzraudzības mehānismu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. iekārta – iekārta, kuras pienācīga darbība ir atkarīga no elektriskās strāvas vai elektromagnētiskā lauka (t.i., elektriskā strāva vai elektromagnētiskais lauks vajadzīgs, lai iekārta veiktu vismaz vienu no paredzētajām funkcijām), kā arī iekārta šādas strāvas un lauka ģenerēšanai, pārsūtīšanai un mērīšanai un kuras lietošanai paredzētais nominālais spriegums nepārsniedz 1000 voltu maiņstrāvai un 1500 voltu līdzstrāvai;

2.2. lielizmēra stacionārs rūpnieciskais mehānisms – mehānismu, iekārtu vai to komponentu lielizmēra agregāti, kuri darbojas kopā konkrētā nolūkā un kurus noteiktā vietā pastāvīgai lietošanai uzstāda un izjauc, kā arī rūpnieciskā ražotnē vai pētniecības un izstrādes objektā izmanto un apkalpo speciālisti;

2.3. lielizmēra stacionāra ierīce – vairāku tipu aparātu vai attiecīgos gadījumos citu ierīču lielizmēra savienojums, kas paredzēts pastāvīgai lietošanai iepriekš izraudzītā noteiktā vietā un kuru montē un uzstāda, kā arī izjauc speciālisti;

2.4. kabeļi – visi kabeļi ar nominālo spriegumu, kas zemāks par 250 voltiem, kurus izmanto kā savienotājus vai pagarinātājus, lai pievienotu iekārtas elektriskajam tīklam vai savstarpēji savienotu divas vai vairākas iekārtas;

2.5. ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kas izgatavo iekārtas vai uzdod projektēt vai ražot iekārtas un realizē tās ar savu vārdu vai preču zīmi;

2.6. pilnvarotais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā un kam ir rakstiska ražotāja pilnvara rīkoties tā vārdā, veicot konkrētus uzdevumus;

2.7. izplatītājs – fiziska vai juridiska persona, kas nav iekārtu ražotājs vai importētājs, bet kas piedāvā iekārtas tirgū;

2.8. importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā un laiž Eiropas Savienības tirgū iekārtas no trešās valsts;

2.9. saimnieciskās darbības veicējs – ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

2.10. piedāvāt tirgū – piegādāt iekārtas izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Eiropas Savienības tirgū par maksu vai bez maksas, veicot saimniecisko darbību;

2.11. laist tirgū – pirmo reizi piedāvāt iekārtas Eiropas Savienības tirgū;

2.12. piemērojamais standarts – pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Eiropas standartizācijas komitejas, Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas vai Eiropas Telekomunikāciju standartu institūta izstrādāts un pieņemts standarts;

2.13. tehniskā specifikācija – dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kurām ražojumam, procesam vai pakalpojumam ir jāatbilst;

2.14. CE atbilstības marķējums – zīme, ar ko ražotājs norāda, ka ražojums atbilst Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktos noteiktajām prasībām;

2.15. atbilstības novērtēšana – process, kurā novērtē, vai ir ievērotas šo noteikumu prasības attiecībā uz iekārtām;

2.16. tirgus uzraudzība – tirgus uzraudzības iestāžu veiktās darbības un pasākumi, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām un nepieļautu, ka iekārtas apdraud veselību, drošību vai citas sabiedrības intereses;

2.17. atsaukšana – pasākums, lai saņemtu atpakaļ iekārtas, kas jau piedāvātas tiešajiem lietotājiem;

2.18. izņemšana no tirgus – pasākums, lai novērstu iespēju, ka iekārtas no piegādes ķēdes tiek piedāvātas tirgū;

2.19. viendabīgs materiāls – pilnīgi vienāda sastāva materiāls vai materiāls, kas sastāv no materiālu savienojuma, ko nevar atdalīt vai sadalīt atsevišķos materiālos, veicot tādas mehāniskas darbības kā atskrūvēšana, sagriešana, sadrupināšana, slīpēšana un izmantojot abrazīvās metodes;

2.20. rūpnieciskie monitoringa un kontroles instrumenti – monitoringa un kontroles instrumenti, kas paredzēti tikai rūpnieciskām vai profesionālām vajadzībām;

2.21. aizstājējvielas pieejamība – spēja saražot un piegādāt aizstājējvielu samērīgā laikposmā, kas salīdzināms ar laikposmu, kurš vajadzīgs, lai saražotu un piegādātu šo noteikumu 1.pielikumā minētās vielas;

2.22. aizstājējvielas uzticamība – iespējamība, ka iekārtas, kurās izmanto aizstājējvielu, nevainojami pildīs vajadzīgo funkciju noteiktos apstākļos un noteiktā laikposmā;

2.23. rezerves daļa – atsevišķa iekārtas detaļa, kas var aizstāt kādas iekārtas detaļu un bez kuras iekārta nespēj veikt paredzētās funkcijas, bet iekārtas funkcijas tiek atjaunotas vai uzlabotas, ja kādu detaļu aizstāj ar rezerves daļu;

2.24. mobilā tehnika, kas nav paredzēta autoceļiem un izmantojama tikai profesionālām vajadzībām, – tehnika ar iebūvētu piedziņu vai vilces piedziņu, ko darbina ārējs barošanas avots un kuras ekspluatācija paredz mobilitāti un nepārtrauktu vai daļēji nepārtrauktu kustību starp fiksētām darba vietām darba laikā tikai profesionālām vajadzībām;

2.25. medicīniskā ierīce – medicīniskā ierīce atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecību, ja tā ir iekārta;

2.26. in vitro diagnostikas medicīniskā ierīce – in vitro diagnostikas medicīniskā ierīce atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību;

2.27. aktīvas implantējamas medicīniskās ierīces – aktīvas implantējamas medicīniskās ierīces atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību.

(Grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 8)

3. Noteikumi attiecas uz iekārtām, kuras minētas šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Noteikumi neattiecas uz:

4.1. iekārtām, kuras tieši tiek izmantotas valsts drošības interešu aizsardzībai un militāriem mērķiem, tai skaitā ieročiem, munīcijai un specifiskām militārām iekārtām;

4.2. iekārtām, kas paredzētas sūtīšanai kosmosā;

4.3. iekārtām, kas īpaši veidotas un uzstādāmas kā cita tipa iekārtu daļa, uz kurām neattiecas šie noteikumi un kas var veikt savas funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas, un tās var aizstāt tikai ar tādu pašu īpaši veidotu iekārtu;

4.4. lielizmēra stacionāriem rūpnieciskiem mehānismiem;

4.5. lielizmēra stacionārām ierīcēm;

4.6. pasažieru vai kravas transportlīdzekļiem, izņemot neapstiprināta tipa elektriskos transportlīdzekļus ar diviem riteņiem;

4.7. mobilo tehniku, kas nav paredzēta autoceļiem un izmantojama tikai profesionālām vajadzībām;

4.8. aktīvām implantējamām medicīniskām ierīcēm;

4.9. saules fotoelementu paneļiem, ko paredzēts izmantot sistēmā, kuru projektē, komplektē un uzstāda speciālisti iepriekš noteiktā vietā pastāvīgai lietošanai, lai iegūtu elektroenerģiju no saules stariem, publiskām, saimnieciskām un rūpnieciskām vajadzībām, kā arī iedzīvotāju vajadzībām;

4.10. iekārtām, kas ir īpaši projektētas pētniecības un izstrādes vajadzībām un ir pieejamas tikai saimnieciskās darbības veicējiem;

4.11. ērģelēm ar stabulēm.

(Grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 8)

II. Ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumi iekārtās

5. Tirgū laistās iekārtas, tajā skaitā kabeļi un rezerves daļas to labošanai, atkārtotai izmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai, nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 1.pielikumā minēto ķīmisko vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju viendabīgu materiālu masā.

6. Šo noteikumu 5.punkts neattiecas uz:

6.1. kabeļiem vai rezerves daļām, kas paredzētas remontam, atkārtotai izmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai:

6.1.1. iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2006.gada 1.jūlija;

6.1.2. medicīniskās ierīcēs, kas laistas tirgū pirms 2014.gada 22.jūlija;

6.1.3. medicīniskās ierīcēs in vitro diagnostikai, kas laistas tirgū pirms 2016.gada 22.jūlija;

6.1.4. monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2014.gada 22.jūlija;

6.1.5. rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2017.gada 22.jūlija;

6.1.5.1 visās pārējās iekārtās, kuras laistas tirgū pirms 2019. gada 22. jūlija un uz kurām pirms šo noteikumu stāšanās spēkā neattiecās normatīvie akti par bīstamo ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem iekārtās;

6.1.6. iekārtās, uz kurām attiecas normatīvajos aktos par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem iekārtās noteiktie izņēmumi un kuras laistas tirgū pirms tam, kad attiecīgie izņēmumi zaudēja spēku;

6.2. atkārtoti izmantotām rezerves daļām, kuras atkārtoti izmanto auditējamā noslēgtā atkārtotas izmantošanas sistēmā un par kuru atkārtoto izmantošanu tiek paziņots patērētājam, un:

6.2.1. kuras atgūtas no iekārtām, kuras laistas tirgū pirms 2006. gada 1. jūlija, un tiek izmantotas iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2016. gada 1. jūlija;

6.2.2. kuras atgūtas no medicīnas ierīcēm vai monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri laisti tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija, un tiek izmantotas iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2024. gada 22. jūlija;

6.2.3. kuras atgūtas no medicīnas ierīcēm in vitro diagnostikai, kuras laistas tirgū pirms 2016. gada 22. jūlija, un tiek izmantotas iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2026. gada 22. jūlija;

6.2.4. kuras atgūtas no rūpnieciskiem monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri laisti tirgū pirms 2017. gada 22. jūlija, un tiek izmantotas iekārtās, kuras laistas tirgū pirms 2027. gada 22. jūlija;

6.2.5. kuras atgūtas no visām iekārtām, uz kurām pirms šo noteikumu stāšanās spēkā neattiecās normatīvie akti par bīstamo ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem iekārtās un kuras laistas tirgū pirms 2019. gada 22. jūlija, un tiek izmantotas iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2029. gada 22. jūlija;

6.3. šo noteikumu 3.pielikumā minēto pieļaujamo svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietošanu;

6.4. šo noteikumu 4.pielikumā minēto pieļaujamo svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietošanu medicīniskās ierīcēs un kontroles un monitoringa instrumentos.

(Grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 8; 6.1.5.1 apakšpunkts un 6.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 12.06.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

7. Iekārtu ražotājs, ražotāja pilnvarots pārstāvis vai jebkurš saimnieciskās darbības veicējs piegādes ķēdē var iesniegt Eiropas Komisijā priekšlikumus, lai noteiktu šo noteikumu 3. un 4.pielikumā minēto pieļaujamo svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietošanu, lietošanas termiņa pagarināšanu vai atcelšanu ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms attiecīgā pieļaujamā lietošanas termiņa beigām. Priekšlikumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

7.1. priekšlikuma iesniedzēja firma, tās juridiskā adrese un kontaktinformācija;

7.2. informācija par materiālu vai detaļu un konkrētas vielas lietojumu šajā materiālā vai detaļā, kurai pieprasīts izņēmums vai izņēmuma atcelšana, kā arī to precīzi raksturlielumi;

7.3. pārbaudāms pieļaujamā lietojuma noteikšanas vai atcelšanas pamatojums (tajā skaitā atsauces), ņemot vērā, ka:

7.3.1. svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietošana iekārtu materiālos un sastāvdaļās saskaņā ar šo noteikumu 3. un 4.pielikumu ir pieļaujama, ja tā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Regulā Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (turpmāk – regula 1907/2006), noteiktajām vides un veselības aizsardzības prasībām un vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

7.3.1.1. ķīmiskās vielas lietošanas izbeigšana vai tās aizstāšana ir tehniski vai zinātniski neiespējama, veicot izmaiņas iekārtu projektā vai izmantojamās vielās vai sastāvdaļās, kurām nav nepieciešama neviena no šo noteikumu 1.pielikumā minētajām vielām;

7.3.1.2. nav iespējams nodrošināt aizstājējvielu uzticamību;

7.3.1.3. kopējā negatīvā ietekme uz vidi, veselību un patērētāju drošību, ko rada aizvietotājviela, ir lielāka nekā kopējais labums, ko aizvietotājvielas lietošana radītu videi, veselībai un patērētāju drošībai;

7.3.2. svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietošana iekārtu materiālos un sastāvdaļās ir atceļama, ja tā neatbilst šo noteikumu 7.3.1.apakšpunkta nosacījumiem;

7.4. iespējamo alternatīvo vielu, materiālu vai konstrukciju analīze, pamatojoties uz aprites ciklu, kā arī pievienojot informāciju par neatkarīgiem pētījumiem, salīdzinošiem profesionāliem vērtējumiem un pieteikuma iesniedzēja izstrādes darbībām, kā arī šādu alternatīvo risinājumu pieejamība;

7.5. informācija par iekārtu atkritumu iespējamu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, kā arī par attiecīgajiem pārstrādes noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekārtu atkritumu apsaimniekošanu un cita atbilstoša informācija;

7.6. priekšlikuma iesniedzēja ierosinātie pasākumi, lai izstrādātu, pieprasītu izstrādāt vai piemērotu iespējamos alternatīvos risinājumus, un pasākumu īstenošanas laika grafiks;

7.7. ja nepieciešams, informācija par īpašumtiesībām, pievienojot pārbaudāmu pamatojumu;

7.8. precīzi un skaidri formulēta izņēmuma redakcija, ja iesniedz priekšlikumu par jaunu izņēmumu;

7.9. priekšlikuma kopsavilkums.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 45)

III. Atbilstības novērtēšana un CE atbilstības marķējums

8. Lai pierādītu, ka iekārtas atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām, pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs veic atbilstības novērtēšanas procedūru – iekšējo ražošanas kontroli, kas ietver šādas darbības:

8.1. iekārtu tehniskās dokumentācijas izstrāde saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu;

8.2. visu ražošanas procesā izgatavoto iekārtu atbilstības nodrošināšana šo noteikumu 10.punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un šo noteikumu prasībām;

8.3. iekārtu modeļa Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas (turpmāk – deklarācija) izstrāde, ar kuru ražotājs apliecina, ka ir pierādīta atbilstība šo noteikumu prasībām;

8.4. iekārtas marķēšana ar CE atbilstības marķējumu.

9. Ražotājs iekārtu atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām var pierādīt arī, veicot atbilstības novērtēšanas procedūru saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem par iekārtu atbilstības novērtēšanu, ja tajos ir noteiktas tikpat stingras prasības kā šajos noteikumos, un izstrādāt vienotu tehnisko dokumentāciju.

10. Tehniskajā dokumentācijā ir ietverti visi dati vai norādes par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām, tai skaitā:

10.1. detalizēts iekārtu projekta un ražošanas apraksts, informācija par iekārtās izmantotajām sastāvdaļām un materiāliem, kā arī drošuma datu lapas par izmantotajām ķīmiskajām vielām, ko saņem no ķīmisko vielu piegādātājiem;

10.2. projekta skices, ražošanas rasējumi, detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu un citas nepieciešamās shēmas;

10.3. apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu, shēmu un iekārtu darbības izpratnei;

10.4. izmantotās atbilstības novērtēšanas procedūras apraksts;

10.5. piemērojamie standarti, to daļas (ja standarti tiek piemēroti daļēji) vai attiecīgās tehniskās specifikācijas, uz kurām ir publicētas atsauces izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis";

10.6. pieņemto risinājumu apraksti, kas izmantoti, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām, ja iekārtu ražošanā nav izmantoti šo noteikumu 10.5.apakšpunktā minētie piemērojamie standarti vai tehniskā specifikācija;

10.7. testēšanas pārskati un to līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis iekārtas atbilstību piemērojamiem standartiem;

10.8. konstrukciju aprēķini, veikto pārbaužu rezultāti un ziņojumi.

11. Deklarācija apliecina, ka attiecīgās iekārtas atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām. Sagatavojot deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis katram saražoto iekārtu modelim sagatavo rakstisku deklarāciju atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam un nodrošina:

11.1. deklarācijas aktualizēšanu, izņemot deklarācijas iekārtām, kuras ir laistas tirgū pirms šo noteikumu spēkā stāšanās;

11.2. deklarācijas tulkošanu valsts valodā.

12. Uz CE atbilstības marķējumu attiecas vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 30.pantā.

13. Ražotājs nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū tās marķē ar viegli salasāmu un neizdzēšamu CE atbilstības marķējumu redzamā vietā uz pabeigtas iekārtas vai iekārtas datu plāksnes. Ja iekārtas īpatnību dēļ tas nav iespējams, ar CE atbilstības marķējumu marķē iekārtas iepakojumu un pavaddokumentus.

14. Ja iekārtas ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu, tās uzskata par atbilstošām šo noteikumu prasībām, ja nav pierādījumu par pretējo.

15. Materiāli, sastāvdaļas un iekārtas atbilst šo noteikumu prasībām, ja ievērots kāds no šādiem nosacījumiem:

15.1. tām ir veikti testi un mērījumi, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām;

15.2. tās atbilst piemērojamo standartu prasībām, uz kuriem ir publicētas atsauces izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis".

16. Iekārta, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kuriem atsauces ir publicētas izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis", uzskatāma par atbilstošu tām šajos noteikumos minētajām prasībām, kuras aptver šie standarti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai šiem noteikumiem piemērojamo standartu sarakstu. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē to savā tīmekļvietnē.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 475 redakcijā)

IV. Tirgus uzraudzība

17. Tirgus uzraudzības pasākumus veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulas (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011, 2., 10., 11., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 25., 26., 27., 28., 31. un 34. panta prasībām.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 285 redakcijā)

18. Tirgus uzraudzību veic valsts uzraudzības un kontroles iestāde, ja tās kompetencē ir noteikta jebkuru iekārtu tirgus uzraudzība un kontrole (turpmāk – tirgus uzraudzības iestāde). Veicot tirgus uzraudzību, tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas ir tiesīgas:

18.1. kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām, apmeklējot iekārtu tirdzniecības, uzglabāšanas un ražošanas vietas, kā arī veikt iekārtu paraugu pārbaudes (priekštestēšanu), tai skaitā atverot iepakojumu un testējot paraugu;

18.2. pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju (tai skaitā tehnisko dokumentāciju, deklarāciju, testēšanas pārskatus), kas nepieciešama uzraudzības veikšanai atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām;

18.3. pieprasīt, lai ražotājs vai importētājs nodrošina attiecīgo tehniskās dokumentācijas daļu tulkojumu valsts valodā, sniedzot pamatojumu tulkošanas nepieciešamībai;

18.4. pieprasīt un bez maksas saņemt iekārtu paraugus un organizēt to ekspertīzi, lai noteiktu iekārtu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

19. Izdevumus par iekārtu ekspertīzi sedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

20. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka iekārtām nav sagatavota vai ir nepareizi sagatavota ES atbilstības deklarācija, nav pieejama vai ir nepilnīga tehniskā dokumentācija vai iekārta marķēta ar CE atbilstības marķējumu, neievērojot šo noteikumu prasības, vai nav marķēta vispār, tirgus uzraudzības iestāde attiecīgajam ražotājam, pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam uzdod noteiktā termiņā novērst konstatēto neatbilstību.

21. Ja šo noteikumu 20.punktā minētā neatbilstība noteiktajā termiņā netiek novērsta, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu, aizliedzot iekārtu laišanu un piedāvāšanu tirgū un uzdodot izņemt iekārtas no tirgus vai tās atsaukt.

22. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka iekārtas neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām (izņemot šo noteikumu 20.punktu), tā, ņemot vērā iekārtu radīto risku, nodrošina, lai samērīgā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot iekārtu atbilstību noteiktajām prasībām, to izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu.

23. Tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga ierosināt attiecīgajam ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim, importētājam vai izplatītājam veikt brīvprātīgas korektīvās darbības iekārtu neatbilstības novēršanai.

24. Ja attiecīgais ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs samērīgā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības brīvprātīgi, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

V. Ražotāju, pilnvaroto pārstāvju, importētāju un izplatītāju pienākumi

25. Laižot iekārtas tirgū, ražotāji nodrošina, ka tās ir projektētas un saražotas atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām.

26. Ražotājs:

26.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju un veic atbilstības novērtēšanu – iekšējo ražošanas kontroli – atbilstoši šo noteikumu 8.punktam;

26.2. sagatavo deklarāciju atbilstoši šo noteikumu 10.punktam un marķē iekārtas ar CE atbilstības marķējumu atbilstoši šo noteikumu 13.punktam, ja, veicot atbilstības novērtēšanu, ir konstatēts, ka iekārtas atbilst šo noteikumu prasībām;

26.3. saglabā tehnisko dokumentāciju un deklarāciju 10 gadus pēc iekārtu laišanas tirgū;

26.4. izstrādā un piemēro procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu iekārtu pastāvīgu atbilstību šo noteikumu prasībām, kā arī ņem vērā iekārtu konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, izmaiņas piemērojamajos standartos vai tehniskajā specifikācijā saskaņā ar kuru deklarēta iekārtas atbilstība;

26.5. veic neatbilstīgo iekārtu un atsaukto iekārtu uzskaiti (reģistrējot iekārtas tipa, partijas vai sērijas numuru vai citu norādi, kas nodrošina iekārtu identifikāciju), kā arī informē par tām izplatītājus;

26.6. nodrošina, ka uz iekārtām ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cita norāde, kas nodrošina to identifikāciju, vai, ja iekārtu izmērs vai veids to neļauj, nodrošina, ka šī informācija ir sniegta uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots iekārtām;

26.7. norāda uz iekārtām vai, ja tas nav iespējams, uz iekārtu iepakojuma vai tām pievienotajos dokumentos savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi. Adresē norāda kontaktpunktu, kur iespējams sazināties ar ražotāju. Ja normatīvajos aktos par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību ir paredzēti vismaz tikpat stingri nosacījumi par ražotāja nosaukuma un adreses pievienošanu, piemēro minētos normatīvos aktus;

26.8. ja ražotājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas, kuras tas laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu iekārtu atbilstību vai, ja nepieciešams, lai tās atsauktu vai izņemtu no tirgus, kā arī nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās ES dalībvalstīs, kurās iekārtas ir pieejamas, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

26.9. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un tehnisko dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

26.10. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to dažādos pasākumos, lai nodrošinātu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

27. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvarotu pārstāvi. Pilnvarā nav iekļaujams šo noteikumu 25.punktā minētais ražotāja pienākums nodrošināt, ka iekārtas ir projektētas un saražotas atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām, un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

28. Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti ražotāja pilnvarā. Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus ražotāja pilnvarā noteiktos pienākumus:

28.1. saglabā tehnisko dokumentāciju un deklarāciju 10 gadus pēc iekārtu laišanas tirgū, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei;

28.2. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

28.3. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to dažādos pasākumos, lai nodrošinātu izsniegtajā pilnvarā minēto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

29. Importētāja pienākums ir laist tirgū šo noteikumu prasībām atbilstošas iekārtas.

30. Importētājs:

30.1. nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir veicis atbilstības novērtēšanas procedūru – iekšējo ražošanas kontroli atbilstoši šo noteikumu 8.punktam;

30.2. nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 10.punktam, marķējis iekārtas ar CE atbilstības marķējumu atbilstoši šo noteikumu 13.punktam, kā arī pievienojis nepieciešamos dokumentus un izpildījis šo noteikumu 26.5. un 26.6.apakšpunktā minētās prasības;

30.3. ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas neatbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām, tas iekārtas nelaiž tirgū, kamēr nav panākta iekārtu atbilstība, un par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādi;

30.4. norāda uz iekārtām vai, ja tas nav iespējams, uz iekārtu iepakojuma vai tām pievienotajos dokumentos savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi. Adresē norāda kontaktpunktu, kur iespējams sazināties ar importētāju. Ja normatīvajos aktos par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību ir paredzēti vismaz tikpat stingri nosacījumi par importētāja nosaukuma un adreses pievienošanu, piemēro minētos normatīvos aktus;

30.5. veic neatbilstīgo iekārtu un atsaukto iekārtu uzskaiti (reģistrējot iekārtas tipa, partijas vai sērijas numuru vai citu norādi, kas nodrošina iekārtu identifikāciju), kā arī informē par tām izplatītājus;

30.6. ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas, kuras tas laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu iekārtu atbilstību vai, ja nepieciešams, lai tās atsauktu vai izņemtu no tirgus, kā arī nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās ES dalībvalstīs, kurās iekārtas ir laistas tirgū, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

30.7. 10 gadus pēc iekārtu laišanas tirgū glabā iekārtu ES atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei, un pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina tai tehniskās dokumentācijas pieejamību;

30.8. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un tehnisko dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

30.9. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to dažādos pasākumos, lai nodrošinātu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

31. Piedāvājot iekārtas tirgū, izplatītājs rīkojas ar tādu rūpību, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

32. Izplatītājs:

32.1. pirms iekārtu piedāvāšanas tirgū pārliecinās, ka tās ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu atbilstoši šo noteikumu 13.punktam un tām ir pievienoti nepieciešamie dokumenti valsts valodā, kā arī ražotājs ir ievērojis šo noteikumu 26.5. un 26.6.apakšpunktā minētās prasības, bet importētājs – šo noteikumu 31.4.apakšpunktā minētās prasības;

32.2. ja izplatītājs uzskata vai tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka iekārtas neatbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām, tas nepiedāvā iekārtas tirgū, kamēr nav panākta iekārtu atbilstība, un par to informē ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādi;

32.3. ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas, kuras tas ir piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nodrošina, ka tiek veiktas korektīvās darbības, lai panāktu iekārtu atbilstību vai, ja nepieciešams, lai tās atsauktu vai izņemtu no tirgus, kā arī nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās ES dalībvalstīs, kurās iekārtas ir laistas tirgū, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

32.4. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

32.5. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to dažādos pasākumos, lai nodrošinātu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

33. Šo noteikumu izpratnē importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju un tam ir šo noteikumu 26. un 27.punktā minētie ražotāja pienākumi, ja tas iekārtas laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi vai maina tirgū laistās iekārtas tā, ka tas var ietekmēt iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

34. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma saimnieciskās darbības veicējs 10 gadus pēc iekārtu laišanas tirgū sniedz informāciju, norādot jebkuru saimnieciskās darbības veicēju, kas tam piegādājis iekārtas, un jebkuru saimnieciskās darbības veicēju, kuram tas piegādājis iekārtas.

VI. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumus Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 131.nr.; 2006, 21., 140.nr.; 2007, 57.nr.; 2008, 139.nr.; 2010, 101.nr.).

36. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 8)

37. Šo noteikumu 5.punktu piemēro:

37.1. medicīniskām ierīcēm un monitoringa un kontroles instrumentiem, kas laisti tirgū no 2014.gada 22.jūlija;

37.2. in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, kas laistas tirgū no 2016.gada 22.jūlija;

37.3. rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem, kas laisti tirgū no 2017.gada 22.jūlija;

37.4. iekārtām, kuras laistas tirgū no 2019. gada 22. jūlija un uz kurām pirms šo noteikumu stāšanās spēkā neattiecās normatīvie akti par bīstamo ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem iekārtās.

(Grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 8; 37.4. apakšpunkts stājas spēkā 12.06.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

38. Bis (2-etilheksil) ftalāta (turpmāk – DEHP), butilbenzilftalāta (turpmāk – BBP), dibutilftalāta (turpmāk – DBP) un diizobutilftalāta (turpmāk – DIBP) lietošanu medicīnas ierīcēs, tai skaitā in vitro medicīnas ierīcēs, un monitoringa un kontroles instrumentos, tai skaitā rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos, ierobežo no 2021. gada 22. jūlija atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

39. Šo noteikumu 1. pielikumā minētie DEHP, BBP, DBP un DIBP lietošanas ierobežojumi neattiecas uz kabeļiem vai rezerves daļām, kuras remonta, atkārtotas izmantošanas, funkciju atjaunināšanas vai jaudas palielināšanas nolūkā lieto iekārtās, kuras tirgū laistas pirms 2019. gada 22. jūlija, medicīnas ierīcēs, tai skaitā in vitro medicīnas ierīcēs, un monitoringa un kontroles instrumentos, tai skaitā rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos, kuri tirgū laisti pirms 2021. gada 22. jūlija.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

40. Šo noteikumu 1. pielikumā minēto DEHP, BBP un DBP lietošanas ierobežojumu nepiemēro rotaļlietām, uz kurām jau attiecas regulas Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 51. ierakstā noteiktie DEHP, BBP un DBP izmantošanas ierobežojumi.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

41. Šo noteikumu 4. pielikuma 25. punkts stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 285 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 03.06.2014. noteikumiem Nr. 275; MK 21.10.2014. noteikumiem Nr. 643; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 45; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 144; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 739; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 8; MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 310; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 249; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 553; MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 796; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 285; MK 11.10.2022. noteikumiem Nr. 630; MK 14.03.2023. noteikumiem Nr. 126; MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 440; MK 23.01.2024. noteikumiem Nr. 62)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 8.jūnija Direktīvas 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās;

2) Eiropas Komisijas 2012.gada 10.oktobra deleģētās direktīvas 2012/50/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir svins;

3) Eiropas Komisijas 2012.gada 10.oktobra deleģētās direktīvas 2012/51/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir kadmijs;

4) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/1/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam kā leģētājelementam jonizējošam starojumam pakļauta medicīniskā aprīkojuma gultņos un nodiluma virsmās;

5) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/2/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmijam rentgena attēlu pastiprinātāju fosfora pārklājumos līdz 2019. gada 31. decembrim un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas ES tirgū pirms 2020. gada 1. janvāra;

6) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/3/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina acetāta marķierim izmantošanai stereotakses rāmjos, ko izmanto, veicot datortomogrāfiju un magnētiskās rezonanses caurskati, un gamma terapijas un hadronu terapijas iekārtu pozicionēšanas sistēmā;

7) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/4/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam, lai veidotu hermētiskus savienojumus starp alumīniju un tēraudu rentgena attēlu pastiprinātājos;

8) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/5/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs, elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātās shēmas plašu pārklājumos, vadu un kabeļu salodēšanas lodmetālos un devēju un sensoru salodēšanas lodmetālos, ko normālos ekspluatācijas un glabāšanas apstākļos ilgstoši izmanto temperatūrā, kas zemāka par –20 °C;

9) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/6/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam kontaktspraudņu sistēmu virsmas pārklājumos, kad ir vajadzīgi nemagnētiski spraudņi, ko normālos ekspluatācijas un glabāšanas apstākļos ilgstoši izmanto temperatūrā, kas zemāka par –20 °C;

10) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/7/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos, elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu un drukātās shēmas plašu pārklājumos, elektrisko vadu savienojumos, ekrānos un slēgtos savienotājos, ko izmanto a) magnētiskajos laukos 1 m rādiusā no magnēta izocentra medicīniskās magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās, tostarp pacienta novērošanas ierīcēs, ko paredzēts izmantot šajā zonā, vai b) magnētiskajos laukos 1 m attālumā no ciklotrona magnētu ārējām virsmām vai staru kūļa pārvietošanai un virziena vadībai izmantotu magnētu ārējām virsmām, ko lieto hadronu terapijā;

11) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/8/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos, lai kadmija-telurīda un kadmija-cinka-telurīda digitālo matricu detektorus uzmontētu uz drukātās shēmas platēm;

12) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/9/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam un kadmijam metāla stiprinājumos, ar ko veido supravadošas magnētiskās ķēdes MRI, SQUID, NMR (kodolmagnētiskā rezonanse) vai FTMS (Furjē transformāciju masspektrometrs) detektoros;

13) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/10/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam sakausējumos kā supravadītājam vai siltumvadītājam, ko izmanto kriodzesētāju dzesēšanas galvās un/vai kriodzesētās aukstumzondēs, un/vai kriodzesētās ekvipotenciālās savienošanas sistēmās, medicīniskās ierīcēs (8. kategorija) un/vai rūpnieciskos uzraudzības un vadības instrumentos;

14) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/11/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgajam hromam sārma dozatoros, ko izmanto, lai radītu fotokatodus rentgena attēla pastiprinātājos, līdz 2019. gada 31. decembrim, un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas ES tirgū pirms 2020. gada 1. janvāra;

15) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/12/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs, kas iemontētas magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās integrētu pozitronu emisijas tomogrāfu detektoros un datu ieguves blokos;

16) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/13/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs ar uzmontētiem komponentiem, kuras izmanto Direktīvas 93/42/EEK II a un II b klases mobilās medicīniskās ierīcēs, izņemot portatīvus ārkārtas gadījumiem paredzētus defibrillatorus;

17) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/14/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu, kas atļauj izmantot 3,5 mg dzīvsudraba (katrā lampā) viencokola kompaktajās luminiscences lampās, kuras paredzētas vispārējai apgaismei, kuru jauda ir mazāka par 30 W un kuru kalpošanas laiks ir vienāds ar vai lielāks par 20000 h;

18) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/15/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam, kadmijam un sešvērtīgajam hromam atkārtoti izmantotās rezerves detaļās, kas iegūtas no medicīnas ierīcēm, kuras laistas tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija un tiks izmantotas 8. kategorijas iekārtās, kuras laistas tirgū pirms 2021. gada 22. jūlija, ar nosacījumu, ka minētā atkārtotā izmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ir paziņots patērētājam;

19) Komisijas 2013. gada 18. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/16/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam kā luminiscentā pulvera aktivatoram gāzizlādes lampās, ja tās izmanto kā ekstrakorporālās fotoferēzes lampas, kas satur tādus fosforus kā BSP (BaSi2O5:Pb);

20) Komisijas 2014. gada 13. marta Deleģētās direktīvas 2014/69/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādu kondensatoru dielektriskajā keramikā, kuri paredzēti nominālajam spriegumam līdz 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai un kurus izmanto rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos;

21) Komisijas 2014. gada 13. marta Deleģētās direktīvas 2014/70/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai mikrokanālu platēs (MCP);

22) Komisijas 2014. gada 13. marta Deleģētās direktīvas 2014/71/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādā lodmetālā, ko izmanto vienā plašvirsmas grēdotu mikroshēmelementu saskares plaknē;

23) Komisijas 2014. gada 13. marta Deleģētās direktīvas 2014/72/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādos lodmetālos un tādu elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātu shēmas plašu pārklājumos, ko izmanto aizdedzes blokos un citās elektriskās un elektroniskās motora vadības sistēmās;

24) Komisijas 2014. gada 13. marta Deleģētās direktīvas 2014/73/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai ar platīnu pārklātos platīna elektrodos, kurus izmanto vadītspējas mērīšanai;

25) Komisijas 2014. gada 13. marta Deleģētās direktīvas 2014/74/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādās pielāgotiesspējīgu kontakttapu sistēmās, kuras nav C-press pielāgotiesspējīgu kontakttapu (kontaktsaderīgu savienotāju) sistēmas un kuras izmanto vadītspējas mērīšanai;

26) Komisijas 2014. gada 13. marta Deleģētās direktīvas 2014/75/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu, kas ļauj izmantot 5 mg dzīvsudraba katrā aukstā katoda luminiscences spuldzē (CCFL) aizmugurapgaismojuma šķidro kristālu displejiem, kurus izmanto rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū līdz 2017. gada 22. jūlijam;

27) Komisijas 2014. gada 13. marta Deleģētās direktīvas 2014/76/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai amatnieciski ražotās gaismu izstarojošās gāzizlādes lampās (HLDT), ko izmanto izkārtnēm, dekoratīvam vai arhitektūras objektu un specifiskam apgaismojumam un mākslinieciskiem apgaismes objektiem;

28) Eiropas Komisijas 2015. gada 30. janvāra Deleģētās direktīvas 2015/573, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai polivinilhlorīda sensoros in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs;

29) Eiropas Komisijas 2015. gada 30. janvāra Deleģētās direktīvas 2015/574, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai intravaskulārās ultraskaņas attēlveidošanas sistēmās;

30) Eiropas Komisijas 2015. gada 31. marta Deleģētās direktīvas 2015/863, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma vielu sarakstu;

31) Komisijas 2016. gada 12. februāra Deleģētās direktīvas (ES) 2016/585, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu, ko piemēro no medicīniskajām ierīcēm vai elektronu mikroskopiem iegūtu un to remontēšanā vai atjaunošanā izmantotu rezerves daļu saturētam svinam, kadmijam, sešvērtīgajam hromam un polibromdifenilēteriem (PBDE);

32) Komisijas 2016. gada 19. aprīļa Deleģētās direktīvas (ES) 2016/1028, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu lietot svinu lodmetālos, kurus izmanto elektriskajos savienojumos ar temperatūras mērīšanas sensoriem dažās ierīcēs;

33) Komisijas 2016. gada 19. aprīļa Deleģētās direktīvas (ES) 2016/1029, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija anodiem Herša galvaniskajos elementos, kas paredzēti konkrētiem rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentos izmantojamiem skābekļa sensoriem;

34) Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētās direktīvas (ES) 2017/1009, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija un svina lietošanai stikla filtros un stiklos, ko izmanto atstarošanas standartiem;

35) Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētās direktīvas (ES) 2017/1010, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai gultņu ieliktņos un buksēs, kas paredzētas dažiem kompresoriem ar aukstumnesēju;

36) Komisijas 2017. gada 15. marta Deleģētās direktīvas (ES) 2017/1011, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai baltajos stiklos, ko izmanto optikā;

37) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. novembra Direktīvas 2017/2102/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās;

38) Komisijas 2017. gada 7. augusta Deleģētās direktīvas 2017/1975/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai krāsu mainošās gaismas diodēs (LED), ko lieto displeju sistēmās;

39) Komisijas 2018. gada 27. februāra Deleģētās direktīvas 2018/736/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par dažiem elektriskiem un elektroniskiem komponentiem, kuros svins ir stiklā vai keramikā;

40) Komisijas 2018. gada 27. februāra Deleģētās direktīvas 2018/737/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai;

41) Komisijas 2018. gada 27. februāra Deleģētās direktīvas 2018/738/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu regulējamu maiņrezistoru elementos uz metālkeramikas bāzes;

42) Komisijas 2018. gada 1. marta Deleģētās direktīvas 2018/739/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par tērauda leģētājelementu;

43) Komisijas 2018. gada 1. marta Deleģētās direktīvas 2018/740/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par alumīnija leģētājelementu;

44) Komisijas 2018. gada 1. marta Deleģētās direktīvas 2018/741/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par vara leģētājelementu;

45) Komisijas 2018. gada 1. marta Deleģētās direktīvas 2018/742/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru;

46) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/169/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai dažu kondensatoru dielektriskajā keramikā;

47) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/170/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai dažiem kondensatoriem paredzētos dielektriskos keramikas materiālos uz svina cirkonāta titanāta (PZT) bāzes;

48) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/171/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu kadmija un tā savienojumu izmantošanai elektriskajos kontaktos;

49) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/172/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu lodmetālos, ko izmanto stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālshēmu (flip-chip) pakotnēs;

50) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/173/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina un kadmija izmantošanai iespiedkrāsās, ko izmanto kā emalju uz stikliem;

51) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/174/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai tāda kristālstikla sastāvā, kam apraksts dots Direktīvā 69/493/EEK;

52) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/175/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina oksīdu izmantošanai stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto atsevišķu lāzera cauruļu logu montāžā;

53) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/176/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svinam atsevišķu diožu pārklājuma slānī;

54) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/177/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu kā luminiscentā pulvera aktivatoru gāzizlādes spuldzēs, kurās ir luminofori;

55) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/178/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svina izmantošanu gultņos un buksēs, kuras lieto noteiktās autoceļiem neparedzētās profesionālās iekārtās;

56) Komisijas 2019. gada 8. augusta Deleģētās direktīvas 2019/1845/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošanai noteiktās gumijas sastāvdaļās, ko izmanto motoru sistēmās;

57) Komisijas 2019. gada 8. augusta Deleģētās direktīvas (ES) 2019/1846, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai noteiktu iekšdedzes motoru lodmetālos;

58) Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2020/360, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai ar platīnu pārklātos platīna elektrodos, kurus izmanto dažiem vadītspējas mērījumiem;

59) Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2020/361, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgā hroma izmantošanai par pretkorozijas aģentu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda;

60) Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2020/364, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai dažos starojumizturīgos videokameru kineskopos;

61) Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2020/365, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai noteiktu iekšdedzes motoru lodmetālos un savienojumu pārklājumos;

62) Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2020/366, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai par tāda polivinilhlorīda termisko stabilizatoru, ko izmanto atsevišķās in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs asins, citu ķermeņa šķidrumu un ķermeņa gāzu analīzei;

63) Komisijas 2021. gada 15. janvāra Deleģētās direktīvas (ES) 2021/647, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dažu svina un sešvērtīgā hroma savienojumu izmantošanai civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektriskajos un elektroniskajos iniciatoros;

64) Komisijas 2021. gada 8. marta Deleģētās direktīvas (ES) 2021/884, ar ko attiecībā uz termiņu, uz kādu piešķir atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai elektriskos rotējošos savienotājos, kurus izmanto intravaskulārās ultraskaņas attēlveidošanas sistēmās, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu, lai to pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai;

65) Komisijas 2021. gada 11. augusta Deleģētās direktīvas (ES) 2021/1978, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļautu bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP), butilbenzilftalātu (BBP), dibutilftalātu (DBP) un diizobutilftalātu (DIBP) izmantot rezerves daļās, kas atgūtas no medicīniskām ierīcēm un izmantotas to remontam vai pārjaunošanai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

66) Komisijas 2021. gada 11. augusta Deleģētās direktīvas (ES) 2021/1979, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kas atļautu bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP) izmantot magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas (MRI) detektorspoļu plastmasas detaļās, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

67) Komisijas 2021. gada 11. augusta Deleģētās direktīvas (ES) 2021/1980, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kas atļautu bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP) izmantot jonselektīvajos elektrodos cilvēka ķermeņa šķidrumu un/vai dializāta analīzei, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

68) Komisijas 2021. gada 13. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/274, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai aukstā katoda fluorescences spuldzēs un ārējā elektroda fluorescences spuldzēs īpašām vajadzībām;

69) Komisijas 2021. gada 13. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/275, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai citās augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei;

70) Komisijas 2021. gada 13. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/276 ar ko, pielāgojot tehnikas un zinātnes attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai viencokola (kompaktajās) luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei;

71) Komisijas 2021. gada 13. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/277, ar ko, pielāgojot tehnikas un zinātnes attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai viencokola (kompaktajās) luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei < 30 W, ar kalpošanas laiku, kas vienāds ar vai lielāks par 20000 h;

72) Komisijas 2021. gada 13. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/278, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot metālu halogenīdu spuldzēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

73) Komisijas 2021. gada 13. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/279, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot citās gāzizlādes spuldzēs īpašām vajadzībām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

74) Komisijas 2021. gada 13. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/280, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot citās zemspiediena gāzizlādes spuldzēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

75) Komisijas 2021. gada 13. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/281, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot viencokola (kompaktajās) fluorescences spuldzēs īpašām vajadzībām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

76) Komisijas 2021. gada 13. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/282, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot nelineārās trīsjoslu fosfora spuldzēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

77) Komisijas 2021. gada 13. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/283, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu vispārējai apgaismei;

78) Komisijas 2021. gada 16. decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2022/284, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei;

79) Komisijas 2021. gada 13. decembra  Deleģētās direktīvas (ES) 2022/287, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot citās fluorescences spuldzēs citādai vispārējai apgaismei un īpašām vajadzībām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

80) Komisijas 2022. gada 12. maija Deleģētās direktīvas (ES) 2022/1631, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kas bismuta stroncija kalcija vara oksīda supravadītāju kabeļos un vados, kā arī šo kabeļu un vadu elektriskajos savienojumos atļauj izmantot svinu, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

81) Komisijas 2022. gada 12. maija Deleģētās direktīvas (ES) 2022/1632, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj svinu izmantot noteiktās magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas ierīcēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

82) Komisijas 2022. gada 28. oktobra Deleģētās direktīvas (ES) 2023/171, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgā hroma izmantošanai par pretkorozijas aģentu gāzes absorbcijas siltumsūkņos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

83) Komisijas 2023. gada 4. maija Deleģētās direktīvas (ES) 2023/1437, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai kapilārajiem reometriem paredzētos kušanas spiediena devējos noteiktos apstākļos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai;

84) Komisijas 2023. gada 16. maija Deleģētās direktīvas 2023/1526, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu izmantot svinu kā tāda polivinilhlorīda termisko stabilizatoru, ko lieto par bāzes materiālu sensoros, kurus izmanto in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.februāra noteikumiem Nr.84

(Pielikums MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

I. Ķīmiskās vielas, kuru lietošana iekārtās ir ierobežota, un to maksimāli pieļaujamā koncentrācija līdz 2019. gada 21. jūlijam

Nr.
p.k.

Ķīmiskās vielas un ķīmisko vielu grupas

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija viendabīgu materiālu masā

1.

Svins0,1 %

2.

Dzīvsudrabs0,1 %

3.

Kadmijs0,01 %

4.

Sešvērtīgs hroms0,1 %

5.

Polibrombifenili (PBB)0,1 %

6.

Polibromdifenilēteri (PBDE)0,1 %

II. Ķīmiskās vielas, kuru lietošana iekārtās ir ierobežota, un to maksimāli pieļaujamā koncentrācija no 2019. gada 22. jūlija

Nr.
p.k.

Ķīmiskās vielas un ķīmisko vielu grupas

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija viendabīgu materiālu masā

1.

Svins0,1 %

2.

Dzīvsudrabs0,1 %

3.

Kadmijs0,01 %

4.

Sešvērtīgs hroms0,1 %

5.

Polibrombifenili (PBB)0,1 %

6.

Polibromdifenilēteri (PBDE)0,1 %

7.

bis(2-etilheksil) ftalāts (DEHP)0,1 %

8.

Butilbenzilftalāts (BBP)0,1 %

9.

Dibutilftalāts (DBP)0,1 %

10.

Diizobutilftalāts (DIBP)0,1 %"
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.februāra noteikumiem Nr.84
Iekārtu kategorijas, uz kurām attiecas šie noteikumi

Nr.p.k.

Iekārtu kategorija

1.Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas
2.Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas
3.Informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru iekārtas
4.Patērētāju iekārtas
5.Apgaismes iekārtas
6.Elektriskie un elektronikas instrumenti
7.Rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi
8.Medicīniskās ierīces
9.Monitoringa un kontroles instrumenti, tajā skaitā rūpnieciskie monitoringa un kontroles instrumenti
10.Tirdzniecības automāti
11.Iekārtas, kuras neietilpst nevienā no minētajām kategorijām
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
3. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.februāra
noteikumiem Nr. 84

(Pielikums MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 440 redakcijā)

Pieļaujamais svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojums

Nr.
p. k.

Lietojums

Piemērošanas joma un termiņi

1.Dzīvsudrabs viencokola (kompaktajās) luminiscences spuldzēs (vienam gaismas izstarotājam): 
1.1.vispārējai apgaismei < 30 W: ne vairāk kā 2,5 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
1.2.vispārējai apgaismei ≥ 30 W un < 50 W: ne vairāk kā 3,5 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
1.3.vispārējai apgaismei ≥ 50 W un < 150 W: ne vairāk kā 5 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
1.4.vispārējai apgaismei ≥ 150 W: ne vairāk kā 15 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
1.5.vispārējai apgaismei ar apļa vai kvadrāta formu un caurules diametru ≤ 17 mm: ne vairāk kā 5 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
1.6.spuldzes, kas projektētas tā, lai izstarotu galvenokārt ultravioletā spektra gaismu: ne vairāk kā 5 mgSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
1.6.1īpašām vajadzībām: ne vairāk kā 5 mgSpēkā līdz 2025. gada 24. februārim
1.7.vispārējai apgaismei < 30 W ar kalpošanas laiku 20 000 h vai lielāku: ne vairāk kā 3,5 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. augustam
2.Dzīvsudrabs lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei (vienai spuldzei): 
2.1.trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru < 9 mm (piemēram, T2): ne vairāk kā 4 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
2.2.trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru ≥ 9 mm un ≤ 17 mm (piemēram, T5): ne vairāk kā 3 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. augustam
2.3.trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru > 17 mm un ≤ 28 mm (piemēram, T8): ne vairāk kā 3,5 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. augustam
2.4.trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru > 28 mm (piemēram, T12): ne vairāk kā 3,5 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
2.5.trīsjoslu luminofora spuldzes ar ilgu ekspluatācijas laiku (≥ 25 000 h): ne vairāk kā 5 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
3.Dzīvsudrabs citās luminiscences spuldzēs (vienai spuldzei): 
3.1.nelineāras halofosfāta spuldzes (visu diametru): ne vairāk kā 15 mgSpēkā līdz 2016. gada 13. aprīlim
3.2.nelineāras trīsjoslu luminofora spuldzes ar caurules diametru > 17 mm (piemēram, T9): ne vairāk kā 15 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim. No 2023. gada 25. februāra līdz 2025. gada 24. februārim drīkst lietot ne vairāk kā 10 mg (vienai spuldzei)
3.3.cita veida spuldzes vispārējai apgaismei un īpašām vajadzībām (piemēram, indukcijas spuldzei): ne vairāk kā 15 mgSpēkā līdz 2025. gada 24. februārim
3.4.spuldzes, kas izstaro galvenokārt ultravioletā spektra gaismu: 15 mgSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
3.5.avārijas spuldzes: 15 mgSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
4.Dzīvsudrabs aukstā katoda fluorescences spuldzēs (CCFL un EEFL) un īpašām vajadzībām izmantots iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2022. gada 24. februāra, nepārsniedzot (vienai spuldzei): 
4.1.mazs garums (≤ 500 mm): ne vairāk kā 3,5 mgSpēkā līdz 2025. gada 24. februārim
4.2.vidējs garums (> 500 mm un ≤ 1500 mm): ne vairāk kā 5 mgSpēkā līdz 2025. gada 24. februārim
4.3.liels garums (> 1500 mm): ne vairāk kā 13 mgSpēkā līdz 2025. gada 24. februārim
5.Dzīvsudrabs citās zemspiediena gāzizlādes spuldzēs (vienai spuldzei): 15 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
5.1Dzīvsudrabs ar fosforu nepārklātās zemspiediena gāzizlādes spuldzēs, kur atbilstoši pielietojumam spuldzes gaismai jābūt galvenokārt ultravioletajā spektrā (vienai spuldzei): līdz 15 mgSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
6.Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu Ra > 80: P ≤ 105 W: vienam gaismas izstarotājam drīkst izmantot 16 mgSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
6.1.Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu Ra > 60: P ≤ 155 W: ne vairāk kā 30 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
6.2.Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: ne vairāk kā 40 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
6.3.Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu Ra > 60: P > 405 W: ne vairāk kā 40 mgSpēkā līdz 2023. gada 24. februārim
7.Dzīvsudrabs citās augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei (vienam gaismas izstarotājam): 
7.1.P ≤ 155 W: ne vairāk kā 20 mgSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
7.2.155 W < P ≤ 405 W: ne vairāk kā 25 mgSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
7.3.P > 405 W: ne vairāk kā 25 mgSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
8.Dzīvsudrabs augstspiediena dzīvsudraba (tvaiku) spuldzēs (HPMV)Spēkā līdz 2015. gada 13. aprīlim
9.Dzīvsudrabs metālu halogenīdu (MH) spuldzēsSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
10.Dzīvsudrabs citās gāzizlādes spuldzēs īpašām vajadzībām, kas nav atsevišķi minētas šajā pielikumāSpēkā līdz 2025. gada 24. februārim
10.1Dzīvsudrabs amatnieciski ražotās gaismu izstarojošās gāzizlādes lampās (HLDT), ko izmanto izkārtnēm, dekoratīvam vai arhitektūras objektu specifiskam apgaismojumam un mākslinieciskiem apgaismes objektiem, kuriem piemēro šādus dzīvsudraba satura ierobežojumus:Spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim
10.1 1.20 mg vienam elektrodu pārim +0,3 mg uz vienu lampas garuma centimetru, bet ne vairāk par 80 mg āra apstākļos un iekštelpās, kur temperatūra ir zemāka par 20 °C
10.1 2.15 mg vienam elektrodu pārim +0,24 mg uz vienu lampas garuma centimetru, bet ne vairāk par 80 mg iekštelpās
10.2Dzīvsudrabs augstspiediena dzīvsudraba tvaika spuldzēs, ko izmanto projektoros ar vajadzīgo spilgtumu ≥ 2000 ANSI lmSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
10.3Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija tvaika spuldzēs, ko izmanto dārzkopības apgaismojumamSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
10.4Dzīvsudrabs spuldzēs, kas izstaro ultravioletā spektra gaismuSpēkā līdz 2027. gada 24. februārim
11.Svins katodstaru lampu stiklā 
12.Svins luminiscences spuldžu stiklā, nepārsniedzot 0,2 masas % 
13.Svins kā leģētājelements tēraudā mehāniskai apstrādei un cinkotā tēraudā, kurā ir līdz 0,35 masas % svinaPiemēro:

13.1. līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;

13.2. līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;

13.3. līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

13.1Svins kā leģētājelements tēraudā mehāniskai apstrādei, cinkotā tēraudā, kurā ir līdz 0,35 masas % svina, un periodiskā procesā karsti cinkota tērauda detaļās, kurās ir līdz 0,2 masas % svinaLīdz 2021. gada 20. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai
14.Svins kā leģētājelements alumīnijā, kurā ir līdz 0,4 masas % svinaPiemēro:

14.1. līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;

14.2. līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;

14.3. līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

14.1Svins kā leģētājelements alumīnijā, kurā ir līdz 0,4 masas % svina, ja tā klātbūtne ir saistīta ar svinu saturošu alumīnija lūžņu reciklēšanuLīdz 2021. gada 20. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai
14.2Svins kā leģētājelements mehāniskai apstrādei paredzētā alumīnijā, kurā ir līdz 0,4 masas % svinaLīdz 2021. gada 20. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai
15.Vara sakausējums, kurā ir līdz 4 masas % svinaPiemēro:

15.1. līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras:

15.1.1. atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai;

15.1.2. atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;

15.2. līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;

15.3. līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

16.Svins lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru (t. i., svina sakausējumi ar svina saturu vismaz 85 %)Piemēro:

16.1. līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras:

16.1.1. atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai;

16.1.2. atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;

16.2. līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;

16.3. līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

17.Svins lodmetālos serveriem, uzkrāšanas un datu masīvu atmiņas sistēmām, tīkla infrastruktūras komutācijas, signalizācijas un pārraides iekārtām, kā arī tīkla pārvaldībai telesakaru jomā 
18.Elektriskie un elektroniskie komponenti, kuros svins ir stiklā vai keramikā, kas nav keramikas dielektriķi kondensatoros (piemēram, pjezoelektriskas ierīces), vai stikla vai keramikas matricāsPiemēro:

18.1. līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras:

18.1.1. atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai;

18.1.2. atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;

18.2. līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;

18.3. līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

19.Svins dielektriskajos keramikas kondensatoros, kas paredzēti nominālajam spriegumam vismaz 125 V (maiņstrāvai) vai 250 V (līdzstrāvai)19.1. nepiemēro lietojumiem, uz kuriem attiecas šā pielikuma 18. un 48. punkts;

19.2. piemēro:

19.2.1. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;

19.2.2. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;

19.2.3. līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

19.2.4. līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

20.Kadmijs un tā savienojumi elektriskajos kontaktosPiemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:

20.1. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;

20.2. līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

20.3. līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

20.1Kadmijs un tā savienojumi elektriskajos kontaktos, ko izmanto:

a) jaudas slēdžos;

b) temperatūras sensoros;

c) motoru termoaizsargos (izņemot hermētiskus motoru termoaizsargus);

d) maiņstrāvas slēdžos, kas paredzēti:

- 6 A un vairāk pie 250 V un lielāka maiņstrāvas sprieguma; vai

- 12 A un vairāk pie 125 V un lielāka maiņstrāvas sprieguma;

e) līdzstrāvas slēdžos, kas paredzēti 20 A un vairāk pie 18 V un lielāka līdzstrāvas sprieguma;

f) slēdžos, ko izmanto sprieguma padeves frekvencēm ≥ 200 Hz

Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai
21.Kadmijs un tā savienojumi vienreizējos termodrošinātājosAtļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2012. gada 1. janvāra
22.Kadmijs un tā savienojumi elektriskajos kontaktos 
23.Hroms (VI) kā oglekļa tērauda dzesēšanas sistēmas pretkorozijas līdzeklis absorbcijas ledusskapjos līdz 0,75 masas % dzesēšanas šķīdumāPiemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:

23.1. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;

23.2. līdz 2023. gada 21. jūlijam – in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;

23.3. līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikuma 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

23.1Līdz 0,75 masas % sešvērtīgā hroma, kuru izmanto par pretkorozijas aģentu dzesēšanas šķīdumā, ko lieto tādu absorbcijas ledusskapju (tostarp minibāru) dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda, kurus paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot ar elektrisko sildītāju un kuru vidējā izmantotā elektriskā ieejas jauda ir < 75 W pastāvīgas ekspluatācijas apstākļosLīdz 2021. gada 5. martam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai
23.2Līdz 0,75 masas % sešvērtīgā hroma, kuru izmanto par pretkorozijas aģentu dzesēšanas šķīdumā, ko lieto tādu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda, kurus paredzēts:

a) pilnībā vai daļēji izmantot ar elektrisko sildītāju un kuru vidējā izmantotā elektriskā ieejas jauda ir ≥ 75 W pastāvīgas ekspluatācijas apstākļos;

b) pilnībā izmantot ar neelektrisku sildītāju

Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai
23.3Līdz 0,7 masas % sešvērtīgā hroma, ko izmanto par pretkorozijas aģentu telpu un ūdens sildīšanai paredzētu gāzes absorbcijas siltumsūkņu oglekļa tērauda noslēgtā kontūra darba šķidrumāLīdz 2026. gada 30. decembrim piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1. iekārtu kategorijai
24.Svins gultņu ieliktņos un buksēs kompresoriem ar aukstumnesēju apsildīšanu, ventilāciju, gaisa kondicionēšanu un saldēšanu (HVACR)Piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:

24.1. līdz 2023. gada 21. jūlijam – in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm (8. kategorija);

24.2. līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem (9. kategorija) un iekārtām, kuras atbilst 11. kategorijai;

24.3. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras ietilpst citās 8. un 9. kategorijas apakškategorijās

24.1Svins gultņu ieliktņos un buksēs tādiem hermetizētiem spirālveida kompresoriem ar aukstumnesēju, kuru deklarētā ieejas jauda ir 9 kilovati vai mazāka un kuri paredzēti apsildīšanai, ventilācijai, gaisa kondicionēšanai un saldēšanai (HVACR)Līdz 2019. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1. kategorijai
25.Svins, ko izmanto C-press kontaktsaderīgu savienotāju sistēmāsAtļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2010. gada 24. septembra
26.Svins, ko izmanto kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās, kas nav C-pressAtļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2013. gada 1. janvāra
27.Svins kā pārklājuma materiāls C-moduļa gredzena siltumvadītspējaiAtļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2010. gada 24. septembra
28.Svins baltajos stiklos, ko izmanto optikāPiemēro visām iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām iekārtu kategorijām:

28.1. līdz 2023. gada 21. jūlijam – in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm (8. kategorija);

28.2. līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem (9. kategorija) un iekārtām, kuras atbilst 11. kategorijai;

28.3. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst citām šo noteikumu 2. pielikumā minētajām kategorijām un apakškategorijām

29.Kadmijs un svins stikla filtros un stiklos, ko izmanto atstarošanas standartiemPiemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:

29.1. līdz 2023. gada 21. jūlijam – in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm (8. kategorija);

29.2. līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem (9. kategorija) un iekārtām, kuras atbilst 11. kategorijai;

29.3. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras ietilpst citās 8. un 9. kategorijas apakškategorijās

29.1Svins ar joniem iekrāsotos optiskajos stikla filtrosLīdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai
29.2Kadmijs iniciētos optiskajos stikla filtros, izņemot šā pielikuma 47. punktā minēto lietojumu
29.3Kadmijs un svins stiklos, ko izmanto atstarošanas standartiem
30.Svins lodmetālos, kas satur vairāk nekā divus elementus, tādiem kontaktkājiņu un mikroprocesoru pakotņu savienojumiem, kuros svina saturs ir vairāk nekā 80 un mazāk nekā 85 masas %Atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2011. gada 1. janvāra
31.Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālshēmu (flip-chip) pakotnēsPiemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:

31.1. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;

31.2. līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

31.3. līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

31.1Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālshēmu (flip-chip) pakotnēs, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem:

a) pusvadītāju tehnoloģiskā norma ir vismaz 90 nm;

b) viena kristāla izmērs pie jebkuras pusvadītāju tehnoloģiskās normas ir vismaz 300 mm2;

c) grēdoto kristālu pakotnēs kristāla izmērs ir vismaz 300 mm2 vai silikona interpozeru izmērs ir vismaz 300 mm2

Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai
32.Svins taisnās kvēlspuldžu caurulēs ar silikāta pārklājumuSpēkā līdz 2013. gada 1. septembrim
33.Svina halogenīds kā izstarotājs augstas intensitātes gāzizlādes (HID) spuldzēs, ko izmanto profesionālajā reprogrāfijā 
34.Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, ja tās izmanto kā sauļošanās lampas, kurās ir tādi luminofori kā BSP (BaSi2O5:Pb)Piemēro:

34.1. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;

34.2. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;

34.3. līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

34.4. līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

34.1Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, kurās ir tādi luminofori kā BSP (BaSi2O5:Pb), ja šīs spuldzes izmanto medicīniskās fototerapijas iekārtāsLīdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 5. un 8. iekārtu kategorijai, izņemot lietojumus, uz kuriem attiecas šo noteikumu 4. pielikuma 17. punkts
35.Svins un kadmijs iespiedkrāsās, ko lieto kā emalju uz stikliem, tādiem kā borsilikātstikls un natronkaļķu stiklsPiemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:

35.1. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;

35.2. līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

35.3. līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

35.1Kadmijs, ko izmanto tāda stikla krāsainā apdrukāšanā filtrēšanas vajadzībām, kuru lieto kā komponentu gaismekļos, kas uzstādīti EEI displejos un vadības paneļosLīdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai, izņemot šā pielikuma 35.2 punktā un 47. punktā minētos lietojumus
35.2Kadmijs iespiedkrāsās, ko lieto kā emalju uz stikliem, tādiem kā borsilikātstikls un natronkaļķu stiklsLīdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai, izņemot šā pielikuma 35.1 punktā un 39. punktā minētos lietojumus
35.3Svins iespiedkrāsās, ko lieto kā emalju uz stikliem, kas nav borsilikātstiklsLīdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai
36.Svins savienotājspaiļu nelielu detaļu pārklājumos, izņemot savienotājus ar soli vismaz 0,65 mmAtļauts izmantot rezerves daļās EEI, kas laistas tirgū pirms 2010. gada 24. septembra
37.Svins lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanaiPiemēro:

37.1. līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras:

37.1.1. atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai;

37.1.2. atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;

37.2. līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;

37.3. līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

38.Svina oksīds virsmas vadāmības elektronu emitera displejos (SED), ko izmanto konstrukcijas elementos, sevišķi stiklkeramikas lodēšanas materiālā un stiklkeramikas gredzenā 
39.Svins tāda kristālstikla sastāvā, kam apraksts dots normatīvajos aktos par stikla izstrādājumu marķēšanuPiemēro:

39.1. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;

39.2. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;

39.3. līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

39.4. līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

40.Kadmija sakausējumi elektriski/mehāniski lodētiem savienojumiem ar elektriskajiem vadītājiem, kuri atrodas tieši uz tinumiem skaņas pārveidotājos, kurus izmanto lieljaudas skaļruņos ar skaņas spiediena līmeni vismaz 100 dB (A) 
41.Svins lodmetālos plakanās bezdzīvsudraba luminiscences spuldzēs (ko izmanto, piemēram, šķidro kristālu ekrānos, dizainā vai rūpnieciskajā apgaismē) 
42.Svina oksīds stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto argona un kriptona lāzeru cauruļu logu montāžāPiemēro:

42.1. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;

42.2. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;

42.3. līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

42.4. līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

43.Svins lodmetālos, ko izmanto elektrisko transformatoru vara vadu lodēšanai, kuru diametrs ir līdz 100 μm 
44.Svins regulējamu maiņrezistoru elementos uz metālkeramikas bāzesPiemēro:

44.1. līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras:

44.1.1. atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai;

44.1.2. atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;

44.2. līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;

44.3. līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

45.Svins augstsprieguma diožu pārklājuma slānī uz cinka borāta stikla korpusaPiemēro:

45.1. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;

45.2. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;

45.3. līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

45.4. līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

46.Kadmijs un kadmija oksīds biezslāņa plēves pastās, ko klāj uz berilija oksīda ar alumīnija saiti 
47.Kadmija selenīds kadmiju saturošos, lejuppārbīdi izraisošos pusvadītāju nanokristālu kvantu punktos, ko izmanto displeju izgaismošanā (< 0,2 µg Cd uz 1 mm2 displeja ekrāna laukuma)Spēkā līdz 2019. gada 31. oktobrim visām šo noteikumu 2. pielikumā minētajām iekārtu kategorijām
48.Svins tādu dielektrisko keramikas materiālu sastāvā uz svina cirkonāta titanāta (PZT) bāzes, kas paredzēti kondensatoriem, kuri ir integrālshēmu vai diskrēto pusvadītājierīču daļaPiemēro:

48.1. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;

48.2. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;

48.3. līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

48.4. līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

49.Kadmijs analogo optoelektronisko savienotājierīču fotorezistoros, ko izmanto profesionālajās audioiekārtāsSpēkā līdz 2013. gada 31. decembrim
50.Svins tādos lodmetālos un tādu elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātu shēmas plašu pārklājumos, ko izmanto aizdedzes blokos un citās elektriskās vai elektroniskās motora vadības sistēmās, kuras tehnisku apsvērumu dēļ jāuzstāda vai nu tieši uz pārnēsājamiem iekšdedzes motoriem, vai to karterī vai cilindrā, kas atbilst SH:1, SH:2 un SH:3 klasei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisāPiemēro visām iekārtām atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam:

50.1. līdz 2022. gada 31. martam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. un 11. iekārtu kategorijai;

50.2. līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;

50.3. līdz 2023. gada 21. jūlijam – in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;

50.4. līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai

51.Svins gultņos un buksēs ar dīzeļdegvielu vai gāzveida degvielu darbināmos iekšdedzes motoros, kurus lieto autoceļiem neparedzētās profesionālās iekārtās:

a) ja motora kopējā litrāža ir 15 litri vai lielāka; vai

b) ja motora kopējā litrāža ir mazāka par 15 litriem un motors ir konstruēts darbināšanai lietojumos, kad laikam, kas paiet no sākuma signāla līdz pilnas slodzes sasniegšanai, jābūt mazākam par 10 sekundēm vai kad kārtējās apkopes darbus parasti veic skarbā un netīrā āra vidē (piemēram, kalnrūpniecības, celtniecības un lauksaimniecības lietojumos)

Līdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai, izņemot lietojumus, uz kuriem attiecas šā pielikuma 15. punkts
52.Bis(2-etilheksil)ftalāts gumijas sastāvdaļās motoru sistēmās, kas paredzētas izmantošanai iekārtās, kuras nav paredzētas tikai izmantošanai patērētājiem, ar noteikumu, ka nekāds plastificēts materiāls nenonāk saskarē ar cilvēka gļotādu vai ilgstošā saskarē ar cilvēka ādu (nepārtraukta saskare, kas ilgst vairāk nekā 10 minūtes dienā, vai periodiska saskare, kas ilgst vairāk nekā 30 minūtes dienā) un bis(2-etilheksil)ftalāta koncentrācijas vērtība nepārsniedz:

a) 30 % no gumijas masas:

- blīvslēgu pārklājumiem;

- monolītas gumijas blīvslēgiem;

- gumijas sastāvdaļām, kas iekļautas no vismaz trim sastāvdaļām veidotos mezglos, kuri darba veikšanai izmanto elektrisko, mehānisko vai hidraulisko enerģiju un ir piestiprināti motoram;

b) 10 % no gumijas masas gumiju saturošām sastāvdaļām, kuras nav minētas šā punkta "a" apakšpunktā

Līdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. kategorijai
53.Svins tādu iekšdedzes motoru sensoru, piedziņas mehānismu un motora vadības bloku lodmetālā, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK, un kuri uzstādīti iekārtās, ko darbības laikā izmanto fiksētos stāvokļos, un paredzēti profesionāliem lietotājiem, bet ko izmanto arī neprofesionāli lietotājiLīdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai
54.Svina diazīds, svina stifnāts, svina dipikramāts, svina mīnijs (svina tetroksīds), svina dioksīds, kas ir civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektriskajos un elektroniskajos iniciatoros, un bārija hromāts, kas ir civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektrisko iniciatoru ilglaicīgas pirotehniskās aiztures lādiņosLīdz 2026. gada 20. aprīlim piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai
4. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.februāra
noteikumiem Nr. 84

(Pielikums MK 23.01.2024. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

Pieļaujamie svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumi medicīnas ierīcēs un kontroles un monitoringa instrumentos
Nr.
p. k.
Pieļaujamais lietojumsPiemērošanas termiņi
1.Iekārtas, ko izmanto jonizējošā starojuma noteikšanai: 
1.1.svins, kadmijs un dzīvsudrabs jonizējošā starojuma detektoros 
1.2.svina gultņi rentgenlampās 
1.3.svins elektromagnētiskā starojuma pastiprināšanas ierīcēs: mikrokanālu plate un kapilārplate 
1.4.svins rentgenlampu stikla fritēs un attēla pastiprinātājos un svins stikla frites saistvielā, kas paredzēta gāzes lāzeru un vakuumlampu savienošanai, lai pārveidotu elektromagnētisko starojumu elektronos 
1.5.svins aizsargekrānos pret jonizējošo starojumu 
1.6.svins testa objektos, ko izmanto rentgenstarojuma jomā 
1.7.svins stearāta kristālos, ko izmanto rentgenstaru difrakcijā 
1.8.radioaktīva kadmija izotopa avots pārnēsājamos rentgenstaru fluorescences spektrometros 
2.Sensori, detektori un elektrodi: 
2.1.svins un kadmijs jonu selektīvajos elektrodos, tostarp stikla korpuss pH elektrodiem 
2.2.svina anodi elektroķīmiskajos skābekļa sensoros 
2.3.svins, kadmijs un dzīvsudrabs infrasarkanā starojuma detektoros 
2.4.dzīvsudrabs standartelektrodos: dzīvsudraba hlorīds ar zemu hlora saturu, dzīvsudraba sulfāts un dzīvsudraba oksīds 
3.Citi: 
3.1.kadmijs hēlija–kadmija lāzeros 
3.2.svins un kadmijs lampās, ko izmanto atomabsorbcijas spektroskopijā 
3.3.svina sakausējumi kā supravadītājs un siltumvadītājs magnētiskās rezonanses attēlu iegūšanas ierīcē (MRI) 
3.4.svins un kadmijs metāla stiprinājumos, ar ko veido supravadošas magnētiskās ķēdes MRI, SQUID, NMR (kodolmagnētiskā rezonanse) vai FTMS (Furjē transformāciju masspektrometrs) detektorosSpēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam
3.5.svins atsvaros 
3.6.svins monokristālu pjezoelektriskajos materiālos, kas paredzēti ultraskaņas devējiem 
3.7.svins lodalvu sastāvā, ko izmanto ultraskaņas devēju stiprinājumos 
3.8.dzīvsudrabs mērtiltos ar augstas precizitātes kapacitatīvo pretestību un zuduma koeficientu un augstfrekvences RF slēdžos un relejos, kas ir monitoringa un kontroles instrumentos, kuros dzīvsudraba daudzums vienā slēdzī vai relejā nepārsniedz 20 mg 
3.9.svins lodalvu sastāvā portatīvos, ārkārtas gadījumiem paredzētajos defibrillatoros 
3.10.svins lodalvu sastāvā augstas izšķirtspējas infrasarkano staru attēlu atveides moduļos, lai noteiktu starojumu 8–14 μm diapazonā 
3.11.svins šķidrajos kristālos, kas izmantoti silikona displejos (LcoS) 
3.12.kadmijs rentgenstarojuma mērījuma filtros 
4.Kadmijs rentgena attēlu pastiprinātāju fosfora pārklājumos un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas Eiropas Savienības tirgū pirms 2020. gada 1. janvāraSpēkā līdz 2019. gada 31. decembrim
5.Svina acetāta marķieris izmantošanai stereotakses rāmjos, ko izmanto, veicot datortomogrāfiju un magnētiskās rezonanses caurskati, un gamma terapijas un hadronu terapijas iekārtu pozicionēšanas sistēmāsSpēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam
6.Svins kā leģētājelements jonizējošam starojumam pakļauta medicīniskā aprīkojuma gultņos un nodiluma virsmāsSpēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam
7.Svins, lai veidotu hermētiskus savienojumus starp alumīniju un tēraudu rentgena attēlu pastiprinātājosSpēkā līdz 2019. gada 31. decembrim
8.Svins kontaktspraudņu sistēmu virsmas pārklājumos, kad ir vajadzīgi nemagnētiski spraudņi, ko normālos ekspluatācijas un glabāšanas apstākļos ilgstoši izmanto temperatūrā, kas zemāka par –20 °CSpēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam
9.Svins turpmāk minētajos izmantošanas veidos, ko normālos ekspluatācijas un glabāšanas apstākļos ilgstoši izmanto temperatūrā, kas zemāka par –20 °C:

a) lodmetālos drukātās shēmas platēs;

b) elektrisko un elektronisko sastāvdaļu savienojumu pārklājumos un drukātās shēmas plašu pārklājumos;

c) vadu un kabeļu salodēšanas lodmetālos;

d) devēju un sensoru salodēšanas lodmetālos.

Svins lodmetālos, ko izmanto elektriskos savienojumos ar temperatūras mērīšanas sensoriem ierīcēs, kuras ir paredzēts periodiski izmantot temperatūrā, kas ir zemāka par –150 °C

Spēkā līdz 2021. gada 30.  jūnijam
10.Svins lodmetālos, elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu un drukātās shēmas plašu pārklājumos, elektrisko vadu savienojumos, ekrānos un slēgtos savienotājos, ko izmanto:

a) magnētiskajos laukos 1 m rādiusā no magnēta izocentra medicīniskās magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās, tostarp pacienta novērošanas ierīcēs, ko paredzēts izmantot šajā zonā, vai

b) magnētiskajos laukos 1 m attālumā no ciklotrona magnētu ārējām virsmām vai staru kūļa pārvietošanai un virziena vadībai izmantotu magnētu ārējām virsmām, ko lieto hadronu terapijā;

c) neintegrētās MRI spolēs, par kurām šā modeļa atbilstības deklarācija pirmo reizi izdota pirms 2022. gada 23. septembra, vai

d) MRI ierīcēs, kas ietver integrētas spoles, ko izmanto magnētiskajos laukos 1 m rādiusā no tādu medicīnisko magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas iekārtu magnēta izocentra, par kurām atbilstības deklarācija pirmo reizi izdota pirms 2024. gada 30. jūnija

"a" un "b" apakšpunkts ir spēkā līdz 2020. gada 30. jūnijam;

"c "un "d " apakšpunkts ir spēkā līdz 2027. gada 30. jūnijam

11.Svins lodmetālos, lai kadmija–telurīda un kadmija–cinka–telurīda digitālo matricu detektorus uzmontētu uz drukātās shēmas platēmSpēkā līdz 2017. gada 31. decembrim
12.Svins kā supravadītājs vai siltumvadītājs, ko izmanto kriodzesētāju dzesēšanas galvās vai kriodzesētās aukstumzondēs, vai kriodzesētās ekvipotenciālās savienošanas sistēmās, medicīniskās ierīcēs (8. kategorija atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai) vai rūpnieciskos uzraudzības un vadības instrumentosSpēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam
13.Sešvērtīgais hroms sārma dozatoros, ko izmanto, lai radītu fotokatodus rentgena attēla pastiprinātājos un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas Eiropas Savienības tirgū pirms 2020. gada 1. janvāraSpēkā līdz 2019. gada 31. decembrim
14.Svins, kadmijs un sešvērtīgais hroms atkārtoti izmantotās rezerves detaļās, kas iegūtas no medicīnas ierīcēm, kuras laistas tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija un tiks izmantotas iekārtās, kas minētas 8. kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai, kuras laistas tirgū pirms 2021. gada 22. jūlija, ar nosacījumu, ka minētā atkārtotā izmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ir paziņots patērētājamSpēkā līdz 2017. gada 5. novembrim
14.1Svins, kadmijs, sešvērtīgais hroms un polibromdifenilēteri (PBDE) rezerves daļās, kas iegūtas no medicīniskajām ierīcēm (tostarp in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm) vai elektronu mikroskopiem un to piederumiem un izmantotas to remontēšanā vai atjaunošanā, ar nosacījumu, ka atkārtotā izmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ikreiz ir paziņots pircējamSpēkā no 2017. gada 6. novembra līdz:

1) 2021. gada 21. jūlijam attiecībā uz lietojumiem medicīniskajās ierīcēs, kas nav in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces;

2) 2023. gada 21. jūlijam attiecībā uz lietojumiem in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs;

3) 2024. gada 21. jūlijam attiecībā uz lietojumiem elektronu mikroskopos un to piederumos

15.Svins lodmetālos drukātās shēmas platēs, kas iemontētas magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās integrētu pozitronu emisijas tomogrāfu detektoros un datu ieguves blokosSpēkā līdz 2019. gada 31. decembrim
16.Svins lodmetālos drukātās shēmas platēs ar uzmontētiem komponentiem, kuras izmanto II a un II b klases mobilās medicīniskās ierīcēs atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību, izņemot portatīvus, ārkārtas gadījumiem paredzētus defibrillatorusSpēkā līdz 2016. gada 30. jūnijam attiecībā uz II a klases ierīcēm un līdz 2020. gada 31. decembrim attiecībā uz II b klases ierīcēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību
17.Svins kā luminiscentā pulvera aktivators gāzizlādes lampās, ja tās izmanto kā ekstrakorporālās fotoferēzes lampas, kas satur tādus fosforus kā BSP (BaSi 2 O 5 :Pb)Spēkā līdz 2021. gada 22. jūlijam
18.Dzīvsudrabs aukstā katoda luminiscences spuldzēs, kurās dzīvsudraba saturs nepārsniedz 5 mg spuldzē, aizmugurapgaismojuma šķidro kristālu displejiem, kurus izmanto rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū līdz 2017. gada 22. jūlijamSpēkā līdz 2024. gada 21. jūlijam
19.Svins, ko izmanto pielāgojamu kontakttapu sistēmās, kuras nav C-press pielāgojamu kontakttapu (kontaktsaderīgu savienotāju) sistēmas un kuras izmanto vadītspējas mērīšanaiSpēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Pēc 2020. gada 31. decembra to drīkst izmantot pirms 2021. gada 1. janvāra tirgū laistu rūpniecisku monitoringa un kontroles instrumentu rezerves daļām

20.Svins ar platīnu pārklātos platīna elektrodos, ko izmanto vadītspējas mērīšanai apstākļos, kuros ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:Spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim
20.1.tie ir plaša diapazona mērījumi, kuros, laboratorijā lietojot nezināmas koncentrācijas, vadītspējas diapazons aptver vairāk nekā vienu kārtu
20.2.tie ir ar šķīdumiem veikti mērījumi, kuros precizitāte +/- 1 % no paraugkopas vērtību diapazona un elektroda augsta korozijnoturība ir nepieciešama kaut vienam no šādiem šķīdumiem:

• šķīdumiem, kuru skābums ir < pH 1;

• šķīdumiem, kuru sārmainība ir < pH 13;

• gāzveida halogēnus saturošiem korozīviem šķīdumiem

20.3.tie ir mērījumi vadītspējai virs 100 mS/m, kas veicami ar portatīviem instrumentiem
21.Svina lietošana tādā lodmetālā, ko datortomogrāfu un rentgensistēmu rentgenstaru detektoros izmanto vienā saskares plaknē plašvirsmas grēdotos mikroshēmelementos, kur uz vienu saskares plakni ir vairāk nekā 500 savstarpējo slēgumuSpēkā līdz 2019. gada 31. decembrim.

Pēc 2019. gada 31. decembra drīkst izmantot to datortomogrāfu un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas tirgū pirms 2020. gada 1. janvāra

22.Svins mikrokanālu platēs ( MCP ), kuras izmanto iekārtās, kam piemīt vismaz viena no šādām īpašībām:Spēkā:

• līdz 2021. gada 21. jūlijam – attiecībā uz medicīnas ierīcēm un monitoringa un kontroles instrumentiem;

• līdz 2023. gada 1. jūlijam – attiecībā uz medicīnas ierīcēm in vitro diagnostikai;

• līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem

22.1.kompakts elektronu vai jonu detektora izmērs, ja detektoram ir paredzēta ierobežota vieta, – ne vairāk kā 3 mm/MCP (detektora biezums + MCP uzstādīšanas laukums), kopumā ne vairāk kā 6 mm un ja uzstādīt alternatīvu konstrukciju, kas detektoram atvēlētu vairāk vietas, ne zinātniski, ne tehniski nav iespējams
22.2.divdimensiju telpiskā izšķirtspēja elektronu vai jonu noteikšanai, kur spēkā ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

• reakcijas laiks nepārsniedz 25 ns;

• parauga noteikšanas laukums ir lielāks par 149 mm2;

• daudzkāršošanas koeficients ir lielāks par 1,3 x 103

22.3.reakcijas laiks elektronu vai jonu noteikšanā nepārsniedz 5 ns
22.4.parauga noteikšanas laukums elektronu vai jonu noteikšanā ir lielāks par 314 mm2 
22.5.reizināšanas koeficients ir lielāks par 4,0 x 107 
23.Svins tādu kondensatoru dielektriskajā keramikā, kuri paredzēti nominālajam spriegumam līdz 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai un kurus izmanto rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentosSpēkā līdz 2020. gada 31. decembrim. Pēc 2020. gada 31. decembra drīkst izmantot tādu rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentu rezerves daļās, kas laisti tirgū pirms 2021. gada 1. janvāra
24.Svins kā tāda polivinilhlorīda (PVC) termiskais stabilizators, ko lieto par bāzes materiālu ampērmetriskos, potenciometriskos un konduktometriskos elektroķīmiskajos sensoros, kurus izmanto in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs asins, citu ķermeņa šķidrumu un ķermeņa gāzu analīzeiSpēkā līdz 2022. gada 31. martam
24.1Svins kā tāda polivinilhlorīda (PVC) termiskais stabilizators, ko lieto par bāzes materiālu ampērmetriskos, potenciometriskos un konduktometriskos elektroķīmiskajos sensoros, kurus izmanto in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs kreatinīna un asins urīnvielas slāpekļa analīzei nesadalītās asinīsSpēkā līdz 2023. gada 31. decembrim attiecībā uz šo noteikumu 2. pielikumā minēto 8. iekārtu kategoriju
25.Dzīvsudraba izmantošana elektriskos rotējošos savienotājos, ko izmanto intravaskulārās ultraskaņas attēlveidošanas sistēmās, kuras spēj darboties augstfrekvenču režīmā (> 50 MHz)Spēkā līdz 2026. gada 30. jūnijam
26.Kadmija anodi Herša galvaniskajos elementos, kas paredzēti rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentos izmantojamiem skābekļa sensoriem, ja jānodrošina jutība, kas mazāka par 10 ppmSpēkā līdz 2023. gada 15. jūlijam
27.Kadmijs starojumizturīgos videokameru kineskopos, kas paredzēti kamerām, kuru izšķirtspēja centrā ir lielāka par 450 TVL un kuras izmanto vidē, kur tās eksponētas jonizējošam starojumam ar dozas jaudu, kas pārsniedz 100 Gy/h, un kopējo dozu, kas pārsniedz 100 kGyLīdz 2027. gada 31. martam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai
28.Bis(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) jonselektīvajos elektrodos, ko izmanto cilvēka ķermeņa šķidrumu un/vai dializāta jonisko vielu analīzei aprūpes vietāSpēkā līdz 2028. gada 21. jūlijam
29.Bis(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) MRI detektorspoļu plastmasas detaļāsSpēkā līdz 2024. gada 1. janvārim
30.Bis(2-etilheksil)ftalāts (DEHP), butilbenzilftalāts (BBP), dibutilftalāts (DBP) un diizobutilftalāts (DIBP) rezerves daļās, kas atgūtas no medicīniskām ierīcēm, arī in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, un izmantotas šo ierīču remontam vai pārjaunošanai, ar nosacījumu, ka atkalizmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un par katru atkalizmantošanas gadījumu tiek paziņots patērētājamSpēkā līdz 2028. gada 21. jūlijam
31.Svins bismuta stroncija kalcija vara oksīda (BSCCO) supravadītāju kabeļos un vados un svins elektriskajos savienojumos ar šiem vadiemSpēkā līdz 2027. gada 30. jūnijam
32.Dzīvsudrabs kapilārajiem reometriem paredzētos kušanas spiediena devējos temperatūrās virs 300 °C un spiedienos virs 1 000 bāriemSpēkā līdz 2025. gada 31. decembrim attiecībā uz šo noteikumu 2. pielikumā minēto 9. iekārtu kategoriju
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.februāra noteikumiem Nr.84
Eiropas Savienības atbilstības deklarācija

1. Iekārtas(-u) unikālais identifikācijas numurs


2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja firma un juridiskā adrese


3. Ražotājs (vai iekārtu uzstādītājs) uzņemas pilnu atbildību par deklarācijā norādītajām ziņām.

4. Iekārta (iekārtas identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību, ja nepieciešams, iekļaujot pietiekami skaidru krāsainu iekārtas attēlu)


5. Apstiprinājums, ka iekārta atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 8.jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās


6. Norādes uz piemērojamiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība


7. Papildinformācija


ES atbilstības deklarāciju sagatavoja    

    

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

    
 

(vieta)

 

(datums*)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 84Pieņemts: 05.02.2013.Stājas spēkā: 08.03.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 07.03.2013. OP numurs: 2013/47.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
255230
{"selected":{"value":"01.02.2024","content":"<font class='s-1'>01.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2024","iso_value":"2024\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2023","iso_value":"2023\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-31.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2023","iso_value":"2023\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2023.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2022","iso_value":"2022\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2022.-16.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2022","iso_value":"2022\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2022.-17.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2021","iso_value":"2021\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2021.-12.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-08.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2020","iso_value":"2020\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2020.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2020","iso_value":"2020\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2020.-08.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2020","iso_value":"2020\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2020.-30.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2019","iso_value":"2019\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2019.-29.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-21.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2019","iso_value":"2019\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2019.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2019","iso_value":"2019\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2019.-11.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-10.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2018","iso_value":"2018\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2018.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2017","iso_value":"2017\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-05.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2016","iso_value":"2016\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2016.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2014","iso_value":"2014\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2014.-21.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2014","iso_value":"2014\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2014.-23.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2013","iso_value":"2013\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2013.-05.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"