Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.206

Rīgā 2013.gada 5.februārī (prot. Nr.107, 1.§)
Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi

(Saistošo noteikumu nosaukums Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 12.06.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-279-sn redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 6. panta 4.1 daļu
(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 12.06.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-279-sn redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu posmos, apsaimniekošanas un lietošanas kārtību.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 12.06.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-279-sn redakcijā)

2. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. maksas autostāvvieta – speciāli mehānisko transportlīdzekļu novietošanai izveidota un aprīkota pašvaldības valdījumā esoša teritorija, kas atrodas ielu kā publiskai lietošanai nodotu kompleksu inženierbūvju sarkano līniju robežās posmos;

2.2. maksas autostāvvietas lietošana – transportlīdzekļa atrašanās maksas autostāvvietā tās darba laikā uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes;

2.3. maksas autostāvvietas lietotājs – mehāniskā transportlīdzekļa, kas novietots stāvēšanai maksas autostāvvietā, vadītājs, bet, ja tas nav zināms, reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs vai, ja transportlīdzekļa turētājs tajā nav norādīts, transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs), kā arī atļaujas par ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietošanu Latvijā saņēmējs vai komersants, kurš veic attiecīgā transportlīdzekļa tirdzniecību, ja transportlīdzeklis nodots tirdzniecībai (tam uzstādītas tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmes vai transportlīdzeklis reģistrēts tirdzniecības reģistrā);

2.4. maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs – Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", kurai Rīgas dome deleģējusi veikt maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, maksas par autostāvvietu lietošanu iekasēšanu, piedziņu un riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanu, maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem. Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs ir datu pārzinis datu apstrādei saistībā ar maksas autostāvvietu apsaimniekošanu, kā arī ir datu subjektu kontaktpunkts, kas nosaka datu apstrādes nolūkus, veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un datu subjektu informēšanu, patstāvīgi slēdz datu apstrādes līgumus ar citiem pārziņiem un apstrādātājiem;

2.5. iedzīvotāja karte – dokuments, ko maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumu, par šo saistošo noteikumu 17.punktā noteikto maksu izsniedz iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.1.–14.4.apakšpunktā un 14.6.apakšpunktā norādītajā teritorijā, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā, valdījumā vai turējumā. Iedzīvotāja karte apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu tajā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese;

2.6. mēneša abonements – dokuments, ko maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs izsniedz tām personām, kuras ir samaksājušas avansā par maksas autostāvvietu, kas atrodas šo saistošo noteikumu 14.punktā noteiktajā teritorijā, lietošanu nākamajā kalendārajā mēnesī;

2.7. lietotāja karte – dokuments, ko maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, par saistošo noteikumu 15.punktā noteikto maksu izsniedz nedzīvojamo telpu īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošās nedzīvojamās telpas atrodas šo saistošo noteikumu 14.1.–14.4.apakšpunktā un 14.6.apakšpunktā noteiktajā teritorijā tajā ielas posmā, kurā ir izveidota maksas autostāvvieta, un kuri ir noslēguši līgumu ar maksas autostāvvietu pilnvaroto apsaimniekotāju par atsevišķu, īpaši rezervētu stāvvietu lietošanu;

2.8. elektroniskā kontroles iekārta – ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanu, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus vai elektronisko naudu, un kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja reģistrēto transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un veikto samaksu, izsniedz maksājumu apliecinošu dokumentu – čeku, kurā priekšapmaksas samaksas gadījumā norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, kā arī maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja rekvizīti un pakalpojuma nosaukums, vai pēcapmaksas apmaksas gadījumā maksas autostāvvietas lietošanas datums un pēcapmaksas paziņojuma numurs, samaksātā summa, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, tarifu zona, kā arī maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja rekvizīti un pakalpojuma nosaukums;

2.9. SMS apmaksas pakalpojums – maksāšanas līdzeklis par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, nosūtot īsziņu (izmantojot mobilo tālruni neatkarīgi no operatora) vai izmantojot mobilo lietotni, un naudas līdzekļu norakstīšana no maksas autostāvvietas lietotāja elektroniskās naudas konta par maksas autostāvvietas apmaksas laiku atbilstoši maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja noteiktai kārtībai;

2.10. maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, iegādājoties mēneša abonementu, iedzīvotāja karti, lietotāja karti vai veicot stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu;

2.11. maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic gadījumos, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, vai arī ir veicis priekšapmaksu par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku;

2.12. (svītrots ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 75);

2.13. Vienotais pakalpojumu pieteikuma portāls – maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja izveidots interneta portāls, kurā fiziskā vai juridiskā persona, autentificējoties un piekrītot portāla izmantošanas noteikumiem, var reģistrēt turējumā vai īpašumā esošu transportlīdzekli un saņemt informāciju par portālā reģistrētajiem transportlīdzekļiem piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem, iesniegt pretenzijas un saņemt atbildes, veikt maksājumus un izdarīt citas maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja nodrošinātas darbības.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 38; Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 195; Rīgas domes 05.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 210; Rīgas domes 23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; Rīgas domes 21.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 12.06.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-279-sn)

3. Šie saistošie noteikumi ir obligāti visiem maksas autostāvvietu lietotājiem, kas lieto maksas autostāvvietu. Šajos saistošajos noteikumos noteiktie maksas autostāvvietas lietotāja pienākumi un maksas autostāvvietas lietošanas samaksas noteikumi ir attiecināmi arī uz piekabes (puspiekabes) novietošanu maksas autostāvvietā neatkarīgi no tā, vai piekabe (puspiekabe) atrodas savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

4. Maksas autostāvvietu ierīkošanu, speciālo aprīkošanu, lietošanas uzraudzību un kontroli veic maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs.

5. Persona var iegādāties iedzīvotāja karti vai lietotāja karti, iesniedzot maksas autostāvvietas pilnvarotajam apsaimniekotājam izskatīšanai Komisijā šādus dokumentus:

5.1. iedzīvotājiem – iesniegumu un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kā arī dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa lietošanas tiesības, ja iesniedzējs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā nav norādīts kā transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks;

5.2. nedzīvojamo telpu īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuru telpas atrodas tajā ielas posmā, kurā ir izveidota maksas autostāvvieta, – nomas līguma vai īpašuma tiesības apliecinošā dokumenta kopiju. Iesniedzot kopijas, jāuzrāda to oriģināli.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 195)

5.1 Ja iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.6.apakšpunktā norādītajā teritorijā, iedzīvotāja karte dod tiesības lietot maksas autostāvvietu tajā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta. Ja šajā ielas posmā nav maksas autostāvvietu vai to noslogojuma dēļ iedzīvotājam nav iespējams novietot transportlīdzekli, saskaņā ar iedzīvotāja lūgumu iedzīvotāja karti izsniedz lietošanai tā paša vai tuvākā kvartāla ielas posmā, kur ir ierīkota maksas autostāvvieta tādas pašas vai zemākas maksas autostāvvietu zonā. Ja iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā, tiek izsniegta tikai viena iedzīvotāja karte attiecīgajā adresē un tā dod tiesības lietot maksas autostāvvietu visā šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

6. Maksas autostāvvietu lietotājiem, kuriem tiek izsniegtas lietotāja kartes, stāvvietas tiek īpaši iezīmētas, izmantojot attiecīgās ceļa zīmes. Līgumu par lietotāja kartes saņemšanu maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs ar maksas autostāvvietas lietotāju var noslēgt uz laiku līdz vienam gadam.

7. Persona var iegādāties mēneša abonementu maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja noteiktajā kārtībā, veicot šo saistošo noteikumu 16.punktā noteikto samaksu.

(Rīgas domes 01.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 195 redakcijā)

II. Maksas autostāvvietas darba laiks

8. Maksas autostāvvietas darba laiks ir norādīts ar papildzīmi zem 537.ceļa zīmes "Stāvvieta".

(Grozīts ar Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 195)

9. Ja autostāvvieta ir apzīmēta ar 539.ceļa zīmi "Maksas stāvvieta", tās darba laiks ir no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 195)

10. Nepieciešamības gadījumā maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu.

III. Samaksa par maksas autostāvvietas lietošanu

11. Maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanu, izņemot svētku dienas, tradicionālo Rīgas pilsētas svētku laiku (augusta sestdiena, svētdiena) un šo saistošo noteikumu 11.punktā noteikto gadījumu, jāmaksā:

11.1. šo saistošo noteikumu 14.1.–14.3.apakšpunktā noteiktajā teritorijā darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00;

11.2. šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā noteiktajā teritorijā katru dienu no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00;

11.3. šo saistošo noteikumu 14.4.1apakšpunktā noteiktajā teritorijā no 1.maija līdz 30.septembrim katru dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00;

11.4. šo saistošo noteikumu 14.6.apakšpunktā noteiktajā teritorijā saskaņā ar uzstādītajām ceļa zīmēm.

(Rīgas domes 05.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 210 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 21.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

11.1 Ja svētku diena – 4. maijs, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18. novembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, tad nākamajā darba dienā, kas saskaņā ar likumu noteikta par brīvdienu, par maksas autostāvvietas lietošanu nav jāmaksā.

(Rīgas domes 21.08.2020. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā)

11.2 Ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par darba dienas pārcelšanu uz sestdienu, tad darba dienā, kas noteikta par brīvdienu, un sestdienā, kas noteikta par darba dienu, maksas autostāvvietas darba laiks tiek noteikts saskaņā ar šo saistošo noteikumu 11. punktā paredzēto attiecīgās teritorijas darba laiku sestdienā.

(Rīgas domes 21.08.2020. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā)

12. Maksimālais laiks, kurā transportlīdzeklis var būt novietots maksas autostāvvietā bez samaksas veikšanas, ir 5 minūtes, ievērojot šo saistošo noteikumu 20. punkta nosacījumus.

(Rīgas domes 21.08.2020. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā)

13. (Svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

14. Par maksas autostāvvietas lietošanu tiek noteikta šāda tarifa likme (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis):

14.1. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 2,50 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 3 euro stundā A zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Krišjāņa Valdemāra ielu, no 11.novembra krastmalas līdz Lāčplēša ielai, pa Lāčplēša ielu, no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Aleksandra Čaka ielai, pa Aleksandra Čaka ielu, no Lāčplēša ielas līdz Marijas ielai, pa Marijas ielu, no Aleksandra Čaka ielas līdz 13.janvāra ielai, pa 13.janvāra ielas labo malu, no Marijas ielas līdz 11.novembra krastmalai, kā arī teritorijā, kuru ierobežo 11.novembra krastmala, Jauniela, Mazā Jauniela, Kaļķu iela, Kungu iela, Mārstaļu iela (turpmāk – A zonas teritorija). A zonas teritorijā nav iekļauta šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā noteiktā teritorija. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu A zonas teritorijā ir 0,60 euro;

14.2. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 2 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 2,50 euro stundā B zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Eksporta ielu, no 11. novembra krastmalas līdz Hanzas ielai, pa Hanzas ielu, no Eksporta ielas līdz Skanstes ielai, pa Skanstes ielu, no Hanzas ielas līdz Sporta ielai, pa Sporta ielu, no Skanstes ielas līdz Bruņinieku ielai, pa Bruņinieku ielu, no Sporta ielas līdz Brīvības ielai, pa Brīvības ielu, no Bruņinieku ielas līdz Matīsa ielai, pa Matīsa ielu, no Brīvības ielas līdz Avotu ielai, pa Avotu ielu, no Matīsa ielas līdz Lāčplēša ielai, pa Lāčplēša ielu, no Avotu ielas līdz Satekles ielai, pa Satekles ielu, no Lāčplēša ielas līdz Dzirnavu ielai, pa Dzirnavu ielu, no Satekles ielas līdz Vilhelma Purvīša ielai, pa Vilhelma Purvīša ielu, no Dzirnavu ielas līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai, pa Ģenerāļa Radziņa krastmalu, no Vilhelma Purvīša ielas līdz 13. janvāra ielai, pa 11. novembra krastmalu, no 13. janvāra ielas līdz Eksporta ielai, pa 11. novembra krastmalas kreisās malas apbūves līniju, no Jaunielas līdz Bīskapa gātei, pa 11. novembra krastmalas kreisās malas apstādījumu līniju, no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei (turpmāk – B zonas teritorija). B zonas teritorijā nav iekļauta šo saistošo noteikumu 14.1. un 14.4. apakšpunktā noteiktā teritorija. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu B zonas teritorijā ir 0,50 euro;

14.3. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 1,50 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu 2 euro stundā C zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Skanstes ielu, no Sporta ielas līdz Zirņu ielai, pa Zirņu ielu, no Skanstes ielas līdz Senču ielai, pa Senču ielu, no Zirņu ielas līdz Pērnavas ielai, pa Pērnavas ielu, no Senču ielas līdz Valmieras ielai, pa Valmieras ielu, no Pērnavas ielas līdz Satekles ielai, pa Satekles ielu, no Valmieras ielas līdz Lāčplēša ielai, pa Lāčplēša ielu, no Satekles ielas līdz Krasta ielai, pa Krasta ielu no Lāčplēša ielas līdz Vilhelma Purvīša ielai (turpmāk – C zonas teritorija). C zonas teritorijā nav iekļauta šo saistošo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.4.apakšpunktā noteiktā teritorija. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu C zonas teritorijā ir 0,40 euro;

14.4. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 5 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 8 euro stundā R zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Krišjāņa Valdemāra ielas labo malu, no ielas sākuma līdz Pils laukumam, pa Pils laukuma apbūves robežu, no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai, pa Torņa ielas labo malu, no Pils laukuma līdz Jēkaba ielai, pāri Jēkaba ielai pie ēkas Jēkaba ielā 20, pa Torņa ielas kreiso malu, no Jēkaba ielas līdz Zigfrīda Annas Meierovica bulvārim, pa Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labo malu, no Torņa ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra līdz Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, pāri Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Vaļņu ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Teātra ielas līdz Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Rīdzenes ielai, pāri Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Rīdzenes ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Audēju ielas līdz 13. janvāra ielai, pa 13. janvāra ielas labās malas apbūves un apstādījumu līniju, no Aspazijas bulvāra līdz 11. novembra krastmalai, pa 11. novembra krastmalas labo malu, no 13. janvāra ielas līdz Minsterejas ielai, pa Minsterejas ielas kreiso malu, no 11. novembra krastmalas līdz autostāvvietai, kura atrodas 11. novembra krastmalā starp Minsterejas ielu un Mārstaļu ielu, pa minētās autostāvvietas zemes ziemeļaustrumu robežu līdz Mārstaļu ielai, pa Mārstaļu ielas labo malu, no minētās autostāvvietas līdz Kungu ielai, pa Kungu ielas labo malu, no Mārstaļu ielas līdz Kaļķu ielai, pa Kaļķu ielas labo malu, no Kungu ielas līdz Mazajai Jaunielai, pa Mazās Jaunielas kreiso malu, no Kaļķu ielas līdz Jaunielai, pa Jaunielas kreiso malu, no Mazās Jaunielas līdz 11. novembra krastmalai, pa Poļu gātes labo malu, no Pils laukuma līdz 11. novembra krastmalai, pa 11. novembra krastmalas labo malu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai (turpmāk – R zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu R zonas teritorijā ir 1,30 euro;

14.4.1 par maksas autostāvvietas lietošanas dienu – 2 euro V zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Pludmales ielu, no Mazsalacas ielas līdz Kāpu prospektam, pa Kāpu prospektu, no Pludmales ielas līdz Šalkones ielai, pa Šalkones ielu, no Kāpu prospekta līdz Garciema ielai, pa Garciema ielu, no Šalkones ielas līdz Paceplīša ielai, pa Paceplīša ielu, no Garciema ielas līdz Mazsalacas ielai, pa Mazsalacas ielu, no Paceplīša ielas līdz Pludmales ielai, un kurā ietilpst arī Pludmales iela no Mazsalacas ielas līdz Mangaļu prospektam un Mangaļu prospekts no Pludmales ielas līdz dzelzceļam (turpmāk – V zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu V zonas teritorijā ir 2 euro;

14.5. (svītrots ar Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 195);

14.6. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 1 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 1,50 euro stundā šo saistošo noteikumu 14.1.–14.4., 14.4.1 apakšpunktā neminētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – D zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu D zonas teritorijā ir 0,30 euro. Maksimālā priekšapmaksa par maksas autostāvvietas lietošanu dienā D zonas teritorijā ir 5 euro.

(Rīgas domes 24.02.2015. saistošo noteikumu Nr. 138 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 195; Rīgas domes 05.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 210; Rīgas domes 21.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; Rīgas domes 10.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 12.06.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-279-sn)

14.1 (Svītrots ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 75)

14.2 (Svītrots ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 75)

15. Maksa par lietotāja karti par kalendāro mēnesi (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) ir:

15.1. 650,50 euro – A zonas teritorijā;

15.2. 540 euro – B zonas teritorijā;

15.3. 429,50 euro – C zonas teritorijā;

15.4. 1693 euro – R zonas teritorijā;

15.5. 319 euro – D zonas teritorijā.

(Rīgas domes 24.02.2015. saistošo noteikumu Nr.138 redakcijā)

16. Mēneša abonementa maksa atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem ir 250 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.38; Rīgas domes 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.138)

17. Maksa par iedzīvotāja karti par kalendāro mēnesi (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) ir:

17.1. 70 euro – A zonas teritorijā;

17.2. 55 euro – B zonas teritorijā;

17.3. 40 euro – C zonas teritorijā;

17.4. 85 euro – R zonas teritorijā;

17.5. 25 euro – D zonas teritorijā.

(Rīgas domes 24.02.2015. saistošo noteikumu Nr.138 redakcijā)

17.1 Samaksa par lietotāja karti, mēneša abonementu vai iedzīvotāja karti veicama par visām kalendārā mēneša dienām šajos saistošajos noteikumos noteiktajā (pilnā) apmērā (samaksa nav dalāma), samaksājot maksas autostāvvietu pilnvarotajam apsaimniekotājam līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam. Ja noteiktā samaksa tiek veikta vēlāk, maksas autostāvvietu atļauts lietot tikai tad, ja maksas autostāvvietas lietotājs, sazinoties ar maksas autostāvvietu pilnvaroto apsaimniekotāju, ir pārliecinājies, ka maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs maksu par lietotāja kartes, mēneša abonementa vai iedzīvotāja kartes lietošanu ir saņēmis pilnā apmērā.

(Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr.38 redakcijā)

18. Tiesības lietot maksas autostāvvietu apliecina:

18.1. mēneša abonements šo saistošo noteikumu 14.punktā noteiktajās teritorijās esošu maksas autostāvvietu, par kuru maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs saņēmis samaksu, lietošanai;

18.2. elektroniskās kontroles iekārtas izsniegts čeks. Čeks ir derīgs par tā transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, kura valsts reģistrācijas numurs ir norādīts čekā, un tajā tarifu zonā, kurā tas ir izsniegts vai kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, izņemot V zonas teritoriju. Ja transportlīdzeklī novietots elektroniskās kontroles čeks, kurā norādīts cita transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, šis dokuments nav derīgs un transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums veikt pēcapmaksu par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā;

18.3. maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgā darbinieka rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu. SMS apmaksas pakalpojums ir derīgs tajā tarifu zonā, kurā tas ir aktivizēts, kā arī tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, izņemot V zonas teritoriju;

18.4. lietotāja karte, kas apliecina tās īpašnieka tiesības lietot attiecīgo maksas autostāvvietu, par kuru maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs saņēmis samaksu;

18.5. iedzīvotāja karte, kas apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.5.apakšpunkta noteikumiem un par kuru maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs saņēmis samaksu.

(Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 38 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 195; Rīgas domes 05.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 210; Rīgas domes 23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

19. Tiesības lietot maksas autostāvvietu bez maksas ir:

19.1. personām ar invaliditāti, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Ja maksas autostāvvietā īpaši personu ar invaliditāti transportlīdzekļiem paredzētās stāvvietas ir aizņemtas vai nav ierīkotas, personām ar invaliditāti ir tiesības bez maksas izmantot jebkuru citu brīvu vietu maksas autostāvvietas darbības teritorijā;

19.2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

19.3. transportlīdzekļu vadītājiem, kuri maksas autostāvvietā iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz 5 minūtes;

19.4. maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgajiem darbiniekiem, kas nodrošina maksas autostāvvietu kontroles un tehniskās uzraudzības funkciju izpildi;

19.5. elektromobiļa vadītājam, ja elektromobilim uzstādīta speciālas nozīmes transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 195)

IV. Maksas autostāvvietas lietošanas kārtība un lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole

20. Iebraucot un apturot mehānisko transportlīdzekli maksas autostāvvietā uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes, ir jāievēro šāda kārtība:

20.1. jāievēro ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes;

20.2. pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā jāizvēlas kādu no šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem maksas autostāvvietas lietošanas samaksas veidiem;

20.3. izmantojot elektronisko kontroles iekārtu maksas autostāvvietas lietošanas apmaksai, maksas autostāvvietas lietotājam 5 minūšu laikā pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā jāreģistrē transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs un jāveic priekšapmaksa par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku. Maksa par autostāvvietas lietošanu tiek aprēķināta no samaksas veikšanas brīža;

20.4. izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu norēķiniem par maksas autostāvvietas lietošanu, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums 5 minūšu laikā pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā nosūtīt īsziņu vai aktivizēt mobilo lietotni atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un tarifu zonu. Izbraucot no maksas autostāvvietas, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums nosūtīt īsziņu vai aktivizēt mobilo lietotni atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru. Maksa par autostāvvietas lietošanu tiek aprēķināta no samaksas uzsākšanas brīža;

20.5. personām, kuru tiesības lietot maksas autostāvvietu atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem apliecina mēneša abonements, iedzīvotāja karte, lietotāja karte vai invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, 5 minūšu laikā pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā ir pienākums novietot atbilstošo dokumentu redzamā vietā – kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa tā, lai šo saistošo noteikumu ievērošanu kontrolējošajai personai būtu iespējams nepārprotami pārliecināties par šī dokumenta esību, dokumenta numuru un derīguma termiņu.

(Rīgas domes 21.08.2020. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā)

20.1 Mehāniskā transportlīdzekļa daļēja novietošana maksas autostāvvietā neatbrīvo maksas autostāvvietas lietotāju no pienākuma veikt samaksu par autostāvvietu pilnā apmērā.

(Rīgas domes 01.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 195 redakcijā)

21. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 60 minūtēm pārsniedz ar priekšapmaksu apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, samaksu apliecinošs dokuments nav novietots šo saistošo noteikumu 20.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā vai apmaksa veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu septiņkāršā stundas tarifa apmērā par katru kalendāro dienu, kas ir maksas autostāvvietas darba diena, A, B, C, R un D zonas teritorijā un trīskāršā dienas tarifa apmērā V zonas teritorijā par katru kalendāro dienu atbilstoši šādai likmei:

21.1. 20,50 euro dienā – A zonas teritorijā;

21.2. 17 euro dienā – B zonas teritorijā;

21.3. 13,50 euro dienā – C zonas teritorijā;

21.4. 53 euro dienā – R zonas teritorijā;

21.5. 10 euro dienā – D zonas teritorijā;

21.6. 6 euro dienā – V zonas teritorijā.

(Rīgas domes 05.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 210 redakcijā)

22. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu – tajā skaitā tā veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir lielāka, un faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet nepārsniedz 60 minūtes, maksas autostāvvietas lietotājs par maksas autostāvvietas lietošanu šajā dienā veic pēcapmaksu pieckāršā stundas tarifa apmērā A, B, C, R un D zonas teritorijā atbilstoši šādai likmei:

22.1. 14,50 euro – A zonas teritorijā;

22.2. 12 euro – B zonas teritorijā;

22.3. 9,50 euro – C zonas teritorijā;

22.4. 37 euro – R zonas teritorijā;

22.5. 7 euro – D zonas teritorijā.

(Rīgas domes 01.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 195 redakcijā)

22.1 Pēc paziņojuma par to, ka maksas autostāvvietas lietotājam jāveic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa, saņemšanas maksas autostāvvietas lietotājam ir tiesības lietot paziņojumā norādīto maksas autostāvvietu paziņojumā norādītajā dienā.

(Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr.38 redakcijā)

23. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli veic maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgais darbinieks.

24. Maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgajam darbiniekam ir maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja izsniegta apliecība, kas apliecina tiesības veikt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli. Maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja darbiniekam ir pienākums uzrādīt apliecību pēc maksas autostāvvietas lietotāja pirmā pieprasījuma.

24.1 Maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgo darbinieku veiktā videonovērošana ar audioierakstu tiek veikta šādiem nolūkiem: personu vitāli svarīgu interešu aizsardzībai, īpašuma aizsardzībai, drošības nodrošināšanai, kārtības nodrošināšanai un korupcijas risku novēršanas nodrošināšanai. Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt arī citus videonovērošanas ar audioierakstu veikšanas nolūkus, par to izvietojot informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Norāde par videonovērošanu tiek piestiprināta maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgajam darbiniekam.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

25. Maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgais darbinieks, kontrolējot, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu:

25.1. pārbauda, vai uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa ir novietota iedzīvotāja karte, mēneša abonements, lietotāja karte vai invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, un pārliecinās par šī dokumenta atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām;

25.2. pārbauda, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu elektroniskajā kontroles iekārtā, reģistrējot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, vai uzsācis SMS apmaksas pakalpojumu;

25.3. fiksē pārbaudes laiku, veicot transportlīdzekļa fotouzņēmumu, ja nekonstatē 25.1.apakšpunktā norādīto dokumentu esību vai 25.2.apakšpunktā norādītā maksājuma veikšanu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

25.1 Maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgais darbinieks pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma sniedz informāciju par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumiem, elektronisko kontroles iekārtu darbību un iespējamiem norēķinu veidiem.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

V. Pēcapmaksas iekasēšanas un kontroles kārtība

26. Konstatējot, ka maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums veikt maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu, maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgais darbinieks:

26.1. uz laiku, kas nav ilgāks par 5 minūtēm, bloķē iespēju veikt priekšapmaksu par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā ar SMS apmaksas pakalpojumu, veic fotouzņēmumus, kuros jābūt labi saskatāmam transportlīdzekļa novietojumam, transportlīdzekļa priekšējam panelim un transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuram;

26.2. sagatavo paziņojumu par to, ka maksas autostāvvietas lietotājam ir jāveic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā (turpmāk – paziņojums). Paziņojumu piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes tā, lai tas nepazustu vai netiktu sabojāts meteoroloģisko apstākļu dēļ un transportlīdzekļa vadītājam būtu viegli pamanāms. Paziņojumā norāda transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru (ja transportlīdzeklim ir pievienota valsts reģistrācijas numura zīme), datumu, laiku, kad fiksēts fakts par maksas autostāvvietas neapmaksāšanu, un maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja norēķinu kontu pēcapmaksas veikšanai, pēcapmaksas apmēru u.c. informāciju;

26.3. ja transportlīdzeklim ir piestiprināta valsts reģistrācijas numura zīme, pārbauda, cik neapmaksāti paziņojumi ir par attiecīgā transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, un:

26.3.1. ja nav apmaksāts viens paziņojums, pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes piestiprina informāciju, ka, sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu, transportlīdzeklim tiks pielietota riteņu bloķēšanas iekārta. Informācija tiek norādīta arī angļu, krievu un vācu valodā;

26.3.2. ja nav apmaksāti vismaz divi pēcapmaksas paziņojumi, sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu, transportlīdzeklim pielieto riteņu bloķēšanas iekārtu. Riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanas gadījumā pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes piestiprina informāciju par riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšanas kārtību. Informācija tiek norādīta arī angļu, krievu un vācu valodā;

26.4. ja transportlīdzeklim nav piestiprināta valsts reģistrācijas numura zīme, transportlīdzeklim pielieto riteņu bloķēšanas iekārtu. Riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanas gadījumā pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes piestiprina informāciju par riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšanas kārtību. Informācija tiek norādīta arī angļu, krievu un vācu valodā.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā; sk. 33. punktu)

26.1 Maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums vērsties pie maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja, ja transportlīdzeklis bija novietots maksas autostāvvietā, taču paziņojums ir bojāts vai nav saņemts, lai noskaidrotu maksājamo pēcapmaksu.

(Rīgas domes 01.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 195 redakcijā)

26.2 Transportlīdzekļa riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanas gadījumā tā tiek noņemta tikai pēc visu neapmaksāto pēcapmaksas paziņojumu apmaksas.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā; sk. 33. punktu)

26.3 Apmaksas fakta apstiprināšanai maksas autostāvvietas lietotājs maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgajam darbiniekam uzrāda maksājumu apliecinošā dokumenta oriģinālu, kuru maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgajam darbiniekam ir tiesības nofotografēt, ja maksājums tiek veikts elektroniskajā kontroles iekārtā, vai veic samaksu pie maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgā darbinieka, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot SMS apmaksas pakalpojuma mobilo lietotni.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā; sk. 33. punktu)

26.4 Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs nodrošina transportlīdzekļa riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšanu divu stundu laikā, ja par pēcapmaksas paziņojumu apmaksas faktu un nepieciešamību noņemt transportlīdzekļa riteņu bloķēšanas iekārtu maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs ir informēts no plkst. 6.00 līdz plkst. 23.00, informējot atbildīgo darbinieku vai maksas autostāvvietu pilnvaroto apsaimniekotāju pa tālruni 8585.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā; sk. 33. punktu)

26.5 Informāciju par paziņojumu, riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanu un fotogrāfijas glabā maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs. Informāciju par transportlīdzeklim piemērotajiem paziņojumiem transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja noteiktajā kārtībā var papildus saņemt, reģistrējoties maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja Vienotajā pakalpojumu pieteikuma portālā.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

27. Maksas autostāvvietas lietotājs maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu iemaksā paziņojumā norādītajā maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja norēķinu kontā 30 dienu laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas, izņemot 26.2punktā norādītajā gadījumā. Maksas autostāvvietas lietotājs maksājuma uzdevumā norāda informāciju piemērotā pēcapmaksas paziņojuma identificēšanai – paziņojuma numuru, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un maksas autostāvvietas lietošanas datumu. Tikai pēc maksājuma saņemšanas ar paziņojumu identificējošu informāciju uzskatāms, ka veikts norēķins par maksas autostāvvietas lietošanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 195; Rīgas domes 23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

27.1 Ja pēcapmaksa nav apmaksāta šo saistošo noteikumu 27.punktā noteiktajā termiņā, pēcapmaksa piedzenama no transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā transportlīdzekļa turētāja vai, ja turētājs nav norādīts, no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja).

(Rīgas domes 01.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 195 redakcijā)

27.2 Maksas autostāvvietas lietotājam ir tiesības veikt maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu samazinātā apmērā, kas noteikts šo saistošo noteikumu 27.3punktā, ievērojot šādus nosacījumus:

27.21. maksas autostāvvietas lietotājs piekrīt paziņojumam un nesniedz pretenziju par tā atcelšanu;

27.22. transportlīdzeklim nav pielietota riteņu bloķēšanas iekārta;

27.23. maksājums tiek veikts 10 dienu laikā no paziņojuma sagatavošanas dienas;

27.24. (svītrots no 01.10.2020. ar Rīgas domes 21.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.42; sk. grozījumu 2. punktu).

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

27.3 Samazinātā maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa tiek noteikta šādā apmērā:

27.31. šo saistošo noteikumu 21.1.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 16,40 euro;

27.32. šo saistošo noteikumu 21.2.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 13,60 euro;

27.33. šo saistošo noteikumu 21.3.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 10,80 euro;

27.34. šo saistošo noteikumu 21.4.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 42,40 euro;

27.35. šo saistošo noteikumu 21.5.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 8 euro;

27.36. šo saistošo noteikumu 21.6.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 4,80 euro;

27.37. šo saistošo noteikumu 22.1.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 11,60 euro;

27.38. šo saistošo noteikumu 22.2.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 9,60 euro;

27.39. šo saistošo noteikumu 22.3.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 7,60 euro;

27.310. šo saistošo noteikumu 22.4.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 29,60 euro;

27.311. šo saistošo noteikumu 22.5.apakšpunkta piemērošanas gadījumā – 5,60 euro.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

27.4 Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa jāveic pilnā apmērā, ja pēc samazinātās pēcapmaksas veikšanas par paziņojumu ir iesniegta pretenzija.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

28. Ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu šo saistošo noteikumu 27.punktā noteiktajā termiņā, maksas autostāvvietu pilnvarotajam apsaimniekotājam ir tiesības veikt pēcapmaksas atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nodot informāciju par parādnieka datiem un parādu ievietošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētā parādnieku un kredītvēstures datubāzē kreditoru tiesību aizsardzības mērķiem.

29. 30 dienu laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas maksas autostāvvietas lietotājs var iesniegt pretenziju maksas autostāvvietas pilnvarotajam apsaimniekotājam par paziņojuma atcelšanu. Pretenzijā par paziņojuma atcelšanu maksas autostāvvietas lietotājs norāda šādu informāciju:

29.1. transportlīdzekļa marku un valsts reģistrācijas numuru;

29.2. maksas autostāvvietas lietotāja datus;

29.3. paziņojuma sastādīšanas vietu, datumu un laiku, maksas autostāvvietas adresi;

29.4. paziņojuma numuru;

29.5. pamatotu iemeslu paziņojuma atcelšanai.

30. Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs izskata pretenziju par paziņojuma atcelšanu 15 dienu laikā un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

30.1. atzīt pretenziju par paziņojuma atcelšanu par pamatotu un atcelt paziņojumu;

30.2. atzīt pretenziju par paziņojuma atcelšanu par nepamatotu un atstāt paziņojumu spēkā.

30.1 Pretenzijas iesniegšana aptur pienākumu apmaksāt paziņojumu līdz brīdim, kamēr maksas autostāvvietas pilnvarotais apsaimniekotājs ir izskatījis pretenziju par paziņojuma piemērošanu un sniedzis atbildi, izņemot 30.2punktā norādīto gadījumu. Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs paziņojumu uzskata par neapmaksātu, ja samaksa par to nav saņemta paziņojumā norādītajā maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja norēķinu kontā trīs dienu laikā no brīža, kad pretenzijas iesniedzējs šajā punktā norādītajā kārtībā iepazīstināts ar atbildi par pretenzijas izskatīšanu, pretenzijas iesniedzējam nosūtot rakstveida atbildi:

30.11. uz elektroniskā pasta adresi, ja iesniedzējs iesniedzis pretenziju ar elektroniskā pasta starpniecību vai rakstveida iesniegumā ir norādījis e-pasta adresi. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka pretenzijas iesniedzējs ar atbildi ir iepazīstināts otrajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas;

30.12. uz iesniedzēja norādīto adresi vienkāršā pasta sūtījumā. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka pretenzijas iesniedzējs ar atbildi ir iepazīstināts astotajā dienā no dienas, kad atbilde uz pretenziju pie maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja reģistrēta kā nosūtāmais dokuments;

30.13. atbilde tiek ievietota maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja Vienotajā pakalpojumu pieteikuma portālā, ja iesniedzējs ir šī portāla lietotājs. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka pretenzijas iesniedzējs ar atbildi ir iepazīstināts otrajā darba dienā pēc atbildes ievietošanas portālā.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

30.2 Ja transportlīdzeklim tiek pielietota riteņu bloķēšanas ierīce, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums veikt visu transportlīdzeklim piemēroto pēcapmaksas paziņojumu apmaksu neatkarīgi no tā, vai par kādu no piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem ir iesniegta sūdzība. Šādā gadījumā maksas autostāvvietas lietotājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību, un tās pamatotības gadījumā maksas autostāvvietas lietotājam tiek atmaksāta samaksātā pēcapmaksas summa, tajā skaitā gadījumā, ja tiek pierādīts, ka transportlīdzeklim ir mainītas īpašuma vai turējuma tiesības un jaunais transportlīdzekļa īpašnieks nevarēja būt maksas autostāvvietas lietotājs paziņojumu piemērošanas brīdī.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā; sk. 33. punktu)

VI. Noslēguma jautājumi

31. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

32. Atcelt Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošos noteikumus Nr.201 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi".

33. Šo saistošo noteikumu 26.3. un 26.4.apakšpunkts, 26.2–26.4 un 30.2punkts ir piemērojami attiecībā uz paziņojumiem, kas sagatavoti, sākot no 2018.gada 1.novembra.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Pielikums
Rīgas domes 2013.gada 5.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.206

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 206Pieņemts: 05.02.2013.Stājas spēkā: 08.02.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 07.02.2013. OP numurs: 2013/27.18
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
254592
{"selected":{"value":"19.06.2024","content":"<font class='s-1'>19.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.06.2024","iso_value":"2024\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-18.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2021","iso_value":"2021\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2021.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2020","iso_value":"2020\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2020.-24.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.09.2020","iso_value":"2020\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2020.-30.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2018","iso_value":"2018\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2018.-16.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2016","iso_value":"2016\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2016.-29.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-26.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2015","iso_value":"2015\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2015.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2013","iso_value":"2013\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.06.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"