Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta noteikumus Nr. 536 "Oficiālo publikāciju noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.65

Rīgā 2013.gada 29.janvārī (prot. Nr.6 30.§)
Oficiālo publikāciju noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. maksu par oficiālo publikāciju (turpmāk – oficiālās publikācijas maksa), maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus;

1.2. maksu par oficiālās publikācijas un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizēto tiesību aktu nodošanu atkalizmantošanai (turpmāk – informācijas atkalizmantošanas maksa);

1.3. politisko partiju reģistra ziņu publicēšanas kārtību.

2. Tieslietu ministrija sadarbībā ar oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk – oficiālais izdevums) izdevēju ne retāk kā reizi trijos gados pārskata oficiālās publikācijas maksas un informācijas atkalizmantošanas maksas apmērus un piemērojamos atvieglojumus un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par to aktualizācijas nepieciešamību.

II. Oficiālās publikācijas maksas un informācijas atkalizmantošanas maksas apmēri un oficiālās publikācijas maksas atvieglojumi

3. Oficiālās publikācijas maksas un informācijas atkalizmantošanas maksas apmēri noteikti šajos noteikumos un šo noteikumu 1. un 2.pielikumā.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.869)

4. Par uzņēmumu reģistra žurnāla un komercreģistra ierakstu publicēšanu nav jāmaksā, ja:

4.1. ieraksts saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēku numerācijas maiņu;

4.2. ieraksts izdarīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, un tiesa pati to nosūta reģistra iestādei;

4.3. ieraksts saistīts ar uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstīta subjekta vai komersanta likvidāciju vai tā izslēgšanu no reģistra.

5. Par Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistra ierakstu publicēšanu nav jāmaksā, ja:

5.1. ieraksts saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēku numerācijas maiņu;

5.2. ieraksts izdarīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, un tiesa pati to nosūta reģistra iestādei;

5.3. ieraksts saistīts ar Eiropas ekonomisko interešu grupas likvidāciju vai tās izslēgšanu no reģistra.

6. Par politisko partiju reģistra ierakstu publicēšanu nav jāmaksā, ja:

6.1. ieraksts izdarīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, un tiesa pati to nosūta reģistra iestādei;

6.2. ieraksts saistīts ar politiskās partijas likvidatora iecelšanu vai politiskās partijas likvidācijas faktu.

7. Oficiālās publikācijas maksa par jauna uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāma subjekta, komersanta, Eiropas ekonomisko interešu grupas vai politiskās partijas dibināšanas ieraksta publicēšanu attiecīgi ietver šādu oficiālo publikāciju izmaksas:

7.1. šo noteikumu 4.3., 5.3. un 6.2.apakšpunktā minētās oficiālās publikācijas;

7.2. Uzņēmumu reģistra paziņojumi saskaņā ar gada pārskatu pieejamību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

7.3. Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ziņas vai ieraksti, kas izdarīti:

7.3.1. pamatojoties uz valsts pārvaldes iestāžu lēmumiem kriminālprocesa, administratīvā procesa (izņemot Uzņēmumu reģistra kļūdu labojumus) vai administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros;

7.3.2. aktualizējot datus saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.4 panta otro daļu.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.869 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.869)

9. Oficiālās publikācijas maksas atvieglojumu 50 procentu apmērā piešķir personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I vai II grupas invaliditāti, personām, kas saņem vecuma pensiju, politiski represētajām personām, maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes locekļiem un maznodrošinātām vai trūcīgām personām, kas ir informācijas radītājas. Minētie atvieglojumi nav attiecināmi uz uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, politisko partiju reģistra, laulāto mantisko attiecību reģistra un Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstu oficiālajām publikācijām.

10. Oficiālās publikācijas maksas atvieglojumu 90 procentu apmērā piemēro oficiālajai publikācijai, kas saistīta ar tiesu iestāžu paziņojumiem, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti un tiesas izdevumus uzņēmusies valsts.

11. Oficiālās publikācijas maksas atvieglojumu 90 procentu apmērā piemēro oficiālajai publikācijai, kas saistīta ar piedziņu izpildu lietās, kurās piedzinējs atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

12. Ja informācijas iesniedzējs vēlas informāciju publicēt konkrētā oficiālā izdevuma izdošanas datumā vai tuvākajā oficiālā izdevuma laidienā, iesniedzot informāciju līdz pulksten 12.00 dienu iepriekš, oficiālās publikācijas maksai piemēro koeficientu 1,5.

III. Samaksas kārtība par oficiālo publikāciju

13. Samaksu par oficiālo publikāciju veic pirms oficiālās publikācijas publicēšanas, ja citi ārējie normatīvie akti vai vienošanās ar oficiālā izdevuma izdevēju nenosaka citu maksāšanas kārtību.

14. Samaksu par uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistra, politisko partiju reģistra un laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstu izsludināšanu veic pirms attiecīgā reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas reģistra iestādē. Pieteikuma iesniedzējs sniedz reģistra iestādei informāciju par samaksu, norādot maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai personai – vārdu un uzvārdu, kā arī uzrāda samaksu apliecinošu dokumentu. Reģistra iestāde fiksē minēto informāciju un informē par to oficiālā izdevuma izdevēju, iesniedzot attiecīgo informāciju publicēšanai.

IV. Politisko partiju reģistra ziņu publicēšana

15. Politisko partiju reģistra ierakstus publicēšanai oficiālajā izdevumā reģistra iestāde iesniedz vienas darbdienas laikā pēc ieraksta izdarīšanas.

16. Oficiālā izdevuma izdevējs nodrošina politisko partiju reģistra ierakstu publicēšanu oficiālajā izdevumā četru darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no reģistra iestādes.

V. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem:

17.1. Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumus Nr.599 "Noteikumi par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190.nr.; 2006, 74.nr.; 2010, 76.nr.; 2012, 106.nr.);

17.2. Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumus Nr.76 "Noteikumi par politisko partiju reģistra ierakstu publicēšanas kārtību, izmaksu apmēru un maksas iekasēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 19.nr.);

17.3. Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumus Nr.706 "Noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 132.nr.).

18. Oficiālā izdevuma izdevējs līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina noslēgto vienošanos par oficiālo publikāciju nodrošināšanu atbilstību šiem noteikumiem.

19. Ja ziņas vai ieraksti ir saistīti ar Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla palielināšanu, līdz 2013.gada 31.decembrim maksa par to izsludināšanu ir četri lati.

20. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.869 redakcijā)

21. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.869 redakcijā)

22. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.869 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs J.Bordāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.65
Oficiālās publikācijas maksas un informācijas atkalizmantošanas maksas apmēri

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 20.punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.65
Oficiālās publikācijas maksas un informācijas atkalizmantošanas maksas apmēri

(Pielikums MK 17.09.2013. noteikumu Nr.869 redakcijā; sk. noteikumu 21.punktu)

I. Oficiālās publikācijas maksas apmēri

Nr.p.k.

Publikācijas veids

Mērvienība

Cena (euro)

1.Komercreģistra ziņas
1.1.jauna komercsabiedrība, tai skaitā pēc reorganizācijas (jauns reģistrācijas numurs)

gab.

27,03

1.2.jauna Komerclikuma 185.panta pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību (jauns reģistrācijas numurs)

gab.

14,23

1.3.jauns individuālais komersants vai komersanta filiāle

gab.

18,50

1.4.ziņas, kas saistītas ar komersanta dibināšanas dokumentiem, reorganizācijas līguma projektu un to grozījumiem

gab.

9,25

1.5.ziņas, ja izdara vairākus grozījumus viena komersanta komercreģistra ierakstos un dibināšanas dokumentos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus

gab.

9,25

1.6.citi komercreģistra ieraksti

gab.

9,25

1.7.kļūdu labojumi

gab.

5,90

2.Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ziņas
2.1.ziņas par ierakstu vai ieraksta grozījumu veikšanu Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā

gab.

9,25

2.2.ziņas, ja izdara vairākus grozījumus vienas Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistra ierakstos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus

gab.

9,25

2.3.citi Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ieraksti

gab.

9,25

2.4.kļūdu labojumi

gab.

5,90

3.Uzņēmumu reģistra žurnāla ziņas
3.1.jauna kooperatīvā sabiedrība

gab.

27,03

3.2.jauna zemnieka vai zvejnieka saimniecība

gab.

18,50

3.3.jauns individuālais (ģimenes) uzņēmums

gab.

18,50

3.4.filiāle

gab.

18,50

3.5.grozījumi vai izmaiņas uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstos

gab.

9,25

3.6.ziņas, ja izdara vairākus grozījumus viena uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītā subjekta žurnāla ierakstos un dibināšanas dokumentos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus

gab.

9,25

3.7.citi uzņēmumu reģistra žurnāla ieraksti

gab.

9,25

3.8.kļūdu labojumi

gab.

5,90

4.Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem
4.1.paziņojumi līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

39,13

4.2.par katru nākamo rakstu zīmi no 501 līdz 10000 rakstu zīmēm

rakstu zīme

0,078

4.3.par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes

rakstu zīme

0,047

5.Darbības pārskati
5.1.paziņojumi līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

39,13

5.2.par katru nākamo rakstu zīmi no 501 līdz 10000 rakstu zīmēm

rakstu zīme

0,078

5.3.par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes

rakstu zīme

0,047

6.Paziņojumi kreditoriem vai maksātnespēja
paziņojums

gab.

17,07

7.Laulāto mantiskās attiecības
paziņojums

gab.

9,25

8.Politisko partiju reģistra ziņas
8.1.politiskās partijas vai to apvienības reģistrācija reģistrā

gab.

27,03

8.2.citi politisko partiju reģistra ieraksti vai grozījumi

gab.

9,25

8.3.ziņas, ja izdara vairākus grozījumus vienas partijas partiju reģistra ierakstos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus

gab.

9,25

8.4.kļūdu labojumi

gab.

5,90

9.Paziņojumi par teritoriālo plānošanu
9.1.paziņojumi līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

39,13

9.2.par katru nākamo rakstu zīmi no 501 līdz 10000 rakstu zīmēm

rakstu zīme

0,078

9.3.par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes

rakstu zīme

0,047

10.Izsoles
10.1.paziņojums līdz 600 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

28,46

10.2.paziņojums no 601 līdz 900 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

35,57

10.3.paziņojums no 901 līdz 1200 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

49,80

10.4.paziņojums no 1201 līdz 1500 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

64,03

10.5.paziņojums no 1501 līdz 1800 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

78,26

10.6.paziņojums no 1801 līdz 2600 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

92,49

10.7.paziņojums no 2601 līdz 3600 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

135,17

10.8.paziņojums no 3601 līdz 4900 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

184,97

10.9.paziņojums no 4901 līdz 6700 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

213,43

10.10.paziņojums no 6701 līdz 10 000 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

298,80

10.11.par katru nākamo rakstu zīmi no 10 001 rakstu zīmes

rakstu zīme

0,047

11.Privatizācijas ziņas
11.1.paziņojumi līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

39,13

11.2.par katru nākamo rakstu zīmi no 501 līdz 10000 rakstu zīmēm

rakstu zīme

0,078

11.3.par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes

rakstu zīme

0,047

12.Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi
12.1.paziņojumi līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot)

gab.

39,13

12.2.par katru nākamo rakstu zīmi no 501 līdz 10000 rakstu zīmēm

rakstu zīme

0,078

12.3.par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes

rakstu zīme

0,047

13.Amatu konkursu ziņas
13.1.ar amatu konkursu rezultātu oficiālu paziņošanu

gab.

18,50

13.2.bez amatu konkursu rezultātu oficiālas paziņošanas

gab.

17,07

14.Mantojumu ziņas
paziņojums ar Latvijas zvērināta notāra sastādītu tekstu

gab.

11,38

15.Uzaicinājumi uz tiesu vai nokārtot saistības
paziņojums

gab.

14,23

16.Tiesu nolēmumi
paziņojums

gab.

9,25

17.Promocijas darbi
paziņojums

gab.

9,25

18.Pašvaldību saistošie noteikumi

rakstu zīme

0,0235

19.Dokumentu un zīmogu atsaukumi
paziņojums

gab.

11,38

20.Pilnvaru atsaukumi
paziņojums

gab.

11,38

21.Citas publikācijas
21.1.paziņojums līdz 500 rakstu zīmēm

gab.

39,13

21.2.par katru nākamo rakstu zīmi no 501 līdz 10000 rakstu zīmēm

rakstu zīme

0,078

21.3.par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes

rakstu zīme

0,047

22.Papildu maksājumi
attēls, kas prasa papildu nestandarta apstrādi (piemēram, klienta logo)

gab.

19,92

23.Tieslietu ministrijas informācija par darījumiem ar zemes īpašumiem, kuru rezultātā nekustamo īpašumu ieguvušas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā un ceturtajā daļā minētās personas un likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 20.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā un otrajā daļā minētās personas

subjekts

0,14

II. Informācijas atkalizmantošanas maksas apmēri par dokumentiem elektroniskā formā, standartizētā apjomā un izmantojot specializētas sagatavošanas metodes*

Nr.p.k.

Informācijas veids

Mērvienība

Cena (euro)

1.

Dokuments

gab.

0,57

2.

Oficiālo publikāciju viena grupa (mēnesī)

gab.

21,34

3.

Oficiālo publikāciju visas grupas (mēnesī)

komplekts

128,06

Piezīme. * Izņemot ziņas no komercreģistra, uzņēmumu reģistra žurnāla, politisko partiju reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra un paziņojumus par laulāto mantiskajām attiecībām. Minēto ziņu atkalizmantošanu organizē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas turētājs saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 18.panta otro daļu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Oficiālo publikāciju noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 65Pieņemts: 29.01.2013.Stājas spēkā: 02.02.2013.Zaudē spēku: 13.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 01.02.2013. OP numurs: 2013/23.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
254491
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-12.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-12.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2013","iso_value":"2013\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2013","iso_value":"2013\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2013.-20.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"