Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.198

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.101, 5.§)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

3. Pārvaldes izdoto administratīvo aktu atvieglojumu piešķiršanas jautājumos privātpersona var apstrīdēt, vēršoties pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

4. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

4.1. personai, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas personas statuss – 90%;

4.2. personai, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss – 70%;

4.3. vientuļam pensionāram un vientuļam 1. vai 2.grupas invalīdam – 90%;

4.4. pensionāram un 1. vai 2.grupas invalīdam, kuram nav pilngadīgu bērnu un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs – 70%;

4.5. pensionāram, kuram ir pilngadīgi bērni un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs – 50%;

4.6. 1. vai 2.grupas invalīdam – 50%;

4.6.1 bērnam invalīdam vai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa – 90%;

4.7. personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar 1. vai 2.grupas invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem – 50%;

4.8. personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir bērns (bērni) vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai:

4.8.1. trīs vai vairāk bērni – 90%;

4.8.2. divi bērni – 70%;

4.8.3. viens bērns – 50%;

4.9. personai, kurai taksācijas gada 1.janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju – 90%;

4.9.1 personai pēc pilngadības sasniegšanas, kura saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ja tā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai – 90%;

4.10. (svītrots ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230);

4.11. personai par zemi, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā – dabas liegumā vai dabas parka "Piejūra" dabas lieguma zonā (lietošanas tiesību aprobežojums nostiprināts zemesgrāmatā), ja nekustamais īpašums tiek apsaimniekots atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejams sabiedrībai – 90%;

4.12. personai par zemi, kas tiek izmantota pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai – 90%;

4.13. personai par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi, kas iznomāta mazdārziņa vajadzībām – 90%;

4.14. personai par pašvaldībai un tās izveidotām organizācijām piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots lidlauka darbības nodrošināšanai – 90%;

4.15. personai par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tiek saglabātas atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem – 50%;

4.16. personai par ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tās tiek saglabātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai – 25%;

4.17. personai par nekustamo īpašumu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācijas – 90%;

4.18. personai par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu – "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā, "Mežaparks" (valsts aizsardzības Nr.7444) teritorijā, "Ķīpsalas vēsturiskā apbūve" (valsts aizsardzības Nr.8327) teritorijā, "Kalnciema ielas koka apbūve" (valsts aizsardzības Nr.8583) teritorijā un "Pārdaugavas apbūves fragments" (valsts aizsardzības Nr.7443) teritorijā vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395.punktā, – Āgenskalns, Bolderāja, Dzegužkalns – Nordeķi, Maskavas priekšpilsēta, Sarkandaugava (I, II, III), Teika, Torņakalns, Vecāķi, Vecmīlgrāvis (Emmas iela), Čiekurkalns, Pleskodāle (I un II), Jaunmīlgrāvis (Ezera iela), Vecdaugava (Airu iela), VEF rūpnieciskā apbūve, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas un:

4.18.1. ir izbūvēts šādas ēkas fasādes dekoratīvais apgaismojums – 25%;

4.18.2. ir veikta šādas ēkas fasāžu pilna atjaunošana un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 50%;

4.18.3. ir veikta šādas ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 70%;

4.18.4. ir veikta šādas koka ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 90%;

4.19. personai par daudzdzīvokļu māju, kurai veikta visu fasāžu siltināšana pēc tās nodošanas ekspluatācijā, vai brīvi stāvošām telpu grupām (dzīvokļiem), kas atrodas šādas ēkas sastāvā – 90%;

4.20. pašvaldības kapitālsabiedrībām par to īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā – 90%;

4.21. pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras nodarbojas ar zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanu sniegšanu iedzīvotājiem, par to īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu – 90%;

4.22. personai par zemi, kas ir nodota bezatlīdzības lietošanā pašvaldības budžeta iestādei ar mērķi izmantot to teritorijas labiekārtošanai sabiedriskām vajadzībām – 90%;

4.23. fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā – 90%;

4.24. fiziskai personai par dzīvojamo māju – 90%, ja ēka taksācijas gada 1.janvārī atbilst šādiem nosacījumiem:

4.24.1. dzīvojamās mājas galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu māja;

4.24.2. dzīvojamajā mājā ir vismaz desmit dzīvokļa īpašumi;

4.24.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārņemtas no pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, vai dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

(Grozīts ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 75; Rīgas domes 11.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 97; Rīgas domes 16.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 128; Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 149; Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230; Rīgas domes 23.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 256; sk. 37.3 punktu)

5. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.3.–4.9.1 un 4.23.apakšpunktā, piešķir atvieglojumus par šādiem nekustamā īpašuma objektiem:

5.1. par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi;

5.2. par telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), un tām piekritīgo zemi.

(Rīgas domes 23.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 256 redakcijā)

5.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.24.apakšpunktā, piešķir atvieglojumus par šādiem objektiem, ja tie netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai:

5.11. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošām ēkas daļām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un šīm daļām piekrītošo koplietošanas telpu daļu;

5.12. telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja to pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārņemtas no pašvaldības un ir noslēgts minēto telpu pārvaldīšanas līgums, vai minētā telpu grupa privatizēta saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un ir noslēgts šo telpu pārvaldīšanas līgums;

5.13. šo saistošo noteikumu 5.11. un 5.12.apakšpunktā minētajām telpu grupām piekritīgo zemi, ja zeme pieder dzīvokļu īpašniekiem vai pieder vai piekrīt pašvaldībai.

(Rīgas domes 23.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 256 redakcijā; sk. 37.3 punktu)

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

6. Vientuļš pensionārs un vientuļš 1. vai 2.grupas invalīds šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

6.1 Šo saistošo noteikumu 4.4.apakšpunktu piemēro arī gadījumos, kad pensionāram un 1. vai 2.grupas invalīdam ir pilngadīgs bērns, kurš ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs, un abām personām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

(Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.75 redakcijā)

62. Šo saistošo noteikumu izpratnē pensionārs ir persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju, un ir ieguvusi pensionāra statusu.

(Rīgas domes 13.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 170 redakcijā)

6.3 Personas atbilstību šo saistošo noteikumu 4.4. un 4.5.apakšpunkta nosacījumiem neietekmē nepilngadīgās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta nekustamā īpašuma adresē.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 230 redakcijā)

7. Šo saistošo noteikumu 4.8. un 4.9.apakšpunktā paredzētos atvieglojumus piešķir arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no attiecīgajā apakšpunktā minētajiem bērniem.

8. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.3.–4.7.apakšpunktā, 4.9. un 4.9.1apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, ja tas ir vienīgais personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošais īpašums Rīgas pilsētā.

(Grozīts ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

9. Šo saistošo noteikumu 8.punktā noteikto ierobežojumu var nepiemērot, ja šo saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā norādītie nekustamā īpašuma objekti ir reģistrēti atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos un Pārvaldes ieskatā atvieglojumu piešķiršana ir nepieciešama un samērīga.

10. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.3.–4.7.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi.

(Grozīts ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

10.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.3.–4.6.1apakšpunktā, atvieglojumus piešķir arī tad, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta ir pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē.

(Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 75 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

11. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.8.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, ja taksācijas gada 1.janvārī personas vai tās laulātā deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi, kopā ar attiecīgajā saistošo noteikumu apakšpunktā minēto bērnu skaitu (izņemot audžuģimenēs ievietotos bērnus).

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.149)

12. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.9.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, ja taksācijas gada 1.janvārī personas deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums, kopā ar attiecīgajā saistošo noteikumu apakšpunktā minēto apgādnieku zaudējušo bērnu.

12.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.9.1apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, ja taksācijas gada 1.janvārī personas deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 230 redakcijā)

13. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.3.–4.9.1apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

(Grozīts ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

14. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.8.–4.9.1apakšpunktā, piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230; Rīgas domes 23.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 256; sk. 37.3 punktu)

14.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.18. vai 4.19.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par ēkām, kurās šo saistošo noteikumu 4.18. vai 4.19.apakšpunktā norādītie būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu).

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 230 redakcijā)

14.2 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.18.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, ja būvdarbi pabeigti pēc 2013.gada 31.decembra un ja diennakts tumšajā laikā tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.

(Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 75 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

14.3 Ja šo saistošo noteikumu 4.19.apakšpunktā minētajam objektam visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014.gada 1.janvāra, atvieglojumu piešķiršanas priekšnoteikums ir derīgs ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kurā ēkai noteiktā energoefektivitātes klase nav zemāka par C klasi.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 230 redakcijā)

15. Par viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi atvieglojumus piešķir par zemes vienības platību, kas nav lielāka par 2000 m2.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 149; Rīgas domes 23.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 256; sk. 37.3 punktu)

15.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.24.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Rīgas domes 23.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 256 redakcijā; sk. 37.3 punktu)

16. Ja nekustamais īpašums (zeme vai ēka), par kuru personai ir tiesības saņemt atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo saistošo noteikumu prasībām, tad atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

17. Ja personai ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šo saistošo noteikumu 4.punktā paredzēto nosacījumu pamata, Pārvalde piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

18. Personai, kurai ir tiesības uz atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.punktu, atvieglojumus nepiešķir, ja:

18.1. gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;

18.2. gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta piekto daļu;

18.3. personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

(Grozīts ar Rīgas domes 16.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.128)

19. Atvieglojumus nepiešķir, ja šo saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajai personai trūcīgās personas statuss piešķirts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz vienu mēnesi.

19.1 Atvieglojumus nepiešķir par:

19.11. zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

19.12. nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība;

19.13. būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi;

19.14. būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, izņemot fiziskas personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošām dzīvojamām mājām, telpu grupām nedzīvojamās mājās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

(Rīgas domes 23.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 256 redakcijā)

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas periods

20. Atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, par kuru iesniegts personas pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (izņemot atvieglojumus, ko piešķir, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 4.11., 4.15., 4.16. un 4.18.apakšpunktu), ja pieteikuma iesniegšana paredzēta šajos saistošajos noteikumos, ievērojot šo saistošo noteikumu 28.2.apakšpunkta nosacījumus.

(Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.75 redakcijā)

21. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.1.–4.7.apakšpunktā, 4.12.– 4.14.apkšpunktā un 4.17.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par to laika periodu, par kuru personai ir piešķirts attiecīgajā apakšpunktā noteiktais statuss un pastāv vai ir pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

22. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.8.–4.9.1apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot personas atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1.janvārī.

(Grozīts ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

23. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.11., 4.15., 4.16., 4.18. un 4.19.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.75)

23.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.18.1.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc šo saistošo noteikumu 28.10.apakšpunktā paredzētās atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

(Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.75 redakcijā)

23.2 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.18.2.–4.18.4.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir 5 gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc šo saistošo noteikumu 28.10.apakšpunktā paredzētās atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

(Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.75 redakcijā)

23.3 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.19.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc šo saistošo noteikumu 27.1punktā paredzētās atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā:

23.31. 10 gadus, ja visu fasāžu siltināšana veikta pēc 2013.gada 31.decembra;

23.32. uz ēkas energoefektivitātes sertifikāta derīguma termiņa laiku nepārtrauktu periodu, ja visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014.gada 1.janvāra, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 230 redakcijā)

23.4 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.24.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot personas atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1.janvārī, bet ne ilgāk kā 2 gadus par katru dzīvokļa īpašumu un tā sastāvā esošu vai tam piekritīgu zemi neatkarīgi no tā īpašnieku maiņas.

(Rīgas domes 23.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 256 redakcijā; sk. 37.3 punktu)

24. Personām, kurām saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem ir tiesības uz atvieglojumiem (izņemot tiesības uz atvieglojumiem, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 4.1., 4.2., 4.8., 4.9., 4.9.1, 4.11., 4.15., 4.16., 4.18., 4.19. un 4.24. apakšpunktu), atvieglojumus piešķir ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad radies atvieglojumu piešķiršanas pamats un iestājusies atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 75; Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230; Rīgas domes 23.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 256; sk. 37.3 punktu)

25. Personas tiesības uz atvieglojumiem, kas piešķirti saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem (izņemot tiesības uz atvieglojumiem, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 4.8., 4.9., 4.9.1, 4.11., 4.15., 4.16., 4.18., 4.19. un 4.24. apakšpunktu), izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 75; Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230; Rīgas domes 23.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 256; sk. 37.3 punktu)

26. Juridiskās personas pasludināšana par maksātnespējīgu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma par atvieglojumu piešķiršanas pamata zušanu.

26.1 Šo saistošo noteikumu 19.1punkts tiek piemērots, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā vai administratīvais akts par zemes vienību atzīšanu par tādām, kas netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, vai atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība, un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, statusu.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.149 redakcijā)

26.2 Šo saistošo noteikumu 4.1.–4.9.1apakšpunktā minētās personas nāve šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma par atvieglojumu piešķiršanas pamata zušanu.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 230 redakcijā)

V. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

27. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.1., 4.2., 4.8., 4.9., 4.11., 4.13., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22. un 4.23.apakšpunktā, Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem, izņemot šādus gadījumus:

27.1. lai saņemtu atvieglojumus par nekustamā īpašuma objektu, kas minēts šo saistošo noteikumu 5.2.apakšpunktā un atbilst šo saistošo noteikumu 9.punkta nosacījumiem, persona, kura minēta šo saistošo noteikumu 4.8. un 4.9.apakšpunktā, līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Pārvaldē pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu;

27.2. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.8.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Pārvaldē apliecinājumu par audžuģimenē ievietotajiem bērniem taksācijas gada 1.janvārī;

27.3. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.8.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Pārvaldē izglītības iestādes apliecinājumu par bērnu vai bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kas taksācijas gada 1.janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).

(Grozīts ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 75; Rīgas domes 16.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 128; Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 149; Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

27.1 Par daudzdzīvokļu māju vai brīvi stāvošu telpu grupu (dzīvokļu) atbilstību šo saistošo noteikumu 4.19.apakšpunktā paredzēto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā viena mēneša laikā:

27.11. no būvdarbu pabeigšanas un ēkas pieņemšanas ekspluatācijā vai atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu;

27.12. no šo saistošo noteikumu 14.3punktā noteiktā ēkas energoefektivitātes sertifikāta un noteiktas formas pieteikuma (5.pielikums) iesniegšanas Būvvaldē.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 230 redakcijā)

28. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.3.–4.7.apakšpunktā, 4.9.1, 4.12., 4.14.–4.18. un 4.24. apakšpunktā, Pārvalde piešķir atvieglojumus uz personas pieteikuma par atvieglojumu piešķiršanu pamata, izvērtējot iesniegtās ziņas un dokumentus, kā arī Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datus par personas atbilstību šiem saistošajiem noteikumiem saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

28.1. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.3.–4.7.apakšpunktā, 4.9.1, 4.12., 4.14., 4.17. un 4.24. apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Pārvaldē pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu;

28.2. ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad personai, kura iesniegusi Pārvaldē pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 27.1. un 28.1.apakšpunktu, nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz Pārvaldē atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu;

28.3. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.3.–4.7.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, iesniedzot pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu Pārvaldē, uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu;

28.4. (svītrots ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230);

28.4.1 persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.9.1apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 15.decembrim kopā ar pieteikumu atvieglojumu saņemšanai iesniedz Pārvaldē izglītības iestādes apliecinājumu par to, ka taksācijas gada 1.janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas);

28.5. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.11.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē noteiktas formas pieteikumu (1.pielikums) par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu 4.11.apakšpunkta nosacījumiem. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde līdz taksācijas gada 1.janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst šo saistošo noteikumu 4.11.apakšpunkta nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmā;

28.6. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.12.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Pārvaldē dokumentus, kas apliecina zemes izmantošanu pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbībai;

28.7. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.15.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz Būvvaldē noteiktas formas pieteikumu (2.pielikums), pievienojot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) norādījumu par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu kopiju (ar VKPAI apliecinājumu, ka norādījumi ievēroti) vai VKPAI rakstisku atzinumu par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kultūras pieminekļu aizsardzībā (ja iesniedzējs līdz tam nav saņēmis iepriekšminētos VKPAI norādījumus par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu). Būvvalde līdz taksācijas gada 1.janvārim izvērtē personas pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem un, ja nekustamais īpašums atbilst šo saistošo noteikumu 4.15.apakšpunkta nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmā;

28.8. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.16.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz Būvvaldē noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (3.pielikums). Būvvalde līdz taksācijas gada 1.janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst šo saistošo noteikumu 4.16.apakšpunkta nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmā;

28.9. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.17.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Pārvaldē dokumentus, kas apliecina faktu, ka nekustamā īpašuma objektu lieto sabiedriskā labuma organizācija;

28.10. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.18.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz Būvvaldē noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (4.pielikums). Būvvalde līdz taksācijas gada 1.janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst šo saistošo noteikumu 4.18.apakšpunkta nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad personai, kura iesniegusi šajā apakšpunktā norādīto pieteikumu, nākamajos taksācijas gados nav jāsniedz Būvvaldē atkārtots pieteikums, lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus visu šo saistošo noteikumu 23.1 un 23.2punktā norādīto periodu;

28.11. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.24.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem par dzīvojamo māju, kuras pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārņemtas no pašvaldības, līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Pārvaldē šādu dokumentu apliecinātas kopijas:

28.11.1. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības;

28.11.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;

28.11.3. pieņemšanas un nodošanas aktu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības;

28.11.4. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu;

28.12. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.24.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem par dzīvojamo māju, kurā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Pārvaldē šo saistošo noteikumu 28.11.2. un 28.11.4.apakšpunktā minēto dokumentu apliecinātas kopijas;

28.13. ja Pārvaldē ir iesniegts dokumentu kopums par atbilstību saistošo noteikumu 4.24.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, tad mājā esošo dzīvokļa īpašumu īpašnieku atbilstība atvieglojumu saņemšanai tiek izvērtēta, pamatojoties uz pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, un minēto atvieglojumu saņemšanai atsevišķs personas iesniegums nav nepieciešams.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 75; Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230; Rīgas domes 23.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 256; sk. 37.3 punktu)

28.1 Pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu nākamajam taksācijas gadam var iesniegt sešus mēnešus pirms attiecīgā taksācijas gada iestāšanās, ja šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts cits pieteikuma iesniegšanas termiņš. Šādu pieteikumu izskata vienlaicīgi ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu tam taksācijas gadam, par kuru iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, un uz to nav attiecināms normatīvajos aktos noteiktais pieteikumu izskatīšanas termiņš.

(Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.75 redakcijā)

28.2 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja maiņas gadījumā tiesiskās sekas, kas nodibinātas ar saistošo noteikumu 28.5.–28.10.apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildi, ir attiecināmas uz jauno nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ar nākamo mēnesi pēc tam, kad Pārvaldē iesniegts jaunā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja iesniegums par atvieglojumu piemērošanu.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.149 redakcijā)

29. Pieteikumā par atvieglojumu piešķiršanu persona norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, ka ir sniegusi precīzas un patiesas pieprasītās ziņas par sevi un citām personām, kā arī persona (šo saistošo noteikumu 28.4.apakšpunktā noteiktajos gadījumos – personas, kuras parakstījušas pieteikumu) apliecina, ka dod Pārvaldei tiesības iepazīties ar minēto personu (šo saistošo noteikumu 4.6.–4.9.apakšpunktā paredzētajos gadījumos – arī minēto personu bērnu) personas datiem, kas nepieciešami lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai.

30. Personai ir pienākums paziņot Pārvaldei par atvieglojumu piešķiršanas pamata vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža, izņemot gadījumus, kad persona ir mainījusi deklarēto dzīvesvietu.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.149)

31. Ja atvieglojumi nav piešķirti uz šo saistošo noteikumu 18.punkta pamata, Pārvalde atkārtoti izvērtē atvieglojumu piešķiršanas jautājumu, pamatojoties uz personas pieteikumu, kas iesniegts sešu mēnešu laikā no brīža, kad beiguši pastāvēt 18.punktā noteiktie apstākļi, bet ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.decembrim.

32. Personas sniegtās ziņas Pārvalde pārbauda izlases kārtībā.

33. Ja persona ir izpildījusi šo saistošo noteikumu 30.punkta nosacījumus, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot pa likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem maksāšanas termiņiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.149)

34. Ja persona savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem, izņemot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, vai ir pārkāpusi šo saistošo noteikumu 30.punktu, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot pa likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem maksāšanas termiņiem, kā arī aprēķinot nokavējuma naudu.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.149)

35. Šo saistošo noteikumu 33. un 34.punktā noteiktajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokli nepārrēķina, ja pārrēķināmā summa nepārsniedz 8 euro.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

36. Ja persona savā pieteikumā ir sniegusi nepatiesas ziņas par šo saistošo noteikumu 4.11., 4.15., 4.16. vai 4.18.apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu vai ir pārkāpusi šo saistošo noteikumu 30.punktu, tad viņa zaudē tiesības uz jebkāda veida nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, kas piešķirami saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, uz vienu gadu, skaitot no dienas, kad pašvaldība ir konstatējusi pēdējo pārkāpumu.

(Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.75 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2007.gada 11.septembra saistošos noteikumus Nr.88 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.162; 2009, Nr.38; 2010, Nr.54, Nr.180; 2012, Nr.13).

37.1 Par 2014.gadu atvieglojumus piešķir par pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā – 90%. Atvieglojumi tiek piešķirti, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem.

(Rīgas domes 11.02.2014. saistošo noteikumu Nr.97 redakcijā)

37.2 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.8. un 4.9.apakšpunktā, 2016.gadā atvieglojumus piešķir arī tad, ja šo saistošo noteikumu 11. un 12.punktā minēto personu dzīvesvietas objektā ir deklarētas 2016.gada 1.martā plkst. 0.00.

(Rīgas domes 22.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 192 redakcijā)

37.3 Grozījumi šo saistošo noteikumu 14., 15., 24., 25. un 28.punktā, kā arī grozījumi, ar kuriem saistošie noteikumi papildināti ar 4.24., 28.11., 28.12. un 28.13.apakšpunktu, 5.1, 15.1 un 23.4punktu, piemērojami nodokļa aprēķinam, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

(Rīgas domes 23.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 256 redakcijā)

38. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1. pielikums
Rīgas domes 2012.gada 18.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldei

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010

         
 Reģistrācijas Nr./personas kods     
      iela ,
      , LV-  

PIETEIKUMS

1. , 
 (nosaukums/ vārds, uzvārds) (reģistrācijas Nr./personas kods)
ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu, _________________ ielā ______, Rīgā, kadastra Nr.0100-_____-________, kas ietilpst īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā . 
 (kategorija, nosaukums)  
2.Ar šo pieteikumu 
  (nosaukums/ vārds, uzvārds)
 apliecina, ka nekustamais īpašums,
(reģistrācijas Nr./personas kods) 
_______________ ielā ______, Rīgā, kadastra Nr.0100-_____-________, tiek apsaimniekots atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām.

 

Ņemot vērā minēto, lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 4.11.apakšpunktā minētajā apmērā.

Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir patiesas, un vienlaicīgi apņemos mēneša laikā informēt Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi par jebkurām izmaiņām, kuru rezultātā nekustamais īpašums vairs neatbilst iepriekšminēto saistošo noteikumu 4.11.apakšpunkta prasībām.

Datums

Paraksts

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2. pielikums
Rīgas domes 2012.gada 18.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

Būvvaldei
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

  
 (Iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt nekustamā īpašuma , Rīgā, ,
 (adrese) (kadastra Nr.) 
atbilstību Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 4.15.apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.
Apliecinu, ka:
1. nekustamais īpašums ,
 ___________________, Rīgā, kadastra Nr.0100-_____-________, kas iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības Nr.___________, sabiedrībai ir pieejams no publiskās ārtelpas un tiek saglabāts atbilstoši normatīvajiem aktiem par kultūras pieminekļu aizsardzību;
2. nodokļa maksātājs par 1.punktā minēto nekustamo īpašumu ir:
 
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods)
3. mēneša laikā informēšu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Būvvaldi par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēka vairs neatbilst minēto saistošo noteikumu 4.15.apakšpunkta prasībām.
Pieteikumam pievienoti:
(vajadzīgo atzīmēt)
 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums;
citi dokumenti: 
   
Atbildi uz pieteikumu vēlos saņemt:
(atzīmēt vienu atbildes saņemšanas veidu)
pa pastu;
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā;
elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.
   
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums)

 

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3. pielikums
Rīgas domes 2012.gada 18.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

Būvvaldei
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

  
 (Iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt nekustamā īpašuma , Rīgā, ,
 (adrese) (kadastra Nr.) 
atbilstību Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 4.16.apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.
Apliecinu, ka:
1. ēka , Rīgā, , kas atzīta par
 (adrese) (kadastra Nr.) 
pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ir sabiedrībai pieejama no publiskās ārtelpas un tiek saglabāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai;
2. nodokļa maksātājs par 1.punktā minēto nekustamo īpašumu ir:
 
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods)
3. mēneša laikā informēšu Būvvaldi par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēka vairs neatbilst iepriekšminēto saistošo noteikumu 4.16.apakšpunkta prasībām.
Pieteikumam pievienoti:
(vajadzīgo atzīmēt)
 ēkas fasāžu fotogrāfijas;
citi dokumenti: 
   
Atbildi uz pieteikumu vēlos saņemt:
(atzīmēt vienu atbildes saņemšanas veidu)
pa pastu;
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā;
elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.
   
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums)

 

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

4. pielikums

Rīgas domes 2012. gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 198

(Pielikums Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 75 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 149; Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 230)

Būvvaldei
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

(Iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)

(reģistrācijas Nr./personas kods)

(adrese)

(e-pasts)

(tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt nekustamā īpašuma

, Rīgā,

,

(adrese)

(kadastra Nr.)

atbilstību Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 4.18.1., 4.18.2., 4.18.3. vai 4.18.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Apliecinu, ka:

1) ēka, Rīgā,, kas atrodas

(adrese)

(kadastra Nr.)

(vajadzīgo atzīmēt)

valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:

"Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7442);

UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 "Rīgas vēsturiskais centrs" aizsardzības zonā;

"Mežaparks" (valsts aizsardzības Nr.7444);

"Ķīpsalas vēsturiskā apbūve" (valsts aizsardzības Nr.8327);

"Kalnciema ielas koka apbūve" (valsts aizsardzības Nr.8583);

"Pārdaugavas apbūves fragments" (valsts aizsardzības Nr.7443);

apbūves aizsardzības teritorijā:

Āgenskalns;

Bolderāja;

Dzegužkalns Nordeķi;

Maskavas priekšpilsēta;

Sarkandaugava (I, II, III);

Teika;

Torņakalns;

Vecāķi;

Vecmīlgrāvis (Emmas iela);

Čiekurkalns;

Pleskodāle (I un II);

Jaunmīlgrāvis (Ezera iela);

Vecdaugava (Airu iela);

VEF rūpnieciskā apbūve;

Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss;

ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis ārpus šīm teritorijām,

ir sabiedrībai pieejama no publiskās ārtelpas unir pabeigti šādi būvdarbi:

(datums)

(vajadzīgo atzīmēt)

izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums;

veikta fasāžu atjaunošana;

veikta pilna ēkas restaurācija, pārbūve vai atjaunošana;

veikta koka ēkas pilna restaurācija, pārbūve vai atjaunošana;

2) nodokļa maksātājs par 1.punktā minēto nekustamo īpašumu ir:

(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods)

3) mēneša laikā informēšu Būvvaldi par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēkai vairs nav piemērojams atvieglojums. Par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēkai – arhitektūras piemineklim vairs nav piemērojams atvieglojums, mēneša laikā informēšu arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Pieteikumam pievienoti:

(vajadzīgo atzīmēt)

ēkas fasāžu fotogrāfijas;

citi dokumenti:
Atbildi uz pieteikumu vēlos saņemt:

(atzīmēt vienu atbildes saņemšanas veidu)

pa pastu;

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā;

elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.

(iesniedzēja paraksts un atšifrējums)

(datums)

5. pielikums
Rīgas domes 2012. gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 198

(Pielikums Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 230 redakcijā)

Rīgas pilsētas būvvaldei
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

(Iesniedzējs: nosaukums; vārds, uzvārds)
(reģistrācijas Nr., personas kods)
(adrese)
(e-pasts)
(tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt nekustamā īpašuma _________________________ (adrese) Rīgā, _____________(kadastra Nr.), atbilstību Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 4.19.apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Apliecinu, ka:

1) ēkai ___________________________ (adrese) Rīgā, _________________ (kadastra Nr.), ir veikta visu fasāžu siltināšana (būvdarbi pabeigti ________________________________ (datums)) un ir saņemts energoefektivitātes sertifikāts (______________________________________ (datums, numurs, klase));

2) nodokļa maksātājs par 1.punktā minēto nekustamo īpašumu ir:
    
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods).
Pieteikumam pievienots (vajadzīgo atzīmēt): 
energoefektivitātes sertifikāts;  
citi dokumenti:  .
Atbildi uz pieteikumu vēlos saņemt
(atzīmēt vienu atbildes saņemšanas veidu):
pa pastu;
Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā;
elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums)(datums)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 198Pieņemts: 18.12.2012.Stājas spēkā: 24.01.2013.Zaudē spēku: 30.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2013. OP numurs: 2013/16.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
254268
{"selected":{"value":"22.06.2017","content":"<font class='s-1'>22.06.2017.-29.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.06.2017","iso_value":"2017\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2017.-29.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2017","iso_value":"2017\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2017.-21.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2016","iso_value":"2016\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2016.-01.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-25.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2014","iso_value":"2014\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2014","iso_value":"2014\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2014.-23.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2014","iso_value":"2014\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2014.-18.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-06.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2013","iso_value":"2013\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2013","iso_value":"2013\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2013.-30.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.06.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)