Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.934

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 70.§)
Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Izglītības un zinātnes ministrs iestādes padotību īsteno ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr. 572 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 417; grozījums par vārdu "zinātnes un inovāciju" svītrošanu stājas spēkā 01.01.2022., sk. 16. punktu un grozījumu 2. punktu)

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās sadarbības iestādes pienākumu izpildi Ministru kabineta noteiktajām Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātēm un apakšaktivitātēm izglītībā;

3.2. nodrošināt Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā vispārējās (skolu) izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomās;

3.3. nodrošināt Latvijas dalību Euroguidance tīkla un Eurydice tīkla darbībā saskaņā ar Eiropas Savienības vadlīnijās noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;

3.4. nodrošināt aģentūras funkciju izpildi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātē "Stipendijas" un aktivitātē "Inovācijas centri";

3.5. nodrošināt starpniekinstitūcijas funkcijas Latvijas un Šveices sadarbības programmā izglītībā;

3.6. nodrošināt Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošanu;

3.7. nodrošināt informācijas sniegšanu un konsultācijas par valsts politikas izglītības jomā īstenošanu, valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību;

3.8. (svītrots ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr. 572);

3.9. nodrošināt sadarbību ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju piedāvātajām stipendiju programmām izglītības politikas jomā;

3.10. nodrošināt starptautiskās sadarbības projektu un Eiropas Savienības politikas iniciatīvu īstenošanu Latvijā izglītības politikas jomā;

3.11. nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos;

3.12. nodrošināt finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un apsaimniekošanu izglītības inovāciju projektu īstenošanai;

3.13. nodrošināt ārzemnieku un Latvijas iedzīvotāju piesaisti, atlasi un finansēšanu studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās nozares starptautisko vienošanos ietvaros;

3.14. nodrošināt informācijas, publicitātes un atbalsta pasākumu veikšanu Eiropas Savienības ārējās sadarbības politikas instrumentiem izglītības politikas jomā;

3.15. nodrošināt starptautisko pētījumu īstenošanu izglītības politikas jomā;

3.16. organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos konkursos;

3.17. (svītrots no 01.01.2022. ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 417; sk. 16. punktu un grozījumu 2. punktu);

3.18. (svītrots no 01.01.2022. ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 417; sk. 16. punktu un grozījumu 2. punktu);

3.19. (svītrots no 01.01.2022. ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 417; sk. 16. punktu un grozījumu 2. punktu);

3.20. nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību un īstenošanu, ja aģentūra ir projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs, izņemot Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" un 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projektu vadību un īstenošanu, kā arī gadījumus, ja projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša iestāde un tā ar aģentūru kā sadarbības partneri ir noslēgusi sadarbības līgumu par projekta vadības un īstenošanas funkciju veikšanu;

3.21. koordinēt un administrēt atmaksu vai piedziņu studiju un studējošo kredītiem no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kas izsniegti, pamatojoties uz normatīvo regulējumu par kārtību, kādā piešķir, atmaksā un dzēš studiju kredītu un studējošā kredītu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu;

3.22. nodrošināt atmaksāšanu vai piedziņu studiju kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem, kas izsniegti, pamatojoties uz normatīvo regulējumu par kārtību, kādā piešķir, atmaksā un dzēš studiju kredītu no valsts budžeta līdzekļiem;

3.23. administrēt un normatīvajos aktos par studiju kreditēšanu noteiktajos gadījumos nodrošināt, ka tiek atmaksāta kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei;

3.24. nodrošināt studiju kredīta un studējošā kredīta dzēšanu un kredītiestāžu rēķinu apmaksu par studiju kredītu procentu maksājumiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr. 572; MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 696; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 417; grozījums par vārdu "un zinātnē" svītrošanu 3.1. apakšpunktā, 3.4. apakšpunkta jaunā redakcija, grozījums par vārdu "zinātnes un inovāciju" svītrošanu 3.7. apakšpunktā, grozījums par vārdu "un zinātnes" svītrošanu 3.9., 3.10., 3.14. un 3.15. apakšpunktā, kā arī 3.20. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. 16. punktu un grozījumu 2. punktu)

4. Izpildot šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. plāno, vada un īsteno šo noteikumu 3.punktā minētās programmas un projektus, nodrošina tiem nepieciešamo atbalstu atbilstoši līgumiem, kas noslēgti ar Latvijas institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijām, citu ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām;

4.2. plāno un īsteno finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un pārvaldīšanu izglītības inovāciju projektu īstenošanai;

4.3. sadarbojas ar Latvijas institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un ārvalstu attiecīgajām institūcijām izglītības programmu un projektu attīstībā un īstenošanā;

4.4. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu uzraudzību un datu apkopošanu atbilstoši attiecīgajos plānošanas dokumentos un tiesību aktos noteiktajām sadarbības iestādes funkcijām, kā arī projektu īstenošanu, nodrošinot atbilstošu funkciju nodalīšanu;

4.5. izplata informāciju par aģentūras īstenotajām programmām un projektiem, organizē un izsludina projektu iesniegumu konkursus;

4.6. izveido un uztur datubāzes par struktūrfondu līdzekļu apguvi un nodrošina informācijas apmaiņu starptautiskajos izglītības informācijas un sadarbības tīklos atbilstoši līgumiem, kas noslēgti ar Eiropas Komisiju, apkopo informāciju un uztur valsts datubāzi par izglītības iespējām Latvijā;

4.7. koordinē karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanu starp izglītības un nodarbinātības sektoriem un nodrošina sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību;

4.8. studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

4.8.1. nodrošina studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu;

4.8.2. veic noteiktās informācijas apmaiņu starp augstākās izglītības iestāžu kredītu piešķiršanas komisijām un kredītiestādēm, sagatavo pārskatus par studiju un studējošo kreditēšanas norisi un iesniedz tos Izglītības un zinātnes ministrijā, Finanšu ministrijā, augstākās izglītības iestāžu kredītu piešķiršanas komisijā un citās institūcijās;

4.8.3. nodrošina studiju kredītu un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu;

4.9. aktualizē datubāzē informāciju:

4.9.1. par studējošiem, kas pieprasījuši studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem un kam tas piešķirts līdz 2020. gada 30. martam, kredītu saņēmējiem, to statusa maiņu, kā arī uzkrāj informāciju par minēto kredītu dzēšanu;

4.9.2. par studiju kredītu ņēmējiem izsniegtajiem kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem, minēto kredītu un kredītu procentu atmaksu, kā arī uzkrāj informāciju par studiju kredītu dzēšanu;

4.10. apkopo informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, norādot tos, kas izmanto kredītam pielīdzinātās stipendijas, kā arī izsniedz kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei un sagatavo to atmaksas grafikus;

4.11. sagatavo valsts budžeta pieprasījumu kārtējam gadam, plānojot līdzekļu apmēru studiju kredītu procentu starpības segšanai, līdzekļus studiju kredītu un studējošo kredītu dzēšanai, studiju kredītu un studējošo kredītu atmaksas apmēru, kā arī līdzekļus studiju un studējošo kreditēšanas administrēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr. 572; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 417)

5. Nodrošinot šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto funkciju un uzdevumu izpildi, aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar juridiskām un fiziskām personām.

6. Šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas aģentūra veic atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajai aģentūras darbības stratēģijai un gada darba plānam.

7. Aģentūrai ir šādas tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskām un juridiskām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

7.3. pieņemt ziedojumus un dāvinājumus;

7.4. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par piegādēm un pakalpojumiem;

7.5. piedalīties ārvalstu un starptautisko institūciju sadarbības projektos, programmās un pasākumos izglītības jomā.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr. 572; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 417; grozījums par vārdu "zinātnes un inovāciju" svītrošanu 7.5. apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2022., sk. 16. punktu un grozījumu 2. punktu)

III. Aģentūras pārvalde

8. Aģentūru vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata izglītības un zinātnes ministrs Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā.

9. Aģentūras direktoram var būt vietnieki. Aģentūras direktora vietniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata, kā arī viņu kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.

IV. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

10. Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora izdoto lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

11. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Pārskatus par iestādes funkciju izpildi un līdzekļu izlietojumu aģentūra sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumus Nr.705 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 123.nr.).

14. Aģentūra ir Valsts izglītības attīstības aģentūras funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

15. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

16. Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums"" 1. punktā noteiktie grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums" 2. punktā, 3.1., 3.4., 3.7., 3.9., 3.10., 3.14., 3.15., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20. un 7.5. apakšpunktā stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 934Pieņemts: 18.12.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2012. OP numurs: 2012/203.41
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
253757
{"selected":{"value":"01.01.2022","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2021","iso_value":"2021\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-01.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2020","iso_value":"2020\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2016","iso_value":"2016\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2016.-02.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-03.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)